nr 12/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 12/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUILD-A-BEARVILLE Build-A-Bear Workshop Inc, 1954 Innerbelt Business Center Drive, MO63114 ST. LOUIS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:35 Detaljsalgstjenester og online detaljsalgstjenester innenfor leketøy og klær, tilbehør til de forannevnte varer. Klasse:38 Fremskaffe en elektronisk oppslagstavle for overføring av avatar og brukerbasert kommunikasjon mellom databrukere angående emner av interesser for barn og deres foreldre og omsorgsytere; fremskaffe online chatterom for overføring av avatar og brukerbasert kommunikasjon mellom databruker angående emner av interesse for barn og deres foreldre og omsorgsytere; fremskaffe online levering av lyd-, fjernsyns-, video-, tegnefilm- og multimediainnhold. Klasse:41 Drifte og vedlikeholde en online virtuell verden for underholdingsformål, nemlig å fremskaffe online virtuelle samfunn i form av interaktive online dataspill; underholdingstjenester, nemlig å fremskaffe ikke-nedlastbar musikk, filmer, videoklipp, tegnefilmer og annet ikke-nedlastbart multimedia innhold; fremskaffe underholdings- og utdanningstjenester via internett, nemlig lærespill, ikke-nedlastbare videoer og elektronisk publisering relatert til et vidt spekter av informasjon om emner av interesse for barn og deres foreldre og omsorgsytere; fremskaffe virtuell valuta for overføring av virtuell handel. Klasse:42 Computer tjenester, nemlig være vert og opprette online samfunn for registrerte brukere for å danne og delta i virtuelle samfunn, og for å engasjere seg i online sosial nettoppbygging og for å utveksle og oppnå underholdnings- og utdanningsinformasjon angående emner av interesse for barn og deres foreldre og omsorgsytere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM ERGOEASY Aktiebolaget Electrolux, Sankt Göransgatan, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:7 Støvsugere og deler til støvsugere, nemlig slanger, munnstykker, rør, støvposer og filtre. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet og informasjon til kunder i forbindelse med salg av støvsugere og deler til støvsugere, nemlig slanger, munnstykker, rør, støvposer og filtre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAGATRIS GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Vaksiner til bruk for mennesker. 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAGENZEL GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Vaksiner til bruk for mennesker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AMAGEXAR GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Vaksiner til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAGOLO GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Vaksiner til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROYAL BLUE Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Ost. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DIABETES HOW Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:16 Klasse:41 Trykksaker relatert til et verdensomspennende helseverntiltak for diabetespasienter. Undervisningstjenester i form av tilveiebringelse av informasjon relatert til et verdensomspennende helseverntiltak for diabetespasienter. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: pleie; bistand, rådgivning og administrasjon relatert til etablering og drift av franchiseforetak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Life Scandinavia AS, Rådhusgata 17, 0158 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; medisinske kosttilskudd og kosttilskudd inneholdende mineraler, vitaminer og sporstoffer. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ikke-medisinske kosttilskudd. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel med matvarer, drikke, kosttilskudd og produkter for personlig (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke New West Gypsum Recycling (B C) Inc, Unit , Production Way, BC3A4N5 LANGLEY, CA Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:40 Tjenester vedrørende resirkulering av gips, tørrmur og gipsplater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA NEW WEST New West Gypsum Recycling (B C) Inc, Unit , Production Way, BC3A4N5 LANGLEY, CA Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:40 Tjenester vedrørende resirkulering av gips, tørrmur og gipsplater. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MONSTERMAT Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:4 Stearinlys og vokslys. Klasse:16 Bordduker av papir, bordservietter av papir. Klasse:20 Sugerør for drikker, plastdekorasjoner for næringsmidler. Klasse:21 Asjetter, engangstallerkner, drikkeglass, papirkopper og lysestaker ikke av edelt metall. Klasse:28 Ballonger (leke). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:4 Stearinlys og vokslys. Klasse:16 Bordduker av papir, bordservietter av papir. Klasse:20 Sugerør for drikker, plastdekorasjoner for næringsmidler. Klasse:21 Asjetter, engangstallerkner, drikkeglass, papirkopper og lysestaker ikke av edelt metall. Klasse:28 Ballonger (leke). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Camper SL, Pol. Industrial, s/n, INCA - BALEARES, ES Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:25 Fottøy (unntatt ortopedisk fottøy). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WAVERUNNER Cetix AS, Jåttåvågveien 7, 4020 STAVANGER, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner for oljeindustrien, for lasting og lossing; vinsjer; heiser (andre enn skiheiser); elevatorer. Klasse:37 Utleie av utstyr til oljeindustrien. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sunde AS, Sundebygget, 6788 OLDEN, Klasse:25 Klær, hodeplagg (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JAVISST SUBS Pågen Trade Mark AB, Lantmannagatan 32, MALMÖ, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, og konditorvarer og gotterier, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger), krydderier, is. ÄNTLIGEN SUBS Pågen Trade Mark AB, Lantmannagatan 32, MALMÖ, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao. sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, og konditorvarer og gotterier, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger), krydderier, is. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 FREDRIKSTAD, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørkede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; snacks, nøtter, saltede og sukrede nøtter. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning. sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snacks; glaserte og sjokoladetrukkede nøtter. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; nøtter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ASUSTeK Computer Inc, 4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou TAIPEI, TAIWAN, CN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:9 Stasjonære computere, bærbare computere (laptops og notebooks); hovedkretskort, mus; tastaturer; personlige computere; computere for hjemmebruk; elektroniske lommeoversettere; lomme computere for notatføring; bærbare computere; hovedkretskort for computere, konverterere for TV; apparater for lydgjengivelse; computer høyttalere; scannere (databehandlingsutstyr), printere til computere, skjermer (for computere), computer minne; videokameraer, modemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Ost. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Asco Group Ltd, Chancery Court, The Mall FREEPORT, BS Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer som ikke er opptatt i andre klasser, skinn og huder; vesker, bag, håndkofferter, håndvesker, ryggsekker, ransler, mapper, stresskofferter, lommebøker, dokumentmapper, kofferter, reisevesker, vadsekker, skipssekker, sportsbagger; klesposer; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Fottøy; klær (unntatt undertøy og nattøy), sportstøy; trikoter, fremmede hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ole Petter Haugen, Postboks 1424, 9506 ALTA, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:21 Klasse:32 Flasker; beholdere for væske Drikkevann; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; øl. Klasse:33 Alkhoholholdige drikker (unntatt øl) 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INVISION Invision AS, Moltemyrvegen 1, 3735 SKIEN, Advokatfirmaet Grenland AS, Postboks 1544 Down Town, 3902 PORSGRUNN, Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. Klasse:35 Klasse:42 Annonse og reklamevirksomhet. Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EASYBAG COOKING Lasse Jørgensen, Betzy Kjelsbergsvei 4B, 0486 OSLO, Klasse:6 Emballasje av aluminium. Klasse:16 Emballasje av plast. (554) Merket er et tre-dimensjonalt Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; melk og melkeprodukter, herunder syrnet melk; yoghurt, drikkeyoghurt. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, iskrem, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kornblandinger, mysli. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (554) Merket er et tre-dimensjonalt Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; melk og melkeprodukter, herunder syrnet melk; yoghurt, drikkeyoghurt. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, iskrem, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kornblandinger, mysli. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ESVAGT Esvagt A/S, Adgangsvejen 1, 6700 ESBJERG, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Redningsbelter, redningsbøyer, redningsvester, redningsnett, redningsflåter, beholdere til redningsflåter, redningsbåter, redningsliner, beskyttelsesmasker, nett til beskyttelse mot ulykker, sikkerhetsnett til transport av personer, sikkerhetsfastspenningsanordninger, sikkerhetsliner, havevakuerinigssystemer. Klasse:37 Installasjon, vedlikehold, service og reparasjon av olje- og gassanlegg, virksomhet under anvendelse av kraner og løftetaljer, heise(kran)virksomhet; installasjonsvirksomhet blant annet innenfor offshoreindustrien, rekondisjonering i form av beskyttelse av reparasjoner av henholdsvis motorrom og last (rettet mot gods og materiell). Klasse:39 Transportvirksomhet, herunder sjøtransport; innpakning og oppbevaring av varer, buksering, bergning, omlastning, tjenester ytet av bergningsselskaper, bringe skip flott, transport av besetningsmedlemmer, bergning og fjerning (transport) av bunkers, berging og fjerning (transport) av last, rådgivning vedrørende berging og fjerning (transport) av vrakgods, nød-/katastrofebistand og bergingsbistand (transport), undervannsberging, fjerning (transport) av vrak og vrakgods; levering av varer, lasting og lossing, spedisjon, logistikktjenester, tjenester ytet som havnemyndighet, redningsaksjoner (transport), prosjektstyring, nemlig av transport i forbindelse med rednings- /bergningsaksjoner (rettet mot personer, gods og materiell). Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:45 Bekjempelse av oljeforurensning. Undervisnings- og udannelsesvirksomhet, utdannelse og trening av personaler, herunder utdannelse og trening av personale, nemlig avholdelse av kurs og seminarer om anvendelse av alle former for sikkerhets- og livredningsutstyr til den maritime industri. Overvåkningspatruljering av oljeforurensning i havet. Sikkerhetspatruljering av kyststrekninger og oljefelt for beskyttelse av personer, gods og materiell, overvåkningspatruljering av oljeforurensning i havet. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bodø Kunstforening Nordnorske Kunstutstilling, Postboks 561, 8001 BODØ, Klasse:16 Papir, varer laget av papir, kontorrekvisita, trykkmateriell. Klasse:35 Klasse:41 Markedsføring av utstillingen. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, kulturelle aktiviteter, underholdingsvirksomhet. (554) Merket er et tre-dimensjonalt Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; melk og melkeprodukter, herunder syrnet melk; yoghurt, drikkeyoghurt. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, iskrem, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kornblandinger, mysli. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (554) Merket er et tre-dimensjonalt Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; melk og melkeprodukter, herunder syrnet melk; yoghurt, drikkeyoghurt. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, iskrem, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kornblandinger, mysli. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (554) Merket er et tre-dimensjonalt Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; melk og melkeprodukter, herunder syrnet melk; yoghurt, drikkeyoghurt. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, iskrem, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kornblandinger, mysli. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VITAMINSCHTICK Energy Brands Inc, Whitestone Expressway, NY11357 WHITESTONE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONTEC StonCor Group Inc, One Park Avenue, NJ08052 MAPLE SHADE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:19 Gulv; dekorerte og fargede gulv med vinylhinne; metylmetakrylsyreesterharpiksbaserte gulv; uretanbaserte gulv. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Frognerkilen Selskapsmat AS, Gabels gate 4A, 0272 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; sylteagurker. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; catering; restauranter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Frognerkilen Selskapsmat AS, Gabels gate 4A, 0272 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; sylteagurker. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; catering; restauranter. 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet AD (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COCA-COLA ZERO, IT'S POSSIBLE The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ballingslöv AB, BALLINGSLÖV, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere og husgeråd (ikke av edle metaller eller overtrukket dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLEARFIL S³ BOND Kuraray Co Ltd, 1621, Sakazu KURASHIKI CITY, OKAYAMA PREFECTURE, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Dentale materialer, materialer til tannplombering og til tannavtrykk fremskaffet til tannleger og ikke for salg i detaljforretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Clearfil tri-s bond Kuraray Co Ltd, 1621, Sakazu KURASHIKI CITY, OKAYAMA PREFECTURE, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Dentale materialer, materialer til tannplombering og til tannavtrykk fremskaffet til tannleger og ikke for salg i detaljforretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Sort tekst rød figur PMS 186 Torinor Sport AS, Postboks 2114 Pindsle, 3202 SANDEFJORD, Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INSPIRUS Greensoft Ltd, 13 Royal Square ST. HELIER, JERSEY, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: viigoo Sidsel Hemma, Trond Eklestuens veg 4, 2614 LILLEHAMMER, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: D-Mega Due Miljø AS, Postboks 138 Lilleaker, 0216 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for barn, tran, kosttilskudd. Klasse:29 Fisk, spiselige oljer og fett, fiskeprodukter. Klasse:31 Næringsmidler til dyr og kjeledyr, dyrefôr, oppdrettsprodukter, fôringstoffer for dyr, fiskemel som dyreføde. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: K-STIR-Joint KK Kawasaki Zosen (doing business as Kawasaki Shipbuilding Corp), 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku KOBE, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:6 Jern (rå- eller halvbearbeidet) og stål (ubearbeidet eller halvbearbeidet), metallenker for halsbånd, metalljernvarer, flenser sammensatt av forskjellige metaller, forbindelsesledd av forskjelllige metaller, strukturelle overgangsskjøter dannet ved friksjonssveising i den hensikt å feste en tank til en skipsside. Klasse:12 Fartøyer (båter og skip), deler og tilbehør til disse. Klasse:37 Reparasjon og vedlikehold av fartøyer (båter og skip). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Akan Arbeidslivets Kompetansesenter for Rus- og Avhengighetsproblematikk, Postboks 8822 Youngstorget, 0028 OSLO, Klasse:38 Klasse:41 Telekommunikasjonsvirksomhet. Utdannelsvirksomhet og opplæringsvirksomhet i forbindelse med en internettbasert atferdsintervensjon for å hjelpe enkeltpersoner til å vurdere og justere sine alkoholvaner. Klasse:42 Vitenskapelige og tekniske tjenester. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke SeaQiQ AS, Maskinveien 12, 4033 STAVANGER, Klasse:3 Naturpreparater og dermatologiske produkter til hudpleie. Klasse:5 Naturpreparater og dermatologiske produkter til behandling av hudlidelser, sårbehandling og hudpleie (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOMEWHERE Ellos AB, Ödesgärdesgatan, BORÅS, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, Klasse:28 Spill (med unntak av spillkort og undervisningsmedia i form av spill eller apparater for spill for TV), leker; gymnastikk- og sportsapparater; tennisutstyr; fiskeredskaper; lekeballer; juletrepynt (unntatt lys, elektriske lamper eller søtsaker og sjokoladeartikler som dekorasjon for juletrær). Klasse:35 Annonsering, distribusjon av brosjyrer og prøver, utleie av annonsemateriale, assistanse av forretningsledelse for industrielle eller kommersielle selskaper, forretningsrådgivning, informasjon eller forespørsler, dataservicebyrå for statistikker, mekanisk dataprosessering og stenografi-arbeid, regnskapsføring, dokumentkopiering, arbeidsformidling, skrivemaskin- og kontorutstyr-utleie, avisabonnementer. Klasse:38 Presse- og informasjonsbyråer, radio-, television-, telegrafisk- eller telefontjenester, fjernskriver-tjenester, overføring av beskjeder, telegrammer, telekommunikasjon nemlig fjernkommunikasjonsnettverk for tale eller internet, unntatt alle andre radio-, kabel- eller satelitt-nettverk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Alphatec Spine Inc, 5818 El Camino Real, CA92008 CARLSBAD, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:10 Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, nemlig kirurgiske implantater bestående av kunstig materiale for behandling av spinale brudd. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Small People AS, Vollsveien 13 h, 1366 LYSAKER, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; pålegg og ferdigretter for barn hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; pizza; pålegg og ferdigretter for barn hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; leskedrikker og næringsdrikker for barn. Klasse:35 Salg og markedsføring av de ovennevnte varer i klassene 5, 28, 29, 30 og 32. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Small People AS, Vollsveien 13 h, 1366 LYSAKER, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; pålegg og ferdigretter for barn hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; pizza; pålegg og ferdigretter for barn hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; leskedrikker og næringsdrikker for barn. Klasse:35 Salg og markedsføring av de ovennevnte varer i klassene 5, 28, 29, 30, og

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Svein Otto Eriksen, Nesvollberget, 2423 ØSTBY, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Edel Personal AS, Voldenveien 54, 3619 SKOLLENBORG, Klasse:16 Bøker. Klasse:35 Klasse:41 Rekruttering. Organisasjons- og lederutvikling, kurs, foredrag, utgivelse av bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DYNAPAK Univar NV, Blaak 333, 3011GB ROTTERDAM, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:1 Polyisobuten, polybuten 20

21 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rodamco Sverige AB, Box 1333, TÄBY, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:16 Aviser, tidsskrifter, trykksaker; fotografier. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Eiendomsforvaltning, eiendomsmegling, eiendomsvurderinger, taksering av eiendom, utleie av eiendom, kontor, forretningslokaler og leiligheter; informasjon om bosteder og kontor i forbindelse med utleie og formidling. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:39 Fremskaffe parkeringsplasser og garasjer, lagring, utleie av lagerlokaler. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet, kulturvirksomhet, informasjon om utstillinger for kulturelle- og utdanningsformål. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CORRO-COAT IMPRINT Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Klasse:2 Kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethan-basis for beskyttende og dekorativ overflatebehandling av metalldeler og metallkonstruksjoner samt kjemiske herdemidler for maling og lakk. Maling, fernisser, lakker (herunder pulverlakk); rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av overflater av metall og tre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XXX Energy Brands Inc, Whitestone Expressway, NY11357 WHITESTONE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 21

22 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Affinity Group Solutions AS, Nesbruveien 75, 1394 Nesbru, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; formidling av forsikring; rådgivning innen forsikringsvirksomhet; rådgivning i forsikringsspørsmål; finansiell virksomhet; bistand i forbindelse med skadeoppgjør (forsikringstjenester). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ANLEGG & TRANSPORT Bjørgu AS, Postboks 11, 1411 KOLBOTN, Klasse:16 Trykksaker, herunder tidsskrifter, magasiner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Eidsberg Sparebank, Postboks 164, 1851 MYSEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:36 Bankvirksomhet, forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom herunder eiendomsmegling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GYNECARE GYCCLUDE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:10 Gynekologiske medisinske instrumenter; dopplerklemmer; livmorstabilisatorer, koblinger, innføringshylstere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Contempus Basware AS, Postboks 48 Bryn, 0611 OSLO, Klasse:42 Design og utvikling av dataprogrammer. 22

23 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/497,847 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Systemkjøp Norge BA, Postboks 3627, 3007 DRAMMEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; forhandle frem innkjøpsavtaler for andre (bistand i forretningssaker). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Wyse Technology Inc, 3471 N. First Street, CA95134 SAN JOSE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskiner og periferiutstyr til datamaskiner, nemlig datamaskiner, tynnklienter og nullklienter (datamaskiner), notatbokdatamaskiner, notatbok-tynn- og nullklienter (datamaskiner), videovisningsterminaler, monitorer, tastaturer, katodestrålerørvisningsenheter, adaptere, kabler, minner, datamaskinoperativsystemprogramvare, tynnklientog nullklientoperativsystemprogramvare; datamaskin-brukersystemer for forannevnte varer; utstyrsforvaltningsprogramvare; multimediaprogramvare; multivisningsprogramvare; forsyningsprogramvare. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; support- og konsultasjonstjenester vedrørende datamaskinutstyr og 23

24 registrerte varemerker /09 programvare, herunder support og konsultasjonstjenester vedrørende datamaskinutstyr og programvare for forretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DRESDERIX GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Vaksiner til bruk for mennesker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fondberg Group AB, Magasin 2, Frihamnen, STOCKHOLM, SE Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; online annonse- og reklamevirksomhet via datamaskinnettverk; postordrereklame; organisering av varemesser til kommersielle, annonse eller reklameformål; organisering av utstillinger til kommersielle, annonse eller reklameformål; demonstrasjon av varer; oppstilling, for andre, av alkoholholdige drikkevarer, ikkealkoholholdige drikker og drikkevarer, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene fra et Internettsted; oppstilling, for andre, av alkoholholdige drikkevarer, ikke-alkoholholdige drikker og drikkevarer, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene fra en katalog via postordre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MODERNE TRANSPORT Bjørgu AS, Postboks 11, 1411 KOLBOTN, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse:16 Trykksaker, herunder tidsskrifter, magasiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRUBAKER Claire Group A/S, Marsvej 6, 7430 IKAST, DK Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg. 24

25 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REPREVO Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OMEGAZIN Cardinova AB, Ullforsgatan 15, Uppsala, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater; kosttilskudd; vitaminer og mineraler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INVESCO POWERSHARES Invesco Holding Company Ltd, 1555 Peachtree Street NE, GA30309 ATLANTA, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:36 Finansielle tjenester, investeringstjenester; overføringstjenester; finansanalyse, forvaltning, rådgivnings- og veiledningstjenester; fondsinvesterings-, rapporterings- og kapitalkontotjenester; elektroniske fondsoverføringer; forsikringstjenester; finansielle informasjons- og evalueringstjenester; spare- og lånetjenester; individuelle sparekontotjenester; kapitalinvesteringstjenester; transaksjon og handel med finansielle redskaper/dokumenter; kapitalforvaltning; finansielle-, sikkerhets- og varebørstjenester; investeringsanalyse; eiendomsforvaltning, utleie av kontorer, pensjonsutbetalingstjenester og tjenester knyttet til formynderskap, bobestyrelse og vergemål. 25

26 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Matiq AS, Jonsvannsvn. 140, 7048 TRONDHEIM, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukingsapparater; apparater og instrumenter til veiing, måling, kontroll og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; databehandlingsapparater og -innretninger; dataprogrammer (herunder innregistrerte og nedlastbar programvare); ytre enheter og periferiutstyr til datamaskiner; koplingsenheter; grensesnittenheter, hukommelseslager for datamaskiner; integrerte kretser; lager for datamaskiner; fjernstyringsapparater; lesere; mikroprosessorer; modemer; monitorer; mus; måleredskaper; optiske apparater, instrumenter og artikler; elektroniske publikasjoner; senderapparater; skanner; skrivere; tastaturer; tilpasser for datamaskiner; veiemaskiner. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; administrasjon av dataarkiver og databaser; oppdatering av data og databaser; oppdatering av informasjon om databaser; dataprosessering; innsamling og systematisering av informasjon til databaser; forretningsinformasjoner; konsulentbistand i forretningssaker; markedsstudier og -undersøkelser; rasjonaliseringsekspertise; statistisk informasjon; økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; administrativ og forretningsmessig prosjektledelse; salg av datamaskiner, datamaskinnettverk, programvare og tilknyttet utstyr og tilbehør. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet;reparasjonsvirkso mhet; installasjonsvirksomhet; reparasjon, installasjon og vedlikehold av datamaskiner og elektriske apparater; utleie av elektriske apparater omfattet av klassen; reparasjonsinformasjon. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av bilder og beskjeder; elektronisk oppslagstavle; elektronisk postoverføring; kommunikasjon ved dataterminaler og optisk fibernettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr og modemer. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; lagring; lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter; utleie av lagerplass. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digital bildebearbeidelse; elektronisk setting; instruksjon; organisering av konferanser og seminarer; elektronisk publisering og utgivelse; tekstutgivelse; tilveiebringe online publikasjoner; undervisning. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utviding av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; analysering av datasystemer; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner; utarbeidelse, installering, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; kopiering av dataprogrammer; design av computersystemer; forskning og utvikling av nye produkter for andre; gjenoppretting av data; rådgivning vedrørende datamaskiner, programmer og -utstyr; konvertering av dataprogrammer og data; kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; teknisk prosjektledelse og tekniske prosjektstudier; styring av datamaskinnettverk; lisensiering av dataprogrammer; tekniske støttetjenester knyttet til programvare; overvåking av datamaskinsystemer og overvåkning av datamaskinsikkerhetssystemer; opprette og oppdatere hjemmesider for datamaskinnettverk; tilby adgang til databaser; teknisk rådgivning; teknologiske tjenester i tilknytning til datamaskiner; teknisk ekspertise; utleie av datautstyr og dataprogrammer; webhotell. 26

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 11/05-2005.03.14 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer