nr 10/ NO årgang 97 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 10/ NO årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...55 Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Optura AS, Postboks 2006, 3103 TØNSBERG, NO Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 14 Ur og smykker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISIOFLEX Valeo Systemes D'Essuyage, 8, rue Louis Lormand, La Verriere, LE MESNIL SAINT DENIS, FR Tandbergs Patentkontor AS Postboks 7085 Majorstua, NO 12 Vindusviskere og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GJESTFRI Norsk Kulturmat AS, Holtegata 22, 0355 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 31 Friske frukter og grønnsaker. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ING. MOSNESS & MOSNESS INST. AS Ing Mosness & Mosness Inst AS, Postboks 2145 Strømsø, 3003 DRAMMEN, NO Norsk Patentbyrå AS Postboks 1204 Vika, NO 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Egge Gård AS, Baneveien 16, 3400 LIER, NO Norsk Patentbyrå AS Postboks 1204 Vika, NO 29 Kjøtt herunder kalvekjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MTV OVERDRIVE Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036 NEW YORK, US Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data, dokumenter, musikk, video, bilder, tekst og andre data via et globalt computernettverk. 41 Underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse av video- og audioinnhold og kabel- og nettverkprogrammering på området fjernsynsprogrammer; danseshow, musikkshow og videoprisutdelingsshow; komedieshow, konkurranseshow, levende konserter; TV nyhetsprogrammer og sportsbegivenheter med levende publikum som er direktesendt eller tapet for senere kringkasting; fremskaffelse av informasjon på området fjernsynsprogrammer via et globalt computernettverk; fremskaffelse av programmering og show via et globalt computernettverk. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORSK SENGETØYLAGER Jysk AS, Skjævelandsbroen, 4352 KLEPPE, NO Håmsø Patentbyrå ANS Postboks 171, NO 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork; rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; sengeutstyr; senger, hodeputer. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; gardiner; duker; dyner; håndklær; kuvertbrikker; sengeutstyr; laken; trekk for dyner, puter, madrasser og møbler; pledd. 35 Franchisetjenester; administrasjon av butikkjeder; salg av midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, eteriske oljer, lys og veker for belysning, konserveringsmidler for lær, oljer og fett til industrielle formål, små gjenstander av metall (isenkramvarer), sikkerhetsskap og -skrin, varer av uedelt metall, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, koking og sanitære formål, lamper, grillapparater, utegriller, ovner, sengevarmere, varmeflasker, pappvarer, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler, pensler, kontorrekvisita, plastemballasje, møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, sengeutstyr, senger, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og svamper, børster, gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk, telt, tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper, gardiner, duker, dyner, hodeputer, håndklær, kuvertbrikker, sengeutstyr, laken, trekk for dyner, puter, madrasser og møbler, pledd tepper, ryer, matter, gulvbelegg, tapeter, badematter, dørmatter, forleggere, gulvtepper, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEGASSO Artec Holding AS, Postboks 5075 Larsgården, 6021 ÅLESUND, NO 9 Røranretning for å fjerne gasser fra væske. 11 Røranretning for å fjerne gasser fra væske. 19 Røranretning for å fjerne gasser fra væske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORTH RIBS HN Autosport, Nyberg, 2435 BRASKEREIDFOSS, NO 12 Fritidsbåter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VARIOSTREAMER Artec Holding AS, Postboks 5075 Larsgården, 6021 ÅLESUND, NO 9 Røranretning for å strømsette væske. 11 Røranretning for å strømsette væske. 19 Røranretning for å strømsette væske. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REMA 1000 Rema 1000 AS, Uranienborgveien 6, 0258 OSLO, NO Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is, nudler, sauser, herunder fiskesauser, kryddersauser, soyasaus, kornpreparater herunder frokostkornblandinger. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker, næringsmidler til dyr, malt; frø og såvarer, naturlige planter og blomster. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Rådgivning og bistand ved forretningsledelse; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner i personalspørsmål; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; oppdatering av reklamedokumentasjon; systematisering av informasjon for bruk i databaser; public relation (PR virksomhet), samt salg av de foran nevnte varer i klasse 3, 4, 5, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 31 og Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; papirvarer for husholdningsformål herunder tørkepapir, toalettpapir og mykt papir til kosmetisk bruk, barnebleier av papir eller cellulose (engangsbruk), bordduker av papir, servietter av papir, bakepapir, matpapir, plastfilm for innpakkingsformål, sølvpapir, selvklebende bånd for papirvarer eller husholdningsbruk, skrivesaker, printerpapir og kopipapir. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, sugerør for drikker, blomsterkasser, emballasjebeholdere av plast, postkasser av tre eller plast, puter, kleshengere, klesstativer, hyller for lagring, soveposer for camping, speil (ikke opptatt i andre klasser), kosteskaft (ikke av metall). 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TA-H.U.B. Tour & Andersson AB, LJUNG, SE Curo AS Industriveien 53, NO 6 Uedle metaller og deres legeringer inkludert avzinkingsbestandige kopperbaserte legeringer og legeringer, som er motstandskraftige mot spenningskorrosjon; bygningsmateriell av metall; transportable bygninger av metall; materialer av metall for jernbaneespor; ikke-elektriske kabler og tråder av metall og metallegeringer; små låsesmedarbeider av metall; rør av metall; sikkerhetsskap; artikler av uedle metaller ikke opptatt i andre klasser, nemlig ventiler (ikke maskindeler), rørkobling, deler av og tilbehør til slike ventiler og rørkoblinger; malmer. 9 Apparater og instrumenter for veiing, måling og signalering; automasjons-, styrings- og kontroll- (overvåkings-)-apparater, -system og -instrument, også datakontrollerte slike, samt programmeringsapparater (timere) og -system, kretskortpaneler og innregistrert programvare; alle disse varene for oppvarming, kjøling, ventilasjon, vannforsyning, temperatursetting, belysning, kraftforsyning, luftkondisjonering og sikkerhet i bygninger; transformatorer, reostater, brannslukningsapparater; apparater for temperatursetting samt kraftforsyning i bygninger; deler av og tilbehør til forannevnte varer. 11 Apparater for oppvarming, kjøling, dampproduksjon, koking, ventilasjon, vannforsyning, luftkondisjonering og sanitære formål i bygninger; kontrollventiler inngående i denne klassen; deler av og tilbehør til forannevnte varer. 37 Oppføring/anlegging av bygninger; reparasjon/vedlikehold, installasjonstjenester, alle disse tjenestene med VVS-tilknytning, nemlig oppvarming, kjøling, ventilasjon, vannforsyning og temperatursetting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Bedriftsforbund, C.J. Hambros plass 5, 0164 OSLO, NO Curo AS Industriveien 53, NO 35 Rådgivning for forretningsvirksomhet. 41 Organisering av seminar. 42 Produktdesign. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FELIZ Placer AS, Øvre Ole Bulls Plass 3, 5012 BERGEN, NO Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 41 Diskotekvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; konsertvirksomhet; musikkunderholdning; arrangering av selskaper og selskapsbegivenheter. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; tjenester vedrørende kafeer, restauranter, snack-barer, barer, kantiner; coctailbar og nattklubbtjenester. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ONICO Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON, US Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIOSILK Farouk Systems Inc, 250 Pennbright, Suite 150, TX77090 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 3 Hårpleiemidler, nemlig sjampoer, balsam, styling-midler, permanentkrøll-kremer og -midler, styling gele, styling mousse, hårspray, hårfargingsmidler, lysnende midler til bruk ved hårfarging, glansmidler til bruk ved hårfarging, midler for farging av hårlokker, fargefremkallere og farger, spraygeler og finishing spray. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MY BUSINESS MY CHOICE American International Group Inc, 70 Pine Street, NY10270 NEW YORK, US Tandbergs Patentkontor AS Postboks 7085 Majorstua, NO 36 Eiendoms- og ulykkesforsikringer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DERMASSERE Neutrogena Corp, 5760 West 96 Street, CA90045 LOS ANGELES, US Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 3 Ansiktskremer, nemlig rensepreparater for ansiktet, ansiktsservietter, ansiktsrensekluter, ansiktsbehandlingskremer, -gels og -lotions; øyekremer, -lotions og -behandlingmidler; fuktighetskremer, -gels og -lotions, dyprensekremer og -lotions for huden, servietter og masker; hudpleiepreparater, nemlig kroppslotions, kroppskremer, kropps-vaskemidler, håndkremer og - lotions; fotkremer og -lotions 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Vita AS, Haslevangen 15, 0579 OSLO, NO Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer. 44 Hygienisk behandling, hårpleie og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jan Arild Steinvik, Tangen, Nesset, 7600 LEVANGER, NO 39 Transportvirksomhet, organisering av reiser. 41 Opplæringsvirksomhet. 45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HOW DO YOU SIGN YOUR WORK? Dymo Corp, 44 Commerce Road, CT06902 STAMFORD, US Tandbergs Patentkontor AS Postboks 7085 Majorstua, NO 6 Aluminiumsbånd til bruk med pregemaskiner; rustfrie stålbånd til bruk med pregemaskiner. 7 Pregemaskiner. 9 Industrielle etikettskrivere; etikettpatroner for industrielle skrivere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BE DYNAMIC Scandpower Petroleum Technology AS, Postboks 113, 2027 KJELLER, NO Codex Advokat Oslo AS Postboks 5222 Majorstuen, NO 9 Dataprogrammer, datamaskiner, apparater og instrumenter for måling, reservoarsimulering og kontroll av strømninger i brønner, rørledninger og prosessanlegg innenfor petroleumssektoren 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer for måling, reservoarsimulering og kontroll av strømninger i brønner, rørledninger og prosessanlegg innenfor petroleumssektoren; lisensiering og utleie av dataprogramvare for måling, reservoarsimulering og kontroll av strømninger i brønner, rørledninger og prosessanlegg innenfor petroleumssektoren; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende petroleumsteknologi, herunder måling, reservoarsimulering og kontroll av strømninger i brønner, rørledninger og prosessanlegg innenfor petroleumssektoren. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), , Minami- Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 9 Audiovisuelle kabler; forsterkere; automatiske funksjonsprogrammer for elektronisk musikkinstrumenter; batteriladere; uinnspilte optiske disker; elektriske ledninger; biladaptere; kontrollenheter spesielt konstruert for CD-opptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD spillere; videospillmaskiner bare for bruk med fjernsynsmottakere for forbrukere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVDvideoopptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-ROM spillere; nedlastbare elektroniske publikasjoner; digitale stillbildekameraer, CRT displayenheter; plasmadisplayenheter; elektroluminiserende displayenheter; kodede mikrotagger av plastikk, metall eller silikat for bruk på området passiv merkning, sporing eller sporing av personer, dyr, kjøretøyer eller varer av alle slag; optiske scannere; FM sendere; globale posisjoneringssystemer (GPS); harddiskopptakere; harddiskdrivere; tastaturer; tastaturer for bruk med videospill med fjernsyn bare for personlig bruk; flytende krystalldisplayer; flytende krystallmonitorer; høyttalere; minnekort; mikrofoner; modemer; muser for computere; optiske diskspillere med kontrollenheter; optiske diskopptakere med kontrollenheter; optiske fiberkabler; bærbare digitale audiospillere; programmer for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; tunere for mottak av satellittfjernsynskringkasting; tunere for mottak av terrestriske digital kringkasting; oppladbare batterier; innspilte optiske disker med computerprogrammer; fjernkontroller for bruk med håndholdte spill bare med flytende krystalldisplayer; fjernstyret kontrollenheter spesielt konstruert for CD-spillere; fjernstyrte kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-spillere; fjernstyrte kontrollenheter for bruk med computere; fjernstyrte kontrollenheter bare for bruk med bærbare audiovisuelle spillere; fjernkontroller bare for bruk med bærbare digitale audiospillere; fjernkontroller for bruk med videospill bare med fjernsyn for personlig bruk; rutere for nettverkskommunikasjon; compactdisker med lydopptak; magnetiske kort, ark og teip med lydopptak; tunere for fjernsynsmottakere; optiske disker med videoopptak; optiske magnetiske disker med videoopptak. Audiovisuelle kabler; forsterkere; automatiske funksjonsprogrammer for elektronisk musikkinstrumenter; batteriladere; uinnspilte optiske; elektriske ledninger; biladaptere; kontrollenheter spesielt konstruert for CD-opptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD spillere; videospillmaskiner bare for bruk med fjernsynsmottakere for forbrukere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVDvideoopptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-ROM spillere; nedlastbare elektroniske publikasjoner; digitale stillbildekameraer; CRT displayenheter; plasmadisplayenheter; elektroluminiserende displayenheter; kodede mikrotagger av plastikk, metall eller silikat for bruk på området passiv merkning, sporing eller sporing av personer, dyr, kjøretøyer eller varer av alle slag; optiske scannere; FM sendere; globale posisjoneringssystemer (GPS); harddiskopptakere; harddiskdrivere; tastaturer; tastaturer for bruk med videospill med fjernsyn bare for personlig bruk; flytende krystalldisplayer; flytende krystallmonitorer; høyttalere; minnekort; mikrofoner; modemer; muser for computere; optiske diskspillere med kontrollenheter; optiske diskopptakere med kontrollenheter; optiske fiberkabler; bærbare digitale audiospillere; programmer for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; tunere for mottak av satellittfjernsynskringkasting; tunere for mottak av terrestriske digital kringkasting; oppladbare batterier; innspilte optiske disker med computerprogrammer; fjernkontroller for bruk med håndholdte spill bare med flytende krystalldisplayer; fjernstyret kontrollenheter spesielt konstruert for CD-spillere; fjernstyrte kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-spillere; fjernstyrte kontrollenheter for bruk med computere; fjernstyrte kontrollenheter bare for bruk med bærbare audiovisuelle spillere; fjernkontroller bare for bruk med bærbare digitale audiospillere; fjernkontroller for bruk med videospill bare med fjernsyn for personlig bruk; rutere for nettverkskommunikasjon; compactdisker med lydopptak; magnetiske kort, ark og teip med lydopptak; tunere for fjernsynsmottakere; optiske disker med videoopptak; optiske magnetiske disker med videoopptak. 28 Underholdningsmaskiner for bruk i fornøyelsesparker andre enn videomaskiner; myntopererte videospill; utstoppede leker; bevegelige leker, sjakkspill; spillkort; billiardkøller; billiardballer; billiardbord; baseballhansker, esker for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer; dukker; elektrisk drevne leker; elektroniske undervisningsspillmaskiner for barn; elektroniske spillutstyr med en overvåkingsfunksjon; fiskestenger; fiskesneller; sommerfuglnett; golfballer, golfhanske; golf teer; håndholdte spill med flytende krystalldisplayer med eksklusive øretelefoner koblet til og brukt for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer og annet tilbehør; håndholdte enheter for å spille med videospill; ski; frittstående videospillmaskiner med et fjernsyn for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CARPE DIEM Carpe Diem Beds of Sweden AB, Datavägen 5, LYSEKIL, SE Tandbergs Patentkontor AS Postboks 7085 Majorstua, NO 20 Møbler, senger, deler og utstyr til senger, polstrede senger, sengerammer/-bunner, sengeben, senge-hodegjerder, sengerammer, madrasser. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HUMAN MATHEMATICS Bon Aer AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS Postboks 171, NO 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; rådgivning om organisasjons-og forretningsledelse; markedsundersøkelser; bedriftsundersøkelser; arbeidsmiljøundersøkelser; matematiske analyser; analyse av kostnadspriser; måling av produktivitet i bedrifter; rådgivning om tiltak for å øke produktivitet i bedrifter; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser og seminarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AQUACHEK Wix Filtration Corp, 1 Wix Way, NC28054 GASTONIA, US Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 7 Olje-, drivstoff- og luftfiltre for motoriserte og marine anordninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RC CONSULTANTS John Hauge, Postveien 97 A, 4307 SANDNES, NO 35 Personell- og rådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Audiostone AS, Langlandsveien 15, 6010 ÅLESUND, NO 6 Rammeverk av metall for lydprodukter. 9 Høyttalere og høyttalerstativ samt andre apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilde. 20 Møbler for lyd- og bildeapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUDIOSTONE Audiostone AS, Langlandsveien 15, 6010 ÅLESUND, NO 6 Rammeverk av metall for lydprodukter. 9 Høyttalere og høyttalerstativ samt andre apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilde. 20 Møbler for lyd- og bildeapparater. 42 Tekniske rådgivningstjenester. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/878,104 MICROMATE SanDisk Corp, 601 North McCarthy Blvd, CA95035 MILPITAS, US Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 9 Flashminnekortlesere og -skrivere. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Audiostone AS, Postboks 8172 Spjelkavik, 6022 ÅLESUND, NO 6 Rammeverk av metall for lydprodukter. 9 Høyttalere og høyttalerstativ samt andre apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilde. 20 Møbler for lyd- og bildeapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke W Køltzow AS, Postboks 33, Leirdal, 1008 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS Postboks 1204 Vika, NO 29 Kjøtt, fisk, skalldyr og vilt. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Get AS, Postboks 4400 Nydalen, 0403 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS Postboks 5074 Majorstua, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; elektroniske og magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer; CD-ROM. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XANOHOP Joh Barth & Sohn GmbH & Co, Freiligrathstrasse 7/9, NUREMBERG, DE Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 1 Kjemikalier, kjemiske produkter og kjemiske forbindelser til bruk i fremstilling av legemidler, helsebringende ernæringsmidler, og ernæringstilsetningsstoffer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonstjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og - nettverk, EDB-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web, intranett og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare; vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, - systemer og -nettverk for andre. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Get AS, Postboks 4400 Nydalen, 0403 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS Postboks 5074 Majorstua, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; elektroniske og magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer; CD-ROM. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/896,637 ARTAISSANCE Columbia Insurance Co, 3024 Harney Street, NE68131 OMAHA, US Tandbergs Patentkontor AS Postboks 7085 Majorstua, NO 16 Trykte kunstreproduksjoner. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonstjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og - nettverk, EDB-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web, intranett og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare; vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, - systemer og -nettverk for andre. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Get AS, Postboks 4400 Nydalen, 0403 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS Postboks 5074 Majorstua, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; elektroniske og magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer; CD-ROM. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISCOAIDE Meiji Seika Kaisha Ltd, 4-16, Kyobashi 2-chome, Chuoku, TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS Postboks 9276 Grønland, NO 5 Farmasøytiske preparater omfattende midler som forbedrer leddfunksjonen. 10 Medisinske apparater omfattende selvforsynte sprøyter for injisering av ferdigpakket injiserbar medisin; medisinske apparater omfattende selvforsynte sprøyter for injisering av ferdigpakkede injiserbare natrium hylauronatoppløsninger. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonstjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og - nettverk, EDB-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web, intranett og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare; vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, - systemer og -nettverk for andre. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EasyHatch Alvestad Marin AS, Kronprinsgate 17, 0251 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 6 Kar av metall for oppdrett av fisk og fiskeyngel; kummer, skap, beholdere, skuffer og bur av metall for klekking og oppdrett av fisk og fiskeyngel; fiskemerder av metall; klekkeriskap av metall for fiskeyngel; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. 7 Klekkerimaskiner for fiskeyngel; apparater for fõrbehandling og flyttbare fôrlager for bruk ved oppdrett av fisk og fiskeyngel; løfteinnretninger til bruk i oppdrettsnæringen; fõringsmaskiner, fõringsmaskiner til oppsuging og utblåsing av fiskefor til bruk i oppdrettsnæring; deler og komponenter til alle de forannenvnte varer. 19 Klekkesubstrater laget av plast eller kunststoff for klekking av fiskeyngel; fiskemerder (konstruksjoner) (ikke av metall); deler og komponenter til alle de forannevnte varer. 20 Kar av plast for klekking og oppdrett av fisk og fiskeyngel; klekkeriskap (ikke av metall) for fiskeyngel; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. 42 Vitenskapelig og industriell forskning relatert til fiskeoppdrett og havbruk, samt til utvikling av fiskeoppdrett, samt utvikling av fiske- og sjødyrprodukter; teknologioverføring og lisensieringstjenester innen akvakultur; teknologioverføring og lisensieringstjenester innen feltet fiskeoppdrett og fiskeproduksjon; teknologioverføring og lisensieringstjenester innen tilbydelse av instruksjoner (veiledning og opplæring) for klekking, oppdrett og produksjon av fiskeyngel og fisk; tekniske konsultasjonstjenester innen akvakultur; tekniske konsultasjonstjenester innen feltene klekking av fiskeyngel, fiskeoppdrett og fiskeproduksjon. 44 Fiskeoppdrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CompHatch Alvestad Marin AS, Kronprinsgate 17, 0251 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 6 Kar av metall for oppdrett av fisk og fiskeyngel; kummer, skap, beholdere, skuffer og bur av metall for klekking og oppdrett av fisk og fiskeyngel; fiskemerder av metall; klekkeriskap av metall for fiskeyngel: deler og komponenter til alle de forannevnte varer. 7 Klekkerimaskiner for fiskeyngel; apparater for fõrbehandling og flyttbare fõrlager for bruk ved oppdrett av fisk og fiskeyngel; løfteinnretninger til bruk i oppdrettsnæringen; fõringsmaskiner, fõringsmaskiner til oppsuging og utblåsing av fiskefõr til bruk i oppdrettsnæringen; deler og komponenter til alle de forannenvnte varer. 19 Klekkesubstrater laget av plast eller kunststoff for klekking av fiskeyngel; fiskemerder (konstruksjoner) (ikke av metall); deler og komponenter til alle de forannevnte varer. 20 Kar av plast for klekking og oppdrett av fisk og fiskeyngel; klekkeriskap (ikke av metall) for fiskeyngel; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. 42 Vitenskapelig og industriell forskning relatert til fiskeoppdrett og havbruk, samt til utvikling av fiskeoppdrett, samt utvikling av fiske- og sjødyrprodukter; teknologioverføring og lisensieringstjenester innen akvakultur; teknologioverføring og lisensieringstjenester innen feltet fiskeoppdrett og fiskeproduksjon; teknologioverføring og lisensieringstjenester innen tilbydelse av instruksjoner (veiledning og opplæring) for klekking, oppdrett og produksjon av fiskeyngel og fisk; tekniske konsultasjonstjenester innen akvakultur; tekniske konsultasjonstjenester innen feltene klekking av fiskeyngel, fiskeoppdrett og fiskeproduksjon. 44 Fiskeoppdrett. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Shektech AS, Postboks 1602, 3902 PORSGRUNN, NO 35 Salg av dataprogrammer som inneholder sikkerhetsrelaterte løsninger. 41 Undervisningsvirksomhet vedrørende sikkerhetsrelaterte løsninger. 42 Forskning og utvikling av sikkerhetsrelaterte løsninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZIPLOG Ziebel AS, Postboks 268, 4004 STAVANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS Postboks 171, NO 9 Apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering eller kontroll; fiberoptiske kabler; loggingutstyr for bruk i brønner; nedihullsutstyr for måling og kontroll av temperaturer og andre parametre i brønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CATAGO Eldorado A/S, Ole Rømers Vej 31, 6100 HADERSLEV, DK Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; sikkerhetsutstyr. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS Postboks 9276 Grønland, NO 5 Sanitære beskyttelsesprodukter for kvinner 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Granberg AS, Innbjoa, 5584 BJOA, NO 10 Hansker for medisinsk bruk. 21 Hansker for husholdningsbruk. 25 Hansker (bekledning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MELISSA Adexi A/S, Julsøvej 1, 8240 RISSKOV, DK Håmsø Patentbyrå ANS Postboks 171, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZYPREXA ADHERA Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, IN46285 INDIANAPOLIS, US Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 5 Farmasøytiske preparater, nemlig antipsykotiske midler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kia Motors Corp, 231, Yangjae-dong SEOCHO-GU, SEOUL, KR ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS Postboks 6150 Etterstad, NO 12 Passasjerbiler, lastebiler, busser, minibusser, firehjulsdrevne biler, varebiler, minivarebiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XISTO ROQUETTE E CAZES Roquette & Cazes Lda, Gouvinhas Ferrao, 5060 SABROSA, PT Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 33 Viner. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLYNORDIC Nordic Airlink Holding AB, Box 242, STOCKHOLM, SE Tandbergs Patentkontor AS Postboks 7085 Majorstua, NO 39 Transportvirksomhet, innbefattet transport av personer og gods; arrangering og formidling av reiser; informasjonstjenester relatert til transporttjenester og reiser; innpakning og lagring av varer; samt andre dertil relaterte tjenester. 43 Tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellreservasjoner; samt andre dertil relaterte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku KYOTO, JP Tandbergs Patentkontor AS Postboks 7085 Majorstua, NO 38 Mobiltelefonkommunikasjon; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon via video spillapparater for forbrukere; kommunikasjon via håndholdte spilleapparater med flytende krystallskjermer (LCD); kommunikasjon via arkade videospillemaskiner; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; kommunikasjon via telegram; sending av telegram; overføring av telegram; telegraftjenester; kommunikasjon via telefon; telefontjenester; telekstjenester; computerstyrt overføring av beskjeder og bilder; videospillstyrt overføring av beskjeder, lyd og bilder for forbrukere; overføring av beskjeder, lyd og bilder ved bruk av håndholdt spill med flytende krystallskjerm; elektroniske oppslagstavler (telekommunikasjonstjenester); elektronisk post; faksimileoverføring; beskjedsending; pagineringstjenester (radio, fjernsyn eller andre måter for elektronisk kommunikasjon); fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk; fremskaffelse av brukertilgang til et globalt datanettverk (fremskaffelse av service); fremskaffelse av tilgangpunkter til et globalt datanettverk med håndholdt spillapparater med flytende krystallskjermer; fremskaffelse av kommunikasjon av overførbare punkter via håndholdt spilleapparat med flytende krystallskjermer; telekommunikasjons rutingog forbindelsestjenester; telekonferansetjenester; taleprat- og webbeskjedtjenester; satellittoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kabelfjernsynskringkasting; overføringstjenester av video etter forespørsel; radiokringkasting; fjernsynskringkasting; on-line fjernsynskringkastingstjenester (fra et datanettverk); nyhetsbyråer; telegrambyråer; utleie av faksimileapparater; utleie av beskjedsendeapparater; utleie av modemer; utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner; fremskaffelse av forbindelse/nettforbindelse for håndholdt spillapparat med flytende krystallskjermer via trådløs kommunikasjon; fremskaffelse av forbindelse/nettforbindelse for videospill via trådløs kommunikasjon for forbrukere. 41 On-line spilltjenester (fra et datanettverk); spilltjenester fremskaffet over internett; spilltjenester fremskaffet via kommunikasjon av videospilleapparater for forbrukere; spilltjenester fremskaffet via kommunikasjon av håndholdt spilleapparat med flytende krystallskjermer; spilltjenester fremskaffet via kommunikasjon av arkade videospillemaskiner; fremskaffelse av programmer for videospill via trådløs kommunikasjon for forbrukere (ikke nedlastbar); fremskaffelse av programmer for håndholdt apparat med flytende krystallskjermer via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbar); fremskaffelse av programmer for arkade videospillemaskiner via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbar); fremskaffelse av 19

20 registrerte varemerker /07 programmer for computere via trådløs kommunikasjon (ikke nedlastbar); fornøyelser; underholdning; underholdningsinformasjon; rekreasjonsinformasjon; underholdningstjenester; fremskaffelse av fornøyelses arkadetjenester; fremskaffelse av lyd og bilder via kommunikasjon av videospilleapparater for forbrukere (ikke nedlastbar); fremskaffelse av lyd og bilder via kommunikasjon av håndholdt spilleapparat med flytende krystall-skjermer (ikke nedlastbar); fremskaffelse av lyd og bilder via kommunikasjon av arkade videospillemaskiner (ikke nedlastbar); fremskaffelse av programmer via kommunikasjon av videospilleapparater for forbrukere (ikke nedlastbar); fremskaffelse av programmer via kommunikasjon av håndholdt spilleapparat med flytende krystallskjermer (ikke nedlastbar); fremskaffelse av programmer via kommunikasjon av arkade videospillemaskiner (ikke nedlastbar); organisering, ledelse og arrangering av videospillbegivenheter; utleie av videospill software; utleie av håndholdt spill software; lotteridrift; digitalbildetjenester; dubbing (ettersynkronisering); redigering av videobånd; akademier (utdannelse); kostskoler, internatskoler, pensjonatskoler; korrespondansekurs; utdannelsesinformasjon; utdannelseseksaminering; utdannelsestjenester; gymnastikkinstruksjon; instruksjonstjenester; undervisning av barn; førskoler; fysisk utdannelse; praktisk opplæring (demonstrasjon); religiøs utdannelse; undervisning; arrangering og ledelse av kollokvier; arrangering og ledelse av konferanser; arrangering og ledelse av kongresser; arrangering og ledelse av seminarer; arrangering og ledelse av symposia; arrangering og ledelse av arbeidsgrupper/verksteder (opplæring); klubbtjenester (underholdning eller utdannelse); organisering av konkurranser (utdannelse eller underholdning); organisering av utstillinger for kultur- eller utdannelsesformål; trening av dyr; zoologiske hager; on-line fremskaffelse av elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbar); bokbusstjenester; bokbil-tjenester; publisering av bøker; on-line publisering av elektroniske bøker og tidsskrift; publisering av tekster (andre enn offentlige tekster); organisering av show (impresariotjenester); filmproduksjon; teksting; videotapefilmproduksjon; tjenester for tekstforfattere/manuskriptforfattere; sirkus; orkestertjenester; presentasjon av live forestillinger; produksjon av show; teaterproduksjon; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; radiounderholdning; fjernsynsunderholdning; musikk-komposisjonstjenester; utforming av kunstnere; organisering av sportskonkurranser; arrangering av skjønnhetskonkurranser; ferieleirtjenester (underholdning); organisering av ball; selskapsplanlegging (underholdning); sportsleirtjenester; filmstudioer; opptaksstudiotjenester; helseklubbtjenester; fremskaffelse av golffasiliteter; fremskaffelse av sportsfasiliteter; utleie av stadionfasiliteter; utleie av tennisbaner; styring av sportsbegivenheter; fremskaffelse av rekreasjonsfasiliteter; fornyelsesparker; diskotektjenester; nattklubber; fremskaffelse av casinofasiliteter (gambling); fremskaffelse av karaoketjenester; musikk-haller; fremskaffelse av kinofasiliteter; fremskaffelse av kinoteaterfasiliteter; fremskaffelse av museumsfasiliteter (presentasjon, ustillinger); bestilling av plasser for show; utleie av smalfilmer; utleie av belysningsapparater for teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer; utleie av filmer; utleie av filmprosjektører og tilbehør; utleie av fridykkingsutstyr; utleie av sportsutstyr (unntatt sykler); utleie av lydutstyr; utleie av videokameraer; utleie av radio- og fjernsynssett; utleie av videokameraer; utleie av videokassetter; utlånsbiblioteker; utleie av lydopptakere; utleie av videobånd; utleie av showkulisser; utleie av scenekulisser; mikrofilmopptak; fotografering; videobåndopptak; yrkesveiledning (utdannelses- eller opplæringstjenester); fotografisk rapportering; tegnspråktolkning/-oversettelse; oversettelse; nyhetsjournalist-tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BYGGNODE Sverige Bygger AB, Box 1200, HUDIKSVALL, SE Advokatfirma DLA Piper Norway DA Postboks 1364 Vika, NO 35 Analyse av kostnadspriser; annonser; bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; administrasjon av databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser, datasøk i datafiler, for andre; demonstrasjon av varer; arbeidsformidling; byråer for handelsinformasjon; bistand for ledelse av handel- eller industrivirksomhet; byråer for handelsinformasjon, konsulentbistand i forretningssaker; analyse av kostnadspriser; markedsstudier; markedsundersøkelser; nyhetsklipping: on-line annonsering på datanettverk; forretningsopplysninger; utleie av reklameplass; rådgivning for rasjonalisering av forretninger, statistisk informasjon; markedsundersøkelser. 37 Asfaltering; brolegging og veidekking; brønnboring; byggeledelse; byggevirksomhet; bygningsinformasjon; installasjon, vedlikehold og reparasjoner av datamaskiner; installasjon og reparasjon av elektriske apparater; utleie av gravemaskiner; malervirksomhet; murmestervirksomhet; reparasjonsinformasjon; riving av bygninger; rørleggervirksomhet; skipsbygging; taktekkingstjenester; undervannsbygging; utleie av gravmaskiner; veidekking og brolegging. 42 Arkitekter; planlegging vedrørende bygging; rådgivning vedrørende bygging; byplanlegging; programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; industriell formgiving; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; miljøvernrådgivning; plantegninger i forbindelse med bygging; prosjektstudier; rådgivning vedrørende bygging. 20

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.06.29 18:34:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Merket er en figur Ikke i kraft 2014.02.10

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:29:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Æ I kraft 2017.01.24 Registrert 2017.01.24

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :09:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :09:00. Status Hovedstatus Detaljstatus Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.09.14 16:09:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus TukTuk I kraft 2016.05.10 Registrert 2017.08.28

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer