nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRIOMEGA (730) Innehaver: Pronova AS, Strandveien 5, 1366 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Kosttilskudd, nemlig Omega-3 fettsyrer brukt som naturlige midler, og/eller flerumettede fettsyrer i kapsel og/eller flytende form for dietetisk og/eller medisinsk bruk. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: IVT Industrier AB, Box 1012, S Tranås, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Vitenskapelige og elektriske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter for inspeksjon, veiing, måling, signalering, kontroll og overvåking, kontrollsentraler for varmepumper, varmevekslere og ventilasjonsapparat; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner for varmepumper og kontrollsentraler for varmepumper, varmevekslere og ventilasjonsapparater; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, varmepumper, varmevekslere (andre enn maskindeler), varmeakkumulatorer, varmeelementer, varmegeneratorer, elektriske varmeplater, varmeinstallasjoner og ventilasjonsapparater (klimatisering). KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; utarbeidelse av dataprogrammer, alle disse tjenestene for og i forbindelse med regulering og kontroll av varmepumper og kontrollsentraler for varmepumper og ventilasjonsapparater. (300) Prioritet: EM, ,

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MICRO SERVE (730) Innehaver: Micro Software AS, Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Hele klassen. KL. 16: Hele klassen. KL. 38: Hele klassen. KL. 42: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MOBIUS computerstyrte skrivere; deler og komponenter til de forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser); unntatt apparater og instrumenter for radiokommunikasjon, bærbare, transportable, mobile, transmobile radioer; og unntatt basestasjoner for telekommunikasjon; unntatt reléstasjoner for telekommunikasjon; unntatt kontrollapparater og -instrumenter; unntatt grensesnittenheter mellom radioer og telefoner; unntatt batterier; unntatt batteriladere; unntatt antenner; unntatt hodetelefoner; unntatt mikrofoner; og unntatt deler ikke opptatt i andre klasser for de unntatte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, trykte formularer; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; trykkoverføringskleder ikke av tekstil. (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Indigo NV, Den Haag, NL (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 2: Maling, fernisser og lakker (ikke elektrisk isolerende), fargestoffer (unntatt vaskeblått og fargestoffer til kosmetisk bruk), beisemidler (for tre eller lær), fargeoppløsninger andre enn for medisinsk og kosmetisk bruk; trykksverte, trykkeripasta (sverte), toner (trykksverte) og tonerkassetter for kopierings- og trykkemaskiner, trykkeripasta. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); trykkeripresser og trykkeapparater, trykkerimaskiner og trykkeripresser i form av imagineringsapparater og innretninger for desk toputgivelser; skjære-, stifte- og binde-apparater og innretninger; deler og komponenter til de forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskiner og datamaskinutstyr; datamaskinprogrammer innregistrert på databærere; tape for datamaskiner og databærere; skrivere og fremvisningsapparater for datamaskiner; fotomottagere; hardware og periferiapparater for (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Norway Royal Salmon AS, Postboks 2608, 7001 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 29: Hele klassen. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROTACT (730) Innehaver: Akzo Nobel Fibers BV, Arnhem, NL (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall; malmer; metall for emballasjeformål; emballasjestål; strimmelformet emballasjestål utstyrt med et organisk belegg; metallbokser, deler av metallbokser; metallbokser for mat, metallbokser for drikke; bokser av metall. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; metallvalseverk; innretninger for varmebehandling; innretninger for bekledning av stål med et metall så som tinn, krom og/ eller en organisk film ved hjelp av laminering eller ekstrusjon; presse for dyptrekking, innretninger for produksjon av metallbokser fra råemne ved hjelp av dimensjonsdyptrekking, flensing og falsing. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer; brevpapir, publikasjoner, brosjyrer, reklamemateriell, gaveartikler til forretningsforbindelser laget av polymerdekket emballasjestål så som kontorrekvisita. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold og drift av anlegg som fremstiller emballasjestål. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av kongresser. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; forskning og undersøkelser innen det vitenskapelige og industrielle området; planlegging og konsultasjonstjenester; tjenester utført av kjemikere, fysikere og ingeniører; tjenester utført av kjemiske og fysikalske laboratorier; programmering av computere; skissering av ekspertrapporter fra teknikere, ingeniører og vitenskapsfolk; forskning og undersøkelser vedrørende juridiske saker og industrielle eiendommer; teknisk rådgivning, tekniske og juridiske undersøkelser vedrørende spørsmålet om beskyttelse av industrielle eiendommer; utnyttelse av industrielle rettigheter; materialundersøkelser. 5 (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norgesbygg Hallingdal AS, Gol Næringspark, 3550 Gol, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og så gjenstander av metall (isenkramvarer). KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevet); knivsmedvarer; gafler og skjeer. KL. 17: Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet.

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Nobia Nordisk Bygginteriör AB, Gøteborg, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer og bygningspaneler (ikke av metall); bygningsreisverk (ikke av metall); skillevegger (ikke av metall), vinduer, vindusluker, vindusrammer og vindusbuer (ikke av metall) samt dører, dørrammer og dørpaneler (ikke av metall); gulv og gulvplater (ikke av metall); trevarer (halvfabrikata); finér, finértre, gesimser (ikke av metall); listverk, bygningsmateriale i form av fast kjøkkeninnretning (ikke av metall). KL. 20: Møbler; møbeldeler; komfyrhyller; beslag for vinduer (ikke av metall); bygningsmaterialer i form av kjøkkenutstyr nemlig skap, paller, benker, hyller, arbeidsbord; kunstsnekkerarbeider, skjermvegger (deler), rammer, speil, stiger (ikke av metall), treribber, serveringsvogner (møbler). (730) Innehaver: Nobia Nordisk Bygginteriör AB, Gøteborg, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer og bygningspaneler (ikke av metall); bygningstømmer (ikke av metall); vinduer, vindusluker, vindusrammer og vindusbuer (ikke av metall); gulv og gulvplater (ikke av metall); trevarer (halvfabrikata); finér, finértre, gesimser (ikke av metall); listverk, komfyrhyller; bygningsmateriale i form av fast kjøkkeninnredning (ikke av metall). Registreringen omfatter ikke porselensfliser for bygningsformål. KL. 20: Møbler; møbeldeler; beslag for vinduer (ikke av metall); bygningsmaterialer i form av kjøkkenutstyr nemlig skap, paller, benker, hyller, arbeidsbord, kunstsnekkerarbeider, skjermvegger (deler), rammer, speil, stiger (ikke av metall), trelister, treribber, serveringsvogner (møbler). Registreringen omfatter ikke skap for vaskeservanter. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SOMBREROS (730) Innehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holst plass 1, 0566 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpuré og tomatjuice; snacksprodukter inneholdende, laget av eller basert på poteter, grønnsaker, frukt eller nøtter; potetchips, tortillachips; ristede, tørrete, saltede, krydrete og smakstilsatte nøtter. KL. 30: Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, drikker laget av eller inneholdende kaffe og preparater for slike drikker, te; sjokolade, kakao, sjokolade og kakaoprodukter, drikker laget av eller inneholdende sjokolade eller kakao og preparater for slike drikker; bakverk og konditorvarer, konfektyrer, konfekt, frosne konditorvarer og konfektyrer, frossen yoghurt, is, spiseis, paier; bakevarer, brød, mel og næringsmidler av korn, frokostkorn, pasta og andre deigprodukter, pizza, pasta etter russisk oppskrift og posteier; snacksprodukter inneholdende, laget eller basert på korn, mais, hvete, rug, ris, bygg eller bakverk; maischips; popcorn og maiscrisp; sukker, søtningsmidler, salt, sennep, ketchup, eddik, sauser (krydderier), krydder. (730) Innehaver: Rottefella AS, 3490 Klokkarstua, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 18: Kofferter, vesker (ikke opptatt i andre klasser), bærevesker, håndvesker, reisevesker, jaktvesker, sportsbager, ryggsekker; stropper og skulderremmer for de forannevnte varer; paraplyer og parasoller og deler til disse. KL. 25: Klær, spesielt sportstøy, fritidstøy, yttertøy, strandtøy, badetøy, skidresser, skibukser, skijakker; undertøy, slips, hansker; fottøy og sko, spesielt sportsfottøy samt sko og støvler for ski, tennis, seiling og fjellklatring. KL. 28: Sportsartikler såsom sports- og gymnastikkutstyr (ikke opptatt i andre klasser), spesielt ski, snøbrett, tennisracketer, squashracketer, golfkøller, baller, skistaver og bindinger for ski og snøbrett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WEBSPORT (730) Innehaver: Websport AS, Gaustadalléen 21, 0371 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LAZERWAY (730) Innehaver: NDC Netzler & Dahlgren Co AB, S Särö, SE (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Fjord Seafood ASA, Brønnøysund, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Fiskeprodukter, fiskefileter, fiskehermetikk og fiskemel. KL. 31: Næringsmidler for dyr, dyrefôr, ikke medisinske tilsetninger for dyrefôr, levende fisk. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), tekniske konsultasjoner, kvalitetskontroll, veterinære tjenester, fiskeoppdrett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Knorr-Nährmittel AG, Thayngen, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Sauser, unntatt salatdressinger; svellesaus, krydderier, krydder. (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektroniske styresystemer for kjøretøyer. KL. 12: Førerløse kjøretøyer for automatisk transport. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORDIA BANK (730) Innehaver: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Magnetiske databærere, herunder betalingskort; innregistrerte programmer for datamaskiner. KL. 16: Trykksaker, bulletiner, aviser, tidsskrifter og bøker. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, konsulentbistand i forretningssaker, forretningsevaluering, regnskapsanalyser, regnskapsførsel og regnskapskontroll, kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. KL. 38: Tele-, data assisterte og elektroniske tjenester. KL. 39: Verditransport og oppbevaring. KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), juridiske tjenester, dataprogrammering, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KELLOGG S HONEY CRUNCH CORN FLAKES (730) Innehaver: Kellogg Co, One Kellogg Square, Battle Creek, MI , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 30: Kornblandinger og preparater laget av korn. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: General Conference Corporation of Seventh-Day Adventists, Silver Spring, MD, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Din Eiendomsmegler AS, Storgt. 32, 2600 Lillehammer, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Eiendomsmegler for fast eiendom. KL. 16: Religiøse bøker, magasiner, pamfletter, flygeblad, brosjyrer, oppslagsbøker, ordbøker, reportasjer, løpesedler, bulletiner, årbøker, småskrifter og bibler. KL. 36: Administrasjon av ansattes helsepleie og utbytteprogram og medisinske forsikringsprogram. KL. 41: Utdannelsesinstruksjonstjenester i akademiske fag på grunnskolenivå, videregående skolenivå og universitetsnivå; filmproduksjon og distribusjon. KL. 42: Helsepleietjenester, nemlig sykehus-, tannlege-, farmasi- hjemmesykepleie og medisinske laboratorietjenester; utførelse av kirketjenester og religiøse observasjoner, embeterådgivning og religiøs rådgivning og misjonstjenester. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TASTE BREAKS (730) Innehaver: Knorr-Nährmittel AG, Thayngen, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Artec Systems Group Inc, Port Washington, NY , US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Hårfargings- og hårpleieprodukter; nemlig kombinasjonsshampoer og ikke-permanente hårfargingsprodukter. (300) Prioritet: US, , 75/527,088 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 29: Supper og preparater for å lage supper, suppekonsentrat; suppeekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; snackmat og snackmåltider; dip, sauser; ost; pølser; ingredienser og preparater for alle forannevnte varer. KL. 30: Snackmat og snackmåltider; mel- og kornbasert snackmat og snackmåltider; pasta; pastabasert snackmat og snackmåltider; puddinger og desserter; kjeks, kaker, pizzabrød, pannekaker; ingredienser og preparater for alle forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Mylius Eiendom AS, Postboks 10, 3791 Kragerø, NO KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: AL Fellesmeieriet, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 32: Drikkevann. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WORLDSPAN WAVE (730) Innehaver: Worldspan L.P, Atlanta, GA 30339, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Transportreservering og informasjonstjenester tilveiebragt av tilgang til en computer database gjennom et globalt computer informasjonsnettverk. (730) Innehaver: Tusenårsskiftet Norge 2000 AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); statuer og statuetter av stein, betong eller marmor; stein og steinhuggerarbeider. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, utgivelse og utleie av bøker, tekster, verk, film, musikk og audio-visuelle media; filmstudioer; innspillingsstudioer; produksjon av radioog fjernsynsunderholdning; forlystelses- og fornøyelsesparker; organisering av kulturelle arrangement, konkurranser, mottagelser og ball. KL. 42: Byplanlegging, byplanlegging knyttet til offentlige rom, planlegging vedrørende bygging, rådgivning vedrørende bygging, godkjenning av bygg (byplanlegging); designvirksomhet, grafisk design, grafisk formgivning, industriell formgivning, industridesign; interiørarkitekter, interiørdekorering, interiørkonsulentvirksomhet; plantegning i forbindelse med bygging; landskapsarkitekter; miljøvernrådgivning; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); rådgivning for immateriell eiendomsrett; forvaltning av forfatterrettigheter; eksploatering av patenter; forskningsvirksomhet innen områdene jus, historie, filosofi og samfunnsvitenskap, forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann); fotografireportasjer; konsultasjon og rådgivning vedrørende hagedyrking; silketrykking; trykkerivirksomhet; prosjektstudier; utleie av telt. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GRATINESSE (730) Innehaver: Knorr-Nährmittel AG, Thayngen, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Dehydrerte buljonger, supper. KL. 30: Sauser. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WISEHOUSE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Interfil AS, Bismo Industripark, 2690 Skjåk, NO KL. 11: Filterslanger og filterduk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Wisehouse AS, Skippergaten 8-10, 0152 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; rådgivningstjenester for forretningsledelse. KL. 38: Data assistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Wisehouse AS, Skippergaten 8-10, 0152 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; rådgivningstjenester for forretningsledelse. KL. 38: Data assistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (730) Innehaver: Clipper of Scandinavia AB, Gustaf Werners Gata 2, S Västra Frölunda, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CREUSABRO E-VANTAGE (730) Innehaver: Creusot-Loire Industrie, Immeuble La Pacific La Défense 7-11/13 Cours Valmy, F Puteaux, FR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 6: Bearbeidet og delvis bearbeidet uedle metaller og legeringer av disse; stål i alle former; metallplater; metalllister; metallrør, metallprofiler, ikke-elektriske kabler og - tråd av metall (uedelt); materialer av metall for jernbanespor, bygningsmaterialer av metall, små gjenstander av metall (isenkramvarer). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Attachmate Corp, st. Avenue S.E., Bellevue, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner, databehandlingsutstyr, computer periferiutstyr, ytre enheter for datamaskiner, databærere, herunder optiske og magnetiske, dataprogrammer, operativprogrammer for datamaskiner, manualer (brukerhåndbøker) innregistrert på databærere og solgt med dataprogrammer som en enhet, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (300) Prioritet: US, , 75/528,884 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HAWK EYE (730) Innehaver: Callaway Golf Co, Carlsbad, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Roma Mineralvannfabrikk Morten Bergersen AS, Nordahl Brunsgt. 18, 2000 Lillestrøm, NO KL. 28: Golfkøller, hetter for golfkøller, golfbager. KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LUMINET (730) Innehaver: ECI Telecom Ltd, 30 Hasivim Street, Petach Tikva 49130, IL (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Optiske apparater og instrumenter, optiske multipleksere, optiske sendere, optiske mottakere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PLANTASJEN (730) Innehaver: Multiflora AS, Hafslundveien 7, 0373 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 1: Gjødningsmidler; kjemiske preparater til forhindring av sopp- og parasittangrep på planter. KL. 5: Kjemiske preparater til behandling av sopp- og parasittangrep på planter. KL. 7: Landbruks- og hagebruksmaskiner og -redskaper. KL. 8: Håndverktøy og hånddrevne redskaper; apparater til utrydning av sopp og parasitter på planter. KL. 31: Frø og såvarer; naturlige trær; planter og blomster. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. (730) Innehaver: Info Tjenester AS, Postboks 1113 Valaskjold, 1702 Sarpsborg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; disketter; CD-ROM. KL. 16: Bøker; trykksaker og publikasjoner. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; utdanningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner; juridiske tjenester; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og CD-ROM; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: AB Electrolux, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 11: Kjøleskap, kjøleapparater og maskiner, kjøleinnretninger og installasjoner og frysere. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PERIOCEUTIC MAGNUM (730) Innehaver: Heska Corp, Fort Collins, CO, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; periodontale terapøytiske midler og preparater. (300) Prioritet: US, , 75/537,686 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LOCUS (730) Innehaver: Locus AS, 3202 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Datamaskiner og dataprogrammer innregistrerte på databærere, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; CDplater, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: EDB-programmering; utleie av tilgangstid til databaser, vitenskapelig og industriell forskning, datakonsulenttjenester. (730) Innehaver: H & M Hennes & Mauritz AB, Box 1421, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Parfymevarer, kosmetikk, hårpleieprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SMARTSKETCH (730) Innehaver: Intergraph Corp, Huntsville, AL , US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Computere; computer software, infografi software, computer software brukt på området for kartleggingssystemer og geografiske informasjonssystemer, instruksjonsdokumenter levert på elektroniske, optiske eller magnetiske media eller i digital form via nettverk og brukermanualer solgt dertil. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SATORY (730) Innehaver: Giat Industries, 13, route de la Minière, F Versailles Cédex, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Underberg KG, Underbergstrasse 1-3, D Rheinberg, DE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 12: Befordringsmidler, kjøretøyer, trucker, panserbiler, armerte beltebefordringsmidler, armerte befordringsmidler med hjul, fly, helikoptere. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker; tanks (våpen). (300) Prioritet: FR, , 98/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SANTORO (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske katetere. (730) Innehaver: Chem Supply AS, Postboks 48, 6389 Vestnes, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 3: Våtservietter. KL. 5: Servietter, impregnert med desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MOCAP (730) Innehaver: Associacão Portuguesa dos Industriais de Calcado Componentes, e Artigos de Pele e seus Sucedâneos, Porto, PT (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Bjørken Skoga AS, Postboks 2030, 3255 Larvik, NO (740,750) Fullmektig: Adv. fa. Brekke & Co DA v/ Søren Ø. Hellenes, Postboks 245, 3251 Larvik KL. 30: Baguetter, brød, konditorivarer, kaker, kjeks, knekkebrød, kavringer, lefser, lomper. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AJAX CLEAN SHOWER (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer; kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Messer og utstillinger for handels-, markedsførings- eller reklameformål. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SAVO THALIA (730) Innehaver: Savo AS, Postboks 161 Bryn, 0611 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 20: Møbler, kontormøbler, stoler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SKIPPER WORSE (730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SAPRON (730) Innehaver: Medisafe AS, 4602 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 6: Sikkerhetsskap og skrin. KL. 10: Beholdere for medikamenter. KL. 20: Medisinskap. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ENERGADE (730) Innehaver: Schweppes International Ltd, 25 Berkeley Square, London W1X 6HT, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: Susanne Wærn van Hoek, Grodalsåsen 7, 5600 Norheimsund, NO KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialene, eller av plast. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SONJA HENIE (730) Innehaver: Sonja Henie og Niels Onstads Stiftelse, Sonja Henies vei 31, 1311 Kunstsentret Høvikodden, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, julepynt. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LINKEXCHANGE EPVACTIN (730) Innehaver: Microsoft Corp, Redmond, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet tilveiebragt i globale datanettverk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing SA, Rue de L Institut 89, B-1330 Rixensart, BE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Vaksiner for behandling og/eller forebyggelse av hepatitt. (300) Prioritet: GB, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Level 3 Communications Inc, Omaha, NE 68131, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 38: Data- og stemme-kommunikasjonstjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: FIELDER (730) Innehaver: Del Monte Fresh Produce International Inc, Monte Carlo, MC (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 31: Friske frukter. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LEVEL 3 (730) Innehaver: Level 3 Communications Inc, Omaha, NE 68131, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 38: Data- og stemme-kommunikasjonstjenester. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bleistiftfabrik hirm GmbH, Koh-I- Noor Platz 1, A-7024 Hirm, AT (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (730) Innehaver: Del Monte Fresh Produce International Inc, Monte Carlo, MC (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 31: Friske frukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 16: Kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjonsmateriell (ikke apparater); skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ETAGE (730) Innehaver: S. Berendsen AB, Box 60029, S Malmø, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Alternative Planet AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet. KL. 12: Vaskevogner. KL. 37: Vaskeri og vaskeritjenester. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Wilson Management AS, Bradbenken 1, 5023 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av skipsfart, herunder ledelse og administrasjon av mannskap og ved teknisk drift av skip; hyrekontor og arbeidsformidling. KL. 39: Skipsmeglervirksomhet, sjøtransport, spedisjonstjenester, transportmeglingsvirksomhet, transportvirksomhet, befraktervirksomhet; godsbefraktning; bil-, båt-, fly- og jernbanetransport samt kurertjenester (kurerpost eller varer); lossing av gods, lagring av varer, emballering av varer, utleie av lagerplass og containerutleie; organisering av reiser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VALDURE (730) Innehaver: G.D. Searle & Co, 5200 Old Orchard Road, Skokie, IL, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater i form av betennelsesdempende analgetikum. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Hamburg, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Midler til kropps- og skjønnhetspleie, midler til pleie, rengjøring og forskjønnelse av håret. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kia Motors Corp, Siheungdong, Kumchon-ku, Seoul, KR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Kjøretøyer, passasjerbiler, vogner, lastebiler, busser, minivarebiler, -flyttebiler og -husvogner, minibusser, firehjulsdrevne biler, fritidskjøretøyer. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Micro Focus Ltd, Newbury, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; fløte. (300) Prioritet: US, , 75/611,560 US, , 75/611,722 23

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Nytt postnummer fra 1.mars 1999. 1.mars 1999 skjer en større omlegging av postnummer i Norge. Ca. 30% av alle postmottagere,

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer