Berostillelse av varemerkesøknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Berostillelse av varemerkesøknad"

Transkript

1 Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, Deres ref.: Saksnr.: Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres varemerkesøknad må dessverre vente til det blir tatt en endelig avgjørelse i varemerkesøknader nr. - nasjonale søknader: REMA 1000 JULENS KLASSIKERE Middag til familien for UNDER HUNDRELAPPEN REMA Helg REMA NORSK NÅ! REMA En smak av TRØNDELAG Presentert av REMA 1000 som har prioritet fra tidligere tidspunkter. Vi viser til vedlagt utskrift med informasjon om søknadene. Deres merke ligner de andre søkte merkene visuelt og uttalemessig og gjelder for samme og lignende varer og tjenester. Resultatet i de bedre prioriterte søknadene kan ha betydning for utfallet i deres søknad. Søknaden vil bli viderebehandlet så snart det er tatt en endelig avgjørelse i de bedre prioriterte søknadene. Vi gjør oppmerksom på følgende registrerte saker som også vil kunne oppfattes som registreringshindrende for deres søknad: - nasjonale registreringer: REMA REMA REMA REMA REMA 1000 bare lave priser FOLKEKOKKENE fra REMA REMA 1000 Det er sluttsummen på kassalappen som teller! REMA-skolens Kjøpmannsinstitutt

2 Dette til orientering. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart. Med vennlig hilsen Tanja Eikenes Dir.tlf

3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merketype: Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke REMA 1000 Reitangruppen AS, 7012 TRONDHEIM, Norge (732) Innehaver: Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse 35 Forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, -tilsyn samt rådgivning og organisasjon og forretningsledelse; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse vedrørende andres drift av detaljvareforretning.

4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (450) Kunngjøringsdato: (546) Merketype: Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke REMA 1000 Reitangruppen AS, 7012 TRONDHEIM, Norge (732) Innehaver: Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse 3 Hele klassene. Klasse 16 Klasse 29 Klasse 30 Klasse 31 Klasse 32 Hele klassene. Hele klassene. Hele klassene. Hele klassene. Hele klassene.

5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (450) Kunngjøringsdato: (546) Merketype: Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke REMA 1000 Reitangruppen AS, 7012 TRONDHEIM, Norge (732) Innehaver: Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse vedrørende andres drift av detaljvareforretning.

6 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen utløper: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (450) Kunngjøringsdato: REMA 1000 (541) Merketype: Merket er et ordmerke i standard font REMA 1000 Rema 1000 AS, Uranienborgveien 6, 0258 OSLO, Norge (732) Innehaver: Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 4 Klasse 5 Klasse 16 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; papirvarer for husholdningsformål herunder tørkepapir, toalettpapir og mykt papir til kosmetisk bruk, barnebleier av papir eller cellulose (engangsbruk), bordduker av papir, servietter av papir, bakepapir, matpapir, plastfilm for innpakkingsformål, sølvpapir, selvklebende bånd for

7 papirvarer eller husholdningsbruk, skrivesaker, printerpapir og kopipapir. Klasse 20 Klasse 21 Klasse 28 Klasse 29 Klasse 30 Klasse 31 Klasse 32 Klasse 35 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, sugerør for drikker, blomsterkasser, emballasjebeholdere av plast, postkasser av tre eller plast, puter, kleshengere, klesstativer, hyller for lagring, soveposer for camping, speil (ikke opptatt i andre klasser), kosteskaft (ikke av metall). Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is, nudler, sauser, herunder fiskesauser, kryddersauser, soyasaus, kornpreparater herunder frokostkornblandinger. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker, næringsmidler til dyr, malt; frø og såvarer, naturlige planter og blomster. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Rådgivning og bistand ved