nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALUNIT (730) Innehaver: CeramTec AG, Innovative Ceramic Engineering, Fabrikstrasse 23-29, D Plochingen, DE KL. 1: Teknisk keramikk som kjemisk produkt for industrielle formål; kjemiske stoffer til fremstilling av teknisk keramikk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hughes Electronics Corp, El Segundo, US KL. 9: Innretninger for overføring og mottagelse av dataprogrammer, dokumenter, data og informasjon via satellitt eller telefon. KL. 38: Overføringstjenester via satellitt eller telefon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Select Comfort Corp, Minneapolis, MN, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 20: Luftsenger, ikke for medisinsk bruk, lufthodeputer, ikke for medisinsk bruk, madrasser med luftkamre, luftsofasenger og skumkantrammer for luftsenger. (300) Prioritet: US, , 74/683,301 JIGGER (730) Innehaver: Bacardi & Company Ltd, New Providence, BS KL. 33: Vin, spirituosa og likører. 3

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Elink AS, Postboks 206, 5049 Sandsli, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 9: Apparater og instrumenter til styring av strøm; databehandlingsutstyr; dataprogrammer; software og hardware til bruk ved energihåndtering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TABAC ORIGINAL (730) Innehaver: Mäurer + Wirtz GmbH & Co KG, Zweifaller Strasse 120, D Stolberg, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Parfymevarer, kosmetikk, eteriske oljer, såper, stivelsesmidler for kosmetiske formål, blekemidler og andre midler for klesvask, farger for vaskemidler, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping. (730) Innehaver: Mäurer + Wirtz GmbH & Co KG, Zweifaller Strasse 120, D Stolberg, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Parfymevarer, kosmetikk, eteriske oljer, såper, stivelsesmidler for kosmetiske formål, blekemidler og andre midler for klesvask, farger for vaskemidler, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Knut Brox, Ryensveien 63, 4740 Tveit, NO KL. 16: Trykksaker og papir for reklame. KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet. 4

5 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AIRLINE (730) Innehaver: Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, mottak, overføring, sending og gjengivelse av lyd og bilder, telekommunikasjonsutstyr, multipleksere, datamultipleksere, radiomottakere, radiosendere, antenner, modemer; datamaskiner, maskinvarer, dataprogrammer, programvarer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FUJICOLOR SUPERIA (730) Innehaver: Fuji Photo Film Co Ltd, No. 210, Nakanuma, Minami-Ashigara-shi, Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Ueksponert fargefilm og ueksponert fargefotopapir. (730) Innehaver: Jan Hoogergrugge, Zijtwende 24, 2636 GZ Schipluiden, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 31: Ferske tomater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BIOSCREEN (730) Innehaver: Bioscreen, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Parfymevarer, eteriske oljer, hårvann og hårprodukter, tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; herbicider. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 5

6 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Reuters Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr; audio kompaktdisker; video kompaktdisker; audio-video kompaktdisker; optiske kompaktdisker; CD-ROM; datamaskinoperativprogrammer og -systemer; datamaskinprogrammer; datamaskinprogrammer relatert til innsamling og distribusjon av data, finansielle vekslinger, verdipapirhandel, finansielle transaksjoner, nyhetsbyråer; magnetiske data media; optiske data media; magnetiske disker; magnetisk kodede kort; grensesnittenheter for datamaskiner; teleprintere; fjernsynsapparater; telekommunikasjonsapparater og - instrumenter; datamaskiner; tastbord; tastaturer for datamaskiner; computer periferiutstyr; printere for bruk sammen med datamaskiner; modemer; mus (databehandlingsutstyr); computerterminaler; computerprogrammer og publikasjoner i elektronisk form innregistrert på databærere levert on-line fra databaser eller fra utstyr, anlegg eller innretninger tilveiebrakt på globalt nettverk, inklusive websider; computerprogrammer og telekommunikasjonsapparater, inklusive modemer, for å muliggjøre forbindelse til databaser og globalt nettverk; computerprogrammer for å muliggjøre undersøkelser av data. KL. 16: Trykksaker; bøker; tidsskrifter; publikasjoner; fotografier. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker, vareprøver); forretningsoverslag; forretningsinformasjon; etterforskning for forretninger; forretningsundersøkelser; handelsinformasjon; informasjonsbyråer (handelsinformasjon); økonomisk planlegging og beregning; utleie av kontormaskiner og apparater; bedriftsundersøkelser; statistisk informasjon; annonse- og reklamevirksomhet og fremmende tjenester og informasjonstjenester i forbindelse dermed; tjenester i forbindelse med forretningsinformasjon; ovennevnte tjenester tilveiebrakt on-line fra en computer database eller globalt nettverk; innsamling og ordning av annonser til bruk på web-sider på globalt nettverk. KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet; finansielle analyser; finansrådgivning; konsulentbistand i skattespørsmål; børsnoteringer; elektroniske overføringer av kapital og midler; finansiell og børsinformasjon; informasjon angående verdipapirer, obligasjoner, sikringsobligasjoner, handelssalg, vekslings-, børs- og investeringsfond og -legater; skatteestimering; informasjonstjenester i forbindelse med finanser og forsikring, tilveiebrakt on-line fra en computer database eller globalt nettverk. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og telekommunikasjonsapparater; informasjonstjenester i forbindelse med reparasjon eller installasjon, tilveiebrakt on-line fra en computer database eller globalt nettverk. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; sendinger; kommunikasjon ved bruk av datamaskinterminaler; overføring av beskjeder, informasjon og bilder ved hjelp av datamaskiner; elektronisk postoverføring; budtjenester; pressebyråer; utleie av overførings-/ sendeapparater for beskjeder; telegraftjenester; informasjonsbyråer; telekommunikasjon av informasjon og data, inklusive web-sider, dataprogrammer relatert til innsamling og distribusjon av data, finansielle vekslinger, aksjehandler, børshandler, finansielle transaksjoner og informasjonsbyråer (nyheter); tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang og forbindelse til andre computer databaser og globalt nettverk. KL. 42: Tilveiebringelse, leasing og utleie av tilgangstid til computer databaser; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner og -programmer; utarbeidelse av dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; nyhetsreportasjetjenester; vedlikehold av computersystemer. 6

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: REUTERS (730) Innehaver: Reuters Ltd, 85 Fleet Street, London EC4P 4AJ, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr; audio kompaktdisker; video kompaktdisker; audio-video kompaktdisker; optiske kompaktdisker; CD-ROM; datamaskinoperativprogrammer og -systemer; datamaskinprogrammer; datamaskinprogrammer relatert til innsamling og distribusjon av data, finansielle vekslinger, verdipapirhandel, finansielle transaksjoner, nyhetsbyråer; magnetiske data media; optiske data media; magnetiske disker; magnetisk kodede kort; grensesnittenheter for datamaskiner; teleprintere; fjernsynsapparater; telekommunikasjonsapparater og - instrumenter; datamaskiner; tastbord; tastaturer for datamaskiner; computer periferiutstyr; printere for bruk sammen med datamaskiner; modemer; mus (databehandlingsutstyr); computerterminaler; computerprogrammer og publikasjoner i elektronisk form innregistrert på databærere levert on-line fra databaser eller fra utstyr, anlegg eller innretninger tilveiebrakt på globalt nettverk, inklusive websider; computerprogrammer og telekommunikasjonsapparater, inklusive modemer, for å muliggjøre forbindelse til databaser og globalt nettverk; computerprogrammer for å muliggjøre undersøkelser av data. KL. 16: Trykksaker; bøker; tidsskrifter; publikasjoner; fotografier. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker, vareprøver); forretningsoverslag; forretningsinformasjon; etterforskning for forretninger; forretningsundersøkelser; handelsinformasjon; informasjonsbyråer (handelsinformasjon); økonomisk planlegging og beregning; utleie av kontormaskiner og apparater; bedriftsundersøkelser; statistisk informasjon; annonse- og reklamevirksomhet og fremmende tjenester og informasjonstjenester i forbindelse dermed; tjenester i forbindelse med forretningsinformasjon; ovennevnte tjenester tilveiebrakt on-line fra en computer database eller globalt nettverk; innsamling og ordning av annonser til bruk på web-sider på globalt nettverk. KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet; finansielle analyser; finansrådgivning; konsulentbistand i skattespørsmål; børsnoteringer; elektroniske overføringer av kapital og midler; finansiell og børsinformasjon; informasjon angående verdipapirer, obligasjoner, sikringsobligasjoner, handelssalg, vekslings-, børs- og investeringsfond og -legater; skatteestimering; informasjonstjenester i forbindelse med finanser og forsikring, tilveiebrakt on-line fra en computer database eller globalt nettverk. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og telekommunikasjonsapparater; informasjonstjenester i forbindelse med reparasjon eller installasjon, tilveiebrakt on-line fra en computer database eller globalt nettverk. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; sendinger; kommunikasjon ved bruk av datamaskinterminaler; overføring av beskjeder, informasjon og bilder ved hjelp av datamaskiner; elektronisk postoverføring; budtjenester; pressebyråer; utleie av overførings-/ sendeapparater for beskjeder; telegraftjenester; informasjonsbyråer; telekommunikasjon av informasjon og data, inklusive web-sider, dataprogrammer relatert til innsamling og distribusjon av data, finansielle vekslinger, aksjehandler, børshandler, finansielle transaksjoner og informasjonsbyråer (nyheter); tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang og forbindelse til andre computer databaser og globalt nettverk. KL. 42: Tilveiebringelse, leasing og utleie av tilgangstid til computer databaser; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner og -programmer; utarbeidelse av dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; nyhetsreportasjetjenester; vedlikehold av computersystemer. 7

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SMAKKIS (730) Innehaver: Hennig-Olsen Is AS, Postboks 432, 4601 Kristiansand, NO (730) Innehaver: Eurest Nederland BV, Postbus 22875, NL Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Trykksaker; publikasjoner; tidsskrifter; blader og magasiner; informasjonsblader; bøker; adressebøker, trykte veivisere og veiledere; datamaskinprogrammer registrert på papir eller papp; pamfletter; grafiske reproduksjoner og representasjoner/fremstillinger; grafiske trykk; bærevesker/bager; papirvesker/bager; konvolutter og poser av papir; annonseplakater; duker, brikker, håndklær, lommetørklær, dekketøy av papir og papp; undervisningsmateriell; papirlommetørklær; kalendere; skrivesaker; postere; bilder; penner; blyanter; gratulasjonskort; skrivesaker; spillkort; notatbøker; esker; varer av papir og papp. KL. 42: Cateringtjenester; sikkerhetstjenester; tilberedelse av mat og drikke; tilveiebringelse, bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter, barer, bistroer, kaféer, kafeteriaer og kantinetjenester; interiørdesign; pakkedesigntjenester; snack-bartjenester; konsultasjon i forbindelse med bevertning og tilbringing av mat og drikke, og med catering, restaurant- og kafeteriatjenester; avtalefestede mattjenester; tilveiebringelse av mat og drikke gjennom myntstyrte apparater; utleie av myntstyrte apparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Iskrem. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kristian Kaare Evju, Thomas Heftyesgate 6a, 0264 Oslo, NO KL. 9: Elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater til måling og signalering, kontroll, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, databehandlingsutstyr og datamaskiner. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROAD MATE (730) Innehaver: Road Mate International Ltd, San Po Kong, Kowloon, HK (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 8

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KRAFTTEKK (730) Innehaver: Isola AS, 3945 Eidanger, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmaterialer; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Claude Montana BV, AZ Apeldoorn, NL (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (300) Prioritet: BX, , FAGTEKK (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Isola AS, 3945 Eidanger, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmaterialer; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PLANET ICE (730) Innehaver: Best Buy Toys A/S, Jens Grøns Vej 20, DK-7100 Vejle, DK (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; unntatt skibindinger og dermed likeartede varer; juletrepynt. 9

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KORTOFON (730) Innehaver: Multi-Pro AS, Postboks 248, 5049 Sandsli, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 9: Telefonapparater; telefonkort. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TORK XPRESSEN (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ordene hver for seg. (730) Innehaver: SCA Hygiene Paper v/lars Arne Dahl, Postboks 6226, Etterstad, 0603 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Papirhåndklær. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ordene hver for seg. (730) Innehaver: SCA Hygiene Paper v/lars Arne Dahl, Postboks 6226, Etterstad, 0603 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Papirhåndklær. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: E-Z TAC (730) Innehaver: Surgical Dynamics Inc, 111 Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Medisinske og kirurgiske instrumenter for bruk i ortopedisk, artroskopisk og spinalkirurgi. (300) Prioritet: US, , 75/

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRIM-LINE (730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing Co, Saint Paul, MN, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; dekorative og beskyttende produkter laget av plast, substrater eller film for å forsterke, beskytte eller identifisere eksteriør eller interiør på kjøretøyer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonmateriale; bøyelige rør; dekorative og beskyttende produkter laget av plast, substrater eller film for å forsterke, beskytte eller identifisere eksteriør eller interiør på kjøretøyer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Solskjermingsforbund, c/o Kenneth Falck, Åslia 17, 1512 Moss, NO KL. 6: Gardiner av metall; markiser av metall (for bygninger); persienner av metall for utendørs bruk; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 19: Markiser, ikke av metall (for bygninger); persienner for utendørs bruk, ikke av metall eller tekstiler; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 20: Glidetrinser for gardiner; gardinklyper; gardinkroker; gardinringer; gardinskinner; gardinstenger; persienner for innendørs bruk; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 22: Markiser av tekstiler; markiser av syntetiske materialer; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; rullegardiner av tekstiler. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Hasbro International Inc, 1027 Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 28: Leker, spill og leketøy. 11

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THEROX (730) Innehaver: AGA AB, S Lidingö, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 5: Gass for medisinsk bruk. KL. 6: Metallbeholder for komprimert eller flytende gass. KL. 9: Gassparere; nemlig apparater og instrument for dosering, veiing, måling, regulering og kontroll av gass. KL. 11: Gasskonsentratorer i form av gassgeneratorer; gasskondensatorer for produksjon av oksygen; regulering- og sikkerhetsanordninger for gassapparater og gassledninger. KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet og service vedrørende medisinsk utstyr for hjemmeterapi (oxygen homecare therapy). (730) Innehaver: Nordic Restaurant Group ASA, Malmskriverveien 35C, 1300 Sandvika, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Friske frukter og grønnsaker. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 35: Bedriftsrådgivende tjenester vedrørende franchising inkludert markedsføringsrådgivning. KL. 42: Konsultasjonstjenester vedrørende franchising i form av lisensiering og juridisk rådgivning; bevertning og tilbringing av mat og drikke, restaurantvirksomhet. 12

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IVO PARTNERS (730) Innehaver: Imatran Voima OY, Vantaa, FI (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: Imatran Voima OY, Vantaa, FI (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Diabilder. KL. 16: Brosjyrer, tidsskrifter, plakater, postkort, heftebilder, fotografier, folier. KL. 35: Reklametjenester, arrangering/organisering av messer for reklameformål, oppbakking av forretningsledelse. KL. 37: Installasjon av elektriske apparater. KL. 38: Telefon- og e-posttjenester, telekommunikasjonstjenester, fakstjenester. KL. 39: Distribusjon av elektrisitet. KL. 40: Elektrisk produksjon. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: Rådgivning, planlegging, vurdering og beregning innenfor elbransjen, produktutvikling, oppdatering og utleie av dataprogram, utvikling av dataprogram. KL. 9: Diabilder. KL. 16: Brosjyrer, tidsskrifter, plakater, postkort, heftebilder, fotografier, folier. KL. 35: Reklametjenester, arrangering/organisering av messer for reklameformål, oppbakking av forretningsledelse. KL. 37: Installasjon av elektriske apparater. KL. 38: Telefon- og e-posttjenester, telekommunikasjonstjenester, fakstjenester. KL. 39: Distribusjon av elektrisitet. KL. 40: Elektrisk produksjon. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: Rådgivning, planlegging, vurdering og beregning innenfor elbransjen, produktutvikling, oppdatering og utleie av dataprogram, utvikling av dataprogram. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Media Partner AS, Romsdalsgt 7, 6400 Molde, NO (740,750) Fullmektig: Johannes Krohn, Julsundvn 4, 6400 Molde KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 13

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Rønnevig Produkter AS, Lillesand, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: postkort, hilsningskort; trykk, plakater, almanakker, overføringsbilder, albumer; emballasje- og innpakningsmaterialer, etiketter, merkelapper, kort, klebelapper, papirposer, plastbæreposer; spillkort. KL. 25: Klær, hverdagstøy, fritidstøy, sportstøy; halstøy, badetøy, nattøy; fottøy og hodeplagg; frakker, jakker, vester, bukser, sweatshirts, T-skjorter, rugby-skjorter, strikkede polotopper, badedrakter, pysjamas, nattkjoler, boksershorts, sokker, hodebånd, håndleddsbånd, skjerf, belter. KL. 28: Leker, spill, leketøy og lekesett; gymnastikkartikler, sportsartikler, sportsutstyr og sportsapparater og tilbehør derfor; golfutstyr og -artikler, fiskeartikler og utstyr for sportsformål; skiutstyr og tilbehør; surfebrett, snowboards, skateboards; racketer, balltre, hoppetau, hoppestokker, frisbees, drager; videospillmaskiner, datoriserte forlystelsesapparater, elektroniske forlystelsesapparater og -utstyr inklusive spill; flipperspill; modellkjøretøyer, miniatyrmodellkjøretøyer og utstyr derfor, togsett; ballonger, sjongleringssett; kinaputter og knallbonboner. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, utdannelse, instruksjon, undervisning og opplæring ved hjelp av radio og fjernsyn; interaktive underholdningstjenester; database-, on-line- og Internet-informasjon, rådgivningsog interaktiv database-informasjonstjenester, alle relatert til undervisning, underholdning, rekreasjon og publisering; produksjon og presentasjon av fjernsynsprogrammer, filmer, lyd- og videoopptak, CD- ROMs og dataspill; organisering, produksjon og presentasjon av begivenheter for utdannelses-, kultureller underholdningsformål; organisering, produksjon og presentasjon av konkurranser, spill, spørrekonkurranser, forestillinger, begivenheter med publikumsdeltagelse; museumstjenester; publiseringstjenester, utgivelsestjenester; produksjon og presentasjon av utdannelses- og instruksjons-informasjon; fremskaffelse av informasjon vedrørende alle ovennevnte tjenester. (730) Innehaver: Guinness Publishing Ltd, 39 Portman Square, London W1H 0EE, GB KL. 16: Publikasjoner; bøker, magasiner, manualer; trykksaker; papir, papp, papirartikler og pappartikler; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell; skriveredskaper; penner, blyanter, farvestifter, spisser for blyanter, blyantspissere, viskelær, linjaler, hullemaskiner; pennaler, blyantesker og -holdere; ringpermer, foldere, notatbøker, notatblokker, memoblokker; dagbøker, kalendere, adressebøker; 14

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Gausdal Meieri AS, Postboks 114, Østre Gausdal, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjækre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: Gausdal Meieri AS, Postboks 114, Østre Gausdal, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjækre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 15

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Gausdal Meieri AS, Postboks 114, Østre Gausdal, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjækre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: Gausdal Meieri AS, Postboks 114, Østre Gausdal, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjækre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 16

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Outboard Marine Corp, Waukegan, IL, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Forbrenningsmotorer, skipsmotorer, utenbordsmotorer og deler hertil, nemlig mekaniske styrekabler; holdere for utenbordsmotorer, bensinfiltere til bruk ved filtrering av smuss, fibre og vann i bensindrevne skipsmotorer. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Gateway 2000 Inc, 610 Gateway Drive, North Sioux City, SD , US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Datamaskiner, tilbehør til datamaskiner og periferiutstyr. KL. 42: Faglige konsultasjoner, edb-tjenester for å fremme salg av datamaskiner, periferiutstyr og tilbehør til datamaskiner. (300) Prioritet: US, , 75/473,867 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Swedish Orphan AB, Drottninggatan 98, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; legemidler for humanmedisin; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; kjemiske, bakteriologiske og biologiske preparater for medisinsk bruk. KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet, arrangering av undervisning og instruksjon; organisering og ledelse av kongresser, konferanser, seminarer og symposier; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Miljø i Fokus AS, Postboks 59, 1820 Spydeberg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 7: Støvfjerningsapparater for rengjøringsformål; støvsugere; støvsugerslanger; sugemaskiner for industriell bruk. 17

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SKILDA VÄRLDAR (730) Innehaver: Grundy International Operations BV, NL-1217 GP Hilversum, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Kinematografiske filmer; animerte tegnefilmer; filmremser; filmer; magnetisk innspilling; optisk innspilling; magnetisk-optisk innspilling; fast tilstand innspilling; apparater og instrumenter for innspilling og/ eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller data og/ eller informasjon; underholdningsapparater tilpasset for bruk sammen med TV-mottakere; videodisketter; TVapparater; datamaskiner; digitale videodisketter (DVD); laserdisketter; elektroniske bøker og publikasjoner innregistrert på databærere; lydbøker; fotokopieringsmaskiner; spill tilpasset for bruk sammen med TV-mottakere; elektriske- og videoapparater og - instrumenter for underholdning; filmkassetter, programmer og bånd for datamaskinspill; forhåndsinnspilte disketter; programmer for datamaskiner; software; disketter for innspilling; CD-plater; CD-plater som kun leser minne; grammofonplater; lydbånd; kassettbånd; videobånd; rensekassetter; briller; brilleinnfatninger; brilleetuier; solbriller; etuier for solbriller; rammer for fotografiske transparenter; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; bøker; årlige bøker; publikasjoner; tegneseriebøker; sangbøker; magasiner; flygeblader; aviser; albumer; ukeblader; journaler; kataloger; håndbøker; kart; brosjyrer; småblader; plakater; skrivesaker; etiketter; kontorrekvisita; tegne- og malemateriell, apparater og instrumenter; skriveinstrumenter; instruksjons- og undervisningsmateriell; materialer til bokbinding; bokomslag; bokmerker; trykkesett; tegninger; malerier; fotografier; avtrykk; bilder; kalendere; penner; blyanter; pynt for blyanter; malerkoster; malerskrin; merkelapper; gaveinnpakningspapir; gavekort; silkepapir; gavebokser; merkelapper; innpakningspapir; notatblokker; spillekort; overføringsbilder; papirservietter og andre dekorative papirartikler; festartikler og -dekorasjoner av papir; dekketøy av papir; borduker og -tepper av papir; bordbrikker av papir; papirserpentiner; broderimønster; dekorative overføringsbilder; linjaler; viskelær; gratulasjonskort; klistremerker; symboler av papir; faner; skjemaer/kart; vekstskjemaer; papirbokstaver; undervisningsklokker; trykte esker til lydbånd; trykte esker til videokassetter; trykte esker til CD-plater, videodisketter, laserdisketter og datamaskindisketter; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. KL. 25: Klær; fottøy inkludert støvler, sko, tøfler, sandaler, treningssko, sokker og strømper; hodeplagg; hatter; luer; alpeluer; hansker; votter; skjerf; belter. KL. 28: Spill; elektroniske spill, leker; leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; elektroniske leker og - spill; dukker og dukkeklær; teddybjørner; actionlekefigurer; lekekjøretøy; skalamodellkjøretøy; lekebygningskonstruksjoner og lekebilbaner; myke leker; plysjleker; lekesett og lekeesker; ballonger; spillekort; ansiktsmasker; lekemasker; masker; puslespill; draker; juletrepynt; syntetiske juletrær; lysholdere til juletrær; rullebrett; skøyter; sportsbager og esker tilpasset for å transportere sportsartikler; golfhansker; hansker til spill; dukker; marionetter; baller; draker; balltrær; deler, tilbehør og utstyr til alle de forannevnte varer. KL. 41: Utdannelses- og opplæringstjenester; underholdningstjenester; produksjon og presentasjon av radio- og TV-programmer, filmer og show; underholdning av eller relatert til TV og radio; organisering av konkurranser (utdannende eller underholdende); publisering; produksjon av kinematografiske filmer; utdannelsesvirksomhet; organisering av show; utleie av lydopptak og av forhåndsinnspilte show, filmer, radio og TVforestillinger; produksjon av videobånd og videodisketter; radiounderholdning; TV-underholdning; kinounderholdning; teaterunderholdning. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Air & Style Company Sportmanagement und Veranstaltungs-GmbH, Angergasse 19, A-6020 Innsbruk, AT (740,750) Fullmektig: Air & Style Co v/ Henning Erlandsen, Postboks 19, 1353 Bærums Verk KL. 9: CD plater, musikk kassetter, videokassetter, elektroniske spill. KL. 14: Juvelérvarer, bijouterivarer, klokker og ur. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill, leketøy, gymnastikk og sportsartikler. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 18

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GENUS WORKWARE (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Genus AS, Strandveien 37, 1324 Lysaker, NO KL. 9: Dataprogram (software). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Gateway 2000 Inc, North Sioux City, SD, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Datamaskiner, tilbehør til datamaskiner og periferiutstyr. KL. 42: Faglige konsultasjoner, edb-tjenester for å fremme salg av datamaskiner, periferiutstyr og tilbehør til datamaskiner. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Gateway 2000 Inc, North Sioux City, SD, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Datamaskiner, tilbehør til datamaskiner og periferiutstyr. KL. 42: Faglige konsultasjoner, edb-tjenester for å fremme salg av datamaskiner, periferiutstyr og tilbehør til datamaskiner. (300) Prioritet: US, , 75/473,866 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (300) Prioritet: US, , 75/473,802 (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Gateway 2000 Inc, North Sioux City, SD, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Datamaskiner, tilbehør til datamaskiner og periferiutstyr. KL. 42: Faglige konsultasjoner, edb-tjenester for å fremme salg av datamaskiner, periferiutstyr og tilbehør til datamaskiner. (300) Prioritet: US, , 75/473,803 19

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: C. Tybring-Gjedde ASA, Per Krohgsvei 1, Karihaugen, Oslo, NO KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; medisinske undersøkelseshansker av latex. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: G GUIDE (730) Innehaver: Gemstar Development Corp, Pasadena, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; fjernsynsapparater, videokassettopptakere, kabel- TV-dekodere, datamaskiner og fjernkontroller for disse varer; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; fremskaffelse av elektroniske lister og oversikter over nettverksprogrammer og kabel-tvprogrammer via globalt datanettverk. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Infoavis AS, Sørliveien 70, 1787 Berg i Østfold, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 9: Datamaskiner og datamaskinprogramvare. KL. 42: Programmeringstjenester og trykkerivirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FLEXTOP (730) Innehaver: Beecham Group plc, Brentford, Middlesex, GB KL. 21: Tannbørster, tannstikkere, tanntråd, plastbeholdere for tannbørster. (300) Prioritet: BX, ,

21 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DOCKSAFE (730) Innehaver: Valpar Industrial Ltd, Bangor, County Down, Nord-Irland, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Fendere; støtbeskyttende enheter, strimler og remser til båter; fenderenheter og -lister; beslag og armatur for fendere; beslag og armatur for støtbeskyttende enheter, strimler og remser; beslag og armatur for fenderenheter og -lister; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (300) Prioritet: GB, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen AS, Postboks 5001 Majorstua, 0301 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Blader, tidsskrifter og magasiner innregistrert på databærere, disse varer tilgjengelige via et globalt datanettverk. KL. 16: Blader, tidsskrifter og magasiner, disse varer tilgjengelige i papirutgaver. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen AS, Postboks 5001 Majorstua, 0301 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Blader, tidsskrifter og magasiner innregistrert på databærere, disse varer tilgjengelige via et globalt datanettverk. KL. 16: Blader, tidsskrifter og magasiner, disse varer tilgjengelige i papirutgaver. 21

22 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POLLY (730) Innehaver: Jan H. Ramberg, Bø i Telemark, NO (730) Innehaver: Sattler Textilwerke OHG, Graz, AT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 17: Vevede kunststoffer samt belagte vevninger og kunststoffer for telt, sekker og slanger (ikke av metall); belagte vevninger og kunststoffer for haller, plasthaller, luftputehaller, gummibåter og presenninger; svømmesperrer for hindring av miljøforurensning; oljelenser samt flytende lenser. KL. 22: Telter, sekker, markiser av tekstilmaterialer. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; vevninger og stoffer for tekstile formål; bordtepper; bordduker av tekstil; tekstiltapeter. (300) Prioritet: AT, , AM 2155/98 (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROJAN (730) Innehaver: Tidaflag AB, Box 16, S Tidaholm, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 6: Deler til flaggstenger, nemlig kuler, føringer, beslag og fester av metall. KL. 20: Flaggstenger og deler til slike, nemlig kuler, føringer, beslag og fester av plast. KL. 24: Flagg og vimpler av tekstil. (730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, New York, NY 10022, US KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver; -høvler og -maskiner. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 22

23 KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 42: Midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SOLIDOX BI ACTIVE (730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Torshov, 0401 Oslo, NO (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AQUION (730) Innehaver: Ross Winmill and Stuart Hutchins, Stonehouse, Plymouth, PL1 4QU, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Dykkerdrakter, både våt- og tørrdrakter, deler og tilbehør til de forannevnte varer. KL. 25: Sportstøy; T-skjorter, gensere, våtdrakter, klær, inkludert våtdrakter for vannsport, deler og tilbehør til de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MAXITHERM (730) Innehaver: Becker Plastics GmbH, Am Bahnhof 3, D Datteln, DE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 6: Rør, rørtilkoblinger, rørforbindelser, rørledninger, rørsystem (av metall). KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, rør, rørforbindelser og rørsystem for oppvarming og sanitære formål. KL. 19: Rør, rørtilkoplinger, rørforbindelser, rørledninger og rørsystemer (ikke av metall). (300) Prioritet: EM, , KL. 3: Ikke-medisinske toalett preparater, kosmetiske preparater; tannpussemidler; ikke-medisinsk munnvann. KL. 21: Tannbørster, tannbørsteholdere; tannpirkere og tannpirkeholdere; svamper (ikke for kirurgisk bruk); kammer, børster, toalettsaker; tanntråd. 23

24 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXPERIENCE MUSIC PROJECT (730) Innehaver: Experience Music Project, Bellevue, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; museumstjenester (utstilling, fremvisning); tilretteleggelse av fasiliteter for mobile forestillinger og konserter; opptaksvirksomhet for andre; studioopptaksog produksjonsvirksomhet for andre; samfunnstjenester, nemlig organisering av musikkfestivaler; opplærings- og musikkunderholdninginformasjonstjenester utført av datamaskiner ved hjelp av et globalt datanettverk; utleie av audio- og videokassetter, CD-er, audiobånd, videobånd og elektroniske bøker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXPERIENCE MUSIC PROJECT (730) Innehaver: Experience Music Project, Bellevue, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer innregistrert på databærere; opptaksplater, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innspilte audio- og videokassetter; CD-er; innspilte audio- og videobånd; elektroniske bøker, nemlig datadisketter og CD-er; CD- ROMS; multimediaprogrammer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXPERIENCE MUSIC PROJECT (730) Innehaver: Experience Music Project, Bellevue, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; bøker; manualer (trykksaker) for databrukere; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer. 24

25 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXPERIENCE MUSIC PROJECT (730) Innehaver: Experience Music Project, Bellevue, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXPERIENCE MUSIC PROJECT (730) Innehaver: Experience Music Project, Bellevue, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; tilretteleggelse for audiovisjonsfremvisning og - utstillinger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RAPIDVAC (730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150 Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Kirurgisk og medisinsk utstyr, nemlig røykfjernere. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TEAMVIEW (730) Innehaver: Framsikt Personalutveckling AB, Högbergsg. 33, S Stockholm, NO (740,750) Fullmektig: Aage Aakervik, Postboks 11, 7801 Namsos KL. 16: Opplærings- og kursmateriell. KL. 41: Opplærings- og kursvirksomhet. 25

26 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Hallingdal Hytteservice as, 3579 TORPO, NO KL. 1: Torvplater av biologisk vekstmasse bestående av myrjord, kompostbark, gjødsel, kalk og naturlig bindevev. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Innovest v/daglig leder A. Godal, Det hvite hus, 5021 Haukeland Sykehus, NO KL. 42: Forskning, utvikling og rådgivning innenfor helsesektoren. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Norsk Hammerverk AS, Lagerveien 25, 4033 Forus, NO KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; tromler av metall, ikke mekaniske, til opprulling av slanger, kabler og av kjeder; skap av metall til oppbevaring av brannslangetromler, brannslanger og av brannslukningsapparater; tromler av metall, ikke mekaniske, til opprulling av slanger for fremføring av luft, gasser eller av væsker. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; brannslukningsapparater og brannslukningsutstyr bestående av pulverapparater og pulveraggregater, CO2- apparater og andre kjemiske brannslukningsapparater, skumapparater, skumrør, strålespisser og av tåkespredere samt deler dertil, pneumatiske/hydrauliske manøvreringsenheter til betjening eller fjernstyring av forskjellige typer av ventiler for brannslukningsapparater og slanger; samtlige forannevnte varer til brannslukningsformål. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); slanger laget av gummi, plast eller av erstatningsstoffer for disse materialer. 26

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Nytt postnummer fra 1.mars 1999. 1.mars 1999 skjer en større omlegging av postnummer i Norge. Ca. 30% av alle postmottagere,

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer