nr 35/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 35/ årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Ansvarsmerker Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale registreringer Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering Fornyelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AMBER LEAF (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AMBER LEAF Cope & Lloyd LTD, Weybridge, Surrey, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 34 Tobakk, enten bearbeidet eller ubearbeidet; substanser for røyking solgt separat eller blandet med tobakk, ikke for medisinske eller legende formål; snus; røykeartikler inkludert i klasse 34; sigarettpapir, sigarettmunnstykker og fyrstikker. nocom Nocom AB, Kristallen, S Uppsala, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Bedriftøkonomisk administrasjon og databaserte lokaliseringstjenester vedrørende gods og varer, innmating, bearbeiding, kontroll, lagring og fremfinning av opplysninger i databaser. 38 Data- og telekommunikasjonstjenester inkludert datastøttede logistikktjenester, sending og overføring av bilder, informasjon og e-post via data-, mobil- og telekommunikasjonsnett, tjenester vedrørende tilgang til datanettverk. 39 Transport og lagring av varer; tilveiebringelse av informasjon og bookingtjenester for transport og lagring samt logistikktjenester. 42 Leasing av tilgangstid til databaser; profesjonell konsultasjon vedrørende datamaskiner og programvarer, dataprogrammeringstjenester, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare. 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HOME ON THE RANGE HOME ON THE RANGE Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; dataprogrammer; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; spillkort; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COSMO COSMO Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D Rüsselsheim, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer og deler derav. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INSIGHT INSIGHT Aktiebolaget Electrolux, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Ovner og konfyrer samt deler og tilbehør til disse. 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LAPONI Northern Gifts AS, Postboks 24, 9143 SKIBOTN, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Turutstyr-kniver, spisebestikk, kopper, fat, øks og sag. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Lommelykter og hodelykter. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. HELT SIKKERT HELT SIKKERT John Erik Myhre, Gamle Solbergvei 5B, 1337 SANDVIKA, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet, installasjon, montering og reparasjon av dører og vinduer, installasjon, montering og reparasjon av låser, låssystemer, alarmer, alarmsystemer og overvåkningssystemer. 40 Bearbeiding av materialer, nøkkelfiling, nøkkeltilvirkning, produksjon av låser og beslag, produksjon av kretskort, trykkerivirksomhet, trykking av visittkort, brosjyrer, brevpapir og konvolutter og andre trykksaker. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, kurs- og opplæring innen området for alarmer, låser, låssystemer, beslag og nøkler. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av kretskort, grafisk formgivning. 45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker, konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål, nøkkelservice, låsservice, åpning av låser, pengeskap, biler og annet låst materiell, låsreparasjoner, herunder billåser, omkoding av låser, overvåkning av tyveri- og innbruddsalarm. 5

6 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NØTTINGS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NØTTINGS Bjørn Holmsen, Bygdøy Allé 47, 0265 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 29 Nøtter, tørkede frukter, snacks. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OUTSOURCE-IT Baeko AS, Grønsetløkka 10, 3090 HOF, 35 Bistand ved planlegging/gjennomføring av outsourcing til lavkostland; prosjektledelse, administrasjon og rådgivningstjeneste relatert til dette. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 42 Utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; prosjektledelse og rådgivningstjenester relatert til dette. TRIOLE Fujitsu Ltd, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, KAWASAKI-SHI, KANAGAWA-KEN, JP Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Datamaskiner og datamaskinsoftware og dataprogrammer; dataservere; datalagringshardware og datamaskinhardware. 42 Dataprogrammering for andre; design/tilpasning av dataprogrammer for andre; installasjon og oppsett av datamaskinprogrammer; vedlikehold og oppdatering av dataprogrammer; fjernstyring og fjernovervåking av andres datasystemer og datanettverk for tekniske årsaker og for å tilby back-up dataprogrammer og anlegg; analyser av datasystemer, konsultasjoner innenfor området datamaskinhardware og datasoftware. Tjenester i form av å skaffe til veie informasjon om utforming, utvikling og vedlikehold av datasoftware; utleie og leasingutleie av datamaskiner, dataservere og datamaskinprogrammer, skaffe til veie dataprogrammer; forskning og utvikling innen datamaskinhardware and software og kommunikasjonssystemer og halvleder utstyr, kryptering av data for datamaskiner; konvertering av dataprogrammer og data. 6

7 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRAMERICA (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRAMERICA The Prudential Insurance Co of America, 751 Broad Street, NJ NEWARK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WINDOWS UPDATE WINDOWS UPDATE Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 42 Datatjenester, nemlig tilby datasoftware til brukere via internett; tilby online informasjon vedrørende datamaskiner, periferiutstyr for datamaskiner og datasoftware; online tekniske bruker- og systemstøttetjenester innen feltet datamaskiner og datasoftware. OFFSHORE&MARINE Offshore & Marine AS, Postboks 425, 4304 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Beholdere; containere. 7 Motorer; borerigger; boretårn; generatorer; maskiner; kraner; styreinnretninger for maskiner og motorer. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; alarminstrumenter; armatur; dataprogrammer; software; fjernstyringsapparater; kontrollapparater; nautiske apparater og instrumenter; elektroniske publikasjoner; sender- og mottakerapparter for elektroniske signaler; elektriske omformere; batterier. 11 Apparater og installasjoner for belysning; generatorer; luftrenseapparater- og maskiner; renseapparater for olje og vann; raffineringstårn; sikkerhetsanordninger for vann- og gassapparater og - ledninger. 12 Båter; propeller; skip; skrog; styreanordninger for fartøyer; vannfartøyer. 35 Salg av beholdere, containere, motorer, borerigger, boretårn, generatorer, maskiner, kraner, styreinnretninger for maskiner og motorer, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, alarminstrumenter, armatur, dataprogrammer, software, fjernstyringsapparater, kontrollapparater, nautiske apparater og instrumenter, elektroniske publikasjoner, sender-og mottakerapparater for elektroniske signaler, elektriske omformere, batterier, apparater og installasjoner for belysning, generatorer; luftrenseapparater- og maskiner, renseapparater for olje og vann, raffineringståm, sikkerhetsanordninger for vannog gassapparater og -ledninger, båter, propeller, skip, skrog, styreanordninger for fartøyer, vannfartøyer; rådgivning om forannevnte tjenester. 36 Bestyrelse av fast eiendom; 7

8 registrerte varemerker /05 eiendomsomsetning; utleie av fast eiendom. 37 Vedlikeholdsvirksomhet; ferdigstillelse; bygging; ombygging; byggeledelse; kjemisk rensing; malervirksomhet; sandblåsing; skipsverft; verft for installasjoner til bruk i virksomhet til sjøs; undervannsbygging og -reparasjoner; byggevirksomhet; rådgivning om forannevnte tjenester. 39 Distribusjon av elektrisk kraft; vannforsyning; gassforsyning; utleie av lagerplass; lagring; lasthåndtering; oppbevaring; kaitjenester; rådgivning om forannevnte tjenester. 40 Bygging av maskiner, apparater, anlegg og innretninger for andre; smedvirksomhet; støping; metallbelegging; metallbehandling; materialbehandling; rådgivning om forannevnte tjenester. 42 Brønnkontroll; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; industrielt design; mekanisk og teknisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann); ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; kvalitetskontroll; materialtesting; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier; tegning (industridesign); undervannsforskning; miljøvernrådgivning; fartøyklassifisering; automatisering; rådgivning om forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RIGGED for the FUTURE Offshore & Marine AS, Postboks 425, 4304 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; beholdere; containere. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; motorer; borerigger; boretårn; generatorer; maskiner; kraner; styreinnretninger for maskiner og motorer. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannsl ukn i ngsapparater; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; alarminstrumenter; armatur; dataprogrammer; software; fjernstyringsapparater; kontrollapparater; nautiske apparater og instrumenter; elektroniske publikasjoner; sender- og mottakerapparter for elektroniske signaler; elektriske omformere; batterier. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; apparater og installasjoner for belysning; generatorer; luftrenseapparater- og maskiner; renseapparater for olje og vann; raffineringstårn; sikkerhetsanordninger for vannog gassapparater og -ledninger. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; båter; propeller; skip; skrog; styreanordninger for fartøyer; vannfartøyer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; innkjøp for andre; 8

9 registrerte varemerker /05 salg av beholdere, containere, motorer, borerigger, boretårn, generatorer, maskiner, kraner, styreinnretninger for maskiner og motorer, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, alarminstrumenter, armatur, dataprogrammer, software, fjernstyringsapparater, kontrollapparater, nautiske apparater og instrumenter, elektroniske publikasjoner, sender-og mottakerapparter for elektroniske signaler, elektriske omformere, batterier, apparater og installasjoner for belysning, generatorer, luftrenseapparater- og maskiner, renseapparater for olje og vann, raffineringstårn, sikkerhetsanordninger for vannog gassapparater og -ledninger, båter, propeller, skip, skrog, styreanordninger for fartøyer, vannfartøyer; rådgivning om forannevnte tjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning; utleie av fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikeholdsvirksomhet; ferdigstillelse; bygging; ombygging; byggeledelse; kjemisk rensing; malervirksomhet; sandblåsing; skipsverft; verft for installasjoner til bruk i virksomhet til sjøs; undervannsbygging og -reparasjoner; byggevirksomhet; rådgivning om forannevnte tjenester. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; distribusjon av elektrisk kraft; vannforsyning; gassforsyning; utleie av lagerplass; lagring; lasthåndtering; oppbevaring; kaitjenester; rådgivning om forannevnte tjenester. 40 Bearbeiding av materialer; bygging av maskiner, apparater, anlegg og innretninger for andre; smedvirksomhet; støping; metallbelegging; metallbehandling; materialbehandling; rådgivning om forannevnte tjenester. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; brønnkontroll; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; industrielt design; mekanisk og teknisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann); ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; kvalitetskontroll; materialtesting; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier; tegning (industridesign); undervannsforskning; miljøvernrådgivning; fartøyklassifisering. automatisering; rådgivning om forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU DI DYNAMIC INTELLIGENCE Whirlpool Europe SrL, Viale Guido Borghi,27, COMERIO (VA), IT Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 7 Motorer, inkludert elektriske motorer (ikke for landkjøretøyer), elektrisk drevne pumper, kompressorer for kjøling og luftkondisjonering, apparater og installasjoner for vasking av mat, sengetøy, duker og dekketøy samt tekstiler, inkludert vaskemaskiner for klær, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner for glass, vaskemaskiner for grønnsaker, maskiner for tørr rensing og kjemisk rensing, sentrifuger, strykemaskiner, presseog strykemaskiner, komponenter og utstyr for vaskemaskiner og for oppvaskmaskiner; komponenter for kjøkkenkverner for avfall, matavfalls- og søppelkompaktorer; små bærbare apparater, inkludert blandeapparater, miksmastere, matkverner, deler og utstyr til disse produkter. 11 Maskiner for kjemisk/fysisk behandling av vann; kjøle- og fryseutstyr og -anlegg, kjøleskap og kjøleapparater, frysere, kjølecontainere, -kabinetter og skap; komponenter og tilbehør for kjøle- og fryseapparater og -anlegg; anlegg for fremstilling, tilberedning, bearbeiding, istandsettelse, koking, steking og fordeling av mat, gass-, elektriske og gass/elektriske komfyrer og kokeapparater, gass-, elektriske og gass/elektriske komfyrplater, gass- og elektriske komfyrer og ovner, mikrobølgeovner, gass-, elektriske varmeplater, gass-, elektriske og damp-griller, komponenter og tilbehør for maskiner og anlegg for tilberedning, koking og steking av mat og drikkevarer, apparater og anlegg for oppvarming, luftkondisjonering og til luftfukting, anlegg for vannbehandling, ventilasjonsvifter, badekar, deler og utstyr til disse produkter. 37 Installasjon, montering, reparasjon og vedlikehold av motorer, inkludert elektriske motorer (ikke for landkjøretøyer), elektrisk drevne pumper, kompressorer for kjøling og luftkondisjonering, apparater, inkludert vaskemaskiner for klær, tørkeapparater og - maskiner for klær, oppvaskmaskiner, kjøkkenkverner for matavfall, matavfalls- og søppel-kompaktorer, apparater og anordninger for oppvarming, koking og steking for tørking, kjøling, frysing, mikrobølgeovner, ovnshetter, luftrense-, ventilasjons og vannforsyning. 9

10 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: R Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på datamaskiner og videospillmaskiner; dataspillinnsatser (cartridges); dataspillkassetter; dataspillbånd; videospillinnsatser (cartridges); videospillkassetter; forhåndsinnspilte videobånd, lydbånd, CD-er og DVD-er inneholdende lyd og bilde innen feltene musikk, live-action-programmer, spillefilmer og animasjons- og tegnefilmer; spillefilmer innen kategoriene komedie, drama, action, eventyr og animasjon; og spillefilmer for kringkasting via fjernsyn innen kategoriene komedie, drama, action, eventyr og animasjon. 16 Publikasjoner, nemlig strategiguider, brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier, eventyrbokserier, blader, magasiner og nyhetsbrev, alle innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning; penner, blyanter, markeringspenner, skrivesaker, papirvarer, skrivesaksporteføljer, utklippstavler,skrivebordssett (desk sets), penne- og blyantholdere, monterte og umonterte fotografier, plakater, magnettavler, notatblokker, binders, stiftemaskiner, papirvekter, papirbrikker, kalendere, notatbøker, bokomslag,klistremerkebøker, gratulasjonskort og notatkort. 25 Skjorter, vester, trøyer, gensere, treningsbukser, bukser, kjeledresser, shorts, lekedrakter (rompers), jakker, caps, pyjamas, kåper, badekåper, morgenkåper, nattskjorter og -trøyer, bukseseler, overaller, frakker, kapper, svetteremmer, skjerf, sjal, hansker, votter, sokker, trikotasje, strikkevarer, strømper, undertøy, fottøy, hodeplagg, hatter, slips, solskjermer (hodeplagg), håndlinninger, mansjetter, tøysmekker, forklær, og Halloween- og maskeradekostymer. 28 Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og tilleggsutstyr til slike; ballonger; badekarleker; lekebyggeklosser; dukker og tilleggsutstyr for slike; dukkeklær; brettspill; kortspill; lekekosmetikk for barn; kostymemasker; støpte miniatyrkjøretøyer; lekefly og -helikoptre; batteridrevne, fjernkontrollstyrte lekekjøretøyer; sendeplater (flying discs); oppblåsbare vinylfigurer; puslespill; drager; klinkekuler; innendørs sove-og leketelt; plysjleketøy; håndholdte dukker; lekekjøretøyer til å sitte i og kjøre på; togsett; lekebarberingssaker; rullebrett (skateboard); rulleskøyter; sparebøsser; vannspruteleker; lekepistoler; juletrepynt; flipper- og spillehallmaskiner; håndholdte enheter for spilling av elektroniske spill; modellbyggesett av lekefigurer; lekeplassballer; sportsballer; basketballer; golfballer; golfballmarkører; tennisballer; baseballer; sprettballer; gummiballer; sportsballer av gummi; lekeballer av gummi; baller av mykt materiale for lindring av stress; bager for transport av golfutstyr, bager for transport av basketballutstyr, bager for transport av baseballutstyr, bager for transport av tennisutstyr; manipulasjonspuslespill og bygge-og konstruksjonsleker; uroer for barnesenger (crib mobiles); uroer for barn; målskivesett bestående av en målskive, plastsugekoppdartpiler og en leke-dartpistol; spillkort. 41 Tilveiebringe et online tidsskrift/magasin og webside inneholdende informasjon innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning; tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og dataforbedringer for spill; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av et online dataspill; produksjon og distribusjon av spillefilmer og fjernsynsprogrammer; og underholdning i form av løpende fjernsynsprogrammer innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAHIA BAHIA Arch Chemicals Inc, P O Box 5204, CT RWALK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast;gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kjemiske produkter for å rengjøre og behandle vann, svømmebasseng, kurbad og boblebad; testsett relatert til vann nemlig kjemiskeanalysesett for testing av vann i svømmebasseng, kurbad og boblebad; klorstoffer; kjemiske produkter for vannrensing. 10

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US CSO EXECUTIVE COUNCIL CSO EXECUTIVE COUNCIL lnternational Data Group Inc, 5 Speen Street, MA01701 FRAMINGHAM, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 35 Resurs og nettverksbygging for profesjonelle ledere, nemlig programmer for deling av kunnskap relatert til området informasjonsteknologi og informasjonstjenester; arrangering og ledelse av forretningskonferanser innenfor området nettverksbygging for profesjonelle ledere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US CMO EXECUTIVE COUNCIL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: E 35 E 35 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. 28 Modellkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CMO EXECUTIVE COUNCIL International Data Group Inc, 5 Speen Street, MA01701 FRAMINGHAM, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 35 Resurs og nettverksbygging for profesjonelle ledere, nemlig programmer for deling av kunnskap relatert til området informasjonsteknologi og informasjonstjenester; arrangering og ledelse av forretningskonferanser innenfor området nettverksbygging for profesjonelle ledere. Merket er et rent figurmerke Orthometer AS, Slotsmarken 10, 2970 HØRSHOLM, DK Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske, fysikalske og veterinære apparater og instrumenter, samt deler til disse (ikke opptatt i andre klasser); kunstige lemmer, samt deler til disse (ikke opptatt i andre klasser); ortopediske artikler; skinner; radiologiske apparater for medisinsk bruk; røntgenapparater for medisinsk bruk; suturmaterialer 11

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PAPA DOLMIO PAPA DOLMIO Masterfoods AS, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; sjømat; konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukt, grønnsaker, rotfrukter og poteter; matretter og bestanddeler til matretter bestående av de ovennevnte matvarer; melk og meieriprodukter; mousser, kalde desserter; drikker laget av melk og melk med smakstilsetninger; drikker laget av meieriprodukter; supper; søte smørepålegg, pikante smørepålegg; salater; drikker; fyll bestående av, eller produsert av produkter i klasse 29, snacks; ferdige retter og bestanddeler til ferdige retter; proteinholdige substanser til menneskeføde; næringsmidler laget av de ovennevnte varer. 30 Ris, pasta; kornprodukter og matvarer laget av korn, frokostblandinger; te, kaffe, kakao; sjokoladedrikker, kaffe-essens, kaffeekstrakter, blanding av kaffe og sikori; sikoriblandinger, alt til bruk som kaffeerstatninger; ikkemedisinerte konfektyrer og konditorvarer; bakverk, kaker, kjeks; spiseis, iskrem, iskremprodukter, frosset yoghurt, frosset konfektyrer; kalde desserter, mousser, sorbeer; brød; kaker laget av butterdeig; drikker; fyll bestående av eller produsert av produkter i klasse 30; søte smørepålegg, pikante smørepålegg, snacks, ferdige retter og bestanddeler til ferdige retter; sjokolade; pizzaer; pizzabunner; pizzasauser og pizzapynt i form av, eller bestående av varer i klasse 30; sauser til pasta og ris; salat dressinger; majones; sauser; dipp; næringsmidler laget av alle varer i klasse Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAMA DOLMIO MAMA DOLMIO Masterfoods AS, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; sjømat; konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukt, grønnsaker, rotfrukter og poteter; matretter og bestanddeler til matretter bestående av de ovennevnte matvarer; melk og meieriprodukter; mousser, kalde desserter; drikker laget av melk og melk med smakstilsetninger; drikker laget av meieriprodukter; supper; søte smørepålegg, pikante smørepålegg; salater; drikker; fyll bestående av, eller produsert av produkter i klasse 29, snacks; ferdige retter og bestanddeler til ferdige retter; proteinholdige substanser til menneskeføde; næringsmidler laget av de ovennevnte varer. 30 Ris, pasta; kornprodukter og matvarer laget av korn, frokostblandinger; te, kaffe, kakao; sjokoladedrikker, kaffe-essens, kaffeekstrakter, blanding av kaffe og sikori; sikoriblandinger, alt til bruk som kaffeerstatninger; ikkemedisinerte konfektyrer og konditorvarer; bakverk, kaker, kjeks; spiseis, iskrem, iskremprodukter, frosset yoghurt, frosset konfektyrer; kalde desserter, mousser, sorbeer; brød; kaker laget av butterdeig; drikker; fyll bestående av, eller produsert av produkter i klasse 30; søte smørepålegg, pikante smørepålegg, snacks, ferdige retter og bestanddeler til ferdige retter; sjokolade; pizzaer; pizzabunner; pizzasauser og pizzapynt i form av, eller bestående av varer i klasse 30; sauser til pasta og ris; salat dressinger; majones; sauser; dipp; næringsmidler laget av alle varer i klasse Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføring. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RØRFORNYING RGE (526) Unntaksannmerkning: Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i merket. Rørfornying Norge v/kristian Olimb AS, Furuholt, 1640 Råde, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjon og rehabilitering av vann- og avløpsrør. Merket er et rent figurmerke Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; briller og brine-etuier, solbriller og etuier for solbriller; magnetiske databærere, opptaksplater, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; elektronisk utstyr; appårater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; audioog videoopptak i alle media; audio- og videospillere for alle media; audiokassetter; CD-er; videokassetter; laservideoplater; digitale videoplater; digitale (dreibare) plater; CD-ROM; spillefilmer; CD-spillere; kompakte CDopptakere; DVD-spillere; DVD-opptakere; videokassettspillere; videokassettopptakere; audiokassettopptakere; MP3-spillere; MP3opptakere; miniplater; miniplatespillere; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr; kalkulatorer; datamaskiner; dataprogrammer; dataspillprogrammer; computer software; computer hardware; datamaskinperiferiutstyr; datamaskintastaturer; datamaskinmonitorer; datamaskinplatedrev; modemer; printere; datamus; musematter for bruk i tilknytning til datamaskiner; arm- og håndleddsstøttematter for bruk i tilknytning til datamaskiner; personlige digitale assistenter; bærbart telekommunikasjonsmeldingsutstyr; personsøkere; radiotelefoner; telefoner og mobiltelefoner samt utstyr for slike; kameraer; digitale kameraer; videokameraer; radioer; fjernsynsapparater; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; brann-slukningsapparater; globale posisjons-systemer (GPS). 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av 13

14 registrerte varemerker /05 edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, smykker, edle steiner; ur og kronometriske instrumenter; remmer til ur; klokker (ur); bijouterivarer; nøkkelringer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skrivepapir; skrivesaker og papirvarer; konvolutter; gaveinnpakningspapir; sløyfer for gaveinnpakningspapir; kakedekorasjoner av papir; papirvesker; papirposer; papirdekorasjoner for bruk midt på bordet; papirdekorasjoner; papirhatter og/eller -luer; papirduker; papirservietter; papirmatter; trykksaker og publikasjoner; fotografier; plakater; postkort; visittkort; firmakort; gavekort; gratulasjonskort; vittighetsbøker; vittighetsblader; tegneseriehefter; aviser; magasiner; ukeblader; bøker; babybøker; barnebøker; fargebøker; adressebøker; avtalebøker; fotografialbum; autografalbum; materialer til bokbinding; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malerpensler; malerskrin; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; klistremerker; applikasjoner i form av dekale overføringsbilder; skolesaker; samlepermer; bokstøtter; bokmerker; kalendere; bokser for penner og/eller for blyanter; skrivekritt; modelleringsleire; dagbøker; penner; blyanter;. notatblokker og/eller -bøker; huskelapper; viskelær; blyantspissere; stiftemaskiner; brevvekter; glassbrikker av papir; linjaler; gummistempler. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbagger, ryggsekker, strandvesker, bokvesker, bleievesker, torgvesker og rumpetasker; lommebøker og portemoneer. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalbein, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; dekorative veggplater; uroer (dekorasjon); soveposer; brett, ikke av metall; smykkeskrin, ikke av edle metaller; kakedekorasjoner i plast; sugerør; figurer og/eller statuer av tre, voks, gips eller plast; puter; knapper, jakkemerker, skilt og navneskilt. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børster, materialer for børstebinding; tannbørster; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen, steingods og keramikk; papirkurver; middagsserviser; kakeformer; kakebokser; tekanner; underlagsbrikker for varme fat; flaskebrikker; såpeskåler; matbokser; isolerte beholdere; lunsjsett som inneholder matbokser og isolerte beholdere; vakuumflasker; flyttbare isolatorer for drikkebokser og flasker; vindklokkespill; dekorative bokser; brett; plastbrett; figurer av porselen, krystall, steingods, keramikk, glass og terrakotta. 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; overtrekk for møbler av tekstil; putetrekk av tekstil; dynetrekk av tekstil; sengetøy; barnesengforing av tekstil; gardiner av tekstil; servietter av tekstil; bordbrikker av tekstil; kjøkkenhåndklær; håndklær; vaskekluter; tekstiler for baderommet; afghanske tepper; flagg; vimpler. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; smekker, ikke av papir; maskeradeantrekk. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler;juletrepynt; spillkort; spill i form av brettspill; byggeblokker som leketøy; leketøy i form av mekaniske figurer og tilbehør for slike figurer; lekeballonger; videospill og bærbare elektroniske spill og/eller spilleapparater, andre enn for bruk sammen med fjernsynsapparater samt kassetter, patroner og plater for slike spill; batteridrevne mekaniske leker; elektriske, mekaniske leker; hobbyhåndverksett som inneholder alle deler for å lage lekebiler, lekefly og andre lekemodeller; drager; uroer; lekefigurer; lekekosmetikk for barn; golfballer; golfhansker; golfballmarkører; tennisballer; badmingtonsett; lekebiler; piler og buer; rulleskøyter; rullebrett; leketøyscootere uten motor. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; fruktbasert snackmat; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; nøtter og preparerte nøtter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; sukkervarer; sukkertøy; småsnacks av kom og/eller mais; sjokoladevarer; muskatnøtter; sukkerholdige kakedekorasjoner; sukrete fruktsnacks; saltstenger; frossen yoghurt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; mineralvann tilsatt smak og farge; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sportsdrikker og iskremdrikker med moset fersk frukt; drikkevann på flaske. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; onlinetjenester; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer, fjernsyns- og radioprogrammer og av lyd- og videoopptak; underholdningsinformasjon; produksjon av underholdning og produkter med interaktivt innhold for distribusjon via fjernsyn, kabel, satellitt, audio- og videomedia, patroner, kassetter, laserplater, dataplater og via elektroniske media; produksjon og fremskaffelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; fornøyelsesparker; tivoli; temaparker; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet og underholdningsvirksomhet knyttet til forlystelsesparker, tivoli og temaparker; sceneshow; presentasjon av forestillinger; teaterproduksjoner; underholdervirksomhet; tivoli. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (591) Merket er i farger Dia % Carrefour SA, 6 Aavenue Raymond Poincare, PARIS, FR Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke måbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholding vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; salt og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 35 Detaljsalg av dagligvarer, farmasøytiske, veterinære og medisinske og sanitære varer, kosmetikkog parfymevarer, papir- og pappvarer, kontorrekvisita, plastembalasje, kjøkken- og husholdningsartikler, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; oppstilling, for andre, av rengjøringsmidler, toalettartikler, kosmetikk, parfymevarer, farmasøytiske og veterinære preparater, sanitære preparater for medisinske formål, desinfiseringsmidler, fungicider, herbicider, papir, papp og varer laget av papir og papp, skrivesaker, kontorrekvisita, trykksaker, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen,keramikk, matvarer, planter, blomster, drikkevarer, (unntatt transport av disse varer) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; annonse- og reklamevirksomhet; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver); utsendelse av reklameannonser; demonstrasjoner av varer; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); markedsundersøkelser; organisering av handels- og reklameutstillinger; administrasjon av dataarkiver; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE COMPACT SPORTS TOURER COMPACT SPORTS TOURER DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. 15

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Diageo Brands BV, Molenwerf 10-12, 1014BG AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner; reisebager; ryggsekker for klatrere, paraplyer, skipssekker, store bager, store skulderbager; lommebøker; bager; remmer av lær; pengepunger; kredittkortholdere; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AXEZZO JADARHUS Jadarhus AS, Gamle Forusvei 6, 4033 STAVANGER, Fasett AS, v/siri Furuheim, Lars Hertevigsgate 3, Postboks Sentrum, 37 Byggevirksomhet. 40 Bearbeiding av materialer. 41 Opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: G-SENSOR G-SENSOR Sony KK (also trading as Sony Corp), , Kitashinagawa, Shinagawa-ku, 141 TOKYO, JP AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Digitale audiospillere og/eller opptakere med innebygd harddiskdrev. AXEZZO Nord Import AS, Eikeliveien 3, 3470 SLEMMESTAD, 9 Solbriller;lesebriller. 16

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK VA JENSEN DYNAMIQ Jensen Møbler AS, Postboks 19, 3061 SVELVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Senger (møbler), madrasser, springmadrasser, rammemadrasser, sovesofaer, nattbord, møbler og puter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HYGENA HANDYHEAT Dansk Varmekabel APS, Nedre Fabriksvej 5A, 8722 HEDENSTED, DK Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US HYGENA MFI UK Ltd, South House 333 The Hyde, Edgware Road, Colindale, NW96TD LONDON, GB Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast- møbler; puter, skråputer, madrasser; senger, sovesofaer; speil; billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, hom, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. MEL Celgene Corp, 7 Powder Horn Drive, NJ07059 WARREN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 44 Tilveiebringing av medisinsk informasjon og skriftlig materiale distribuert dertil. 17

18 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENTRAREG ENTRAREG Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske og medisinske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPIROS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE 2004/00708 DIR DIR Scandinavian Underwater Explorers AB, HÖGANÄS, SE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 9 Dykkerutstyr; dykkerdrakter, pusteapparater for dykkere, dykkermasker, hansker for dykkere, neseklemmer for dykkere og svømmere, ørepropper for dykkere. 41 Undervisnings-/utdannelsesvirksomhet; utdannelsesinformasjon, arrangering og avholdelse av seminarer, symposier, konferanser og korrespondansekurs, utdannelsesvirksomhet vedrørende sportsdykking; utleie av sportsdykkerutstyr. SPIROS Masterfoods AS, Postboks 274 Skøyen, 0213 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Veterinære og hygieniske preparater og stoffer; medisinerte tilsetninger til næringsmidler for dyr, fugler og fisker; tannpasta med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr, munnvann og pustoppfriskende midler for dyr; desinfeksjonsmidler; pesticider; parasiticider; ugressdrepende midler; fungicider; insektdrepende midler; insektdrepende krager til utryddelse av lopper, midd og flått og for bruk på dyr; medisinerte sjampoer, vaske- og rensemidler for bruk på dyr. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø (ikke opptatt i andre klasser); levende dyr; friske frukter og grønnsaker; næringsmidler for dyr, samt tilsetninger til slike næringsmidler; blekksprutben; spiselige ben og pinner for kjæledyr; strø for dyr. 44 Veterinære tjenester; sykehus for dyr; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for dyr; veldedighets- og rådgivningstjenester relatert til dyrepleie; oppdrett av dyr, omsorgs- og forskningstjenester relatert til dyr. 18

19 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DAWN OF SOULS DAWN OF SOULS Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Yoyogi, Shibuya-ku, TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM`er inneholdende musikk eller oppdiktede fortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM`er inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater inneholdende musikk; forhåndsinnspilte digitale videodisker inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker); kontrollere til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder eller nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbar animasjon i form av dynamiske/aktive bakgrunnsbilder eller skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbare lydopptak av musikk; nedlastbare elektroniske publikasjoner innen området datamaskinspill, videospill og generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; serier med bøker inneholdende oppdiktede fortellinger og/eller fortellinger i fantasygenren; sangbøker; notehefter; tegneserier; magasiner som hovedsaklig omhandler videospill; plakater; klistremerker; papirfaner, kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; gummistempler; notisbøker; byttekort; samlekort med videospill- eller tegneseriefigurer; fotografier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TODDLER TOOLS TODDLER TOOLS Morthermade AS, Stigåsveien 11, 3222 SANDEFJORD, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 10 Tåteflasker, holdere for tåteflasker, lukkeanordninger for tåteflasker, smokker for tåteflasker, deler og tilbehør til tåteflasker; apparater for amming, babykuvøser, biteringer (for å lette tannfrembrudd), brystpumper, melkepumper, narresmokker. 12 Barnevogner, kalesjer for barnevogner, kjelker (kjøretøy) for barn, sikkerhetsseler for barn (for kjøretøyer), sparkstøttinger, sykler, trehjulsykler; deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 20 Møbler, møbler for barn; barnegåstoler, barnestoler (høye), kasser for leketøy, lekegrinder for babyer, lesepulter, skolemøbler, uroer (dekorasjonsgjenstander), vugger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK SMS SMS Kompagniet af 1991 A/S, Elholm 8, 6400 SØNDERBORG, DK Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 19

20 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Myogen (526) Unntaksannmerkning: Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i merket. Myogen Inc, 7577 West 103rd avenue, Suite 212, CO WESTMINSTER, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av hjerte- og karsykdommer. 42 Forskning og utvikling av terapeutiske stoffer for behandling av hjerte- og karsykdommer. (591) Merket er i farger AMERICAN EXPRESS American Express Co, 200 Vesey Street, NY10285 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 36 Finansielle tjenester for reisende, nemlig tjenester i forbindelse med reisesjekker, postanvisninger, kredittkort og valutatransaksjoner, kredittkorttjenester ved kjøp av varer via postordre. 39 Reisebyråvirksomhet, nemlig billett- og turarrangementer; tur- og sightseeing reservasjonstjenester. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; reservering av motellinnkvartering. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.26-31/04 nr 31/04-2004.07.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/08-2008.02.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 08/08-2008.02.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 08/08-2008.02.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.12-29/04 nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer