nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UNICOS/LX (730) Innehaver: Cray Inc, 411 First Avenue South Suite 600, Seattle, WA 98104, US (730) Innehaver: Preline Fishfarming System AS, Nysteinsveien 16, 3960 Stathelle, NO KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 9: Computer software produkter registrert på forskjellige media, for eksempel CD-rom og magnetiske media, til bruk for et computersystem og dokumentasjon distribuert dermed. US, , 78/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CRAY T3X (730) Innehaver: Cray Inc, 411 First Avenue South Suite 600, Seattle, WA 98104, US KL. 9: Computersystemer og dokumentasjon distribuert dermed. US, , 78/

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLOOR MAKER TELEPATH (730) Innehaver: Pan Wood v/kurt Hugo Blindheim, Postboks 84, 6058 Valderøy, NO KL. 19: Bygningsmaterialer. KL. 27: Gulvbelegg, gulvdekke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Delphi Technologies Inc, 5725 Delphi Drive, Troy, MI 48098, US KL. 9: Elektriske deler, styreenheter og tilbehør til motorkjøretøyer og maskineri, motorkjøretøynavigasjonssystemer, datamaskiner, datamaskin-software, video- og audio-kommunikasjonsapparater. KIMS XTRA (730) Innehaver: Kims A/S, Sømarksvej 31-35, DK Søndersø, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Snacksprodukter fremstilt av grønnsaker, herunder poteter, samt av kjøtt; tilberedte nøtter. KL. 30: Snacksprodukter fremstilt av korn eller av mais; sauser (krydrede). 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ELECTRONIC POSTMARK (730) Innehaver: CG Holding AS, Postboks 50 Bryn, 0611 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer (ikke opptatt i andre klasser), gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og - maskiner. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig tegnemateriale, redskaper til tegning, modelleringsmaterialer, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; trykktyper; klisjéer; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer, svamper for husholdningsbruk; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser), tekstilvarer, nemlig gardiner, håndklær, lommetørklær, lintøy, dekketøy og sengetøy; tekstiltapeter; senge- og bordtepper. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt til husholdningsbruk, sennep; eddik, sauser; krydderier; is (naturlig eller kunstig). (730) Innehaver: United States Postal Service, 475 L Enfant Plaza W.SW., Washington, DC , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 39: Organisering av reiser. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OLYMPIATOPPEN (730) Innehaver: Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Postboks 4003 Ullevål Stadion, 0806 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 2: Maling, fernisser, lakker og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler, beis for tre eller lær; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Veterinære preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); metallrør; varer av uedelt metall; malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og maskiner. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 21: Husholdningsredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); materialer for børstebinding; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker; materialer til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BLISS GO VISUAL (730) Innehaver: Bliss World LLC, 50 Washington Street, Brooklyn, NY, US KL. 3: Kosmetikk, fargekosmetikk, ansiktskosmetikk, hudpleieprodukter, såper, kropps- og fotpleieprodukter, velluktende stoffer, eteriske oljer, tannpussemidler, badesalt, kosmetiske preparater til bad, hårpleieprodukter, kropps- og dusjprodukter, parfymer, cologne, eau de toilette, gels og lotioner for oppstramming av kroppen, neglelakk, leppestifter, makeup, solbeskyttelsesmidler og deodoranter. KL. 44: Kurbadvirksomhet; frisørsalongvirksomhet; virksomhet innen kroppsvoksning; tilveiebringelse av badstu- og dampromsfasiliteter, hydroterapivirksomhet, tilveiebringelse av aromaterapibehandlinger, skjønnhetspleie for ansiktet og kroppen, inkludert massasje, ansiktsbehandling, manikyr og pedikyr. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Compodium International AB, Bryggeriet, S Luleå, SE KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester i digitale nett; utleie av teknisk utstyr inklusive multimediaapparatur som apparater for sending og mottak av meddelelser samt tilbehør til disse varer. KL. 41: Produksjon, arrangering og gjennomføring av videokonferanser, -kongresser, -seminarer og -symposier; underholdning; undervisning; utdannelse; utleie av filmprojektorer, videokameraer, videoer, TV-apparater og tilbehør til disse varer. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GINAXIN (730) Innehaver: Macronova AB, Box 754, S Sundsvall, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen AS, Gullhaugveien 1, 0483 Oslo, NO KL. 5: Helsekostpreparat som bare inneholder ekstrakter av ginseng som aktiv ingrediens. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Blader og tidsskrifter. KL. 41: Utgivelse av blader og tidsskrifter. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BONSAI ULTRALUX (730) Innehaver: Satchwell Control Systems Ltd, Invensys House, Charlisle Place, London SW1P 1BX, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Ventiler (maskindeler); ventiler for varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsapparater; ventilaktuatorer; ventilmembraner, ventillukkemekanismer; ventiloperatører; ventiler for maskiner, maskiner og elektriske motorer for regulerings-, styrings- og kontrollventiler; maskiner og elektriske motorer for regulering, styring og kontroll av ventiler; hydrauliske og pneumatiske kontroller for ventiler; ventiler styrt automatisk av temperatur og trykk; vanntilførselssystemer og -apparater, inkludert datakontrollerte systemer; deler, komponenter, utstyr, tilbehør og reservedeler til alle de forannevnte varer. KL. 9: Automatiske temperaturkontrollerende og - regulerende apparater og instrumenter; aktuatorer, styreelementer, kontroll- og betjeningsorganer; elektriske brytere og elektriske kontaktorer; kontrollapparater og - instrumenter; registrerings-, målings- og indikasjonsapparater og -instrumenter for bruk ved varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg og - installasjoner; termostater; elektriske kontroller; dataprogrammer og software for bruk i bygnings- og energistyringssystemer og for bruk i kontroll av varme-, ventilasjons- og/eller luftkondisjoneringsapparater og instrumenter; elektriske og elektroniske kontroller for automatiske regulerings-, styrings- og kontrollventiler; elektriske og elektroniske kontroller for automatisk regulering, styring og kontroll av ventiler; vanntilførselssystemer og -apparater, inkludert datakontrollerte systemer; deler, komponenter, utstyr, tilbehør og reservedeler til alle de forannevnte varer. KL. 11: Ventiler for varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsapparater og -instrumenter; temperatursensitive kontroller for regulerings-, styringsog kontrollventiler; temperatursensitive kontroller for regulering, styring og kontroll av ventiler; termostatiske ventiler; ventiler for regulering av nivået i tanker/ reservoarer; ventiler (maskindeler); vanntilførselssystemer og -apparater, inkludert datakontrollerte systemer; deler, komponenter, utstyr, tilbehør og reservedeler til alle de forannevnte varer. (730) Innehaver: Tammermatic OY, Pl 206, SF Tammerfors, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Vaskeinstallasjoner for kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VERTEBROPLASTIC (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Implantatmaterial til bruk ved spinalkirurgi. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SILA SILACOM (730) Innehaver: Sila Communications Ltd, 4 Carlton Gardens, London SW1Y 5AA, England, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Innregistrert dataprogramvare og datamaskinvare; intelligente elektroniske innretninger for sending av meldinger herunder trådløse meldingsforsendelsessystemer; sett for utvikling av dataprogramvare (SDK S), inkludert sett for utvikling av forsendelse og mottagelse av melding mellom klient og en serverapplikasjon. KL. 36: Finansiell virksomhet herunder virksomhet i tilknytning til aksje- og fondspriser og relaterte finansielle data og nyheter formidlet via telekommunikasjon. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, trådløs overføring av data. KL. 42: Faglige konsultasjoner innen dataprogram, datamaskinvare og telekommunikasjon; spesialutvikling og design av dataprogramvare, middleware og programvare og systemer for trådløs overføring av data; spesialtilpassing, utvikling og integrasjon av trådløse datanettverkssystemer; virksomhet innen konsulent- og støttetjenester i relasjon til maskinvare og dataprogramvare for trådløs overføring og kommunikasjon; virksomhet i relasjon til intelligente meldingsforsendelser herunder trådløse meldingstjenester, klient- og servermeldingsapplikasjoner. US, , ,060 (730) Innehaver: Sila Communications Ltd, 4 Carlton Gardens, London SW1Y 5AA, England, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Innregistrert dataprogramvare og datamaskinvare; intelligente elektroniske innretninger for sending av meldinger herunder trådløse meldingsforsendelsessystemer; sett for utvikling av dataprogramvare (SDK S), inkludert sett for utvikling av forsendelse og mottagelse av melding mellom klient og en serverapplikasjon. KL. 36: Finansiell virksomhet herunder virksomhet i tilknytning til aksje- og fondspriser og relaterte finansielle data og nyheter formidlet via telekommunikasjon. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, trådløs overføring av data. KL. 42: Faglige konsultasjoner innen dataprogram, datamaskinvare og telekommunikasjon; spesialutvikling og design av dataprogramvare, middleware og programvare og systemer for trådløs overføring av data; spesialtilpassing, utvikling og integrasjon av trådløse datanettverkssystemer; virksomhet innen konsulent- og støttetjenester i relasjon til maskinvare og dataprogramvare for trådløs overføring og kommunikasjon; virksomhet i relasjon til intelligente meldingsforsendelser herunder trådløse meldingstjenester, klient- og servermeldingsapplikasjoner. US, , ,044 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RAPIDCLEAN (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, KY , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 8: Manuelt betjent håndverktøy for installasjon av elektroniske kabler, nemlig avisoleringstenger, skrunøkler, keramikkverktøy, krympe-, strekk- og bøyeverktøy. KL. 9: Ledninger og kabler for bruk i forbindelse med kommunikasjon, energi og elektrisitet; udekkede og isolerte elektriske ledninger og kabler; elastiske elektriske ledninger; fiberoptikkledninger og -kabler for kommunikasjon og dermed relaterte produkter og tilbehør; kommunikasjonskabler; sambandsdistribusjonsog utløserkabler, nedgravde og i luften; fastspenningskabler; plenumskabler; flyttbare kabler; elektriske gruvekabler; værbestandige kabler; traukabler; kabler for elektronikk og telekommunikasjon; selvstyrte forsterkerkabler; selvstyrte tenningskabler; batteristarterkabler; hjelpeutstyrskabler; sammenkoblingskabler; kommunikasjons- og kontrollkabler; datamaskinkabler; koaksialkabler; mikrofonkabler; brannalarmkabler; telefon- og internkommunikasjonskabler; høyttalerledninger; alarmog sikkerhetskabler; fjernsynskabler; lyd- og bildekabler; tilbehør for elektriske kabler, nemlig skjerminger, forseglinger, beholdere, spleiseverktøy, avsluttere, koblingsbokser og trekkøyemontasjer; termostater. KL. 11: Belysning, elektriske oppvarmningskabler og aggregater for elektriske oppvarmingskabler. (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger i form av medisinske og kirurgiske instrumenter for spinalt bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MORSTIK (730) Innehaver: Morton International Inc, 100 North Riverside Plaza, Chicago, IL , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål, nemlig bindemidler og overflatebehandlingspreparater til bruk på papir, tre, kompositt, plast, folie, film og metallsubstrater. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AQUA-LAM (730) Innehaver: Morton International Inc, 100 North Riverside Plaza, Chicago, IL , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål, nemlig bindemidler og overflatebehandlingspreparater til bruk på papir, tre, kompositt, plast, folie, film og metallsubstrater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: BAE Systems plc, P O Box 87, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough, Hampshire GU14 6YU, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Apparater for å projisere flygeinformasjon inn i synsfeltet til luftfartøyspiloter. GB, , (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Carl Allers Establissement A/S, Vigerslev Alle 18, DK-2500 Valby, DK KL. 9: Nedlastbare elektroniske publikasjoner. KL. 16: Trykte publikasjoner. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: August Storck KG, Waldstrasse 27, D Berlin, DE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 30: Sukkertøy; sjokolade; sukkertøy med sjokoladeovertrekk; bakverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HEROES FOR THE PLANET (730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road, Dearborn, MI 48121, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Biologisk-dynamisk Forening, Kirkegata 64, 2609 Lillehammer, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; spredning av informasjon om feltene vitenskap, miljøet og bevaring via et globalt datamaskinnettverk; spredning av informasjon om mennesker som er aktive innen feltet vitenskap, miljøet og bevaring via et globalt datamaskinnettverk; interaktive online diskusjonsgrupper som tar for seg vitenskap, miljøet og bevaring. US, , 76/

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UNICMED (730) Innehaver: MDE Medizintechnik GmbH, Case postale 400, CH-8201 Schaffhausen, CH (740,750) Fullmektig: Svein Sørensen, Mindeveien 30, 3733 Skien KL. 10: Medisinsk fysikalsk utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Vivat Holdings Ltd, 17 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UL, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 24: Tekstiler, tekstilvarer. KL. 25: Klær; skjorter, gensere, skjørt, bluser, frakker, jakker, vindmotstandig yttertøy, treningsdrakter, slacks (bukser), bukser, shorts, overaller, dongeriklær, treningsgensere, T-trøyer, gensere, blousonger, jeans, belter og (bukse)seler, slips, skjerf og hansker, hatter, luer, beretter, hodebånd, hetter; fottøy; sko, støvler, sandaler, tøfler, treningsfottøy, sportssko, trikotasje, strømpebukser (tights), sokker og strømper. KL. 40: Behandling av tekstiler med det formål å gi flekkavstøtende eller antistatiske egenskaper; beskyttelsesbehandling av stoffer. GB, , (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HELHETSKLINIKKEN (730) Innehaver: Mona Haugan Stuve, Løkkaveien 34, 1911 Flateby, NO KL. 44: Naturmedisinsk virksomhet i form av akupunktur, soneterapi, kopping, lymfedrenasje, homeopati, kostholdsveiledning, helsekonsultasjon, massasje, healing, aromaterapi; naturmedisinsk behandling i form av urtekurer, vitaminkurer, elektronisk frekvensstimulering, biopati, bioelektronisk testing, kinesiologi, åndelig veiledning, reiki, reflexologi. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUNEPS (730) Innehaver: Brødr. Sunde AS, Postboks 8115 Spjelkavik, 6022 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: I&M Reklamebyrå AS v/espen Sundgot, Apotekergt. 9, 6004 Ålesund KL. 17: Halvfabrikata plast, nemlig ekspanderbar polystyren (EPS). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Takst AS, Postboks 474, 1471 Skårer, NO KL. 36: Taksering og vurdering av fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Brødr. Sunde AS, Postboks 8115 Spjelkavik, 6022 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: I&M Reklamebyrå AS v/espen Sundgot, Apotekergt. 9, 6004 Ålesund KL. 17: Halvfabrikata plast, nemlig ekspanderbar polystyren (EPS). (730) Innehaver: Akershus Eiendomsutvikling AS, Postboks 474, 1471 Skårer, NO KL. 36: Utleie og forvaltning av fast eiendom. KL. 37: Utvikling og bygging av fast eiendom. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VYKTRA CRANIUM COSMO (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Co, 100 Route 206 North, Peapack, NJ 07977, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av infeksjoner, smerter, betennelser, kardiovaskulære sykdommer, onkologi, oftalmiske sykdommer og sykdommer i det sentrale nervesystemet. US, , 78/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHINSAY (730) Innehaver: Chinsay AB, Nybrogatan 3, 4tr, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Computer software; elektroniske publikasjoner og computer software tilgjengelige på og nedlastbare fra Internet eller andre databaser. KL. 35: Bedriftsledelsestjenester innen shipping/ befraktning, transport og logistikk. KL. 39: Transportvirksomhetstjenester; logistikktjenester; shippings-/befraktningstjenester; skipsmeglertjenester; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester; formidling av kontakt mellom befraktere og kjøpere innen transportvirksomhet via elektroniske nettverk; skips- og transportmeglingstjenester via elektroniske nettverk. KL. 42: Konsultasjonstjenester vedrørende design, utvikling og implementering av datatjenester og nettverk for bearbeidelse av transport- og shippings-/ befraktningstransaksjoner; brukersupport, programmering, vedlikehold og utvikling av dataprogrammer og datautstyr i forbindelse med databruk innen skips- og transportformidling. (730) Innehaver: Cranium Inc, 1511 Third Avenue, Suite 443, Seattle, WA , US (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo KL. 16: Kort, nemlig blanke kort; notatblokker; origamisett omfattende silkepapir, vokspapir og syntetisk papir. KL. 28: Spill og puslespill i form av aksjon/ ferdighetsspill, brettspill, spillkort, kortspill, (jigsaw) puslespill, manipulerings-puslespill; utstyr, materiell, og spørsmålssett solgt som enhet eller separat for spill og puslespill og for deltagelse i individuelle eller gruppemessige konkurranser og underholdning og opplæringsaktiviteter; puslespill; kort; leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 38: Tilveiebringelse av sanntids interaksjon med andre datamaskinbrukere for å utføre spill, puslespill, konkurranser og kreative og opplæringsmessige aktiviteter. KL. 41: Underholdningstjenester i form av dannelse og organisering av gruppevise eller individuelle spill, puslespill, konkurranser, og kreative og opplæringsaktiviteter; tilveiebringelse av nettsteder (Internett) for online-spill, -puslespill-konkurranser, samt kreative og opplæringsmessige aktiviteter; tilveiebringelse av innhold i form av spill, puslespill, konkurranser og aktiviteter via e-post, tilveiebringelse av spill, puslespill, konkurranser og kreative og opplæringsmessige aktiviteter som nettverksbrukere kan ha tilgang til i et helt nettverk; organisering og levering av spill-turneringer og -konkurranser; tilveiebringelse av en database online angående spill, puslespill, konkurranser, og kreative og opplæringsmessige aktiviteter; fjernsynsprogrammer innenfor området spill-forestillinger (show); levering av et nettsted angående aktiviteter for lag-bygging (team building), aktiviteter for bygging av lederskap, og aktiviteter vedrørende samfunnstjeneste; praterom og oppslagstavler vedrørende spill, puslespill, konkurranser og kreative og opplæringsmessige aktiviteter. US, , 78/ US, , 78/ US, , 78/

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VARILINK (730) Innehaver: Sherwood Services AG, Schwertstrasse 9, CH-8200 Schaffhausen, CH (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Glow AS, Stokkamyrveien 15, 4313 Sandnes, NO KL. 1: Friksjonreduserende agent til bruk i oljerør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 9: Hardware- og softwaresystemer som tilveiebringer et elektronisk grensesnitt og kvalitetssikring som avgir målrettet stråling. KL. 10: Medisinske innretninger som tilveiebringer et elektronisk grensesnitt og kvalitetsikring som avgir målrettet stråling. US, , 76/237,593 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: PRIMELINK (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sherwood Services AG, Schwertstrasse 9, CH-8200 Schaffhausen, CH KL. 9: Hardware- og softwaresystemer som tilveiebringer et elektronisk grensesnitt som avgir målrettet strålebehandling for bruk i stereotaktisk radiokirurgi eller radioterapi. KL. 10: Medisinske innretninger som tilveiebringer et elektronisk grensesnitt som avgir målrettet strålebehandling for bruk i stereotaktisk radiokirurgi eller radioterapi. US, , 76/237,594 (730) Innehaver: Ulvang AS, Postboks 6646 Etterstad, 0609 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, undertøy. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRAPEZE FACTIVE (730) Innehaver: Trapeze Software LLC, The Financial Service Centre, P.O. Box 111, Bishops Hill, BB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogramvare relatert til transport av mennesker. KL. 39: Rådgivningstjenester, konsulenttjenester, informasjonstjenester relatert til transportering av mennesker. KL. 42: Dataprogramvarerådgivningstjenester; dataprogramvareprogrammeringstjenester; transportplanleggingstjenester. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: SB Pharmco Puerto Rico, Inc, State Road No. 172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, PR 00639, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Anti-infeksjonspreparater for human bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PENDULUM (730) Innehaver: Western Wines Ltd, Glazeley, Bridgnorth, Shropshire WV16 6AB, England, GB KL. 33: Viner; bordviner. (730) Innehaver: Brattås AS, Postboks 1170, 1631 Gamle Fredrikstad, NO KL. 36: Forretninger med fast eiendom. KL. 37: Industrielle rørleggerarbeider, varmeinstallasjonsarbeider, reparasjonsvirksomhet og vedlikeholdstjenester. KL. 40: Bearbeiding av rør og plater i stål og andre materialer. KL. 42: Prosjektering, dimensjonering, installasjon og testing av sprinkler- og brannvernanlegg; prosjektering, dimensjonering, installasjon og testing av damp- og hetvannsanlegg for industri- og næringsmiddelindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LINEA ROSSA (730) Innehaver: Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D Rüsselsheim, DE KL. 12: Motorkjøretøyer og deler dertil. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROTIENT LIFT TUPPERWARE (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Toalettartikler og kosmetiske produkter for pleie og rensing av hud og hår. KL. 5: Medisinske og farmasøytiske preparater for behandling av hud- og hårtilstander. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CROSSFIRE (730) Innehaver: DaimlerChrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, MI , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 12: Motorkjøretøy og deler dertil. (730) Innehaver: Dart Industries Inc, South Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32837, US KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; potpurri (parfyme). KL. 4: Lys og veker, belysningsstoffer. KL. 7: Elektriske apparater for husholdnings- og kjøkkenbruk (ikke opptatt i andre klasser), inkludert miksere (maskiner), elektriske miksere og blandere for husholdningen, elektriske fruktpresser, elektriske kjøkkenmaskiner for finhakking, maling, pressing, elektriske kniver, elektriske bokseåpnere, elektriske visper, rørere, eltemaskiner. KL. 8: Knivsmedvarer, inkludert gafler og skjeer, særlig kjøkken- og bordknivsmedvarer (også laget av plast), kjøkkenkniver, pizzaskjærere, kakekniver, sakser, skrellere for næringsmidler, grønnsakskniver, bokseåpnere, nøtteknekkere. KL. 9: Måleinstrumenter, særlig kjøkkenvekter (elektriske og mekaniske), målemugger, -skjeer, -kopper og -kanner og lokk derfor. KL. 10: Tåteflasker og smokker og lokk derfor. KL. 11: Luftrenseapparater og -instrumenter, vannrenseapparater og -instrumenter; elektriske husholdnings- og kjøkkenapparater ikke opptatt i andre klasser, særlig kaffemaskiner, kokeapparater, kjeler, flaskevarmere. KL. 16: Trykksaker, særlig manualer, kokebøker, oppskriftskort, trykte etiketter, tekstbøker; stensiler; etikettholdere; penne- og blyantholdere; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); pensler. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper, særlig rasper, korketrekkere, flaskeåpnere, hvitløkpresser, fruktpresser, spatler og smørekniver, matøser og iskremskjeer (ice cream scoops) av plast, pastasleiver, skjeer og serveringsredskaper av plast, oppskriftsholdere av plast, plastskjærebrett, knivblokker av plast; husholdnings- og kjøkkenbeholdere og lokk derfor (ikke av edelt metall eller plettert dermed), bordserviser; matlagingsredskaper og stativer derfor; bakeredskaper; kakebrett av plast; bakebrett; bakeformer, brett, tildekningsinnretninger for næringsmidler; glassvarer, porselen og keramikk; lysestaker; kammer og svamper; spann; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; børster (ikke malerpensler); bærbare kjølebokser; isolerte holdere, isolerte flaskeholdere, isolerte flasker og beholdere. KL. 25: Klær, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy. KL. 30: Kaffe, te, kakao, ris, tapioka, sago, 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 35: Organisering av messer og utstillinger for økonomiske og reklame-formål, også på det globale datanettverk; annonse- og reklamevirksomhet, annonseog reklamekonsultasjoner, reklametjenester; markedsføring, markedsføringskonsultasjoner; handelsog forretningskonsultasjoner, organisasjons- og salgskonsultasjoner; konsultasjoner vedrørende salgsteknikk og -programmer; markedsføring via postordre; oppstilling, for andre, av et utvalg varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, også via det globale datanettverk; salg av varer, nemlig varer som nevnt ovenfor i klassene 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 25, 28 og 30. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, særlig matlagingskurs, opplæring innen området produktpresentasjon. KL. 42: Arrangering av home-parties for demonstrasjon av produkter; utleie av tilgangstid til databaser, herunder databaser med informasjon om varer som er tilgjengelige via det globale datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALFA & OMEGA (730) Innehaver: Alfa & Omega AS, Postboks 4294 Torshov, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Hanne Gillebo - Advokatfirma Haakonsen & Haaland DA, Munkedamsvn 45, 0250 Oslo KL. 41: Opplærings- og utdannelsesvirksomhet innen merkevare- og kulturbygging, hvor kommunikasjon, kreativitet og samspill står i fokus, og hvor forretningsmessige problemstillinger belyses ved hjelp av kunst, kultur og humanistiske fag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TWICE AS NICE WITH ICE (730) Innehaver: Jack A Stensland Trading, Slemdalsveien 99, 0373 Oslo, NO KL. 30: Isbiter. (730) Innehaver: SafeTec AS, Postboks 4706 Sofienberg, 0506 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Åpning, montering, vedlikehold av låser og beslag til låser; faglige og tekniske konsultasjoner; tekniske undersøkelser av låser. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REDIBAG SYBARI (730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter Parkway, Deerfield, IL , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Ferdigblandede farmasøytiske produkter. KL. 10: Beholdere for farmasøytiske og medisinske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIRAGE (730) Innehaver: Nor Bekledning Zentralinnkjøp AS, Postboks 1031, 1803 Askim, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Klær. (730) Innehaver: Sybari Software Inc, 353 Larkfield Road, E. Northport, NY 11731, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 9: Computerprogrammer, computerprogrammer for bruk i nettverk og frittstående computere for sikkerhet, databaseadministrasjon og antivirusbeskyttelse, installerte computer software manualer; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 16: Trykte manualer for computerprogrammer, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, tjenester i forbindelse med interaktive nettsider med oppdaterbar informasjon for kundestøtte til softwarekunder, tilveiebringelse av nedlastbare computerprogrammer og computer virusfiler via computernettverk. KL. 42: Konsulenttjenester i forbindelse med utvikling, installasjon og bruk av software i nettverk og frittstående computere innen sikkerhet, databaseadministrasjon og anti-virus beskyttelse; utvikling og publikasjon av software for nettverk og frittstående computere innen sikkerhet, databaseadministrasjon og anti-virus beskyttelse; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANTIGEN THE ACCOLADE (730) Innehaver: Sybari Software Inc, 353 Larkfield Road, E. Northport, NY 11731, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 9: Computerprogrammer, computerprogrammer for bruk i nettverk og frittstående computere for sikkerhet, databaseadministrasjon og antivirusbeskyttelse, installerte computer software manualer; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 16: Trykte manualer for computerprogrammer, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, tjenester i forbindelse med interaktive nettsider med oppdaterbar informasjon for kundestøtte til softwarekunder, tilveiebringelse av nedlastbare computerprogrammer og computer virusfiler via computernettverk. KL. 42: Konsulenttjenester i forbindelse med utvikling, installasjon og bruk av software i nettverk og frittstående computere innen sikkerhet, databaseadministrasjon og anti-virus beskyttelse; utvikling og publikasjon av software for nettverk og frittstående computere innen sikkerhet, databaseadministrasjon og anti-virus beskyttelse; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (730) Innehaver: Skogheim The Accolade, Libakkveien 25 B, 1184 Oslo, NO KL. 41: Underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ISLE OF MTV (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US KL. 41: Underholdningsvirksomhet, nemlig produksjon, distribusjon og utleie av fjernsyns- og radioprogrammer og av filmer, levende filmer og lyd- og videoopptak; produksjon av sceneunderholdningsinnslag, produksjon av fjernsynsunderholdningsinnslag; publikasjon og utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon innenfor området underholdning, musikk og utdannelse ved hjelp av globale datanettverk. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 36 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENGBO (730) Innehaver: Engbo AS, 3103 Tønsberg, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); ankere, beslag for båter, jernbeslag for bygging. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); vinsjer. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Karl Mayer Malimo Textilmaschinenfabrik GmbH, Mauersbergerstrasse 2, D Chemnitz, DE KL. 7: Tekstilmaskiner, særlig kjedevirkemaskiner, symaskiner, rundvevemaskiner, maskiner til fremstilling og festing av trådlag og maskiner til mekanisk festing av fiberflor, erstatningsdeler for tekstilmaskiner; komponentgrupper av tekstilmaskiner. KL. 37: Montering av tekstilteknologiske produksjonslinjer. KL. 42: Serviceytelser i forbindelse med levering av tekstilmaskiner, nemlig prosjektering av og tilsyn med oppbygning av anlegg for tekstilteknologiske produksjonslinjer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kervel Fabrikken, 3700 Skien, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 11: Bordkomfyrer, stekeovner, bordkokeplater. SOHK (730) Innehaver: Sohk Sportswear Inc, Northern Boulevard, Corona, NY 11368, US KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. 22

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer