nr 06/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 06/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Rettskraftig avgjørelse fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Opphør av lisens Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Merkeendring Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 06/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SISTERS IN BUSINESS Linneagruppen AB, Kriebsensgatan 18, SE ESKILSTUNA, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; styring og konsultasjon av forretningsprosesser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CealOne CealTech AS, Laberget 114, 4020 STAVANGER, Klasse 19 Armeringsmaterialer for bygging, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ridgemountain Finance AB, Oslovägen 48, SE STRØMSTAD, Sverige Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 3 Såpe, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleieprodukter; tannpulver, -krem og -pasta. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Underholdning; musikkunderholdning; kulturvirksomhet; musikk- og mediaproduksjon; framføring av liveforestillinger; festarrangement; kulturarrangement; musikkgruppe (underholdning); arrangering og ledelse av konserter og musikkfestivaler; publisering, utgivelse og distribusjon av musikk og media og konsultasjonstjenester forbundet med nevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/912,632 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PATHFINDER INNOVATION ECOSYSTEM Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Bedriftstjenester innen området for allianse-, partnerog løsningsutviklingsprogrammer, nemlig utvikling av 3

4 registrerte varemerker nr 06/14 forretningsstrategier for kommersielle partnerskap, bedriftsrådgivningstjenester i form av identifisering av passende partnerselskaper å gå på markedet med, tilveiebringelse av forretningsnettverk for å promotere forretningsforbindelser og samarbeid, tjenester for forretningsplanlegging, promotering og markedsføring samt relatert konsulentvirksomhet; forretningsutviklingskonsultasjoner i form av utvikling av strategier for forretningsallianser; generell forretningsinformasjon av interesse for forretningsalliansepartnere innen området for informasjonsteknologi og lavenergi-databehandling (low energy computing) tilveiebrakt via et nettsted. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AUTOMOTEK Automotek AS, Alf Bjerckes vei 22B, 0582 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; batterier; hansker for beskyttelse mot ulykker. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; arbeidshansker. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; importog eksportagenturer; salg av kjemikalier, kjemiske preparater, maling, lakk, rustbeskyttelsesmidler, kjemiske preparater for pleie av kjøretøy, rengjøringsmidler, isenkramvarer, bygningsmaterialer, rekvisita for kjøretøy, dekk, deler og tilbehør til kjøretøy, verktøy, verktøymaskiner, papir, hansker, emballasje og beskyttelsestrekk i plast og papir, klær, næringsmidler og drikker. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie av verktøy, maskiner og verktøymaskiner. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Automotek AS, Alf Bjerckes vei 22B, 0582 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; Klasse 4 tannpussemidler. Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. 4

5 registrerte varemerker nr 06/14 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; batterier; hansker for beskyttelse mot ulykker. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; arbeidshansker. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; importog eksportagenturer; salg av kjemikalier, kjemiske preparater, maling, lakk, rustbeskyttelsesmidler, kjemiske preparater for pleie av kjøretøy, rengjøringsmidler, isenkramvarer, bygningsmaterialer, rekvisita for kjøretøy, dekk, deler og tilbehør til kjøretøy, verktøy, verktøymaskiner, papir, hansker, emballasje og beskyttelsestrekk i plast og papir, klær, næringsmidler og drikker. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie av verktøy, maskiner og verktøymaskiner. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUBSEAL SEAL ENGINEERING AS, Produksjonsveien 12, 1618 FREDRIKSTAD, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; Små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser) Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikkeopptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, pakningsogisolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); tetninger som ved en dynamisk og/eller statisk virkemåte skiller væsker, gasser, partikler, medier fra hverandre under trykk og/eller ved trykkløse tilstander, og/eller under vakuum, og/eller aktiveres av trykk og/eller vakuum eller ikke, ved bevegelser og/eller ved stillstand, for opprettholdelse av sikker og tiltenkt drift av de aktuelle komponenter og gjenstander. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MORE ROSSO EXCELLARS AS, Jacob Aalls gate 59, 0364 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPAM Hormel Foods Corp, 1 Hormel Place, US-MN55912 AUSTIN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter oggrønnsaker, geleer, syltetøy, 5

6 registrerte varemerker nr 06/14 kompotter (fruksauser), egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vita AS, Haslevangen 15, 0579 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 3 Såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, Klasse 5 solkrem, after- sun, hårvann, tannpussemidler. Farmasøytiske og hygieniske preparater for mennesker. Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer for mennesker. Kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i form av vitamin- og mineraltabletter; kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i pulverform. Klasse 44 Hygienisk behandling, hårpleie og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vita AS, Haslevangen 15, 0579 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 3 Såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, Klasse 5 solkrem, after- sun, hårvann, tannpussemidler. Farmasøytiske og hygieniske preparater for mennesker. Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer for mennesker. Kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i form av vitamin- og mineraltabletter; kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i pulverform. Klasse 44 Hygienisk behandling, hårpleie og skjønnhetspleie for mennesker. Vita AS, Haslevangen 15, 0579 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 3 Såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, Klasse 5 solkrem, after- sun, hårvann, tannpussemidler. Farmasøytiske og hygieniske preparater for mennesker. Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer for mennesker. Kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i form av vitamin- og mineraltabletter; kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i pulverform. Klasse 44 Hygienisk behandling, hårpleie og skjønnhetspleie for mennesker. 6

7 registrerte varemerker nr 06/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 5 hårpleiesammentsetninger, sjampo, balsam, stylinglotioner og gel; såper for oppfriskning eller forsterkning av farger; tørrsjampo; rensekrem; hårpleiepreparater; preparater for stimuleringen av gjenvekst av hår; preparater for kroppspleie og skjønnhetspleie; preparater for rengjøring, pleie og behandling av hodebunn og hår Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; kosttilskudd; plaster og forbindingsstoffer; farmasøytiske produkter; hormoner for medisinsk bruk; kjemiske preparater for farmasøytisk bruk; kjemiske preparater for medisinsk bruk; medisinske hårvekstmidler; stamceller for medisinske formål; næringsmiddeltilskudd i kapselform for å styrke håret Klasse 44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie; hårtransplantasjon; hårimplantasjon; hudbehandling Vita AS, Haslevangen 15, 0579 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 3 Såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, Klasse 5 solkrem, after- sun, hårvann, tannpussemidler. Farmasøytiske og hygieniske preparater for mennesker. Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer for mennesker. Kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i form av vitamin- og mineraltabletter; kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i pulverform. Klasse 44 Hygienisk behandling, hårpleie og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MERCURKLINIKKEN Mercurklinikken AS, Postboks 36 Røa, 0701 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; hårfargestoffer; hårspray; klebemidler for festing av løshår; medisinske såper; nøytraliseringsmidler for permanent; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MERCUR Mercurklinikken AS, Postboks 36 Røa, 0701 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; hårfargestoffer; hårspray; klebemidler for festing av løshår; medisinske såper; nøytraliseringsmidler for permanent; hårpleiesammentsetninger, sjampo, balsam, stylinglotioner og gel; såper for oppfriskning eller forsterkning av farger; tørrsjampo; rensekrem; hårpleiepreparater; preparater for stimuleringen av gjenvekst av hår; preparater for kroppspleie og skjønnhetspleie; preparater for rengjøring, pleie og Klasse 5 behandling av hodebunn og hår. Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; kosttilskudd; plaster og forbindingsstoffer; farmasøytiske produkter; hormoner for medisinsk bruk; kjemiske preparater for farmasøytisk bruk; kjemiske preparater for medisinsk bruk; medisinske hårvekstmidler; stamceller for medisinske formål; næringsmiddeltilskudd i kapselform for å styrke håret. Klasse 44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie; hårtransplantasjon; hårimplantasjon; hudbehandling. 7

8 registrerte varemerker nr 06/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VITA EXCLUSIVE Vita AS, Haslevangen 15, 0579 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 3 Såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, solkrem, after- sun, hårvann, tannpussemidler. Klasse 5 Farmasøytiske og hygieniske preparater for mennesker. Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer for mennesker. Kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i form av vitamin- og mineraltabletter; kosttilskudd og dietetiske næringsmidler i pulverform. Klasse 44 Hygienisk behandling, hårpleie og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, US-TX IRVING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Detaljhandelstjenester vedrørende bensinstasjonskioskvarer og nærbutikk- og storkioskvarer; detaljhandelstjenester vedrørende bensinstasjonskioskvarer og nærbutikk- og storkioskvarer, nemlig smøremidler, oljer, innretninger, deler og bestanddeler til kjøretøyer og biler, mat, drikkevarer, konfekt oggodterier, bøker, aviser og magasiner, for å gjøre kunder i stand til på en enkel måte å undersøke og kjøpe slike handelsvarer på bensinstasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bankgirocentralen BGC AB, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Magnetiske databærere; magnetisk kodede kort; optiske og magnetiske datamedia; integrerte kretskort [smartkort) (aktivkort); innregistrerte dataprogram; databehandlingsutstyr og datamaskiner; grensesnittenheter [for datamaskiner); dataprogram for verifisering og identifisering av signaturer; dataprogram for elektronisk identifisering og signering. Klasse 16 Trykksaker; trykte blanketter; papir; sjekkfutteral; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), skrive- og kontormateriell. Klasse 35 Bearbeiding, lagring, fremfinning og/eller kontroll av datamaskinbasert informasjon; datasøk [for tredjemann) i datafiler; datamaskinbasert databasehåndtering, filhåndtering og registerhåndtering; innregistrering, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller fremfinning av opplysninger i databaser; sammenstilling, innregistrering og systematisering av informasjon i databaser; bokføring; annonse- og reklamevirksomhet. Klasse 36 Monetære tjenester; betalingskorttjenester, clearing og clearingsentraler; elektroniske bank- og betalingstjenester; elektroniske pengeoverføringer, datamaskinbaserte finanstjenester; finansiell virksomhet, monetære tjenester; administrasjon og informasjon vedrørende betalingstjenester og rutiner; betalingsformidling; informasjon vedrørende sikkerhet relatert til betalingsformidling. Klasse 38 Tilveiebringelse av tilgang og bruksrett til databaser; tilveiebringelse av tilgang til datanettverk; overføring og/eller sending av databaseinformasjon via telenett og/eller internasjonale datanettverk; tilgangstjenester til telekommunikasjonsnettverk; digitale overfgringstjenester og sendingstjenester via Ínternett; kommunikasjon via portal for å nå informasjon; sending av beskjeder over elektroniske media; datastøttet sending av beskjeder over elektroniske media; kommunikasjon via dataterminaler. Klasse 41 Undervisning/utdanning; tilrettelegging av veiledning/instruksjon; tekstpublisering [ikke reklametekster). Klasse 42 Utforming av datamaskinprogramvare; utvikling av datamaskinprogramvare og dataprogram for verifisering og identifisering av signaturer; utvikling av datamaskinprogramvare og dataprogram for elektronisk identifisering og signering; gjenfinning av datainformasjon. Klasse 45 Verifiserings- og identifiseringstjenester for elektroniske signaturer; verifisering og identifisering av signaturer for forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære tjenester og eiendomsmegling; elektronisk identifisering og signering for forsikringsvirksomhet finansielle tjenester, monetære tjenester og eiendomsmegling; e- legitimasjonstjenester. 8

9 registrerte varemerker nr 06/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EKULF twice Ekulf AB, Box 11101, SE NORRKÖPING, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Hygieniske preparater og -artikler for medisinske formål. Klasse 21 Tanntråd for dentale formål; tanntråd; interdentale tannbørster for rengjøring av tenner; elektriske tannbørster for rengjøring av tenner; manuelle tannbørster; tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Haugen-Gruppen OY, Tiilitie 6 B 2, FI VANTAA, Finland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ajvar (hermetiske paprika); aloe vera fremstilt for menneskeføde; ansjos; hummus; sylteagurker; surkål; fruktgeleer; fruktchips; fruktkjøtt; fruktskall; fruktbasert snackmat; fruktsalater; frukt, stuet; frukt konservert i alkohol; frukt, konservert; frukt, hermetisk; erter, konserverte; kompotter; syltetøy; hummus (kikertpasta); ost; ost i form av dipper; kjøtt; kjøtt, konservert; kjøtt, hermetisk; kjøttgele; charcuterie; kraft; kraftkonsentrat; preparater for fremstilling av buljong; linser, konserverte; maisolje; bønner, konserverte; pommes frites; pickles; potetchips; bearbeidede frø; bearbeidede solsikkefrø; tahini (sesamfrøpasta); tofu; tomatjuice for matlaging; tomatpuré; potetchips med lavt fettinnhold; konservert hvitløk; grønnsaker, tørkede; grønnsaker, konserverte; grønnsaker, hermetiske. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is; aromatiske preparater for mat; chutneyer; fruktcouliser (sauser); chili; chilisauser; chilipulver; karri (krydder); pastaprodukter; melbasert chips; cheeseburgere (sandwicher); kapers; sauser; småkaker; petit-beurrekjeks; ketsjup (saus); vårruller; kjøttsauser; kjøttpaier; brødruller; mais, valset; mais, ristet; corn flakes; maismel; maisgrøt; grove maisgryn; snackmat fremstilt av mais; majones; makaroni; marinader; krydder; relisher; nellik (krydder); allkrydder; krydderblandinger; nachos; nudelbaserte ferdigretter; nudler; paprika (krydder); bønnemel; pastasauser; pesto (saus); chow-chow (smakstilsetning); pizza; popcorn; boller; hageurter, konserverte (krydder); quicher; ris; riskaker; risbasert snackmat; salatdressinger; salsaer; sennep; sennepspulver; sojasaus; sojabønnepasta (smakstilsetning); gryn som menneskeføde; tacochips; taco; tomatsaus; tortillalefser; tortillasnack; sterke sauser; hvetemel; hvetekim som menneskeføde; vermicelli (nudler); kornbarer; kornbasert snackmat; kornbasert chips; kornproduktbasert chips; kornpreparater; chips fremstilt av korn; kjeks; sandwicher. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OEVA Seagarden ASA, Postboks 193, 5501 HAUGESUND, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 5 Helsekost for medisinsk bruk; kosttilskudd; ernæringssupplement for dyr og mennesker; ingredienser til helsekost for medisinsk bruk; vitaminer og vitaminpreparater; mineraler og mineralpreparater; medisinsk ernæring; ingredienser til medisinsk ernæring; næringsmidler for spedbarn; dietetiske preparater; dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; dietetiske drikker for medisinsk bruk; farmasøytiske preparater og substanser; naturmidler og -preparater; halstabletter. Klasse 30 Ferdigretter, næringsmidler og tilsetninger til næringsmidler basert på mel og kornprodukter; matvarer (i denne klassen) tilsatt ernæringssupplement; søtsaker; sukkertøy; pastiller og ikke-medisinske halspastiller; proteinbarer; kornstenger /energibarer. Klasse 32 Mineralvann; ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; isotoniske drikker; sportsdrikker; smoothies; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikker inneholdende vitaminer og mineraler. 9

10 registrerte varemerker nr 06/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dock A HØIBO AS, Sagmyra 21, 4624 KRISTIANSAND S, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLEARFLEX Shell Brands International AG, Baarermatte, CH-6340 BAAR, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 4 Oljer; fett; smøremidler; brensel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BG Intellectuals Inc, 740 S. Wichita, US-KS67213 WICHITA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Tilsetningsstoffer for kjølesystemer; giroljetilsetninger; luftinntaksystemrensemidler; rensemidler for automatgir; flytende rensemidler for automatgir; rensemidler for bremser; rensemidler for katalysatorer; væsker for behandling av trinnløse automatgirkasser; rensemidler for kjølesystemer; dieseldrivstoffadditiver; dieseldrivstoffsystemrensemidler; dieseloljeadditiver; motoroljesystemrensemidler; drivstoffsystemrensemidler; servostyringvæskeadditiver, servostyringsystemrensemidler; behandlingsmidler til klimaanleggsystemer i kjøretøyer. Klasse 3 Rengjøringsmidler for vindusruter i kjøretøyer; behandlingsmidler til bremseklosser; behandlingsmidler til klimaanlegg. Klasse 4 Motoroljer; girolje; fett; penetrerende olje; kjedesmøring. Klasse 5 Klimakontrollbiocid for bruk i klimaanlegg til kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/093,462, , US, 86/093,466, , US, 86/093,469, , US, 86/093,470, , US, 86/093,474 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ILVERMORNY Warner Bros Entertainment Inc, 4000 Warner Boulevard, US-CA91522 BURBANK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Kinematografiske filmer med komedie, drama, action, eventyr og/eller animasjon, og kinematografiske filmer for kringkasting på TV med komedie, drama, action, eventyr og/eller animasjon; nedlastbar live-action, komedie, drama, animerte og reality-tv-serier; lydbånd, audio-videobånd, audio- videokassetter, audio-videoplater og DVD-plater med musikk, komedie, drama, action, eventyr, og/eller animasjon; stereo hodetelefoner, batterier; trådløse telefoner; audiokassett- og CD-spillere; CD ROM dataspillplater, telefon og/eller radio personsøkere; korte filmkassetter med komedie, drama, action, eventyr og/eller animasjon til bruk med håndholdte skjermer eller projektorer; videokassettopptakere og spillere, CDspillere, digitale audio-tapeopptakere og spillere; radioer; musematter; briller, solbriller og etuier dertil; video og dataspillprogrammer; videospillpatroner og kassetter; datamaskiner og videospill som er designet for hardwareplattformer, nemlig spillkonsoller og PCer; CD-ROM dataspilldisketter og dataprogrammer, nemlig programvare som knytter digitalisert video- og audiomedia til et globalt datamaskininformasjonsnettverk; nedlastbart videospillprogramvare; nedlastbart dataspillprogramvare; nedlastbart mobilspillprogramvare; nedlastbare publikasjoner så som bøker med fiksjon, lydbøker, tegneserier, barnebøker, strategiguider, fargebøker, illustrerte romaner, tidsskrifter; dataspillprogramvare for bruk på mobil- og håndholdte telefoner; dataspillprogramvare for gevinstautomater, nemlig spilleautomater; tilbehør til håndholdte telefoner, nemlig hands-free-tilbehør, deksler til håndholdte telefoner og frontdeksler til håndholdte telefoner; kodede magnetkort, nemlig telefonkort, kredittkort, kontantkort, debetkort og magnetiske nøkkelkort; og dekorative magneter. Klasse 16 Trykksaker og papirvarer, nemlig bøker som har karakterer fra animerte actioneventyr, komedie- og/eller dramainnslag, tegneserier, barnebøker, blader som har karakterer fra animerte actioneventyr, komedie og/eller dramakarakterer, fargebøker, aktivitetsbok for barn, strategiguider; skrivesaker, skrivepapir, konvolutter, notatbøker, dagbøker, notatkort, gratulasjonskort, samlekort, litografier, penner, blyanter, og etuier og esker dertil, viskelær, fargestifter, markører, fargeblyanter, malingssett for barn, kritt og tavler; overføringsbilder (decals), merker for påføring ved hjelp av varme; plakater; monterte og / eller 10

11 registrerte varemerker nr 06/14 umonterte fotografier; bokomslag, bokmerker, kalendere, gavepapir; festartikler i papir og papirdekorasjoner for fest, nemlig papirservietter, papir kuvertbrikker, crepe papir, trykte invitasjoner, papirduker, papir kakedekorasjoner; trykte sjablonger for broderi- eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter. Klasse 25 Klær for menn, kvinner og barn, nemlig skjorter, t- skjorter, gensere, joggedresser, underbukser, bukser, shorts, tubetopper, regntøy, babysmekker, skjørt, bluser, kjoler, bukseseler, collegegensere, jakker, frakker, regnfrakker, vinterdresser, slips, kapper, hatter, luer, solskjermer, belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, dameundertøy, undertøy, støvler, sko, joggesko, sandaler, kraftige utesko, sokker, slippersokker, badetøy og maskerade- og Halloweenkostymer og masker til bruk i forbindelse med dette. Klasse 28 Leker og sportsutstyr, inkludert spill og leketøy, nemlig actionfigurer og tilbehør dertil; plysjleker; ballonger; badekarleker; rideleker; utstyr solgt som en enhet for å spille kortspill; leketøyskjøretøy; dukker; flygende tallerkener; håndholdte enheter for å spille elektroniske spill andre enn de tilpasset for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; spillutstyr solgt som en enhet for å spille et brettspill, et kortspill, et manipulerende spill, en selskapslek og type action spill med skyteskiver; selvstendige spillmaskiner med videoutgang; puslespill og manipulerende puslespill, ansiktsmasker; skatebrett; skøyter; vannsprutende leker; baller, nemlig lekeplassballer, fotballer, baseballballer, basketballer; baseballhansker; flytebrett for rekreasjonsbruk; sparkebrett til fritidsbruk; surfebrett; svømmebrett for fritidsbruk; svømmeføtter; lekebakeutstyr og lekekokekar; sparebøsser; lekesnøkuler; papir partyhatter; og juletrepynt. Klasse 41 Underholdningstjenester i form av live-action, komedie, drama, animert og TV-serier fra virkeligheten; produksjon av live-action, komedie, drama, animert og TV-serier fra virkeligheten; distribusjon og avspilling av live-action, komedie, drama og animert kinematografiske teatralske filmer; produksjon av liveaction, komedie, drama og animerte kinematografiske teatralske filmer; teatralske forestillinger både animerte og live-action; Internet tjenester som tilbyr informasjon via elektronisk globalt datanettverk innen underholdning relatert spesielt til musikk, filmer og televisjon; forsyning av nyheter av generell interesse, underholdning, og undervisningsinformasjon via et globalt datanettverk; Og forsyning av informasjon via et elektronisk globalt kommunikasjonsnettverk innen temaet live-action, komedie, drama og animerte kinematografiske filmer og TV-programmer; og produksjon av live-action, komedie, drama og animerte kinematografiske filmer for distribusjon via et globalt datanettverk; underholdningstjenester, nemlig en multimedia programserie med live-action, animert, komedie og drama for distribusjon via et globalt datanettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av dataspill online og i mobil trådløs form, tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikkenedlastbare dataspill, og tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare videospill; produksjon av videospill og dataspillprogramvare; tilveiebringelse av informasjon relatert til elektroniske dataspill tilbudt via Internett; tilveiebringelse av informasjon relatert til elektroniske dataspill tilbudt via Internett; tilveiebringelse av webbaserte ikke nedlastbare publikasjoner i form av tegneserier, strategiguider, fiksjonsbøker, lydbøker, barnebøker, fargebøker, grafiske romaner, magasiner; utgivelse av bøker, tegneserier, strategiguider, fiksjonsbøker, lydbøker, barnebøker, fargebøker, grafiske romaner, magasiner; utgivelse av elektroniske publikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Uno-X Gruppen AS, Lysaker torg 35, 1366 LYSAKER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Klasse 4 Kjemiske produkter til industriell bruk. Petroleum (ubearbeidet eller raffinert), petroleumsgeleer for industriell bruk, bensin, benzen, drivstoffer for motorer, diesel, oljer (brensel), gassoljer, oljer til industrielle formål, fukteoljer, brensel, forbrenningsgass, gass i fast form (brennstoffer), generatorgass, magergass, belysningsgass, gass (forbrenning) i form av naturgass, smøremidler, fett for belysning, fett for industrielle formål, smørefett, forbrenningsoljer til oppvarming. Klasse 35 Detaljhandel med dagligvarer, kjemiske produkter for industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål samt til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, kunstig harpiks i ubearbeidet tilstand, plast i ubearbeidet tilstand, gjødsel, brannslukningsmidler, preparater til herding og lodding, kjemiske konserveringsmidler til næringsmidler, garvestoffer, bindemidler for industrielle formål, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, naturlig harpiks i ubearbeidet tilstand, bladmetaller og metallpulver til bruk for malere, dekoratører, boktrykkere og kunstnere, blekemidler og andre midler til vask og rensing av tøy, preparater til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, tannpussemidler, toalettartikler og toalettsaker, helseog skjønnhetsprodukter, hygieneprodukter, oljer og fettstoffer for industrielle formål, smøremidler, støvbindingsmidler, brennstoffer (herunder motordrivstoffer), drivstoffer og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater til medisinske formål, dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler til spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, byggematerialer av metall, transportable bygninger av metall (isenkramvarer), metallrør, pengeskap og -skrin, andre varer av metall (ikke opptatt i andre klasser), malm, maskiner og verktøymaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til bruk på land), koblinger og transmisjonsdeler (ikke til befordringsmidler til bruk på land), landbruksredskaper (ikke hånddrevne), rugemaskiner, håndverktøy og instrumenter (hånddrevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 11

12 registrerte varemerker nr 06/14 av elektrisitet, elektroniske produkter, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr og -maskiner, dataprogrammer, batterier, telefoner, telefonkort, DVD-er, CD-er, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger til belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon og vanntilførsel samt sanitærinstallasjoner, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og utstyr til befordringsmidler, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke opptatt i andre klasser), juvelervarer, smykker, edelstener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp, varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, aviser, magasiner, blader, tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirhandlervarer, klebemidler til papirvarer og til husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastmateriale til emballeringsbruk (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstilt av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings-og isolasjonsmateriale, bøyelige slanger, ikke av metall, lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser), skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) til bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, fiskeben, skilpadde, rav, perlemor og merskum samt av erstatningsstoffer for disse materialer eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket hermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, redskaper til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tauverk, reip, liner, snorer, nett, telt, markiser, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet fibermateriale til tekstilfabrikasjon, garn og tråd til tekstilfabrikasjon, vevete stoffer og tekstilvarer (ikke opptatt i andre klasser), senge- og bordtepper, bekledningsgjenstander, fottøy og hodeplagg, kniplinger, broderier, bånd og possementmakervarer, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, knappenåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, linoleum og annet belegningsmateriale til eksisterende gulv, tapeter (ikke tekstilvarer), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser), julepynt, næringsmidler, drikkevarer, bakervarer, ferdiglagete måltider, ferdigmat, matvarer og drikkevarer til å innta på stedet eller til å ta med, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, pølser, hamburgere, pizza, kjøttekstrakter, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, meieriprodukter, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fettstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, slikkerier, godter, sjokolade, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser (krydrede), krydderier, råis, landbruks-, skogbruks- og hagebruksprodukter samt korn (ikke opptatt i andre klasser), levende dyr, friske frukter og grønnsaker,frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for røkere, tobakksprodukter, fyrstikker, lightere, herunder detaljhandel med disse varer utstilt på plasser tilknyttet bensinstasjoner; samling (ikke transport) av disse varer, så andre får mulighet til, på en enkel måte, å se og kjøpe disse varer i nærbutikk og storkiosk, herunder butikker og kiosker på plasser tilknyttet bensinstasjoner. Klasse 37 Vedlikehold, påfylling av brennstoffer og vask av kjøretøy, herunder på bensinstasjoner. Klasse 43 Tilveiebringelse av mat og drikke, storkiosker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Uno-X Gruppen AS, Lysaker torg 35, 1366 LYSAKER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Klasse 4 Kjemiske produkter til industriell bruk. Petroleum (ubearbeidet eller raffinert), petroleumsgeleer for industriell bruk, bensin, benzen, drivstoffer for motorer, diesel, oljer (brensel), gassoljer, oljer til industrielle formål, fukteoljer, brensel, forbrenningsgass, gass i fast form (brennstoffer), generatorgass, magergass, belysningsgass, gass (forbrenning) i form av naturgass, smøremidler, fett for belysning, fett for industrielle formål, smørefett, forbrenningsoljer til oppvarming. Klasse 35 Detaljhandel med dagligvarer, kjemiske produkter for industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål samt til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, kunstig harpiks i ubearbeidet tilstand, plast i ubearbeidet tilstand, gjødsel, brannslukningsmidler, preparater til herding og lodding, kjemiske konserveringsmidler til næringsmidler, garvestoffer, bindemidler for industrielle formål, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, naturlig harpiks i ubearbeidet tilstand, bladmetaller og metallpulver til bruk for malere, dekoratører, boktrykkere og kunstnere, blekemidler og andre midler til vask og rensing av tøy, preparater til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, tannpussemidler, toalettartikler og toalettsaker, helseog skjønnhetsprodukter, hygieneprodukter, oljer og fettstoffer for industrielle formål, smøremidler, støvbindingsmidler, brennstoffer (herunder motordrivstoffer), drivstoffer og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater til medisinske formål, dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler til spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til 12

13 registrerte varemerker nr 06/14 tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, byggematerialer av metall, transportable bygninger av metall (isenkramvarer), metallrør, pengeskap og -skrin, andre varer av metall (ikke opptatt i andre klasser), malm, maskiner og verktøymaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til bruk på land), koblinger og transmisjonsdeler (ikke til befordringsmidler til bruk på land), landbruksredskaper (ikke hånddrevne), rugemaskiner, håndverktøy og instrumenter (hånddrevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, elektroniske produkter, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr og -maskiner, dataprogrammer, batterier, telefoner, telefonkort, DVD-er, CD-er, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger til belysning og vanntilførsel samt sanitærinstallasjoner, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og utstyr til befordringsmidler, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke opptatt i andre klasser), juvelervarer, smykker, edelstener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp, varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, aviser, magasiner, blader, tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirhandlervarer, klebemidler til papirvarer og til husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastmateriale til emballeringsbruk (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstilt av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings-og isolasjonsmateriale, bøyelige slanger, ikke av metall, lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser), skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) til bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, fiskeben, skilpadde, rav, perlemor og merskum samt av erstatningsstoffer for disse materialer eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket hermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, redskaper til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tauverk, reip, liner, snorer, nett, telt, markiser, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet fibermateriale til tekstilfabrikasjon, garn og tråd til tekstilfabrikasjon, vevete stoffer og tekstilvarer (ikke opptatt i andre klasser), senge- og bordtepper, bekledningsgjenstander, fottøy og hodeplagg, kniplinger, broderier, bånd og possementmakervarer, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, knappenåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, linoleum og annet belegningsmateriale til eksisterende gulv, tapeter (ikke tekstilvarer), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser), julepynt, næringsmidler, drikkevarer, bakervarer, ferdiglagete måltider, ferdigmat, matvarer og drikkevarer til å innta på stedet eller til å ta med, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, pølser, hamburgere, pizza, kjøttekstrakter, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, meieriprodukter, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fettstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, slikkerier, godter, sjokolade, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser (krydrede), krydderier, råis, landbruks-, skogbruks- og hagebruksprodukter samt korn (ikke opptatt i andre klasser), levende dyr, friske frukter og grønnsaker,frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for røkere, tobakksprodukter, fyrstikker, lightere, herunder detaljhandel med disse varer utstilt på plasser tilknyttet bensinstasjoner; samling (ikke transport) av disse varer, så andre får mulighet til, på en enkel måte, å se og kjøpe disse varer i nærbutikk og storkiosk, herunder butikker og kiosker på plasser tilknyttet bensinstasjoner. Klasse 37 Vedlikehold, påfylling av brennstoffer og vask av kjøretøy, herunder på bensinstasjoner. Klasse 43 Tilveiebringelse av mat og drikke, storkiosker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Uno-X Gruppen AS, Lysaker torg 35, 1366 LYSAKER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Klasse 4 Kjemiske produkter til industriell bruk. Petroleum (ubearbeidet eller raffinert), petroleumsgeleer for industriell bruk, bensin, benzen, drivstoffer for motorer, diesel, oljer (brensel), gassoljer, oljer til industrielle formål, fukteoljer, brensel, forbrenningsgass, gass i fast form (brennstoffer), generatorgass, magergass, belysningsgass, gass (forbrenning) i form av naturgass, smøremidler, fett for belysning, fett for industrielle formål, smørefett, forbrenningsoljer til oppvarming. Klasse 35 Detaljhandel med dagligvarer, kjemiske produkter for industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål samt til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, kunstig harpiks i ubearbeidet tilstand, plast i ubearbeidet tilstand, gjødsel, brannslukningsmidler, preparater til herding og lodding, kjemiske konserveringsmidler til næringsmidler, garvestoffer, bindemidler for industrielle formål, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler 13

14 registrerte varemerker nr 06/14 og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, naturlig harpiks i ubearbeidet tilstand, bladmetaller og metallpulver til bruk for malere, dekoratører, boktrykkere og kunstnere, blekemidler og andre midler til vask og rensing av tøy, preparater til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, tannpussemidler, toalettartikler og toalettsaker, helseog skjønnhetsprodukter, hygieneprodukter, oljer og fettstoffer for industrielle formål, smøremidler, støvbindingsmidler, brennstoffer (herunder motordrivstoffer), drivstoffer og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater til medisinske formål, dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler til spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, byggematerialer av metall, transportable bygninger av metall (isenkramvarer), metallrør, pengeskap og -skrin, andre varer av metall (ikke opptatt i andre klasser), malm, maskiner og verktøymaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til bruk på land), koblinger og transmisjonsdeler (ikke til befordringsmidler til bruk på land), landbruksredskaper (ikke hånddrevne), rugemaskiner, håndverktøy og instrumenter (hånddrevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, elektroniske produkter, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr og -maskiner, dataprogrammer, batterier, telefoner, telefonkort, DVD-er, CD-er, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger til belysning og vanntilførsel samt sanitærinstallasjoner, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og utstyr til befordringsmidler, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke opptatt i andre klasser), juvelervarer, smykker, edelstener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp, varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, aviser, magasiner, blader, tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirhandlervarer, klebemidler til papirvarer og til husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastmateriale til emballeringsbruk (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstilt av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings-og isolasjonsmateriale, bøyelige slanger, ikke av metall, lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser), skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) til bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, fiskeben, skilpadde, rav, perlemor og merskum samt av erstatningsstoffer for disse materialer eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket hermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, redskaper til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tauverk, reip, liner, snorer, nett, telt, markiser, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet fibermateriale til tekstilfabrikasjon, garn og tråd til tekstilfabrikasjon, vevete stoffer og tekstilvarer (ikke opptatt i andre klasser), senge- og bordtepper, bekledningsgjenstander, fottøy og hodeplagg, kniplinger, broderier, bånd og possementmakervarer, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, knappenåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, linoleum og annet belegningsmateriale til eksisterende gulv, tapeter (ikke tekstilvarer), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser), julepynt, næringsmidler, drikkevarer, bakervarer, ferdiglagete måltider, ferdigmat, matvarer og drikkevarer til å innta på stedet eller til å ta med, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, pølser, hamburgere, pizza, kjøttekstrakter, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, meieriprodukter, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fettstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, slikkerier, godter, sjokolade, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser (krydrede), krydderier, råis, landbruks-, skogbruks- og hagebruksprodukter samt korn (ikke opptatt i andre klasser), levende dyr, friske frukter og grønnsaker,frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for røkere, tobakksprodukter, fyrstikker, lightere, herunder detaljhandel med disse varer utstilt på plasser tilknyttet bensinstasjoner; samling (ikke transport) av disse varer, så andre får mulighet til, på en enkel måte, å se og kjøpe disse varer i nærbutikk og storkiosk, herunder butikker og kiosker på plasser tilknyttet bensinstasjoner. Klasse 37 Vedlikehold, påfylling av brennstoffer og vask av kjøretøy, herunder på bensinstasjoner. Klasse 43 Tilveiebringelse av mat og drikke, storkiosker. 14

15 registrerte varemerker nr 06/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Uno-X Gruppen AS, Lysaker torg 35, 1366 LYSAKER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Klasse 4 Kjemiske produkter til industriell bruk. Petroleum (ubearbeidet eller raffinert), petroleumsgeleer for industriell bruk, bensin, benzen, drivstoffer for motorer, diesel, oljer (brensel), gassoljer, oljer til industrielle formål, fukteoljer, brensel, forbrenningsgass, gass i fast form (brennstoffer), generatorgass, magergass, belysningsgass, gass (forbrenning) i form av naturgass, smøremidler, fett for belysning, fett for industrielle formål, smørefett, forbrenningsoljer til oppvarming. Klasse 35 Detaljhandel med dagligvarer, kjemiske produkter for industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål samt til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, kunstig harpiks i ubearbeidet tilstand, plast i ubearbeidet tilstand, gjødsel, brannslukningsmidler, preparater til herding og lodding, kjemiske konserveringsmidler til næringsmidler, garvestoffer, bindemidler for industrielle formål, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, naturlig harpiks i ubearbeidet tilstand, bladmetaller og metallpulver til bruk for malere, dekoratører, boktrykkere og kunstnere, blekemidler og andre midler til vask og rensing av tøy, preparater til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, tannpussemidler, toalettartikler og toalettsaker, helseog skjønnhetsprodukter, hygieneprodukter, oljer og fettstoffer for industrielle formål, smøremidler, støvbindingsmidler, brennstoffer (herunder motordrivstoffer), drivstoffer og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater til medisinske formål, dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler til spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, byggematerialer av metall, transportable bygninger av metall (isenkramvarer), metallrør, pengeskap og -skrin, andre varer av metall (ikke opptatt i andre klasser), malm, maskiner og verktøymaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til bruk på land), koblinger og transmisjonsdeler (ikke til befordringsmidler til bruk på land), landbruksredskaper (ikke hånddrevne), rugemaskiner, håndverktøy og instrumenter (hånddrevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, elektroniske produkter, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr og -maskiner, dataprogrammer, batterier, telefoner, telefonkort, DVD-er, CD-er, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger til belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon og vanntilførsel samt sanitærinstallasjoner, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og utstyr til befordringsmidler, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke opptatt i andre klasser), juvelervarer, smykker, edelstener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp, varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, aviser, magasiner, blader, tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirhandlervarer, klebemidler til papirvarer og til husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastmateriale til emballeringsbruk (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstilt av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings-og isolasjonsmateriale, bøyelige slanger, ikke av metall, lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser), skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) til bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, fiskeben, skilpadde, rav, perlemor og merskum samt av erstatningsstoffer for disse materialer eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket hermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, redskaper til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tauverk, reip, liner, snorer, nett, telt, markiser, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet fibermateriale til tekstilfabrikasjon, garn og tråd til tekstilfabrikasjon, vevete stoffer og tekstilvarer (ikke opptatt i andre klasser), senge- og bordtepper, bekledningsgjenstander, fottøy og hodeplagg, kniplinger, broderier, bånd og possementmakervarer, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, knappenåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, linoleum og annet belegningsmateriale til eksisterende gulv, tapeter (ikke tekstilvarer), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser), julepynt, næringsmidler, drikkevarer, bakervarer, ferdiglagete måltider, ferdigmat, matvarer og drikkevarer til å innta på stedet eller til å ta med, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, pølser, hamburgere, pizza, kjøttekstrakter, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, meieriprodukter, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fettstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, slikkerier, godter, sjokolade, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser (krydrede), krydderier, råis, landbruks-, skogbruks- og hagebruksprodukter samt korn (ikke opptatt i andre klasser), levende dyr, friske frukter og grønnsaker,frø 15

16 registrerte varemerker nr 06/14 og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for røkere, tobakksprodukter, fyrstikker, lightere, herunder detaljhandel med disse varer utstilt på plasser tilknyttet bensinstasjoner; samling (ikke transport) av disse varer, så andre får mulighet til, på en enkel måte, å se og kjøpe disse varer i nærbutikk og storkiosk, herunder butikker og kiosker på plasser tilknyttet bensinstasjoner. Klasse 37 Vedlikehold, påfylling av brennstoffer og vask av kjøretøy, herunder på bensinstasjoner. Klasse 43 Tilveiebringelse av mat og drikke, storkiosker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Uno-X Gruppen AS, Lysaker torg 35, 1366 LYSAKER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Klasse 4 Kjemiske produkter til industriell bruk. Petroleum (ubearbeidet eller raffinert), petroleumsgeleer for industriell bruk, bensin, benzen, drivstoffer for motorer, diesel, oljer (brensel), gassoljer, oljer til industrielle formål, fukteoljer, brensel, forbrenningsgass, gass i fast form (brennstoffer), generatorgass, magergass, belysningsgass, gass (forbrenning) i form av naturgass, smøremidler, fett for belysning, fett for industrielle formål, smørefett, forbrenningsoljer til oppvarming. Klasse 35 Detaljhandel med dagligvarer, kjemiske produkter for industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål samt til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, kunstig harpiks i ubearbeidet tilstand, plast i ubearbeidet tilstand, gjødsel, brannslukningsmidler, preparater til herding og lodding, kjemiske konserveringsmidler til næringsmidler, garvestoffer, bindemidler for industrielle formål, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, naturlig harpiks i ubearbeidet tilstand, bladmetaller og metallpulver til bruk for malere, dekoratører, boktrykkere og kunstnere, blekemidler og andre midler til vask og rensing av tøy, preparater til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, tannpussemidler, toalettartikler og toalettsaker, helseog skjønnhetsprodukter, hygieneprodukter, oljer og fettstoffer for industrielle formål, smøremidler, støvbindingsmidler, brennstoffer (herunder motordrivstoffer), drivstoffer og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater til medisinske formål, dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler til spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, byggematerialer av metall, transportable bygninger av metall (isenkramvarer), metallrør, pengeskap og -skrin, andre varer av metall (ikke opptatt i andre klasser), malm, maskiner og verktøymaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til bruk på land), koblinger og transmisjonsdeler (ikke til befordringsmidler til bruk på land), landbruksredskaper (ikke hånddrevne), rugemaskiner, håndverktøy og instrumenter (hånddrevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, elektroniske produkter, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr og -maskiner, dataprogrammer, batterier, telefoner, telefonkort, DVD-er, CD-er, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger til belysning og vanntilførsel samt sanitærinstallasjoner, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og utstyr til befordringsmidler, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke opptatt i andre klasser), juvelervarer, smykker, edelstener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp, varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, aviser, magasiner, blader, tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirhandlervarer, klebemidler til papirvarer og til husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastmateriale til emballeringsbruk (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstilt av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings-og isolasjonsmateriale, bøyelige slanger, ikke av metall, lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser), skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) til bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, fiskeben, skilpadde, rav, perlemor og merskum samt av erstatningsstoffer for disse materialer eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket hermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, redskaper til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tauverk, reip, liner, snorer, nett, telt, markiser, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet fibermateriale til tekstilfabrikasjon, garn og tråd til tekstilfabrikasjon, vevete stoffer og tekstilvarer (ikke opptatt i andre klasser), senge- og bordtepper, 16

17 registrerte varemerker nr 06/14 bekledningsgjenstander, fottøy og hodeplagg, kniplinger, broderier, bånd og possementmakervarer, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, knappenåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, linoleum og annet belegningsmateriale til eksisterende gulv, tapeter (ikke tekstilvarer), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser), julepynt, næringsmidler, drikkevarer, bakervarer, ferdiglagete måltider, ferdigmat, matvarer og drikkevarer til å innta på stedet eller til å ta med, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, pølser, hamburgere, pizza, kjøttekstrakter, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, meieriprodukter, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fettstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, slikkerier, godter, sjokolade, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser (krydrede), krydderier, råis, landbruks-, skogbruks- og hagebruksprodukter samt korn (ikke opptatt i andre klasser), levende dyr, friske frukter og grønnsaker,frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for røkere, tobakksprodukter, fyrstikker, lightere, herunder detaljhandel med disse varer utstilt på plasser tilknyttet bensinstasjoner; samling (ikke transport) av disse varer, så andre får mulighet til, på en enkel måte, å se og kjøpe disse varer i nærbutikk og storkiosk, herunder butikker og kiosker på plasser tilknyttet bensinstasjoner. Klasse 37 Vedlikehold, påfylling av brennstoffer og vask av kjøretøy, herunder på bensinstasjoner. Klasse 43 Tilveiebringelse av mat og drikke, storkiosker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Uno-X Gruppen AS, Lysaker torg 35, 1366 LYSAKER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Klasse 4 Kjemiske produkter til industriell bruk. Petroleum (ubearbeidet eller raffinert), petroleumsgeleer for industriell bruk, bensin, benzen, drivstoffer for motorer, diesel, oljer (brensel), gassoljer, oljer til industrielle formål, fukteoljer, brensel, forbrenningsgass, gass i fast form (brennstoffer), generatorgass, magergass, belysningsgass, gass (forbrenning) i form av naturgass, smøremidler, fett for belysning, fett for industrielle formål, smørefett, forbrenningsoljer til oppvarming. Klasse 35 Detaljhandel med dagligvarer, kjemiske produkter for industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål samt til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, kunstig harpiks i ubearbeidet tilstand, plast i ubearbeidet tilstand, gjødsel, brannslukningsmidler, preparater til herding og lodding, kjemiske konserveringsmidler til næringsmidler, garvestoffer, bindemidler for industrielle formål, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, naturlig harpiks i ubearbeidet tilstand, bladmetaller og metallpulver til bruk for malere, dekoratører, boktrykkere og kunstnere, blekemidler og andre midler til vask og rensing av tøy, preparater til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, tannpussemidler, toalettartikler og toalettsaker, helseog skjønnhetsprodukter, hygieneprodukter, oljer og fettstoffer for industrielle formål, smøremidler, støvbindingsmidler, brennstoffer (herunder motordrivstoffer), drivstoffer og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater til medisinske formål, dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler til spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, 17

18 registrerte varemerker nr 06/14 fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, byggematerialer av metall, transportable bygninger av metall (isenkramvarer), metallrør, pengeskap og -skrin, andre varer av metall (ikke opptatt i andre klasser), malm, maskiner og verktøymaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til bruk på land), koblinger og transmisjonsdeler (ikke til befordringsmidler til bruk på land), landbruksredskaper (ikke hånddrevne), rugemaskiner, håndverktøy og instrumenter (hånddrevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, elektroniske produkter, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr og -maskiner, dataprogrammer, batterier, telefoner, telefonkort, DVD-er, CD-er, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger til belysning og vanntilførsel samt sanitærinstallasjoner, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og utstyr til befordringsmidler, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke opptatt i andre klasser), juvelervarer, smykker, edelstener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp, varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, aviser, magasiner, blader, tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirhandlervarer, klebemidler til papirvarer og til husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastmateriale til emballeringsbruk (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstilt av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings-og isolasjonsmateriale, bøyelige slanger, ikke av metall, lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser), skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) til bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, fiskeben, skilpadde, rav, perlemor og merskum samt av erstatningsstoffer for disse materialer eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket hermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, redskaper til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tauverk, reip, liner, snorer, nett, telt, markiser, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet fibermateriale til tekstilfabrikasjon, garn og tråd til tekstilfabrikasjon, vevete stoffer og tekstilvarer (ikke opptatt i andre klasser), senge- og bordtepper, bekledningsgjenstander, fottøy og hodeplagg, kniplinger, broderier, bånd og possementmakervarer, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, knappenåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, linoleum og annet belegningsmateriale til eksisterende gulv, tapeter (ikke tekstilvarer), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser), julepynt, næringsmidler, drikkevarer, bakervarer, ferdiglagete måltider, ferdigmat, matvarer og drikkevarer til å innta på stedet eller til å ta med, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, pølser, hamburgere, pizza, kjøttekstrakter, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, meieriprodukter, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fettstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, slikkerier, godter, sjokolade, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser (krydrede), krydderier, råis, landbruks-, skogbruks- og hagebruksprodukter samt korn (ikke opptatt i andre klasser), levende dyr, friske frukter og grønnsaker,frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for røkere, tobakksprodukter, fyrstikker, lightere, herunder detaljhandel med disse varer utstilt på plasser tilknyttet bensinstasjoner; samling (ikke transport) av disse varer, så andre får mulighet til, på en enkel måte, å se og kjøpe disse varer i nærbutikk og storkiosk, herunder butikker og kiosker på plasser tilknyttet bensinstasjoner. Klasse 37 Vedlikehold, påfylling av brennstoffer og vask av kjøretøy, herunder på bensinstasjoner. Klasse 43 Tilveiebringelse av mat og drikke, storkiosker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Uno-X Gruppen AS, Lysaker torg 35, 1366 LYSAKER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Klasse 4 Kjemiske produkter til industriell bruk. Petroleum (ubearbeidet eller raffinert), petroleumsgeleer for industriell bruk, bensin, benzen, drivstoffer for motorer, diesel, oljer (brensel), gassoljer, oljer til industrielle formål, fukteoljer, brensel, forbrenningsgass, gass i fast form (brennstoffer), generatorgass, magergass, belysningsgass, gass (forbrenning) i form av naturgass, smøremidler, fett for belysning, fett for industrielle formål, smørefett, forbrenningsoljer til oppvarming. Klasse 35 Detaljhandel med dagligvarer, kjemiske produkter for industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål samt til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, kunstig harpiks i ubearbeidet tilstand, plast i ubearbeidet 18

19 registrerte varemerker nr 06/14 tilstand, gjødsel, brannslukningsmidler, preparater til herding og lodding, kjemiske konserveringsmidler til næringsmidler, garvestoffer, bindemidler for industrielle formål, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, naturlig harpiks i ubearbeidet tilstand, bladmetaller og metallpulver til bruk for malere, dekoratører, boktrykkere og kunstnere, blekemidler og andre midler til vask og rensing av tøy, preparater til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, tannpussemidler, toalettartikler og toalettsaker, helseog skjønnhetsprodukter, hygieneprodukter, oljer og fettstoffer for industrielle formål, smøremidler, støvbindingsmidler, brennstoffer (herunder motordrivstoffer), drivstoffer og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater til medisinske formål, dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler til spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, byggematerialer av metall, transportable bygninger av metall (isenkramvarer), metallrør, pengeskap og -skrin, andre varer av metall (ikke opptatt i andre klasser), malm, maskiner og verktøymaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til bruk på land), koblinger og transmisjonsdeler (ikke til befordringsmidler til bruk på land), landbruksredskaper (ikke hånddrevne), rugemaskiner, håndverktøy og instrumenter (hånddrevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, elektroniske produkter, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr og -maskiner, dataprogrammer, batterier, telefoner, telefonkort, DVD-er, CD-er, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger til belysning og vanntilførsel samt sanitærinstallasjoner, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og utstyr til befordringsmidler, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke opptatt i andre klasser), juvelervarer, smykker, edelstener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp, varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, aviser, magasiner, blader, tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirhandlervarer, klebemidler til papirvarer og til husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastmateriale til emballeringsbruk (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstilt av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings-og isolasjonsmateriale, bøyelige slanger, ikke av metall, lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser), skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) til bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, fiskeben, skilpadde, rav, perlemor og merskum samt av erstatningsstoffer for disse materialer eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket hermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, redskaper til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tauverk, reip, liner, snorer, nett, telt, markiser, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet fibermateriale til tekstilfabrikasjon, garn og tråd til tekstilfabrikasjon, vevete stoffer og tekstilvarer (ikke opptatt i andre klasser), senge- og bordtepper, bekledningsgjenstander, fottøy og hodeplagg, kniplinger, broderier, bånd og possementmakervarer, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, knappenåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, linoleum og annet belegningsmateriale til eksisterende gulv, tapeter (ikke tekstilvarer), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser), julepynt, næringsmidler, drikkevarer, bakervarer, ferdiglagete måltider, ferdigmat, matvarer og drikkevarer til å innta på stedet eller til å ta med, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, pølser, hamburgere, pizza, kjøttekstrakter, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, meieriprodukter, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fettstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, slikkerier, godter, sjokolade, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser (krydrede), krydderier, råis, landbruks-, skogbruks- og hagebruksprodukter samt korn (ikke opptatt i andre klasser), levende dyr, friske frukter og grønnsaker,frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for røkere, tobakksprodukter, fyrstikker, lightere, herunder detaljhandel med disse varer utstilt på plasser tilknyttet bensinstasjoner; samling (ikke transport) av disse varer, så andre får mulighet til, på en enkel måte, å se og kjøpe disse varer i nærbutikk og storkiosk, herunder butikker og kiosker på plasser tilknyttet bensinstasjoner. Klasse 37 Vedlikehold, påfylling av brennstoffer og vask av kjøretøy, herunder på bensinstasjoner. Klasse 43 Tilveiebringelse av mat og drikke, storkiosker. 19

20 registrerte varemerker nr 06/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Uno-X Gruppen AS, Lysaker torg 35, 1366 LYSAKER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Klasse 4 Kjemiske produkter til industriell bruk. Petroleum (ubearbeidet eller raffinert), petroleumsgeleer for industriell bruk, bensin, benzen, drivstoffer for motorer, diesel, oljer (brensel), gassoljer, oljer til industrielle formål, fukteoljer, brensel, forbrenningsgass, gass i fast form (brennstoffer), generatorgass, magergass, belysningsgass, gass (forbrenning) i form av naturgass, smøremidler, fett for belysning, fett for industrielle formål, smørefett, forbrenningsoljer til oppvarming. Klasse 35 Detaljhandel med dagligvarer, kjemiske produkter for industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål samt til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, kunstig harpiks i ubearbeidet tilstand, plast i ubearbeidet tilstand, gjødsel, brannslukningsmidler, preparater til herding og lodding, kjemiske konserveringsmidler til næringsmidler, garvestoffer, bindemidler for industrielle formål, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, naturlig harpiks i ubearbeidet tilstand, bladmetaller og metallpulver til bruk for malere, dekoratører, boktrykkere og kunstnere, blekemidler og andre midler til vask og rensing av tøy, preparater til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, tannpussemidler, toalettartikler og toalettsaker, helseog skjønnhetsprodukter, hygieneprodukter, oljer og fettstoffer for industrielle formål, smøremidler, støvbindingsmidler, brennstoffer (herunder motordrivstoffer), drivstoffer og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater til medisinske formål, dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler til spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, byggematerialer av metall, transportable bygninger av metall (isenkramvarer), metallrør, pengeskap og -skrin, andre varer av metall (ikke opptatt i andre klasser), malm, maskiner og verktøymaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til bruk på land), koblinger og transmisjonsdeler (ikke til befordringsmidler til bruk på land), landbruksredskaper (ikke hånddrevne), rugemaskiner, håndverktøy og instrumenter (hånddrevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, elektroniske produkter, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr og -maskiner, dataprogrammer, batterier, telefoner, telefonkort, DVD-er, CD-er, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger til belysning og vanntilførsel samt sanitærinstallasjoner, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og utstyr til befordringsmidler, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke opptatt i andre klasser), juvelervarer, smykker, edelstener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp, varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, aviser, magasiner, blader, tidsskrifter, bøker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirhandlervarer, klebemidler til papirvarer og til husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastmateriale til emballeringsbruk (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstilt av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings-og isolasjonsmateriale, bøyelige slanger, ikke av metall, lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser), skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) til bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, fiskeben, skilpadde, rav, perlemor og merskum samt av erstatningsstoffer for disse materialer eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukket hermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, redskaper til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tauverk, reip, liner, snorer, nett, telt, markiser, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet fibermateriale til tekstilfabrikasjon, garn og tråd til tekstilfabrikasjon, vevete stoffer og tekstilvarer (ikke opptatt i andre klasser), senge- og bordtepper, bekledningsgjenstander, fottøy og hodeplagg, kniplinger, broderier, bånd og possementmakervarer, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, knappenåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, linoleum og annet belegningsmateriale til eksisterende gulv, tapeter (ikke tekstilvarer), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser), julepynt, næringsmidler, drikkevarer, bakervarer, ferdiglagete måltider, ferdigmat, matvarer og drikkevarer til å innta på stedet eller til å ta med, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, pølser, hamburgere, pizza, kjøttekstrakter, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, meieriprodukter, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fettstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, slikkerier, godter, sjokolade, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser (krydrede), krydderier, råis, landbruks-, skogbruks- og hagebruksprodukter samt korn (ikke opptatt i andre klasser), levende dyr, friske frukter og grønnsaker,frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige 20

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer