Personskadeerstatning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personskadeerstatning"

Transkript

1 Oslo tingrett Personskadeerstatning - allmennprosess - Retningslinjer for behandling av personskadeerstatningssaker. For pasientskadesaker gjelder retningslinjene så langt de passer. Januar 2009

2 Plikter før sak reises Tingretten ber om at partene før sak reises, avklarer om en eller begge parter vil begjære sakkyndige oppnevnt. Dersom sakkyndige begjæres oppnevnt, oppfordres partene til å finne frem til inntil tre sakkyndige som partene kan enes om. Tingretten ber likeledes om at partene før sak reises, søker å komme frem til et omforent mandat for de sakkyndige. Ved oppnevning av medisinske sakkyndige, bes partene ta utgangspunkt i Røsæg-utvalgets mandat. Partene bør også vurdere om det er hensiktsmessig at mandatet tilpasses de spørsmål saken reiser, herunder om mandatet kan begrenses. Mandatet kan for eksempel begrenses slik at de sakkyndige kun skal vurdere tidligere erklæringer i saken. I så tilfelle vil de sakkyndige ikke behøve å gjennomgå alt journalmateriale på nytt Tingretten viser til plikten til å opplyse om viktige bevis i 5-3 og 26-5, samt partenes sannhets- og opplysningsplikt i Tingretten ber om at partene før sak reises, har sørget for at sakens faktiske sider er tilfredsstillende opplyst, sett fra begge parters side. Eventuelle tvister om bevistilgang bes redegjort for i stevning og tilsvar. Der saksøkte har kjent prosessfullmektig, bes saksøker sende kopi av stevningen til saksøktes prosessfullmektig samtidig som den sendes til tingretten.

3 Saksforberedelse Stevning og tilsvar må fylle lovens krav i 9-2 og 9-3 for å klargjøre tvistens faktiske og rettslige sider. Bilagsnummereringen i tilsvaret skal fortsette der nummereringen stoppet i stevningen (og tilsvarende i etterfølgende prosesskriv). I saker med omfattende dokumentasjon skal prosessfullmektigene sørge for fortløpende sidenummerering av bilagene. Det kan likeledes være aktuelt å pålegge partene å utarbeide faktisk utdrag til bruk under hovedforhandlingen. Prosessfullmektigene bes opplyse om sine e-postadresser innen tilsvarsfristens utløp. Som i andre sivile saker, vil Oslo tingrett også i personskadeerstatningssakene vurdere om det kan være hensiktsmessig å forsøke rettsmekling allerede på tidspunktet for innkommet stevning og tilsvar, jf I så tilfelle vil tingretten normalt gjennomføre rettsmeklingsmøte innen fire uker etter innkommet tilsvar. Dersom forlik ikke kommer i stand, vil tingretten i tilknytning til meklingsmøtet innhente partenes syn på de spørsmål som oppstilles i 9-4 annet ledd, og eventuelt sette frister for den videre saksbehandling, med mindre partene motsetter seg dette. Ny dommer i saken vil deretter ta stilling til om det er nødvendig med planmøte. Dersom rettsmekling ikke er aktuelt på tidspunktet for innkommet stevning og tilsvar, vil Oslo tingrett normalt fastsette tidspunkt for planmøte iht. 9-4 senest en uke etter at tilsvaret er kommet inn til retten. Planmøtet forutsettes holdt kort tid etter dette, og vil normalt gjennomføres som et fjernmøte (telefonkonferanse). Retten bør varsles hvis konkrete forhold taler for å avholde planmøtet i tinghuset, eller hvis andre forhold enn dem som er nevnt i 9-4 ønskes drøftet. I noen tilfeller vil retten, i stedet for planmøte, be om skriftlig uttalelse fra partene, eller avklare fremdriften i saken på annen måte. I saker der det ikke skal oppnevnes sakkyndige, fastsettes som hovedregel tidspunktet for gjennomføring av hovedforhandling straks tilsvar er kommet inn til retten. Oslo tingrett forutsetter at en advokat som påtar seg prosessoppdrag, har anledning til å møte til hovedforhandling innenfor lovens frist på 6 måneder, jf. 9-4 annet ledd bokstav h.

4 9. I saker med rettsoppnevnte sakkyndige, vil hovedforhandling som hovedregel søkes berammet til ca. seks uker etter at de sakkyndiges erklæringer skal foreligge. Tidspunktet for hovedforhandlingen vil normalt fastsettes umiddelbart etter at sakkyndige er oppnevnt Oslo tingrett vil som hovedregel gi partene tilbud om rettsmekling også etter at erklæringer fra rettsoppnevnte sakkyndige foreligger. Saksforberedelsen avsluttes to uker før hovedforhandlingen, med mindre retten unntaksvis beslutter noe annet. Oslo tingrett vil normalt kreve at partene inngir hvert sitt sluttinnlegg ved avslutning av saksforberedelsen, jf Mal for sluttinnlegget finnes på hjemmesiden til Den Norske Advokatforening. Med sluttinnlegget skal det følge et felles forslag til fremdriftsplan for hovedforhandlingen, jf Erstatningsberegninger skal innsendes til retten samtidig med sluttinnleggene. Partene oppfordres til å samarbeide om beregningene. Senest en uke før sluttinnleggene skal inngis, bør saksøkers prosessfullmektig sende erstatningsberegningene til saksøktes prosessfullmektig til uttalelse. Dommeren vil gjennomgå partenes utkast til fremdriftsplan, og senest én uke forut for hovedforhandling fastsette en endelig plan for gjennomføring av hovedforhandling, jf Det forutsettes at partene/prosessfullmektigene følger denne planen. Hjelpedokumenter bør normalt fremlegges forut for hovedforhandlingen, slik at motparten gis nødvendig tid til gjennomgang, jf annet ledd. Hjelpedokumentene bes fremlagt i flere eksemplarer, slik at ett eksemplar kan vedlegges rettsboken.

5 Hovedforhandling Hovedforhandlingen skal konsentreres om de tvistepunkter partene er uenige om. Partene/prosessfullmektigene har et særlig ansvar for å avpasse ressursbruken til sakens omfang, og ved utmåling av saksomkostninger vil det alltid legges vekt på om det ut fra sakens betydning har vært rimelig å pådra omkostningene, jf første ledd. Hovedforhandlingen starter med at dommeren klarlegger partenes påstander, påstandsgrunnlag og bevis, jf første ledd. Saksøkeren gir en konsentrert saksfremstilling som står i forhold til sakens art og omfang, og gjennomgår de relevante dokumentbevis. Saksøkte redegjør deretter for sitt syn. Det skal vurderes om innlegget kan begrenses til korrigeringer og suppleringer. Parts- og vitneforklaringer forutsettes gjennomført med fokus på sakens tvistepunkter. Gjennomgang av dokumentbevis skal særlig fremheve hvorfor dokumentet er viktig og peke på hvor det avgjørende innholdet finnes, jf Dokumentasjon av fakta som ikke er omstridt, skal unngås. Medisinsk utdrag og juridisk utdrag bør ikke inneholde mer stoff enn det som er aktuelt å påberope. Medisinsk utdrag forutsettes sendt til rettsoppnevnte medisinske sakkyndige i god tid før hovedforhandlingen. Medisinske artikler og lignende, som inneholder omtvistede konklusjoner og som derfor må anses som bevismidler, må påberopes innen fristen i tvisteloven 9-10, jf Saksomkostningsoppgave med nødvendige spesifiseringer skal inngis ved avslutning av hovedforhandlingen, jf tredje ledd.

6 . Tvistelovens formål og hovedprinsipper Tvisteloven forutsetter en effektiv rettspleie der dommeren gjennomfører en aktiv og planmessig saksstyring. Lovens prinsipp om proporsjonalitet innebærer at ressursbruken skal stå i et rimelig forhold til sakens betydning. Det er derfor viktig at behandlingen Utgitt av Oslo tingrett, Postboks 8023 Dep Oslo. Besøksadresse: C.J.Hambros Plass 4, 0164 Oslo. Telefon struktureres og konsentreres om det som er relevant for avgjørelsen og omtvistet mellom partene.

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? av Advokat Tor Erik Hjertøy 1. Du har søkt bistand fra advokat Som trafikkskadet har du sikkert mange spørsmål om hvilke

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008 Grant Thornton informerer Nr. 4/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Finanskrisen er i ferd med å gå over til å bli en økonomisk

Detaljer

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler.

Innholdet bygger på materiale og råd innhentet fra en rekke norske dommere og domstoler. Rettsmøtene skritt for skritt gjengir i detalj hva som skjer i norske rettssaler i første instans, fra begynnelse til slutt. Med utgangspunkt i hva dommeren sier, beskrives rettsmøtene skritt for skritt.

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

Prosesskrift til Oslo tingrett

Prosesskrift til Oslo tingrett 1 av 23 Oslo tingrett Postboks 8023 Dep 0030 Oslo Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo, 07. juli 2015 Sak nr: Saksøker: 13-103486TVI-OTIR/07 Advokatfirmaet Østberg AS Postboks 7047 St. Olavs plass 0130

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. 24. mars 2014 i Oslo tingrett, Avsagt: 13-144378TVI-OTIR/02. Saksnr.: Dommer: Meddommere:

OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. 24. mars 2014 i Oslo tingrett, Avsagt: 13-144378TVI-OTIR/02. Saksnr.: Dommer: Meddommere: OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 24. mars 2014 i Oslo tingrett, 13-144378TVI-OTIR/02 Dommer: Meddommere: Dommerfullmektig Organisasjonssekretær Personalsjef Anne Frøshaug Steinar Burås Martin

Detaljer

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Inntrøndelag tingrett UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Ref.: #41850-501-4026055.1 STEVNING til INNTRØNDELAG TINGRETT Saksnr.: Saksøker: Kristiansund kommune v/ordføreren Postboks

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

OSLO TINGRETT -- DELDOM OG BESLUTNING -- 27. mars 2012 i Oslo tingrett 10-202597TVI-OTIR/06. Ingeborg Kristin Sunde.

OSLO TINGRETT -- DELDOM OG BESLUTNING -- 27. mars 2012 i Oslo tingrett 10-202597TVI-OTIR/06. Ingeborg Kristin Sunde. OSLO TINGRETT -- DELDOM OG BESLUTNING -- Avsagt: Saksnr.: 27. mars 2012 i Oslo tingrett 10-202597TVI-OTIR/06 Dommer: konstituert tingrettsdommer Ingeborg Kristin Sunde Saken gjelder: Krav om utbetaling

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011 VOLDGIFTSDOM Avsagt den 6. september 2011 Voldgiftsretten: Sorenskriver Øyvind Smukkestad, leder Advokat Erik Keiserud Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan Saksøker: Prosessfullmektig: Statkraft Energi AS Postboks

Detaljer

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon:

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon: BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 2/2013 Avgjørelse av 26. juni 2013 i sak om krav om dekning av saksomkostninger fremsatt av Intex Resources ASA etter Børsklagenemndens vedtak av 16. april 2013 om opphevelse av

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer