nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: General Electric Co, 1 River Road, Schenectady, NY 12345, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FRISCO (730) Innehaver: H & M Hennes & Mauritz AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 14: Hele klassen. KL. 18: Hele klassen. KL. 25: Hele klassen. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Homer TLC Inc, Wilmington, DE, US KL. 42: Tjenester i forbindelse med fornyelse og forbedring i hjemmet, nemlig rådgivningstjenester i forbindelse med fornyelser og forbedring i hjemmet, husbygging, oppussing/renovering, utstyring av hjemmet og møblering av hjemmet; interiørdekorering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARTISTI (730) Innehaver: Artisti Presangreklame AS, Postboks 92 Alnabru, 0614 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Einar Langseth, Postboks 597 Sentrum, 0106 Oslo KL. 14: Hele klassen. KL. 18: Hele klassen. (730) Innehaver: Pernod Ricard, F Paris, FR KL. 33: Hele klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OUTLOOK (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: EDB hardware og software (innregistrerte dataprogrammer); dataprogrammer og tilhørende manualer (håndbøker) solgt som en enhet. US, , 75/053,439 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SEA WORLD MEGAGEN (730) Innehaver: Sea World Inc, St. Louis, MO, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 41: Virksomhet i forbindelse med drift av marine fornøyelses parker; underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SWITCHBOARD (730) Innehaver: Amgen Inc, 1900 Oak Terrace Lane, Thousand Oaks, CA 91320, US KL. 5: Reseptpliktige farmasøytiske preparater for økning av blodplateantall. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Switchboard Inc, 115 Flanders Road, Westborough, MA 01581, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Fremskaffelse av informasjon om navn og bedrifter, enkeltpersoner, disse enkeltpersonene og bedriftenes adresser, telefonnummere og elektroniske postadresser samt av elektroniske postadressekataloger via globale datanettverk. US, , 75/ (730) Innehaver: Jesus Revolution, Postboks 79, 2026 Skjetten, NO KL. 25: Klær. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter. KL. 42: Sosialt hjelpearbeid blant barn og ungdom. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EUROMEDICA NORGE A/S (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Euromedica Norge AS v/ J.G. Reimertz, Prof Birkelandsvei 24 A, 1081 Oslo, NO KL. 5: Farmasøytiske produkter, veterinære og hygieniske produkter. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Direkte Respons Senteret Interaktiv AS, Klingenberggaten 5, 0161 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene Haavind & Haga DA, Postboks 2338 Solli, 0201 Oslo KL. 9: Datamaskinprogrammer; datamaskiner (innregistrerte programmer for-); datamaskiner (magnethukommelse for-); dataprogrammer (innregistrerte på databærere); operative programmer innregistrerte for datamaskiner; overvåkningsprogrammer for datamaskiner. KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; telekommunikasjon. KL. 42: Databaser (utleie av tilgangtid ved bruk av-); datamaskiner (programmering for-); datamaskiner (utleie av-); dataprogrammer (ajourføring og vedlikehold av-); dataprogrammer og software (vedlikehold av-); forskning og utvikling av informasjonsteknologi; ingeniørvirksomhet vedrørende informasjonsteknologi; konsultasjonsvirksomhet vedrørende informasjonsteknologi; teknisk konsultasjonsvirksomhet. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Scangross Distribution AS, Bjørnerudveien 18, 1266 Oslo, NO KL. 1: Frostvæsker, kondensfjernere. KL. 3: Spylervæsker. KL. 6: Skruer og muttere av metall. KL. 8: Håndverktøy, håndverktøy, nemlig hjul-kryss, skrutrekkere, skiftenøkler, knipetang, kniver, manuelt drevne jekker, is-skraper. KL. 9: Elektriske kontakter, elektriske ledninger, sikringer. KL. 12: Lokk for bensintanker i kjøretøy. KL. 21: Arbeidshansker, bensinkanner/trakter, ikke av edelmetall, snøkoster, svamper og poleringskluter. KL. 22: Slepetau for biler. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Svenska Naturskyddsföreningen, Box 4625, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre vaskemidler; rengjørings-, polerings-, skure- og slipemidler; sepe; parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiemidler; tannpulver, -krem og - pasta. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FORESTIA (730) Innehaver: Kiriakos Panagiotidis, Lindlar, DE og Konstantin Panagiotidis, Lindlar, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Magnetiske databærere, kompaktdisketter (CDer), musikkassetter, videokassetter, databærere med innregistrerte datamaskinprogrammer. KL. 16: Fotografier; skrivesaker og papirvarer; spillkort. KL. 28: Spill, leketøy. KL. 42: Innlosjerings- og pensjonattjenester. DE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Forestia AS, Postboks 25, 2435 Braskereidfoss, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); bygningsmaterialer av tre; sponplater; treplater for bygging, treverk, tilskåret tømmer; stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; bordplater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ATLANTIS (730) Innehaver: Shell International Petroleum Company Ltd, London, England, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 35: Konsultasjoner, rådgivning, informasjon og assistanse ved organisasjons- og forretningsledelse og forretningsutvikling; personalledelse, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, personellrekruttering. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (730) Innehaver: Atlantis Deepwater Technology AS, Hollendergt. 1, 4500 Mandal, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 37: Brønnboring; oljeboring og oljeproduksjon; undervannsbygging og -reparasjoner; installasjon og vedlikehold av oljeledninger. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CORIOLAN SILUETT (730) Innehaver: Guerlain SA, Paris, FR KL. 3: Eau de cologne; toalettvann, etterbarberingsvann, barbergel og barberbalsam; hårgel; deodoranter for personlig bruk, kroppssjampo og kroppslotion; kosmetisk ansiktslotion. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sinituote OY, Erkylän Kartano 50, SF Hyvinkää, FI (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 21: Husholdings- og kjøkkenredskaper; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ADDERALL (730) Innehaver: Shire International Licensing BV, Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Atlantic Brokers AS, Holmensgate 3, 0250 Oslo, NO KL. 5: Farmasøytiske produkter for behandling av hyperaktivitet og/eller oppmerksomhetssvikt. KL. 42: Restaurant- og serveringsvirksomhet. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KRONBORG (730) Innehaver: Delikat Fabrikker AS, Postboks 698, 3002 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SCREENCHECK (730) Innehaver: Eastman Kodak Co, Rochester, NY 1465, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 42: Kvalitetsovervåkningstjenester for kinoer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OSLO DIABETESSENTER (730) Innehaver: Oslo Diabetessenter v/tronstad, Skårer Terrasse 27, 1473 Skårer, NO KL. 41: Undervisning og opplysning om sykdommen diabetes. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ELECTRICITYDESK (730) Innehaver: Enron Europe Ltd, Four Millbank, London SW1P 3ET, England, GB (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Datamaskiner; programvare for datamaskiner; dataprogrammer; datamaskinvare; elektroniske og elektromekaniske apparater, alle til bruk med datamaskiner; data- og instruksjonsmateriell, alt innregistrert i elektronisk, optisk eller magnetisk form; databærere, mikrobrikker, disketter, bånd, kort; elektriske, elektroniske, elektromekaniske apparater og instrumenter til testing og måling; datamaskinprogramvare til bruk i energivirksomhet og i forbindelse med levering og distribusjon av energi; elektroniske og elektriske apparater og instrumenter til bruk ved generering eller distribusjon av energi; apparater til måling av drivstofforbruk; fylle- og reguleringsutstyr samt styringsinnretninger for drivstoff; kraftregulerings- og sikkerhetsapparater og innretninger; deler og utstyr til forannevnte varer. KL. 16: Tidsskrifter, publikasjoner, trykksaker, kataloger; fotografier; skrivesaker; flygeblad, brosjyrer. KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet; forretningsinformasjon; kommersiell informasjon; forretningsundersøkelser; statistisk informasjon; utleie av annonseplass på et globalt nettverk; utsendelse av reklamemateriell; spredning av annonse- og reklamemateriell; utarbeidelse av adresselister; representasjonstjenester for produsenter, utarbeidelse og utgivelse av reklamemateriell; markedsstudier; distribusjon og demonstrering av varer og prøver; organisering, drift og kontroll av salgs- og 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 reklameopplegg; datainformasjonstjenester; bestilling av produkter og tjenester for tredjemann via elektronisk dataoverføring; organisering av utstillinger for forretnings- eller handelsvirksomhet; fjernsynsreklame; tjenester vedrørende lagring og gjenfinning av data, alle for informasjon, bilder, audiomateriell og tekst; levering av forannevnte tjenester via direktelinje fra en datamaskin-database eller fra et globalt nettverk; forretningsledelse; samling av informasjon i datamaskindatabaser; analyse av kostnadspriser; økonomisk planlegging; effektivitetsanalyser; rekruttering av personale; reklametjenester; regnskapstjenester; regnskapstjenester, databehandling og databaseforvaltning og markedsføringstjenester innenfor området generering, transport og markedsføring av olje, gass, elektrisitet og beslektede energivarer; markedsføring av naturgass, olje, naturlig kondensert gass (NGL), kondensert hydrokarbongass (LPG), petrokjemikalier; tjenester vedrørende markedsføring av drivstoff og energi; fakturerings- analyser og prisrisikohåndtering; informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til forannevnte. KL. 36: Finansielle tjenester; tjenester vedrørende håndtering av finansiell risiko; finansiell planlegning og ledelse; finansielle undersøkelser; skatterådgivningstjenester; forsikrings- og gjenforsikringstjenester; pensjonstjenester; kapitalinvesteringstjenester; kredittforvaltning; forvaltning av investeringsportefølje; deponering av verdipapirer og verdisaker; utlån mot pantesikkerhet; garantier; utarbeidelse av finansielle rapporter og analyser; veiledning i finansieringsspørsmål; forvaltning av investeringsportefølje; deponering av verdipapirer og verdisaker; finansielle tjenester vedr. varesalg og -handel på vegne av andre; veldedighetsinnsamlinger; meglertjenester i forbindelse med olje, gass, elektrisitet og beslektede energivarer; finansiering av olje, gass, elektriske og beslektede energivarer; informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de forannevnte tjenester. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; fremskaffe tilgang til globale datamaskinnettverk; elektronisk overføring av data, meldinger og informasjon; interaktiv telekommunikasjonsvirksomhet; nyhetsformidling; telekommunikasjonsopplegg for bestilling av varer og tjenester via elektronisk datakommunikasjon; e- posttjenester; informasjons-, konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til forannevnte. KL. 39: Lagring, transport, distribusjon og salg av kraft og kraftbiprodukter, diesel, naturgass, olje, naturlig kondensert gass (NGL), kondensert hydrokarbongass (LPG), kull og andre energikilder; bevaring og forvaltning av drivstoff og energi; lagring og transport av diesel, naturgass, naturlig kondensert gass (NGL), kondensert hydrokarbongass (LPG), petrokjemikalier, kondensat, restprodukter og raffinerte petroleumsprodukter via rørledning, landtransport, båt og fly; levering og distribusjon av kraft; rådgivnings- og konsulenttjenester knyttet til forannevnte. KL. 42: Utarbeidelse og oppstilling av leveringskontrakter for naturgass, olje, naturgass kondensert hydrokarbongass (LPG), petrokjemikalier og/ eller raffinerte petroleumsprodukter; distribusjon av naturgass, olje, naturlig kondensert gass (NGL), kondensert hydrokarbongass (LPG), petrokjemikalier, raffinerte petroleumsprodukter og andre former for kraft og kraftbiprodukter; sikkerhetstjenester vedrørende drivstoff og energi; kundeveiledning ved kjøp og salg av naturgass, olje, naturlig kondensert gass (NGL), kondensert hydrokarbongass (LPG) og petrokjemikalier; tekniske tjenester og teknologisk rådgivning knyttet til levering og generering av kraft; ingeniørtjenester; letetjenester knyttet til olje, gass og gruvevirksomhet; geofysisk leting; utvikling og undersøkelser knyttet til olje, gass. gruve og energiforsynings- virksomhet; anbringelse av avfall; sikkerhetstesting av utstyr; datamaskinstjenester; rådgivning, utforming, testing, undersøkelser og rådgivningstjenester, alle knyttet til databehandling og datamaskinprogrammering; utforming av datamaskiner og dataprogramvare; dataprogrammering og datasystemanalyser; website-utforming; datasystemanalyser; datatidsdeling; undersøkelse og utvikling av datamaskinvare og -programvare; teknologiske tjenester knyttet til datamaskiner; utleie og leasing av datamaskiner; utleie av datamaskiner og oppdatering av dataprogramvare; utforming av dataprogramvare; leasing av databaser for datamaskin; tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk og elektroniske databaser; overføring og utsendelse av informasjon og data via datamaskinnettverk; vertskap for websites; datanettverkstjenester; tilgang til et globalt nettverk; tilgang til og leasing av tilgangstid til datamaskindatabaser og -nettverk; samling, lagring, analyse og gjenfinning av data og informasjon; dataassistanse via direktelinje; teknisk støtte vedrørende datamaskinvare, dataprogramvare, datanettverk og et globalt nettverk; datanettverkstjenester; direktelinjetjenester vedrørende undersøkelser, gjenfinning, registerføring og organisering av data på elektroniske kommunikasjonsnett og til forbedring av slike nettverks ytelse og funksjon; ytelse av de forannevnte tjenester via direktelinje eller via et globalt nettverk; konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til forannevnte. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INFINITY LEARNING SYSTEMS (730) Innehaver: Enlight Interactive AB, Dalagatan 7, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke apparater) og bøker. KL. 28: Spill og leker. KL. 38: Telekommunikasjonsbaserte tjenester innenfor området pedagogikk, undervisning og kommunikasjon. KL. 41: Undervisning og utdannelse i form av utstillinger, seminarer, undervisning ledet av lærer og fjernundervisning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PANDIA (730) Innehaver: Per Melchior Koch, Prinsessealleen 15, 0275 Oslo, NO KL. 42: Informasjon om bruk av søkeverktøy, søkerkataloger og søkeroboter på Internett og informasjon om litteratur som omhandler bruk av slike; tilbydelse av internettbasert tjeneste for søking etter nyhetsartikler; tilby tilgangstid til database med informasjon om nettsteder, nyhetsgrupper, e-postliste og andre diskusjonsfora på Internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Shinano Kenshi KK, Nagano, JP (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og bilde, CD-rom-drivenheter, CD-R-drivenheter (CD-Recorder) og CD-RW-drivenheter (CD-ReWrite); skriveprogrammer for CD-R-drivenheter og CD-RWdrivenheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TIMEPORT (730) Innehaver: Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Telefoner, cellulære telefoner, radiotelefoner, personsøkere, toveis radioer, radiosendere, radiomottakere, kombinerte radiosendere og -mottakere, radio-basestasjoner, brytere, rutere, elektroniske dagbøker, datamaskiner, modem, batterier, batteriladere, adaptere, antenner, spesialkofferter for å bære ovennevnte varer samt erstatningsdeler for ovennevnte varer. KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet. US, , 75/684,936 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Shinano Kenshi KK, 1078 Ooaza Kamimaruko, Maruko-machi, Chiisagata-gun, Nagano , JP (730) Innehaver: Herman Miller Inc, 855 East Main Avenue, Zeeland, MI 49464, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogramvare angående kontorlayout, romplanlegging, utstyrsbehov og lokalisering. KL. 19: Veggpanel og systemer for innhegning og avlukking av rom, nemlig dører, paneler, lysbjelker, takfliser, tak-t, takstøtter, panelkoplinger, tverrstag og hjørnekoplinger. KL. 20: Møbler for kontor- og hjemmebruk. KL. 24: Tøy og tekstiler, herunder for draperi, møbeltrekk og interiørdekorasjon. KL. 42: Konsultasjonstjenester angående kontorlayout, romplanlegging, utstyrsbehov og lokalisering. US, , 75/ (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: EDB maskinvare (hardware), nemlig prosessorenheter; periferiutstyr til datamaskiner; integrerte kretser; EDB software (innregistrerte dataprogrammer) for tekstbehandling, tabellberegning, datakommunikasjon, forvaltning av databaser, regnskap, handel, videospill, datagrafikk og -oversettelse; apparater og instrumenter for lydgjengivelse og -opptak, nemlig uinnspilte magnetiske datakassetter og datadisketter; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter for kommunikasjon, nemlig radioer og parabolantenner; lavfrekvens apparater, nemlig lydbåndopptakere, opptakere for plater (disks), platespillere, CD-spillere; CD-ROM-drivenheter, CD-R-drivenheter (CD-Recorder), CD-RW-drivenheter (CD-ReWrite), skriftlige programmer for innskriving av data i CD-R og CD-RW; deler og komponenter for elektrisk og elektronisk kommunikasjonsapparater og -instrumenter, nemlig mikrofoner; innspilte magnetiske disketter og bånd, og magnetiske grammofonplater og kompaktplater, alle inneholdende musikk og tale for utdannelses- og underholdningsformål innenfor feltene matematikk, fysikk, naturfag, vitenskap, naturvitenskap, kjemi, språk, poesi, komedie og romaner; andre anvendte elektriske og elektroniske apparater og instrumenter som inngår i denne klassen. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TIVOLI (730) Innehaver: PT Maspion Ltd, Kembang, Jepun, Surabaya 60162, ID (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (730) Innehaver: MasterCard International Inc, 2000 Purchase Street, Purchase, NY , US KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet for varer og tjenester for andre ved å tilby/fremskaffe informasjon til forbrukere og brukere av betalingskort i forbindelse med sikkerheten på et globalt nettverk-websteder for elektroniske betalingstransaksjoner. KL. 36: Finansiell virksomhet; bank- og kredittvirksomhet; tjenester i forbindelse med fremskaffelse av kredittkort, debetkort, kredittkort og betalingskort med mulighet for forhåndslagring/påfylling av beløp; fremskaffelse av brikkebaserte kort for lagring av pengeverdi med mulighet for forhåndslagring/ påfylling av beløp, tjenester i forbindelse med fremskaffelse av kapitalmidler elektronisk og valutaoverføringsvirksomhet, elektroniske betalingstjenester, virksomhet i forbindelse med forhåndsinnbetalte telefonkort, kontantutbetalingsvirksomhet, og transaksjonsbekreftelser og betalingstjenester; reiseforsikringsvirksomhet; virksomhet i forbindelse med godkjenning/verifisering av sjekker; utstedelse- og innløsningsvirksomhet, alle relatert til reisesjekker og reiseanvisninger (travel vouchers), rådgivningsvirksomhet relatert til alle forannevnte tjenester. KL. 6: Aluminium; ekstrusjoner av aluminium; plater av aluminium; aluminiumslegeringer; legeringer av uedelt metall; plater av uedle metaller; bygningsmaterialer laget av uedle metaller og legeringer av disse; bygninger av metallelementer; dører, karmer, vinduer, panelstøtter, lister, stenger, tråd laget av aluminium, stål, uedle metaller samt legeringer av disse; reoler laget av metall samt deler og tilbehør til disse; varer av uedelt metall; beslag og tilbehør av metall til skap, dører, vinduer; lagringsenheter av metall (unntatt møbler); stiger laget i sin helhet eller hovedsakelig av metall; trappestiger av metall; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EUROPROFIL (730) Innehaver: Europrofil AB, Box 50, S Nora, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 6: Bygningsmaterialer av metall. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Mancare AS, Skovvn. 7, 0257 Oslo, NO KL. 3: Kosmetikk, parfymevarer, hårprodukter, tannpussemidler, toalettsaker, såper. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 42: Hud/hårpleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer; porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Terje Høili AS, Postboks 1421, 1602 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AUTOVIA (730) Innehaver: Autovia, Inc, Sacramento, CA 95823, US KL. 35: Oppstilling, for andre, av et utvalg av tjenester slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på, sammenligne priser, fastslå tilgjengelighet, innhente informasjon og kjøpe disse varene. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GROLETT (730) Innehaver: Bioplan Vgt AS, Postboks 443, 5751 Odda, NO (740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund AS v/mons Alfred Paulsen, Postboks 1970 Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. (730) Innehaver: Unichips Italia SpA, Via F. Turati 29, I Milano, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. IT, , M199C (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAPS (730) Innehaver: Schlumberger Resource Management Services Inc, 5430 Metric Place, Norcross, GA 30092, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Data software og data hardware brukt for å kommunisere med, programmere og lese bruksmålere, elektriske målere, vannmålere, gassmålere og varmemålere. KL. 16: Data software-dokumentasjon nemlig brukermanualer. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DESTINATION E*TRADE (730) Innehaver: E*Trade Securities Inc, 4500 Bohannon Drive, Menlo Park, CA 94025, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Forretningsinformasjon og tilveiebringelse av informasjon, plassering herav og andre kilder tilgjengelig på datanettverk; forretnings- og informasjonstjenester som er elektronisk tilgjengelig innen områdene investering, lånefinansiering, pantebelåning og pantemegling, betalingstjenester for regninger, forsikringsmegling og andre finansielle kilder. KL. 36: Administrasjonstjenester for ansattes aksjeplaner, nemlig fremskaffe informasjon innenfor området av ansattes aksjeplaner og individuelle sikkerhetstillelsesinformasjon og elektronisk aksjeplan relatert til transaksjoner, fremskaffet via et interaktivt stemme- telefonsvarersystem og via en web side på et globalt datanettverk; finansielle tjenester, nemlig aksjemeglingstjenester, kredittkort tjenester, lånetjenester, panteutlån- og pantemeglingstjenester, betalingstjenester for regninger, elektronisk overføring av midler på vegne av andre, forsikringsmeglingstjenester og fremskaffe informasjon innenfor området investering og finans over datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk. KL. 38: Tilrettelegging av on-line elektroniske bulletintjenester og samtalerom for overføring av beskjeder mellom databrukere vedrørende finansiell informasjon og elektronisk posttjeneste; tilrettelegging av flerbrukertilgang til et globalt datainformasjonsnettverk; telekommunikasjonsporttjenester, nemlig tilrettelegging av en on-line forbindelse til nyheter, finansinformasjon, forretningsinformasjon og løpende hendelser og referansematerialer. KL. 41: Undervisning- og underholdningstjenester, nemlig programmering og redigering av forretnings- og finansnyheter og informasjon for bruk på personlige datamaskiner, på world wide web og kabelfjernsyn. KL. 42: Datatjenester, nemlig tilrettelegging av direkte instruksjonsnyhetsbrev innenfor området finansiering; fremskaffe søkermaskiner for å oppnå data på et globalt datainformasjonsnettverk. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening (NKL), Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrien. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 18: Lær og imitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PREVENTION TIËSTO (730) Innehaver: Rodale Inc, 33 East Minor Street, Emmaus, PA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig tegnemateriale, redskaper til tegning, modelleringsmaterialer, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Markedsføring og promotering av varer og tjenester for andre i globale datanettverk; markedsførings- og reklametjenester, nemlig utleie av annonseplass via nettsider i globale datanettverk. KL. 42: EDB- og datatjenester, nemlig tilveiebringelse av en on-line publikasjon; tilveiebringelse av tilgang til globale datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tijs Verwest, h.o.d.n. Limited Productions, Nieuwstraat 46, NL-4811 WV Breda, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 41: Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; discjockeyvirksomhet; tjenester av artister og dansere; impressario-, plateselskapsvirksomhet; artister/ kunstnerbyråer; organisering av musikk- og underholdningsprogrammer og -arrangementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SAN PEDRO (730) Innehaver: Viña San Pedro SA, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 33: Viner. (730) Innehaver: Provida ASA, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Datamaskinprogramvare. KL. 42: EDB-programmering; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer og databaser; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FACTIA (730) Innehaver: SB Pharmco Puerto Rico Inc, State Road 172, KM 9.1/Bo, Certenejas, Cidra, PR 00639, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og substanser. (730) Innehaver: Medestea Internazionale SrL, Torino, IT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, spesielt dietetiske tilsetningsstoffer fremstilt av naturlige ingredienser, herunder slike preparater for behandling og forebygging av cellulitter og blodforringelse og for forbedring av blodkar. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GLADBANKEN (730) Innehaver: Clausen & Keller AS, Postboks 1850 Lade, 7440 Trondheim, NO KL. 35: Reklamevirksomhet. KL. 36: Bankvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VOXRA (730) Innehaver: SB Pharmco Puerto Rico Inc, State Road 172, KM 9.1/Bo, Certenejas, Cidra, PR 00639, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REZACTRA (730) Innehaver: SB Pharmco Puerto Rico Inc, State Road 172, KM 9.1/Bo, Certenejas, Cidra, PR 00639, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og substanser. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VOLVO BILFINANS (730) Innehaver: Volvo Trademark Holding AB, S Gøteborg, SE KL. 36: Finansieringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: utleie og leasing av datamaskiner og -programmer; skapelse, design, utvikling og vedlikehold av websider; design, tegning og skriving på bestilling, disse for samling/kompilasjon av websider; intranet design, utvikling og vedlikehold; informasjon tilveiebrakt on-line fra en computer database eller fra et globalt datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til, design og utvikling av multimedia og elektroniske publikasjoner og kataloger; vertwebsider, websidehotell; installasjon, vedlikehold, utarbeidelse og ajourføring av dataprogrammer; utleie og leasing av tilgangstid til databaser; utleie og leasing av tilgangstid ved bruk av databaser; byråer for kontaktformidling; astrologitjenester; tilveiebringelse av tilgang til multimedia og elektroniske publikasjoner og kataloger relatert til underholdning og sport; tilveiebringelse av tilgang til databaser on-line eller på elektroniske media relatert til forretninger; tilveiebringelse av tilgang til elektroniske publikasjoner; tilveiebringelse av tilgang til databaser, on-line eller på elektroniske medier, relatert til sport. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rapid Raceline Ltd, 15 Mark Lane, Leeds LS1 8LB, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og forretninger; kontortjenester; overføring, tilveiebringelse eller fremvisning av informasjon for forretnings- og hus- og hjemlige formål; forretningsfremmende tjenester tilveiebrakt av/via telefon, datanettverk, telefaks, telex, telegraf eller av/via audio og visuelle midler; annonse-, reklame- og fremmende tjenester samt informasjonstjenester relatert dertil; samling av annonser og reklame; forretningsinformasjonstjenester; samling/ kompilasjon av annonser og reklame til bruk som websider på et globalt datanettverk; samling/kompilasjon og systematisering av informasjon i computerdatabaser; transkripsjonstjenester; telefonsvarertjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjons- og underholdningstjenester tilveiebrakt av/via telefon, datanettverk, telefaks, telex, telegraf eller av/via audio og visuelle midler; informasjons- og underholdningstjenester, disse relatert til sport; informasjons- og underholdningstjenester relatert spesielt til fotball (soccer) eller rugby; informasjonstjenester relatert til underholdning eller utdannelse; konkurransetjenester; alle de forannevnte tjenester også tilveiebrakt on-line av/via datanettverk. KL. 42: Datatjenester; programmering for datamaskiner; 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SYNGENTA HOME HELPERS (730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; rådgivende tjenester, computer-software, studier og analyser, alt innen området jordbruk, hagebruk, skogbruk, frøplanting og dyreernæring. (730) Innehaver: Amway Corp, 7575 Fulton Street, East, Ada, MI 49355, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; defroster for kjøleskap og frysere. KL. 3: Rensestift for jern og/eller strykejern og produkter for avkalking av husholdningsapplikasjoner. KL. 4: Lys og veker; belysningsstoffer; velluktende lys. KL. 5: Møllposer, luftrensemidler, luktfjerningsmidler, ikke for personlig bruk, velluktende midler for oppvaskmaskin og for kjøleskap; hygieniske preparater; desinfeksjonsmidler. KL. 21: Skittentøyposer, trekk for strykebrett, hårfjerner for kjæledyr og lofjerner, oppvaskkost og stekepannekost, lukkeanordninger for husholdningsformål, herunder klyper, klips og binders for lukking og forsegling av oppbevaringsposer og beholdere for matvarer, mikrofiberklut, antibakterielle kluter, kluter for å rengjøre strykejern, takstøvklut eller -kost, antistatiske støvkluter eller -koster, koster for alle formål, vindusnal og teleskopisk vindusvasker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: X-TRAIL (730) Innehaver: Nissan Jidosha KK (also trading as Motor Co, Ltd), Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 12: Motorkjøretøyer, vogner, varebiler, lastebiler, stasjonsvogner; konstruksjonsdeler til alle forannevnte varer. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COLGATE REPLACE TWICE AS NICE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til REPLACE (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 21: Børster, inklusiv tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIKO PLASTER (730) Innehaver: Miko Marine AS, Postboks 246, 1377 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 22: Presenninger; presenninger for å tette åpninger i skipsskrog. (730) Innehaver: Ralph Sparre-Enger, Bygdøy Allé 33, 0262 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Klær, fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FUNGE (730) Innehaver: Newcom Technologies Pty Ltd, Level 1, 28 Greenhill Road, Wayville, SA 5034, AU (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Anordninger for overføring av elektroniske signal, inkludert mobiltelefoner og tilhørende overførings-utstyr; deler og tilbehør for mobiltelefoner, såsom supplerende simm-kort, simm-kort holdere og batteriladere. KL. 38: Kommunikasjonstjeneste inkludert tjenester for data-overføring, via radio og telefon, inkludert mobiltelefon-nettverk. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: E*Trade Securities Inc, 4500 Bohannon Drive, Menlo Park, CA 94025, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo aksjeplaner og individuelle sikkerhetstillelsesinformasjon og elektronisk aksjeplan relatert til transaksjoner, fremskaffet via et interaktivt stemmetelefonsvarersystem og via en web side på et globalt datanettverk; finansielle tjenester, nemlig aksjemeglingstjenester, kredittkort tjenester, lånetjenester, panteutlån- og pantemeglingstjenester, betalingstjenester for regninger, elektronisk overføring av midler på vegne av andre, forsikringsmeglingstjenester og fremskaffe informasjon innenfor området investering og finans over datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk. KL. 38: Tilrettelegging av on-line elektroniske bulletintjenester og samtalerom for overføring av beskjeder mellom databrukere vedrørende finansiell informasjon og elektronisk posttjeneste; tilrettelegging av flerbrukertilgang til et globalt datainformasjonsnettverk; telekommunikasjonsporttjenester, nemlig tilrettelegging av en on-line forbindelse til nyheter, finansinformasjon, forretningsinformasjon og løpende hendelser og referansematerialer. KL. 41: Undervisning- og underholdningstjenester, nemlig programmering og redigering av forretnings- og finansnyheter og informasjon for bruk på personlige datamaskiner, på world wide web og kabelfjernsyn. KL. 42: Datatjenester, nemlig tilrettelegging av direkte instruksjonsnyhetsbrev innenfor området finansiering; fremskaffe søkermaskiner, for å oppnå data på et globalt datainformasjonsnettverk. KL. 9: Computer software, nemlig data software brukt til bestyrelse og administrasjon av ansattes aksjeplaner og aksjebaserte kompensasjonsplaner, overvåking og rapportinnvilgelse vedrørende in-side aksjetransaksjoner og andre selskapsrelaterte transaksjoner som har med sikkerhet å gjøre, og å fremlegge, initiere og utføre aksjeopsjonsavtaler for ansatte og kjøp av aksjer for ansatte, planrelaterte transaksjoner, bestyre ansattes aksjekjøpsplaner, sørge for tilgang til aksjeopsjoner og informasjon vedrørende aksjebaserte kompensasjonsplaner gjennom et globalt informasjonsdatanettverk, fremskaffe tilgang til og vedlikehold av en database som inneholder informasjon tilknyttet til aksjeopsjonsplaner og for bruk i valuering av aksjeopsjoner og andre aksjebaserte kompensasjonsrelaterte instrumenter samt manualer for bruk hermed; solgt sammen som en enhet. KL. 16: Trykksaker og markedsføringsmaterialer, nemlig nyhetsbrev, nyhetsbulletiner, tidsskrifter, bøker, rapporter, undervisningsbrosjyrer, dataark relatert til finanstjenester. KL. 25: Klær, nemlig caps og skjorter. KL. 35: Forretningsinformasjon, katalogisering og tilveiebringelse av informasjon, plassering herav og andre kilder tilgjengelig på datanettverk; forretningstjenester som er elektronisk tilgjengelige. KL. 36: Informasjonstjenester som er elektronisk tilgjengelig innen områdene investering, lånefinansiering, pantebelåning og pantemegling, betalingstjenester for regninger, forsikringsmegling og andre finansielle kilder; administrasjonstjenester for ansattes aksjeplaner, nemlig fremskaffe informasjon innenfor området av ansattes 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Haglund Färgindustri AB, Marieholmsgt. 124, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere; dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmaterialer). KL. 35: Administrasjon av butikkjeder; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Victoria Eiendom AS, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Torkildsen, Tennøe & Co v/jacob Solheim, Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Installasjonsvirksomhet. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VICTORIA EIENDOM SEA GRANDPRIX (730) Innehaver: Victoria Eiendom AS, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Torkildsen, Tennøe & Co v/jacob Solheim, Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Installasjonsvirksomhet. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Chugoku Marine Paints Ltd, 1-7, Meijishinkai, Ohtake-shi, Hiroshima , JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 2: Maling, herunder grohemmende maling, antigromaling; antikorrosjonspreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STYLESSENCE (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. CH, , 07279/1999 (730) Innehaver: Minimed Inc, Sylmar, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Infusjonsapparater for medisinske væsker; infusjonssett omfattende infusjonsrør, infusjonsnåler, nålebeskyttere og koblinger; programmerbare infusjonspumper for medisinering og tilbehør herfor i form av sprøyter, beholdere, forbindinger, beskyttelsesbokser og -vesker, engangsutstyr for strømforsyning, belteklemmer og festebelter. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HANS LOY H.L. DPT (730) Innehaver: Badischer Winzerkeller eg, 6, Zum Kaiserstuhl, D Breisach am Rhein, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 33: Viner. DE, , /33 (730) Innehaver: Shore-Tec AS, Postboks 650 Madla, 4090 Hafrsfjord, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); pumper; maskiner og verktøymaskiner til bruk i forbindelse med boring av hull i jordskorpen; nedihullsverktøy for bruk ved vann-, olje- eller gassbrønner; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; datamaskiner; computer periferiutstyr; lagringsmedia for datamaskiner; detektorer; diagnoseapparater (ikke for medisinske formål); elektriske installasjoner for fjernstyring av boreoperasjoner; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 42: Kontroll av vann-, olje- og gassbrønner; geologiske grunnundersøkelser; geologisk og teknisk forskning; kjemiske undersøkelser og analyser; konsulentbistand ved og analysetjenester for utnyttelse av olje- og gassfelt; konsulentbistand ved leting etter olje og gass; utarbeidelse, ajourhold og vedlikehold av dataprogrammer; programmering for datamaskiner; utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering. 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUARIS (730) Innehaver: ex-stock Inc, Wickchester Lane, Suite 475, Houston, TX 77079, US (730) Innehaver: Ramon Guiral Broto, Lepanto, Edificio El Cano, San Antonio Fortmany, Ibiza, ES (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 35: Auksjonsvirksomhet mellom bedrifter gjennom et globalt informasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VICKS (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 10: Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter; termometere, temperatursensorer, vaporiseringsapparater til medisinske formål, forstøvingsapparater, inhalatorer; varmeputer til medisinske formål. KL. 11: Apparater til oppvarming, sterilisering og sanitære formål; luftrensere og luftfiltere; varmeputer, varmeflasker, dampgenereringsapparater, luftfukteapparater; vaporiseringsapparater til oppfriskning og parfymering av luften. (730) Innehaver: StjerneGruppen AS, Storgata 38, 0182 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, ikke opptatt i andre klasser. GB, ,

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PIZZA GUTTA MANJARI (730) Innehaver: Tech Team AS, Skarskroken 6, 0890 Oslo, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Valrhona SA, 14, 16, 18, avenue du Prèsident Roosevelt, F Tain L Hermitage, FR KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. MSN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Tilveiebringelse av informasjon til forbrukere via globale datanettverk i form av shoppingguider samt gaveforslag basert på informasjon fra forbruker; promotering av andres datanettverkbasert forbrukerinformasjonstjenester gjennom annonsering og drift av et datanettverkbasert forbrukerinformasjonsnettsted; tilveiebringelse av linker til nettsteder (i datanettverk) til detaljforhandlere; forbrukerassistanse ved innkjøp av produkter og tjenester via globale datanettverk; informasjon vedrørende forretninger via globale datanettverk; forretningsledelse og reklametjenester for andre, listeforvaltning og tjenester i forbindelse med direkte elektronisk postreklame; assistanse ved plassering og kjøring av annonser i datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; fakturering og regningsbetaling for andre; tilveiebringelse av informasjon til forbrukere via globale datanettverk vedrørende datamaskiner, programvare, datamaskinkomponenter og dataperiferiutstyr; assistanse ved handel med verdipapirer via globale datanettverk; arrangering av auksjoner via datanettverk; tilveiebringelse av handelskataloginformasjon via globale datanettverk; karriereplasseringstjenester via globale datanettverk; tilveiebringelse av rubrikkannonsetjenester via globale datanettverk. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JIVARA (730) Innehaver: Valrhona SA, 14, 16, 18, avenue du Prèsident Roosevelt, F Tain L Hermitage, FR KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CARRÉ DE CARAÏBE FUNGE (730) Innehaver: Valrhona SA, 14, 16, 18, avenue du Prèsident Roosevelt, F Tain L Hermitage, FR KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: Newcom Technologies Pty Ltd, Level 1, 28 Greenhill Road, Wayville, SA 5034, AU (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 36: Finansiell virksomhet. KL. 38: Elektronisk data overføringstjenester vedrørende finansielle saker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BAIT (730) Innehaver: Norsk Iskrem BA, Lysaker Torg 2, 1366 Lysaker, NO KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 30

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EMISOFT.COM (730) Innehaver: Emisoft AS, Postboks 4364, Nygårdstangen, 5837 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 35: Bedriftsundersøkelser; administrasjon av dataarkiver; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; forretningsevaluering; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); økonomiske beregninger; analyse av kostnader og fordeler ved anskaffelse av software og dataprogrammer; opprettelse og implementering av prosedyrer og retningslinjer for miljøbokføring og rapportering; anskaffelse av data og informasjon (manual, automatisering, rutiner); telefonsvar- og telefonstøttetjenester; administrering av tekniske systemer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; utgivelse av bøker; praktisk opplæring (ved demonstrasjon); utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; undervisning; undervisning i bruk av dataprogrammer og software ved bruk av kurs og opplæring på arbeidsplassen. KL. 42: EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; gjenoppretting av data; miljøvernrådgivning; utleie av software og dataprogrammer; opprettelse og styring av databaser, filer og dokumenter; installering av dataprogrammer og software; implementering av virksomheter og tekniske systemer i dataprogrammer og software; utarbeidelse av spesialtilpassede rapporteringsmaler; tekniske miljøanalyser; opprettelse og implementering av prosedyrer og retningslinjer for miljøbokføring og rapportering; gjennomføring av prosjekter for optimal bruk av dataprogrammer og software; gjennomføring av pilotprosjekter vedrørende dataprogrammer og software; anskaffelse av data og informasjon (manual, automatisering, rutiner); registrering og kvalitetssikring; avfallsstyring; kjemikaliestyring og vurdering av kjemisk risiko; utslippstillatelser; daglig rapportering, oppfølgning og kundetilpasning av rapporteringssystemer; miljørapportering for virksomheter og for særskilte formål; rapportering til myndighetene; miljørevisjon; teknisk oppgradering av dataprogrammer og software; optimalisering/vedlikehold av kundens eksisterende implementering; automatisering av utveksling av data og informasjon (database, elektroniske regneark); konsulent- og rådgivningsvirksomhet vedrørende alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CELLUFRESH (730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Oftalmiske farmasøytiske preparater, nemlig smørende og fuktende oppløsninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACCLARO (730) Innehaver: Axiomatic Design Software Inc, 211 N. Beacon Street, Boston, MA 02135, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Datamaskiner; databehandlingsutstyr og - innretninger; computer periferiutstyr; dataprogrammer, innregistrerte på databærere; programvare for datamaskiner; magnethukommelse for datamaskiner; programvare for datamaskinassistert design og konstruksjon; programvare for design av produkter og systemer, nemlig mekanisk, programvare, computere, produksjonsprosesser, materialer, forretningsstrategier og struktur. US, , 75/806,938 31

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: YEAA WETJET (730) Innehaver: YEAA.com AS, Karenslyst Alle 10, 0278 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; faglige konsultasjoner for forretninger, rådgivning for forretningsledelse, konsulentbistand forretningssaker, rådgivning om forretningsutvikling og markedsutvikling, markedsstudier og -undersøkelser, reklamebyråer, reklamebyråvirksomhet over et globalt datanettverk, reklamevirksomhet. KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software, programmering for datamaskiner, bistand ved utarbeidelse og utvikling av websider for bruk i et globalt datanettverk, interaktive tjenester; konsulentvirksomhet vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, interaktive tjenester og virksomhet på et globalt datanettverk. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Vaske- og blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; preparater for pleie, behandling og forskjønnelse av stoffer; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 7: Elektriske og batteridrevne rengjøringsmaskiner og apparater; deler og komponenter til slike. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). CH, , 11648/

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPAPEDICURE (730) Innehaver: Ibas AS, Postboks 1250, 2206 Kongsvinger, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Datamaskiner og dataprogramvare. KL. 42: Programmering for datamaskiner, utleie av datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, testing av dataprogrammer og computer relatert materiale, konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål, tekniske konsultasjoner, konsultasjoner vedrørende datamaskiner, kvalitetskontroll vedrørende datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZANZIBAR (730) Innehaver: Parfums van Cleef & Arpels SA, 20/26 Boulevard du Parc, F Neuilly sur Seine, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Parfyme, eau de perfume, eau de toilette, parfymert melk, krem, lotion og pudder for kroppspleie, parfymerte barberkremer og -skum; parfymert lotion for bruk før og etter barbering, etterbarberingsvann, toalettartikler, parfymerte bade- og dusjgeléer, såper, deodoranter. (730) Innehaver: Creative Nail Design Inc, Vista, CA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Kosmetikk, herunder preparater for behandling av negler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPAMANICURE (730) Innehaver: Creative Nail Design Inc, Vista, CA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Kosmetikk, herunder preparater for behandling av negler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FORMATION (730) Innehaver: Creative Nail Design Inc, Vista, CA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Kosmetikk, herunder preparater for behandling av negler. 33

34 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dale of Norway AS, 5721 Dalekvam, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Gla pris Norge AS, Nye Teglverksvei 7B, 4632 Kristiansand S, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAKEIT (730) Innehaver: Makeit AS, Postboks 741, 1756 Halden, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo KL. 42: EDB-programmering, konsulenttjenester innenfor informasjon- og kommunikasjonsteknologi. 34

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer