nr 08/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 08/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og INID-koder /14 Innholdsfortegnelse: Meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse /14 Meddelelse til adressat med ukjent eller uriktig adresse Grunnet ukjent eller uriktig adresse, bes Excellent Brands Ltd, Thurston House, om å ta kontakt med Patentstyret snarest. Det foreligger en meddelelse i sak nr til adressaten. Meddelelsen kan fås hos Patentstyret. 3

4 registrerte varemerker nr 08/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IPCO Cloudfone IPCO AS, Tønne Huitfeldts plass 2, 1767 HALDEN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; roaming tjenester; mobiltelefontjenester. Klasse 42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og forskning og utvikling dertil; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SalMar ASA, 7266 KVERVA, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 31 Fiskerogn; levende fisk; næringsmidler for fisk. Klasse 35 Forretningsdrift; salg av fiskerogn, levende fisk og næringsmidler for fisk. Klasse 40 Foredling av fisk og skalldyr. Klasse 44 Oppdrett av fisk og skalldyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Termowood Termowood AS, Postboks 822, 3007 DRAMMEN, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LILLELAND - vi kan passiv brannsikring! JKM AS, Postboks 123, 4358 KLEPPE, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 35 Salgstjenester vedrørende brannvern- og brannsikringsutstyr; kontroll og oppdatering av brannverndokumentasjon (kontortjenester); systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av dataarkiver; konsultasjon, rådgivning og informasjon om forannevnte tjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; bygningsinformasjon; overflatebehandling omfattet av denne klassen; malervirksomhet; isolering; kjemisk rensing; rengjøring og vedlikehold omfattet av denne klassen; bygningsinspeksjon; herunder alle forannevnte tjenester med brannvern og -sikring som formål; installasjon, reparasjon og vedlikehold av brannalarmer, røykvarslere og brannslukningsutstyr; branntetting (tetningsarbeid); konsultasjon, rådgivning og informasjon om forannevnte tjenester. Klasse 42 Kontroll og oppdatering av brannverndokumentasjon. Klasse 45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; brannslukning; utleie av brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; brannovervåkning og overvåkning av brannalarmer; brannvernrådgivning; inspeksjon av eiendom i forbindelse med sikkerhetsformål; brannvernrådgivning; konsultasjon, rådgivning og informasjon om forannevnte tjenester. 4

5 registrerte varemerker nr 08/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LILLELAND JKM AS, Postboks 123, 4358 KLEPPE, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 35 Salgstjenester vedrørende brannvern- og brannsikringsutstyr; kontroll og oppdatering av brannverndokumentasjon (kontortjenester); systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av dataarkiver; konsultasjon, rådgivning og informasjon om forannevnte tjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; bygningsinformasjon; overflatebehandling omfattet av denne klassen; malervirksomhet; isolering; kjemisk rensing; rengjøring og vedlikehold omfattet av denne klassen; bygningsinspeksjon; herunder alle forannevnte tjenester med brannvern og -sikring som formål; installasjon, reparasjon og vedlikehold av brannalarmer, røykvarslere og brannslukningsutstyr; branntetting (tetningsarbeid); konsultasjon, rådgivning og informasjon om forannevnte tjenester. Klasse 42 Kontroll og oppdatering av brannverndokumentasjon. Klasse 45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; brannslukning; utleie av brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; brannovervåkning og overvåkning av brannalarmer; brannvernrådgivning; inspeksjon av eiendom i forbindelse med sikkerhetsformål; brannvernrådgivning; konsultasjon, rådgivning og informasjon om forannevnte tjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRIDENT Benchmark Animal Health Ltd, Benchmark House, 8 Smithy Wood Drive, GB-S351QN SHEFFIELD, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Biocider, nemlig biocider til bruk i utklekningsanlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIGDAL BAKERI AS, Tislebakkveien, 3350 PRESTFOSS, Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 5

6 registrerte varemerker nr 08/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Tepperensepreparater til bruk sammen med en tepperensemaskin og med en flekkfjerner ved flekker og skjolder på tepper; preparater for pleie, behandling og forskjønnelse av tekstiler; potpurri (parfyme); røkelse; oljer for parfyme og for luktevann; luktevann for husholdningsbruk og for bruk på tekstiler; velluktende tre; aromatiske stoffer (eteriske oljer); eteriske oljer; velluktende aromaterapioljer. Klasse 5 Desinfeksjonspreparater som sendes ut i luften, atmosfæren eller på tekstiler i form av røyk, damp eller gass; preparater for parfymering eller luktforbedring av luften. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen G/On Giritech A/S, Herstedøstervej C2, DK-2620 ALBERTSLUND, Danmark Klasse 9 Computer hardware, software og manualer dertil, til bruk for verifisering, overvåking og kontroll av nettverk, samband og håndtering av sikker dataoverføring og applikasjonsutnyttelse over lokale, fjern- og globale computer og kommunikasjonsnettverk, kablet eller trådløst. Notio AS, Edvards vei 10, 1450 NESODDTANGEN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 11 Apparater og innretninger for oppvarming, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gran Via Hamberger Industriewerke GmbH, Rohrdorfer Strasse 133, DE STEPHANSKIRCHEN, Tyskland Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 19 Bygningsmaterialer, ikke av metall, nemlig planker, paneler, vegg- og takpanel, halv-bearbeidet treverk, tre og treverk for bruk til bygging, paller, bjelker, profilpanel, profilplanker og profil-lister, vindus-, dør- og karmlister; parkett for gulv og parkettplanker for gulv impregnert med naturlige oljer, voksbehandlede og varmebehandlede gulv, gulv (ikke av metall), gulv av tre, kork, plastikk eller erstatninger for disse materialene, gulv for sport og trening, gulv for bruk i idrettshaller, laminatgulv; gulvmaterialer, nemlig gulv av tre; stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 27 Materialer for tildekking av eksisterende gulv, herunder tepper, ryer, matter, linoleum, laminerte gulv og annet belegg av tre, trebaserte materialer, kork, gummi, plastikk, eller erstatninger for disse materialer for beskyttelse og/eller tildekking av eksisterende gulv; gulvbelegg av tre, kork, plastikk eller erstatninger for disse materialene; gulvbelegg av tre; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 6

7 registrerte varemerker nr 08/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen metallbearbeidingsmaskiner), brotsjer (verktøymaskiner), freseverktøy (verktøymaskiner), steinknusere, kullkuttemaskiner (coal cutting machines), apparater for behandling av malm, bergboremaskiner, boremaskiner, gravemaskiner, maskiner for steinarbeid, sirkelsager, sagblad (deler av maskiner), sagbenker (deler av maskiner), maskiner for bearbeidelse av glass, glasstøyproduksjonsmaskiner og -apparater. Aabrekk Gard, Signe Aabrekk, 6791 OLDEDALEN, Klasse 29 Kjøtt, kjøttvarer (bearbeidet), meieriprodukter, melkeprodukter, oster, smør. Klasse 30 Smørepålegg, syltetøy, syltet frukt, bakeverk, honning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO LTD, 4-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, JP TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Stansemaskiner og gjengeskjæremaskiner for innergjenger, leppemaskiner, fresemaskiner, vertikal formingsmaskiner (vertical shapers), bormaskiner (unntatt for trebearbeidningsmaskiner), rømmemaskiner, dreiebenker (for metallbearbeiding), plastikkbearbeidingsmaskiner, hydrauliske presser (for metallbearbeidning), valseverk, slipemaskiner, rørvalser (for metallbearbeiding), graveringsmaskiner, konturmaskiner, finjusteringsmaskiner (truing machines), skjæremaskiner, avgradningsmaskiner, formingsmaskiner (for metallbearbeidning), honemaskiner (for metallbearbeidning), kverner, oksygenacetylenskjærebrennere (oxygen acetylene welding cutters), trykkluftbormaskiner, driller (elektriske håndholdte), elektronstrålesveisemaskiner, bor (deler av maskiner), borepatroner (deler av maskiner), borspindelhoder (deler av HYLLEST MIE KROGH JENSEN, Nordbøvegen 139, 3803 BØ I TELEMARK, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker, saft og sirup. Klasse 35 Salg av ovennevnte varer i kl. 29 og 32. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOSSIL Fossil Group Inc, 901 S Central Expressway, US- TX75080 RICHARDSON, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 35 Salg i butikker og online-butikker av klokker, smykker, briller, solbriller, belter, nøkkellenker, håndvesker, myntpunger, tote/store vesker, vesker, seddelklyper, lommebøker, fottøy, skjerf, hatter, luer, votter, hansker, klær, mote tilbehør/motevarer, skinnvarer og tilbehør/aksessorier til klær. 7

8 registrerte varemerker nr 08/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DARCKANDY SINAMKHAM LERSAN, Åsligrenda 86, 5115 ULSET, Klasse 25 Belter [bekledning], bukser, damebenklær, dresser, gymnastikksko, hatter, hetter [klær], jakker, klær, klær for gymnastikk, leggings [bukser], overall, pyjamaser, sandaler, sko, skjorter, sokker, sportssko, T-skjorter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MARY KAY DISCOVER WHAT YOU LOVE Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX 5001 ADDISON, USA Klasse 16 Trykt forretningsmateriell, markedsføringsmateriell og salgshjelpemidler (sales aids), kataloger, magasiner, visittkort, brevark, konvolutter, skrivesaker og papirvarer og brosjyrer, alt innen området kosmetikk og skjønnhetspleie og direktesalg av kosmetikk og skjønnhetspleieprodukter; toalettvesker av plast og papir solgt tomme. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CultureCatch, Haldenstrasse 24, CH-8302 KLOTEN, Sveits Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; PR-virksomhet; markedsføringstjenester; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; rådgivning om organisasjon- og forretningsledelse; rådgivningstjeneste vedørende markedsføring og salg; rådgiving innenfor tverrkulturelle spørsmål, herunder tverrkulturelle integrasjonsprogrammer; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; administrasjon av prosjekter. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; undervisning; instruksjon; coaching; kompetanseutvikling innenfor områdene kultur, markedsføring og salg, ledelse, verdiutvikling; opplæring og trening i bruk av kompetanse verktøy og treningsprogrammer; organisering og ledelse av seminarer, kollokvium, konferanser og arbeidsgrupper. PHRASE BRACE AS, Kjærlighetsstien 6, 4371 EGERSUND, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Dataspillprogrammer; videospill; deksler til mobiltelefoner, smarttelefoner og PDAer; refleksbrikker; refleksbånd. Klasse 14 Bijouterivarer; smykker; armbåndsur. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; instruksjons- og undervisningsmateriell(ikke apparater); skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita. Klasse 18 Kofferter og reisevesker; vesker; skolevesker; ransler; bager; ryggsekker; lommebøker; paraplyer og parasoller. Klasse 28 Leketøy; byggesett. 8

9 registrerte varemerker nr 08/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen sgruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til polering og flekkfjerning samt til sliping; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk. Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Finansielle tjenester; monetær virksomhet; finansiell virksomhet, nemlig drift av fordelsprogram om innsamling og innløsning av bonuspoeng; finansiell virksomhet, nemlig innsamling og innløsning av bonuspoeng mellom flere partnere fra forskjellige bransjer (krysslojalitetsordning); forsikringsvirksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 40 Bearbeiding av materialer. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotell- og pensjonatdrift, campingplassdrift, turisthjemdrift, turistgårdsdrift, restauranter, selvbetjeningsrestauranter og kantiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEAL ENGINEERING AS, Produksjonsveien 12, 1618 FREDRIKSTAD, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; preparater og midler for herding og lodding; bindemidler til industrielle formål; konserveringsmidler for gummi; elastomerer, termoplaster og termoplastiske elastomerer til industrielle formål. Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; Små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser) Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer): koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); hydraulisk og pneumatisk utstyr for industrielle formål og andre maskinkomponenter hvor tetninger og pakninger inngår. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikkeopptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, pakningsogisolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse 35 Bistand ved forretningsdrift; salg av de forannevnte varer i klasse 1,6, 7, 14 og 17. Klasse 37 Installasjonsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet relatert til hydraulisk og pneumatisk utstyr. Klasse 40 Bearbeidelse av materialer Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning relatert til design og utvikling av tetningsmaterialer, Industriell analyse og forskning relatert til tetninger 9

10 registrerte varemerker nr 08/14 samt til hydraulisk og pneumatisk utstyr; ingeniørtjenester for industrien for optimalisering av tekniske løsninger som innbefatter problematikk knyttet til vurdering av tetningsmaterialer og tetninger i samspill med det aktuelle industriutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (554) Merket er et tre-dimensjonal Proximo Spirits Inc, 333 Washington Street, US- NJ07302 JERSEY, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker; ikke-alkoholholdige cocktailblandinger; øl, siruper og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); likører, destillerte drikkevarer, cocktailer, whisky. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INBAL VALVE Mil Inbal Valves Ltd, 5 Plotizki St., P.O.Box 15200, IL RISHON LEZION, Israel Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); pneumatisk og/eller hydraulisk og/eller elektrisk drevne maskinventiler. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; ventiler for kontrollering av vann- og/eller skumflyt i sprinkleranlegg. Klasse 11 Ventiler for kontrollering av vannstrøm i vannforsyning, irrigasjon, og varme, ventilasjon og sanitærteknikk (VVS) apparater (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFAST TTAPDRIVE AS, Fuglevik terrasse 18, 4637 KRISTIANSAND S, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. ARCTIC RACE OF NORWAY AS, Strandgata 9, 9405 HARSTAD, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Sykler; seter til sykler; pedaler til sykler; luftpumper til dekk; kjøretøy; kjøretøy til bruk i luften, på land eller i vannet; motorer og maskiner for kjøretøy på land; støtdempere for kjøretøy; karosseri for kjøretøy; antiskli kjeder; understell eller støtfangere for kjøretøy; solskjermer tilpasset biler; sikkerhetsbelter for seter i kjøretøy; elektriske kjøretøy; campingvogner; traktorer; mopeder; sykler; rammer; stativ; bremser; sykkelstyrer; felger; pedaler; pneumatiske dekk, hjul eller seter for sykler. Klasse 16 Trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; papirvarer; klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere (inkludert i denne klassen); pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); trykktyper; negativer. Papir; papp; papp eller papiresker; plakater; klistremerker; album; kort; bøker; aviser; prospekter; brosjyrer; kalendere; skriveredskap; etsede eller 10

11 registrerte varemerker nr 08/14 skjermtrykte kunstverk; malerier (med eller uten ramme); vannfarger; mønstre for søm; tegninger; tegneartikler; papirlommetørklær; papirhåndklær; papirduker; vesker og poser (konvolutter, pakker) laget av papir eller plast for pakking og innpakning; søpleposer av papir eller plast, dagbøker, notatbøker, pakker, filer, skrivebordsbeskyttere; konferanse filer, visittkortholdere. Klasse 18 Håndvesker; ryggsekker; pennaler; paraplyer; lær og lærimitasjoner; kofferter og reisevesker; parasoller og spaserstokker; lommebøker; vesker ikke laget av edle metaller; trillebager; ryggsekker for fjellklatrere, for campere, for reise, til stranden, for skolebarn; toalettmapper; handlenett eller handleposer, vesker og poser (konvolutter, pakker) for pakking eller innpakning laget av lær, stresskofferter. Klasse 21 Krus; flasker for sykler; husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke elektriske), ikke av edle metaller eller belagt med edle metaller; kammer og svamper; hårbørster; materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); porselen; steintøy; flasker; kunstverk av porselen, terracotta eller glass; statuer og figurer (statuetter) av porselen, terracotta eller glass; toalettsaker og toalettmapper; søplebøtter; glass (beholdere); servise, ikke av edle metaller; tallerkener, engangstallerkener. Klasse 25 Klær; hansker (klær); boksershorts; jakker; caps; klesplagg, hatter; skjorter; klesplagg av lær eller lærimitasjon; belter (klær); pels (klær); slips; strømper; sokker; tøfler; sko, skotrekk; strandsko og tursko; støvler; undertøy, natt-tøy (pysjamas), morgenkåper, skjerf, bandana, gensere, bukser. Klær lagd av teknisk materiale til sykling og tekniske sykkelsko. Klasse 35 PR-tjenester for sportsspill og underholdning Klasse 36 Sponsortjenester for sportsspill og underholdning. Klasse 41 Organisering av sportskonkurranser og -events; utdaningsinformasjon; praktisk opplæring (demonstrasjoner); utførelse av underholdning, underholdningsinformasjon; publisering av bøker og magasiner; utlån av bøker; produksjon av show og filmer; utleie av kinofilmer, lyd opptak; arrangering og gjennomføring av opplæringseventer; arrangering og gjennomføring av kollokvier, konferanser og kongresser; arrangering av utstillinger for kulturelle eller opplærings formål; spilltjenester tilbudt online fra et datanettverk, odds og spill tjenester, elektronisk desktop publisering. Klasse 42 Gassundersøkelser; geologiske undersøkelser; mineralundersøkelser; undervannsundersøkelsestjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bose Corp, Mountain Road, US-MA FRAMINGHAM, USA Klasse 9 Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd, bilder eller data; forsterkere; lydmottakere og videomottakere; CD-spillere; datasoftware for bruk på smarttelefoner eller PC-er; digitale lydspillere; DVDspillere; hodetelefoner; hodemikrotelefoner (headsets) for mobiltelefoner; høyttalersystemer; høyttalere; mikrofoner; radioer; TV-er; trådløse sendere og mottakere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZUITION Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. 11

12 registrerte varemerker nr 08/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHARMAGENIUS SHINE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Klasse 41 Tilveiebringelse av utdannelse og opplæring til apoteker, farmasøyter og apotekansatte i forbindelse med salg av forbrukerprodukter i apoteker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen sibe Sikker Bemanning AS, Nordahl Bruns gate 12, 2004 LILLESTRØM, Advokat Rune Nordengen, c/o Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 35 Vikartjenester; utplassering av vikarer; utplassering av faste ansatte; personalrekruttering; arbeidsformidlingsvirksomhet; psykologisk testing for utvelgelse av personale for å fastsette deres egnethet for ansettelse; prøving av søkere for å fastsette deres dyktighet; fremskaffelse av jobbsøkerevaluering og utvelgelsestjenester; demonstrasjon og salgs- og reklamevirksomhet; bedriftsadministrasjonsvirksomhet; bedriftsinformasjon og konsulentvirksomhet relatert til anskaffelse av vikarer og kontraktpersonale; personaladministrasjon og personalkonsulentvirksomhet. Klasse 37 Renhold- og rengjøringstjenester; byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cubic Transportation Systems Inc, 9333 Balboa Avenue, US-CA92123 SAN DIEGO, USA Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektronisk utstyr for reiseog/eller billettbetalingssystemer solgt som en enhet, nemlig reise- og/eller billettbetalingsbokser og - automater, billettmaskiner, mynt- og seddelhvelv, magnetiske kortlesere og -behandlere, smartkortlesere, billettbehandlere, telleapparater, dreiekors og/eller korsbommer (turnstiles), elektroniske kontrollprosessorer, smartkort og magnetisk kodede kort inneholdende programmering for bruk med elektroniske reise- og/eller billettbetalingssystemer; software for finansiell analyse og regnskap innen området for konsumentforbruk. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansiell analyse, konsultasjoner og clearingsentraltjenester innen området for elektroniske reise- og billettbetalingssystemer og kollektivtransport; konsultasjonstjenester innen området for elektroniske reise- og billettbetalingssystemer. Klasse 39 Organisering av reiser; konsultasjonstjenester innen feltet kollektivtransport. Klasse 40 Produksjon av kundetilpassede elektroniske reise- og billettbetalingssystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Löwengrip Care & Color Economista Sweden AB, Roslagsgatan 25 6 TR, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, hårlotion, shampo, hårbalsam, tørrshampo, såpefri 12

13 registrerte varemerker nr 08/14 rengjøringsmiddel for kroppen, naturlige oljer for parfyme, parfymerte kremer, toalettpreparater, oljer for parfymer og dufter, kosmetisk hudpleie, solkrem, rensemidler for ansikt; ansiktskremer, Preparater for rengjøring av kroppen og skjønnhetspleie, neglelakkfjerner, neglelakk; antiperspirant, deodoranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FORD MUSTANG Ford Motor Co, One American Road, US-MI48126 DEARBORN, USA Klasse 12 Passasjerbiler og deler til disse. SAMMY SAY, SIDSELS VEI 16 C, 3123 TØNSBERG, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MUSTANG Ford Motor Co, One American Road, US-MI48126 DEARBORN, USA Klasse 12 Passasjerbiler og deler til disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DC Comics, 1700 Broadway, US-NY10019 NEW YORK, USA Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; spillefilmer med komedie, drama, action, spenning/opplevelse og/eller animasjon og spillefilmer for kringkasting på TV med komedie, drama, action, spenning/opplevelse og/eller animasjon; DVD med forhåndsinnspilt musikk, komedier, drama, action, spenning/opplevelse og/eller animasjon; CD-ROM spill; elektroniske dagbøker; musematter; computer programmer, nemlig software som linker digitalisert video og audio media til et globalt computer informasjonsnettverk; spillutstyr solgt som en enhet for bruk til spilling av selskapsleksbaserte computerspill; video- og computerspillprogrammer; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); interaktivt computer software; computerspillsoftware for spillehallspill kun tilpasset for bruk av TV mottakere; software til interaktive computerspill; software til computerspill for bruk på mobiler og mobiltelefoner; nedlastbare computerspillprogrammer; elektroniske spillkonsoller; briller, solbriller, og tilbehør dertil; tilpassede plastikkfilmer kjent som "skins" til bruk som deksel og til bruk som hinder mor riper eller beskyttelse av elektroniske enheter, nemlig MP3 spillere, 13

14 registrerte varemerker nr 08/14 mobiltelefoner, smarttelefoner, digitale kameraer, GPS'er o personlige digitale assistenter (PDA); MP3- spillere, CD-spillere, radioer; dekorative magneter; deksler til mobiltelefoner; deler og tilbehør til de forannevnte varene. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; trykksaker og papirvarer, namlig bøker om karakterer fra animasjons-, action-, eventyr- /opplevelses-, komedie og/eller dramastykker; tegneseriebøker, bøker i form av strategiguider for videospill, magasiner som omhandler karakterer fra animerte filmer, actioneventyr, komedier og eller dramastykker; barnebøker; aktivitetsbøker for barn; skrivesaker, skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, notatkort, takkekort, byttekort; litografier; penner, blyanter, etuier dertil, viskelær, fargestifter, marekringspenner, fargeblyanter; overføringsbilder; plakater; monterte og/eller umonterte fotografier; malesett for barn; midlertidige tatoveringer; klistremerker; bokbind, bokmerker, kalendere, gavepapir; partyemblem laget av papir og partydekorasjoner laget av papir, nemlig papirservietter, papirbordbeskyttere, kreppapir, papirhatter, invitasjoner, papirduker, kakedekorasjoner laget av papir; trykkete overføringsbilder for broderieller applikasjonsbroderi for tekstil; trykkete mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og T-skjorter. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, nemlig skjorter, T-skjorter, gensere, joggedresser, bukser, underbukser, shorts, ermeløse topper, skjørt, bluser, kjoler, regntøy, strikkegensere, jakker, kåper, regnkåper, snødresser, slips, badekåper, hatter, skyggeluer, solskjermer, belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, undertøy, babysmekker, støvler, sko, joggesko, sandaler, sokker, støvletter, tøffelsokker, badetøy, maskerade- og Halloween kostymer og -masker som solgt i forbindelser dertil. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, nemlig action figurer og tilbehør dertil; plysjleker, ballonger, badekarleker, rideleker; leke- og spillutstyr solgt som en enhet for kortspill leker; lekekjøretøy; dukker; sendeplater; elektroniske håndholdte spilleenheter; spillutstyr solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, selskapsleker, selskapsleksbaserte computerspill, et action basert skytespill; enkeltstående videospillmaskiner med utgangseffekt; puslespill og manipulative puslespill; rullebrett; isskøyter; vannspruteleker; baller, nemlig lekeplassballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker; svømmevester for rekreasjonsbruk; sparkebrett for rekrasjonsbruk; surfebrett; svømmebrett for rekreasjonsbruk; svømmefinner; lekebakeutstyr og lekekokeutstyr; lekesnøkuler; juletrepynt. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningstjenester i form av live-action (handling i film der levende mennesker eller dyr filmes, i motsetning til animasjonsfilm), komedier, drama og/eller animerte TV program om oppdiktede heroiske og skurkaktige karakterer; produksjon av live-action (handling i film der levende mennesker eller dyr filmes, i motsetning til animasjonsfilm) komedier; produksjon av drama og/eller animerte TV-program om oppdiktede heroiske og skurkaktige karakterer; underholdningstjenester i form av live action (handling i film der levende mennesker eller dyr filmes, i motsetning til animasjonsfilm), komedier, drama og/eller animerte teatralske spillefilmer om oppdiktede heroiske og skurkaktige karakterer; produksjon av liveaction (handling i film der levende mennesker eller dyr filmes, i motsetning til animasjonsfilm), komedier, drama og/eller animerte teatralske spillefilmer om oppdiktede heroiske og skurkaktige karakterer; produksjon av teatralske animerte og live-action (handling i film der levende mennesker eller dyr filmes, i motsetning til animasjonsfilm) prestasjoner/verk om oppdiktede heroiske og skurkaktige karakterer; underholdningsparkstjenester; underholdningstjenester, nemlig fornøyelsesparkturer (amusement park rides); underholdningstjenester tilveiebrakt gjennom et globalt computer nettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare interaktive spill; tilveiebringe ikke-nedlastbare elektroniske spill via et globalt computer nettverk; tilveiebringelse av online publikasjoner; online publisering av elektroniske bøker og tidsskrift. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Polarol AS, Kirkegaten 4, 1440 DRØBAK, Klasse 5 Antioksidantpiller; kosttilskudd; kosttilskudd for dyr; proteinbasert kosttilskudd. Klasse 29 Fiskeprodukter; spiselige oljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALFRESH AS, Kirkegata 4, 1440 DRØBAK, Klasse 5 Kosttilskudd; kosttilskudd for dyr. Klasse 29 Fiskeprodukter; spiselige oljer. 14

15 registrerte varemerker nr 08/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOSKEDAL AS, Hauge, 5281 VALESTRANDSFOSSEN, Klasse 7 Høytrykkskompressorer, kompressorer, trykkluftpumper, trykkluftmaskiner, trykkluftregulatorer, trykkventiler, trykkavlastningsventiler. Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg. Klasse 35 Salg av høytrykkskompressorer, kompressorer, trykkluftpumper, trykkluftmaskiner, trykkluftregulatorer, trykkventiler, trykkavlastningsventiler. Klasse 37 Service av høytrykkskompressorer, kompressorer, trykkluftpumper, trykkluftmaskiner, trykkluftregulatorer, trykkventiler, trykkavlastningsventiler. Reparasjon og installasjon av dykker- og røykdykkerutstyr, kontroll av trykkluftflasker, undervannsbygging og undervannsoperasjon. Reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr for bruk over og under vann. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonvirksomhet. oppdiktet drama; nedlastbare filer på området underholdning, nemlig ringetoner, grafikk, bilder, elektroniske spill og musikk via et globalt computernettverk og trådløse innretninger; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av sangbøker, tablaturer, og noter; magneter; magnetark; magnetisk kodede debetkort; musikalske lydopptak; computerlagringsinnretninger, nemlig tomme flashdrivverk; digitale medier, nemlig nedlastbare audio- og videoopptak, samt CD-er med og promotering for filmer og dokumentarer; deksler for mobiltelefoner, samt tilpassede plastfilmer for å dekke til og beskytte elektroniske apparater, nemlig mobiltelefoner, bærbare musikkspillere, computere, computertilbehør og periferiutstyr, PDA-er, spillinnretninger, kameraer, videokameraer og e- boklesere; ryggsekker tilpasset computere; kamerafutteraler; futteraler for mobiltelefoner; futteraler for PDA-er; mobiltelefoner; computerspill, nemlig computerspillkassetter, disketter og software; dekorative pyntegjenstander for mobiltelefoner; engangskameraer; elektroniske dagbøker og lommekalendere; bærevesker for bærbare datamaskiner; musematter; neonskilt; videospill, nemlig videospillkassetter, disketter og software. Klasse 14 Juvelérvarer. Klasse 35 Organisering av handelskonferanser og messer på området filmer og underholdning for forretningsformål. Klasse 41 Fremstilling og distribusjon av filmer; fremskaffelse av informasjon vedrørende filmer; fremskaffelse av websted med nedlastbare filmklipp og musikkvideoer, samt informasjon om filmer, litterære verk og musikk; organisering av konferanser og messer på området filmer og underholdning for underholdningsformål; fanklubbtjenester; fremskaffelse av podcast vedrørende musikk og filmer; fremskaffelse av online computerspill. Klasse 42 Computertjenester, nemlig opprettelse av et online samfunn for registrerte brukere for deltakelse i konkurranser, fremvisning av dyktighet og kunnskaper, få tilbakemeldinger fra deres likemenn, danne virtuelle samfunn og deltagelse i sosiale nettverk. Klasse 45 Lisensiering av handelsvarer og immateriell eiendom i forbindelse med film; fremskaffelse av online informasjon om lisensiering av handelsvarer i forbindelse med film. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/535,423 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HUNGER GAMES District 12, LLC, c/o Cohen and Wolf, P.C., 320 Post Road West, US-CT06880 WESTPORT, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Computerspillprogrammer, computerspillpatroner og kassetter; DVD-er med oppdiktet drama; filmer om oppdiktet drama; innspilte elektroniske media med Kongsberg Maritime AS, Postboks 483, 3601 KONGSBERG, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) 15

16 registrerte varemerker nr 08/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MATTEMAUR DA, Engvegen 12, 7604 LEVANGER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner og spill; magnetiske databærere; DVD-er og andre digitale opptaksmedier; dataprogramvare. Klasse 28 Spill og leketøy; brettspill; pedagogiske spill relatert til matematikk; deler og tilbehør til det forannevnte. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MATTEMAUR MATTEMAUR DA, Engvegen 12, 7604 LEVANGER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner og spill; magnetiske databærere; DVD-er og andre digitale opptaksmedier; dataprogramvare. Klasse 28 Spill og leketøy; brettspill; pedagogiske spill relatert til matematikk; deler og tilbehør til det forannevnte. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet. DKH Retail Ltd, Unit 60, The Runnings, GB-GL519NW CHELTENHAM, GLOUCESTERSHIRE, Storbritannia Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; parfymevarer, tannpussemidler; tannpleieprodukter; Klasse 9 cologne; luftfriskere og preparater for luftfriskning. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; optiske apparater og instrumenter; solbriller, spotsbriller, briller; etuier, strikker, snorer og lenker for solbriller, briller og sportsbriller; beholdere for kontaktlinser; laptop vesker (tilpasset for); bagger og oppbevaringsutstyr for personlige digitale assistenter (PDA'er), elektroniske organisatorer, nettbrett computere og e-bok utstyr; kassaapparater, kalkulatorer; databehandlingsutstyr og computere; computer hardware; datamus; matter fro bruk med datamus; computerspill programmer; computer software; apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyder og bilder; fotografiske apparater og instrumenter; telekommunikasjonsapparater og instrumenter; telefoner, mobiltelefoner; smarttelefoner; utstyr for satellittnavigasjon; MP3 spillere og andre digitalformaterte audio og videospillere; plater, beholdere, deksel, beskyttelse, bærebager og holdere for telefoner, smarttelefoner, mobiltelefoner, satellittnavigasjonsutstyr, MP3 spillere og andre digitalformaterte audio og videospillere, kameraer og videokameraer; deler og utstyr for telefoner, smarttelefoner, mobiltelefoner, utstyr for satellittnavigasjon, MP3spillere og andre digitalformaterte audio og videospillere, kameraer og videokameraer; hands free utstyr for mobiltelefoner; trådløse headset; hodetelefoner; høyttalere; mikrofoner; radioer; ladere; apparater for kobling og lading av bærbart og håndholdt digitalt elektronisk utstyr; magnetiske databærere; opptaks- og innspillingskassetter og disker; CD-er, DVD-er; minnekort; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Klasse 18 Bagger, håndbagger og håndvesker, skulderbagger og skuldervesker, toalettbagger og -vesker, reisevesker og skipssekker, ryggsekker, sportsbagger, strandbagger og -vesker, bærenett, sekker og bagger med skulderreim, hoftebagger og hoftebelter for oppbevaring og bæring av utstyr, reisebagger og reisevesker, bagasje oppbevaring, kofferter, lommebøker, håndvesker, pengepunger, paraplyer, parasoller; lær og lærimitasjoner samt varer av disse 16

17 registrerte varemerker nr 08/14 materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær; casuale klær; klær for utendørs bruk; hettegensere; T-skjorter med trykk; poloskjorter; korteog langarmede skjorter og trøyer; shortser; løstsittende shortser; langarmede T-skjorter; rugby overdeler; trykkede og broderte gensere; cardigans; sweaters; topper og overdeler med glidelås; klær for jogging og løping; bukser; jeans; strikkede klær; fleece- og ullgensere; dresser og drakter; skjørt; overdeler; forede og uforede jakker; kåper; vindjakker; trench coats; skinn- og lærjakker; strykefrie jakker; voksede jakker; militærskjorter og militærjakker; blazere; dresser; regnkapper og regnfrakker; sportsvester; vester; jaktklær og -jakker; skuddsikre jakker og vester; vindog vanntettejakker for ekstremvær; militærjakker; pilotjakker; gamasjer; sokker; skjerf; hansker; svømmetøy; belter; undertøy; underliv; brystholdere; truser; boksershortser; underbukser; slips; undertøysplagg; nattøy; pysjamaser; slips; fottøy; sandaler; strandsko; canavassko; boots, støvler og støvletter; sko; sko av lær og skinn; hodeplagg; hatter, capser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IBA Menelaus B.V., Archimedesbaan 18 D, NL-3439ME NIEUWEGEIN, Nederland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Velduftende potpurri; refiller til parfymespredere og duftspredere; eteriske oljer; blomsterekstrakter; røkelse; blekkstaver; parfymert tre. Klasse 4 Klasse 5 Lys; duftlys. Luktabsorberende stoffer; luktnøytraliserende midler; luftfriskere til husholdningsbruk; produkter til desodorisering av tekstiler, tepper, gulvtepper og husholdningsmaskiner, alle disse produkter kan enten være i flytende form, som aerosoler, faste blokker eller i væskeform; produkter til rensning og desodorisering av luften, alle disse produkter kan enten være i flytende form, som aerosoler, faste blokker eller i væskeform; preparater til luftrensning; luftoppfriskende preparater; desinfeksjonsmidler til hygieniske formål; desodoriseringsmidler, ikke til personlig bruk; refiller til holdere til desodoriseringsmidler; ladere til absorbere; luktnøytraliserende midler. Klasse 11 Deodoriseringsapparater, -esker, -maskiner, ikke til personlig bruk; apparater, esker til luktabsorbering eller -nøytralisering; luftdesodoriseringsapparater; luftrenseapparater og -maskiner. Klasse 21 Parfymeforstøvere; parfymebrennere; parfymeforstøvere; flakonger i form av spredere med veke og desodoriseringsmidler; duftdispensere, duftevann eller desodoriseringsmidler; beholdere, nemlig luktabsorberende eller -nøytraliserende midler; essensflakonger til desinfeksjon, sanering og rensning av luften. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tinde design CITO NORGE AS, Conrad Mohrs veg 23A, 5072 BERGEN, Klasse 20 Skap, skap for dekketøy og service, bord, benker, stoler, slagbenker, hagemøbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MARIA MONTAZAMI Soft & Easy AB, Box 1172, SE KISTA, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; kosmetikk; hårpleiepreparater; hårfarge; ikke-medisinske hudpleiepreparater. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; vesker; hundevesker; dokumentmapper; stresskofferter; lommebøker; portemoneer; håndvesker; sminkevesker; reisemapper (lærvarer); kosmetikkofferter; futteraler (lærvarer) for visittkort, dokumenter, kredittkort og nøkler; hundehalsbånd. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SNAKEPLUGS JPRT Förvaltning AB, c/o Bröderna Severin AB, Box 66, SE TÖREBODA, Sverige L-O Lundquist Patentbyrå AB, Box 80, SE KARLSTAD, Sverige Klasse 9 Hodetelefoner; mobildeksel; mobilveske; handsfree for telefoner; utstyr og tilbehør for databruk. 17

18 registrerte varemerker nr 08/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KEVIN ALEKSANDERSEN, Korsnebbveien 23G, 7082 KATTEM, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. GRÜNERT CARL MASKINFORRETNING AS, Borgveien 9, 1363 HØVIK, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Salg av maskiner og dertilhørende utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Thai Agri Foods Public Co Ltd, 155/1 Moo 1, Theparak Road, TH BANGSAOTHONG, SAMUTPRAKARN, Thailand Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 30 Ris og matvarer laget av ris; karripasta; karrisuppe; smakstilsetninger i form av saus; kryddersaus; sriracha saus (thailandsk saus). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WHAT DOES THE FOX SAY CONCORDE TV AS, Postboks 2311, Hansaparken, 5828 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; innspilte filmer; briller, solbriller og etuier dertil; dataspillprogrammer. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av merchandiseprodukter for artister, band og kunstnere; salg av såper, parfymevarer, kosmetikk, hårpleiemidler, tannpussemidler, farmasøytiske preparater, plaster og forbindingsstoffer, verktøy og redskaper, kjøkkenutstyr, filmer, musikk, avspillingsapparater for film og musikk, dataspill, apparater for dataspill, tilbehør til datamaskiner, briller, solbriller, barnevogner, sykler, smykker, juvelervarer, ur, musikkinstrumenter, trykksaker, papirvarer, bøker, blader, fargebøker, aktivitetsbøker, skrivesaker, tegnesaker, malesaker, fotografier, kalendere, festartikler, kofferter, vesker, paraplyer, ryggsekker, møbler, innredningsartikler, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere og -apparater, tau, nett, telt, presenninger, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, utkledningsutstyr, næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, drikker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 18

19 registrerte varemerker nr 08/14 underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLORALIFE Smithers-Oasis Co, 295 Water Street, Suite 201, US- OH44240 KENT, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 2 Maling, glasur og ferniss; spraymaling, sprayglasur, sprayferniss, spraytetningsmasser, kunstig spraysnø. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEIKO PROSPEX Seiko Holdings KK (trading as Seiko Holdings Corp), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, JP- TOKYO, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 14 Ur, klokker, stoppeklokker, ur og kronometriske apparater og instrumenter; kasser, skrin, etuier og deler for alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIOXIN Nioxin Research Laboratories Inc, 2124 Skyview Drive, US-GA30122 LITHIA SPRINGS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Optiske apparater, herunder mikroskoper til bruk ved hårpleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Banana Republic (ITM) Inc, 2 Folsom Street, US- CA94105 SAN FRANCISCO, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 35 Detaljhandelstjenester, online detaljhandelstjenester, online bestillingstjenester og postordrekatalogtjenester innen området klær, fottøy, hodeplagg, tilbehør til klær, håraccessorier, bager, lærvarer, kofferter, håndvesker, skrivesaker, papirvarer, leker, spill, sportsartikler, husholdningsartikler, glassvarer, gaveartikler, møbler, inventar, sengeutstyr, toalettsaker, produkter for personlig pleie, parfymevarer, dufter, kosmetikk, eteriske oljer, hårvann, solpleiepreparater, solbeskyttende midler [kosmetiske preparater for soling av huden], badegelé, badeoljer, badepulver, såper, deodoranter, dusjgelé, sjampo, ansiktsskrubbekremer, ansiktspudder, hudsåper, fuktighetsmidler for huden, bodylotions, neglelakk, leppebalsam, leppegloss, leppestift, ansiktsmake-up, øyemake-up, øyebekledning, briller, solbriller, lesebriller, foreskrevne briller, beskyttelsesbriller, deler, komponenter og tilbehør for øyebekledning, briller, solbriller, lesebriller, brilleinnfatninger, brilleetuier, brillesnorer, brillestenger, festesnorer, halskjeder for briller, reservelinser, nesestykker, skumremser, etuier for briller og kontaktlinser, magnetisk kodede kort og kort innholdende en integrert chip, nemlig smartkort innholdende programmering til bruk ved kjøp av varer og tjenester, forhåndsinnspilte CD-er inneholdende musikk, ur og kronometriske instrumenter og deler til slike, tidsmålere, armbåndsur, lommeur, stoppeklokker, klokker, deler, komponenter og tilbehør for tidsmålere, armbåndsur, lommeur, stoppeklokker og klokker, klokkeremmer, remmer for armbåndsur, beholdere for klokker i form av etuier, kasser for klokkemekanismer, smykkeskrin, bilderammer, juvelervarer, juveler, edelstener, emblemer av edelmetall, portemoneer, spenner, nøkkelringer, edle metaller, kosmetikketuier av edle metaller; drift av forbruker lojalitetsprogrammer og tilveiebringe lojalitetskort/rabattkort incitament program med det formål å promotere detaljhandelsutsalg innen områdene bekledning, motetilbehør og et stort utvalg av forskjelligartede handelsvarer, nemlig klær, fottøy, hodeplagg, tilbehør til klær, håraccessorier, bager, lærvarer, kofferter, håndvesker, skrivesaker, papirvarer, leker, spill, sportsartikler, husholdningsartikler, glassvarer, gaveartikler, møbler, inventar, sengeutstyr, toalettsaker, produkter for personlig pleie, parfymevarer, dufter, kosmetikk, eteriske oljer, hårvann, solpleiepreparater, solbeskyttende midler [kosmetiske preparater for soling av huden], badegelé, badeoljer, badepulver, såper, deodoranter, dusjgelé, sjampo, ansiktsskrubbekremer, ansiktspudder, hudsåper, fuktighetsmidler for huden, bodylotions, neglelakk, leppebalsam, leppegloss, leppestift, ansiktsmake-up, øyemake-up, øyebekledning, briller, solbriller, lesebriller, foreskrevne briller, 19

20 registrerte varemerker nr 08/14 beskyttelsesbriller, deler, komponenter og tilbehør for øyebekledning, briller, solbriller, lesebriller, brilleinnfatninger, brilleetuier, brillesnorer, brillestenger, festesnorer, halskjeder for briller, reservelinser, nesestykker, skumremser, etuier for briller og kontaktlinser, magnetisk kodede kort og kort innholdende en integrert chip, nemlig smartkort innholdende programmering til bruk ved kjøp av varer og tjenester, forhåndsinnspilte CD-er inneholdende musikk, ur og kronometriske instrumenter og deler til slike, tidsmålere, armbåndsur, lommeur, stoppeklokker, klokker, deler, komponenter og tilbehør for tidsmålere, armbåndsur, lommeur, stoppeklokker og klokker, klokkeremmer, remmer for armbåndsur, beholdere for klokker i form av etuier, kasser for klokkemekanismer, smykkeskrin, bilderammer, juvelervarer, juveler, edelstener, emblemer av edelmetall, portemoneer, spenner, nøkkelringer, edle metaller, kosmetikketuier av edle metaller; annonse- og reklamevirksomhet og utleie av reklameplass på Internett; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PAOLONI Paoloni Family Holding SrL, Via G. Battista, 10, IT APPIGNANO, Italia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; Klasse 9 tannpussemidler. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Aftenposten AS, Biskop Gunnerus gate 14A, 0155 OSLO, Klasse 35 Bistand ved forretningsvirksomhet, herunder spesielt assistanse ved personellrekruttering; formidling av informasjon og interaktive tjenester innen områdene rekruttering, ansettelse, karriere- og yrkesutvikling samt utforming av resyméer og stillingssøknader; spredning av annonsering for andre via et on-line elektronisk kommunikasjonsnettverk; arbeidsformidling; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter, nemlig bedømmelse av personlighet og personlige kvaliteter for evalueringsformål; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter, nemlig kartlegging av personlige egenskaper for utvelgelse og bedømmelse av personers skikkethet for ulike yrker; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter, nemlig utvelgelse og bedømmelse av personers skikkethet for ulike yrker, stillinger eller virksomheter, kontorer og arbeidsområder. Klasse 38 Overføring av resyméer og stillingssøknader samt informasjon mellom mulige arbeidstakere og mulige arbeidsgivere; overføring av svar på annonsering, alt via et datamaskinnettverk. Klasse 42 Utarbeidelse av programmer og metoder for individog ledelsesutvikling; kartlegging av kompetanse, kapasitet og dyktighet i organisasjoner, bedrifter og hos den enkelte medarbeider; datamaskintjenester, nemlig utleie av tilgangstid og formidling av aksess til en interaktiv database for ulike typer annonsering inkludert rekrutteringsannonser, rubrikkannonser og stillingsannonser. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/13-2013.10.21 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 43/13-2013.10.21 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 43/13-2013.10.21 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer