nr 37/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 37/ NO årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ASTROGLIDE Biofilm IP LLC, 3225 Executive Ridge, CA92081 VISTA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Glidemidler for seksuell bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke IKT-Huset AS, Jerikoveien 26, 1067 OSLO, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; datakonsulenttjenester. GO FIGURE HBI Branded Apparel Ltd Inc, 1000 East Hanes Mill Road, NC27105 WINSTON-SALEM, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 25 Klær, herunder strømpevarer, strømpebukser og figurformende klær; fottøy, hodeplagg. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DÜSSELDORF, DE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårkremer; tannpussemidler. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer,(inkludert i klasse 18); skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Detaljhandel i forbindelse med blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårkremer, tannpussemidler, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, inkludert i klasse 14, smykker, bijouteri, edelsteiner, urmaker- og kronometriske instrumenter, skinn og lærimitasjoner, samt varer av disse materialer (inkludert i klasse 18), skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOCUS DECOR Defa Lighting AS, Lahaugmoveien 1 Bygg 3, 2013 SKJETTEN, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 11 Apparater og innretninger for belysning. Ingen av de foran nevnte varer til kjøretøyer eller befordringsmldier eller som deler eller tilbehør til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ebird Kongsberg Seatex AS, Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, NO Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, fotografier, papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOCUS 30 Defa Lighting AS, Lahaugmoveien 1 Bygg 3, 2013 SKJETTEN, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 11 Apparater og innretninger for belysning. Ingen av de foran nevnte varer til kjøretøyer eller befordringsmldier eller som deler eller tilbehør til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KK Toshiba also trading as Toshiba Corp, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Batterier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: S C i B KK Toshiba also trading as Toshiba Corp, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Batterier. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Benson & Hedges (Overseas) Ltd, Globe House, 4 Temple Place, WC2R2PG LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEAK C-FLEX Peak Well Solutions AS, Lagerveien 24, 4033 STAVANGER, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 6 Fôringsrør og rørmuffer av metall til oljeindustrien; fôringsrør til bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av olje og gass brønner. 17 Fôringsrør og rørmuffer ikke av metall til oljeindustrien. 37 Installasjons-, reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet innen oljeindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROS Technology ROS Technology AS, Lagerveien 24, 4033 STAVANGER, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 6 Plugger av metall til oljeindustrien; fôringsrør og rørmuffer av metall til oljeindustrien; fôringsrør til bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av olje og gass brønner. 20 Plugger ikke av metall til oljeindustrien. 37 Installasjons-, reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet innen oljeindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEAK WELL SOLUTIONS Peak Well Solutions AS, Lagerveien 24, 4033 STAVANGER, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 6 Plugger av metall til oljeindustrien; fôringsrør og rørmuffer av metall til oljeindustrien; fôringsrør til bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av olje og gass brønner. 20 Plugger ikke av metall til oljeindustrien. 37 Installasjons-, reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet innen oljeindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZUIKO Olympus Corp, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Kameraer, digitale kameraer, deler og tilbehør hertil, utskiftbare linser, utvidelses- og konverteringslinser, linsefiltere, motlysblendere/solblendere, linselokk, linsestøtter/- stativer, elektroniske blitzer, blitzbraketter, batterier og elektriske celler, batteriladere, AC-adaptere, batteriholdere, fjernkontroller for kameraer, (måle)mattskiver, stativadaptere, øyemuslinger/øyeglass (eyecups), hetter for LCDkameraer, kameraetuier, kamerastropper, vannfaste beskyttere for kameraer, lagringskort, adaptere for lagringskort, programvare for å se på, behandle og redigere bilder og lyd. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norges Røde Kors, Hausmannsgate 7, 0186 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norges Røde Kors, Hausmannsgate 7, 0186 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOCUS CONE Defa Lighting AS, Lahaugmoveien 1 Bygg 3, 2013 SKJETTEN, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 11 Apparater og innretninger for belysning. Ingen av de foran nevnte varer til kjøretøyer eller befordringsmldier eller som deler eller tilbehør til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE HYPER-V Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Computersoftware for administrering av computernettverk; computersoftware for virtualisering av nettverksservere; computersoftware som muliggjør samtidig kjøring av flere operativsystemer på en og samme computer; og computersoftware for bruk, overvåkning, testing og forvaltning av flere operativsystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LATTER Stand Up Norge AS, Stranden 3B, 0250 OSLO, NO 41 Kulturelle tjenester, stand up. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VASK Message A/S, A.F. Heidemanns Vej 19-21, 9800 HJØRRING, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOCUS OUTDOOR Defa Lighting AS, Lahaugmoveien 1 Bygg 3, 2013 SKJETTEN, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 11 Apparater og innretninger for belysning. Ingen av de foran nevnte varer til kjøretøyer eller befordringsmldier eller som deler eller tilbehør til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GODSET Strømsgodset Fotball AS, Øvre Eikerv. 25, 3048 DRAMMEN, NO 16 Trykksaker, fotografier, skrivesaker, papirvarer, kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, plastemballasje. 18 Kofferter, reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker. 24 Tekstiler og tekstilvarer, seng- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. 35 Annonse og reklamevirksomhet; formidling av reklame. 39 Organisering av reiser. 41 Utdannelsevirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALTO Defa Lighting AS, Lahaugmoveien 1 Bygg 3, 2013 SKJETTEN, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 11 Apparater og innretninger for belysnlng. Ingen av de foran nevnte varer til kjøretøyer eller befordringsmidler eller som deler eller tilbehør til slike. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Foreningen Technoport, Dronningensgate 12, 7011 TRONDHEIM, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 16 Trykksaker; tidsskrifter, brosjyrer, publikasjoner, nyhetsbrev, magasiner og aviser. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; demonstrasjon og utstilling av varer; arrangering og gjennomføring av messer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; arrangering og gjennomføring av kurs og konferanser, underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Wonderwall Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens vei 22, 1366 LYSAKER, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; videokonferansessystemer; videkonferanseapparater og -utstyr; systemer, apparater og utstyr, herunder software og webbasert software applikasjoner for sanntid-, multimedia- og multipartkommunikasjon over computernettverk; apparater for mottak, lagring, gjengivelse, avspilling, opptak og overføring av lyd eller bilder, herunder kameraer, mikrofoner, fjernsynsmonitorer, videomonitorer, computermonitorer, bordvideosystemer; lydmoduler; forsterkere, ekkokompensatorer, miksere, høyttalere, fjernstyringsapparater, fjernsynsmottakere, radiomottakere, diskspiller, minnebasert spillere, telefoner, videotelefoner, mobiltelefoner og bærbare terminaler; software applikasjoner og webbaserte software applikasjoner for kommunikasjon, interaksjon og datadeling; analog-til-digital og digital-til-analog konvertere; systemer og utstyr for digital kringkasting av lyd, data og video over forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP- og telenettverk; systemer og utstyr for streaming av lyd, data og video over forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP- og telenettverk; systemer og utstyr for kommunikasjonsinfrastruktur inkludert servere, arkiver, multipointkontrollenheter, svitsjer, miksere, gateways, gatekeepers, brannvegger og nettverksstyringssoftware; systemer, utstyr og software for overvåking, sikkerhet, kryptering og autentisering av data; systemer, utstyr og software for styring av tid, avtaler, planer, aktiva samt styring av møterom; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, manualer, brosjyrer innen området videokonferanser. 20 Møbler for monitorer, videokonferanse-, multimedia- og dataapparater og -utstyr, inkludert traller (møbler), skap, bord, stativer, reoler, rammer og hyller. Møbelgrupper for multimediakonferanser og - opplevelser. 38 Telekommunikasjons virksomhet telekommunikasjonstjenester, telekonferanse og videokonferansetjenester; audio-, video-, data- og grafisk kommunikasjon via nettverk; samarbeidstjenester, nemlig tilveiebringe sanntidmultimedia- og multipartkommunikasjon over computer nettverk; telekommunikasjonstjenester for media- og datakreering, vedlikeholdsutveksling og samarbeidsttjenester ; kommunikasjonstjenester via intranett, ekstranett, internett og andre elektroniske og optiske midler; kringkasting via radio, TV eller over kabelnettverk eller datanettverk; leie, utleie eller leasing av datanettverk og telekommunikasjonsutstyr, infrastruktur, software og utstyr ; leie, utleie eller leasing av computer databaser eller -servere; leie av multimedia og multipartkommunikasjonsapparater og - utstyr; kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamet lyd og audiovisuelle opptak via internett; 9

10 registrerte varemerker /08 streaming av lyd og videomateriale via internett; informasjonstjenester vedrørende kommunikasjon og kringkasting gjennom elektronisk media. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; opplæringsvirksomhet, inkludert on-line opplæringsvirksomhet; ledelse og gjennomføring av videkonferanser, inkludert videokonferanser innen områdene utdanning, forretningsvirksomhet, telemedisin, feltoperasjoner, rettsvesen og helsevesen; utleie av videkonferanseapparater og -utstyr. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; teknisk støtte, nemlig feilsøking av computer hardware- og softwareproblemer innen feltet kommunikasjon og kommunikasjonsutstyr; tekniske støttetjenester for computer software; design og utvikling av hardware og software, nemlig design og utvikling av software for kommunikasjon-, samarbeids-, underholdnings- og utdannelsesformål, videokonferanser og forretninger; design og utvikling av multimedia produkter, konsultasjonstjenester vedrørende software for tilveiebringelse av samarbeidstjenester on-line og i grupper; design og utvikling av software for on-line utdanning og on-line grupper. 43 Juridiske tjenester; lisensiering av immaterielle rettigheter; og forvaltning av opphavsrettigheter og digitale rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIMELIGHT Defa Lighting AS, Lahaugmoveien 1 Bygg 3, 2013 SKJETTEN, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 11 Apparater og innretninger for belysning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOYOTA FUND FOR EUROPE Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 35 Bedriftsledelse av veldferdsforetak. AVUX Workmaster Scandinavia AS, Sofiemyrveien 4, 1412 SOFIEMYR, NO 25 Arbeidstøy. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK VA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 16 Trykket materiale, nemlig markedsføringsmateriale, informasjonsmateriale, brosjyrer, pamtletter, nyhetsbrev og skrivepapir i relasjon til farmasøytika og behandling og forebygging av sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 KØBENHAVN Ø, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare), herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk format, eller distribuert on-line eller via multimedienettverk; CDer, innregistrerte og nedlastbare computer programmer; videokassettbånd og innspilte DVDer. 16 Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøker, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisita). 41 Klubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), bokklubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til bruk på datanettverk; produksjon av film og programmer lagret på videokassettbånd og DVDer. Zanker Thunheim Eiendom AS, Leiteveien 19B, 4020 STAVANGER, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Novartis AG, 4002 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Heineken Ireland Ltd, Lady's Well Brewery CORK, IE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 32 Øl; ale; øl, herunder porter og stout. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BONJOUR CSM Nederland BV, Nienoord 13, 1112XE AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 29 Emulgeringsmidler hovedsakelig og for bruk i fremstilling av bakte næringsmidler; fett inneholdende blandinger og fettbaserte preparater for brød, bakverk, kaker og deiger og produkter derfor; ferdig tilberedte måltider og snackmat; syltetøy og hermetikk; tørrete og konserverte frukter for bruk i bakerier og konditorier. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Heineken Ireland Ltd, Lady's Well Brewery CORK, IE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 32 Øl; ale; øl, herunder porter og stout. 30 Brød, rundstykker og smørbrød; preparater (conditioner) for bruk i deig; brødforbedringspreparater; kjeks; paier; bakverk og bakverksblandinger; kaker; kakeblandinger; kakeforbedringspreparater; kornprodukter for bruk som brødforbedringpreparater; usyret brød, boller; croissanter, muffinser, smultringer, brownies; dokorasjon for kaker, småkaker, honningkaker, terter, kjeks, marengs og preparater for fremstilling av disse produkter; gjær og gjærnæring; bakepulver; konditorvarer; desserter; puddinger; guices; terter uten lokk; nudler; tilberedte måltider og snackmat; melholdige næringsprodukter og mel; soyamel; soyamelkonsentrater for bruk i fremstilling av næringsmidler; stivelse og stivelsesprodukter; surdeig og surdeigsprodukter; melasse for næringsmidler; melassesirup; maltprodukter; maisprodukter, inkludert frossen mais; pizza; kaffe; te; kakao, sukker, honning, sirup, ris, tapioka og sago; preparater for fremstilling av desserter og puddinger; fondanter; glasur og marsipan. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IEVO INTELLIGENT EVOLUTION StatoilHydro ASA, Postboks 1176 Sentrum, 0107 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; ildslukningsmidler; hydrogen. 3 Midler til rengjøring, bilvask, polering og flekkfjerning samt til sliping; såper. 4 Oljer og fett til industrielle formnål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; brenselpellets; fyringsolje; forbrenningsgass; lys og veker for lys. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, samt ferdigretter laget av de foran nevnte varer. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker. 36 Betalingstjenester for C02-kvoter. 37 Vedlikehold og reparasjon av biler; bilvask. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke StatoilHydro ASA, Postboks 1176 Sentrum, 0107 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; ildslukningsmidler; hydrogen. 3 Midler til rengjøring, bilvask, polering og flekkfjerning samt til sliping; såper. 4 Oljer og fett til industrielle formnål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; brenselpellets; fyringsolje; forbrenningsgass; lys og veker for lys. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, samt ferdigretter laget av de foran nevnte varer. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, is. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker. 36 Betalingstjenester for C02-kvoter. 37 Vedlikehold og reparasjon av biler; bilvask. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rotam Ltd, 7/F., Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee Street CHAI WAN, HK Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sock Shop Ltd, Kearsley Mill, Stoneclough, M269FH RADCLIFFE, MANCHESTER, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Oppstilling, for andre, av et utvalg av klær, fottøy og hodeplagg, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; detaljhandel, detaljhandel i butikk, gjennom postordrekataloger og gjennom elektroniske medier, alle tjenester i forbindelse med klær, fottøy, hodeplagg, rengjøringsmidler, såper, parfyme, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, hudpleiepreparater, fotpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rotam Ltd, 7/F., Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee Street CHAI WAN, HK Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gram Hambro & Garman Advokatfirma AS, Rådhusgt 5B, 0151 OSLO, NO 35 Konsulentbistand i forretningssaker. 36 Veiledning i skattespørsmål. Meglervirksomhet. 45 Juridiske tjenester. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REXONA COOL GREEN Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk; cologne; velduftende toalettvann; parfymert kropps-spray; oljer, kremer og losjoner for huden; barberskum; barber-gels; losjoner til bruk før og etter barbering; talkumpudder; bade og dusj-preparater; hårlosjoner; tannpussemidler; ikke medisinerte munnskyllemidler (ikke til medisinske bruk) ; deodoranter og antiperspiranter for personlig bruk; ikke medisinske toalettpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Knut Ranum, c/o New Orleans Restaurant & Cajun Café AS, Rosenkrantz gate 7, 0159 OSLO, NO 41 Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BONAQUA EMOTION The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUILD-A-BEAR WORKSHOP A FRIEND FUR ALL SEASONS Build-A-Bear Workshop Inc, 1954 Innerbelt Business Center Drive, MO63114 ST. LOUIS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer og software for video- og dataspill. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STYLUS Olympus Corp, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Kameraer, digitale kameraer, deler og tilbehør hertil, batterier og elektriske celler, batteriladere, AC-adaptere, fjernkontroller for kameraer, kameraetuier, kamerastropper, vannfaste beskyttere for kameraer, lagringskort, adaptere for lagringskort/minnekort, programvare for å se på, behandling og redigering av bilder og lyd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIFT&FIX Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 3 Losjoner til ansiktshuden, fuktighetskremer, hudkremer, ansiktsvann og rensekremer til huden; kroppslosjoner; håndkremer; antirynkekremer, ikkemedisinsk beskyttelse til lepper; solblokkeringspreparater. 5 Medisinske preparater for behandling av hudtilstander; solbeskyttelsesprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Harman International Industries Inc, 8500 Balboa Boulevard, CA91329 NORTHRIDGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YAMANU Yamanu Norge AS, Munkedamsveien 53B, 0250 OSLO, NO 35 Bistand ved forretningsledelse. 42 Konsulenttjenester innen dataprogrammering. 45 Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: dit pepperen gror Hans Jørgen Lysglimt, Oredalsveien 53 B, 1613 FREDRIKSTAD, NO 21 Kryddersett, pepperbøsser, pepperkvern, saltbøsse, saltkvern, tebokser, kaffebokser. 30 Krydder, krydderier, pepper, te, salt, kaffedrikker, sukker, kakao. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HedSoft Hedmark fykeskommune, Hedmark fylkeshus, Parkgata 64, 2325 HAMAR, NO 9 Dataprogrammer (nedlastbar programvare); computerprogrammer (nedlastbar programvare); dataprogrammer (innregistrerte på databærere). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/810,014 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/808,296 EA SPORTS Electronic Arts Inc, 209 Redwood Shores Parkway, CA94065 REDWOOD CITY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Nedlastbar dataspillsoftware via trådløse enheter; brukersoftware for mobiltelefoner; dataspillsoftware og underholdningssoftware for bruk på trådløse telefoner og mobiltelefoner, både håndholdte og frittstående, samt andre trådløse enheter. 41 Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av et dataspill som aksesseres og spilles via trådløse telefoner og mobiltelefoner, samt andre trådløse enheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/810,008 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Electronic Arts Inc, 209 Redwood Shores Parkway, CA94065 REDWOOD CITY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Nedlastbar dataspillsoftware via trådløse enheter; brukersoftware for mobiltelefoner; dataspillsoftware og underholdningssoftware for bruk på trådløse telefoner og mobiltelefoner, både håndholdte og frittstående, samt andre trådløse enheter. 41 Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av et dataspill som aksesseres og spilles via trådløse telefoner og mobiltelefoner, samt andre trådløse enheter. EA Electronic Arts Inc, 209 Redwood Shores Parkway, CA94065 REDWOOD CITY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Nedlastbar dataspillsoftware via trådløse enheter; brukersoftware for mobiltelefoner; dataspillsoftware og underholdningssoftware for bruk på trådløse telefoner og mobiltelefoner, både håndholdte og frittstående, samt andre trådløse enheter. 41 Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av et dataspill som aksesseres og spilles via trådløse telefoner og mobiltelefoner, samt andre trådløse enheter. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/808,816 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Electronic Arts Inc, 209 Redwood Shores Parkway, CA94065 REDWOOD CITY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Nedlastbar dataspillsoftware via trådløse enheter; brukersoftware for mobiltelefoner; dataspillsoftware og underholdningssoftware for bruk på trådløse telefoner og mobiltelefoner, både håndholdte og frittstående, samt andre trådløse enheter. 41 Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av et dataspill som aksesseres og spilles via trådløse telefoner og mobiltelefoner, samt andre trådløse enheter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tana Kretzchmer, Klosterstræde 6, 4300 HOLBÆK, DK Maria Birk Hansen, Borchsvej 19, 4. th., 4300 HOLBÆK, DK Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 25 Klær, fottøy og hodeplagg for barn og for gravide. 35 Salg av klær, fottøy og hodeplagg for barn og for gravide. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rocket Dog Brands LLC, Industrial Boulevard, CA94545 HAYWARD, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Soundmagus Technology Co Ltd, 4 Floor, 7 Building Launch Technology Park, Wuhe Road LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, CN Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 9 Forsterkere; apparater for lydgjengivelse. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRI-PROXI Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 21 Husholdningsredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), tannbørster, interdentale børster; materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål. 20

21 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nordiag ASA, Thormøhlensgate 55, 5008 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke McHale Engineering Ltd, Castlebar Road BALLINROBE, COUNTY MAYO, IE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 7 Maskiner, apparater, utstyr, instrumenter og tilbehør til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; kombinerte halmpresse- og halmballepakkemaskiner; halmpresser: halmballehåndteringsmaskiner, halmballepakkemaskiner; halmballefordelere og - oppdelere; silobetjenings- og siloarbeidsmaskiner, - apparater, utstyr, instrumenter og tilbehør; maskiner, apparater, utstyr, instrumenter og tilbehør for håndtering, komprimering, innpakning og destruksjon av materialer og avfall; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 8 Håndverktøy, instrumenter og utstyr til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; deler og tilbehør til disse varene. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Chen Ming-Te, No. 2, Lane 334, San-Fon Road FON- CHOU CITY TAICHING HSIEN, TW Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 21

22 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FRONTDESK Fagdata AS, Økernveien 121, 0579 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Innregistrerte dataprogrammer; programvare på magnetiske bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, plater og minneinnretninger; dataprogrammer, nedlastbare via Internet eller på annen måte; apparater for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder og datafiler; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for sending, mottagelse, lagring og omforming av data- og tekstsignaler i dataanlegg; apparater for sending, mottagelse og trådløs overføring av data, informasjonsbehandlingssystemer og systemer for datakommunikasjon; elektroniske apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner med displayenheter, samtlige for behandling, registrering, lagring, overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift av data; apparater og instrumenter for overføring, visning, mottagelse, lagring og søking av elektronisk informasjon; utstyr for gjenkjenning og syntetisering av tall; elektroniske grensesnitt; utstyr for kryptering/dekryptering av data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISURAY VisuRay AS, Strandbakken 10, 4070 RANDABERG, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 42 Teknologiske tjenester. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert kontordrift; informasjonshandtering i forbindelse med datalagrete opplysninger; databasert datahåndtering; databasert databasehandtering; databasert filhåndtering; databasert registerhåndtering; databasert lagring og fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og foretakrelaterte interaktive databaseinformasjonstjenester, databasert lagring, fremskaffelse, registerhåndtering, sammenstilling, systematisering og videreformidling av online databasert informasjon; lagring av opplysninger i datamaskiner; analyse og gjenfinning av informasjon; annonse- og reklamevirksomhet; digital produksjon og publisering av annonsemateriell. 42 Dataprogrammering; konsulentvirksomhet og rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, tekniske beregninger og dataprogrammering; konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT); datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av programvare og programmer; forskning vedrørende utvikling av datamaskinvare og programvare; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av dataprogramvare. 22

23 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP deres tilbehør; terninger; japansk terningspill (Sugoroku); terningkopper; diamantspill; sjakkspill; damspill (damspill-sett); trylleapparater; domino; spillkort; japanske spillkort (Hanafuda); Mah-jong; spillemaskiner og - apparater; biljardutstyr; underholdningsmaskiner og apparater til bruk i fornøyelsesparker (ikke videospillemaskiner for spillehaller); sportsutstyr; fiskeutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Videospill for forbrukere; programmer for videospill for forbrukere; elektroniske kretser, magnetiske disketter, optiske disketter, optiske magnetiske disketter, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-magnetbånkassetter, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospill for forbrukere; styringsenheter, styrespaker og minnekort for videospill for forbrukere; andre deler og utstyr for videospill for forbrukere; programmer for håndholdte spill med LCD-skjermer; elektroniske kretser, magnetiske disketter, optiske disketter, optiske magnetiske disketter, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM- magnetbånkassetter, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for håndholdte spill med LCD-skjermer; videospillemaskiner for spillehaller; programmer for videospillemaskiner for spillehaller; elektroniske kretser, magnetiske disketter, optiske disketter, optiske magnetiske disketter, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-magnetbåndkassetter, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospillemaskiner for spillehaller; deler og utstyr til videospillemaskiner for spillehaller; datamaskiner; elektroniske kretser, magnetiske disketter, optiske disketter, optiske magnetiske disketter, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-magnetbåndkassetter, CD- ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for datamaskiner; nedlastbare dataprogrammer; andre dataprogrammer; spillprogrammer for mobiltelefoner; andre elektroniske maskiner, apparater og deres deler; mobiltelefoner; festeanordninger for mobiltelefoner; andre deler og utstyr til mobiltelefoner; andre telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; innspilte CD-er; andre fonografiske plater; metronomer; elektroniske kretser og CD-ROM med innspilte programmer for automatiske fremføringer for elektroniske musikkinstrumenter; nedlastbare musikkfiler; eksponerte kinematografiske filmer; eksponerte billedbånd (diasfilmer); monteringsrammer for billedbånd (diasrammer); nedlastbare billedfiler; innspilte videodisketter og -bånd; elektroniske publikasjoner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for mennesker. 28 Kortspill-leker og deres tilbehør; håndholdte spill med LCD-skjermer; deler og tilbehør til håndholdte spill med LCD-skjermer; andre leketøy; dukker; strategiske brettspill (Go games); japanske spillkort (Utagaruta); japansk sjakkspill (Shogi); kortspill og 23

24 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM VigiLite Savox Communications OY AB (Ltd), Vitikka 4A, ESBO, FI Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, herunder kommunikasjonsapparater og -instrumenter til bruk for sikkerhetsløsninger, sikkerhetsdrakter og sikkerhetsutstyr; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 24

25 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 51. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 53 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. Prioritet: Besluttet gjeldende dato i Norge: Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i Norge, jf. varemerkeloven 51. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Sogevinus Fine Wines SA, Av. Diogo Lèite, 344, , VILA NOVA DE GAIA, PT 33 Wines, sparkling wines, cider, alcohols and eaux-de-vie (brandy), various liqueurs (spirits) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: CACAO BARRY Barry Callebaut France SAS, 5 boulevard Michelet, 78250, MEULAN, FR 29 Cocoa butter. 30 Chocolate, cocoa, cocoa powder as well as all derivative products and all confectionery products and chocolate-based and cocoa-based beverages. 31 Cocoa beans

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/09-2009.03.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 11/09-2009.03.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 11/09-2009.03.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer