tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Fellesmerker...» 51 Internasjonale registreringer...» 52 Rettelser fra WIPO...» 93 Erstatning...» 95 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 96 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 104 Fornyelser...» 105 Slettelser...» 107 INID-koder...» 116

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: klasser); plater, disker, bånd, kassetter, kort og andre magnetiske databærere for bruk i forbindelse med opptak av lyd, video, data, bilder, spill, grafikk, tekst, programmer eller informasjon; minnebærere, herunder CD-I og CD-ROM; magneter; kalkulatorer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 16: Trykksaker; trykte tidsskrifter, magasiner; plakater og trykk; brevpapir; poser; skrivesaker; skrivepapir; papir og kartongartikler; bøker, kalendere, papirornamenter, postkort, overføringsark, album, bokser, gratulasjonskort, penner og blyanter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke opptatt i andre klasser); dagbøker; kontorrekvisita; innpakningsmateriale; merkelapper; etiketter; spillkort; mapper og permer; bokmerker; konvolutter; kart; servietter; lommetørklær; fotografier; binders og klips; papirvekter; pennal; utklippsbøker; skrapekort; sjetonger. KL. 25: Klær; fottøy; hodetøy; belter; T-skjorter. KL. 28: Leker, spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; ornamenter og dekorasjoner for juletrær. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Celador Productions Ltd, 39 Long Acre, London WC2E 9JT, England, GB (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Apparater og utstyr for opptak og gjengivelse av lyd, video og data; underholdningsapparater for bruk med eller innbefattet fjernsynsskjerm eller videomonitor; spill og apparater for spill brukt sammen med eller innbefattende fjernsynsskjerm eller videomonitor; mynteller sjetongopererte elektriske eller elektroniske underholdningsapparater; computer mykvare; computerspill; elektriske, magnetiske og optiske innspilte data for computere; lyd, video og dataopptak; kinematografiske filmer og fotografiske filmer for fremvisning; solbriller; apparater, instrumenter og utstyr for instruksjon og opplæring (ikke opptatt i andre 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELIA TELEPICCOLO (730) Innehaver: Telia AB, Vitsandsgatan 9, Hus D, S Farsta, SE (730) Innehaver: Interactive Advertising Bureau, Inc, 420 Lexington Avenue, New York, NY 10170, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av en hjemmeside på et globalt datanettverk som viser informasjon om forretninger vedrørende bruk av internett og andre interaktive media for annonserings- og markedsføringsformål. KL. 42: Foreningstjenester, nemlig fremme bruk av internett og andre interaktive media for annonsering og markedsføring, og fremme andres interesser på området on-line- og interaktivannonsering og -markedsføring. US, , 76/ (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, utleie av annonseplass, arrangement av utstillinger for kommersielle- og reklameformål, konsultasjon/rådgivning og bistand ved drift av forretningsvirksomhet; innmating, bearbeiding, kontroll, lagring, markedsføring og/eller fremlegging av opplysninger i form av ord og bilder i databaser i data- og telekommunikasjonsnettet. KL. 38: Tele- og telekommunikasjonsvirksomhet; overføringer, presentasjoner og lagringer av signaler mellom data- og telesystemer og apparater som inngår deri for frembringelse av møte- og markedsplasser i data- og telesystemet; signalsendinger for elektronisk handel via tele- og datasystemet; multimediale meldingstjenester, også interaktive tjenester innbefattet databaserte teletjenester vedrørende overføring av tele- og datamaskinstøttede data fra databaser til brukerapparater. SE, ,

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Klebestoffer for industrielle formål. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; klebebånd, klebefilm, klebepapir, klebefolier av kunststoff, fiberforsterket klebepapirbånd for husholdnings- og emballeringsformål; klebestrimler for emballeringsformål; klebestoffer for kontor-, husholdings- og hobbyformål; beholdere og rulleinnretninger til klebebånd og -filmer av tre, glass, metall eller kunststoff. KL. 17: Klebebånd, klebefilm, klebepapir, klebefolier av kunststoff, fiberforsterket klebepapirbånd for tekniske, industrielle formål, pakninger og klebestrimler for isoleringsformål; isoleringsmidler, isoleringsbånd for elektriske og elektrotekniske formål. (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Klebestoffer for industrielle formål. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; klebebånd, klebefilm, klebepapir, klebefolier av kunststoff, fiberforsterket klebepapirbånd for husholdnings- og emballeringsformål; klebestrimler for emballeringsformål; klebestoffer for kontor-, husholdings- og hobbyformål; beholdere og rulleinnretninger til klebebånd og -filmer av tre, glass, metall eller kunststoff. KL. 17: Klebebånd, klebefilm, klebepapir, klebefolier av kunststoff, fiberforsterket klebepapirbånd for tekniske, industrielle formål, pakninger og klebestrimler for isoleringsformål; isoleringsmidler, isoleringsbånd for elektriske og elektrotekniske formål. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IMFAS (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Data og dataprogrammer innregistrert på maskinlesbare databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater og innretninger for trådbundet eller trådløs overføring av bilder, lyd og data; antenner for utsending og mottak av elektromagnetiske signaler. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Utarbeidelse og vedlikehold av databehandlingsprogrammer. DE, , (730) Innehaver: Tenneco Automotive Operating Company Inc, 500 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Deler til kjøretøyer, støtdempere og avstivere. US, , 76/059,225 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SHEAR-SEAL TRIPLE CITRUS (730) Innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur 8500, Tlaquepaque, Jalisco CP 45601, MX (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker. (730) Innehaver: Barksdale Inc, 3211 Fruitland Avenue, Los Angeles, CA 90058, US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 7: Reguleringsventiler og deler derav; maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 9: Reguleringsventiler og deler derav; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Reguleringsventiler og deler derav; apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road, Dearborn, MI 48121, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; T-skjorter, treningsgensere, poloskjorter, golfskjorter, dresskjorter, gensere, vester, jakker, regntøy, arbeidsfrakker, overaller, kortbukser, underbukser, bukser, skjerf, nattøy, slips, halstørklær, tørklær; hodeplagg, nemlig skyggeluer, hatter, solskjermer (hodeplagg) og hode- og pannebånd. (730) Innehaver: ActivCare AS, Valby Langgade 7B, D Valby, DK (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon samt bistand ved ivaretagelse av kontoroppgaver. KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet, herunder utdannelses- og undervisningsvirksomhet i forbindelse med sunnhets-, syke- og alderspleie, underholdningsvirksomhet, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. KL. 42: Sykepleie, sunnhetspleie samt alderspleie, tilveiebringing av sykepleie, sunnhetspleie og alderspleie via vikarbyråer. 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SKAGEN FONDENE (730) Innehaver: Stavanger Fondsforvaltning AS, Skagen 3, 4006 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 36: Finansiell virksomhet; finansinformasjon; finansrådgivning; fondsinvesteringer; forvaltning av formuer; kapitalinvesteringer; pensjonsforsikring; rådgivning i finansielle spørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål; fondsforvaltning; fondsmeglervirksomhet. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sannhetens Ord Bibelsenter, Postboks 298, 3471 Slemmestad, NO KL. 9: Lydkassetter, CD-plater, videokassetter, fjernsynsapparater. KL. 16: Undervisningsmateriell, trykksaker, bilder, illustrasjoner, fotografier. KL. 35: Markedsføring, salgsfremmende tjenester, informasjonsvirksomhet. KL. 41: Produksjon av radio- og TV-programmer, underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MY MONOPOLY (730) Innehaver: Hasbro Inc, P.O. Box 1059, Pawtucket, RI , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 28: Leker, spill og leketøy. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GEODE INSTANT SHARE (730) Innehaver: National Semiconductor Corp, 2900 Semiconductor Drive, Santa Clara, CA 95052, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogramvare, datachips, mikroprosessorer og programvare, alle for tilgang til et globalt nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PISTENBULLY (730) Innehaver: Kässbohrer Geländefahrzeug AG, Kässbohrerstrasse 11, D Laupheim, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 7: Maskiner og deres deler og tilbehør samt redskaper for landsbruks-, hagebruks- og skogsbruksformål, herunder for forberedelse og preparering av skiløyper. KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, herunder kjøretøyer til bruk på snø og/eller sand; deler og tilbehør til de forannevnte varer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA , US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Software, datamaskiner, printere, digitale avbildingsapparater, nemlig hardware, fastvare, software og periferiutstyr. US, , 78/096,761 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOD BARRY (730) Innehaver: KGF Konfektion AB, Box 801, S Falköping, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Dameklær. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FURNITURE MEDIC (730) Innehaver: The ServiceMaster Co, One ServiceMaster Way, Downers Grove, IL 60515, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Samsung Electronics Co Ltd, 416 Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyungki-do , KR (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Fjernsynsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 35: Forretningsrådgivnings- og forretningskonsultasjonstjenester; tilveiebringelse av assistanse i forbindelse med etablering og drift av en forretningsvirksomhet; tilveiebringelse av assistanse i forbindelse med etablering og drift av møbelrestaureringsog møbelreparasjonstjenester; annonsetjenester. KL. 37: Restaurering og reparasjon av møbler; utleie av maskiner og apparater for restaurering og reparasjon av møbler; omlakkering av treoverflater. KL. 42: Franchisetjenester; tilveiebringelse av teknisk assistanse i forbindelse med etablering og drift av en forretningsvirksomhet; tilveiebringelse av teknisk assistanse i forbindelse med etablering og drift av møbelrestaurerings- og møbelreparasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BAWLS (730) Innehaver: Hobarama LLC, 420 Lincoln Road, Suite 402 a, Miami Beach, 33139, US (730) Innehaver: Geoservice AS, Postboks 393, 2602 Lillehammer, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 25: Klær; fottøy; hodeplagg. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMART & MORE (730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater, særlige elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater, herunder findelings-, røre- og eltemaskiner, presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner, skjæremaskiner, elektrisk drevne verktøy, bokseåpnere, knivslipeapparater samt maskiner og apparater til tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske apparater til avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og - kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser, strykemaskiner; elektriske rengjøringsapparater herunder for husholdningsbruk, elektriske vinduspusseapparater og elektriske skopusseapparater og støvsugere; deler til de forannevnte varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer til støvsugere. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt elektriske strykejern, apparater og instrumenter til fjernbetjening, signalering, kontroll og styring av husholdnings- og kjøkkenmaskiner og apparater; innspilte og uinnspilte maskinlesbare datamedier for husholdningsapparater; elektriske utleveringsapparater og -automater for drikke eller mat, salgsautomater; databehandlingsutstyr og datamaskiner og dataprogrammer for styring og betjening av husholdningsapparater; deler og tilbehør til de forannevnte varer. KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming, dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, apparater til baking, steking, grilling, risting, opptining og varmebevaring, dyppkokere, kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøleapparater, spesielt også fryseapparater, apparater til fremstilling av is og iskrem; tørkeapparater, spesielt også for klær, tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; lufteapparater, ventilatorer, luftavtrekksfiltere, - innretninger og -hetter, klimaapparater og apparater til forbedringer av luftkvalitet, luftfuktere, vannrørsinstallasjoner og sanitæranlegg, spesielt armaturer for dampproduksjons-, luft- og vannrørsanlegg, varmtvannsberedere og -beholdere; oppvaskkummer; varmepumper; iskremmaskiner; deler til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR MOBIL SKALA (730) Innehaver: Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu KL. 9: Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater. KL. 35: Telefonsvarertjenester for fraværende abonnenter; annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame og annonser. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester, telefonabonnement, mobiltelefonabonnement, personsøkertjenester; elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via satellitt; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og datakommunikasjonsutstyr; WAP-baserte tjenester. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LOGMAN (730) Innehaver: Max Manus AS, Postboks 37, 1068 Oslo, NO KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer for behandling av lyd. DE, , /11 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LIFEKEY (730) Innehaver: LifeKey AS, Angerstveien 13 C, 1349 Rykkinn, NO (740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; små gjenstander av metall (isenkramvarer); identitetsplater av metall; brikker av metall; skilt av metall; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser). KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av dataprogrammer; ajourføring, vedlikehold og utleie av dataprogrammer; faglige konsultasjoner. KL. 45: Ettersøkning og etterforskning av forsvunne personer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bibliotek-Systemer AS, Postboks 2093 Stubberød, 3255 Larvik, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NVDVD (730) Innehaver: Nvidia Corp, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA 95050, US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen (591) Merket er i farger (730) Innehaver: ISS A/S, DK-1260 København K, DK (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Data hardvare, nemlig integrerte kretser, semikonduktorer og sett med databrikker, samt tilhørende dataprogramvare og -hardvare for å operere samme. US, , 76/358,342 KL. 43: Tilveiebringelse av mat og drikke, midlertidig innkvartering, catering, kafeteriaer, flyttbare kaféer, kantiner. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VOYAGE FACTOR BLACK (730) Innehaver: Texas Instruments Inc, P.O. Box , Dallas, TX 75265, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Håndholdte elektroniske enheter for undervisningsformål, nemlig håndholdte datoriserte enheter for interaktivt studium og undervisning i matematikk, geometri, finansielle ligningsløsninger og studier i fremmedspråk. US, , 76/ (730) Innehaver: Masterfoods AS, Postboks 274 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 29: Konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer, konditorvarer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffeerstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikkesøte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Eiendomssikring AS Låsservice, Postboks 51, Alnabru, 0614 Oslo, NO (730) Innehaver: Akademiet Norsk Fagskole AS, Skonnerten 7, 3038 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplærings- og kursvirksomhet. KL. 42: Teknisk konsulentbistand; design og utvikling av dataprogrammer. (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); låsebolter og låser av metall, samt nøkler; beslag for dører og vinduer av metall. KL. 37: Bygningsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet herunder reparasjon og installasjon av låser og låssystemer. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pan Vision AS, Postboks 6873 St.Olavspl., 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (730) Innehaver: Pan Vision AS, Postboks 6873 St.Olavspl., 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer herunder dataprogrammer for elektroniske spill; videobånd, videospill og videokassetter. KL. 9: Dataprogrammer herunder dataprogrammer for elektroniske spill; videobånd, videospill og videokassetter. 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MUIR GLEN (730) Innehaver: Small Planet Foods Inc, Sedro Woolley, WA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo (730) Innehaver: Holtung AS, Snipetjernvn. 10, 1405 Langhus, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Salg av kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, ortopediske sko og såler, ortopediske nakkekraver, suturmaterialer, katetere, uridomer, laken for inkontinente, stomiposer og -plater, brystprotester og spesielt tilpassede brystholdere, brystpumper, måleapparater for måling av blodsukker og tilhørende medisinske instrumenter og utstyr, medisinske apparater og instrumenter for intravenøs ernæring, elastiske strømper for kirurgisk bruk, strømper for åreknuter, termo-elektriske kompresser for kirurgi, overtrekksfottøy for medisinsk bruk, brokkbind og andre ortopediske bind og belter, blodtrykksmåleapparater, tåteflasker, smokker, termometere til medisinsk bruk, varmetepper til medisinske formål, galvanisk terapeutiske apparater, sakser til kirurgisk bruk, tempurmadrasser og - puter, helsesko, angoraklær, hodeplagg til medisinske formål, plaster og forbindingsstoffer, bandasjer, desinfeksjonsmidler, medisinske hudpleiemidler, medisinske kremer og pasta for stomiopererte, inkontinensbind og -bleier, hygieniske bukser for inkontinente, medisinske preparater for behandling av diabetes, sakser, pinsetter, øyebadevann, sårvask. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; hermetiske tomater; tilberedte grønnsaker; tilberedte frukter. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; tomatbasert matsaus; salsa. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PALACE GRILL (730) Innehaver: Palace Grill AS, Postboks 2784 Solli, 0204 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 43: Bevertning av mat og drikke herunder bartjenester og restauranter. 16

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: APLURIZE PERCFIX (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av hjerte- og karsykdommer, sykdommer i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft, betennelser og betennelsessykdommer, sykdommer og infeksjoner i åndedrettssystemet, autoimmune sykdommer og antibiotika. US, , 78/ (730) Innehaver: DePuy Inc, Warsaw, IN, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger i form av kunstige hofter og kirurgiske instrumenter for bruk ved implantering av kunstige hofter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: CORAL CAPSULES (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPECTRUM SYSTEM (730) Innehaver: DePuy Inc, Warsaw, IN, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Ortopediske implantater og kirurgiske instrumenter for ortopedisk bruk. (730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Nydalen, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; myknere; håndvaskemidler; pots-pourris krukker (potspourris odorants), også som poser, for tekstiler. 17

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.04-41/04 nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer