nr 50/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 50/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen e-studio e-studio Toshiba Tec KK, , Higashigotanda, Shinagawaku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Fotokopieringsapparater og -maskiner, telefaksapparater, skrivere, skannere og avsøkere (databehandlingsutstyr), flerfunksjonsmaskiner av de forannevnte apparater og maskiner, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rockberry Rockberry AGG XXXXXV AS, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse:9 Dataprogrammer; utviklingsverktøy for sosialt nettverk, for bygging av sosialt nettverk program og for muliggjøring av data gjenfinning, opplastning, tilgang og ledelse; bruker program grensesnitt (API) for online tjenester og tredjepart software, for sosial nettoppbygging, for å bygge sosialt nettverk program og for å tillate data gjenfinning, opplastning, tilgang og ledelse; dataprogram som muliggjør opplastning, sending, fremvisning, avbilding, inndeling, blogging, deling eller på annen måte fremskaffe elektronisk media eller informasjon over internett eller andre kommunikasjonsnettverk. Elektroniske dagbøker. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift av en industri eller handelsbedrift, så vel som tjenester som særlig har som siktemål meddelelser til publikum, erklæringer og uttalelser via alle slags media og som vedrører alle slags varer eller tjenester; skriving og utgivelse av tekster i alle slags kommunikasjonskanaler og kommunikasjonsflater, muliggjøre tilgang til online tjeneste som viser og formidler informasjon vedrørende og av samme slag som samfunnsliv, generell interesse, rubrikkannonser, virtuelt samfunn, sosialt nettverk, fotodeling, og utveksling av fotografier; reklame og informasjon gruppering tjenester, tilgjengeliggjøre rubrikkannonseplass via det globale computer nettverket; fremme varene og tjenestene for andre over internett; tilgjengeliggjøre online computer databaser og online søkbare databaser innen feltene samfunnsliv, generell interesse, rubrikkannonser, virtuelt samfunn, sosialt nettverk, fotodeling, videodeling, og utveksling av fotografier; Markedsføring, 3

4 registrerte varemerker /09 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 konsultasjonstjenester; tilgjengeliggjøre markedsundersøkelser og informasjonstjenester; tilgjengeliggjøre markedsdata; tilgjengeliggjøre markedsverktøy for å tilgjengeliggjøre markedsinformasjons, reklame og informasjon distribusjon tjenester, tilgjengeliggjøre reklameplass via det globale computer nettverket Telekommunikasjonsvirksomhet; frembringelse, drift, bearbeidelse og produksjon av online- og telekommunikasjonsfasiliteter for interaksjon mellom brukere av datamaskiner og trådbundne og trådløse kommunikasjonsinnretninger, muliggjøre tilgang til online chat rom og elektroniske meldingstavler for registrerte brukere for overføring av meldinger angående samfunnsliv, generell interesse, rubrikkannonser, virtuelt samfunn, sosialt nettverk, fotodeling og utveksling av fotografier; tilgjengeliggjøre tjenester i forbindelse med online chat rom for sending av meldinger og online register informasjon for registrerte brukere med informasjon vedrørende, og av samme slag som samfunnsliv, generell interesse, rubrikkannonser, virtuelt samfunn, sosialt nettverk telekommunikasjonstjenester, nemlig global `switched` tekst og meldingsoverføring tjenester, elektronisk melding sending og "outcall" varsel tjenester; tilgjengeliggjøre overføring tjenester i relasjon til bruk av mobile innretninger, nemlig, for å slå opp brukerprofilinformasjon, søke etter brukere, sende meldinger til brukere, poste informasjon synlig for brukere, legge til kontakter, og tilgjengeliggjøre meldinger, audio - og videokringkastingstjenester over internett eller andre kommunikasjonsnettverk, nemlig opplastning, sending, fremvisning, avbilding, inndeling og elektronisk formidlet informasjon; audio og videoklipp; muliggjøre tilgang til informasjon, audio, og video via websider, online forum, chat rom, listservs (program for håndtering av epostlister) og blogger på internett; muliggjøre tilgang til computerdatabaser; elektronisk sending av øyeblikkelige meldinger og data; fremskaffelse og drift av pratesteder på Internett. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; elektronisk offentliggjørings tjenester, nemlig offentliggjøring av online arbeid av andre med brukerlaget tekst, audio, video og bilder; tilgjengeliggjøre online journaler og weblogger med brukerlaget innhold, layouttjenester, komponeringstjenester, identitetsdesign; organisering av konkurranser, rekreasjonsinformasjon. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; computer tjenester, grafisk formgiving for alle mulige kommunikasjonsbærere og kommunikasjonsflater, digitale og ikke digitale, tilby online web fasiliteter for andre for organisering og lede online møter, samlinger og interaktive diskusjoner; computer tjenester av samme slag som spesiallagde nettsider med brukerdefinert informasjon, personlige profiler og informasjon; `Application service provider" (ASP) med software som muliggjør opplastning, sending, fremvisning, avbilding, inndeling, blogging, deling eller på annen måte fremskaffe elektronisk media eller informasjon over internett eller andre kommunikasjonsnettverk; tilgjengeliggjøre midlertidig bruk av ikke-nedlastbare software til rubrikkannonser, virtuelt samfunn, sosialt nettverk, fotodeling, videodeling og overføring av fotografiske bilder. Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; internettbasert introduksjon og sosiale nettverkstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Spill Sorb (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Green Concept Agency AS, Herman Krags vei 30 - L31, 7050 TRONDHEIM, Samir Lizde, Elgesetergate 17, 7030 Trondheim, Klasse:31 Olje- og kjemikalieabsorberende torvstrø. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bio Matrix Gold (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Green Concept Agency AS, Herman Krags vei 30 - L31, 7050 TRONDHEIM, Klasse:31 Olje- og kjemikaliseabsorberende torvstrø. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Safa (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAFA SAFA AS Safa - Samnanger Fabrikker, Ytre Tysse, 5650 TYSSE, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ditt kontor - vår ekspertise og service (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Ditt kontor AS, Revetalgata 4, 3174 REVETAL, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; kontormaskiner. Klasse:20 Møbler herunder kontormøbler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei AS Safa - Samnanger Fabrikker, Ytre Tysse, 5650 TYSSE, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NULL HULL-KLUBBEN NULL HULL-KLUBBEN Actavis Norway AS, Postboks 409 Skøyen, 0213 OSLO, Reklamebyrået Circus AS, Parkveien 62A, 0254 OSLO, Klasse:3 Klasse:35 Klasse:44 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt tilsliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk-og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Boliger i Tyrkia ALANYAINVEST (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Elisabeth Bruheim, Tangenvn. 30, 3060 SVELVIK, Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NULL HULL ER GULL NULL HULL ER GULL Actavis Norway AS, Postboks 409 Skøyen, 0213 OSLO, Reklamebyrået Circus AS, Parkveien 62A, 0254 OSLO, Klasse:3 Klasse:35 Klasse:44 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt tilsliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk-og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRENINGSSENTER (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei 24-7 Holding AS, Spilderhauggata 7, 4014 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:25 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter; helseklubbvirksomhet. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VETESSENTIALS VETESSENTIALS Hill's Pet Nutrition Inc, 400 Southwest Eight Avenue, KS66603 TOPEKA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:31 Dyrefôr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VARIG VARIG Varig Consulting AS, Tungen 22, 2050 JESSHEIM, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Bistand til bedriftsledelse; bedriftsopplysninger; analyse av kostnadspriser; konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; konsulentbistand i forretningssaker; markedsundersøkelser; forretningsevaluering; rådgivning for forretningsledelse; bedriftsundersøkelser; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; markedsstudier; faglige konsultasjoner om forretninger; økonomisk planlegging; forretningsinformasjoner; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler, for andre; forretningsinformasjon- og rådgivning [konsumentråd]; outsourcingstjenester [forretningsassistanse]. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Instruksjon [opplæring]. Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]. Organisering og ledelse av seminarer; arrangering og ledelse av praktiske seminarer. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Kvalitetskontroll. Analysering av datasystemer. Design av computersystemer. Opprettelse og vedlikehold av websider for andre. Konsulenttjenester innen dataprogramvare 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen pantronic (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet JP (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIEV (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Pantronic AS, Trollåsveien 4, 1414 TROLLÅSEN, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Advokatenhjelper.no (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Mitsubishi Jidosha Kogyo KK, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:12 Biler samt deler og tilbehør hertil; motorsykler samt deler og tilbehør hertil; sykler samt deler og tilbehør hertil; motorer (ikke elektriske) for landkjøretøyer; skip samt deler og tilbehør hertil; luftfartøyer samt deler og tilbehør hertil; transmisjoner og tannhjulsoverføringer for landkjøretøyer; støtdempere for landkjøretøyer; fjæringer for landkjøretøyer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Carl Henrik Bjurstrøm, Ekebergveien 219C, 1162 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Advokatgratis.no (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Carl Henrik Bjurstrøm, Ekebergveien 219C, 1162 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GLUCOFILTER GLUCOFILTER Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:5 Teststrimler for blodsukkerovervåkningsinstrumenter. Klasse:10 Blodsukkerovervåkningsinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Howitis Howitis AGG XXXXXV AS, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse:9 Dataprogrammer; utviklingsverktøy for sosialt nettverk, for bygging av sosialt nettverk program og for muliggjøring av data gjenfinning, opplastning, tilgang og ledelse; bruker program grensesnitt (API) for online tjenester og tredjepart software, for sosial nettoppbygging, for å bygge sosialt nettverk program og for å tillate data gjenfinning, opplastning, tilgang og ledelse; dataprogram som muliggjør opplastning, sending, fremvisning, avbilding, inndeling, blogging, deling eller på annen måte fremskaffe elektronisk media eller informasjon over internett eller andre kommunikasjonsnettverk. Elektroniske dagbøker. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift av en industri eller handelsbedrift, så vel som tjenester som særlig har som siktemål meddelelser til publikum, erklæringer og uttalelser via alle slags media og som vedrører alle slags varer eller tjenester; skriving og utgivelse av tekster i alle slags kommunikasjonskanaler og kommunikasjonsflater, muliggjøre tilgang til online tjeneste som viser og formidler informasjon vedrørende og av samme slag som samfunnsliv, generell interesse, rubrikkannonser, virtuelt samfunn, sosialt nettverk, fotodeling, og utveksling av fotografier; reklame og informasjon gruppering tjenester, tilgjengeliggjøre rubrikkannonseplass via det globale computer nettverket; fremme varene og tjenestene for andre over internett; tilgjengeliggjøre online computer databaser og online søkbare databaser innen feltene samfunnsliv, generell interesse, rubrikkannonser, virtuelt samfunn, sosialt nettverk, fotodeling, videodeling, og utveksling av fotografier; Markedsføring, reklame og promotering tjenester; tilgjengeliggjøre markedsføring og reklame konsultasjonstjenester; tilgjengeliggjøre markedsundersøkelser og informasjonstjenester; tilgjengeliggjøre markedsdata; tilgjengeliggjøre markedsverktøy for å tilgjengeliggjøre markedsinformasjons, reklame og informasjon distribusjon tjenester, tilgjengeliggjøre reklameplass via det globale computer nettverket. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; 9

10 registrerte varemerker /09 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:45 frembringelse, drift, bearbeidelse og produksjon av online- og telekommunikasjonsfasiliteter for interaksjon mellom brukere av datamaskiner og trådbundne og trådløse kommunikasjonsinnretninger, muliggjøre tilgang til online chat rom og elektroniske meldingstavler for registrerte brukere for overføring av meldinger angående samfunnsliv, generell interesse, rubrikkannonser, virtuelt samfunn, sosialt nettverk, fotodeling og utveksling av fotografier; tilgjengeliggjøre tjenester i forbindelse med online chat rom for sending av meldinger og online register informasjon for registrerte brukere med informasjon vedrørende, og av samme slag som samfunnsliv, generell interesse, rubrikkannonser, virtuelt samfunn, sosialt nettverk telekommunikasjonstjenester, nemlig global `switched` tekst og meldingsoverføring tjenester, elektronisk melding sending og "outcall" varsel tjenester; tilgjengeliggjøre overføring tjenester i relasjon til bruk av mobile innretninger, nemlig, for å slå opp brukerprofilinformasjon, søke etter brukere, sende meldinger til brukere, poste informasjon synlig for brukere, legge til kontakter, og tilgjengeliggjøre meldinger, audio - og videokringkastingstjenester over internett eller andre kommunikasjonsnettverk, nemlig opplastning, sending, fremvisning, avbilding, inndeling og elektronisk formidlet informasjon; audio og videoklipp; muliggjøre tilgang til informasjon, audio, og video via websider, online forum, chat rom, listservs (program for håndtering av epostlister) og blogger på internett; muliggjøre tilgang til computerdatabaser; elektronisk sending av øyeblikkelige meldinger og data; fremskaffelse og drift av pratesteder på Internett. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; elektronisk offentliggjørings tjenester, nemlig offentliggjøring av online arbeid av andre med brukerlaget tekst, audio, video og bilder; tilgjengeliggjøre online journaler og weblogger med brukerlaget innhold, layouttjenester, komponeringstjenester, identitetsdesign; organisering av konkurranser, rekreasjonsinformasjon. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; computer tjenester, grafisk formgiving for alle mulige kommunikasjonsbærere og kommunikasjonsflater, digitale og ikke digitale, tilby online web fasiliteter for andre for organisering og lede online møter, samlinger og interaktive diskusjoner; computer tjenester av samme slag som spesiallagde nettsider med brukerdefinert informasjon, personlige profiler og informasjon; "Application service provider" (ASP) med software som muliggjør opplastning, sending, fremvisning, avbilding, inndeling, blogging, deling eller på annen måte fremskaffe elektronisk media eller informasjon over internett eller andre kommunikasjonsnettverk; tilgjengeliggjøre midlertidig bruk av ikke-nedlastbare software til rubrikkannonser, virtuelt samfunn, sosialt nettverk, fotodeling, videodeling og overføring av fotografiske bilder. Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; internettbasert introduksjon og sosiale nettverkstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PEUGEOT 508 PEUGEOT 508 Automobiles PEUGEOT, 75, avenue de la Grande Armée, PARIS, FR Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; motorkjøretøyer, sykler, motorsykler og deler, reservedeler, komponenter og tilbehør til slike, nemlig motorer og fremdriftsmaskiner, gearkasser, kjøretøykarosserier, chassiser, styresystemer for kjøretøyer, støtdempere, overføringsanordninger for landkjøretøyer, bremser, hjul, felger, hjulkapsler, seter, tyverisikringsanordninger og tyverialarmer for kjøretøyer, horn, setetrekk, nakkestøtter, sladrespeil, ratt, beskyttende pyntelister, vinduspussere, torsjonsfjærer, bensintanklokk, støtfangere og -beskyttere, tilhengerfester, bagasjestativ, skistativ, spoilere, soltak, vindusruter. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAST FLIRTING FAST FLIRTING Jumbuck Entertainment Ltd, Level 5, 347 Flinders Lane, Vic3000 MELBOURNE, AU Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:38 Klasse:41 Telekommunikasjon og kommunikasjonstjenester, herunder fjernsynog interaktive fjernsynstjenester, mobiltelekommunikasjonstjenester; telekommunikasjon av informasjon herunder web-sider, dataprogram og annen data; lokale, langdistanse og internasjonale tale-, tekst-, faksimile-, video- og datatelekommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester for innsamling, overføring, behandling og lagring av beskjeder og data; elektroniske posttjenester; talepostog beskjedtjenester; SMS-tjenester; audio- og videokonferanser; anskaffelse av telekommunikasjonstilgang og linker til databaser og Internet; utleie av telekommunikasjonsapparater, -utstyr og - systemer; telekommunikasjonsinformasjonstjenester; anskaffelse av informasjonstjenester vedrørende alle forannevnte tjenester; overføring av informasjon på et vidt område av emner, herunder on-line overføring; anskaffelse av telekommunikasjonsnettverk; telekommunikasjonsrådgivning; abonnementsbaserte telekommunikasjonstjenester som tillater talelagring og oppkalling av samtaler. Underholdningstjenester herunder fjernsynsog filmunderholdning; produksjon av fjernsynsprogrammer og filmer; distribusjon og produksjon av filmer, fjernsynsprogrammer og andre audio-visuelle arbeider videobånd, digitale videodisker, audiobånd og CD'er; underholdningstjenester fremskaffet via alle former for elektronisk overføring, herunder kringkasting, kabel-tv, flerpunkts, punkt-tilpunkt, ukodede (free-to-air (FTA)), betaling og abonnement fjernsyn; elektronisk utgivelse, organisering av konkurranser for underholdning; informasjonstjenester (herunder on-line informasjonstjenester) relatert til underholdning; publisering av informasjon på Internet; arrangering og ledelse av konkurranser, selskaper, ball og andre underholdningsfunksjoner; fremskaffelse av informasjon vedrørende underholdning herunder slike tjenester fremskaffet via et globalt kommunikasjonsnettverk (herunder Internet og/eller interaktivt bredbånd leveringssystem). Klasse:45 Kontakttjenester herunder online og telekommunikasjons kontakttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SWIMS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Swims AS, Postboks 1329 Vika, 0112 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:18 Bagger, reisevesker, paraplyer, vesker, lommebøker. Klasse:25 Regntøy, kalosjer, klær, spasersko til fritidsbruk, støvler til fritidsbruk, sandaler til fritidsbruk, mokasiner til fritidsbruk, regnhatter, tøfler. Klasse:28 Sportsartikler. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Renessanse (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Winefan COLOUR OF WINES (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Renessanse, Industriveien 1, 3300 HOKKSUND, Klasse:25 Badebukser; badedrakter; badekåper; barnetøy; bekledning for syklister; belter [bekledning]; benklær; damebenklær; skjortebluser; brodder for fotballsko; skjortebryst; bukser; bysteholdere; drakter; dresser; fottøy; frakker; gensere; glidebeskyttere for sko; gymnastikksko; hansker (bekledning); hatter; hetter [klær]; hodebånd [bekledning]; hodeplagg; hodeslør; sokkeholdere; innleggssåler; innnleggssåler for sko; jakker; jerseyklær; kapper; kjoler; klær; klær for gymnastikk; kombinasjons-drakter; konfeksjonsklær; maskeradekostymer; kåper; luer; maskeradekostymer; morgenkåper; overall; overfrakk; parkas; pengebelter [bekledningsgjenstander]; pullovere; pyjamaser; regntøy; sandaler; skistøvler; skjerf; skjorter; skjørt; brodder for fotballsko; fotballsko; glidebeskyttere for sko; hæler og innleggssåler for sko; strandsko; sko ; slips; slåbroker; sokker; sportssko; sportsstøvler; strandsko; strømpebukser; strømper; støvler for sport; svetteabsorberende undertøy; såler [for fottøy]; trikotjakker; trikotklær; truser; trøyer; T-skjorter; tøfler; tøysko; underliv [undertøy); undertøy; undertøy, svetteabsorberende; uniformer; vanntette kapper; vester; våtdrakter for vannsport; ytterfrakker; yttertøy. Klasse:41 Klasse:44 Utleie av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]. Frisørsalonger; fysioterapitjenester; manikyrtjenester; massasje; skjønnhetspleietjenester; skjønnhetssalonger; solariumstjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kai Morten Myhre, Abbediengveien 2, 0275 OSLO, Svein Lindin, Løkkedalsveien 10, 1440 DRØBAK, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); bokmerker, bøker, diagrammer, grafiske reproduksjoner, grafiske trykk, hefter, håndbøker, kalendere, kort, notatblokker, papirblokker, pappsjablonger, postkort, publikasjoner, ringpermer, servietter av papir, skilt (papirmerker), skjemaer, skolemateriell, skriveblokker, skriveunderlag, tegneblokker, tegneredskaper, tidsskrifter, vifter av papir og papp, ølbrikker. Klasse:33 Klasse:41 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer, klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse), korrespondanseundervisning, praktisk opplæring (ved demonstrasjon), skriving av tekster (andre enn for reklameformål), tekstforfattervirksomhet, utgivelse av bøker og undervisningsmateriell, utgivelse av tekster (andre enn reklametekster). 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BERGBLAA BERGBLAA Bergblaa AS, Kvalabergveien 21, 4016 STAVANGER, Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PANAHEAT PANAHEAT SmithKline Beecham Plc, 980 Great West Road, TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DURABUILT DURABUILT Target Brands Inc, 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, MN MINNEAPOLIS, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:7 Mekaniske drevet verktøy og deler herfor i form av skrujern, kløvsager, sirkelsager, driller, luftkompressorer og luftpumper i form av elektriske pumper, trykkvaskemaskiner, limpistoler (oppvarmede); verktøysett bestående først og fremst av skrujern, kløvsager, sirkelsager, driller, luftkompressorer og luftpumper i form av elektriske pumper, trykkvaskemaskiner, limpistoler (oppvarmede); støvsugere for kjøretøyer og husholdningsbruk. Klasse:8 Håndverktøy i form av kabeltenger, meisler, brekkjern, skraper, dor, spikerdor, treklubber, skjæreblad til flere formål, sakser, sikkerhetsskraper, håndopererte stiftepistoler; verktøysett bestående først og fremst av håndverktøy i form av kabeltenger, meisler, brekkjern, slangeklemmer, skraper, dor, spikerdor, treklubber, skjæreblad til flere formål, sakser, sikkerhetsskraper, håndopererte stiftepistoler; håndverktøy og håndverktøysett i form av skrujern, skrujernsett, nebbtenger, nebbtangsett, skrunøkler, skrunøkkelsett; kniver i form av kittekniver og flerbrukskniver; knivsett i form av knivblader og knivhåndtak solgt som en enhet, lommeknivsett og sportsknivsett; hammere, treklubber, bitsskrutrekkere, bitssett, økser, sekskantnøkler, sekskantnøkkelsett, pipenøkler, pipenøkkelsett; håndverktøysett omfattende forannevnte håndverktøy. Klasse:9 Krets- og spenningstestere, elektriske koblinger, lasermåleutstyr; stativ for lasermåleutstyr; nivåmålere; ikke-elektriske stolpefinnere; startkabler for biler; batteriladere; laserpekere; elektroniske båndmål; elektroniske stolpefinnere; verktøysett bestående hovedsakelig av krets- og spenningstestere, elektriske koblinger, lasermåleutstyr, stativ for lasermåleutstyr, nivåmålere, ikke-elektriske stolpefinnere, startkabler, batteriladere, laserpekere, elektroniske båndmål og elektroniske stolpefinnere, båndmål. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RDIC HEAT PUMP (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Panasonic Corp, 1006, Oaza-Kadoma, KADOMA-SHI, OSAKA, JP Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:11 Luftkondisjonerings- og klimaapparater; varmepumper; deler og tilbehør dertil. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Jæren Dekk AS, Solavegen 464, 4354 VOLL, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, I luften eller I vannet; dekk og felger til kjøretøyer samt tilbehør til disse. Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer; omlegging, regummiering og vulkanisering av dekk. Klasse:39 Innpakning og lagring av varer; lagring av bilhjul og dekk (dekkhotell) 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/643,790 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARCOS ARCOS Biomet Manufacturing Corp, P O Box 587, IN46581 WARSAW, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:10 Innvortes ortopedisk utstyr, nemlig hofteimplantat (femoral hip) og kirurgiske instrumenter til bruk i ortopedisk kirurgi; registreringen gjelder ikke kniver opptatt i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE LAB SERIES THE LAB SERIES Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YNIQ YNIQ Sumatime Ltd, Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi 2, 3082 LIMASSOL, CY Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, innspillingsbare plater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; brilleetuier; briller (optisk); lorgnetter; brilleglass; solbriller; briller for sport; skibriller; svømmebriller; snorer for briller; brilleinnfatninger; lorgnettinnfatninger; brilleetuier; antiblendingsbriller; lorgnettkjeder; solbriller, solskjermer, etuier og vesker tilpasset dertil. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; konsultasjonstjenester i forbindelse med franchising i form av lisensiering og juridisk rådgivning; lisensiering av intellektuelle rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen it's (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Star United AS, Ægirsvei 10, 4632 KRISTIANSAND S, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og AC instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, signalering, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 16

17 registrerte varemerker /09 formål. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:28 Klasse:35 Spill og leketøy; juletrepynt. Import og handelsvirksomhet relatert til blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Implantatkalkulatoren Implantatkalkulatoren Oslo Implantatsenter AS, Gaustadveien 13A, 0372 OSLO, Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet gjennom trening innen medisinske og odontologiske områder, herunder implantologi; tilveiebringelse og utførelse av messer, konferanser, seminarer og workshops. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONYX LITHIUM POWER (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Exide Technologies, Deerfield Parkway, Building 200, GA30004 ALPHARETTA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Industribatterier. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen irem (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Irem Software Engineering Inc, 655, Fukodome-machi HAKUSAN-SHI, ISHIKAWA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:9 Programvare for dataspill; programvare for elektroniske spill; programvare for videospill; programvare for interaktive spill; videospillemaskiner for bruk sammen med fjernsynsmottakere; kinematografiske filmer, eksponerte; video kretskort inneholdende spilleprogrammer for bruk med videospillemaskiner; nedlastbare programvarer og programmer for elektroniske spill; nedlastbare programvarer og programmer for dataspill; nedlastbare programvarer og programmer for videospill; nedlastbare programvarer og programmer for interaktive spill; audio-visuelle opptak i form av disker, minnekort og kassetter som viser action- og eventyrfortellinger og tegnefilmfortellinger; musikk- og lydopptak i form av disker, minnekort og kassetter som viser action- og eventyrfortellinger og tegnefilmfortellinger; magneter; briller; musematter; stropper for mobiltelefoner; sender-/mottakerenheter; og nedlastbare elektroniske publikasjoner i egenskap av flygeblad og magasiner som viser action- og eventyrspill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IREM IREM Irem Software Engineering Inc, 655, Fukodome-machi HAKUSAN-SHI, ISHIKAWA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:9 Programvare for dataspill; programvare for elektroniske spill; programvare for videospill; programvare for interaktive spill; videospillemaskiner for bruk sammen med fjernsynsmottakere; kinematografiske filmer, eksponerte; video kretskort inneholdende spilleprogrammer for bruk med videospillemaskiner; nedlastbare programvarer og programmer for elektroniske spill; nedlastbare programvarer og programmer for dataspill; nedlastbare programvarer og programmer for videospill; nedlastbare programvarer og programmer for interaktive spill; audio-visuelle opptak i fonn av disker, minnekort og kassetter som viser action- og eventyrfortellinger og tegnefilmfortellinger; musikk- og lydopptak i form av disker, minnekort og kassetter som viser action- og eventyrfortellinger og tegnefilmfortellinger; magneter; briller; musematter; stropper for mobiltelefoner; sender-/mottakerenheter; og nedlastbare elektroniske publikasjoner i egenskap av flygeblad og magasiner som viser action- og eventyrspill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pangea Pangea Pangea AS, Postboks 7104 Majorstuen, 0369 OSLO, Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet, markedsføringstjenester. Klasse:36 Finansielle tjenester, alle former for betalingstjenester og finansielle transaksjoner/tjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FB FETVEIT BRØNNBORING (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ÅRS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Fetveit Brønnboring AS, 3890 VINJE, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Årdal Reinhaldsservice AS, Postboks 64, 6882 ØVRE ÅRDAL, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:7 Maskiner herunder rengjøringsmaskiner, samt tilhørende deler og utstyr. Klasse:37 Byggevirksomhet; reprasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; rengjøringstjenester. 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen barnetekniske as (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HMS-SERTIFISERING HELSE MILJØ SIKKERHET (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Barnetekniske AS, Postboks 3568 Bedriftsenteret, 3007 DRAMMEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, kunstige lemmer, proteser, ortopediske artikler. Klasse:44 Medisinske tjenester; ortopediske tjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Norsk Kvalitetsforum AS, Travveien 4A, 3170 SEM, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:41 Opplæringsvirksomhet. Klasse:42 Kvalitetskontroll. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 36/08-2008.09.01 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer