ASKER OG BÆRUM TINGRETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASKER OG BÆRUM TINGRETT"

Transkript

1 ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM Avsagt: Saksnr.: i Asker og Bærum tingrett, Sandvika TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling for utførte advokattjenester Advokatfirmaet Danielsen & Co AS Advokat Per Danielsen mot Ivar Berge Advokat Ola Viken Ikke begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder krav om betaling for utførte advokattjenester. Framstilling av saken Ivar Berge kom i kontakt med Advokatfirmaet Danielsen & Co AS ( Danielsen & Co ) i Bakgrunnen var at TV2 hadde laget et oppslag som involverte Ivar Berge og Jan Simonsen i forbindelse med en sak om skjenkebevilling for utestedet Enka. Jan Simonsen hadde tatt kontakt med sin venn og juridiske rådgiver, advokat Per Danielsen, for å få råd om hva han burde gjøre. Han hadde tidligere fått hjelp fra advokat Danielsen i forbindelse med saker mot henholdsvis Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen. I et møte på Grand café i 2002 spurte Simonsen om advokat Danielsen hadde mulighet for å representere også Ivar Berge i en sak mot TV2. Simonsen mente at det ville være hensiktsmessig at alle injuriesakene ble behandlet samlet. Berge var ikke tilstede i møtet. Det ble opprettet kontakt mellom advokat Danielsen og Berge og anlagt søksmål mot TV2 mfl på vegne av Berge. Ved Oslo tingretts dom av 20. mai 2005 ble de saksøkte frifunnet og Berge idømt saksomkostninger med kr Dommen ble anket. Forut for behandlingen i lagmannsretten ble saken forlikt slik at anken skulle trekkes mot at hver av partene bar sine egne omkostninger for begge instanser. Partene var enige om at saken mot TV2 i utgangspunktet skulle føres etter prinsippet om no cure no pay, slik at Berge ikke skulle betale salær til Danielsen & Co med mindre saken ble vunnet. Advokatfirmaet fakturerte således ikke løpende. Det nærmere innholdet av avtalen er omstridt. I kjølvannet av TV2-saken var det oppslag som vedrørte Berge og Simonsen i flere medier, herunder Se og Hør, VG og Her og Nå. Berge og Simonsen oppnådde en utbetaling fra Her og Nå på kr etter en reportasje hvor Berge ble utpekt som pistolmannen som Jan Simonsen hadde hatt besøk av på Stortinget. Beløpet ble i sin helhet overført til advokat Danielsen selv om han knapt hadde bistått med den saken. Berge og Simonsen oppfattet at alle sakene hang sammen, og at Danielsen & Co skulle få betalt når det ble oppnådd betaling i en av sakene. Parallelt med saken mot TV2 fikk Berge bistand fra Danielsen & Co i forbindelse med et arveoppgjør etter avdøde Per Aschim. Advokat Danielsen hadde i 2003 hatt kontakt med Per Aschim i forbindelse med at Aschim trengte en husleiegaranti for en restaurant. Eiendomsselskapet Commerce AS, hvor advokat Danielsen eier alle aksjene, hadde garantert med et beløp kr Commerce AS tok samtidig pant i Aschims eiendommer for et beløp på kr Dette skulle dekke renter, kostnader og økende fristillelsesbeløp, som pr i dag er på til sammen ca kr TVI-AHER/2

3 Aschim var en god venn av Berge og hadde testamentert alt han eide til ham. Han døde i august Hans niese og nevø bestred gyldigheten av testamentet og reiste sak for Nes tingrett. Det ble også åpnet offentlig skifte, og advokat Christian Lundin ble oppnevnt som bostyrer. Advokat Danielsen førte testamentstvisten for Berge i tingrett og lagmannsrett. Berge vant med saksomkostninger i begge instanser, og motpartenes anke ble den 21. februar 2008 nektet fremmet for Høyesterett. Berge var dermed enearving i boet. Bobehandlingen er fortsatt ikke avsluttet, og Berge har ikke fått utbetalt noen arv. Partene er uenige om i hvilken grad det er midler til utbetaling. Det avhenger blant annet av om Commerce AS får medhold i sitt krav mot boet på ca kr Også i arvesaken hadde advokat Danielsen og Berge avtalt at betaling ikke skulle skje med mindre Berge fikk midler. Berge levde av sosialstønad og hadde ikke økonomisk evne til å dekke advokatutgifter. Det ble ikke fakturert løpende. Berge og Danielsen & Co har hatt løpende kontakt også om andre saker. Det er uenighet om omfang og forutsetninger for oppdrag, samt hva som ble avtalt med hensyn til godtgjørelse. Da arvetvisten var avsluttet, oppstod det uenighet mellom Berge og advokat Danielsen om den videre bobehandlingen. Advokat Danielsen rådet Berge til å overføre hele arven til ham. Det ble undertegnet to dokumenter, ett hvor Berge overførte all arv til advokat Danielsen eller hans firma, og ett hvor arven ble ført tilbake til Berge. I følge Berge ble dette gjort fordi advokat Danielsen mente at midlene på den måten kunne holdes unna Berges kreditorer. Advokat Danielsen har på sin side forklart at arven ble overført som sikkerhet for det tilgodehavendet hans firma hadde mot Berge. Uansett oppstod det uenighet i forbindelse med disse dokumentene. Berge skrev også under på en generalfullmakt om at han ugjenkallelig skulle bruke advokat Danielsen som advokat. Advokat Danielsen rådet Berge gjentatte ganger til å overta dødsboet til privat skifte og tilbød seg å bistå med realisering av boets eiendeler og sluttoppgjøret. Berge uttrykte skepsis til dette. Han var også skeptisk til Commerce AS krav i boet på ca kr I juni 2008 tok Berge kontakt med en ny advokat, advokat Ola Viken. Han frarådet Berge å overta boet til privat skifte siden han da ville bli ansvarlig for all gjeld i boet. Berge fulgte rådet og valgte å avbryte forbindelsen til Danielsen & Co. Advokat Danielsen mente at Berge brøt deres avtale, og at forutsetningene for unnlatt fakturering for tidligere bistand falt bort. Et par dager etter at Berge hadde engasjert advokat Viken, den 25. juni 2008, sendte Danielsen & Co et påkrav og varsel om rettslig pågang. Det er krevd salær for arbeid med 19 saker med et beløp totalt kr Brevet er så sentralt i saken at retten mener det bør siteres i sin helhet: TVI-AHER/2

4 Vi har som kjent måttet frasi oss vårt løpende oppdrag i arvesaken, fordi du har begynt å fremme synspunkter som er uforenlig med at vi kan fortsette å representere deg. Jeg synes din opptreden er svært skuffende, tatt i betraktning all den bistand vi har ytt de siste årene, uten å få fortløpende betalt. Dette medfører at vi nå må be om å få betalt alt skyldig. Vi hadde tenkt å gi deg fortsatt kreditt, men ser ikke lenger noe poeng i det, siden du avslutter samarbeidet. Vi hadde også tenkt å gi prisavslag, men ser ikke lenger grunn til det heller. Vi har notert oss at følgende er påløpt per i dag i disse saker: 1. TV2-saken for tingretten ihht. saksomkostningsoppgave ,50 2. TV2-saken for lagmannsretten 72,50 timer ,50 3. Kæremålssak HR TV2 4 timer 8.500,00 4. Sak mot Se og Hør 5,75 timer ,75 5. Saken mot Her og Nå 2,5 timer 5.312,50 6. Sambotvist 6,25 timer ,25 7. Saken mot VG 14,75 timer ,75 8. Arbeide med Aschims dødsbo 68,50 timer ,50 9. Testamentsak tingretten ihht. saksomkostningsoppgave , Testamentsak lagmannsretten i hht. saksomk.oppg , Testamentsak Høyesterett timer , Kjæremålssak HR testamentsaken 3 timer 6.375, Sosialsak husleie 32,75 timer , Disiplinærak Eriksen 12,25 timer , Tvangssalg Fougstadgt. 11 timer , Utleggssak mot Eriksens 6 timer , Sak mot Fronth/advokat Østgård 2,5 timer 5.312, Privat skifte 23,25 timer , Skattesaken 3 timer 2.125,00 Totalt Kr ,25 Alle tall er inkl. mva. Vedlagt følger timelister og annen dokumentasjon. Du vil muligens innvende at det ble inngått avtale om no cure - no pay for behandlingen av testamentsaken for tingretten. Dét er riktig, men det viser seg at Eriksens ikke betaler, og da må du betale. Vi har ført saken for deg og vunnet, og da er det avtalt at vi skal få betalt. Du vil muligens også innvende at det også ble inngått avtale om no cure no pay for TV2-saken for tingretten. Dét er også riktig, men forutsetningen var da at saken skulle fullføres, ikke forlikes. Når det ble forlik, forsvant jo mulighetene for å få betalt. En annen forutsetning har vært at du selvsagt skulle fortsette med å respektere avtalen inngått mellom Aschim og Commerce AS. Dét synes du også å være i ferd med å bryte. Det varsles at dersom ovenstående ikke betales innen 14 dager fra i dag, vil vi påbegynne rettslig inndriving med dertil hørende ekstra saksomkostninger for deg, TVI-AHER/2

5 uten ytterligere varsel. Vil du ha forlik, kan vi være villig til å diskutere det. Du får i tilfelle ta kontakt, slik jeg har oppfordret deg til å gjøre flere ganger den siste tiden. Mottas ikke beløpet innen 14 dager varsles at lovens morarente vil bli beregnet på de til enhver tid utestående beløp. Berge har bestridt kravet i sin helhet. Danielsen & Co har tilbudt å halvere kravet, men partene er ikke kommet til enighet. Ved stevning av 5. desember 2008 har Danielsen & Co anlagt sak mot Ivar Berge med krav om betaling etter rettens skjønn. Retten satte frist for å rette stevningen i henhold til tvisteloven 16-5 (1) jf 9-2. Rettet stevning er datert 12. desember Berge har i tilsvar påstått seg frifunnet. Saken er ikke rettsmeklet. Hovedforhandling ble holdt 1. og 2. september På vegne av saksøkeren møtte kontorsjef Astrid Eide Danielsen etter fullmakt og forklarte seg. Advokat Per Danielsen møtte som prosessfullmektig og vitne. Ivar Berge møtte sammen med sin prosessfullmektig advokat Ola Viken, og forklarte seg. Det ble for øvrig ført ett vitne pr telefon. Saksøkerens påstandsgrunnlag Saksøkte har plikt til å betale for utførte advokattjenester etter alminnelige regler og prinsipper om beregning av salær. Det er Berge som har bevisbyrden for at det i tilfellet er avtalt noe annet. I denne saken er saksøkeren enig i at det foreligger to separate avtaler som gjør unntak fra normalordningen. Det gjelder sak nr 1 i påkravet av 25. juni 2008, saken mot TV2 i tingretten, og sak nr 9, testamentsaken i tingretten. For øvrig var det ikke avtalt noen annen betalingsordning enn at Berge skulle ytes kreditt. Han skulle betale når han fikk penger i arveoppgjøret. Det ble avtalt at saken mot TV2 skulle føres etter prinsippet om no cure no pay for tingretten. Avtalen ble inngått direkte med Berge, jf advokatforskriften punkt Det ble ikke gjort tilsvarende avtale for lagmannsrettsbehandlingen. Tvert imot ble Berge orientert om at han ville måtte betale for lagmannsrettsbehandlingen dersom han valgte å gjennomføre denne i stedet for å forlike. Han ble også gjort kjent med at et forlik innebar at han slapp å betale idømte saksomkostninger til TV2, men at han i stedet måtte betale salær til Danielsen & Co, også for tingrettsbehandlingen. Ved forliket mistet advokatfirmaet sin mulighet for å få betalt, og avtalen mellom partene falt dermed bort. Også i testamentsaken ble det avtalt no cure no pay for tingretten, men ikke for videre instanser. Berge har ikke ført bevis for noen gunstigere avtale. Subsidiært er det uansett slik at advokatfirmaet vant saken for Berge og har krav på betaling. Det er ikke avtalt at betaling skulle være avhengig av at motparten betalte. Berge ble ført i posisjon til å få arven takket være bistand fra Danielsen & Co og skal betale for TVI-AHER/2

6 det. Han har også plikt til å betale kostnadene til inndrivelse av saksomkostningene som ble idømt. Videre har han plikt til å dekke utgiftene til disiplinærsaken som er en direkte følge av bistanden i testamentsaken, og hvor advokat Danielsen ble frifunnet. Når det gjelder de andre sakene, er det avtalt individuelt hvilke oppdrag som skal utføres. Berge er holdt løpende orientert og har fått kopi av alle dokumenter. Grunnen til at det ikke er fakturert, er at man skulle vente til penger kom inn. Det er ikke grunnlag for innvendinger mot den juridiske rådgivningen i sosialsaken. Berge hadde krav på bostøtte. Dersom saken hadde vært gjennomført, ville Berge ha fått kr i erstatning fra staten. Det erkjennes at salæret burde vært ca kr lavere på grunn av at det er beregnet for høy pris for fullmektigarbeid. Det er beregnet kr 1.700, mens den aktuelle fullmektigen tok kr pr time. Kravet er ikke foreldet. Berge skulle få kreditt frem til arveoppgjøret var oppgjort under privat skifte. Avtalen ble misligholdt av Berge i Berge endret syn med hensyn til spørsmålet om privat skifte og Commerce AS krav i dødsboet, og det oppstod en interessekonflikt. Det ble først da avklart at advokatfirmaet ikke lenger skulle gi kreditt. Foreldelsesfristen begynner først å løpe på det tidspunktet. Saksøkerens påstand: 1. Ivar Berge dømmes til å betale et beløp til saksøker fastsatt etter rettens skjønn. 2. Ivar Berge dømmes til å betale sakens omkostninger til saksøker med tillegg for renter fra Saksøktes påstandsgrunnlag Berge er ikke ansvarlig for noen del av saksøkerens krav. Avtalen mellom partene var at arbeidet bare skulle honoreres i den utstrekning det brakte inntekter til Berge. Det ble derfor ikke fakturert for noen saker i alle de årene partene hadde kontakt. Ordningen er dels eksplisitt avtalt, dels underforstått og praktisert. Advokat Danielsen var kjent med at Berge ikke hadde økonomi til å betale salærer i den aktuelle størrelsesordenen. I den grad det kan være uenighet om rammene for avtalen, er det advokaten som har tvilsrisikoen. TV2-saken i 2002 danner grunnlaget for hele avtaleforholdet mellom partene. Betingelsene ble diskutert mellom advokat Danielsen og Jan Simonsen. Simonsen hadde en tilsvarende avtale for sin egen sak. Det må legges avgjørende vekt på Simonsens forklaring. Advokat Danielsen stilte ingen betingelser om at avtalen bare gjaldt for tingrettsbehandlingen, eller at den skulle falle bort ved forlik. Partene var enige om at Simonsens og Berges saker skulle vurderes samlet, slik at gevinst i én av sakene skulle brukes til å dekke salær i de TVI-AHER/2

7 andre sakene. Det vises til at Berges erstatning fra Her og Nå på kr i sin helhet gikk til advokat Danielsen til tross for at han ikke hadde ytt bistand av betydning i saken. Arvesaken fulgte utvilsomt samme prinsipp om at Berge ikke skulle betale med mindre han fikk midler. Advokat Danielsen lovet at han ikke hadde noe å tape. I hvert fall 10 av sakene i påkravet faller innenfor denne avtalen. For de øvrige sakene var det etablert et mønster for hvordan mellomværendet skulle ordnes. Det er ikke fakturert fortløpende, fremlagt timelister eller andre oversikter, heller ikke ved årsavslutning. Det er ikke dokumentert at kravene er bokført i firmaets regnskaper. Kravet er heller ikke ført gjennom firmaets ordinære faktureringssystemer. Prinsippet om at det ikke skulle betales før det ble oppnådd utbetaling til Berge, gjelder alle sakene det nå er fakturert for. Subsidiært anføres at det av andre grunner ikke kan kreves betalt for de enkelte sakene. Når det gjelder sambotvisten, post 6, anføres at Berge var berettiget til fri rettshjelp. Advokaten har ikke anledning til å fakturere tilleggssalær. Eventuell usikkerhet om hvorvidt det er ytt fri rettshjelp må påhvile advokaten. Det er uklart i hvilken grad arbeid med dødsboet som er ført opp i postene 8 og 18, gjelder Berges interesser. Det er usikkert hva slags oppdrag Danielsen & Co eventuelt har fått. Det er ingen oppdragsbekreftelser. Advokat Danielsen har i realiteten arbeidet for egne interesser. Han var eier av hovedkreditoren i dødsboet, og det var en klar interessekonflikt, eller i alle fall risiko for slik konflikt, jf advokatforskriften punkt og Eventuell regning for arbeidet kunne like gjerne sendes Commerce AS. Disiplinærsaken i post 14 er overhodet ikke Berges ansvar, selv om saken oppstod i forbindelse med bistand for Berge. Det er ikke adekvat årsakssammenheng. Postene 15, 16 og 17 er småsaker som handler om tvangssalg, utleggssak og en kreditor i dødsboet, Fronth. Det er ingenting som tyder på at Berge er orientert eller har gitt noe oppdrag i forbindelse med dette. Eventuelt må det sees som arbeid som inngår i arvesaken. Post 16 er uansett utelukkende i advokatfirmaets interesser, slik Berge forstår avtalen om no cure no pay. Det er advokaten som skulle drive inn saksomkostninger fra motparten og som må dekke inndrivelseskostnadene. Post 13, sosialsaken, ble også behandlet ut fra prinsippet om no cure no pay. At det var en sosialsak er i seg selv grunn til at den skulle føres slik. Berge har forklart at han aldri ønsket noen sak om dette, og at advokat Danielsen satte i gang på egen hånd. Advokat Danielsen burde i alle fall ha gjort det klart hvis det var aktuelt å fakturere i saken. Salærkravet er uansett vesentlig for høyt, både ut fra arbeidets karakter, at det i stor grad ble utført av en fullmektig, og tvistegjenstandens størrelse. Det var snakk om å kreve dekning av kr i husleieutgifter. Videre foreligger det så dårlig rådgivning i den saken at firmaet ikke kan kreve betalt. Det er vanskelig å se hvordan Berge kunne ha TVI-AHER/2

8 vunnet en slik sak. Han saksøkte staten for ikke å ha fått refusjon av husleie som skulle betales til dødsboet hvor han var enearving. Sosialkontoret avslo kravet fordi han ikke kunne fremlegge husleiekontrakt. Prosessrisikoen var så stor at det var vanvidd å føre den for retten. Atter subsidiært anføres at vesentlige deler av kravet er foreldet, jf foreldelsesloven 3. Fristen løper fra kreditor tidligst kunne gjøre kravet gjeldende. Berge har aldri fått beskjed om at han er gitt kreditt som skulle hindre foreldelse. Saksøktes påstand: 1. Ivar Berge frifinnes. 2. Advokatfirmaet Danielsen & Co dømmes til å betale sakens omkostninger. Rettens vurdering Hovedspørsmålet i saken er om partene hadde en generell avtale om godtgjørelse etter prinsippet om no cure no pay. Partene er enige om at det ble inngått avtaler etter dette prinsippet for i hvert fall deler av TV2-saken og arvetvistsaken. For øvrig er det uenighet om hva som er avtalt. Det foreligger ingen oppdragsbekreftelser eller skriftlige avtaler mellom partene. Tvilen om hva som ble avtalt, må gå utover Danielsen & Co som var den profesjonelle rådgiveren. Retten finner bevist at betingelsene for å føre saken mot TV2 i hovedsak ble forhandlet frem av Jan Simonsen, slik Berge har forklart. Simonsen bekreftet i sin vitneforklaring at det var han som kontaktet advokat Danielsen med spørsmål om føring av Berges sak mot TV2 på tilsvarende betingelser som han selv hadde. Han forklarte også at advokat Danielsen under cafébesøket på Grand bekreftet at han ville føre alle sakene gratis mot at han fikk en del av eventuell erstatning. Det var ikke snakk om at bistanden bare skulle gjelde tingrettsbehandlingen. Retten finner ingen grunn til å betvile Simonsens forklaring om dette. Saksøkeren har ikke godtgjort at det ble stillet andre vilkår for oppdraget i avtale direkte med Berge. At det i advokatforskriften punkt står at oppdrag kun skal tas etter anmodning direkte fra klienten, er ikke noe bevis for at det ble inngått en særskilt avtale i dette tilfellet. Det mest sannsynlige er at det ikke ble sagt noe spesifikt om behandling for tingrett og lagmannsrett, og at advokat Danielsen fikk oppdraget på generell basis under forutsetning av at det ikke skulle koste Berge noe. Han var kjent med at Berge på den tiden var sosialklient uten midler til å dekke advokatutgifter TVI-AHER/2

9 Spørsmålet er om det ble inngått en annen avtale da dommen ble anket til lagmannsretten, eller i forbindelse med at forliket ble inngått. Både Berge og Simonsen har forklart at de trodde at lagmannsrettssaken også skulle føres gratis. Det er ikke ført bevis for noe annet. Før hovedforhandling i lagmannsretten, rådet advokat Danielsen Berge til å forlike. Retten legger til grunn at det først på det tidspunktet ble uttrykt at Berge selv måtte dekke kostnadene ved eventuell videre behandling. Både Berge og Simonsen har bekreftet at Berge var negativ til forlik. En del av bildet var at TV2 hadde stilt som vilkår for forlik i Simonsens sak, at også Berges anke ble trukket. Berge har forklart at han følte seg presset. Han hadde ikke penger til å dekke salær ved videre behandling av saken og godtok forlikstilbudet. Forliket innebar at Berge slapp å dekke saksomkostningene til TV2 på kr Advokat Danielsen har forklart at han gjorde det klart for Berge at han i stedet måtte dekke salær til Danielsen & Co for både tingrett og lagmannsrett, siden forliket innebar at avtalen om no cure - no pay falt bort. Han bekreftet i retten at dersom Berge hadde valgt å fortsette saken for lagmannsretten, og saken ble tapt, ville advokatfirmaet ikke ha hatt krav på noe salær for tingretten i henhold til den avtalen de hadde inngått. Berge har bestridt at han ble foreholdt å måtte betale fullt salær til advokat Danielsen. I følge kravet av 25. juni 2008 utgjorde salæret for behandlingen i tingretten kr ,50, og for lagmannsretten kr ,50. Salæret for tingrettsbehandlingen oversteg således omkostningsansvaret overfor TV2 mfl. Berge hadde ikke evne til å dekke slike utgifter. Retten anser det usannsynlig at han ville ha akseptert et forlik på det stadiet, på slike vilkår. Både Berge og Simonsen har forklart at samtalene om forlik i hovedsak fant sted mellom Simonsen og advokat Danielsen. Simonsen var i sin vitneforklaring tydelig på at advokat Danielsen ikke stilte noe vilkår om at Berge måtte dekke omkostningene til Danielsen & Co. Simonsen bekreftet for øvrig at han selv aldri har betalt noe salær til Danielsen & Co, heller ikke da hans sak mot TV2 ble forlikt i lagmannsretten. Han hadde forståelsen av at de samme betingelsene skulle gjelde for Berge. Retten finner det etter dette ikke godtgjort at partene i forbindelse med forliket avtalte at Berge skulle dekke salær til Danielsen & Co. Retten finner bevist at partene hadde en avtale som innebar at Berge ikke skulle betale salær med mindre han mottok erstatning. Erstatning ble ikke oppnådd, og Danielsen & Co kan ikke kreve salær for arbeidet. Saksøkeren har bekreftet at det ble inngått en tilsvarende avtale om no cure - no pay for behandlingen av arvesaken. Retten legger til grunn at Berge på det tidspunktet fortsatt ikke hadde midler, og at advokat Danielsen hadde tilbudt seg å kjøre saken for ham gratis. Heller ikke her er det holdepunkter for at ordningen ble avtalt å gjelde kun for behandlingen i tingretten TVI-AHER/2

10 Berge vant frem med søksmålet. Spørsmålet er hvilken av partene som har risikoen for at motparten i arvetvisten ikke betaler idømte saksomkostninger. Berge har forklart at avtalen var at omkostningene skulle drives inn av Danielsen & Co, og at han ikke skulle ha noen kostnader. Danielsen & Co anfører at firmaet har oppfylt avtalen når saken er vunnet, og at det er Berges risiko at motparten ikke betaler. Advokatfirmaet har likevel igangsatt tvangsinndrivelse av kravet og oppnådd delvis dekning. Grunnen til at Danielsen & Co påtok seg å kjøre saken uten betaling, var at Berge ikke kunne betale salær med mindre han mottok betaling fra motparten. Hvis slik betaling uteble, enten fordi saken ble tapt eller fordi motparten ikke kunne eller ville betale, hadde han ikke evne til å dekke salær. Når advokatfirmaet ikke har sørget for at noe annet blir uttrykkelig avtalt, må firmaet ta risikoen for at det ikke blir betalt. I dette tilfellet har Berge ikke mottatt noen betaling, og Danielsen & Co kan i henhold til avtalen ikke kreve salær fra ham. Partene er enige om at det for de øvrige sakene ikke er inngått noen konkret avtale om honorering. Det gjelder til tross for at Advokatforeningen fra 1. august 2005 påla sine medlemmer å utarbeide skriftlige oppdragsbekreftelser med angivelse av bl.a. salærberegning. Advokat Danielsen har vært klar over at Berge ikke hadde penger. Når han likevel påtok seg stadig nye oppdrag for Berge, uten å fakturere fortløpende, styrker dette sannsynligheten for at han har akseptert en generell no cure - no pay -avtale, i håp om at den til slutt ville innbringe økonomisk gevinst. En slik avtale underbygges også av at erstatningen fra Her og Nå i sin helhet ble overført til advokatfirmaet selv om Berge og Simonsen i hovedsak hadde håndtert saken uten advokatbistand. Advokatfirmaet har ikke fakturert Berge for salær, til tross for at Berge i følge advokat Danielsen hadde en inntekt på over en million kroner etter at han begynte å jobbe i august Kravet ble først fremsatt den 28. juni 2008 etter at Berge hadde brutt forbindelsen med advokatfirmaet. Omstendighetene rundt utarbeidelse av en oversikt over mellomværende datert 25. januar 2008, er uklare, og retten tillegger den ikke vekt. Saksøkte har provosert fremlagt utskrift fra regnskaper som kan vise at fordringen var bokført i advokatfirmaets bøker. Det er ikke fremlagt noen slike bevis. Det taler for at selskapet frem til juni 2008 selv mente at det ikke hadde noe krav mot Berge. Det legges videre til grunn at advokat Danielsen ved flere anledninger, både overfor Berge og overfor Simonsen, har henvist til at han har jobbet mye gratis for Berge. Han forklarte i retten at han med det mente at han hadde gitt kreditt. Det er imidlertid ingen andre holdepunkter for en slik kredittavtale. Det innebærer at flere av oppdragene er foreldet i henhold til foreldelsesloven 3. Det er ikke nødvendig å gå inn på omfanget av foreldelse siden retten er kommet til at Danielsen & Co etter avtaleforholdet mellom partene uansett ikke hadde rett til å fakturere for noen av oppdragene. Retten finner bevist at partene hadde TVI-AHER/2

11 en felles forståelse om at Berge ikke skulle betale for noen av oppdragene før han eventuelt mottok arv eller erstatning. Han har ikke fått utbetalt noen slike midler. Saksøkeren har gjort gjeldende at avtalen mellom partene er falt bort som følge av mislighold fra Berges side. Det er noe uklart hva misligholdet skal bestå i. Retten oppfatter at det siktes til at Berge ikke ville følge advokatfirmaets råd om å overta Per Aschims dødsbo til privat skifte, samt at han ikke lenger respekterte fordringen som Commerce AS fremmet i boet. Muligens siktes det også til forutsetningen om at Berge kun skulle benytte Danielsen & Co som rådgiver. Uansett om Berge skal ha akseptert noen av disse betingelsene, mener retten at de ikke kan påberopes som grunnlag for å heve avtalen og kreve fullt oppgjør. Advokat Danielsen har opptrådt på en måte som ga Berge grunn til å stille spørsmål ved hans lojalitet og uhildede råd. Til tross for sine personlige interesser som største kreditor i Aschims dødsbo, har han gitt råd til Berge om å overføre arven til seg, og til å overta boet til privat skifte. Han måtte være klar over at det kunne stilles spørsmålstegn ved størrelsen på fordringen fra Commerce AS, og at hans interesser kunne komme i konflikt med Berges interesser. Dette taler for at han burde ha avstått fra oppdraget i henhold til advokatforskriften punkt og I den situasjonen kan Berge ikke være bundet til å følge hans råd om å overta boet til privat skifte, og til ikke å stille berettigede spørsmål til fordringen fremmet av Commerce AS. At Berge valgte å bytte advokat da han mistet tilliten til advokat Danielsen, er naturlig og innebærer ikke noe avtalebrudd. Saksøkte blir etter dette å frifinne. Saksøkeren skal i henhold til tvisteloven 20-2 pålegges å erstatte saksøktes kostnader med saken. Retten finner ikke grunnlag for å gjøre unntak etter bestemmelsens tredje ledd. Saksøkte har krevd erstatning for sakskostnader med kr med tillegg av mva, totalt kr Retten har ingen bemerkninger til beløpet og tar kravet til følge TVI-AHER/2

12 SLUTNING 1. Ivar Berge frifinnes. 2. Advokatfirmaet Danielsen & Co AS pålegges innen 14 fjorten dager fra forkynnelsen å erstatte Ivar Bergs sakskostnader med kr kronernittisjutusen- inklusive merverdiavgift. Retten hevet Kathrine Berggrav Løken Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges TVI-AHER/2

13 Rettledning om ankeadgangen i sivile saker Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. Anke til lagmannsretten over dom i tingretten Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen. Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjenstanden er under kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. I tillegg kan anke uavhengig av verdien av ankegjenstanden nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner. Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke. I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis. Ankeerklæringen skal angi: - ankedomstolen - navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger - hvilken avgjørelse som ankes - om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den - det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever - de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes - den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil - de bevisene som vil bli ført - grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det - den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten TVI-AHER/2

14 Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer. Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten. Anke til Høyesterett Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål. Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg TVI-AHER/2

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas

ALSTAHAUG TINGRETT. 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommerfullmektig Tarjei Hugaas ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.08.2015 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 15-079550TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Tarjei Hugaas Saken gjelder: Overprøving av forliksrådets dom i tvist om

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning.

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. HALDEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer:

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Knut Kleppestø. mot. Advokat Erik Keiserud OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 19.02.2013 i Oslo tingrett, 12-142818TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Knut Kleppestø Erstatningskrav Petromena ASA Advokat Peter Simonsen mot

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.12.2011 i Oslo tingrett, 11-143765TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Finn Eilertsen Saken gjelder: Krav om erstatning på culpagrunnlag Hans Christian

Detaljer

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

FOLLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby. Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning FOLLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 21.01.2013 i Follo tingrett, Ski 12-116173TVI-FOLL Dommer: Tingrettsdommer Kari Willoughby Saken gjelder: Urettmessig bruk av personbilde - krav om erstatning og oppreisning

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

-=--~------------------------------------------------

-=--~------------------------------------------------ r. gjeringsadvokaten o 7 JAN 1013 OSLO TINGRETT -=--~------------------------------------------------ Avsagt: 04.01.2013 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-048326TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1. Dommerfullmektig Sofie Vikse

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1. Dommerfullmektig Sofie Vikse OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 07.09.2015 i Oslo byfogdembete, Oslo tinghus 15-133844TVI-OBYF/1 Dommerfullmektig Sofie Vikse Midlertidig forføyning Oslo International

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08. Dommer: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk bilde

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08. Dommer: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk bilde OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 20.01.2011 i Oslo tingrett, 10-122524TVI-OTIR/08 Tingrettsdommer Torjus Gard Saken gjelder: Erstatning for krenkelse av opphavsrett til fotografisk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

SØRE SUNNMØRE TINGRETT

SØRE SUNNMØRE TINGRETT SØRE SUNNMØRE TINGRETT ~L.- _ Avsagt: Saksnr.: 25.06.2009 i Søre Sunnmøre tingrett, 09-038791 TVI-SOSU Dommer: Sorenskriver Ingolv Joa Saken gjelder: Tvist om kjøp av campingvogn - småkravsprosess KJØPER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07. Dommer: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak. mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07. Dommer: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak. mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 05.11.2010 i Oslo tingrett, 10-055970TVI-OTIR/07 Dommerfullmektig Anette Tandberg Saken gjelder: Gyldigheten av Markedsrådets vedtak Telinet Energi

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). /d: LOV-2005-06-17-90 :d/ Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Side 1 av 7 udi 3 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Kapittel 6. Behandlingen i forliksrådet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

NEDRE ROMERIKE TINGRETT.~~~~~3~.03lf1

NEDRE ROMERIKE TINGRETT.~~~~~3~.03lf1 .. _-----_.~_._,----, 2 4 MAI 2013 NEDRE ROMERIKE TINGRETT.~~~~~3~.03lf1 -OIJ)~ ( _3I13~@3~1 _ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: '- 22.05.2013 i Nedre Romerike tingrett 13-0?4110TVI-NERO Tingrettsdommer

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 8. mai 2009 i Oslo tingrett 09-010608TVI-OTIR/06 Tingrettsdommer Dyrehold i borettslag Mette Hertzberg Hovin Borettslag Advokat Torbjørn Fjeldstad

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning Oslo tingrett Personskadeerstatning - allmennprosess - Retningslinjer for behandling av personskadeerstatningssaker. For pasientskadesaker gjelder retningslinjene så langt de passer. Januar 2009 Plikter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot

HAUGALAND TINGRETT DOM. 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund. Dommer: Meddommere: Krav omkompensasjon for overtid. mot HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 15.10.2012 i Haugaland tingrett, Haugesund 12-048587TVI-HAUG Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Førstelektor Personalsjef Svein Åge Skålnes Åge Hultgren Berit Evensen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 17.06.2016 i Oslo tingrett, 15-187100TVI-OTIR/02. Dommer: Dommerfullmektig Malin Strømberg Amble

OSLO TINGRETT DOM. 17.06.2016 i Oslo tingrett, 15-187100TVI-OTIR/02. Dommer: Dommerfullmektig Malin Strømberg Amble OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.06.2016 i Oslo tingrett, 15-187100TVI-OTIR/02 Dommer: Dommerfullmektig Malin Strømberg Amble Saken gjelder: Erstatning for tapt fortjeneste ved urettmessig oppsigelse

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem

Detaljer

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Tilsvar Til Lister Tingrett Lister Tingretts ankesak: 08-036668TVI-LIST Saksøker: Dag Martin Bakken Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Prosessfullmektig: Adv.fa. Wangensteen,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen

OSLO TINGRETT DOM. 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 06.06.2014 i Oslo tingrett, 09-068237TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen Saken gjelder: Krav om erstatning under profesjonsansvarsforsikring

Detaljer

Dommerfullmektig Henrik Shetelig

Dommerfullmektig Henrik Shetelig i OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 10.06.2014 Sak nr: Dommer: Saken gjelder: 14-065260K0N-OBYF/1 Dommerfullmektig Henrik Shetelig Begjæring om åpning av konkurs Kruse Smith Entreprenør AS Advokat Peter

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 01.02.2016 i Borgarting lagmannsrett, 15-037187ASD-BORG/02 Dommere: Konstituert lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Christopher Haugli Sørensen Tine

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, Compania la Gomera AS (advokat Christian F. Galtung) mot Minnoch

Detaljer

NEDRE ROMERIKE TINGRETT

NEDRE ROMERIKE TINGRETT NEDRE ROMERIKE TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 11.03.2013 i Nedre Romerike tingrett, 12-048511TVI-NERO Dommer: Meddommere: Dommerfullmektig Butikksjef Hovedtillitsvalgt Annette Rygg Alf Chr. Tornberg Iren

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07. Tingrettsdommer Kristian Jahr. Betaling av faktura for advokatbistand.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07. Tingrettsdommer Kristian Jahr. Betaling av faktura for advokatbistand. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 13.08.2015 i Oslo tingrett, 14-103486TVI-OTIR/07 Tingrettsdommer Kristian Jahr Betaling av faktura for advokatbistand Advokatfirmaet Østberg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) mot Kristiania Hjemmelselskap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01136-A, (sak nr. 2007/1873), sivil sak, anke, Egil Kristoffersen & Sønner AS (advokat Arvid Dahm) mot Marine Harvest Norway AS (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland. Krav om erstatning for ærekrenkelse

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland. Krav om erstatning for ærekrenkelse OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 29.08.2013 i Oslo tingrett, 13-068043TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland Saken gjelder: Krav om erstatning for ærekrenkelse Morgan Andersen Advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

F O R L I K S R Å D E T

F O R L I K S R Å D E T F O R L I K S R Å D E T Ofte er det ikke nok å bare ha rett Se muligheter 2 3 ikke begrensninger Det finnes alltid muligheter Hva er forliksrådet? Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 24.02.2011 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 11-016621 AS D-GU LA/AVD 1 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Haakon Meyer Kjell Frønsdal Margareth

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NY TVISTELOV. Behandlingen av voldgiftssaker er nå regulert i en egen voldgiftslov som ble vedtatt 14. mai 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005.

NY TVISTELOV. Behandlingen av voldgiftssaker er nå regulert i en egen voldgiftslov som ble vedtatt 14. mai 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005. 1 NY TVISTELOV 1. INNLEDNING Den 17. juni 2005 vedtok Stortinget en ny tvistelov, eller som loven heter, lov om mekling og rettergang i sivile saker. Den nye loven vil avløse tvistemålsloven fra 1915.

Detaljer

Høyesterett Kjennelse.

Høyesterett Kjennelse. 11.01.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Kjennelse. Sivilprosess. Rettergangsbot. En part og hans advokat ble i herredsretten og av lagmannsretten etter kjæremål ilagt rettergangsbot med hjemmel i

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kristian Matei Arhaug til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 29. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00840-A, (sak nr. 2013/2238), sivil sak, anke over dom, Tarjei Otto Aasen Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Jørgen

Detaljer

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett

JAN TENNØE. Prosesskrift til Oslo tingrett JAN TENNØE Advokat med møterett for Høyesterett Grindbakken 58, 0765 Oslo Tlf. 92 21 98 90, 0033 632 94 74 93 Mail: jantennoe@gmail.com Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo tingretts sak nr.11 089355 TVI

Detaljer

Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner. Gangen i forlikssak etter tvl. Storefjell 2008

Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner. Gangen i forlikssak etter tvl. Storefjell 2008 Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner Svein-Harald Stavnes, juridisk rådgiver ved Namsfogden i Oslo Anne Grethe Vonsyld, senior rådgiver ved Forliksrådet i Drammen Gangen i forlikssak

Detaljer

SSTEENSTRUP STORDRANGE

SSTEENSTRUP STORDRANGE SSTEENSTRUP STORDRANGE ANKE TIL NORGES HØYESTERETT Oslo, 15. mars 2012 Vår ref.: 1479055.1-117351 Ansvarlig advokat: Morten Steenstrup Sak nr.: 11-188091ASK-GULA/AVD2 Ankende part: John Fostenes Knutsen

Detaljer

AGDER LAGMANNSRETT 10-078725ASD-ALAG. Ankende part Marina Sergeevna Enoksen Haakon Edvard Enoksen

AGDER LAGMANNSRETT 10-078725ASD-ALAG. Ankende part Marina Sergeevna Enoksen Haakon Edvard Enoksen AGDER LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 14.06.2011 Saksnr.: Dommere: 10-078725ASD-ALAG Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Torgeir Lilleland Nils Ole Simonsen Nils Erik Lie Ankende part Marina

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 09.03.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-167940TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Saken gjelder: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 09.03.2009 i Oslo tingrett, 08-167940TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Prosjektleder HR Manager Yngvild Thue Jorid Tveita Reidar Skogheim Saken

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

Sak nr. 12-046078ASK- GULA/AVD2 OA Knutsens dødsbo Anke over lagmannsrettens kjennelse av 2012-05-20

Sak nr. 12-046078ASK- GULA/AVD2 OA Knutsens dødsbo Anke over lagmannsrettens kjennelse av 2012-05-20 John F. Knutsen Gulating lagmannsrett Postboks 7414 5020 Bergen 24. juni 2012 Sak nr. 12-046078ASK- GULA/AVD2 OA Knutsens dødsbo Anke over lagmannsrettens kjennelse av 2012-05-20 Ankende part: John F.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) prøve) NORGES HØYESTERETT Den 10. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, Sawicon AS (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) mot Oceanteam Shipping

Detaljer

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR!

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! Har ditt firma i løpet av de siste årene måttet bruke advokat for å bistå deg i skatte- eller avgiftssaker? Da har du sikkert betalt dine advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.5.201026.05.2010. Saksnr: 10-029524PRI-OTIR/01. Dommer: Birgitte Anderson

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.5.201026.05.2010. Saksnr: 10-029524PRI-OTIR/01. Dommer: Birgitte Anderson OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 26.5.201026.05.2010 Saksnr: Dommer: Tingrettsdommer 10-029524PRI-OTIR/01 Ingunn Aarbakke Meddommere: Product manager Birgitte Anderson Birgitte Anderson Leif Heisholt Saken gjelder:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer