Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Citymail AS, Nittedal Foretakets org. nr Fullmektig: Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, Oslo Begjæring inngitt av: Citymail Sweden AB, Stockholm, Sverige Foretakets norske org. nr Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 15. mars 2007, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet CITYMAIL AS ble tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket er registrert den 9. mars 2006, med følgende næringskode (bransjeangivelse): " Eiendomsforvaltning." Begjæringen om overprøving var begrunnet med at foretaksnavnet CITYMAIL AS er egnet til å forveksles med det norskregistrerte svenske foretaket CITYMAIL SWEDEN AB, Stockholm, innført i Enhetsregisteret den 20. februar 2003 under org. nr , næringskode " Uoppgitt", samt egnet til å forveksles med ordmerket CITYMAIL, norsk varemerkeregistrering nr ( ), inngitt den 9. mai 2006, men med prioritet fra dansk søknad av 18. januar 2006, registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 12, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41 og 42 (hele vare- og tjenestefortegnelsen er gjengitt nedenfor), og at foretaksnavnet CITYMAIL AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Vare- og tjenestefortegnelsen reg. nr ( ), ordm. CITYMAIL : Klasse 9: Klasse 12: Klasse 16: Klasse 35: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet samt tilbehør til slike varer i denne klasse. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier, papirhandlervarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. Annonse- og reklamevirksomhet; adresserte reklameforsendelser, utdeling' av reklamemateriale og vareprøver; reklameomdeling; tegning av avisabonnement; utarbeidelse av statistiske opplysninger; computerstyring av datafiler; omlegning av forretningsvirksomhet. Klasse 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet. Klasse 38: Klasse 39: Klasse 40: Klasse 41: Klasse 42: Kommunikasjon via dataterminaler, telefon og telegram; utsendelse av meddelelser, faksmeddelelser og telegrammer; transmisjon av meddelelser, faksmeddeleleser og telegrammer; dataassistert transmisjon av beskjeder og bilder; elektroniske brevkasser; utleie av apparater til utsendelse av meddelelser; informasjon om telekommunikasjon. Transportvirksomhet; transportreservering; sjåførvirksomhet; utbringelse av aviser; emballering av varer og gods; utleie av kjøretøyer; lossing av gods; informasjon vedrørende oppmagasinering og transport; kurervirksomhet (meddelelser eller varer); varelevering; oppbevaring; transportmeglingsvirksomhet; informasjon vedrørende transportmegler-virksomhet; lastebiltransport. Bearbeiding av materialer og gjenstander. Utdannelsesvirksomhet; undervisning; utdannelsesinformasjon. Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at kravstiller har registrert sitt foretaksnavn CITYMAIL SWEDEN AB i

3 2. avd. sak nr Enhetssregisteret før innkrevde registrerte sitt foretaksnavn. Det er også på det rene at kravstiller har registrert sitt varemerke CITYMAIL hos Patentstyret med bedre prioritet enn innkrevde har for sin foretaksnavneregistrering. Kravstillers foretaksnavn er ikke registrert i foretaksregisteret og nyter dermed ikke, ved sin registrering som norskregistrert utenlandsk foretak, et automatisk vern etter foretaksnavneloven, jf. foretaksnavneloven 3-1. Det må for å nyte vern dokumenteres at navnet er tatt i bruk som foretaksnavn her i riket. Det er kun vist til bruk i Danmark og Sverige og dette anses dermed ikke dokumentert. Det er ikke av betydning for denne vurderingen om foretaket delvis eies av et norsk foretak eller om det er skrevet om utenlandsk etablering i norsk presse. Det norskregistrerte utenlandske foretaket CITYMAIL SWEDEN AB avvises dermed som grunnlag for kravet. Avgjørelsen bygger dermed på kravstillers varemerke som grunnlag. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerke). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Innkrevde hadde en varemerkesøknad til vurdering hos Patentstyret samtidig som kravsbehandlingen av foretaksnavneregistreringen pågikk. Under behandlingen av innkrevdes varemerkesøknad nr , ordmerket CITYMAIL AS, ble det anført at det søkte merket manglet særpreg fordi det kunne oversettes til "bypost" som ble ansett beskrivende for de tjenestene merket ble søkt registrert for nemlig "Tjenester så som distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post, eller distribusjon av prøver. Annonsering i forbindelse med andre ytelser" i klasse 35 og "Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer" i klasse 39. Innkrevde anførte på denne bakgrunn at CITYMAIL ikke hadde varemerkerettslig særpreg, og at kravstiller dermed ikke hadde vern mot innkrevdes foretaksregistrering. I den parallelle søknaden, nr , ordmerket CITYMAIL, som har bedre prioritet, ble imidlertid denne anførselen frafalt etter fornyet vurdering. Både CITY og MAIL er ord som hver for seg anses å mangle særpreg for de fleste tjenester og særlig de som knytter seg til post. Likevel finner Patentstyret at sammenstillingen innehar en viss grad av særpreg. Oversettelsen "bypost" som ble anført å være beskrivende i de nevnte varemerkesøknadene anses ved ny vurdering ikke å ha noe klart innhold, selv om det i sterk grad antyder at virksomheten driver med posttjenester i byen. CITYMAIL er etter dette vurdert å ha varemerkerettslig særpreg av Patentstyret og vi legger dette til grunn også i vurderingen av kravet om administrativ overprøving av foretaksnavnet. Det innkrevde foretaksnavnet CITYMAIL AS skiller seg fra det registrerte varemerket kun ved å ha tillegget AS. AS angir kun selskapsform og har dermed ikke kjennetegnsrettslig atskillende evne. Det innkrevde foretaksnavnet behandles dermed som om det hadde vært identisk med kravstillers varemerke. Det avgjørende blir derfor bransjelikheten. Kravstillers foretaksnavn er registrert for blant annet "finansiell virksomhet" og "eiendomsmeglervirksomhet" i klasse 36. Dette anses å være likeartet med innkrevdes bransjeangivelse "eiendomsforvaltning". For denne type virksomhet har ikke CITYMAIL noen nærstående betydning og må anses å ha en litt sterkere grad av særpreg enn for postrelaterte varer og tjenester. Vernet anses dermed å favne videre i forhold til

4 2. avd. sak nr bransjelikhet i dette bransjesegmentet. Patentstyret kommer derfor til at det foreligger forvekslingsfare etter foretaksnavneloven 3-6 nr. 4. Når det gjelder anførslene om den faktiske virksomheten til innkrevde, kan vi ikke se at det er bevist at de driver med postrelatert virksomhet, selv om navnet jo kan indikere det. Det er heller ikke nok til å dokumentere bruk at foretaket deler telefornnummer med et annet foretak som driver med postrelatert virksomhet så lenge navnet ikke brukes for den virksomheten. Siden kravstillers varemerkeregistrering uansett gir et vern som omfatter innkrevdes foretaksregistrering finner Patentstyret ikke grunn til å gå nærmere inn på faktisk bruk, men forholder seg til de registrerte opplysningene. Patentstyret finner på bakgrunn av en helhetsvurdering at det innkrevde foretaksnavnet innebærer en krenking av kravstillers registrerte varemerke etter foretaksnavneloven. Beslutning: Registreringen oppheves. Klage fra Citymail AS over 1. avdelings avgjørelse, med begrunnelse, innkom til Patentstyret den 15. mai Den 16. mai 2007, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 15. mars Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 18. juni I klagen anfører Citymail AS: 1. Innledning traff Patentstyret avgjørelse om å oppheve registreringen av foretaksnavnet Citymail AS, med begrunnelse at foretaksnavnet innebærer en krenkning av varemerket CITYMAIL som innehas av Optimail AB, se vedlegg nr. 1. Undertegnede vil med dette på vegne av Citymail AS påklage Patentstyrets avgjørelse til Patentstyrets 2. avdeling. Klagen begrunnes med at det foreligger feil bruk av rettsreglene og feil i saksbehandlingen. 2. Anførslene Som Patentstyret uttaler oppstiller foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn. Dette medfører at dersom varemerket CITYMAIL skal nyte vern mot øvrige kjennetegn, må det oppfylle varemerkelovens krav om særpreg og det må foreligge kjennetegnslikhet og vareslagslikhet mellom varemerket og foretaksnavnet. 2.1 Særpreg

5 2. avd. sak nr Patentstyret uttalte i klagers varemerkesøknad nr datert at varemerket CITYMAIL ikke kunne registreres fordi det manglet særpreg etter varemerkeloven 13 første ledd. Patentstyret uttalte videre at andre næringsdrivende må fritt kunne bruke CITYMAIL AS i markedsføringen av sine varer/tjenester uten at dette skal anses som et varemerkeinngrep, se vedlegg nr. 2. Denne side anførte på den bakgrunn at Patentstyrets vurdering måtte være tilsvarende ved vurderingen av om Optimail AB kunne kreve beskyttelse for varemerket CITYMAIL. Videre ble det fra denne side anført at Det synes derfor åpenbart at motparten ikke kan høres med at varemerket CITYMAIL, som de hevder innehas av Optimail AB, skal kunne hindre opprettholdelsen av foretaksnavneregistreringen Citymail AS. Hvis Patentstyret legger til grunn motpartens anførsel, ville det i så tilfelle være en grov forskjellsbehandling i disfavør av tvistens parter, se vedlegg nr. 3. Til tross for sin uttalelse i denne søknaden, kom Patentstyret i den parallelle varemerkesøknaden nr til at sammenstillingen av CITY og MAIL allikevel inneholdt en viss grad av særpreg. Patentstyret frafalt således sin opprinnelige uttalelse og la til grunn ved den administrative overprøvingen at CITYMAIL har varemerkerettslig særpreg. Denne side vil i den anledning anføre at det er å anse som lite tilfredsstillende at Patentstyret ikke er konsekvent i sine uttalelser. Særlig lite tilfredsstillende er dette fordi det ikke har kommet frem nye opplysninger som tilsier at CITYMAIL skal ha fått en større grad av særpreg på det tidspunkt hvor Optimail AB sin varemerkesøknad ble behandlet, enn det var når klagers varemerkesøknad ble behandlet. Denne side anfører at dette skaper uforutsigbarhet og svekker tilliten til Patentstyrets uttalelser. Ettersom Patentstyret i den aktuelle beslutningen har lagt til grunn at CITYMAIL har varemerkerettslig særpreg, vil dette være utgangspunktet for de videre anførsler. 2.2 Kjennetegnslikhet og vareslagslikhet Dersom en anser kravet til særpreg som oppfylt blir det neste spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare mellom foretaksnavnet Citymail AS og varemerke CITYMAIL. Patentstyret har besluttet at det foreligger forvekslingsfare og begrunner dette med at det foreligger både kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. Patentstyret legger til grunn at klagers foretaksnavn og motpartens varemerke er identiske. Denne side bestrider ikke at de to navnene er relativt like. Derimot anføres det fra denne side at det ikke får betydning ettersom det ikke er en tilstrekkelig grad av bransjelikhet mellom den virksomhet som CITYMAIL representerer og den virksomhet Citymail AS er registrert under. Denne side anfører således at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom de to. Citymail AS er registrert under Eiendomsforvaltning og utnytting, og handel og konsulenttjenester samt alt hva der står i forbindelse. Det anføres i den anledning at det nettopp er eiendomsforvaltning som skal være Citymail AS sin virksomhet. Det bestrides således at Citymail AS har intensjoner om å drive postrelatert virksomhet. Varemerket CITYMAIL er helt klart forbundet med postrelaterte tjenester. Som dokumentasjon på det legges det som vedlegg nr. 4, frem utskrift fra internett hvor CityMail sin forretningsidé, visjon og grunntjenester blir beskrevet. Patentstyret legger til grunn i sin avgjørelse at ettersom motpartens foretaksnavn er registrert for blant annet finansiell virksomhet og eiendomsmeglervirksomhet i klasse 36, anses det å være likeartet med klagers bransjeangivelse eiendomsforvaltning. Denne side anfører at

6 2. avd. sak nr Patentstyret her slutter feil, når de uttaler at de ikke ser grunn til å gå nærmere inn på faktisk bruk, men at de forholder seg til de registrerte opplysningene. Både i teori og praksis er det lagt til grunn at det er hvilke tjenester/varer som faktisk tilbys som er det avgjørende for om det foreligger bransjelikhet. Det anføres således at dersom Patentstyret hadde lagt den faktiske bruk til grunn, som er det korrekte å gjøre, ville Patentstyret ha kommet til et annet resultat i nærværende sak. Den videre begrunnelsen til Patentstyret har denne side vanskeligheter med å forstå, da det virker som om Patentstyret har blandet sammen hvem som har anført hva av partene. 2.3 Saksbehandlingen Avslutningsvis vil denne side anføre at behandlingen som Patentstyret har gitt denne saken ikke kan anses å være tilfredsstillende. For det første foreligger det flere skrivefeil i beslutningens begrunnelse. Som eksempel kan det vises til beslutningen på siste side tredje avsnitt hvor det står følgende; Kravstillers foretaksnavn er registrert for blant annet og videre Patentstyret har således kommet til at det foreligger forvekslingsfare etter foretaknavneloven 3-6 nr. 4. Slik denne side tolker dette ut ifra konteksten må Patentstyret ha ment kravstillers varemerke, ettersom det er kravstillers varemerke som anses å være i konflikt med foretaksnavnet Citymail AS. Patentstyret må også ha anvendt feil lovparagraf som hjemmel for sin beslutning. Denne side kan ikke se at 3-6 nr. 4 hjemler Patentstyret sin beslutning, og det antas at Patentstyret har ment 2-6 nr. 4. Begrunnelsen inneholder således flere skrivefeil, og bærer for øvrig preg av ustruktur og tynne begrunnelser. Feil av denne typen gjør at en stiller spørsmålstegn ved om sakens materielle side er blitt forsvarlig behandlet. En forsvarlig behandling av saken tilsier ikke at de involverte parter skal være nødt til å måtte gjette seg til hva Patentstyret har ment. På bakgrunn av dette, anføres det at det foreligger så grove saksbehandlingsfeil ved beslutningen at den uansett må oppheves. 3. Påstand Klager legger på bakgrunn av det ovenfor anførte ned påstand om at Patentstyrets beslutning datert oppheves. I sin imøtegåelse, innkommet den 19. juni 2007, uttaler Citymail Sweden AB: 1. Innledning Det vises til Patentstyrets avgjørelse av om å oppheve registreringen av foretaksnavnet Citymail AS fordi foretaksnavnet krenker varemerket CITYMAIL som innehas av Optimail AB. Videre vises til klage fra Citymail AS datert I det følgende betegnes Citymail AS som klager. Frist for tilsvar er 20. juni Det vil fra denne side hevdes at avgjørelsen fra Patentstyret om å oppheve registreringen av foretaksnavnet Citymail AS er korrekt.

7 2. avd. sak nr Faktum Saken gjelder forholdet mellom varemerket CITYMAIL, registreringsnummer , som innehas av Optimail AB og foretaket Citymail AS, foretaksregistreringsnummer Varemerket CITYMAIL har prioritet fra 18. januar Varemerket CITYMAIL er registrert for varer og tjenester i klassene 9, 12, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42. I denne sammenheng trekkes særlig frem at varemerket er registrert i klasse 36 for: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet. Foretaket Citymail AS ble stiftet og registrert i foretaksregisteret den Foretaket er registrert med bransje Eiendomsforvaltning. I klagen oppgir Citymail AS at foretakets virksomhet er eiendomsforvalting. Vi har tidligere anført at selskapet også må anses å være involvert i produksjon av utstyr og løsninger til grafisk industri og post & papirbehandling, samt postdistribusjon og transportvirksomhet. Anførselen om at den reelle bruk av foretaksnavnet Citymail AS omfatter de ovennevnte tjenester opprettholdes. Anførselen bekreftes av at Citymail AS har søkt registrert varemerket CITYMAIL AS, søknadsnummer nr for: Klasse 35: Tjenester så som distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post, eller distribusjon av prøver. Annonsering i forbindelse med andre ytelser Klasse 39: Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer For øvrig vises til anførslene som ble fremført under behandlingen i Patentstyrets første avdeling. 3. Rettslige anførsler 3.1. Rettslige utgangspunkter Hjemmel for vurderingen er foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 som bestemmer at et foretaksnavn ikke må: være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker har vern med eldre rett. Vilkåret er således om foretaksnavnet Citymail AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte varemerket CITYMAIL. Vurderingen av om to kjennetegn er forvekselbare er en helhetsvurdering. De sentrale elementene i vurderingen er om det er kjennetegnslikhet og om det er vare- og tjenesteslagslikhet. Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren av de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s. 641 (SUPERLEK), samt EU domstolens avgjørelse i C-251/95 Sabel v. Puma. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst,

8 2. avd. sak nr rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 (Lloyd) 3.2. Særpreg Klager oppstiller som ytterligere vilkår i tillegg til vilkåret om fare for forveksling at varemerket CITYMAIL må oppfylle varemerkelovens vilkår om særpreg. En vurdering av særpreg, og således registrerbarheten av varemerket CITYMAIL er imidlertid ikke del av denne saken. Dette må i så fall gjøres gjenstand for en selvstendig klage. I denne saken må det tas utgangspunkt i det registrerte varemerket CITYMAIL med registreringsnummer Det vil hevdes at spørsmålet om særpreg kun er et moment som må tas inn som en del av vurderingen av om det foreligger fare for forveksling mellom kjennetegnene. Særpreget må vurderes i relasjon til den aktuelle vare- og tjeneste Kjennetegnslikhet Kjennetegnene Citymail AS og varemerket CITYMAIL er identiske med unntak av at foretaksnavnet Citymail AS er tilføyd selskapsbetegnelsen AS. Det følger av praksis at angivelse av selskapsform ikke har betydning for vurderingen av kjennetegnslikhet. Dette innebærer at for kjennetegnene må anses å være identiske Vareslagslikhet Praksis viser at det skal foretas en helhetsvurdering ved vurderingen av om det er tjenesteslagslikhet. Dette vurderes konkret. En rekke momenter må tas i betraktning. I EF domstolens dom C-39/97 Canon er dette uttrykt slik: Med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal der,, tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Varemerket CITYMAIL er søkt registrert for Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet i klasse 36. Citymail AS har selv oppgitt at foretakets virksomhet er eiendomsforvalting. I foretaksregisteret er selskapet registrert med bransjeangivelse eiendomsforvalting og utnytting. Eiendomsmeglervirksomhet og eiendomsforvalting og utnytting har både praktisk og assosiasjonsmessig store likhetstrekk. Begge former for tjenester gjelder forretninger med eiendom. Det er nær sammenheng mellom eiendomsmeglervirksomhet og drift og utnytting av eiendom. Flere selskaper driver både eiendomsmeglervirksomhet og eiendomsforvalting. Dette gjør at gjennomsnittsforbrukeren lett vil tro at det er en forretningsmessig forbindelse mellom to selskaper med identiske kjennetegn i disse to bransjene. Det foreligger således tjenesteslagslikhet mellom de tjenester som varemerket CITYMAIL er registrert for og den bransje som Citymail AS søkte seg registrert for. Det er derfor fare for forveksling mellom varemerket CITYMAIL og foretaksnavnet Citymail AS. Det hevdes også at Citymail AS er involvert i produksjon av utstyr og løsninger til grafisk industri og post & papirbehandling, samt post og transporttjenester.

9 2. avd. sak nr Optimails ABs varemerke CITYMAIL er registrert blant annet for for Annonse- og reklamevirksomhet; adresserte reklameforsendelser, utdeling' av reklamemateriale og vareprøver; reklameomdeling i klasse 35, samt for Transportvirksomhet; transportreservering; sjåførvirksomhet; utbringelse av aviser; emballering av varer og gods; utleie av kjøretøyer; lossing av gods; informasjon vedrørende oppmagasinering og transport; kurervirksomhet (meddelelser eller varer); varelevering; oppbevaring; transportmeglingsvirksomhet; informasjon vedrørende transportmeglervirksomhet; lastebiltransport i klasse 39. Citymail AS tilbyr således identiske tjenester som Optimail ABs varemerke CITYMAIL er registrert for. Det hevdes fra klager at det ikke er hvilke tjenester varemerket CITYMAIL er registrert for som skal danne utgangspunktet for vurderingen, men hva varemerket faktisk brukes for. Dette kan ikke være korrekt. Det følger både av lovtekst, rettspraksis og teori at det er hvilke varer og tjenester et varemerke er registrert for som danner utgangspunkt for vurderingen. Det vises til foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4, eks Rt s og Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, side 305. Derimot er situasjonen annerledes dersom vurderingen tar utgangspunkt i et foretaksnavn. Foretaksnavnelovens 3-1 oppstiller en bruksplikt, jf. lovens ordlyd Rett til foretaksnavn opphører fra den dag faktisk bruk opphører. Dette skiller seg fra situasjonen for et varemerke hvor varemerket har vern til registreringen opphører som følge av at registreringsperioden opphører eller til varemerket slettes ved dom, jf varemerkelovens 25a. Med mindre et varemerke er slettet, må utgangspunktet for vurderingen tas i det registrerte varemerke Saksbehandlingen Klager anfører at Patentstyrets saksbehandling har vært så mangelfull at det må innebære at avgjørelsen er ugyldig. Vi kan vanskelig se at Patentstyrets saksbehandling i saken har vært mangelfull. Sett bort fra at klager har påpekt tre trykkfeil, er det ikke påpekt andre konkrete feil ved avgjørelsen. Klagen synes på dette punkt å være svært tynt begrunnet. 4. Påstand Patentstyrets avgjørelse av i sak opprettholdes. 5. Annet For øvrig opprettholdes tidligere anførsler. I tilsvar av 16. august 2007 uttaler Citymail AS: Citymail AS sendte inn en klage over Patentstyrets avgjørelse, datert , i sak som gjaldt registreringen av foretaksnavnet Citymail AS. Citymail Sweden AB/Optimail AB(nå, Citymail International AB)leverte inn tilsvar Citymail AS har i brev fra Patentstyret datert , fått frist til 20. august 2007 for å inngi bemerkninger. Citymail AS fastholder det anførte i klagen datert I tillegg vil Citymail AS komme med følgende bemerkninger i forhold til om det foreligger vareslagslikhet mellom foretaksnavnet Citymail AS og varemerke CITYMAIL.

10 2. avd. sak nr Som anført i klagen av på side 2, vedkjenner Citymail AS at navnene på foretaksnavnet og varemerke er relativt like, det anføres derimot ikke å foreligge tilstrekkelig bransjelikhet mellom disse til at det kan sies å utgjøre en forvekslingsfare. Citymail AS er som tidligere anført registrert under Eiendomsforvaltning og utnytting, og det er nettopp eiendomsforvaltning som skal være Citymail AS sin virksomhet. At varemerke CITYMAIL er registrert under blant annet eiendomsmeglervirksomhet kan ikke få avgjørende betydning i nærværende sak. Tar en utgangspunkt i de varer merket CITYMAIL er registrert for, anføres det at det ikke foreligger tilstrekkelig likhet til å oppheve registreringen av foretaknavnet Citymail AS. Eiendomsmeglervirksomhet som varemerket CITYMAIL blant annet er registrert for, anføres ikke å inneha tilstrekkelig likhet med eiendomsforvaltning og utnytting som foretaket Citymail AS er registrert for. Eiendomsforvaltning og eiendomsmegling gir uttrykk for to forskjellige virksomheter. Hva gjelder eiendomsmegling, forutsetter dette at man tilbyr tjenester som et mellomledd mellom kjøper og selger, uten eierrådighet i eiendommene, mens eiendomsforvaltning sikter til forvaltning av egne eiendommer, kjøp, salg og utleie. En kan ikke forvente at omsetningskretsen kjenner til klasseinndelingen, som i utgangspunktet har som formål å tjene administrative mål, se Lassen side 233, Oversikt over Norsk Varemerkerett, 1989). Legger en således til grunn den faktiske varen/tjenesten som tilbys til grunn, anføres det å ikke foreligge noen fare for at omsetningskretsen vil komme til å forveksle varemerke CITYMAIL som i hovedsak driver postrelaterte tjenester, med foretaket Citymail AS som driver med eiendomsforvaltning. Formålet med vern av varemerker og foretaksnavn er i hovedsak å forhindre varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse, altså å skille den ene næringsdrivende fra den andre, se Lassen side 226. I nærværende sak kan det ikke anses å foreligge fare for at brukere av Citymail AS sine tjenester, vil komme til å forveksle disse med den virksomhet som varemerke CITYMAIL representerer. For øvrig vises det til det anførte i klagen datert I nytt innlegg av 19. september 2007, med div. vedlegg, uttaler Citymail Sweden AB: 1. Innledning Det vises til Patentstyrets vedtak om å oppheve registreringen av foretaksnavnet Citymail AS fordi foretaksnavnet krenker varemerket CITYMAIL, registreringsnummer , som innehas av Optimail AB, med etterfølgende klage og senest Citymail AS brev av 16. august Frist for å kommentere Citymail AS brev er satt til 20. september Anførsler Citymail AS gjentar anførselen om at det er hvilke varer som varemerket CITYMAIL, registreringsnummer , faktisk brukes for som danner utgangspunkt for

11 2. avd. sak nr vurderingen, ikke hvilke varer og tjenester varemerket CITYMAIL er registrert for. Vi gjentar at dette ikke er korrekt, og viser til tilsvar av Citymail AS foretaksnavn er identisk med varemerket CITYMAIL. Citymail AS anfører at det ikke er tilstrekkelig bransjelikhet mellom det registrerte varemerket CITYMAIL, registreringsnummer , registrert for blant annet eiendomsmeglingsvirksomhet og Citymail AS foretaksnavn som er registrert med bransjeangivelse eiendomsforvaltning. Hjemmel for vurderingen er foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 som bestemmer at et foretaksnavn ikke må: være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker har vern med eldre rett. Spørsmålet er således om foretaksnavnet Citymail AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte varemerket CITYMAIL. Vurderingen av om to varemerker er forvekselbare er en helhetsvurdering jf. høyesterettsdommen i Rt s (COSMICA) og EU domstolens avgjørelse i sak C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å forveksle de to kjennetegnenes innehavere (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s. 641 (SUPERLEK). Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen Citymail AS medgir at de to motholdte varemerker langt på vei må anses som identiske. Denne saken dreier seg først og fremst om det er vareslagslikhet. Det forhold at varemerkene er identiske, gjør at det må stilles større krav til ulikhet for varer. Hovedspørsmålet i saken er om eiendomsmeklervirksomhet og eiendomsforvalting etter en helhetsvurdering er tjenester av lignende slag, jf varemerkelovens 6. Hvorvidt det er vare- eller tjenesteslagslikhet må vurderes ved en konkret helhetsvurdering. En rekke momenter må tas i betraktning. I EF domstolens dom Canon C-39/97, premiss 23 er dette uttrykt slik: Med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal der, således som det er anført af den franske regering, Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen, tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Norsk teori og praksis peker ut følgende sentrale momenter: - Fellesskap i produksjon

12 2. avd. sak nr Fellesskap i omsetning - Fellesskap i bruk eller formål Språklig sett er definisjonen av ordet forvalte å administrere eller bestyre noe, særlig i en annens sted. Den språklige definisjonen taler dermed mot Citymail AS påstand om at forvaltning gjelder forvaltning av egen eiendom. Som bevis vedlegges: Bilag 1: Utskrift av Norsk Riksmålsordbok. For øvrig er vi enig i at relevante oppgaver ved forvaltning av eiendom er kjøp, salg og utleie. Når eiendom kjøpes og selges for andre er tjenesten svært nær beslektet med eiendomsmeklingsvirksomhet som innebærer å være mellommann mellom kjøper og selger ved salg. Likheten mellom tjenestene understrekes av at det er en rekke selskaper som driver både med mekling og annen forvaltning. Dette gjelder for eksempel Obos, USBL, Vågen eiendom, Sandia Gruppen, Akershus Eiendom, Selvaag Forvaltning, NAI First Partners Som bevis vedlegges: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Utskrift fra Utskrift fra Utskrift fra Utskrift fra Utskrift fra Utskrift fra Utskrift fra I tillegg nevnes at de fleste advokatfirmaer som befatter seg med eiendom tilbyr både salg og forvaltning. Som eksempel vedlegges utskrifter som viser at dette gjelder Dalan Advokatfirma DA, Brækhus Dege Advokatfirma, Advokatfirma Ræder og Bull & Co Advokatfirma AS. Som bevis tilbys: Bilag 9: Utskrift fra Bilag 10: Utskrift fra Bilag 11: Utskrift fra Bilag 12: Utskrift fra Utskriftene bekrefter også at en rekke aktører tilbyr forvaltningstjenester av andres faste eiendom. På denne bakgrunn vil det hevdes at eiendomsmeglervirksomhet og eiendomsforvalting er svært nær beslektet, og at det er en rekke selskaper som tilby begge tjenestene. Dette taler klart i favør av at det er tjenesteslagslikhet. Den naturlige sammenhengen mellom tjenestene vises også ved at både eiendomsmeglingstjenester og eiendomsforvaltning er klassifisert i vareklasse 36. Når den nære sammenhengen mellom tjenestene kombineres med at kjennetegnene er identiske vil gjennomsnittsforbrukeren lett tro at det er en forretningsmessig forbindelse mellom selskapene. 3. Påstand

13 2. avd. sak nr Patentstyrets avgjørelse av i sak opprettholdes. 4. Annet For øvrig opprettholdes tidligere anførsler. [ ]. I et siste skriv datert 19. oktober 2007, med div. vedlegg, uttaler Citymail AS: Som tidligere, anføres at det ikke er tilstrekkelig bransjelikhet mellom det registrerte varemerke CITYMAIL og foretaksnavnet Citymail AS til å oppheve registrering av foretaksnavnet Citymail AS. Dersom Patentstyret beslutter at det er hvilke varer som varemerket CITYMAIL er registrert for som er det avgjørende, og ikke hvilke varer varemerket faktisk brukes, så skal følgende anføres; Spørsmålet blir da om eiendomsmeglervirksomhet og eiendomsforvaltning er å anse som tjenester av lignende slag. Det anføres at en gjennomsnittsforbruker klart evner å skille mellom eiendomsforvaltning og eiendomsmekling. I den anledning vil denne side korrigere anførselen hva gjelder at forvaltning av eiendom, betyr forvaltning av egen eiendom, og gjøre gjeldende at en eiendomsforvalter har ansvaret for å bestyre/ha oppsyn med en eiendom enten i eget eller eierens navn, se bilag nr. 1, utskrift fra ordnett.no. Norges eiendomsakademi AS, se bilag nr. 2, beskriver eiendomsforvaltning på følgende måte; Et hvert bygg har en eller flere eiere. Eiendomsforvalterens oppgave blir å betjene rollen som forvalter av eiendommen for å ivareta eierens interesser, det vil si å sikre verdiene i dag og i fremtiden, samt å yte service overfor bruker/leier slik at dennes behov og krav blir ivaretatt. En eiendomsmekler derimot, opptrer kun som et mellomledd mellom kjøper og selger, altså som en formidler av salg og annet, se bilag nr. 3, utskrift fra ordnett. I eiendomsmeglerloven 1, se bilag nr. 2, er eiendomsmegling definert på følgende måte; Som eiendomsmegling forstås i denne lov å opptre som mellommann, herunder å forestå oppgjør, ved 1. omsetning av fast eiendom, herunder eierseksjon og ideell andel i fast eiendom, 2. inngåelse og overdragelse av feste- eller leiekontrakt til fast eiendom, 3. omsetning av borettslagsandel og av aksje, andelsbrev, pantebrev eller annet adkomstdokument med tilknyttet leierett eller borett til bolig eller annet areal i bebygget eiendom,

14 2. avd. sak nr omsetning av parter i selskap, jf. selskapsloven 1-2 første ledd bokstav a, eller aksjer i aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som ikke er børsnoterte, dersom omsetningen hovedsakelig tar sikte på overdragelse av eiendom eller rettighet som nevnt i nr. 1 til omsetning av tidsparter som faller inn under lov av 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven). CITYMAIL SWEDEN/OPTIMAIL AB viser i sitt prosesskriv av til at enkelte selskaper driver både med eiendomsforvaltning og eiendomsmekling. Dette kan ikke få avgjørende betydning, da de aller fleste selskaper kun driver en av virksomhetene, altså enten forvaltning eller mekling. Det anføres som opplagt at dersom en gjennomsnittsforbruker ønsker å selge sin bolig, så oppsøker vedkommende en eiendomsmekler, og ikke en eiendomsforvalter. På bakgrunn av det ovenfor anførte, samt tidligere anførsler, gjøres det gjeldende at det ikke er tilstrekkelig bransjelikhet mellom det registrerte varemerke CITYMAIL og Citymail AS sitt foretaksnavn til at foretaksnavnet skal oppheves. Saken er deretter tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil som gir grunnlag for opphevelse av 1. avdelings avgjørelse. Ordmerket CITYMAIL er registrert med prioritet fra 18. januar 2006, og har altså bedre prioritet enn registreringen av foretaksnavnet CITYMAIL AS, som er fra 9. mars Foretaksnavnet er registrert med bransjeangivelsen "Eiendomsforvaltning", mens varemerket er registrert for bl.a. finansiell virksomhet og eiendomsmekling i klasse 36. Klageren kan ikke høres med at det avgjørende for det registrerte varemerkets verneområde ikke er varefortegnelsen, men den virksomhet som faktisk drives av Citymail AB. Den faktiske, eller påregnelige, virksomhet til et foretak er avgjørende for foretaksnavnevernet etter foretaksnavnelovens 3-3 første ledd. Et registrert varemerke gir imidlertid vern mot bruk for slike varer eller tjenester som omfattes av registreringen, samt for likeartede varer og tjenester, jf. varemerkelovens 6 første ledd, jf. 16. CITYMAIL kan oppfattes som tjenestebeskrivende, og dermed iallfall svakt, for postrelaterte tjenester, men slik argumentasjon kan ikke føres mot uttrykket som varemerke for finansiell virksomhet og eiendomsmekling. Registreringen som foretaksnavn kan da ikke opprettholdes såfremt det også foreligger bransjelikhet.

15 2. avd. sak nr Eiendomsforvaltning omfatter tjenester knyttet til fast eiendom, som f.eks. vedlikehold, utbygging, markedsføring, utleie, regnskapsføring etc. Eiendomsmegling omfatter markedsføring og oppgjørsfunksjoner mv. knyttet til salg eller utleie av fast eiendom. Det er tvilsomt om det kan trekkes noen skarp grense mellom de to typene virksomhet. Snarere synes det å være tale om delvis overlappende virksomhetstyper. Iallfall er det en slik nærhet mellom eiendomsmegling og eiendomsforvaltning, at det vil oppstå risiko for forveksling dersom kjennetegnene, som i dette tilfellet, er identiske, med unntak av suffikset AS i klagerens foretaksnavn. Det foreligger følgelig bransjelikhet, og varemerkehaveren må gis medhold i kravet om opphevelse av foretaksnavneregistreringen av CITYMAIL, jf. foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) Are Stenvik (sign.)

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

16/ mars Humana AS Zacco Norway AS. Humana Sandvika AS Advokatfirmaet Wiersholm AS

16/ mars Humana AS Zacco Norway AS. Humana Sandvika AS Advokatfirmaet Wiersholm AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00100 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Humana AS Zacco Norway AS Innklagede: Representert ved: Humana Sandvika AS Advokatfirmaet Wiersholm AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7810 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 021 Begjæringen gjelder: Canvas AS, Haslum Foretakets org. nr. 991 058 915 Fullmektig: Hodneland & Co DA, Oslo Begjæring

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-544 Søknadsnr: 201312320 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

GET LIFTED MAGAZINE DA

GET LIFTED MAGAZINE DA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8028 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 032 Begjæringen gjelder: Get Lifted Magazine DA, Bratthaugen 31, 8210 Fauske Foretakets org. nr. 994 216 775 Begjæring

Detaljer

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00110 19. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7708 Reg. nr. 229 668 Varemerkesøknad nr. 2005 01513 Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig:

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

PROTOKOLL. "74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet"

PROTOKOLL. 74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7774 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 084 Begjæringen gjelder: Wow Boligstyling AS, Oslo Foretakets org. nr. 986 270 108 Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00097 18. desember 2017 Klager: Representert ved: Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma Innklagede: Representert ved: Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00044 1. september 2017 Klager: Representert ved: Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer