nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8)

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 52 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RELIANT RESOURCES (730) Innehaver: Reliant Energy Inc, 1111 Louisiana, Houston, TX 77002, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Underkraftstasjoner for produksjon av elektrisk kraft. KL. 11: Energianlegg og -infrastruktur, nemlig energikraftstasjoner, anlegg som produserer nedkjølt vann og damp, lagre og utstyr i form av rørledninger, kompressorstasjoner, lagerbrønner, -kaverner og -tanker, slusestasjoner, gass- eller væskefordelingsledninger. KL. 35: Bedriftskonsultasjonsvirksomhet for energiindustrien; fakturering for energileverandører; bedriftsstøttetjenester for energileverandører, nemlig kundeassistanse i form av serviceforbindelser, fakturering, sikkerhetsinformasjon til energiforbrukere; bedriftsmarkedsføringskonsultasjoner i energiindustrien; investeringstjenester, finansiering av energikraftprosjekter; on-line computertjenester, nemlig fremskaffelse av informasjon vedrørende andres varer og tjenester i form av kjøperveiledning via det globale datanettverk; utsendelse av reklame for andre via det globale datanettverk; katalogtjenester til hjelp for å lokalisere personer, steder, organisasjoner, telefonnummere, hjemmesider og elektroniske postadresser; promotering av salg av andres varer og tjenester ved å tildele kjøpspoenger for kredittkortbruk; promotering av salg av kredittkortkontoer ved administrasjon av motiverende belønningsprogrammer; drift av varmekraft- og andre ikke-regulerte elektriske produksjonsfasiliteter for andre; hjelpetjenester, nemlig salg av gass og elektrisk kraft til industrielle, kommersielle og private kunder; on-line auksjonssalg; tilretteleggelse for langsiktige forsyningskontrakter for naturgass, olje, flytende naturgass, flytgass, petrokjemikalier og/eller raffinerte petroleumsprodukter; kjøp av naturgass, olje, flytende naturgass, flytgass, petrokjemikalier for og fra andre. KL. 36: Megling innen vareområdet, nemlig kjøp, salg og handel med energi; tjenester i forbindelse med å beskytte kunder mot finansiell risiko i utforutsigbare kraftmarkeder; finansiering av energivirksomhetsprosjekter; risikokapitalinvesteringsfinansieringstjenester. KL. 37: Byggevirksomhet, drift for andre, vedlikehold og reparasjon av anlegg og infrastruktur for energiproduksjon, -transmisjon, -lagring og -distribusjon; vedlikehold og reparasjon av forbrukeres elektriske apparater og gassapparater; vedlikehold og reparasjon av gatebelysningsanlegg; utvikling og byggevirksomhet innen området varmekraft- og andre ikke-regulerte elektriske produksjonsfasiliteter for andre. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig elektronisk transmisjon av tale, data og video; leasing av telekommunikasjonstransmisjons-infrastruktur og - kapasitet; elektroniske posttjenester; kabelfjernsynstransmisjonstjenester; høyhastighetskabeltjenester, digitale abonnentlinjetjenester (DSL) og lokalnettverkstjenester, nemlig høyhastighetsadgang til det globale datanettverk. KL. 39: Leasing av kraftanlegg og kraftanlegginfrastruktur, nemlig kraftstasjoner, energistasjoner, stasjoner som fremstiller kaldt vann og damp, isfremstillingsstasjoner, understasjoner, naturlig gass samlesystemer; plasskondisjoneringstjenester; transport av naturgass og oljer; transport og levering av naturgass, beslektede væsker, kondensater, reststoffer og raffinerte petroleumsprodukter; hjelpetjenester, nemlig distribusjon av gass og elektronisk kraft til industrielle, kommersielle og private kunder; fordelertjenester og tilgjengeliggjøring for anskaffelse av kraft og biprodukter av kraft for og til andre, nemlig kraft og biprodukter til kraft produsert fra varmekraft, dieseldrivstoff, naturgass, oljer, flytende naturgass, flytgass, kull, relaterte energikilder og atomkraft; organisering av distributørtjenester innen området naturgass, olje, flytende naturgass, flytgass, petrokjemikalier for og til andre. KL. 42: Teknisk design av energiproduksjonsanlegg og infrastruktur; tilveiebringelse av informasjon vedrørende energiindustrien og energivarer; promotering av generell forståelse av behovet for miljøvennlig energi; energikraftmåleravlesing for andre; tilveiebringelse av et bredt spekter av informasjon av generell interesse via det globale datanettverk; søking etter og gjenfinning av andres informasjon, steder og andre ressurser tilgjengelige på det globale datanettverk; fremskaffelse av informasjon om energi, energiindustrien og deregulering og restrukturering av energiindustrien ved hjelp av et online interaktivt web-sted; oljeboring og -pumping; ingeniørvirksomhet, nemlig olje- og naturgassutvinning. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 52 US, , 76/148,200 US, , 76/148,201 US, , 76/148,202 US, , 76/148,203 US, , 76/148,446 US, , 76/148,447 US, , 76/148,448 US, , 76/148,449 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norskespill.no AS, Drammensveien 10, 0255 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS v/anna E Nordbø, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 28: Spill, herunder elektroniske spill. KL. 41: Pengespillvirksomhet; spilltjenester tilbudt online. (730) Innehaver: Norskespill.no AS, Drammensveien 10, 0255 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 28: Spill, herunder elektroniske spill. KL. 41: Pengespillvirksomhet; spilltjenester tilbudt online. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 52 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ICODE (730) Innehaver: Norsk kompetansesenter for bruksanvisninger AS, Postboks 705, 3606 Kongsberg, NO KL. 35: Utarbeiding, innsamling, systematisering og administrasjon av databaser; søk i datafiler skal gjøre lagret informasjon tilgjengelig for teknisk personell innen offshore virksomhet, forsvar, maritim og landbasert industri. KL. 41: On-line publisering og utarbeidelse av elektroniske bøker, tekster, video og animasjoner beregnet for utdanning/undervisning av teknisk personell innen offshore virksomhet, forsvar, maritim og landbasert industri. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 Oslo, NO KL. 39: Turoperatører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 Oslo, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 Oslo, NO KL. 39: Turoperatører. KL. 39: Turoperatører. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 52 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 Oslo, NO KL. 39: Turoperatører. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 Oslo, NO KL. 39: Turoperatører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 Oslo, NO KL. 39: Turoperatører. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 Oslo, NO KL. 39: Turoperatører. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 52 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 Oslo, NO KL. 39: Turoperatører. (730) Innehaver: Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 Oslo, NO KL. 39: Turoperatører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 Oslo, NO KL. 39: Turoperatører. (730) Innehaver: Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 Oslo, NO KL. 39: Turoperatører. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 52 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sabra Tours AS, Postboks 8897 Youngstorget, 0028 Oslo, NO KL. 39: Turoperatører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (klikk på notene for å høre lydmerke) Lydmerke: Merket er en lyd som består av tre fallende stakkato akkorder i g-dur tone, spilt på pizzicato strenger. Akkordene er laget av en fallende linje (høye toner) og en stigende linje (lave toner) konvergerende i en tredje durakkord. (730) Innehaver: MasterCard International Inc, 2000 Purchase Street, Purchase, NY , US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Datamaskinhardware, datamaskinsoftware og datamaskinprogrammer; datamaskinhardware og datamaskinsoftware for å lette betaling ved hjelp av elektroniske midler; datamaskinhardware og krypteringssoftware, krypteringsnøkler, digitale sertifikater, digitale signaturer, software for å sikre datalagring og gjenopprettelse og overføring av konfidensiell kundeinformasjon brukt av individuelle, bank og i finansielle institusjoner; magnetiske kodede kort og kort inneholdende en integrert kretschip (smartkort); betalingskort, bankkort; kredittkort, debetkort og betalingskort; kortlesere; datamaskinsoftware; konstruert for å muliggjøre samvirke av smartkort med terminaler og lesere; telekommunikasjonsutstyr, salgstedsoverføringsterminaler og datamaskinsoftware for overføring, fremvisning og lagring av transaksjoner, identifikasjon og finansiell informasjon for bruk i finansielle tjenester, bank og telekommunikasjonsindustrier; radiofrekvens identifikasjonsinnretninger (transpondere) og elektroniske verifiseringsapparater for bekreftelse av påliteligheten av betalingskort, bankkort, kredittkort, debetkort og betalingskort; salgsautomater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; trykte publikasjoner, hefter, brosjyrer, aviser, journaler og magasiner, trykksaker, alle relatert til bankvesenet; kredittkort, debetkort, blader. KL. 35: Reklamevirksomhet, bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; kontorfunksjoner; bistand ved handelsvirksomhet, industriell- og bedriftsledelsesassistanse; bedriftsvurderinger; rådgivningstjenester for bedriftsledelse; markedsundersøkelser; markedsføringsstudier; statistisk informasjon (bedrifter); fremstilling av kontoutdrag og regnskapsoppgjør; bokføring; bedriftsundersøkelser; PRvirksomhet; utsendelse og publisering av tekster, utgivelse av reklamemateriell; mobil handel; elektronisk handel. KL. 36: Finansiell virksomhet; bank- og kredittvirksomhet; fremskaffelse av kredittkort, debetkort, betalingskort og lagret verdi forhåndsbetalte korttjenester; nettbank; elektronisk lagret verdipengetjenester, fremstilling av elektronisk kapital og valutaoverføringstjenester, elektroniske betalingstjenester, forhåndsbetalte telefonsamtalekorttjenester, kontantutbetalingstjenester og transaksjonsautorisasjonsog avregningstjenester; anskaffelse av debet- og kredittjenester ved hjelp av radiofrekvens identifikasjonsinnretninger (transpondere), reiseforsikringsvirksomhet; reiseforsikring; tjenester i forbindelse med godkjenning/verifisering av sjekker; utstedelses- og innløsningsvirksomhet, alle relatert til reisesjekker og reiseanvisninger; mobil handel, inkludert betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; elektronisk handel; elektroniske lommebøker; websteder for betaling av regninger; banktjenester online; finansielle tjenester tilveiebrakt og tilgjengeliggjort via telefon og ved hjelp av et verdensomspennende computernettverk eller internett. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhetstjenester; internettbaserte telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester, on-line informasjonstjenester; elektrisk dataoverføring over et globalt fjernt databehandlingsnettverk, herunder internett; tjenester for overføring, anskaffelse eller display av informasjoner fra datamaskinlagret databank eller via internett; overføring av data gjennom bruk av elektronisk bildebehandling ved telefonlinker; elektronisk post, sending og mottagelse av beskjeder; 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 52 kringkastingstjenester; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av websider. KL. 41: Underholdnings- og utdannelsesvirksomhet; elektroniske utgivelser (ikke nedlastbare); tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av online elektroniske publikasjoner; online utgivelse av elektroniske bøker og journaler; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av publikasjoner fra et verdensomspennende computernettverk eller internett som kan gjennomleses; informasjon relatert til utdannelses- og underholdningsvirksomhet; arrangering og avholdelse av konferanser, seminarer, utstillinger og symposier, opplæringskurs, forelesninger. KL. 42: Rådgivningstjenester i forbindelse med datamaskinhardware og datamaskinsoftware; datamaskinprogrammering; støtte- og rådgivningstjenester for styring av datasystemer, databaser og programmer; grafisk design for kompilasjon av websider på internett; informasjon relatert til datamaskinhardware eller datamaskinsoftware tilveiebrakt og tilgjengeliggjort online fra et verdensomspennende computernettverk eller internett; opprettelse og vedlikehold av websteder; styring av computer databaser; vertskap for websteder for andre; utleie av tilgangstid til en computer database; juridisk tjenesteyting; tilveiebringelse av fasiliteter for styremøter; tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger; trykkerivirksomhet; faglige konsultasjoner; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av flerbrukertilgang til et sikkert datastyrt informasjonsnettverk for overføring og spredning av et vidt spekter av informasjon på området finansielle tjenester; websteder for handel; websteder for betaling av regninger; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av finansielle tjenester ved hjelp av et verdensomspennende computernettverk eller internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ØKONOR (730) Innehaver: Økonorgruppen AS, Postboks 376, 8301 Svolvær, NO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SL 73 (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. DE, , /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PERMATONE (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål. KL. 3: Dekk-krem. CH, , 06794/1999 (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, regnskapstjenester, økonomisk rådgivning. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 52 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IREX I - SERIES (730) Innehaver: Qinetiq Ltd, 85 Buckingham Gate, London SW1 6TD, England, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Datamaskinprogramvare, kun for datamaskinsimuleringer og datamaskinmodeller for strålings- og signaturbestemmelse. KL. 42: Utvikling av datamaskinprogramvare, modeller og simuleringer, for strålings- og signaturbestemmelse, utformingsrådgivning og tilveiebringelse av teknisk informasjon relatert til de forannevnte tjenester. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Thales Avionics In-Flight Systems LLC, Red Hill Avenue, Irvine, CA 92614, US KL. 9: Underholdningssystemer for passasjerer i sivile luftfartøyer. US, , 76/225,515 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Konsultasjonstjenester innen telekommunikasjon. AU, , (730) Innehaver: Profil Design Norge, Postboks 24 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 52 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MONOTRONIC (730) Innehaver: Satchwell Control Systems Ltd, Hughenden Avenue, High Wycombe, Buckinghamshire HP13 5SF, England, GB KL. 9: Automatiske temperaturkontrollanordninger. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Scandinavian Home Entertainment Norge AS, Postboks 5103, 1503 Moss, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 52 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR NETWORKS (730) Innehaver: Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1330 Fornebu KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) ikke for medisinske formål, livredning, apparater for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-, bildeog tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater for sending og mottagelse for trådløs overføring av tale, tekst, lyd, bilde og data; innregistrerte dataprogram; informasjonsbehandlings-, radio-, tele- og datakommunikasjonssystem; telekommunikasjons-, datakommunikasjons- og elektroniske kommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater for opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner med displayenhet, samtlige for behandling, registrering, lagring, overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift av data; apparater og instrumenter for overføring, visning, mottagelse, lagring og søking av elektronisk informasjon; utstyr for gjenkjenning og syntetisering av tall; elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater og instrumenter for sporing, identifisering og lokalisering av befordringsmidler; apparater og instrumenter for elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk handel; debiteringsanordninger for anrop i sentralbord og tele- og datanett; elektroniske apparater og instrumenter for fjerntilgang til on-line informasjon; bildefremvisningsapparater og -instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester; registrerte dataprogrammer; programvare på magnetiske bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, plater og minneinnretninger; utstyr for kryptering/dekryptering av data, stemme- og taleinformasjon samt for video- og faksimilekryptering/dekryptering; apparater og minneinnretninger for bearbeiding og behandling av digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger, sendere, mottagere, omkoplere, basestasjoner, terminaler, kabler for elektriske og optiske signaloverføringer; apparater og instrumenter for opptak, reproduksjon, lagring, behandling, mottagelse, sending, modifisering, kompresjon, radiosending av data, lyd, og/eller bilder, stasjonære og mobile kommunikasjonsapparater og - instrumenter, nemlig antenner, sendere og mottagere; instruksjons- og undervisningsapparater og -instrumenter. KL. 16: Papir, papp, kartong samt varer laget av disse produkter, nemlig poser, kartonger, pappkasser, transparent folie, banderoler, klistremerker og bånd; trykksaker, trykte publikasjoner; trykksaker, nemlig manualer, instruksjonsmateriell, undervisningshjelpemidler og brosjyrer, alle forannevnte varer rettet mot data- og telekommunikasjonsbrukere; kataloger; materiale til bokbinding; fotografier; skrive- og kontormateriell; klebemidler og lim for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere (bare opptatt i denne klassen); malerpensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastfilm for emballering; plastmateriale for emballering av pappkartonger og esker samt av papirposer, spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert kontordrift; informasjonshåndtering i forbindelse med datalagrete opplysninger; databasert datahåndtering; databasert databasehåndtering; databasert filhåndtering; databasert registerhåndtering; databasert lagring og fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og foretakrelaterte interaktive databaseinformasjonstjenester, databasert lagring og fremskaffelse, registerhåndtering, sammenstilling, systematisering og videreformidling av on-line databasert informasjon; produksjon og publisering av annonsemateriell på digital vei; opplysningslagring i datamaskiner. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, databaserte finanstjenester, betalingskort-, kontokort-, bankkort- og - kredittkorttjenester; elektroniske pengeoverføringer, online informasjonstjenester vedrørende finans; økonomisk forvaltning av tele- og datautstyr og for dette avsatte lokaler; eiendomsforvaltning, utleie av kontorer (fast eiendom); forsikringskonsultasjoner. KL. 37: Byggevirksomhet; montering, installasjon, vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr innen området data-, telekommunikasjon og kommunikasjonsnettverk; bygge-, installasjons- og reparasjonsvirksomhet; feilsøking- og vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk utstyr samt målesystemutstyr. KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsnett, bredbåndtelekommunikasjonsnett; data-, informasjons- og telekommunikasjonsinformasjonssystemer; tele-, data- og radiokommunikasjoner, informasjonstjenester i forbindelse med tele-, data- og radiokommunikasjon; multimedia meldingstjenester, også interaktive tjenester innbefattet databaserte teletjenester for bransjeinformasjon, i forbindelse med overføring av teleog datastøttet data fra databaser til brukerapparater; datastøttet sending og mottagelse (overføring) av tale, tekst, lyd, bilde og data; utsendelse av meddelelser over elektroniske media; tjenester i forbindelse med elektronisk post; sending og mottagelse (overføring) av databaseinformasjon via telenettet; utleie av tele-, dataog radiokommunikasjonssystemer og utstyr; 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 52 telekommunikasjonsvirksomhet, samt on-line- og kommunikasjonsvirksomhet via et globalt datanettverk; telekomvirksomhet i form av å tilby tjenester for bruk av datanett; sammenkoblingstjenester på datanett; oppsamling og lagring av anrop i sentralbord og tele- og datakommunikasjonsnett; drift av datapakketransmisjonsnett; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; satellittoverføring; informasjon og rådgivning vedrørende telekommunikasjonsvirksomhet og datakommunikasjonsvirksomhet i forbindelse med datapakketransmisjonstjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; tilrettelegging av veiledning og instruksjon, heri innbefattet undervisning og utdannelse, veiledning og instruksjon når det gjelder bruk og drift av kabelbårete og trådløse kommunikasjonsnett for beskjeder, tale og data, samt lagrings- og søkesystem for tele- og datasystem; underholdningsvirksomhet; produksjon av radio-, televisjons- og videoprogram; utleie av lyd- og bildeopptak; utleie av radio- og TV-programmer; on-line informasjonstjenester i forbindelse med underholdning, elektroniske spill og konkurransetjenester via internasjonale datanettverk; sport og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet, kulturelle aktiviteter. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering; konsulentvirksomhet og rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, tekniske beregninger samt dataprogrammering; konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT); datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; teknisk databehandling og -lagring; datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av programvare og programmer; forskning vedrørende utvikling av telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare og programvare; teknologiske tjenester relatert til telekommunikasjon; leasing av tilgangstid til databaser; leasing av dataprogramvare; teknisk forskning; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR PLUS (730) Innehaver: Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1330 Fornebu KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) ikke for medisinske formål, livredning, apparater for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-, bildeog tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater for sending og mottagelse for trådløs overføring av tale, tekst, lyd, bilde og data; innregistrerte dataprogram; informasjonsbehandlings-, radio-, tele- og datakommunikasjonssystem; telekommunikasjons-, datakommunikasjons- og elektroniske kommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater for opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske apparater og instrumenter innbefattet datamaskiner med displayenhet, samtlige for behandling, registrering, lagring, overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift av data; apparater og instrumenter for overføring, visning, mottagelse, lagring og søking av elektronisk informasjon; utstyr for gjenkjenning og syntetisering av tall; elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater og instrumenter for sporing, identifisering og lokalisering av befordringsmidler; apparater og instrumenter for elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk handel; debiteringsanordninger for anrop i sentralbord og tele- og datanett; elektroniske apparater og instrumenter for fjerntilgang til on-line informasjon; bildefremvisningsapparater og -instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester; registrerte dataprogrammer; programvare på magnetiske bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, plater og minneinnretninger; utstyr for kryptering/dekryptering av data, stemme- og taleinformasjon samt for video- og faksimilekryptering/dekryptering; apparater og minneinnretninger for bearbeiding og behandling av digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger, sendere, mottagere, omkoplere, basestasjoner, terminaler, kabler for elektriske og optiske signaloverføringer; apparater og instrumenter for opptak, reproduksjon, lagring, behandling, mottagelse, sending, modifisering, 13

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer