nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CANISTAR MISTIC (730) Innehaver: Royal Canin SA, Route Nationale 113, F Aimargues, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Veterinære preparater, dietetiske preparater og substanser for medisinsk bruk, medisinske preparater med vitamintilsetninger for dyr. KL. 31: Næringsmidler til dyr, ikke-medisinske tilsetninger for dyrefôr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BESAM (730) Innehaver: Besam AB, Landskrona, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 6: Svingdører, skyvedører og roterende dører (ikke opptatt i andre klasser), fast monterte vindfang og vindavskjermingsvegger for avledning av vind ved entreer, av metall. KL. 9: Elektriske døråpnere samt deler dertil (ikke opptatt i andre klasser), datakretser og kontrollapparater for svingdører, skyvedører og roterende dører. (730) Innehaver: Mistic Brands Inc, 709 Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker, unntatt sirup for drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GIGASPEED (730) Innehaver: Lucent Technologies Inc, 600 Mountain Avenue, Murray Hill, NJ , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Telekommunikasjonsnettverksprodukter, nemlig kobberkabler, ledningstråder, snorer, koblingssnorer og koblingstavler. US, , 75/

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HOBBS (730) Innehaver: Hobbs Ltd, Abingdon, Oxon, OX14 4RU, GB KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FOR SAIL (730) Innehaver: Industria de Diseño Textil SA (Inditex, SA), Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, Arteixo (La Coruña), ES KL. 18: Paraplyer, parasoller, spaserstokker; vesker; poser; håndvesker; punger; reisevesker; ryggsekker; lommebøker; nøkkelpunger; kasser, esker, bokser, futteraler, etuier (små poser og vesker); kofferter, små kofferter (ikke for innpakning, transport og oppbevaring av seil til båter, seilbrett). KL. 24: Sengetepper samt lakener, vattepper og putetrekk, dynetrekk; bordtepper (kuvertbrikker, servietter), lommetørklær; husholdningstøy og tekstilvarer. (730) Innehaver: Bjørge Biomarin AS, 6057 Ellingsøy, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Fiskeprodukter; skalldyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: ViaSat AB, Stockholm, SE KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, datastøttet overføring av beskjeder og bilder, fjernsyns- og radiosendinger, telefontjenester; informasjon relatert til telekommunikasjon. KL. 41: Fornøyelses- og underholdningstjenester, produksjon av film, radio- og televisjonsprogrammer i fornøyelses- og underholdningsøyemed, informasjon om fornøyelses- og underholdningstjenester. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLU-SHIELD ERGOSOFT (730) Innehaver: American Home Products Corp, Madison, NJ, US KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig vaksiner til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BORDERMANAGER (730) Innehaver: Novell, Inc, 1555 North Technology Way, Orem, UT , US (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. (730) Innehaver: Visma ASA, Postboks 303 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STOPP-OPP (730) Innehaver: La Mote AS, Sandakerveien 56, 0477 Oslo, NO KL. 25: Klær, sokker. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOFTHAND CHO-TIME (730) Innehaver: Apotekernes Fællesindkjøp AS, Postboks 161 Kalbakken, 0903 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Hansker for beskyttelse mot ulykker. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 21: Hansker for husholdningsbruk, herunder rengjøring, hagearbeid og malerarbeid. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOPGARD (730) Innehaver: Master Foods AS, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (730) Innehaver: Ashland Inc, 1000 Ashland Drive, Russell, KY 41169, US KL. 4: Motoroljer, smøremidler og fett. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Parameter AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Optiske apparater og instrumenter samt komponenter for elektronikk og optikk; utstyr for digital billedbehandling, så som område-, linje- og CCD kameraer, enkeltbildeviser, lyssystem, displaykort og programvarer (innregistrert på databærere); måleinstrumenter og elektriske måleredskaper. KL. 42: Oppdatering og utforming av dataprogramvare for digital billedbehandling samt måleinstrumenter og elektriske måleredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RASH GUARD (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, Paleisstraat 5, NL-2514 JA s-gravenhage, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 28: Spill og leketøy. KL. 41: Organisering av lotterier og konkurranser, konkurranser og spill med utdeling av priser og gevinster, underholdningsvirksomhet i form av spill; underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Engangsbleier. US, , 75/ (730) Innehaver: Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap DA, Postboks 383, 5051 Nesttun, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft. KL. 40: Produksjon av elektrisk kraft. KL. 42: Mekling av elektrisk kraft. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SKANTIC (730) Innehaver: ECD Electronic Concepts Development AB, Getängsvägen 23, S Borås, SE (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen AS, Postboks 5001 Majorstua, 0301 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Blader, magasiner og tidsskrifter. KL. 41: Utgivelse av blader, magasiner og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PT CRUISER (730) Innehaver: Chrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, MI 48326, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 12: Motorkjøretøyer og deler dertil. KL. 9: Radio- og TV-apparater, videoapparater, grammofoner, lyd- og bildeinnspillinger på media samt deler til disse varer. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VICTOR (730) Innehaver: Haglöfs Scandinavia AB, Industrigatan 18, S Avesta, SE (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 18: Vesker (som inngår i klassen), inkludert ryggsekker. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LIPOLEAN (730) Innehaver: Stephen C. Perry, 728 Industry Road, Longwood, FL, US (730) Innehaver: Artcom Grafisk design v/jonny Øvergaard, Fagertunveien 4d, 0281 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet i form av kommunikasjonsdesign, utvikling av bedrifts- og produktidentiteter, strategisk profilering av bedrifter, organisasjoner og produkter, merkevarebygging, markedskommunikasjon, intern kommunikasjon, direkte markedsføring, kommunikasjon mellom næringsdrivende, dialog markedsføring, sisteleddsmarkedsføring, messe- og utstillingsreklame, interaktiv markedsføring, radio- og fjernsynsreklame. KL. 38: Utvikling av strategisk design- og kommunikasjonsløsninger som fremmer oppdragsgivernes identitet, profil og dialog, nemlig grafisk design og produksjon av annonser og trykksaker, informasjonsdesign, merkevaredesign, produkt- og emballasjedesign, redaksjonell design, digital fotografering, elektronisk bildebehandling og bildemanipulering, illustrering og datagrafikk, skilt- og omgivelsesdesign, plakatdesign, bokdesign, utstillingsdesign, digital trykking, CD-rom design, webdesign, web- og multimediaproduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZYVOX (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SILVERLINE (730) Innehaver: Exide Sønnak AS, Brobekkvn. 101, 0513 Oslo, NO KL. 9: Bilbatterier. (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Caribe Inc, Arecibo, PR, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Medisiner nemlig et antibiotikum. EM, ,

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TONYTOYS (730) Innehaver: Best Buy Group A/S, Baunevej 50, DK-6580 Vamdrup, DK (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen (730) Innehaver: Bjørbu Trading AS, Åsaveien 6, 1358 Jar, NO KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ROBINSON- EKSPEDISJONEN (730) Innehaver: Modern Times Group MTG AB, Box 17054, S Stockholm, SE og Strix Television AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Media for opptak, overføring, gjengivelse og lagring av lyd og bilder; databærere, herunder magnetiske og optiske; innspilte filmer, kinematografiske filmer, spillefilmer, fjernsynsprogram, dokumentarer, videogram, videobånd. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; fotografier. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; sending av radio- og fjernsynsprogram. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; produksjon av radio- og fjernsynsprogram. KL. 9: CD-ROM er, disketter, videobånd, compact discs, kassettbånd, plater, innregistrerte dataprogrammer. KL. 16: Papir, papp, varer herav og ikke opptatt i andre klasser, bøker, trykksaker, fotografier, papirhandelvarer, instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke apparater), spillekort. KL. 28: Spill og leketøy. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, kulturelle arrangementer, organisering av konkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MUU (730) Innehaver: Arla Ekonomisk Förening, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 29: Konserverte, tørrete og kokte frukter, bær og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk, melkedrikker tilsatt smak (hovedsakelig bestående av melk), ost og andre melk- og meieriprodukter; spiselige oljer og fett. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOGO (730) Innehaver: Barilla Alimentare SpA, Parma, IT (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen (591) Merket er i farger (730) Innehaver: AS Den norske Eterfabrikk, Postboks 10 Bøler, 0620 Oslo, NO KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk unntatt lebestifter, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 30: Cerealer og preparater laget av korn; bakeprodukter; brød; rundstykker; oppskåret loff; toastbrød; vannkjeks; kjeks; kaker; småkaker; pannekaker; sjokolade; bakverk og konditorvarer; spiseis; honning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TARGET HEADSET (730) Innehaver: Tele & Data AS, Postboks 5884 Majorstuen, 0308 Oslo, NO KL. 9: Hodetelefoner. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MEDALLION QUICKPARK (730) Innehaver: Intermec Technologies Corp, Everett, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 37: Installasjon, service, vedlikehold og reparasjon av automatisert dataregistreringsutstyr, herunder strekkodelesere og strekkodeskannere samt lesere og skannere av relatert symbologi, mobile datamaskiner og mobile datamaskinsystemer, trådløse og trådete nettverk og nettverksutstyr for det foregående, deler derav og tilbehør til det foregående, samt software for det foregående. KL. 42: Konsultasjon om det følgende: Automatisert dataregistreringsutstyr, strekkodelesere og strekkodeskannere samt lesere og skannere av relatert symbologi; mobile datamaskiner og mobile datamaskinsystemer; trådløse og trådete nettverk og nettverksutstyr for det foregående; deler derav og tilbehør til det foregående, samt software for det foregående; vedlikehold og ajourføring av programvare for det foregående. (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske måle-, styre- og reguleringsanordninger, sensorer, mikrodatamaskiner, databærere med innregistrerte programmer for bistand ved innkjøring på en parkeringsplass. KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler, reservedeler, komponenter, utstyr og tilbehør til slike. DE, , /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JAKTEN PÅ ØRKENGULLET (730) Innehaver: Modern Times Group MTG AB, S Stockholm, SE KL. 41: Produksjon av fjernsynsprogrammer; fjernsynsunderholdning; arrangering av konkurranser. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NETPOOL (730) Innehaver: Netpool AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen (730) Innehaver: Front Capital Systems AB, Box 70351, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Registrerte dataprogram innen det finansielle område. KL. 36: Finansiell virksomhet og monetære tjenester. KL. 38: Tele-, data- og radiokommunikasjon. KL. 41: Utdannelse og undervisning: arrangering av undervisning og instruksjon; arrangering og avholding av konferanser og seminarer. KL. 42: Dataprogrammering; konsultasjoner innen området datamaskinvare og dataprogramvare; utforming, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; on-line tilgang til og nedladning av dataprogram; on-line tilgang til datamaskinvare; on-line tilgang til finansielle handelsplasser og markeder; leasing av adkomsttid til databaser; alle ovennevnte tjenester innen det finansielle området. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet i samtlige media; utleie av annonseplass; tjenester innen IT-området (informasjonsteknologi) vedrørende anvendelse av informasjonslagringsanordninger, nemlig innmating, bearbeidelse, kontroll, lagring og/eller fremvisning av datamaskinbasert informasjon, innmating, bearbeidelse, kontroll, lagring og/eller fremvisning av opplysninger i databaser, datamaskinbasert datahåndtering, datamaskinbasert databasehåndtering og datamaskinbasert filhåndtering, datamaskinbasert registerhåndtering, datamaskinbasert lagring, fremvisning og utarbeidelse av handelsinformasjon, bedriftsstatistikk og datafortegnelser; bedriftsadministrasjon; arrangering av utstillinger for kommersielt eller reklameformål, konsultasjon/ rådgivning og bistand ved administrasjon av bedrifter; innmating, bearbeidelse, kontroll, lagring, markedsføring og/eller fremvisning av opplysninger i form av ord og bilder i databaser i data- og telekommunikasjonsnettet; datamaskinbasert bestillinger og kjøp av varer og tjenester fra datamaskinbaserte kataloger per telefon og via dataterminaler; datamaskinbasert tilbud om salg av varer og tjenester fra datamaskinbaserte kataloger per telefon og via dataterminaler; informasjon til kunder ved kjøp og salg av løsøre; markedsføring av kunnskapsformidling; innsamling, lagring, bearbeidelse og fremvisning av opplysninger i lokale og globale nettverk; assistanse ved bedriftsledelse, bedriftsadministrasjon; kontortjenester. SE, , TACTICA AS (730) Innehaver: Trade Marketing Center, Grensen 17, 0159 Oslo, NO KL. 35: Reklamevirksomhet, markedsrådgivning. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Papir, kartong, papp og varer laget av disse materialer; bagasjemerkelapper; knapphullsmerker; bordkort, menyer, servietter, skrivesaker, trykksaker, bøker, almanakker; skilt, kalendere, fotografier, kortsamlere, klistremerker og klistremerkealbum, støtfangerklistremerker, betalings- og handlekort; adressebøker, planleggingskalendere, skriveunderlag og blokker; veikart; male, trykke- og tegnesett; manualer; planer, kart, draft, skisser, skjemaer, plansjer, postere, tegnelinjaler, penner, skriveredskaper, plastposer, innpakningspapir og -materiell, instruksjons- og undervisningsmateriell; kataloger, håndbøker, ølbrikker, komibøker, bildebøker, kunstmateriell, fettstifter, kritt, markører, fargeblyanter, maling, penner, blyanter, viskelær, raderkniver, korrekturlakk og -penner, pennaler, ringpermer, spiralnotatbøker, notisblokker, bokomslag, bokmerker, skrivepapir, konvolutter, notatkort, hilsningskort, postkort, notisbøker, notisblokker, huskeblokker, dagbøker; bleier til babyer, tavler, album, kontorrekvisita, bordduker og -brikker av papir, bordservietter av papir, borddekorasjoner av papir, papp eller kartong, pappbokser, papir-, papp- og kartongmodeller, plastmerkelapper, bilder, fotografier, aviser, tidsskrifter; tegneserier i form av tegninger eller annen kunstform for reproduksjon. KL. 21: Servise, glass og spisebestikk av papp/papir. KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ORIGINS ØKONOMISK RAPPORT (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter; syltetøy, geléer. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktsafter; alkoholfrie fruktdrikker inneholdende høyst 50% melk; sukkerholdige fruktsafter og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen AS, Postboks 5001 Majorstua, 0301 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Blader og tidsskrifter. KL. 41: Utgivelse av blader og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PARTY (730) Innehaver: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 Kolbotn, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 30: Dressinger. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Giancarlo Levi, Corso Francia 106, I Torino, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Tjenester ved skjønnhetssentra, medisinskestetiske sentra; slanke- og cellulittbehandlinger, spenstig/fasthetsbehandlinger. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til PROFF KONTRAKT (730) Innehaver: BK Byggkjøp Norge AS, Falsensgt. 14, 2317 Hamar, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 42: Faglige konsultasjoner, rådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: YO! Ltd, Academy House 161 Oxford Street, London W1X 3DF, GB KL. 42: Restauranter, kaféer, catering og cocktailsalongtjenester; hoteller og hotelltjenester; helsepleie, massasje, hår- og skjønnhetspleietjenester. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EUROTEL 2000 (730) Innehaver: Jon Nygaard, Postboks 49 Holmenkollen, 0712 Oslo, NO KL. 42: Tjenester som gjelder å skaffe husrom, kost og losji ved motell/hotelldrift. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRADEIT (730) Innehaver: Strålfors AB, Långgatan 21, S Ljungby, SE (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 16: Trykte publikasjoner; trykte forsendelser, blanketter og etiketter av papir eller plast samt papirark, papirremser og kort med oppgaver, skrevne eller trykte, ved hjelp av datamaskiner og databehandlingsutstyr; kopierings- og printerpapir for kontormaskiner; tabulatorpapir; telefaxpapir; fargebånd og fargeduker til dataskrivere; konseptholdere til skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner. (730) Innehaver: Strålfors AB, Långgatan 21, S Ljungby, SE (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 16: Trykte publikasjoner; trykte forsendelser, blanketter og etiketter av papir eller plast samt papirark, papirremser og kort med oppgaver, skrevne eller trykte, ved hjelp av datamaskiner og databehandlingsutstyr; kopierings- og printerpapir for kontormaskiner; tabulatorpapir; telefaxpapir; fargebånd og fargeduker til dataskrivere; konseptholdere til skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Norcarbon AS, Postboks 63, 3995 Stathelle, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 4: Trekull, kull og koks; trekull, kull, koks og treflis til industrielle formål og som reduksjonsmateriale til smelteverk. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Profileringsspesialisten AS, Sverresgt. 4, 0652 Oslo, NO (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til OFFISIELL SUPPORTER KLUBB eller NORGE (730) Innehaver: Profileringsspesialisten AS, Sverresgt. 4, 0652 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPTIMA (730) Innehaver: GN Netcom A/S, Postboks 201, DK Ballerup, DK (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Hodesett til telefoner, deler og tilbehør dertil (ikke inngående i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Synnøve Finden ASA, Postboks 1974 Vika, 0125 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Melkeprodukter; oster; prim; yoghurt; kjøtt; fisk og fiskeprodukter. KL. 30: Ris; brød; bakverk; smørbrød. KL. 31: Jordbruksprodukter; poteter. KL. 32: Fruktdrikker og fruktjuicer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pizza Bakeriet AS, Nesttunveien 81, 5221 Nesttun, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurant- og kafévirksomhet. (730) Innehaver: InterSearch AS, Professor Dahls gt. 26, 0353 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Personellrekruttering; rådgivning for forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORVEGOS TIME IT (730) Innehaver: Kjell-Olav Nilsen, Postboks 1213, 9262 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; de forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleievirksomhet; de forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; datatjenester; utleievirksomhet, herunder av dataprogrammer og -maskiner; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); teknisk konsulentvirksomhet; de forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. (730) Innehaver: Semcon AB, Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Innregistrert programvare. KL. 41: Praktisk utdannelse (instruksjonstjenester), undervisnings- og utdannelsesinformasjon samt tjenester i tilknytning til undervisning og utdannelse. SE, ,

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MASTERFOODSERVICES (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktsafter; alkoholfrie fruktdrikker inneholdende høyst 50% melk; sukkerholdige fruktsafter og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 42: Levering av ferdigmat, restaurantvirksomhet; foredling av mat og drikke som selges til konsum. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DOVE ORIGINS (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytisk sukkertøy, pastiller for farmasøytisk bruk; dietetiske stoffer, dietetiske drikker og dietetiske næringsmidler, alt for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; vitaminpreparater; dietetiske drikker basert på tørrmelk og maltprodukter, for medisinsk bruk og for spedbarn. KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kaker; kjeks; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktsafter; alkoholfrie fruktdrikker inneholdende høyst 50% melk; sukkerholdige fruktsafter og andre preparater til fremstilling av drikker. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BABYGAP GAP KIDS (730) Innehaver: The Gap Inc, 900 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; paraplyer, handlevesker, sportsvesker, skipssekker, ryggsekker, håndvesker, portemonéer, punger, lommebøker og sykkelvesker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Katalog- og direktereklametjenester. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; kundeveiledning ved detaljsalg innenfor feltene klær, tilbehør til klær, klesdesign, porteføljevarer, smykker, ur, solbriller, leker, produkter for personlig pleie, husholdningsprodukter for bevertning, produkter for soveværelser og bad, husholdningsprodukter og glass, papirvarer, lærvarer og vesker; restaurant- og kafétjenester; direktekoplete datatjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon og personlig assistanse relatert til salg av klær samt sette kunden i stand til å kjøpe slike varer, alt ved hjelp av et globalt datanettverk. (730) Innehaver: The Gap Inc, 900 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; paraplyer, handlevesker, sportsvesker, skipssekker, ryggsekker, håndvesker, portemonéer, punger, lommebøker og sykkelvesker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Katalog- og direktereklametjenester. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; kundeveiledning ved detaljsalg innenfor feltene klær, tilbehør til klær, klesdesign, porteføljevarer, smykker, ur, solbriller, leker, produkter for personlig pleie, husholdningsprodukter for bevertning, produkter for soveværelser og bad, husholdningsprodukter og glass, papirvarer, lærvarer og vesker; restaurant- og kafétjenester; direktekoplete datatjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon og personlig assistanse relatert til salg av klær samt sette kunden i stand til å kjøpe slike varer, alt ved hjelp av et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRIZIVIR (730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Berkeley Avenue, Glaxo Wellcome House, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer. GB, ,

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ADECCO SELECT FIXODENT (730) Innehaver: Adecco SA, Château Bonmont, CH Chéserex, CH KL. 35: Utvelgelse, rekruttering og plassering av personell. KL. 41: Oppbygging av personell, nemlig utdannelse op opplæring; ledelse av opplæringsprogrammer for individer i hotell, restaurant, catering, servicenæring og i kontornæring, inkludert men ikke begrenset til opplæring i klientservice, kassebehandling, kjøkkenhygiene og i bruk av kontorsoftware. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Tannpasta, tannpussemidler, munnskyllevann; ikke-medisinske preparater for munnhygiene; preparater for rensing og polering av tannproteser. KL. 5: Klebemidler for tannproteser; medisinske preparater for tann- og munnhygiene; medisinske preparater for forebyggelse og/eller lindring og/eller helbredelse av trykkpunkter og/eller smerter forårsaket av dentalproteser. KL. 10: Ortodontiske apparater og instrumenter, bøyler til bruk på tenner, spesialbeholdere for lagring, rengjøring og transport av dentale proteser og dentale apparater (bøyler). KL. 21: Beholdere for rensing av tannproteser og bøyler, tannproteserensere, redskaper for rengjøring av dentalproteser, børster for tannproteser, elektriske apparater og instrumenter for pleie av tenner og munn, elektriske apparater for rengjøring av tannproteser; ultrasoniske renseapparater- og innretninger for tannproteser; tanntråd; tannstikker. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Enøkbutikken AS, Postboks 4617, 4673 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; agenturvirksomhet. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av datamaskinprogramvare og databaser; konsulentvirksomhet vedrørende datamaskinprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GE CAPITAL (730) Innehaver: General Electric Co, One River Road, Schenectady, NY 12345, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Annonsevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningskonsultasjon/rådgivning, ledelse, planlegging og kontroll; forretningstilegnelse og fusjonsrådgivning; utvekslingstjenester; byttehandel og handel med varer for andre; handelsinformasjon og rådgivning; markedsundersøkelse; oppdatering og utbredelse av annonsesaker og -materiell; forretningsassistanse (handel og industri); forretningsoperasjoner for andre; forretningsvurderinger; revisjonstjenester; lokalisering av 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 fraktbiler via computere, salgsfremstøt for andre; utleie av kontormaskiner og utstyr; databasert databaseledelse, samling og systematisering av informasjon i databaser; elektronisk datautveksling (EDI) innenfor og utenfor kommunikasjonsnettbasert handel; ledelse av informasjonssystem (MIS); markedsføringstjenester; direktepostannonseringer; datahjulpet innspilling og lagring av lyd, bilder, data og dokumenter; datainformasjonslagring; rådgivnings-, konsulent- og informasjonstjenester i forbindelse med alle forannevnte tjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; ulykkesforsikring, livrente, automobil-, brann-, liv-, helse-, medisin-, sjøfartsforsikring, forsikring av varer kjøpt på kreditkort, avbruddsforsikring, personforsikring, eiendomsforsikring og forsikring for kjæledyr, langtidspleie- og reiseforsikring, betalingsforsikring, forsikrings- og reforsikringspoliser og assurandørtjenester, inkl. rådgivnings- og informasjonstjenester, klage på forsikringspolise, aksept og erkjennelse av kravet, gjennomgåelse og betaling for alle forannevnte tjenester; aktuartjenester; ervervsfinansiering; formuebaserte fond; banktjenester (sparepenger, pant, handel, forbruker); meglertjenester (forretninger, handelsvarer, kontrakt vedrørende kjøp og salg for senere levering, toll, forsikring, investeringer, fast eiendom, pant, gjensidige fond, inventar, kausjon/ obligasjoner, sikkerhet, yachter, automatisert sikkerhet); kapitalinvesteringer; kredit-, debet-, belastnings-, bank-, korporativ/felles-, forretnings- og varemagasinkorttjenester; kommersiell utstyrsfinansiering; debetkorttjenester; elektronisk fondsoverføringer; finansiell informasjons-, analyse- og rådgivningstjenester; finansielle clearingstjenester; finansiell evaluering (forsikring, bank, fast eiendom); finansiell planlegging og ledelse; finansielle lån; finanstjenester (handel, forbruker, lager, finansforsikring); fondsinvesteringer; avbetalingsfinansiering; utstedelse av kredit-, debet-, belastnings-, bank-, korporativ/felles-, forretnings- og varemagasinkort; etablerings/installeringslån; investeringstjenester; finansiering av et tredje selskap som dannes av to andre selskaper; avbetalingsfinansiering og -lån; leie av fast eiendom; utleie mot sikkerhet; pengeveksling; gjensidige fond; eiendomsvurderinger; eiendomsledelse og -drift; tilbakebetalinger; terminlånfinansiering; garanti og sikkerhets (kausjons) tjenester; lånetjenester; kredittjenester; utvikling og strukturering av finansielle tjenesteoperasjoner og finansielle produkter; forsikrings- og forsikringsbyråtjenester; finansiering av lojalitetsplaner; merverditjenester; konsultasjons-, rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med alle forannevnte tjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; leasing og utleie av fabrikk-, industri-, konstruksjons- og byggeutstyr; installasjon, reparasjon og overhaling av datamaskiner, datamaskinvare, dataperiferutstyr, telekommunikasjonsutstyr og tilbehør. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; fjernsyns- og radiokringkasting som inkluderer kabel og satellitt; elektronisk post- og faksimiletjenester; telefonkommunikasjonstjenester inklusive cellular-, trådløs- og satellittelefonkommunikasjonstjenester; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; datahjulpet overføring av lyd, tekst, bilder, data og dokumenter; satellitt- og kabeltelekommunikasjons- og overføringstjenester; fremskaffelse av informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjons- og overføringsutstyr; elektronisk datautveksling (EDI) utenfor og innenfor kommunikasjonstjenester; telekommunikasjonsporttjenester; fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelse og tjenester via et globalt datanettverk. KL. 39: Transport og leasing; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; leasing og utleie av kjøretøy, automobiler, båter, jernbanevogner og containere, lastebiler (trucker), trailere og flatsenger; leasing av luftfartøy; leasing av lastecontainere (land, sjø, luft og jernbane) inklusive kjølecontainere; frakt-, transport- og skipsmeglingstjenester; operative leieavtaler; lasting og lossing; fraktforsendelse; lagring og levering av varer; jernbanetransport; varehus og utleie av varehus; fremskaffelse av lagrings- og transportinformasjon. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering; dataprogrammeringstjenester; dataprogramvareutforming og -analyser; datakonsultasjoner; vedlikehold og oppdatering av data programvare; datasystemer og nettverk-analyse- og utformingstjenester; datatilgang, leasing og timesharing; gjenfinningstjenester; dataoppslagstavletjenester; konsultasjon innen data maskinvare; gjenvinning av data; leasing og utleie av datamaskiner og data programvare; fremskaffelse av integrerte teknologiløsninger via skrivebord og nettverksintegrasjon; fremskaffelse av flerbrukertilgang til globalt data informasjonsnettverk for overføring og spredning av et vidt informasjonsspekter; leasing og utleie av medisinsk odontologisk utstyr og tilbehør; leasing og utleie av elektrisk belysningsarmatur, apparater, installasjoner og tilbehør; leasing og utleie av mobile/flyttbare bygninger og modulbygninger; konsultasjons-, rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med alle forannevnte tjenester. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Elettrotec SrL, Milan, IT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektriske, målings-, signaliserings- og kontrollapparater. (730) Innehaver: ISMEA - Istituto per studi, Ricerche e Informazioni, sul Mercato Agricolo, Via Cornelio Celso No. 6, IT (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; salatdressinger, hermetikk. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger), krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 42: Hoteller, hotellreservering, bevertning og tilbringing av mat og drikke; prosjektstudier (tekniske); rådgivning, ingeniørvirksomhet, valg og anbefaling av tjenester i forbindelse med de forannevnte varer og tjenester. IT, , RM99C

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sport i Noor AS, Postboks 369, 1372 Asker, NO (730) Innehaver: Busiga Barn AB, Heleneborgsgatan 3, S Stockholm, SE KL. 18: Varer laget av lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser; vesker og bager; paraplyer og parasoller. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetøy. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SAFA RICE (730) Innehaver: Solland Import & Reise AS, Oslogt. 14, 0192 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 30: Ris. (730) Innehaver: Hageservice v/arnt-roger Sønsdahl, Postboks 78, 3150 Tolvsrød, NO KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, frø og såvarer, naturlige planter og blomster. KL. 42: Jordbruks- og landbrukstjenester. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: M PRO BROADCAST (730) Innehaver: Eivind Engberg, Flåtestadveien 78, 1415 Oppegård, NO (730) Innehaver: Olai Gundersen & Co Agenturer, Dikterstubben 2, 1781 Halden, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 9: Varer for overføring og gjengivelse av lyd og bilder i form av kringkastingssendere for FM, VHF og UHF, ISDN-Kodek og telefonhybrid for overføring av lyd via telenettet; radio link sendere i alle frekvensbånd; lydmiksere, mikrofoner, bærbare reportasjesett; kameraer, FM-prosessorer og lydkompressorer, antenner for overføring og mottak av radiobølger og datasystemer for organisering av radiosendinger og lydoverføringer. KL. 35: Annonsering og reklamering for produkter nevnt i klasse 9 og organisering av utstillinger på messer for produkter innen telekommunikasjon og radio/fjernsyn. KL. 37: Installasjon og service på utstyr som er nødvendig for utsending av radio- og fjernsynsprogram. KL. 38: Radio- og fjernsynssendinger, overføring av lyd og bilder ved datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Finalisten AS v/thomas Lensby, c/o Scoop Postboks 6583 Etterstad, 0607 Oslo, NO KL. 19: Bygningsmaterialer. KL. 20: Møbler. (730) Innehaver: Worldspan L.P, Atlanta, GA 30339, US KL. 42: Tilveiebringelse av tilgang til en computer database på området transportasjonsreservering og informasjonstjenester. 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PREGO (730) Innehaver: Tele Danmark A/S, Nørregade 21, DK København City, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo (730) Innehaver: American Home Products Corp, Madison, NJ, US KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske preparater, nemlig et søvndyssende og beroligende medikament. KL. 9: Elektriske og vitenskapelige instrumenter, databehandlingsutstyr. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder globalt nettverkstjenester. KL. 42: Rådgivning vedrørende globalt nettverk. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZEON (730) Innehaver: Zeneca Ltd, 15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, GB KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk, kunstgjødsel/gjødningsmidler og gjødsel. KL. 5: Pesticider, herbicider, insektdrepende midler, fungicider, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter. 28

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SHELL THERMO (730) Innehaver: Shell International Petroleum Company Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 4: Oljer; fett; smøremidler; drivstoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: International Masters Publishers BV, Postbus 170, NL Bunnik, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); samlerprodukter i form av kort, blad eller skrifter; forvaringsbeholdere og -permer for samlerprodukter i form av kort, blad eller skrifter; register for kort, blad eller skrifter, nyhetsbrev. KL. 28: Leketøy, morosaker, baller for lek, boksehansker, brettspill, byggeklosser (leketøy), byggesett, dukker, dukkehus, drager, leketøyskjøretøy og -farkoster, leketøysmasker, leketøyspistoler. KL. 35: Abonnement på aviser, tidsskrifter, bøker og trykksaker; spredning av annonse- og reklamemateriell; annonsering via postordre. KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon via dataterminaler. KL. 41: Forlagsvirksomhet. FRITEX (730) Innehaver: Fritex v/jan Egil Johansen, 9162 Sørstraumen, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TROLLHETTAPOSTEN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Innovation Publishing AS, Postboks 32, 7201 Kyrksæterøra, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, aviser, tidsskrifter, bøker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Business Data Consulting AS, Postboks 73, 5861 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 42: Konsulenttjenester vedrørende informasjonsteknologi, utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av computer software; teknisk konsulenttjeneste. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LIMITED TOO (730) Innehaver: Limco, Inc, Wilmington, DE, US (730) Innehaver: Orion Corp, Orionintie 1, SF Esbo, FI (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 5: Diagnostiske preparater for medisinsk og veterinærmedisinsk bruk. KL. 10: Diagnostiske apparater for medisinsk og veterinærmedisinsk bruk. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 30

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FASURIAK (730) Innehaver: Sanofi-Synthelabo, 174, avenue de France, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CENTUM (730) Innehaver: Hankook Tire Co, Ltd, , Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 12: Dekk; luftslanger for dekk til kjøretøy. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Anne-Britt Christin Schieldsøe Harsem, Postboks 217, 3471 Slemmestad, NO KL. 33: Alkoholholdig drikk. 31

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLO-STOP (730) Innehaver: Halliburton Energy Services Inc, P.O. Box 1341, Duncan, OK 73536, US (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Colt Telecom Group plc, 15, Marylebone Road, London NW1 5JD, GB KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; interaktive telekommunikasjonsvirksomheter; kommunikasjon via et globalt datanettverk, satellittkommunikasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; sementering av brønnvegger; prosesser for sementering i brønner; prosesser for sementering av lederør og brønnrør i off-shore brønner. US, , 75/753,470 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HANDYCANDY (730) Innehaver: Jan H. Øien, Postboks 50, 1620 Gressvik, NO (730) Innehaver: Fjord Base AS, Postboks 323, 6901 Florø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Forretninger med fast eiendom. KL. 39: Transportvirksomhet; lagring av varer; lasting, lossing og håndtering av gods; lagringsinformasjon; logistikk. KL. 16: Plastemballasje, polstrede håndtak for plastposer. KL. 30: Sukkervarer, vingummi, lakris, karamell, tyggegummi. 32

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MILLENIUM ENERGIST KNASKEDIP (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL KL. 3: Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; cologne, eau de toilette; parfymert kroppsspray; oljer, kremer og lotions for huden; barberskum, barbergel, førbarberings- og etterbarberingslotions, talkumpudder; bade- og dusjpreparater; hårvann; tannpussemidler; ikkemedisinsk munnvann; deodoranter; toalettprodukter mot transpirasjon for personlig bruk; ikke-medisinske toalettpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tor Fuglestein, 3282 Kvelde, NO KL. 29: Dip for gulrøtter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MINIKNASK (730) Innehaver: Tor Fuglestein, 3282 Kvelde, NO KL. 31: Gulrøtter. WATERSTICK (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: York International Corp, 631 South Richland Avenue, York, PA 17403, US KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; systemer for å lage snø bestående av dyser og justerbare vannfordelingstårn med koblinger for vann under høyt trykk. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIBERSPAR (730) Innehaver: Fiberspar Spoolable Products Inc, 2380 Cranberry Highway, West Wareham, MA 02576, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 17: Rør og slanger av komposittmateriale og tilbehør og utstyr dertil; rør og slanger av komposittmateriale av typen sammenrullet eller spolet for oljebrønner og annen dypundervannsbruk. US, , 75/663,237 33

34 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOLAGEM (730) Innehaver: Solagem OY, Mäkelänkatu 91, SF Helsingfors, FI (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket for klasse 18 (730) Innehaver: Aagaard Holding AS, Postboks 617, 7001 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 9: Datamaskin programvare. KL. 42: Programmering for datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hangzhou Smart Electrical Equipment Co Ltd, Hangzhou City, Zhejiang Province, CN (591) Merket er i farger (730) Innehaver: SK Innovation Corporation AS, Grenseveien 32, 0571 Oslo, NO KL. 9: Magnetiske identitetskort, kort med integrerte kretser (smartkort), kontantkort, betalingskort, magnetkort; kodede magnetkort. KL. 16: Ølbrikker; vinbrikker, kort; identitetskort. KL. 20: Nøkkelkort av plast, adgangskort av plast. KL. 11: Vannfiltre; vanndispensere; elektriske matlagingsredskaper; elektriske vannvarmere; vannbehandlingsapparater; elektriske varmeapparater; apparater og installasjoner for bløtgjøring av vann; apparater og installasjoner for sterilisering og rensing; kokeapparater (andre enn deler av maskiner). 34

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende Patentstyret mot nytt årtusen - vi tar i bruk nye saksbehandlingsverktøy til fordel for kunder, brukere og medarbeidere. I den forbindelse

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer