nr 26/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 26/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Aller AS, Postboks 1169 Sentrum, 0107 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; elektroniske publikasjoner. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fovea Holding AS, Industriveien 24, 1483 SKYTTA, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, bøker, kataloger, album, trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer. 35 Fotokopiering; salg av bilder, bøker, kataloger, album, kopper, tallerkener, trykksaker, vesker, bagger, hodeplagg og klær. 40 Fremkalling av filmer og fotografier; kopiering av filmer og fotografier; fotosettingstjenester; bearbeidelse av bilde, film og fotografier. 41 Fotografering; digital bildebearbeidelse; utgivelse av bøker, kataloger og album. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fovea Holding AS, Industriveien 24, 1483 SKYTTA, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, bøker, kataloger, album, trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer. 35 Fotokopiering; salg av bilder, bøker, kataloger, album, kopper, tallerkener, trykksaker, vesker, bagger, hodeplagg og klær. 40 Fremkalling av filmer og fotografier; kopiering av filmer og fotografier; fotosettingstjenester; bearbeidelse av bilde, film og fotografier. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fovea Holding AS, Industriveien 24, 1483 SKYTTA, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, bøker, kataloger, album, trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer. 35 Fotokopiering; salg av bilder, bøker, kataloger, album, kopper, tallerkener, trykksaker, vesker, bagger, hodeplagg og klær. 40 Fremkalling av filmer og fotografier; kopiering av filmer og fotografier; fotosettingstjenester; bearbeidelse av bilde, film og fotografier. 41 Fotografering; digital bildebearbeidelse; utgivelse av bøker, kataloger og album. 41 Fotografering; digital bildebearbeidelse; utgivelse av bøker, kataloger og album. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke H-D Michigan Inc, 315 West Huron Street, Suite 400, MI48103 ANN ARBOR, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg; ytterklær, gensere, bukseseler, strømpeholdere, skjerf, bandanas (halstørkler), jakker, kåper og frakker, vester, hansker, jeans, skinnbukser, skjorter, gensere, stikkegensere, kortbukser, shorts, caps, hatter og luer, hodeplagg for antrekk, strikkeluer og hatter, regnluer og -hatter, beiter, kjeledresser, erme- og kraveløse topper, slips, nattøy, nattskjorter, pyjamaser, bukser, underbukser, regnantrekk, regnkapper, vanntette klær, treningsgensere, treningsbukser, kraveløse topper, t- skjorter, undertøy, dresser, kjoler og antrekk, hodebånd, dameundertøy, lærklær, svømmeantrekk, skjørt, smekker, snekkerbukser, overaller, fottøy, nemlig sko og støvler, og deler til fottøy, nemlig støveltupper, såler, såleplater, helvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hedgehog Engine Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Spillmaskiner; hjemmevideospillprogramvare; spillprogramvare for PCer; spillprogramvare for håndholdte spillmaskiner; computerspillprogrammer, spillprogrammer for mobiltelefoner; nedlastbare spillprogrammer, videospillkassetter og disker; computerspillkassetter og disker. 26 Kniplinger og borderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster; ornamenter for hår og klær ikke av edelmetall, beltespenner og bånd ikke av edelmetall; beltehekter, sløyfer for gaveinnpakning, bånd for gaveinnpakking, glidelåsinnretninger, glidelåser, skospenner, sko-ornamenter (ikke av edelmetall), pins og nåler andre enn juvelervarer, merker, emblemer, medaljonger, broderte lapper, dekorative støvelremmer, broderte lapper for dekorasjon eller reparasjon av tekstilartikler (manufakturvarer). 41 Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdning; organisering og tilsyn med motorsykkelklubber; motorsykkelkonkurranser; arrangement av mottakelser og motorsykkel rally; organisering av utstillinger; presentasjon av live forestillinger; utgivelse av kartbøker for motorsykkelturer, utgivelse av trykksaker andre enn reklametekster. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DIGIKWIK Digikwik Scandinavia AS, Lindtruppbakken 8A, 1440 DRØBAK, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, 9 Vitenskaplige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalisering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, terminaler, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av dataprogrammer, databehandlingsutstyr, datamaskiner og apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 37 Vedlikehold og drift av datamaskiner og apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, projektorer, videofremvisere. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utleie av utstyr for bildefremvisning og bildebehandling, projektorer, videoframvisere. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, projektorer, videofremvisere; vedlikehold og drift av dataprogrammer; edb programmering; utleie av datamaskiner og dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke REROUTE RECORDS Stian Dahl, Enerveien 2 D, 1450 NESODDTANGEN, Stian Dahl, Enerveien 2D, 1450 NESODDTANGEN, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 45 Lisensiering av datamaskiner og dataprogramvare. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SABOTEUR Electronic Arts Inc, 209 Redwood Shores Parkway, CA94065 REDWOOD CITY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Interaktiv software og relaterte instruksjonsmanualer for underholdning solgt sammen i en enhet, nemlig dataspill software og manualer, videospill software og manualer, data og videospill lagret på ROM, CD-ROM, DVD og flash-hukommelse, spill, film, musikk og manualer lagret på diskett og magnetbånd, nedlastbare data spill og software for videospill, nedlastbar software for å spille dataspill og videospill. 28 Videospill, tilbehør og utstyr til videospill, håndholdte og separate enheter for videospill, håndholdte enheter for elektroniske spill, videospill - utstyr og -deler, spill og spilledeler. 41 Publisering og offentliggjøring av informasjon innen underholdning innen multimedia elektronisk kringkasting eller nettverk overføring; tjenester innen elektronisk spill inkludert tilveiebringelse av dataspill on-line eller ved et globalt datanettverk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hedemarken Lasskjørerforening, Solvinveien 279, 2335 STANGE, 33 Alkoholholdig drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REGENIT Esco - European Salt Company GmbH & Co KG, Landschaftstrasse 1, HANVER, DE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 1 Regenerert salt, nemlig regenerert salt for kationvekslere basert på natriumklorid. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Contopronto AS, Sørkedalsveien 6, 0369 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 36 Finansiell virksomhet, monetær virksomhet og banktjenester herunder elektroniske banktjenester, elektroniske betalingstjenester, elektronisk pengeoverføring, elektronisk valutaveksling og elektronisk valutamegling samt megling av elektroniske handelstransaksjoner; forsikringsvirksomhet, forretninger med fast eiendom; tilveiebringelse/forsyning av alle de forannevnte tjenester også via mobiltelefon, globale datanettverk og/eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 38 Kommunikasjonstjenester; dataassisterte og elektroniske kommunikasjonstjenester; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 42 Datatjenester, herunder datatjenester relatert til elektroniske banktjenester, elektroniske betalingstjenester, elektronisk pengeoverføring, elektronisk valutaveksling og elektronisk valutamegling samt megling av elektroniske handelstransaksjoner; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til finansinformasjon og monetær informasjon via globale datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til pengeoverføringstjenester, valutavekslingstjenester og andre finanstjenester via globale datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av midlertidig bruk av ikkenedlastbar data software; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Contopronto AS, Sørkedalsveien 6, 0369 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 36 Finansiell virksomhet, monetær virksomhet og banktjenester herunder elektroniske banktjenester, elektroniske betalingstjenester, elektronisk pengeoverføring, elektronisk valutaveksling og elektronisk valutamegling sarnt megling av elektroniske handelstransaksjoner; forsikringsvirksomhet, forretninger med fast eiendom; tilveiebringelse/forsyning av alle de forannevnte tjenester også via mobiltelefon, globale datanettverk og/eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 38 Kommunikasjonstjenester; dataassisterte og elektroniske kommunikasjonstjenester; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 42 Datatjenester, herunder datatjenester relatert til elektroniske banktjenester, elektroniske betalingstjenester, elektronisk pengeoverføring, elektronisk valutaveksling og elektronisk valutamegling samt megling av elektroniske handelstransaksjoner; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til finansinformasjon og monetær informasjon via globale datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til pengeoverføringstjenester, valutavekslingstjenester og andre finanstjenester via globale datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av midlertidig bruk av ikkenedlastbar data software; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Honda Motor Co Ltd, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, TOKYO, JP Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Gressklippere; maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; deler og tilbehør til de ovennevnte varer inkludert i klasse 7. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Multi Media AS, Saudagata 2, 4012 STAVANGER, 16 Magasiner, trykksaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Papir, papp, japansk papir, foredlet papir, cellofanpapir, syntetisk papir, industrielle innpakningsbeholdere av papir, plastfolie til innpakning av mat til husholdningsbruk, søppelposer av papir (til husholdningsbruk), søppelposer av plast (til husholdbruk), hygienisk papir, mønster av papir, borddukker av papir, servietter av papir, håndklær av papir, bannere av papir, flagg av papir, prospektkort, noter, sangbøker, kataloger, kalendere, blader (publikasjon), trykte tidsskjemaer, bøker, aviser, geografiske kart, dagbøker/avtalebøker, flygeblader, malerier og kalligrafisk arbeid, fotografier, fotografistativer og -holdere, papirvarer og studiemateriell inklusive kontormateriell av papir, skriveredskap (skriveinstrumenter) og artikler til bruk for malere. 25 Klær inklusive jakker, dresser, skjørt, bukser, kåper, gensere, skjorter, nattøy, undertøy, badetøy, badehetter, japanske folkedrakter, forklær, kravebeskyttere (til å ha på), sokker og strømper, puttis og gamasjer, pelssjal, sjal, skjerf, japansk type sokker (tabi, tabi-overtrekk), hansker og votter (klær), spedbrnsbleier av tekstil, slips, bandannas (halstørkler), varmeklær, ullskjerf, øreklokker (klær), hetter, nattluer, varmebeskyttelses hjelm (klær) og hodeplagg til klær, sokkholdere og strømpebånd, sokkseler, seler, linninger, belter for klær, fottøy inklusive sko, støvler, skoknotter/-pigger og japansk type sandaler (zori), kamevalskostymer, sportsklær, sportsstøvler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 41 Informasjons- og utdannelsesvirksomhet i form av tilveiebringelse av informasjon for helsemyndighetene relatert til helseprodukter og farmasøytiske produkter for forbrukere. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KLAMULTI Klabin SA, Avenida Brigadeiro Faria Lima, no.3600, 3rd, 4th and 5th floors, SÃO PAULO, BR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 16 Papir, papp, kartong og korrugert kartong. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norstream AS, Siris Myr 5, 4823 NEDENES, 28 Sportsfiskeutstyr. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Film fra Sør, Dronningensgate 16, 0152 OSLO, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk, kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons - og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, almanakker, håndbøker. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, underholdningsinformasjon, kulturelle aktiviteter, filmfremvisning, organisering av Konkurranser, organisering av mottagelser (underholdning), oppsetninger, utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke United States Postal Service, 475 L'Enfant Plaza W.SW. Room 6503, DC WASHINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; papirprodukter; trykte publikasjoner, trykt materiell, nemlig klistremerker, kllistremerkealbumer, konvolutter og esker for skipsfrakt og emballering, samt annet forsendelsesmateriell; hylser og esker av papp og bølgepapp for forsendelse; poser, konvolutter, etiketter og klistremerker av plast og papir for forsendelse; frimerker og filatelistiske artikler; skrivebordstilbehør; holdere og ordnere for skrivesaker og papirvarer og personlige planleggingskalendere; permer; mapper; fargebøker; penner; blyanter. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; sortering, behandling og mottak av pakker, brev, kunngjøringer og reklame, kataloger, publikasjoner og andre postartikler, samt innsamling, vedlikehold og fremskaffelse av informasjon vedrørende forannevnte tjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Contopronto AS, Sørkedalsveien 6, 0369 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 36 Finansiell virksomhet, monetær virksomhet og banktjenester herunder elektroniske banktjenester, elektroniske betalingstjenester, elektronisk pengeoverføring, elektronisk valutaveksling og elektronisk valutamegling samt megling av elektroniske handelstransaksjoner; forsikringsvirksomhet, forretninger med fast eiendom; tilveiebringelse/forsyning av alle de forannevnte tjenester også via mobiltelefon, globale datanettverk og/eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 38 Kommunikasjonstjenester; dataassisterte og elektroniske kommunikasjonstjenester; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 42 Datatjenester, herunder datatjenester relatert til elektroniske banktjenester, elektroniske betalingstjenester, elektronisk pengeoverføring, elektronisk valutaveksling og elektronisk valutamegling samt megling av elektroniske handelstransaksjoner; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til finansinformasjon og monetær informasjon via globale datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til pengeoverføringstjenester, valutavekslingstjenester og andre finanstjenester via globale datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av midlertidig bruk av ikkenedlastbar data software; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; oppsamling, transport og levering av pakker, brev, kunngjøringer og reklame, kataloger, publikasjoner og andre postartikler ved forskjellige transportmåter, samt innsamling, vedlikehold og fremskaffelse av informasjon vedrørende forannevnte tjenester; kurertjenester. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/414,760 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Anita Maria Sundbye, Fürstlia 9, 1367 SNARØYA, 41 Veiledning, undervisning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Chartered Alternative Investment Analyst Association Inc, 29 South Pleasant Street, MA AMHERST, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Foreningsvirksomhet, herunder å fremme tjenester av autoriserte alternative investeringsanalytikere. 41 Utdannelses-, undervisnings- og opplæringstjenester innen alternativ investeringsanalyse, herunder arrangering og leding av utdannelser- og opplæringskonferanser, kurs, studiesirkler/workshops og seminarer, administrasjon av kvalifikasjons- og sertifiseringssystem innen alternativ investeringsanalyse, administrering og merking av undersøkelser innen alternativ investeringsanalyse. QUICKTRA Pfizer Health AB, Lindhagensgatan 100, STOCKHOLM, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Famasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. 10 Medisinske apparater og innretninger for injisering av farmasøytiske preparater. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OCEANEERING Oceaneering International Inc, F.M. 529, TX77041 HOUSTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; metallrør og tilbehør dertil; metallslanger; metallventiler og hydrauliske koblinger og deler og tilbehør dertil; metall rørklemmer; metall flenser; metall rørmansjetter; metall rørkoblinger; metall pakninger og klemmer for rørkoblinger; metall rørkoblinger og rørlengder; metall filtre; metall bånd brukt for olje- og gassbrønner, metallforbindelser for rør, metall forbindelsesplater for rørledninger og hydraulikkledninger; metall deler og tilbehør brukt for kjemiske injeksjoner i industrielle operasjoner; metall meier brukt med fjernstyrte kjøretøyer; undervannsnavlestrengsslanger for industrielle operasjoner bestående av en kombinasjon av stålrør; utskytings- og gjenfinningsapparater for ROV mønstring, bestående av en metall markør, ledeledninger og -skinner, vinsjer og kraner; fjernstyrte klemme-type metall lukkeanordningsmontering for undervannsrørledninger. 12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; fjernstyrte kjøretøyer brukt til undervannsprøveboring, berging, konstruksjon, inspeksjon og vedlikehold og reparasjon av fasiliteter; kjøretøyer til undervannsprøveboring, nemlig sonarkjelker på slep; varmeskjolder, isolasjon og termiske støvler for romfartøyer og raketter. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); ikkemetalliske slanger for kommersiell, industriell og marin formål; elektrohydrauliske undervannsnavlestrenger til bruk med fjernstyrte kjøretøyer og industrielle apparater, nemlig termoplastiske slanger, og høykollapsresistente bøyelige rør; undervannsnavlestrenger for rørledning- og brønnhodeinstallasjon, vedlikehold, kontroll og reparasjon; termoplastiske slanger for hydraulisk væsketilførsel; plastiske slanger. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; konstruksjonsadministrasjon; konstruksjon, vedlikehold, inspeksjon og reparasjon av undervannsoljebrønner; inspeksjon, vedlikehold og/eller reparasjon av undervannsoljebrønner; undervannsbygning og -konstruksjon, vedlikehold, inspeksjon og reparasjonstjenester; marinkonstruksjon; leasing av apparater brukt i olje- og gassproduksjon og rørledninger, søk og gjenfinning og vedlikehold, inspeksjon og reparasjon av undervanns telekommunikasjonskabler; reparasjon, inspeksjon og vedlikehold av fiberoptikk kabelsystemer; inspeksjon og reparasjonstjenester for apparater brukt i området marinkonstruksjon og prøveboring, olje- og gassprøveboring og rørledningkonstruksjon og vedlikehold, og romforskning; rørledningsinspeksjon og reparasjon; prosjektadministrasjon av undervannsbygning og konstruksjon og undervanns industrielle operasjoner; maskinvedlikehold og reparasjon; inspeksjon og reparasjon av skip, undervannsbåter og fjernstyrte kjøretøyer; installasjon av isolasjon på romfartøyer og raketter. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utskyting og gjenfinning av fjernstyrte kjøretøyer; dykking- og undervannsberging; leasing av båter, skip og fjernstyrte undervannskjøretøyer. 40 Bearbeiding av materialer; fremstilling på bestilling av roboter, nemlig fjernstyrte kjøretøyer, robotermer, apparater brukt i området marinkonstruksjon og prøveboring, olje- og gassprøveboring og produksjon og rørledning konstruksjon og vedlikehold og romforskning; fremstilling på bestilling av rørledningstilbehør; fremstilling på bestilling av undervannsnavlestrenger; fremstilling på bestilling av verktøy og verktøykasser for romferd og operasjoner i rommet; fremstilling på bestilling av fraktkasser for romferd og operasjoner i rommet; fremstiilling på bestilling av ekstrakjøretøysaktivitetsapparater brukt av astronauter for romferd og operasjoner i rommet; fremstilling på bestilling av termisk beskyttelsesmaterialer for romferd og operasjoner i rommet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utførelse av seminarer i området vedlikehold og reparasjon av undervannskonstruksjoner, undervannsbånd og rørledninger og vedlikehold og reparasjon av brønnhoder, og operasjon, bruk og vedlikehold av fjernstyrte kjøretøyer og undervanns konstruksjonsutstyr, underholdningsvirksomhet i området fornøyelsesparkapparater og utvikling av forestillingskonsepter, ingeniørvirksomhet, design, analyse, fabrikasjon, utprøving og installasjon, systemreparasjon, vedlikehold, oppussing og diagnostikk; utleie av dykkerutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REDSTONE Redstone AS, Posboks 5, Tveita, 0617 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 36 Forpaktning av eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet; vedlikehold av fast eiendom. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Daikin Industries Ltd, Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Varmeapparater; varmekjeler; varmtvanns oppvarmingsapparater; varmtvannsapparater; kjøleapparater; luftkondisjoneringsapparater for industrielle formål; luftkondisjoneringsapparater for husholdningsformål; alle slags luftkondisjoneringsapparater for industrielle og husholdningsformål; apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Dixie Consumer Products LLC, 133 Peachtree Street NE, GA30303 ATLANTA, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 21 Lokk (ikke opptatt i andre klasser); lokk for kopper av papp eller plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ONC Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 DARTHMOUNT, CA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Fungerende ernæringstilsetninger, nemlig naturlige matekstrakter fra sjøorganismer, nemlig fisk, fiskeolje, fiskeprotein, alger, tang, tare, sjøgress, brusk av fisk eller hai samt sjøskjell; diettilskudd; ernæringstilskudd fra fisk, fiskeolje, fiskeprotein, alger, tang, tare, sjøgress, brusk av fisk eller hai samt sjøskjell i mikroinnkapslet form, eller i form av kapsler, piller, tyggeprodukter, granulat, væske eller smørepålegg. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Plus Markets Plc, Standon House, 21 Mansell Street, E18AA LONDON, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 16 Trykksaker, trykte publikasjoner; aviser, nyheter, tidsskrifter, bøker, journaler og ukeblader, magasiner; instruksjons- og undervisningsmateriell( ikke apparater). 35 Forretningsrådgivning, konsulenttjenester; undersøkelses- og informasjonstjenester; tilveiebringelse av online forretningsinformasjon. 36 Finansiell rådgivning, konsulenttjenester, undersøkelses- og informasjonstjenester; meglertjenester for aksjer og obligasjoner, børsnoteringer; informasjon, rådgivning og konsulenttjenester om aksjer, obligasjoner, gjeldsbrev, verdipapirer og opsjoner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Next Sport AS, Lohnelia 2, 4640 SØGNE, Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, 18 Bager, reisevesker, skuldervesker, ryggsekker, kofferter, lommebøker, portmoneer og paraplyer 25 Klær; fottøy; hodeplagg 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PLAYMAKER Next Sport AS, Lohnelia 2, 4640 SØGNE, Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, 18 Bager, reisevesker, skuldervesker, ryggsekker, kofferter, lommebøker, portmoneer og paraplyer. 25 Klær; fottøy; hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Next Sport AS, Lohnelia 2, 4640 SØGNE, Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, 18 Bager, reisevesker, skuldervesker, ryggsekker, kofferter, lommebøker, portmoneer og paraplyer. 25 Klær; fottøy; hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: materialer, ikke opptatt i andre klasser, bøker, trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). 22 Tau, reip, hyssing, nett, presenninger 25 Klær, fottøy, hodeplagg, sokker, truser, underbukser og strømper. 26 Bånd og lisser, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; spillkort. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NorgesGruppen ASA, Postboks 2775 Solli, 0204 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; kjemiske produkter til fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler; blomsterjord og muldjord; preparater for forbedring av jordsmonnet; bløtgjøringsmidler for vann; destillert vann; duggfjernepreparater; fikserbad og fikservæsker (fotografering), ikke eksponerte filmer, papir for fotografering, fotografiske fremkallingsmidler; fluor; klor; kjemiske produkter for impregnering av lær og tekstiler; midler for røking av kjøtt 3 Parfymevarer, eteriske oljer, hårvann; barbersåper og barberskum. 4 Smøremidler; støvbindemidler; brensel og belysningsstoffer; lys og veker for lys; fett for lær, fett for skotøy, stearinlys, parfymerte lys og vokslys; kulltre (brensel); kullbriketter; torvbriketter og trebriketter (brensel). 5 Plaster og forbindingsstoffer, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske preparater; vitaminpreparater; naturmidler og helsekost, plaster og forbindingsstoffer. 8 Hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, barberblader 9 Fotografiske, apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; brannslukningsapparater; batterier, blitzlys og -pærer (fotografering), sikringer, vekter, smartkort med integrerte kretser, timeglass, musikkdisketter (innspilte), videofilmer (innspilte), DVD filmer (innspilte), CD (innspilte), lommekalkulatorer. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; lyspærer, kaffetraktere (elektriske), grillapparater, utegriller, grillspidd, hårtørrere, elektriske lys for juletrær 13 Fyrverkerisaker. 14 Juvelervarer, smykker, ur og kronometriske instrumenter; bijouterivarer 16 Papir, papp og varer laget av disse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, friske kjøkkenurter. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, PR-virksomhet; salgsfremmende tjenester, markedsstudier og - undersøkelser; spredning av reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av reklamemateriell; flyveblad og vareprøver; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; salg av matvarer, av husholdningsartikler, parfymeriprodukter, av kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, av ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, gjødningsmidler, av ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding, av kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, av garvestoffer, av bindemidler til industrielle formål, av kjemiske produkter til fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, av gjødningsmidler, ildslukningsmidler, av kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, av garvestoffer, av blomsterjord og muldjord, av preparater for forbedring av jordsmonnet, bløtgjøringsmidler for vann, av destillert vann, av duggfjernepreparater, av lim (grunnings- og etterbehandlingsmidler), tapetlim, lærlim, limoppløsningsmidler, av konserveringsmidler for murstein, murverk, sement og teglstein, av eddiksprit, av fikserbad og fikservæsker (fotografering), ikke eksponerte filmer, av papir for fotografering, fotografiske fremkallingsmidler, av fluor, av klor, av frostvæsker, av kjølevesker for kjøretøymotorer, av kjemiske produkter for impregnering av lær og tekstiler, av midler for røking av kjøtt, av maling, fernisser, lakker, av rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, av fargestoffer, beisemidler, bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere, av oljer og fett til industrielle formål, av smøremidler, av støvbindemidler, av brensel 16

17 registrerte varemerker /08 (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, av lys og veker for lys, av fett for lær, fett for skotøy, av stearinlys, parfymerte lys og vokslys, av kulltre(brensel), av kullbriketter, torvbriketter og trebriketter (brensel), av ved, av trespon for opptenning, av oljer for konservering av lær og tekstiler, av smørefett, smøremidler og smøreoljer, av farmasøytiske og veterinære preparater, av hygieniske preparater for medisinske formål, av dietetiske stoffer for medisinsk bruk, av næringsmidler for spedbarn, av plaster og forbindingsstoffer, av materiale til tannplombering og til tannavtrykk, av desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, av fungicider, herbicider, av farmasøytiske preparater, av næringsmidler for spedbarn, av vitaminpreparater, av naturmidler og helsekost, av plaster og forbindingsstoffer, av desinfeksjonsmidler, av uedle metaller og legeringer av disse, av bygningsmaterialer av metall, av transportable hus av metall, av materialer av metall for jernbanespor, av ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), av låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), av metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, av varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), av malmer, av maskiner og verktøymaskiner, av motorer (unntatt for landkjøretøyer), av koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for Iandkjøretøyer), av landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne), av rugemaskiner, av håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), av knivsmedvarer, gafler og skjeer, av hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, av barberblader, av vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske apparater og instrumenter samt av apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, av apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, av apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, av magnetiske databærere, grammofonplater, av salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, av kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, av brannslukningsapparater, av batterier, blitzlys og - pærer (fotografering), sikringer, vekter, smartkort med integrerte kretser, timeglass, musikkdisketter (innspilte), videofilmer (innspilte), DVD filmer (innspilte), lommekalkulatorer, av lyspærer, av kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, av kunstige lemmer, øyne og tenner, av ortopediske artikler, suturmaterialer, av apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, av kjøretøyer, inkludert sykler og deres deler, av befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, av skytevåpen, av ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, av fyrverkerisaker, av edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, av juvelervarer, smykker, edle stener, av ur og kronometriske instrumenter, av bijouterivarer, av musikkinstrumenter, av kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt av varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, av ekstrudert plast som halvfabrikata, av tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, av bøyelige rør (ikke av metall), av lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, av kofferter og reisevesker, av paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og av salmakervarer, av bygningsmaterialer (ikke av metall), av stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, av asfalt, bek, tjære og bitumen, av transportable hus (ikke av metall), av monumenter (ikke av metall), av møbler, speil, billedrammer, av varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, salg av tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), av materiale til polstring (ikke gummi eller plast), av ubearbeidet tekstilfibermateriale, av garn og tråd for tekstile formål, av tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, av klær, fottøy, og hodeplagg, av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, av malt, av alkoholholdige drikker (unntatt øl), av tobakk, av artikler for røkere, fyrstikker, av kaffetraktere (elektriske), av grillapparater, utegriller, grillspidd, av hårtørrere, av elektriske lys for juletrær, av bijouterivarer, av blekemidler og andre midler for klesvask, av midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping, av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, av tannpussemidler, av barbersåper og barberskum, av papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, av trykksaker, materialer til bokbinding, av fotografier, skrivesaker og papirvarer, av klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, av artikler til bruk for kunstnere, av pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), av instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), av plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), av trykktyper, klisjeer og av spillkort, av husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, av kammer og svamper, av børster (ikke malerpensler), av materialer for børstebinding, av gjenstander til rengjøringsformål, av stålull, av råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), av glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), av spill og leketøy, av gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, av juletrepynt, av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, av gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, av øl, av mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OrgaTreu Deloitte Consulting GmbH, Theaterstrasse 15, HANVER, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Avholdelse av forretningsledelsesinspeksjoner, særlig årsavslutningsoppgjør i foretak og utstedelse av godkjenningsslipper i forhold til effektuering og resultatet av slike inspeksjoner; faglige konsultasjoner om forretninger; rådgivning om forretningsledelse; rådgivning og representasjon i forretningsmessige anliggender. 36 Forvaltning av formuer, opprettelse av testamenter, pant, forliksprosedyrer og konkursprosedyrer, bobehandling, likvidasjon og alle andre investeringstjenester for andre herunder fond; rådgivning og representasjon i skatte- og avgiftssaker. 42 Teknisk rådgivning, nemlig elektronisk databehandlingsrådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CALYPSO Fruit Shippers Ltd, P.O. Box N NASSAU, BS Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærfe og vilt; kjøttekstrakter; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; mat- oljer og fett; hermetiserte, tørkede og kokte grønnsaker; hermetiserte, tørket og kokt frukt, ikke inkludert frukt fra fruktfamilien Mangifera. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; friske grønnsaker; frisk frukt, ikke inkludert frukt fra fruktfamilien Mangifera. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Kontortjenester; varelagerkontrolltjenester; databasert varelagerkontroll; datamaskinbasert varelageradministrasjon; datamaskinbasert varelagerbestilling; informasjon, rådgivning og konsulentvirksomhet relatert til alle forannevnte tjenester; ingen av de forannevnte tjenester refererer seg til frukt fra fruktfamilien Mangifera. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser og transport; fraktshippingtjenester; import og eksport lasthåndteringstjenester; lagring av frukt, matvarer og drikker i lagerbygninger og pakkehus; pakking av frukt, matvarer og drikker; innpakning, lagring, distribusjon og transport av frukt, matvarer og drikker; informasjon, rådgivning og konsulentvirksomhet relatert til alle forannevnte tjenester. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SIMNEWB Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 STAVANGER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 9 Apparater og instrumenter til livredning og undervisning, herunder gjenopplivningsdukker; elektroniske apparater og instrumenter, DVDer, CDer, magnetiske databærere, software og hardware. 10 Medisinske apparater og instrumenter, herunder gjenopplivningapparater og -simulatorer. 16 lnstruksjons- og undervisningsmateriell, håndbøker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, herunder praktisk opplæring ved demonstrasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICRO POINT MAXIMIZER Aderans Holdings Co Ltd, 1-6-3, Shinjuku, Shinjukuku, TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 26 Hårpynt, løsskjegg, løsbarter; ikke-elektriske hårkrøllere. 44 Skjønnhetssalonger, frisørsalonger; massasje og terapeutisk shiatsu (meditativ) massasje, moksibusjon (varming ved hjelp av moxa), akupunktur; medisinske tjenester, tilveiebringelse av medisinsk informasjon; fysisk undersøkelse; veiledning vedrørende diett og kosthold; utleie av maskiner og apparater for bruk i skjønnhetssalonger og barbersalonger. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; produktutvikling. 44 Medisinske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICRO POINT LINK Aderans Holdings Co Ltd, 1-6-3, Shinjuku, Shinjukuku, TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 26 Hårpynt, løsskjegg, løsbarter; ikke-elektriske hårkrøllere. 44 Skjønnhetssalonger, frisørsalonger; massasje og terapeutisk shiatsu (meditativ) massasje, moksibusjon (varming ved hjelp av moxa), akupunktur; medisinske tjenester, tilveiebringelse av medisinsk informasjon, fysisk undersøkelse; veiledning vedrørende diett og kosthold; utleie av maskiner og apparater for bruk i skjønnhetssalonger og barbersalonger. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/295, US 77/310,689 BUZZWORD Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue, CA95110 SAN JOSE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datasoftware; datasoftware for tekstbehandling; datasoftware for laging, redigering, layout, utskrift, organisering og deling av samt for tilgang til dokumenter; datasoftware for samforfatting og -redigering av multimediadokumenter; elektroniske publikasjoner, nemlig brukermanualer og instruksjonsbøker inneholdende informasjon innen området for datasoftware for tekstbehandling innregistrert på datamedia. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Aderans Holdings Co Ltd, 1-6-3, Shinjuku, Shinjukuku, TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 26 Hårpynt, løsskjegg, løsbarter; ikke-elektriske hårkrøllere. 44 Skjønnhetssalonger, frisørsalonger; massasje og terapeutisk shiatsu (meditativ) massasje, moksibusjon (varming ved hjelp av moxa), akupunktur; medisinske tjenester, tilveiebringelse av medisinsk informasjon; fysisk undersøkelse; veiledning vedrørende diett og kosthold; utleie av maskiner og apparater for bruk i skjønnhetssalonger og barbersalonger. 42 Konsulentvirksomhet vedrørende datasoftware og datahardware; tilveiebringe midlertidig bruk av on-line, ikke nedlastbar software for tekstbehandling, for laging, redigering, layout, utskrift, organisering og deling av samt for tilgang til dokumenter, og for samforfatting og -redigering av multimediadokumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Q-Vision Thor Marcos Alexander Piña Glemby, Hoff Terrasse 4, 0355 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 20

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 52/08-2008.12.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 52/08-2008.12.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 52/08-2008.12.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer