nr 39/ NO årgang 101 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 39/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Meddelelser i forhold der korrespondanse fra Patentstyret ikke har nådd frem til adressat Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Sammenslåing av internasjonale varemerkeregistreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PACKED WITH PEANUT POWER Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; egg: meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter, melk og melkeprodukter; produkter tilberedt til konsum, bestående eller produsert av de forannevnte varer. Kaffe og kaffeerstatning; te, kakao; drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn; brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, sjokolade og konfektyrer; iskrem; spiseis; is; honning, sirup; salt, sennep; eddik, sauser, pesto; krydderier, urter; krydder; produkter tilberedt til konsum, bestående eller produsert av de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sorenson Communications Inc, 4192 South Riverboat Road, UT84123 SALT LAKE CITY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Telefoner, inkludert teksttelefoner, trådløse telefoner, telefon med forsterker, videotelefoner og mobiltelefoner. Klasse:38 Telekommunikasjonsformidlingstjenester, nemlig tilrettelegging av telefonisk kommunikasjon for hørselhemmede og tunghørte individer. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Opera Software ASA, Waldemar Thranes gate 98, 0175 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Datamaskiner; dataprogrammer, blant annet dataprogramvare for globalt nettverk og annet nettverk, presentasjonsprogramvare, nettlesere, mobiltelefoner, usb modem. Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet blant annet annonsebyråer, utsendelse av reklameannonser, publisering av reklametekster, utleie av reklameplass, systematisering og innsamling av informasjon for bruk i databaser, innsamling av annonser for bruk på websider; detaljhandel og onlinehandel av softwareløsninger for datamaskiner og mobiltelefonløsninger. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, blant annet informasjonsbyråer, internett portal tjenester, dataassistert overføring av beskjeder, bilder, informasjon og betalingsmidler, elektronisk postoverføring, kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved optisk fibernettverk, mobiltelefontjenester, satellittoverføringer, telefonisk kommunikasjon; konsulenttjenester for mobiltelefoni. Klasse:42 Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, utleie av dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, software for mobiltelefoner; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer, -websider, nettlesere og nettverk for andre, utleie av tilgangstid til databaser; webhotell. Klasse:45 Lisensiering av dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPERA TURBO Opera Software ASA, Waldemar Thranes gate 98, 0175 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Datamaskiner; dataprogrammer, blant annet dataprogramvare for globalt nettverk og annet nettverk, presentasjonsprogramvare, nettlesere, mobiltelefoner, usb modem. Annonse og reklamevirksomhet blant annet annonsebyråer, utsendelse av reklameannonser, publisering av reklametekster, utleie av reklameplass, systematisering og innsamling av informasjon for bruk i databaser, innsamling av annonser for bruk på websider; detaljhandel og onlinehandel av softwareløsninger for datamaskiner og mobiltelefonløsninger. Telekommunikasjonsvirksomhet, blant annet informasjonsbyråer, internett portal tjenester, dataassistert overføring av beskjeder, bilder, informasjon og betalingsmidler, elektronisk postoverføring, kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved optisk fibernettverk, mobiltelefontjenester, satellittoverføringer, telefonisk kommunikasjon; konsulenttjenester for mobiltelefoni. Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, utleie av dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, software for mobiltelefoner; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer, -websider, nettlesere og nettverk for andre, utleie av tilgangstid til databaser; webhotell. Klasse:45 Lisensiering av dataprogramvare. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke EASYBRING AS, Vatlandsveien 119, 1900 FETSUND, Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIFE IS CALLING Sorenson Communications Inc, 4192 South Riverboat Road, UT84123 SALT LAKE CITY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:38 Telefoner, inkludert teksttelefoner, trådløse telefoner, telefon med forsterker, videotelefoner og mobiltelefoner. Telekommunikasjonsformidlingstjenester, nemlig tilrettelegging av telefonisk kommunikasjon for hørselhemmede og tunghørte individer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ekulf Ekulf AB, Box 11101, RRKÖPING, SE Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:3 Munnpleiemidler; kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ORTHAHEEL LRC Products Ltd, Bath Road, SL13UH SLOUGH, BERKSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:10 Ortoser og ortopediske artikler; ortose fotpleieprodukter; ortose fottøy; korrigerende fottøy; ortopedisk fottøy; ortoseinnretninger og ortopediske innretninger. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Viking Fottøy AS, Luhrtoppen 2, 1470 LØRENSKOG, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Fottøy. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke WANG GULV OG INTERIØR AS, Hedmark Næringspark, 2312 OTTESTAD, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lerum AS, Postboks 159, 6851 SOGNDAL, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lerum AS, Postboks 159, 6851 SOGNDAL, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Brainwash MODERN ART & PHOTOGRAPHIC CENTER AS, Sameia 8, 3320 VESTFOSSEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:18 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataspill. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kopper, asjetter. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Powered by understanding Fedem Technology AS, v/leiv Låte, Prinsensgate 32, 7011 TRONDHEIM, Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Cbiz Cbiz Partner AS, c/o Cbiz Partner AB, Norra Boarpsvägen 4, GRÄNNA, SE Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:28 Spill og leketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Seabed Rig AS, Kanalveien 8, 4052 RØYNEBERG, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:7 Borerigger; nedihullsutstyr; industrielle manipulatorer; roboter; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; elektroniske styresystemer for nedihullsutstyr, industrielle manipulatorer og roboter. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; bygging, reparasjon, installasjon og vedlikehold av borerigger og nedihullsutstyr; brønnboring. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design av borerigger, nedihullsutstyr, industrielle manipulatorer og roboter; kontroll av brønner; geologisk leting; olje- og gassleting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TENSOR Exide Technologies, Deerfield Parkway, Building 200, GA30004 MILTON, US Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:9 Industrielle batterier. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fonna Forlag, Postboks 6912 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare), herunder aviser, magasiner, julehefter, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk form eller distribuert on-line via multimedienettverk; CD-er, registrerte og nedlastbare datamaskinprogrammer; videokassettbånd og innspilte DVD-er. Klasse:16 Trykksaker, aviser, magasiner, julehefter, tidsskrifter og bøker; plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisita). Klasse:41 Forlagsvirksomhet, herunder elektronisk forlagsvirksomhet; utgivelser av aviser, magasiner, julehefter, tidsskrifter og bøker; klubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), bokklubbvirksomhet (underholdning eller undervisning); utlån av aviser, magasiner, julehefter, tidsskrifter og bøker; layouttjenester (andre enn til reklameformål); skriving av tekster (andre enn for reklameformål); tekstforfattervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GullMack Macks Ølbryggeri AS, Postboks 6142, 9291 TROMSØ, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Mack Bokøl Macks Ølbryggeri AS, Postboks 6142, 9291 TROMSØ, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Mack Cider Macks Ølbryggeri AS, Postboks 6142, 9291 TROMSØ, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPORT MAXX RACE Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd, TyreFort, Wingfoot Way, B249HY BIRMINGHAM, GB Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:12 Dekk. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPORT MAXX Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd, TyreFort, Wingfoot Way, B249HY BIRMINGHAM, GB Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:12 Dekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DISCORAL Meda AB, Box 906, SOLNA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Klasse:5 Klasse:10 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; eteriske oljer, kosmetikk; tannpussemidler. Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEI WEI PEI WEI ASIAN DINNER INC, 7676 East Pinnacle Peak Road, AZ85255 SCOTTSDALE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restauranttjenester; takeaway restauranttjenester; catering; bartjenester; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UPS MY CHOICE United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake Parkway, Northeast, GA30328 ATLANTA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:35 Klasse:39 Tilveiebringelse av datastyrt oppsporings- og sporingstjenester vedrørende henting og levering på verdensbasis av passasjer og personlige eiendeler via luft, jernbane, båt og motorkjøretøy; tilveiebringelse av informasjon og sporingsinformasjon til tredjemann vedrørende hentings- og leveringsstatus via internettilgang og telefon. Transport, frakt og levering av personlige eiendeler, herunder brev, dokumenter, kommunikasjoner, trykksaker, råvarer og andre varer og eiendeler, via luft, jernbane, båt og motorkjøretøyer; logistikk, lagervirksomhet, distribusjon, emballering, lagring og returleveranser med hensyn til transport, frakt og levering av personlige eiendeler; fraktforsendelser; dokumentforsendelser og mottak og levering av dokumenter for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIZU Spin Master Ltd, 450 Front Street West, ONM5V1B6 TORONTO, CA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:28 Leker, spill og leketøy; sett for laging av lekesmykker. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet DE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke AQUA RÖMER GmbH & Co KG, Boller Strasse 132, GÖPPINGEN, DE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Medisinsk vann; termisk vann; mineralvann til medisinsk bruk. Klasse:32 Bordvann; mineralvann og kullsyreholdig vann og ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater for å fremstille drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Goodtech ASA, Per Krohgs vei 4, 1065 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:11 Apparater og innretninger for vanntilførsel; apparater og maskiner for vannrensing samt dertilhørende deler. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet KR (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Statoil Fuel & Retail ASA, Sørkedalsveien 8, 0369 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys; bensin, diesel, gasolin, gassolje, naturgass, forbrenningsgass, gass i fast form, petroleum, petroleumsprodukter, smøreoljer, raffinerte smøreoljer, motoroljer, drivstoffer for motorer, drivstoffer utvunnet av råolje. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke LG Electronics Inc, 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpogu, SEOUL, KR Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Telefonapparater; trådløse telefonapparater; bærbare kommunikasjonsapparater, nemlig håndapparater, walkie-talkier, satellitt-telefoner og personlige digitale assistenter [PDA]; mobiltelefoner, MP3-spillere; fjernsynsmottakere; fjernkontroller for TV, USBenheter; avspillere for digitalmediakringkasting [DMB-spillere]; hodetelefoner og hodemikrotelefoner for mobiltelefoner; bærbare batteriladere; elektroniske fotoalbum; digitale billedrammer; skjermer og monitorer for datamaskiner; bærbare datamaskiner; datamaskiner; DVD-spillere; bærbare harddisker; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, for bruk i telekommunikasjon; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; datasoftware for mobiltelefon; DVD-spillere for hjemmekinoanlegg; høyttalere for hjemmekinoanlegg; Audio-Video-mottakere [AV-mottakere] for hjemmekinoanlegg; projektorer for hjemmekinoanlegg; integrerte kretser; audio-mottakere; elektroniske avgiftsinnkrevingssystemer bestående av ombord-enheter og elektroniske kort; terminaler for elektroniske transaksjoner, installert i kjøretøy; overvåkingskameraer [CCTVkameraer]; nettverksovervåkingskameraer, webkameraer. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Anne Jorunn Ravndal, LØKEBERGKROKEN 22, 1344 HASLUM, Klasse:41 Undervisning Kursvirksomhet, utdanning og litteratur for allmennheten (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tenneco Automotive Operating Co, 500 North Field Drive, IL60045 LAKE FOREST, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:7 Utslippshindrende anordninger for motorer, nemlig katalytiske omformere for kjøretøysinstallasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GIHA HISAB Hultsfreds Industrisnickeri AB, Lindberg 97, VARBERG, SE Patentbyrån Y Wallengren AB, Box 116, VÄRNAMO, SE Klasse:19 Klasse:27 Gulv, ikke av metall; vegger, ikke av metall; gulvsystem og veggsystem, ikke av metall, gulvfjøler; gulvplater, ikke av metalll; panel, ikke av metall; veggplater, ikke av metall, Gulvbelegninger inkluderende isolerende gulvbelegninger; veggbekledninger, ikke av tekstil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Fremskaffe produktinformasjon for forbruker ved hjelp av et online utvelgelsesverktøy for det formål å velge ut smøremiddel- og smøreoljeprodukter tilpasset forbrukernes spesifikasjoner. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Joe & The Juice A/S, Grønnegade 10, 1107 KØBENHAVN K, DK Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS, Postboks 1503 Vika, 0117 OSLO, Klasse:30 Te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Joe & The Juice Joe & The Juice A/S, Grønnegade 10, 1107 KØBENHAVN K, DK Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS, Postboks 1503 Vika, 0117 OSLO, Klasse:30 Te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke El-Björn AB, Depågatan 6, ANDERSTORP, SE Daniel Ullman, c/o Patentbyrån Y Wallengren AB, Box 116, VÄRNAMO, SE Klasse:9 Apparater og instrumenter til måling, signalering og kontroll; elektriske ledningsmaterialer, særlig grenkoblinger, grenuttak, vegguttak; elektriske uttakssentraler og -skap; elektriske koblingssentraler og - skap; elektriske sikrings- og målersentraler og -skap; elektriske ledninger (forbindelseanordninger for);elektriske installasjonsmaterial; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater og instrumenter for mottagelse of lagring av data; datasystemer for måling av forbruk av energi; dataprogrammer (innregistrerte på databærere og nedlastbar programvare); applikasjoner for bruk i datamaskiner og mobiltelefoner. Klasse:11 Elektriske apparater til oppvarmning, særlig varmevifter; elektriske apparater til kjøling, tørking of ventilasjon; elektriske vifter (for personlig bruk); elektriske belysningsapparater. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke El-Björn AB, Depågatan 6, ANDERSTORP, SE Daniel Ullman, c/o Patentbyrån Y Wallengren AB, Box 116, VÄRNAMO, SE Klasse:9 Apparater og instrumenter til måling, signalering og kontroll; elektriske ledningsmaterialer, særlig grenkoblinger, grenuttak, vegguttak; elektriske uttakssentraler og -skap; elektriske koblingssentraler og - skap; elektriske sikrings- og målersentraler og -skap; elektriske ledninger (forbindelseanordninger for);elektriske installasjonsmaterial; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater og instrumenter for mottagelse of lagring av data; datasystemer for måling av forbruk av energi; dataprogrammer (innregistrerte på databærere og nedlastbar programvare); applikasjoner for bruk i datamaskiner og mobiltelefoner. Klasse:11 Elektriske apparater til oppvarmning, særlig varmevifter; elektriske apparater til kjøling, tørking of ventilasjon; elektriske vifter (for personlig bruk); elektriske belysningsapparater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Thone Wøyen, Aulibråten 97, 1929 AULI, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; sveper, seletøy og salmakervarer; hestedekken, hodelag, tøyler, bitt for dyr, grimer, stigbøylelær, gjord-reimer, salgjorter; saltepper; pisker; saler til hest. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; sko, hansker, luer, jakker, bukser, strømper, gensere, benklær (chaps), støvelskaft som beskytter for underbein. Klasse:31 Næringsmidler/mat til dyr/kjæledyr, herunder til hester. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COHEREX WAVECREST Coherex Medical Inc, 3598 West 1820 South, UT84104 SALT LAKE CITY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:10 Medisinske innretninger, nemlig hjerteimplantater utarbeidet av kunstige materialer for håndtering av strukturelle hjertesykdommer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Oenoforos AB, Box 24005, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (ikke øl), fra Australia eller New Zealand. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ygg&lyng KRONE HANSSEN HOLDING AS, Nedre Strandgate 7, 3015 DRAMMEN, Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Skruf Snus AB, Kungsgatan 12-14, 7th Floor, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:34 Tobakk, både bearbeidet og ubearbeidet; tobakksprodukter; snus; tobakkssubstitutter, ikke for medisinske eller helbredende formål; sigaretter, fyrstikker og artikler for røykere; sigarettpapir; sigarettetuier; sigaretthylser/-rør; filtre for tobakksprodukter; sigarettrullemaskiner; håndholdte maskiner for innføring av tobakk i papirhylser/-rør for røyking; snusbokser og -dåser (ikke av edelt metall); askebegre (ikke av edelt metall). 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAZOOKAGOAL Wennesland Konsulentvirksomhet Jan Wennesland, Lyngkollen Dvergnestangen, 4639 KRISTIANSAND, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:25 Klasse:28 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg; fotballdrakter, fotballsko, brodder for fotballsko, knotter til fotballsko, joggesko, sportssko, sportsstøvler, sportsklær og treningsklær. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; baller for spill, fotballer, lekeballer, fotballmål og ballspillmål; benskinnebeskyttere (sportsartikler), beskyttelsesanordninger (deler av sportsklær), bord for fotballspill, cricketvesker, elektroniske målskiver, fjærballer (spill), keeperhansker (sportsartikler), nett (sportsartikler), nett for fotballmål (sportsartikler), suspensorium for menn (sportsutstyr) og vatteringsinnretninger (deler av sportsklær). Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering av fotballturneringer, arrangering av ballspillturneringer, drift av fritidsanlegg, drift av fotballbaner, drift av sportsinstallasjoner, fysisk trening, klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse), organisering av sportskonkurranser, utleie av idrettsplasser og stadium og utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRETTY IN PINK Juan José Llombart Gavalda, Huberweg 14, LAHR, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:31 Frisk frukt Klasse:32 Fruktsafter, fruktdrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEN RDRSKE KUNSTUTSTILLING - DNNK Bodø Kunstforening, Postboks 561, 8001 BODØ, Klasse:41 Utstillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAEMATE CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76, MARBURG, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater og substanser; blodprodukter; blodproteiner for terapeutisk bruk; farmasøytiske produkter for behandling av blod eller blødningssykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAUSTØFFELEN Arne Askeland, Askeland Søndre, 5286 HAUS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; salg av klær, fottøy, hodeplagg. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CA (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLACKBERRY PLAYBOOK Research In Motion Limited, 295 Phillip Street, ONN2L3W8 WATERLOO, CA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:6 Klasse:9 Klasse:11 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:20 Klasse:21 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Nøkkellenker; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser). Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; trådløse håndholdte komponenter og innretninger, nemlig digitale personlige assistenter, trådløse telefoner, bærbare telefoner, mobiltelefoner, smarttelefoner, videotelefoner, håndholdte og bærbare nettbrett eller notatblokk-pc-er for synkronisering, overføring, opptak, lagring og bearbeiding av data og/eller stemmesignaler; tilbehør til trådløse håndholdte komponenter og innretninger for synkronisering, overføring, opptak, lagring og bearbeiding av data og/eller stemmesignaler, nemlig batterier, batteridører, bilsett, batteriladere og ladestasjoner, hodemikrofoner, hodetelefoner, øretelefoner, mikrofoner, adaptere, skrivebordsholdere, dockingstasjoner, tastaturer, datakabler, etuier, trekk, mapper og hylstre; datakommunikasjonsprogramvare for synkronisering, overføring opptak, lagring og bearbeidelse av data og/eller stemmesignaler; dataprogramvare for synkronisering og overføring av informasjon om kartreferanser, navigasjon, trafikk, vær og severdigheter til trådløse håndholdte komponenter og innretninger, nemlig digitale personlige assistenter, trådløse telefoner, bærbare telefoner, mobiltelefoner smarttelefoner, videotelefoner, håndholdte bærbare nettbrett og notatblokk-pc-er; dataprogramvare for å sikre tilgang til online databaser. Apparater og innretninger for belysning. Prydnåler, jakkeslag-nåler, slipsnåler, alle slags pins. Trykksaker, kontorrekvisita, ikke-magnetiske kodede handlekort og gavekort; klebemidler. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; paraplyer, parasoller. Billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Kopper. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Annonse- og reklamevirksomhet; online Klasse:36 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:42 detaljhandelstjenester; tilveiebringelse av forretningsinformasjon; markedsføringstjenester. Tilretteleggelse av online betalingstjenester. Reparasjons- og installeringstjenester. Telekommunikasjon; tilveiebringelse av tilgang til Internett; tilveiebringelse av tilgang til elektroniske databaser, tilveiebringelse av tilgang til GPS-navigasjonstjenester; tilveiebringelse av oppkoplingstjenester og tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk for overføring og mottak av lyd, bilde eller multimedieinnhold; tilveiebringelse av oppkoplingstjenester og tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk for overføring eller gjengivelse av dataprogramvare og - applikasjoner; webkringkastingstjenester; e- posttjenester; meldingstjenester levert via elektronisk overføring; meldingstjenester via trådløs dataoverføring, spesielt tjenester som setter en bruker i stand til å sende og/eller motta meldinger via et trådløst datanettverk; enveis og toveis anropstjenester; tjenester knyttet til overføring og mottak av stemmekommunikasjon; elektronisk overføring av dataprogramvare og -applikasjoner via Internett og andre data- og elektroniske kommunikasjonsnettverk og trådløse innretninger; kringkastingstjenester; kringkasting eller overføring av radioprogrammer; kringkasting eller overføring av streamet og nedlastbart digitalt lyd og bildeinnhold via data- og andre kommunikasjonsnettverk; telekommunikasjonsrådgivingstjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon til tredjeparter for å bistå med utvikling og integrering av enveis eller toveis trådløs oppkobling til data, herunder arbeidsrelatert og personlige data og/eller stemmekommunikasjon. Tilveiebringelse av GPS-navigasjonstjenester; tilveiebringelse av informasjon om kartreferanser, navigasjon, trafikk og severdigheter via telekommunikasjonsnettverk, mobile telefoner, telefoner, smarttelefoner, elektriske håndholdte komponenter og navigasjonsinnretninger. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjon om ovennevnte tjenester; forlagsvirksomhet; organisering av leker; utdannelses- og opplæringstjenester, nemlig forelesninger, seminarer og konferanser med det formål å tilveiebringe informasjon til tredjeparter for å sette dem i stand til å bruke, utvikle og støtte trådløse oppkoblingsinnretninger og tilhørende dataprogramvare for trådløs oppkobling og datakommunikasjon. Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt relaterte forsknings- og designtjenester; tjenester knyttet til industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskinvare og -programvare; "programvare som tjeneste"-tjenester (SSAS); tilveiebringelse av søkemotorer for innhenting av data via kommunikasjonsnettverk, internettjenester; søk, gjennomlesing og innhenting av informasjon, nettsteder og andre tilgjengelige ressurser på globale datanettverk og andre kommunikasjonsnettverk for andre; konsulent- og teknisk støtte-tjenester knyttet til datamaskinvare og -programvare, telekommunikasjon og GPS-tjenester; tilveiebringelse av online fasiliteter via et 18

19 registrerte varemerker /11 globalt datanettverk og andre data- og elektroniske kommunikasjonsnettverk for å sette brukeren i stand til å programmere lyd, bilde, film, tekst og annet multimedieinnhold; teknisk støtte-tjenester, nemlig oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare og feilsøkingsprogrammer for diagnostisering og behandling av problemer forbundet med trådløse oppkoblingsinnretninger og tilhørende dataprogramvare og -maskinvare; tilveiebringelse av værinformasjon via telekommunikasjonsnettverk, mobiltelefoner, telefoner, smarttelefoner, elektroniske håndholdte innretninger og navigeringsinnretninger. Klasse:45 Lisensiering av dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DAILYCANDY Dailycandy Inc, c/o Pilot Group Manager LLC, 745 Fifth Avenue, 24th Floor, NY10151 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:41 Publiseringstjenester, inklusive forsyning av elektroniske publikasjoner via e- mail, forsyning av online elektroniske publikasjoner og andre publikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOOD GRIPS Helen of Troy Ltd, P.O.Box 836E ST.MICHAELS, BB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:20 Klasse:21 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Svamper, materialer for børstebinding; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke STIFTELSEN SPIN OFF FORSTUDIUM, Trondheimsveien 2L, 0560 OSLO, Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CA (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Spin Master Ltd, 450 Front Street West, ONM5V1B6 TORONTO, CA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:28 Leker, spill og leketøy. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nos Dos AS, Jacob Aallsgate 59, 0364 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 20

21 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RONALDINHO GAÚCHO Roberto De Assis Moreira & Cia Ltda, Murá St. No 215, PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, BR Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:3 Klasse:9 Klasse:16 Klasse:28 Klasse:32 Klasse:35 Kosmetikk; kremer (kosmetikk-); tannpasta; deodorant såper; deodoranter for personlig bruk; eteriske oljer; lotions for kosmetisk bruk; parfymevarer; parfymer; såper, shampoo; luktevann; etterbarberingsvann; lavendelvann; eteriske oljer; oljer for parfymer og lukter; oljer for kosmetisk bruk; hårbalsam; kosmetikksett. Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; forhåndsinnspilte magnetiske databærere, opptaksdisketter, nemlig forhåndsinnspilte CD-er og DVD-er som alle inneholder musikk og levende bilder inneholdende internasjonale fotballkamper, berømte internasjonale fotballspilleres historiske liv, selvutviklingskurs for læring av internasjonal fotball, kurs og instruksjoner i internasjonal fotball; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, nemlig dataprosessorer, datamaskiner, MP3 spillere, MP4 spillere, bærbare datamaskiner, elektroniske reisedatamaskiner; USB penndrivere og datamaskiner. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig notisbøker; trykksaker, nemlig bøker og magasiner på området sportslige og kulturelle begivenheter, kryssord, tegneserier, tegneseriebøker, materialer til bokbinding, nemlig, tape, tråder og stoff for bokbinding; fotografier, skrivesaker; klebemidler for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig pensler og penner. Spill, herunder store og små baller for spill, spillkort og sjetonger for spill; leker, herunder dukker, teddybjørner og leker for husdyr, idretts- og sports artikler, herunder apparater for gymnastikk, nemlig springbrett, hester, bukker og kasser og ringer for gymnastikk; stasjonære treningssykler, bager for ski og surfebrett, surfebrett, treningsutstyr, nemlig manuelt treningsutstyr, manualer og vektløfting, og nett for sport. Fruktdrikker; grønnsaksjuicer (drikker); isotoniske drikker; bordvann; ikkealkoholholdige drikker; sorbeer (drikke); fruktjuicer; fruktjuice drikker (ikkealkoholholdige); saft og andre preparater for fremstilling av drikker; kullsyreholdig vann; preparater for fremstilling av kullsyreholdig vann; mineralvann (drikke); vann (drikke); aperitiffer, ikke-alkoholholdige; ikkealkoholholdige Guarana drikker; ikkealkoholholdige fruktekstrakter; sodavann; essenser til tilberedning av ikke-alkoholholdige drikker; fruktsiruper; siruper for ikkealkoholholdige drikker. Reklamevirksomhet, herunder promotering av personer og deres image; administrasjon av bedrifter, herunder forvaltning av klienters forretninger, forretningsdrift, bedrifts administrasjon og kontor tjenester. Klasse:41 Utdanning, herunder innenfor området internasjonal fotball presentert ved direkte læring så vel som gjennom databasert læringsmidler; fremskaffelse av treningstilbud i internasjonal fotball; underholdning i form av live forestillinger av musikk grupper og tvprogrammer relatert til sport og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARY KAY TRUE ORIGINAL Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Eau de cologne; kosmetikk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikke-medisinske toalettartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DFind IT Proffice AB (publ), Box 70368, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Personalrekruttering; arbeidsformidling; bemanning i form av formidling og utleie av arbeidskraft; konsulenttjenester innenfor personal og organisasjon. Undervisning/utdanning; opplæringsvirksomhet/instruksjon. 21

22 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jan Thomas Mørch Huseby, Jørgen Moes gate 2, 0259 OSLO, Advokatfirmaet KPU v/sverre Ulstrup, c/o Advokatforum, Grensen 12 B, 0159 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler. Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/870, US 77/870,448 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLO TECHLOGIES Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:38 Klasse:41 Nettverks-, administrasjons-, overførings- og mottakersystemer bestående av computer hardware og kommunikasjonssoftware som muliggjør overføring og avspilling av lyd og visuelle data via satellitt og bakkebundne kommunikasjonssystemer, via nettverkssystemer og via trådløse kommunikasjonssystemer. Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring og mottak av data og audiovisuelle fremvisninger via dataterminaler og trådløse kommunikasjonsenheter; satellittkommunikasjonstjenester; bakkebundne kommunikasjonstjenester, nemlig satellittoverføringstjenester; tekst- og nummerbaserte, trådløse, digitale meldingsformidlingstjenester; online dokumentlevering via et globalt datanettverk. Lydproduksjonstjenester og produksjonstjenester for visuelle effekter for bruk på håndholdte, digitale, elektroniske enheter og trådløse kommunikasjonssystemer. 22

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:29:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Æ I kraft 2017.01.24 Registrert 2017.01.24

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.06.29 18:34:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Merket er en figur Ikke i kraft 2014.02.10

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :09:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :09:00. Status Hovedstatus Detaljstatus Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.09.14 16:09:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus TukTuk I kraft 2016.05.10 Registrert 2017.08.28

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00 Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.15 12:52:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus TILE I kraft 2017.11.01 Registrert 2017.11.01

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer