tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Internasjonale registreringer...» 45 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 93 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 104 Fornyelser...» 106 Slettelser...» 107 Innsigelser...» 108 Resultat i innsigelsessaker...» 109 INID-koder...» 110

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DEMALITE PLASTIC FANTASTIC (730) Innehaver: MD SwissMed v/eric Larsen, Postfach 1016, CH-8201 Schaffhausen, CH (740,750) Fullmektig: Unni Sørensen, Mindeveien 30, 3733 Skien KL. 10: Medisinsk terapeutisk utstyr. (730) Innehaver: Strix Televisjon AS, Kirkegt 34 A, 0153 Oslo, NO KL. 9: Magnetiske og optiske datamedia, registrert datasoftware, kompaktdisker (ROM og audiovideo), videospillkassetter, videokassetter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, artikler til bruk for kunstnere, pensler, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), trykktyper, klisjéer. KL. 38: Telekommunikasjon, televisjonssendinger, kabelsendinger, datastøttet overføring av beskjeder og bilder, kommunikasjon via dataterminaler. KL. 41: Underholdning, televisjonsunderholdning, organisering av konkurranser (utdanning og underholdning), produksjon av televisjonsprogram, produksjon av videofilm, fornøyelses- og underholdningsinformasjon. 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUPER BIG BITE (730) Innehaver: 7-Eleven Inc, Dallas, TX, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Intel Corp, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; computere; datahardware; halvledere; mikroprosessorer og andre halvlederinnretninger; integrerte kretser; databrikkesett og sett av integrerte kretser; hovedkretskort og datterkort; mikrocomputere; datamaskinarbeidsstasjoner; softwareprogrammerbare prosessorer; reisedatamaskiner og bærbare datamaskiner; transportable datamaskiner; håndholdte datamaskiner; periferiutstyr og ytre enheter for datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA); datasoftware; datafirmware og operativsystemsoftware; data- og telekommunikasjonsnettverkshardware og - software; servere; datanettverkadaptere, brytere, svitsjere, rutere, koblinger og nav (hub); trådløse og fastlinjekoblede modemer og kommunikasjonskort og -innretninger; mobiltelefoner; tilleggsutstyr, deler, koblinger, tilbehør og testapparater for forannevnte varer. KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HOT BITE (730) Innehaver: 7-Eleven Inc, Dallas, TX, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Bjørg Sookermany, Marikollen 85, 5136 Mjølkeråen, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, sauser og krydderier. KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparat til fremstilling av drikker. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IPS TECHRATE (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskiner, dataprogrammer og software, elektroniske dataopptaksenheter, dataterminaler, terminaler for behandling av finansielle transaksjoner, salgsautomater og terminaler for behandling av sjekker, kredittkort-, betalingskort- og smartkorttransaksjoner, kortlesere, skannere, elektroniske kassaapparater, skrivere for datamaskiner, ytre enheter for datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Seniorhuset Norge AS, Postboks 347, 2381 Brumunddal, NO KL. 35: Privat arbeidsformidling for personer over 55 år. KL. 39: Transport av varer fra et sted til et annet; organisering av reiser, tematurer og opplevelsesturer for seniorer over 55 år. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter for seniorer over 55 år, organisering av møter for seniorer for informasjon, spill og servering, klubbvirksomhet. KL. 42: Slektsgranskning. (730) Innehaver: The Research Council of Norway (RCN), Stensberggt. 26, 0131 Oslo, NO og Teknologian Kehittämiskeskus (Tekes), Pl 69, SF Helsingfors, FI og Forschungsförderungsfonds für die Gewerbliche Wirtschaft (FFF), Kärntner Strasse 21-23, A-1015 Wien, AT og Centro para el Desarrollo Technologico Industrial (CDTI), Calle Cid, 4, Madrid, ES og L agence Nationale De Valorisation De La Recherche, 43, Rue Caumartin, F Paris Cedex, FR (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr, innregistrerte dataprogrammer; magnetiske databærere, disker, disketter, CD-plater, CD-ROM; magnetiske kort. KL. 35: Assistanse vedrørende bedriftsledelse og administrasjon, assistanse vedrørende kommersiell eller industriell ledelse; bedriftsledelse og organisasjonskonsultasjon; effektivitetsekspertise; bedriftsundersøkelser; økonomisk prognosering; vurdering og taksering av bedrifter; markedsføringsstudier; vurdering og taksering av bedriftsprosjekter; datastyrt arkivadministrasjon; kompilasjon av informasjon til computerdatabaser; administrasjon av datastyrte og ikkedatastyrte databanker og databaser. KL. 36: Banktjenester; finansanalyse, finansiell konsultasjon; aksjefondvirksomhet; investeringsselskap; fondsinvestering; finansielle tjenester; lånevirksomhet (finansiering); garantivirksomhet; fiskalbedømmelse. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; kommunikasjon ved hjelp av computerterminaler; elektroniske posttjenester; sending av data eller bilder ved hjelp av computere; sending av beskjeder; kommunikasjon ved hjelp av fiberoptiske nettverk; sending av informasjon, beskjeder og bilder ved hjelp av computerterminaler gjennom lokale nettverk med privat eller reservert tilgang, eller gjennom nasjonale eller internasjonale nettverk; sending av informasjon med behov for tilgangskode til avsendere eller til nettsteder på et globalt datanettverk. KL. 41: Undervisning vedrørende bedriftsledelse og administrasjon og bedriftsvurdering og taksering; fjernundervisningstjenester, korrespondansekurs, undervisningstjenester gjennom nasjonale eller internasjonale nettverk. KL. 42: Tekniske prosjektstudier; design av computerprogramvare; oppdatering av computerprogramvare; computerprogrammering; konsultasjon vedrørende computerhardware; utarbeidelse, utforming, utvikling og oppdatering av datastyrte eller ikke-datastyrte databaser og databanker. US, ,

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GUL FRISPORT (730) Innehaver: Findexa AS, Postboks 403 Skøyen, 0213 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; globale datanettverkstjenester; datanettbaserte kundeinformasjonstjenester. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk, EDB-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web, intranett og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare; vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og - nettverk for andre. (730) Innehaver: Frisport AS, 3535 Krøderen, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 11: Kokeapparater og -installasjoner; kokeplater; gassbrennere; oppvarmingsapparater for fast og flytende brensel eller gass; stekeapparater og -installasjoner. KL. 21: Stativer for stekerister; stekeformer; stekepanner; stekeredskaper (ikke elektriske); stekerister og stekespyd. KL. 22: Telt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Meggle GmbH, Megglestrasse 6-12, D Wasserburg, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Melk og melkeprodukter; smørbart pålegg med melkeprodukter, fettprodukter eller syltetøyprodukter. KL. 30: Brød og brødprodukter; smørbart pålegg med sjokoladeprodukter. 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACTANCE (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for mennesker med unntak av preparater for behandling av diabetes. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHEEZ BALLZ (730) Innehaver: Magnetic Emission Control AS, Hundskinnveien 94, 1711 Sarpsborg, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Motordeler (unntatt for landkjøretøyer), herunder magnetsystemer til bedring av forbrenning av drivstoff. KL. 12: Motordeler til kjøretøyer og befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, herunder magnetsystemer til bedring av forbrenning av drivstoff. (730) Innehaver: OLW Sverige AB, Box 527, S Solna, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Chips og snacks, hovedsakelig basert på frukt, potet eller ost, behandlede nøtter. KL. 30: Snacks og chips av korn eller maismel, ostesnack hovedsakelig bestående av korn eller mais; popcorn; pastasnacks, tacos, tortillas. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KMX MIDCAP (730) Innehaver: Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj Plads 6, DK-1007 København K, DK (730) Innehaver: Emfi AS, Elveveien 23, 3255 Larvik, NO KL. 10: Narresmokker og tåteflasker. KL. 12: Barnevogner. KL. 20: Senger, vippestoler, stellebord og lekegrinder. KL. 25: Barneklær. KL. 28: Leker, spill og puslespill. KL. 35: Kompilering, systematisering, sortering og redigering og innføring av informasjoner om finansvesen og forretningsopplysninger i computerdatabaser, innhenting av forretningsopplysninger om finansvesen og ervervslivet, markedsanalyser. KL. 36: Bankvirksomhet, finansiell virksomhet, valutarisk virksomhet samt informasjon herom, herunder finansiell informasjonsvirksomhet om omsetning av aksjer samt informasjoner om bankvirksomhet, finansiell virksomhet og valutarisk virksomhet stilt til rådighet via globale kommunikasjonsnettverk. KL. 38: Telekommunikasjon, herunder kommunikasjonsvirksomhet, utsendelse av informasjoner via elektroniske medier, transmisjoner av meddelelser og bilder ved bruk av computere, utsendelse av informasjon via elektroniske medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BONAFIDE (730) Innehaver: Fredrik Luytkis, Parkveien 1, 0350 Oslo, NO KL. 25: Klær, skotøy, hodeplagg. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RUJA DUSTBUSTER AUTO (730) Innehaver: Duri-Fagprofil AS, Hasleveien 10, 0571 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 27: Matter; badematter; dørmatter; tørkematter; design- og logomatter; våtromsmatter; avlastningsmatter; sklisikkert belegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DUSTBUSTER DUO (730) Innehaver: The Black & Decker Corp, 701 East Joppa Road, Towson, MD 21286, US KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; støvsugere; rengjøringsapparater som utnytter et vakuum; bærbare rengjøringsapparater som utnytter et vakuum; deler og komponenter til alle ovennevnte varer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; rengjøringsapparater som utnytter et vakuum; bærbare rengjøringsapparater som utnytter et vakuum; deler og komponenter til alle ovennevnte varer. KL. 21: Gjenstander til rengjøringsformål; rengjøringsinnretninger og -apparater. (730) Innehaver: The Black & Decker Corp, 701 East Joppa Road, Towson, MD 21286, US KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; støvsugere; rengjøringsapparater som utnytter et vakuum; bærbare rengjøringsapparater som utnytter et vakuum; deler og komponenter til alle ovennevnte varer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; rengjøringsapparater som utnytter et vakuum; bærbare rengjøringsapparater som utnytter et vakuum; deler og komponenter til alle ovennevnte varer. KL. 21: Gjenstander til rengjøringsformål; rengjøringsinnretninger og -apparater. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LENGIL CABO DE HORNOS (730) Innehaver: Bayer AG, D Leverkusen, DE KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PATHFINDER (730) Innehaver: Pathfinder Energy Services Inc, Sommermeyer Street, Houston, TX 77041, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Dataprogramvare som muliggjør at fjernplasserte brukere kan arbeide interaktivt med brukere og utstyr på arbeidsstedet for å forbedre planleggingsprosessen i relasjon til leting etter undergrunnsreservoarer av hydrokarbon; dataprogramvare for organisering, arkivering, grafisk fremstilling, rapportering og visualisering av prosedyrene og prosesser som er brukt under boring av olje- og gassbrønner; dataprogram vare til bruk i olje- og gassindustrien for overvåking av brønner og utstyr fra fjerntliggende steder via elektroniske kommunikasjonsnettverk; programvare for oppsamling og evaluering av data relatert til undervanns og underjordiske formasjoner og til bruk i evaluering og utnyttelse av oljefeltreservoarer og håndbøker til bruk dermed. KL. 42: Virksomhet i forbindelse med journalføring og oljefeltsinspeksjonstjenester herunder måling og journalføring under boring; tilveiebringelse av datatjenester vedrørende olje- og gassbrønnboring; tilveiebringelse av journalføring av brønner og oljefeltsinspeksjonstjenester herunder måling under boring og journalføring under boring; tilveiebringelse av retningsbestemte og horisontale boretjenester for olje- og gassbrønner og borehull. (730) Innehaver: Viña San Pedro SA, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 32: Øl. KL. 33: Viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIÑA ALTAIR (730) Innehaver: Viña Totihue SA, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 32: Øl. KL. 33: Viner. 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bånsull AS v/reidar Bjørndal, Skippergt 45, 4611 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Tore Karlstad - Advance Consulting AS, Televeien 3, 4879 Grimstad KL. 3: Midler til rengjøring, såper. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, senger og bordtepper. KL. 25: Undertøy, klær og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VALUESELECT (730) Innehaver: Safeskin Corp, 1400 Holcomb Bridge Road, Roswell, GA , US KL. 10: Engangsprodukter for bruk under medisinske og kirurgiske operasjoner, nemlig ansiktsmasker, kirurgiske frakker, undersøkelsesfrakker, overtrekksfrakker, laboratoriefrakker, overtrekk for sko, luer og hodeplagg for bruk ved kirurgisk behandling; latexhansker og ikkelatexhansker for medisinske formål. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL KL. 3: Vaskemidler; preparater og stoffer, alle til bruk for klesvask; tøykondisjoneringsmidler; blekemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; preparater for oppvask; såper; deodoranter for personlig bruk; midler for håndvask; servietter (tissues) impregnert med preparater og stoffer for rengjøring og polering. KL. 5: Desinfeksjonsmidler; hygieniske preparater; preparater for utryddelse av utøy, insekter og skadedyr; fungicider; germicider; baktericider; parasiticider; algicider; insekticider; ugressdrepende midler; deodoranter, andre enn for personlig bruk; luftoppfriskningspreparater; insektfrastøtende midler. KL. 21: Ikke-elektriske instrumenter og materialer, alle for rengjøringsformål; rengjørings-, støvtørkings- og poleringskluter; impregnerte kluter for rengjøring, støvtørking og polering; dispenserinnretninger; børster; pads for flekkfjerning eller for rengjøring; svamper og naler; feller; innretninger for å felle, frastøte, fange opp eller drepe insekter, utøy og skadedyr. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IBUPROX XOLIN (730) Innehaver: Vitusapotek AS, Sven Oftedalsvei 10, 0950 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: Vitusapotek AS, Sven Oftedalsvei 10, 0950 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: APROACH (730) Innehaver: Syngenta Ltd, Syngenta European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, England, GB KL. 5: Preparater for utryddelse av skadedyr, fungicider, herbicider, insekticider. 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: General Re Corp, 695 East Main Street, Stamford, CT , US KL. 36: Forsikrings- og gjenforsikringstjenester, nemlig assurandørvirksomhet og meglervirksomhet av alle typer eiendom, ulykkesforsikring, livsforsikring og gjenforsikring, vurdering av risiko og av krav, aktuarforskningstjenester og rådgivningstjenester; finansiell vurdering av risiko, nemlig vurdering av risiko på områdene rentesats, valuta, egenkapital og kreditt; finansanalysetjenester; investeringsrådgivning, analyse- og administrasjonstjenester; kapitalforvaltning; forvaltning av formue og gjeld; tjenester i forbindelse med derivativ megling og verdipapirmegling; finansplanlegging og investeringstjenester; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon via internettet på området finansiell investering. KL. 42: Konsultasjonstjenester i forbindelse med computere. (730) Innehaver: General Re Corp, 695 East Main Street, Stamford, CT , US KL. 36: Forsikrings- og gjenforsikringstjenester, nemlig assurandørvirksomhet og meglervirksomhet av alle typer eiendom, ulykkesforsikring, livsforsikring og gjenforsikring, vurdering av risiko og av krav, aktuarforskningstjenester og rådgivningstjenester; finansanalysetjenester; investeringsrådgivning, analyse- og administrasjonstjenester; tjenester i forbindelse med verdipapirmegling. KL. 42: Konsultasjonstjenester i forbindelse med computere. US, , 76/431,347 US, , 76/431,349 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAKE YOUR FIRST INTERVENTION LAST (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England, GB KL. 16: Papir; trykksaker, aviser, flygeblad, blader, publikasjoner, magasiner, tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell; opplæringshåndbøker; kataloger. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; arrangering, organisering og ledelse av arbeidsgrupper, seminarer, konferanser; publisering av trykksaker relatert til utdannelse; organisering av utstillinger; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner. (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger, i form av stenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TIGER TIGER (730) Innehaver: Club Tiger Tiger AS, Torggaten 5, 0181 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet, forlystelser, forlystelsesparker, klubbvirksomhet (underholdning), nattklubber, kasinovirksomhet, levende opptreden, diskoteker. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke, kaféer, restauranter, snackbarer. (730) Innehaver: Sea Partners AS, Verftsgt 7, 6416 Molde, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller vannet. 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Radionor Communications AS, Ingvald Ystgaards veg 3 A, 7047 Trondheim, NO (730) Innehaver: Elisabeth Sagvik, Jordal Terrasse 8, 0658 Oslo, NO og Charlotte Sagvik, Jordal Terrasse 8, 0658 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; rydde- og rengjøringstjenester. KL. 45: Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, herunder hushjelpstjenester, hjemmehjelpstjenester og omsorgstjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. KL. 9: Antenner og gruppeantennesystemer; avstandsmålere, herunder systemer for posisjonering av gjenstander i rommet der trigonometrisk signalprosessering inngår; computer periferutstyr; detektorer, herunder systemer for detektering av aktive trådløse nettverksnoder. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; mobiltelefonitjenester; radiokommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LACTIPLUS (730) Innehaver: Baltex Natural AB, Kåkbrinken 5, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, Postboks 23, 1321 Stabekk KL. 5: Naturlegemidler; legemidler; farmasøytiske og hygieniske preparater; dietetiske stoffer og drikker for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; næringsmidler for medisinske formål; næringspreparater for farmasøytiske formål; sigaretter for medisinske formål; godter, konfektyrer og tyggegummi for farmasøytisk bruk; kjemiske preparater for farmasøytisk bruk; næringsmidler for farmasøytisk bruk; olje, drikker, planter og røtter for medisinsk bruk. 16

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) ikke for medisinske formål, livredning, apparater for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-, bilde- og tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater for sending og mottagelse for trådløs overføring av tale, tekst, lyd, bilde og data; innregistrerte dataprogram; informasjonsbehandlings-, radio-, tele- og datakommunikasjonssystem; telekommunikasjons-, datakommunikasjons- og elektroniske kommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater for opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner med displayenhet, samtlige for behandling, registrering, lagring, overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift av data; apparater og instrumenter for overføring, visning, mottagelse, lagring og søking av elektronisk informasjon; utstyr for gjenkjenning og syntetisering av tall; elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater og instrumenter for sporing, identifisering og lokalisering av befordringsmidler; apparater og instrumenter for elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk handel; debiteringsanordninger for anrop i sentralbord og tele- og datanett; elektroniske apparater og instrumenter for fjerntilgang til on-line informasjon; bildefremvisningsapparater og -instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester; registrerte dataprogrammer; programvare på magnetiske bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, plater og minneinnretninger; utstyr for kryptering/dekryptering av data, stemme og taleinformasjon samt for video- og faksimilekryptering/dekryptering; apparater og minneinnretninger for bearbeiding og behandling av digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger, sendere, mottagere, omkoplere, basestasjoner, terminaler, kabler for elektriske og optiske signaloverføringer; apparater og instrumenter for opptak, reproduksjon, lagring, behandling, mottagelse, sending, modifisering, kompresjon, radiosending av data, lyd, og/eller bilder, stasjonære og mobile kommunikasjonsapparater og - instrumenter, nemlig antenner, sendere og mottagere; instruksjons- og undervisningsapparater og -instrumenter. KL. 16: Papir, papp, kartong samt varer laget av disse produkter, nemlig poser, kartonger, pappkasser, transparent folie, banderoler, klistremerker og -bånd; trykksaker, trykte publikasjoner; trykksaker, nemlig manualer, instruksjonsmateriell, undervisningshjelpemidler og brosjyrer, alle forannevnte varer rettet mot data- og telekommunikasjonsbrukere; kataloger; materiale til bokbinding; fotografier; skrive- og kontormateriell; klebemidler og lim for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere (bare opptatt i denne klassen); malerpensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastfilm for emballering; plastmateriale for emballering av pappkartonger og esker samt av papirposer; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert kontordrift; informasjonshåndtering i forbindelse med datalagrete opplysninger; databasert datahåndtering; databasert databasehåndtering; databasert filhåndtering; databasert registerhåndtering; databasert lagring og fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og foretakrelaterte interaktive databaseinformasjonstjenester, databasert lagring og fremskaffelse, registerhåndtering, sammenstilling, systematisering og videreformidling av online databasert informasjon; produksjon og publisering av annonsemateriell på digital vei; opplysningslagring i datamaskiner. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, databaserte finanstjenester, betalingskort-, kontokort-, bankkort og - kredittkorttjenester; elektroniske pengeoverføringer, online informasjonstjenester vedrørende finans; økonomisk forvaltning av tele- og datautstyr og for dette avsatte lokaler; eiendomsforvaltning, utleie av kontorer (fast eiendom); forsikringskonsultasjoner. KL. 37: Byggevirksomhet; montering, installasjon, vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr innen området data-, telekommunikasjon og kommunikasjonsnettverk; bygge-, installasjons- og reparasjonsvirksomhet; feilsøking- og vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk utstyr samt målesystemutstyr. KL. 38: Drift av tele- og datakommunikasjonsnett, og av bredbåndtelekommunikasjonsnett; drift av data-, informasjons- og telekommunikasjonsinformasjonssystemer; tele-, data- og radiokommunikasjoner, informasjonstjenester i forbindelse med tele-, data- og radiokommunikasjon; 17

18 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr multimedia meldingstjenester, også interaktive tjenester innbefattet databaserte teletjenester for bransjeinformasjon, i forbindelse med overføring av teleog datastøttet data fra databaser til brukerapparater; datastøttet sending og mottagelse (overføring) av tale, tekst, lyd, bilde og data; utsendelse av meddelelser over elektroniske media; tjenester i forbindelse med elektronisk post; sending og mottagelse (overføring) av databaseinformasjon via telenettet; utleie av tele-, data- og radiokommunikasjonssystemer og utstyr; telekommunikasjonsvirksomhet, samt online- og kommunikasjonsvirksomhet via et globalt datanettverk; telekomvirksomhet i form av å tilby tjenester for bruk av datanett; sammenkoblingstjenester på datanett; oppsamling og lagring av anrop i sentralbord og tele- og datakommunikasjonsnett; drift av datapakketransmisjonsnett; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; satellittoverføring; informasjon og rådgivning vedrørende telekommunikasjonsvirksomhet og datakommunikasjonsvirksomhet i forbindelse med datapakketransmisjonstjenester; leasing av tilgangstid til databaser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; tilrettelegging av veiledning og instruksjon, heri innbefattet undervisning og utdannelse, veiledning og instruksjon når det gjelder bruk og drift av kabelbårete og trådløse kommunikasjonsnett for beskjeder, tale og data, samt lagrings- og søkesystem for tele- og datasystem; underholdningsvirksomhet; produksjon av radio-, televisjons- og videoprogram; utleie av lyd- og bildeopptak; utleie av radio- og TV-programmer; on-line informasjonstjenester i forbindelse med underholdning, elektroniske spill og konkurransetjenester via internasjonale datanettverk; sport og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet, kulturelle aktiviteter. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering; konsulentvirksomhet og rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, tekniske beregninger samt dataprogrammering; konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT); datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; edbtjenester, nemlig elektronisk databehandling og -lagring; datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av programvare og programmer; forskning vedrørende utvikling av telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare og programvare; teknologiske tjenester relatert til telekommunikasjon; leasing av dataprogramvare; teknisk forskning; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Technicolor Videocassette BV, Helmond, NL (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: DVD-spillere; diskettstasjoner; innspilte CD er; databærere med innregistrert dataprogramvare; bånd, plater, filamenter, mikrochips og elektroniske kretser, alle for elektromagnetisk, magnetisk og optisk registrering; laserdisk; magnetoptiske plater; CD er med innhold som kan strykes/overspilles; videospill; videobånd, videoplater, videokameraer, videobåndopptakere, videoplatespillere, filmkameraer, film- og fotografisk fremkallingsapparatur og filmer klargjort for fremvisning; kinematografisk og fotografisk utstyr; minnekort og minnebrikker. KL. 38: Digital overføring av filmer, direktesendte begivenheter og andre underholdningsmedia. KL. 39: Transport av film via luft, lastebil, jernbane, buss og båt. KL. 40: Filmfremkalling og foto bearbeiding og ferdigbehandling. 18

19 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THERMOFLEX (730) Innehaver: Brekke Industrier AS, Øysand, 7224 Melhus, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 17: Skumplast, fleksibelt polyurethan; polstringsmateriale av gummi eller plast. KL. 20: Madrasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DELL (730) Innehaver: Dell Computer Corp, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 2: Fargepulverkassetter; blekkstrålekassetter for skrivere. (730) Innehaver: Amersham Health AS, Postboks 4220 Nydalen, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Ultralyd kontrastmedia for medisinsk diagnostisk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DELL (730) Innehaver: Dell Computer Corp, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Tekniske støttetjenester, nemlig feilsøking av datamaskinvare- og dataprogramvareproblemer; konsultasjonstjenester innenfor design, utvelgelse, implementering og bruk av datamaskinvare og dataprogramvaresystemer for andre. 19

20 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DELL SKANDIA LIFELINE (730) Innehaver: Dell Computer Corp, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 37: Vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare; installasjon av datanettverk; installasjon av datasystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DELL (730) Innehaver: Dell Computer Corp, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Skrivere; datamaskiner, personlige datamaskiner og håndholdte datamaskiner; datamaskinvare og periferiutstyr for datamaskiner, nemlig modemer, datakabler, computer styli, håndholdte datamaskiner inkludert håndholdte datamaskiner med trådløs e-post og trådløs tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk; projektorer; instruksjonsmanualer solgt som en enhet med forannevnte varer. (730) Innehaver: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sveavägen 44, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; forsikringsmegling; kapitalforvaltning; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; bankvirksomhet; verdipapirtjenester; eiendomsmegling; meglertjenester vedrørende aksjer og andre verdipapirer; eiendomsforvaltning; eiendomsagentur; kreditortjenester. KL. 44: Medisinske tjenester; helsetjenester, forebyggende helsearbeid. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RESONIUM (730) Innehaver: Sanofi-Synthélabo SA, 174, avenue de France, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter og substanser. 20

21 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HISTORYMAKER ONTRACK EXPLORER (730) Innehaver: Sense Technology AS, 4623 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); blåsemaskiner; boremaskiner; borerigger; boretårn; borkroner; drivanordninger; industriroboter; kraner; apparater for lasting og lossing; oljeraffineringsmaskiner; hydrauliske og pneumatiske styringsanordninger for maskiner og motorer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer; fjernstyringsapparater; fordelingspulter, fordelingstavler; meteorologiske instrumenter; loddeapparater, loddemaskiner; elektriske apparater for kontroll og overvåking; projeksjonsapparater, projeksjonsskjermer; sonar; trykkmåleinstrumenter. (730) Innehaver: Sense Technology AS, 4623 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); blåsemaskiner; boremaskiner; borerigger; boretårn; borkroner; drivanordninger; industriroboter; kraner; apparater for lasting og lossing; oljeraffineringsmaskiner; hydrauliske og pneumatiske styringsanordninger for maskiner og motorer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer; fjernstyringsapparater; fordelingspulter, fordelingstavler; meteorologiske instrumenter; loddeapparater, loddemaskiner; elektriske apparater for kontroll og overvåking; projeksjonsapparater, projeksjonsskjermer; sonar; trykkmåleinstrumenter. 21

22 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FANTA SHOKATA ALTITUDE (730) Innehaver: The Coca-Cola Co, 310 North Avenue NorthWest, Atlanta, GA 30313, US KL. 32: Øl, drikker, nemlig drikkevann, smakstilsatt vann, mineralvann og kullsyreholdig vann; andre ikkealkoholholdige drikker, nemlig brus, energidrikker og sportsdrikker; fruktdrikker og juicer; saft, konsentrater og pulver for fremstilling av drikker, nemlig mineralvann og kullsyreholdig vann, brus, energidrikker, sportsdrikker, fruktdrikker og juicer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GOLD DIGEST (730) Innehaver: Advance Magazine Publishers Inc, Four Times Square, New York, NY 10036, US KL. 41: Fremskaffelse av underholdning og informasjon om sport vedrørende golf fremstilt på en webside/område. (730) Innehaver: Sherwood Services AG, Schaffhausen, CH (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Apparater for brystdrenasje i form av flasker og rør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BAJAZZ (730) Innehaver: Nattjazz, Postboks 1957 Nordnes, 5817 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 22

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 51 2001.12.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 51 2001.12.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 51 2001.12.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer