nr 13/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 13/ NO årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fine Frøkner Fine Frøkner Ane Marte Bårdsen, Hagleveien 4, 1710 SARPSBORG, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XIT XIT Nilson Group AB, Box 508, VARBERG, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Sko, innersåler; sokker og strømper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUSTAINABILITY MEDIATION (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Sturla Flem Rinvik, Bygdøynesveien 8B, 0286 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRESH BREAD PÂTISSIER FRESH BREAD PÂTISSIER Aktiebolaget Electrolux, St.Göransgatan 143, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:7 Klasse:9 Klasse:11 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GLISSIUM GLISSIUM Aktiebolaget Electrolux, St. Göransgatan 143, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Chillout Travel Centre (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Chillout AS, Torggaten 11, 5014 BERGEN, NO Klasse:18 Reisebager, ryggsekker, kofferter, reisevesker, lommebøker, reiseparaply. Klasse:24 Klasse:35 Lakenposer, håndklær, myggnett. Fremvisning av reiseutstyr som ryggsekker, myggnett, lakenposer, pengebelter, reisebøker og kart slik at kunder på en hensiksmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. Klasse:39 Organisering av reiser, informasjon og rådgivingsvirksomhet av reisetjenester. Klasse:43 Kaffebarer, kafé. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ETHICON SECURESTRAP ETHICON SECURESTRAP Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:10 Kirurgiske fiksasjonsanordning for bruk ved brokkreparasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen åpenhånd åpenhånd Elin Johanne Dolmseth, Vei , 9170 LONGYEARBYEN, NO Astri Ingeborg Bonesmo Holm, Sjømannsveien 29, 7040 TRONDHEIM, NO Kristianne Victoria Landstad Ervik, Mellomveien 24E, 7042 TRONDHEIM, NO Klasse:28 Klasse:35 Klasse:41 Spill, spillkort, brettspill. Bistand til bedriftsledelse; organisasjons- og forretningsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. Instruksjon (opplæring); arrangering og ledelse av praktiske seminarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVAN AVAN Skill Oslo AS, Vollsveien 2, 1366 LYSAKER, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDR EDR Norsk Eiendomsinformasjon AS, Postboks 1542 Vika, 0117 OSLO, NO Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, NO Klasse:35 Annonsering, markedsføring og reklame vedrørende fast eiendom; lagring av informasjon om fast eiendom på CD'rom plater, optiske, magnetiske og andre databærere, datahardware, fastvare og mykvare for kommunikasjon, herunder for video/dvd, kringkasting og datamaskinnettverk inkludert websider. Klasse:38 Formidling av informasjon om fast eiendom via globale, ikke globale og regionale data- og telenettverk og formidling av slik informasjon som telefakstjeneste, telefontjeneste via telefonisk kommunikasjon eller dataterminaler, herunder formidling av informasjon om fast eiendom som kart og plandata, informasjon fra tinglysningsmyndighetene, samt teknisk informasjon fra nasjonale registre vedrørende grunneiendommer, adresser og bygninger, hvor brukere kan finne og hente ut informasjon gjennom en internettløsning. Klasse:42 Programmering, registrering og utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, utleie og distribusjon av dataprogrammer vedrørende fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KNOCK'EM DOWNS KNOCK'EM DOWNS Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, PA15205 PITTSBURG, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:9 Videospill programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAGATELLER BAGATELLER AS Bagatelle, Bygdøy Alle 3, 0257 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; spiselige oljer og fett. Ferdigretter laget av de foran nevnte varer. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klassene 21, 29, 31, 32 og 33. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet, cafevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUX INTELLIGENCE LUX INTELLIGENCE Aktiebolaget Electrolux, Sankt Göransgatan, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:7 Støvsugere og deler til støvsugere, nemlig slanger, munnstykker, rør, støvposer og filtre; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE SPARK THE SPARK The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: (180) Registreringen orange (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EU (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EKEBO PARKETT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Lövträsågen Ekebo Parkett i Limmared, Storgatan 29, LIMMARED, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); gulv (ikke av metall); tregulv; parkettgulv; gulvbord. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Orange Brand Services Ltd, St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park BRADLEY STOKE, BRISTOL, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:9 Elektriske og elektroniske telekommunikasjonsapparater og instrumenter; kommunikasjons-og telekommunikasjonsapparater og instrumenter; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, alle for behandling, loggføring, lagring, overføring, gjenfinning eller mottak av data; apparater og instrumenter for opptak, overføring, forsterkning og gjengivelse av lyd og bilder, informasjon eller kodet data; fotografiske apparater, instrumenter og utstyr; apparater, instrumenter og utstyr for behandling av bilder; televisjonsapparater og - instrumenter; telekommunikasjons-, radio- og fjernsynskringkastingssendere og -mottakere; apparater for tilgang til kringkasting eller overførte programmer; hologrammer; computere; periferisk utstyr for computere; programmerte databærende elektroniske kretser; computerprogrammer; computer software; disker, bånd og tråder, alle som magnetiske databærere; blanke eller forhåndinnregistrerte magnetiske kort; smartkort; kort inneholdende mikroprosessorer; integrerte kretskort; elektroniske identifikasjonskort; telefonkort; telefonkredittkort; kredittkort; betalingskort; kort for elektroniske spill laget for bruk sammen med telefoner; CD ROMS; magnetiske, digitale og optiske databærere; magnetiske, digitale og optiske dataopptaks- og lagringsmedia (blanke eller forhåndsinnregistrerte); computer software fremskaffet via lnternett; computersoftware og telekommunikasjonsapparater (inkludert modemer) for å skaffe tilknytning til databaser, 7

8 registrerte varemerker /10 Klasse:38 lokale områdenettverk og lnternet; computer software for å muliggjøre telekonferanser, videokonferanser og videofontjenester; computer software for åmuliggjøre søk og gjenfinning av data; computer software for tilgang til databaser, telekommunikasjonstjenester, computernettverk og elektroniske oppslagstavler; computerspillsoftware; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra en computer database eller lnternett; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra MP3 lnternett websider; innretninger for spilling av musikk mottatt via lnternett, MP3 spillere; sendere og -mottakere for satellittoverføring; telekommunikasjons- og kringkastingssatellitter; radiotelefonsfyr/bøyer og telefonmaster; elektriske ledninger og kabler; optiske kabler; motstandstråder; elektroder; telekommunikasjonssystemer og installasjoner; terminaler for telefonnettverk; telefonsentraler; telekommunikasjonssignalinnmatnings, - lagrings, -konverterings og bearbeidingsapparater; telefonutstyr; utstyr for faste, transportable, høyttalende eller taleaktiverte telefoner; multimediaterminaler; interaktive terminaler for utstilling og bestilling av varer og tjenester; personsøkertjenester, radiopersonsøkertjenester og radiotelefonapparater og instrumenter; telefoner, mobiltelefoner og telefonrør og mikrofoner; telefaksmaskiner; tilbehør for telefoner og for telefonrør og mikrofoner; adaptere til bruk sammen med telefoner; batteriladere for telefoner, deler som inkorporerer en høyttaler som gjør det mulig å benytte telefonsettet hands free for feste til bord og i bil; holdere for telefonhåndsett i bil; vesker og etuier spesielt tilpasset for å holde eller bære bærbare telefoner og telefonutstyr og tilbehør; datoriserte personlige almanakker; antenner; batterier; mikroprosessorer; tastaturer; modemer; kalkulatorer; skjermer; elektroniske globale posisjoneringssystemer; elektroniske navigerings-, sporings- og posisjoneringsapparater og -instrumenter; overvåknings- (andre enn in vivo) apparater og -instrumenter; radioapparater og -instrumenter; elektriske apparater og instrumenter til styring, testing (andre enn til in vivo testing), signalering, kontroll, overvåkning og til opplæring; optiske og elektrooptiske apparater og instrumenter; videofilmer; audiovisuelle apparater og utstyr; elektronisk spillutstyr og - apparatur; elektrisk og elektronisk tilbehør og periferiutstyr designet og spesielt tilpasset for bruk sammen med computere, audiovisuelle apparater og elektronisk spillutstyr og apparatur; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Telekommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester; telefon-, mobiltelefon-, telefaks-, teleks-, innhenting av beskjeder og overførings-, radiopersonsøkings-, anropsoverførings- og omkjøringstjenester, svartelefonstjenester, opplysningstjenester og elektroniske posttjenester; overføring, levering og mottak av lyd, data, bilder, musikk og informasjon; elektroniske beskjedleveringstjenester; on-line informasjonstjenester relatert til telekommunikasjon; datautvekslingstjenester; overføring av data ved telekommunikasjon; satellittkommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; kringkasting og overføring av radio- eller fjernsynsprogrammer og av filmer, telehandels- og webhandelsprogrammer; videotekst-og teledatatjenester; kringkasting og levering av multimedia-stoff over elektroniske kommunikasjonsnettverk; videomeldingsformidlingstjenester; videokonferansetjenester; videotelefontjenester; telekommunikasjon av informasjon (inkludert web sider), computerprogrammer og enhver annen form for data; fremskaffelse av brukstilgang til Internett; fremskaffelse av telekommunikasjonstilknytning og -lenker til Internett eller databaser; fremskaffelse av brukstilgang til lnternett (tjenesteytere); fremskaffelse og drift av elektroniske konferanser, diskusjonsgrupper og av samtalerom; fremskaffelse av tilgang til digitale musikkwebsider på lnternett; levering av digital musikk via telekommunikasjon; fremskaffelse av tilgang til telekommunikasjonsinfrastrukturer for andre operatører; drift og fremskaffelse av søkemotorer; telekommunikasjonstilgangstjenester; computerhjulpet overføring av meldinger og bilder; kommunikasjon via computere; nyhetsbyråtjenester; overføring av nyheter og aktuell forretningsinformasjon; leie, lease og utleie av apparater, instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk ved fremskaffelse forannevnte tjenester; rådgivnings-, informasjons- og konsulenttjenester relatert til alle de foran nevnte tjenester. Klasse:42 Computertjenester; vedlikehold, oppdatering og design av computerhardware, computer firmware, computer software og computer programmer; computerprogrammeringstjenester; klargjøring og fremskaffelse av informasjon relatert til computere og computer nettverksfasiliteter; konsultasjonstjenester på området informasjonsteknologi og telekommunikasjon; design av computersystemer og utstyr; computerledelsestjenester; driftsstøttetjenester for computernettverk, telekommunikasjonsnettverk og dataoverføringsnettverk; computertjenester online; programmeringstjenester on-line; fremskaffelse av tilgang til et elektronisk online nettverk for informasjonsgjenfinning; computerutleie; design, tegning og bestillingsskriving, alle for innsamling av websider på lnternett; tjenester vedrørende virtuell og interaktiv bildeskaping; kreering, drift og vedlikehold av databaser, intranett og webområder; webområdevertstjenester for andre; installasjon og vedlikehold av computer software; utleie av tilgangstid til en computer database, utleie av tilgangstid til computer bulletiner og meldingstavler og til computer nettverk; internettjenestetilbydertjenester (ISP); innsamling, kreering og vedlikehold av et register av domenenavn; kreering, drift og vedlikehold av webområder, websider og portaler for loggføring av tekst, bilder og musikk fremskaffet enten via computere eller mobiltelefoner; fremskaffelse av informasjon og rådgivningstjenester on-line fra en computer database eller via lnternett; værmeldingstjenester; interiørdesigntjenester; informasjons og rådgivningstjenester relatert til alle foran nevnte tjenester. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Trend (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Megaflis AS, Billingstadsletta 14, 1396 BILLINGSTAD, NO Deloitte Advokatfirma AS, Postboks 347 Skøyen, 0213 OSLO, NO Klasse:6 Badekabinetter av metall; knagger av metall; skap av metall; hyller av metall; Klasse:11 Apparater for vanntilførsel; sanitære installasjoner; sanitære armaturer og kraner for bad og toaletter; blandebatterier, med eller uten termostat; dusjer og dusjutstyr; badekar; vaskeservanter; badekar; sittebadekar; blandekraner for vannrør; bideer; boblebadekar; beholdere; tak og sidedusjer; underlag, stativer og kar for dusjer; klosetter; klosettseter; klosettskåler; bekledning for badekar; apparater og installasjoner forbelysning; belysningslamper; dusjkabinetter; dusjinstallasjoner; sanitære apparater, innretninger og installasjoner. Klasse:20 Baderomsmøbler; speil, møbel- og toalettspeil; skap med speil og små møbler for badeværelset; små hyller for gjenstander til badeværelser; vegghåndtak, ikke av metall. Klasse:21 Bøtter; metallbokser for fordeling av papirhåndklær; fordelingsinnretninger for såpe; toalettrullholder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SBB SUBSEA BUILDING BLOCKS SBB SUBSEA BUILDING BLOCKS Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:6 Klasse:7 Klasse:9 Uedle metaller og legeringer av disse; byggematerialer av metall; transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; brønnrør; brønnrammer av metall; rørsystemer; manifoldstrukturer; armeringsmaterialer av metall for rør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser). Maskiner og verktøymaskiner; pumper; borerigger; boremaskiner; boretårn; borkroner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); verktøy; motordrevne verktøy og redskaper; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); anordninger for transport, fordeling, styring og kontroll av fluider; ventilinstallasjoner; ventilblokker. Apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Easyfix (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Tec Con Holding AS, Mekjarvik 14, 4070 RANDABERG, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:9 Elektriske kabler; elektriske ledninger; elektriske kabler og ledninger trukket i rør. Klasse:17 Fleksible rør, ikke av metall; fleksible rør, ikke av metall, inneholdende elektriske kabler og elektriske ledninger (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIVIDO DIVIDO Jussystemer AS, Inkognitogaten 33 B, 0256 OSLO, NO Stray Vyrje & Co Advokatfirma, Boks 520 Skøyen, 0214 OSLO, NO Klasse:9 Dataprogrammer og software. Klasse:16 Trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Klasse:42 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet. Design og utvikling av dataprogrammer og software; konsultasjonsvirksomhet og brukerstøttetjenester vedr dataprogrammer og software; vedlikehold, oppdatering og installasjon av dataprogrammer og software; programmering for datamaskiner; design av computersystemer; utleie av dataprogrammer og software. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei General Media Communications Inc, 6800 Broken Sound Parkway NW, Suite 100, FL BOCA RATON, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 TV-digitalbokser, tilgangssystemmoduler, smartkort, forh?ndsbetalte kort for mottagelse av kanaler og kringkastingstjenester; DVDer; minnepinner og andre datalagringsinnretninger og -enheter. Klasse:16 Hefter, brosjyrer, postere, bøker, nyhetsbrev og andre trykksaker; brevpapir, skriveblokker, herunder notisbøker og -blokker; skriveredskaper, herunder penner. Klasse:35 Avertering og reklamevirksomhet i aviser, magasiner, radio, TV, internett og via andre media; organisering og deltagelse i utstillinger for kommersielle og averterings- /reklameformål. Klasse:38 Telekommunikasjon og kringkastingstjenester, herunder ubegrenset drift av en eller flere kabel-, satellitt- eller bakketvkanaler. Klasse:41 Produksjon og distribusjon av filmer og annen underholding vist via en eller flere kabel-, satellitt- eller bakketvkanaler og kringkastingstjenester; organisering og deltagelse i utstillinger for kulturelle og utdanningsformål; organisering og deltagelse av/på pressekonferanser. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CompensatioPro CompensatioPro Jussystemer AS, Inkognitogaten 33 B, 0256 OSLO, NO Stray Vyrje & Co Advokatfirma, Boks 520 Skøyen, 0214 OSLO, NO Klasse:9 Dataprogrammer og software. Klasse:16 Trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Klasse:42 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet. Design og utvikling av dataprogrammer og software; konsultasjonsvirksomhet og brukerstøttetjenester vedr dataprogrammer og software; vedlikehold, oppdatering og installasjon av dataprogrammer og software; programmering for datamaskiner; design av computersystemer; utleie av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AdvocateSuite AdvocateSuite Jussystemer AS, Inkognitogaten 33 B, 0256 OSLO, NO Stray Vyrje & Co Advokatfirma, Boks 520 Skøyen, 0214 OSLO, NO Klasse:9 Dataprogrammer og software. Klasse:16 Trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:42 Design og utvikling av dataprogrammer og software; konsultasjonsvirksomhet og brukerstøttetjenester vedr dataprogrammer og software; vedlikehold, oppdatering og installasjon av dataprogrammer og software; programmering for datamaskiner; design av computersystemer; utleie av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CompensatioPlus CompensatioPlus Jussystemer AS, Inkognitogaten 33 B, 0256 OSLO, NO Stray Vyrje & Co Advokatfirma, Boks 520 Skøyen, 0214 OSLO, NO Klasse:9 Dataprogrammer og software. Klasse:16 Trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Klasse:42 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet. Design og utvikling av dataprogrammer og software; konsultasjonsvirksomhet og brukerstøttetjenester vedr dataprogrammer og software; vedlikehold, oppdatering og installasjon av dataprogrammer og software; programmering for datamaskiner; design av computersystemer; utleie av dataprogrammer og software. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EMIL & SAMUEL FÔR FØR FASHION (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Emil og Samuel AS, Kongens gate 23, 0153 OSLO, NO Advokatfirmaet Storløkken AS, Postboks 3094 Elisenberg, 0207 OSLO, NO Klasse:33 Klasse:41 Klasse:43 Alkoholholdige drikker. Arrangering og ledelse av konserter, arrangering og ledelse av praktiske seminarer, diskotektjenester, artistopptredener, underholdningsvirksomhet, nattklubber, fremvisning, karaoketjenester, klubbvirksomhet, organisering og ledese av konferanser, organisering og ledelse av kongresser, organisering og ledelse av seminarer, selskapsplanlegging, sceneoppførelser, showoppsetninger. Bartjenester, restauranter, utleie av møterom, catering, kafeer, snackbarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GAPRO GAPRO Södra Interiør AS, Postboks 94 Næringsparken, 2065 GARDERMOEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; gulv (ikke av metall). Klasse:27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen nordic energy group (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nordic Energy Group ApS, c/o Komproment, Jellingvej 11, 9230 SVENSTRUP J, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EcoFlow EcoFlow Interfil AS, Bismo Industripark, 2690 SKJÅK, NO Klasse:11 Ventilasjonsfilter/luftfilter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEIDAR (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIN ROOF TIN ROOF Jackson Family Farms LLC, 421 Aviation Boulevard, CA95403 SANTA ROSA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:33 Vin. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: LEIDAR (+ device) (591) Merket er i farger: Ja Arne Cartridge, Sandkollveien 6, 3229 SANDEFJORD, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEIDAR LEIDAR Arne Cartridge, Sandkollveien 6, 3229 SANDEFJORD, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RETHINKRESTART RETHINKRESTART Arne Cartridge, Sandkollveien 6, 3229 SANDEFJORD, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Devicemark (RETHINKRESTART) (591) Merket er i farger: Ja Arne Cartridge, Sandkollveien 6, 3229 SANDEFJORD, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RETHINKRESTART (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dansebandet SATURN (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: RETHINKRESTART (device) (591) Merket er i farger: Ja Arne Cartridge, Sandkollveien 6, 3229 SANDEFJORD, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUNCHBOX LUNCHBOX Lunchbox AS, Vågåvegen 35, 2680 VÅGÅ, NO Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Dansebandet SATURN, Bekkefaret 28, 9513 ALTA, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kattegatt (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Fiskexporten Varberg AB, Box 1031, VARBERG, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:21 Kjøkkenredskaper og husholdningsutstyr. Klasse:29 Matvarer av animalsk opprinnelse. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WaveCall WaveCall Marlink Inc, 1101 Wootton Parkway, MD20852 ROCKVILLE, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:38 Satelitt overføringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen mildh (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Mildh Press AB, Repslagarg 15 B, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:35 Komposisjon av reklametekster; layouttjenester for reklameformål; blogging for reklameformål; produksjon av reklamefilmer; organisering av motevisninger for kommersielt eller reklameformål; utsendelse av annonseog reklamemateriell; utarbeidelse av reklametekster; direktereklame; oppdatering av annonse- og reklamemateriell; utleie av annonse- og reklamemateriell; publisering av reklametekster; databehandlet forretningsreklame; produksjon av kinoreklame; produksjon av lydinnspillinger for reklameøyemed; produksjon av videoinnspillinger for reklameøyemed; publisering av annonse og reklamemateriell online; reproduksjon av reklamemateriell; reklame; produksjon av radioreklameinnslag; radioreklamevirksomhet; produksjon av tvreklameinnslag; tv-reklamevirksomhet; reklamebyråer; organisering av utstillinger for handels- og reklameformål; organisering av messer for handels- og reklameformål; annonse- og reklametjenester online; organisering av konkurranser i reklame- eller salgsfremmende øyemed; organisering av distribusjon av reklamemateriell; organisering av konkurranser for reklameformål; annonseog reklamevirksomhet; konsultasjonstjenester vedrørende PR-innrettet bearbeidelse av internasjonale massemedia; presentasjon av varer på kommersielle media, for salgsformål; organisering av messer og utstilinger via globale nettverk for kommersielle formål. Klasse:41 Festarrangement; arrangering av konkurranser i underholdningsøyemed; underholdning; fornøyelses- og underholdningsinformasjon; fornøyelser; artisttjenester; organisering av konkurranser (vedrørende undervisning eller underholdning); produksjon av underholdning; klubbvirksomhet (underholdning, fornøyelser, undervisning, utdanning); tekstforfattertjenester (annet enn reklametekster); layouttjenester (andre enn for reklameformål); publisering av tekster (ikke reklametekster); utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MILDH PRESS MILDH PRESS Mildh Press AB, Repslagarg 15 B, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:35 Klasse:41 Komposisjon av reklametekster; layouttjenester for reklameformål; blogging for reklameformål; produksjon av reklamefilmer; organisering av motevisninger for kommersielt eller reklameformål; utsendelse av annonseog reklamemateriell; utarbeidelse av reklametekster; direktereklame; oppdatering av annonse- og reklamemateriell; utleie av annonse- og reklamemateriell; publisering av reklametekster; databehandlet forretningsreklame; produksjon av kinoreklame; produksjon av lydinnspillinger for reklameøyemed; produksjon av videoinnspillinger for reklameøyemed; publisering av annonse og reklamemateriell online; reproduksjon av reklamemateriell; reklame; produksjon av radioreklameinnslag; radioreklamevirksomhet; produksjon av tvreklameinnslag; tv-reklamevirksomhet; reklamebyråer; organisering av utstillinger for handels- og reklameformål; organisering av messer for handels- og reklameformål; annonse- og reklametjenester online; organisering av konkurranser i reklame- eller salgsfremmende øyemed; organisering av distribusjon av reklamemateriell; organisering av konkurranser for reklameformål; annonseog reklamevirksomhet; konsultasjonstjenester vedrørende PR-innrettet bearbeidelse av internasjonale massemedia; presentasjon av varer på kommersielle media, for salgsformål; organisering av messer og utstilinger via globale nettverk for kommersielle formål. Festarrangement; arrangering av konkurranser i underholdningsøyemed; underholdning; fornøyelses- og underholdningsinformasjon; fornøyelser; artisttjenester; organisering av konkurranser (vedrørende undervisning eller underholdning); produksjon av underholdning; klubbvirksomhet (underholdning, fornøyelser, undervisning, utdanning); tekstforfattertjenester (annet enn reklametekster); layouttjenester (andre enn for reklameformål); publisering av tekster (ikke reklametekster); utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MATCHAFFINITY MATCHAFFINITY Match.com, LLC, 8300 Douglas Avenue, Suite 800, TX75225 DALLAS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:16 Magasiner og brosjyrer relatert til kontaktformidlingsbyrå. Klasse:35 Markedsføring og annonse- og reklamevirksomhet; markedsundersøkelser og informasjonsundersøkelsestjenester; innsamling, analyse og utbredelse av informasjon om annonser og kunngjøringer; konkurransedyktige analyse- og rapporteringstjenester; innsamling av informasjon for bruk i computer databaser; datoriserte filbehandlingstjenester; bedriftsledelses- og informasjonstjenester; forvaltning og /eller analyse av trafikk gjennom Internett og gjennom en webside; konsultasjons-, rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til foran nevnte tjenester. Klasse:36 Sponsorreiser, cruise og ferier; sponsing av sosiale begivenheter. Klasse:39 Klasse:41 Klasse:45 Organisering av reiser, cruise og ferier. Organisering av sosiale begivenheter; fremskaffelse av underholdningstjenester og/eller underholdningsinformasjonstjenester, all fremskaffet on-line fra en computer database eller Internett og/eller via telefon eller mobiltelefon. Tilby sosial introduksjon og tjenester vedrørende arrangering av stevnemøte; ledelse av testing av personlighet og fysisk attraktivitet og laging av profiler vedrørende personlighet og fysisk attraktivitet for andre; kontaktformidlingsbyråtjenester; ekteskapsformidlings- og kontaktformidlingstjenester; computerkontaktformidlingstjenester; fremskaffelse av kontaktformidlingsbyråtjenester via Internet; fremskaffelse av kontaktformidlingsbyråtjenester via televisjon, radio og telefon; byråtjenester som arrangerer personlige introduksjoner; sosiale eskortetjenester; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de foran nevnte tjenester; fremskaffelse av informasjon vedrørende online stevnemøte- og introduksjonstjenester. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRUTE GRIP BRUTE GRIP Aker MH AS, Serviceboks 413, 4604 KRISTIANSAND S, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:6 Klasse:7 Klasse:9 Klasse:37 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; herunder også alle forannevnte varer relatert til låsing og sikring. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; herunder også alle forannevnte varer relatert til låsing og sikring. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; herunder også alle forannevnte varer relatert til styringssystemer for låsing og sikring. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; herunder også alle forannevnte tjenester relatert til låsing og sikring av fartøyer, faste og flyttbare installasjoner for installasjon av andre faste og flyttbare installasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GORILLA GRIP GORILLA GRIP Aker MH AS, Serviceboks 413, 4604 KRISTIANSAND S, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:6 Klasse:7 Klasse:9 Klasse:37 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; herunder også alle forannevnte varer relatert til låsing og sikring. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; herunder også alle forannevnte varer relatert til låsing og sikring. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; herunder også alle forannevnte varer relatert til styringssystemer for låsing og sikring. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; herunder også alle forannevnte tjenester relatert til låsing og sikring av fartøyer, faste og flyttbare installasjoner for installasjon av andre faste og flyttbare installasjoner. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOOT FREE FOOT FREE Aker MH AS, Serviceboks 413, 4604 KRISTIANSAND S, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:6 Klasse:7 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:37 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; herunder også alle forannevnte varer relatert til fundamenter for, og også fundamentering av, bygninger, fartøyer, faste og flyttbare installasjoner, samt høytrykkspyling. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; herunder også alle forannevnte varer relatert til fundamenter for, og også fundamentering av, bygninger, fartøyer, faste og flyttbare installasjoner, samt høytrykkspyling. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); herunder også alle forannevnte varer relatert til fundamenter for, og også fundamentering av, bygninger, fartøyer, faste og flyttbare installasjoner, samt høytrykkspyling. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); herunder også alle forannevnte varer relatert til fundamenter for, og også fundamentering av, bygninger, fartøyer, faste og flyttbare installasjoner, samt høytrykkspyling. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; herunder også alle forannevnte tjenester relatert til fundamenter for, og også fundamentering av, bygninger, fartøyer, faste og flyttbare installasjoner, samt høytrykkspyling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MF GlobalMarkets (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja MF Global Ltd, 717 Fifth Avenue, NY10022 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:36 Finansielle tjenester, nemlig meglertjenester innen områdene terminforretninger, opsjoner, avledede finansobjekter, utenlansk valuta og verdipapirtransaksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen modjo (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei BEV.CON ApS, Friis Hansens Vej 5, 7100 VEJLE, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker og ciderdrikker. Klasse:33 Alkoholholdige energidrikker og ciderdrikker. 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMART TRENING tren smartere, ikke hardere! (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JRL PROFESSIONAL (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Smart Trening Gulbrandsen, Bennechesgate 5, 0169 OSLO, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FUNKIS FUNKIS Hennig-Olsen Is AS, Postboks 432, 4664 KRISTIANSAND S, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Li Jian Rong, Suite 1702, No 41 Xiaomei Street, Xihua Road GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE, CN Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:9 Elektrotermiske apparater for hårkrølling; tidsregistreringsapparater; vekter; veiemaskiner; kronografer (tidsregistreringsapparater). Klasse:11 Fordampningsapparater; hårtørrere; friserlamper; installasjoner og innretninger for dampproduksjon; fordampningsapparater for ansiktet (sauna). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRAVEL GUARD TRAVEL GUARD Akita Inc, 2711 Centerville Road, Suite 400, DE19808 WILMINGTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:36 Reiseforsikringstjenester, nemlig tegne reise-, ulykke- og helseforsikringer for andre. Klasse:39 Reiseassistansetjenester, nemlig å ordne med medisinsk nødtransport, reiseinformasjon, booking av reiser, og å sørge for erstatning av mistede billetter og reisedokumenter, nemlig å uststede nye billetter og reisedokumenter når de reisende har mistet dette; administrering av reiser. 20

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 19/14-2014.05.05 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 19/14-2014.05.05 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 19/14-2014.05.05 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/11-2011.06.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 26/11-2011.06.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 26/11-2011.06.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 21/09-2009.05.18 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/09-2009.02.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 06/09-2009.02.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 06/09-2009.02.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 10/11-2011.03.07 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 38/09-2009.09.14 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/07-2007.09.24 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 39/07-2007.09.24 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 39/07-2007.09.24 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer