nr 26/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 26/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRIMALIS Magnus Nordahl Johansen, Rolighetsveien 51, 1738 BORGENHAUGEN Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; herunder vesker, bager, sekker, rumpetasker og drikkebelter. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; herunder klatreseler og klatreutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Magnus Nordahl Johansen, Rolighetsveien 51, 1738 BORGENHAUGEN Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; herunder vesker, bager, sekker, rumpetasker og drikkebelter. Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; herunder klatreseler og klatreutstyr. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: kommunikasjonstjenester; kommunikasjon via globale datanettverk eller Internet; kringkastingstjenester; kringkasting av bestillings videoer; kringkasting av bestillings kabel-tv programmer; kringkasting av bestillingsprogrammer på TV. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-Korea (KR) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:9 Fjernsynsmottakere; dataskjermer; datamaskiner; bærbare datamaskiner; tablet datamaskiner (lesebrett); smarttelefoner; hjemmekinoanlegg bestående av fjernsynsmottakere, lyd forsterkere og høyttalere; DVDspillere; optiske disk spillere; briller; 3D-briller; kassaapparater; telefaksmaskiner; måleinstrumenter; målere; elektroniske oppslagstavler; telefoner; kamera (fotografi); måleapparater; laserinstrumenter; fartsmåleapparater for kjøretøy; takometere; vitenskapelige apparater og instrumenter; induktorer (elektrisk); lasere, ikke for medisinsk bruk; optiske apparater og instrumenter; telefonkabler; halvledere; integrerte kretser; forsterkere; videoskjermer; fjernkontroller; lysledende fibrer (optiske fibre); heisbetjeningsapparater; elektropletteringsapparater; brannslukningsapparater; røntgenrør (ikke for medisinsk bruk); beskyttelsesbriller; elektriske dørklokker; batteriladere; lysbilder (fotografi); elektriske strykejern; elektrisk hansker; personlig digitale assistenter; MP3 spillere; fjernsynsmonitorer; mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SAMSUNG SMART STATION Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-Korea (KR) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:9 Fjernsynsmottakere; dataskjermer; hjemmekinoanlegg bestående av fjernsynsmottakere, høyttalere og forsterkere; DVD-spillere; optiske platespillere; briller; 3Dbriller; halvledere; USB flash-minne; datanettverk huber, svitsjer og rutere; modem; smarttelefoner; mobiltelefoner; hodetelefoner for mobiltelefoner, MP3 spiller og/eller telefoner; batteriladere; dataservere; digitale set-top boxer; harddisk drivere; optiske disk drivere; bærbare datamaskiner; datamaskiner; skrivere for datamaskiner; personlige digitale assistenter; telefaksmaskiner; kassaapparater; batterier; optiske fiber kabler; elektriske strykejern; underholdningsapparater tilpasset for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; video telefoner; telefoner; video båndopptakere; MP3 spillere; bærbare multimedia spillere; høyttalere for datamaskiner; CD-spillere; filmprojektorer; datamaskin spill programvare; datamaskin mus; musmatter; video opptakere; video disk spillere; mobiltelefonholdere og - etuier; lommekalkulatorer; filmkamera; kamera; nettbrett; videokamera; øretelefoner; integrerte kretser; elektroniske kopieringsmaskiner; hodesett for bruk med datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer. Klasse:38 Innholds tilbydende tjenester via TV; innholds tilbydende tjenester via Internet; overføring av innhold; elektronisk overføring og streaming av digitale mediainnhold for andre via globale og lokale datanettverk; elektronisk overføring av streamed og nedlastbare multimedia filer og filmer via datamaskiner og andre kommunikasjonsnettverk; telekommunikasjonstjenester; elektronisk overføring av dataprogramvare via Internet og andre datamaskiner og elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilbud av tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk for overføring eller mottak av lyd, video eller multimediainnhold; tilbud av on-line 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Norges Fotballforbund, Sognsveien 75J, 0855 OSLO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av lotterier; organisering av konkurranser, herunder sportslige; drift av sportsinstallasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Norges Fotballforbund, Sognsveien 75J, 0855 OSLO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av lotterier; organisering av konkurranser, herunder sportslige; drift av sportsinstallasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COCKTAIL SPORTS Moods of Norway AS, Tinggata 22, 6783 STRYN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:35 Butikkdrift med salg av klær, fottøy, hodeplagg, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Havfolket HAVFOLKET MOGÅRD LARSEN, c/o Erlend Mogård- Larsen, Ekebergstien 2, 1181 OSLO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONSENTRA Neumann Holding & Invest AS, Granåsvegen 13, 7048 TRONDHEIM Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; kontortjenester; arbeidsformidling; vikarbyrå; utleie av personell; rådgivning i personalspørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke BACK TO START AS, Geilevegen 28, 6783 STRYN Klasse:25 treningsklær Klasse:28 Klasse:41 gymnastikk- og sportsartikler Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STIERNHOLM Tilbords AS, Postboks 119 Midttun, 5828 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:4 Klasse:8 Klasse:11 Klasse:16 Klasse:21 Klasse:24 Klasse:28 Lys, herunder stearinlys, vokslys, parfymerte lys, stearinlys for juletrær. Spisebestikk (kniver, gafler, skjeer). Elektrisk julepynt, elektrisk juletrebelysning. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; bordkort; invitasjonskort; gratulasjonskort; bordpynt; servietter (bord-) av papir; servietter av papir; bordduker av papir. Glassvarer, glass, vinglass, drikkeglass; serviser; teserviser; kaffeserviser; porselensserviser; karafler; lysestaker; holdere for lysestaker; holdere for kubbelys; holdere for stearinlys; holdere for vokslys; holdere for parfymerte lys; holdere for stearinlys for juletrær; fat for kubbelys; fat for stearinlys; fat for parfymerte lys; brett for lys (stearin, kubbe, voks, parfymerte) i metaller (ikke edle), glass, krystall, tre, keramikk og porselen; tilbehør til lys, herunder lysspissere, klebeputer til lys, holdere til lys; lysmansjetter; serviettholdere, serviettringer; pyntegjenstander og dekorasjoner i metaller (ikke edle), glass, krystall, tre, keramikk og porselen. Bordduker, ikke av papir; bordløpere; bordservietter av tekstiler. Jule- og påskedekorasjoner unntatt lys og konfektyrer; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke D&D HOMES AS, Daas gate 7, 0259 OSLO Klasse:3 såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler, hudpleieprodukter. Klasse:18 Handlevesker, strandvesker, Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Gilis Design- SUSANNE ORTHE, HENRIK WERGELANDS GATE 75B, 4614 KRISTIANSAND S Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Roger Lyngås, Tindveien nedre 8A, 7650 VERDAL Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIDUN BYGGmax AB, Box 6063, SOLNA, Sverige (SE) Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO Klasse:1 Klasse:2 Klasse:4 Klasse:16 Klasse:37 Kjemikalier til industrielle formål; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; kjemiske preparater og midler for herding og lodding; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; sikkativ (tørremiddel) for maling; lim og bindemiddel for maling; tapetfjerningsmiddel Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler og -stoffer; støvabsorberende middel, støvbekjempende middel, støvfjerningsmidler og støvbindemidler Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malepensler; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JP, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Wii U Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Videospillapparater med kamerafunksjon, for forbrukere; videospillapparater for forbrukere; programmer for videospillapparater for forbrukere; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optisk-magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; lagringsmedier som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; styringsenheter, joysticker og minnekort for videospillapparater for forbrukere; beskyttelsesfilm for LCD-skjermer for styringsenheter til videospillapparater for forbrukere; hodetelefoner for videospillapparater for forbrukere; mikrofoner for videospillapparater for forbrukere; monitorer for videospillapparater for forbrukere; strømadaptere for videospillapparater for forbrukere; deler og tilbehør for videospillapparater for forbrukere; programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiskmagnetiske plater, magnetiske bånd, ROMkort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD- ROM-er som lagrer programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; lagringsmedier som lagrer programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; programmer for arkadevideospillmaskiner; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optisk-magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er som lagrer programmer for arkadevideospillmaskiner; lagringsmedier som lagrer programmer for arkadevideospillmaskiner; arkadevideospillmaskiner; styringsenheter for arkadevideospillmaskiner; monitorer for arkadevideospillmaskiner; deler og tilbehør for arkadevideospillmaskiner; nedlastbare dataprogrammer; spillprogrammer for datamaskiner; dataprogrammer; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optisk-magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er og lagringsmedier som lagrer programmer for datamaskiner; bærbare datamaskiner; datamaskiner; skjermer og monitorer for datamaskiner; bærbare terminaler for fremvisning av elektroniske publikasjoner; elektroniske maskiner, apparater og deres deler; flash-kort, minnekort; minnemoduler; optiske plater (blanke), magnetiske plater (blanke), kompaktplater (blanke), og magnetiske kort (blanke); spillprogrammer for mobiltelefoner; mobiltelefoner; stropper for mobiltelefoner; deler og tilbehør til mobiltelefoner; digitale kameraer; videokameraer; DVD-spillere; DVDopptakere; lydspillere; lydopptakere; bærbare 7

8 registrerte varemerker /12 Klasse:16 Klasse:28 Klasse:35 apparater for opptak og gjengivelse av musikk; bærbare apparater for opptak og gjengivelse av video; andre apparater for opptak og gjengivelse av video; monitorer og skjermer for fjernsynsmottakere; fjernsynsmottakere (TVer) og fjernsynssendere; TV-tunere; telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; forhåndsinnspilte CD-plater; grammofonplater; metronomer; elektroniske kretser og CD-ROMer inneholdende automatiske fremføringsprogrammer for elektroniske musikkinstrumenter; nedlastbare musikkfiler; musikkfiler; eksponert kinematografisk film; eksponerte slides og billedbånd; lysbilderammer; nedlastbare billedfiler; billedfiler (både for urørlige og rørlige bilder); innspilte videoplater og videobånd; elektroniske publikasjoner; pedometre; andre måle- og testmaskiner og -instrumenter; kameraer; fotografiske instrumenter og apparater; kinematografiske instrumenter og apparater; optiske apparater og instrumenter; batterier og celler; oppladbare batterier; briller. Notatbøker; mekaniske blyanter; annet skrivemateriell og studiemateriell; samle/byttekort; magasiner (publikasjoner); kataloger; pamfletter; annet trykt materiale; fotografier; fotorammer; papirbannere; papirflagg. Kortspilleker og deres tilbehør; håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; beskyttelsesfilm for LCD-skjermer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; strømadaptere for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; deler og tilbehør til håndholdte spill med LCD-skjermer; andre leketøy; fornøyelsesmaskiner og -apparater for bruk i fornøyelsesparker (andre enn arkadevideospillmaskiner); leker for kjæledyr; dukker; go-spill; japanske spillkort (utagaruta); japansk sjakk (shogi-spill); kortspill og deres tilbehør; terninger; japanske terningspill (sugoroku); terningbegre; diamantspill; sjakkspill; damspill (damspill-sett); trylleapparater; domino; spillkort; japanske spillkort (hanafuda); mah-jong; spillmaskiner og spillapparater; biljardutstyr; sportsutstyr; fiskeutstyr og redskaper; utstyr og redskap for insektfangst og insektsamling. Utstedelse av belønningskort (lojalitetskort); annonse- og reklametjenester eller tilveiebringelse av informasjon derom; tilveiebringe informasjon om arrangering, ledelse og organisering av fagmesser; utstedelse av rabattmerker og tilveiebringelse av informasjon derom; bedriftsledelsesanalyser eller bedriftskonsultasjoner; markedsanalyser eller tilveiebringelse av informasjon derom; kartlegging ved meningsmålinger eller tilveiebringelse av informasjon derom; tilveiebringe informasjon om varesalg; utstedelse av kuponger for salgspromotering av varer eller tjenester, eller tilveiebringelse av informasjon derom; bedriftsledelse av hoteller; arrangering av avisabonnementer eller tilveiebringelse av informasjon derom; drifting av skrivemaskiner, teleksmaskiner eller andre lignende kontormaskiner; tilveiebringelse av ansettelsesinformasjon; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for videospillapparater for forbrukere; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for programmer til videospillapparater for forbrukere; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, Klasse:38 optisk-magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er og andre lagringsmedier som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for styringsenheter, joysticker og minnekort for videospillapparater for forbrukere; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for andre deler og tilbehør til videospillapparater for forbrukere; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for programmer til håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optisk-magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er og andre lagringsmedier som lagrer programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for deler og tilbehør til håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for kortspilleker og deres tilbehør; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for dukker; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for go-spill; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for japanske spillkort (utagaruta); detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for japansk sjakk (shogi-spill); detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for kortspill og deres tilbehør; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for terninger; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for japanske terningspill (sugoroku); detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for terningbegre; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for diamantspill; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for sjakkspill; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for damspill (damspillsett); detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for trylleapparater; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for domino; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for spillkort; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for japanske spillkort (hanafuda); detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for mah-jong; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for spillmaskiner og spillapparater; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for biljardutstyr; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for andre leker, dukker, og spillmaskiner og -apparater. Elektroniske oppslagstavler (telekommunikasjonstjenester) og tilveiebringelse av informasjon derom; kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av informasjon vedrørende kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av informasjon vedrørende kommunikasjon 8

9 registrerte varemerker /12 Klasse:41 gjennom arkadevideospillmaskiner; kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av informasjon vedrørende kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; tilveiebringelse av informasjon vedrørende kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; kommunikasjon gjennom personlige datamaskiner eller tilveiebringelse av informasjon derom; kommunikasjon gjennom videotelefoner; tilveiebringelse av informasjon vedrørende kommunikasjon gjennom videotelefoner; kommunikasjon gjennom meldinger og bilder ved bruk av datamaskiner; telekommunikasjon (andre enn kringkasting); tilveiebringelse av informasjon om programoversikter for fjernsynssendinger; kringkasting; nyhetsbyråer; utleie av telekommunikasjonsutstyr inkludert telefoner og faksimileapparater; tilveiebringelse av chatrooms (samtalerom) eller tilveiebringelse av informasjon derom. Tilveiebringelse av bilder (images) via kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av bilder (images) via kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av bilder (images) via kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av bilder (images) via kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; tilveiebringelse av bilder (images) via kommunikasjon; tilveiebringelse av bilder (pictures) via kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av bilder (pictures) via kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av bilder (pictures) via kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av bilder (pictures) via kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; tilveiebringelse av bilder (pictures) via kommunikasjon; tilveiebringelse av filmer via kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av filmer via kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av filmer via kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av filmer via kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; tilveiebringelse av filmer via kommunikasjon; tilveiebringelse av musikk og lyd via kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av musikk og lyd via kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av musikk og lyd via kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av musikk og lyd via kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; tilveiebringelse av musikk og lyd via kommunikasjon; organisering, ledelse eller arrangering av videospillevenementer; tilveiebringelse av spill via kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCDskjermer; tilveiebringelse av spill via kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av spill via kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av spill via kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; tilveiebringelse av spill via kommunikasjon; tilveiebringelse av spill til videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av spill til håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av spill til arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av spill til mobiltelefoner; utleie av lagringsmedier som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; utleie av lagringsmedier som lagrer programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; utleie av lagringsmedier som lagrer programmer for arkadevideospillmaskiner; utleie av lagringsmedier som lagrer programmer for mobiltelefoner; utleie av videospillapparater for forbrukere og arkadevideospillapparater; utleie av håndholdte spillapparater med LCDskjermer; tilveiebringelse av spill via telekommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av spill via kommunikasjonsnettverk; utdannelses- og instruksjonstjenester relatert til kunst, håndverk, sport eller allmennkunnskap; filmfremvisning, filmproduksjon, eller filmdistribusjon; tilveiebringelse av fornøyelsesfasiliteter; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner; gjennomføring av prisutdelinger, spørrekonkurranser, loddtrekninger, meningsmålinger, rundspørringer og spill for salgspromotering av varer eller tjenester, eller tilveiebringelse av informasjon derom. Klasse:42 Designing; design av hardware for dataspill; design, programmering eller vedlikehold av programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av råd og informasjon om design, programmering eller vedlikehold av programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; design, programmering eller vedlikehold av programmer for videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av råd og informasjon om design, programmering eller vedlikehold av programmer for videospillapparater for forbrukere; design, programmering eller vedlikehold av programmer for arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av råd og informasjon om design, programmering eller vedlikehold av programmer for arkadevideospillmaskiner; skaping eller vedlikeholde nettsteder; design, programmering eller vedlikehold av annen datasoftware; tilveiebringelse av råd og informasjon om skaping og vedlikehold av nettsteder; teknisk rådgivning relatert til ytelse, drift, etc. av datamaskiner, biler og andre maskiner som krever en høy grad av personlig kunnskap, evne eller erfaring hos operatøren for å oppfylle kravene til nøyaktighet ved driften av dem; utleie av lagringsområde på server og tilveiebringelse av informasjon derom; utleie av datamaskiner; tilveiebringelse av dataprogrammer for skaping, redigering og behandling av bilder, illustrasjoner, tekster og designer; tilveiebringelse av dataprogrammer for tilgang til elektroniske oppslagstavler på internett; tilveiebringelse av dataprogrammer; værmelding og meteorologisk informasjon; drifting av datamaskiner. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JP, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Videospillapparater med kamerafunksjon, for forbrukere; videospillapparater for forbrukere; programmer for videospillapparater for forbrukere; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optisk-magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; lagringsmedier som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; styringsenheter, joysticker og minnekort for videospillapparater for forbrukere; beskyttelsesfilm for LCD-skjermer for styringsenheter til videospillapparater for forbrukere; hodetelefoner for videospillapparater for forbrukere; mikrofoner for videospillapparater for forbrukere; monitorer for videospillapparater for forbrukere; strømadaptere for videospillapparater for forbrukere; deler og tilbehør for videospillapparater for forbrukere; programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiskmagnetiske plater, magnetiske bånd, ROMkort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD- ROM-er som lagrer programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; lagringsmedier som lagrer programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; programmer for arkadevideospillmaskiner; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optisk-magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er som lagrer programmer for arkadevideospillmaskiner; lagringsmedier som lagrer programmer for arkadevideospillmaskiner; arkadevideospillmaskiner; styringsenheter for arkadevideospillmaskiner; monitorer for arkadevideospillmaskiner; deler og tilbehør for arkadevideospillmaskiner; nedlastbare dataprogrammer; spillprogrammer for datamaskiner; dataprogrammer; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optisk-magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er og lagringsmedier som lagrer programmer for datamaskiner; bærbare datamaskiner; datamaskiner; skjermer og monitorer for datamaskiner; bærbare terminaler for fremvisning av elektroniske publikasjoner; elektroniske maskiner, apparater og deres deler; flash-kort, Klasse:16 Klasse:28 Klasse:35 minnekort; minnemoduler; optiske plater (blanke), magnetiske plater (blanke), kompaktplater (blanke), og magnetiske kort (blanke); spillprogrammer for mobiltelefoner; mobiltelefoner; stropper for mobiltelefoner; deler og tilbehør til mobiltelefoner; digitale kameraer; videokameraer; DVD-spillere; DVDopptakere; lydspillere; lydopptakere; bærbare apparater for opptak og gjengivelse av musikk; bærbare apparater for opptak og gjengivelse av video; andre apparater for opptak og gjengivelse av video; monitorer og skjermer for fjernsynsmottakere; fjernsynsmottakere (TVer) og fjernsynssendere; TV-tunere; telekommunikasjonsmaskiner og apparater; forhåndsinnspilte CD-plater; grammofonplater; metronomer; elektroniske kretser og CD-ROMer inneholdende automatiske fremføringsprogrammer for elektroniske musikkinstrumenter; nedlastbare musikkfiler; musikkfiler; eksponert kinematografisk film; eksponerte slides og billedbånd; lysbilderammer; nedlastbare billedfiler; billedfiler (både for urørlige og rørlige bilder); innspilte videoplater og videobånd; elektroniske publikasjoner; pedometre; andre måle- og testmaskiner og -instrumenter; kameraer; fotografiske instrumenter og apparater; kinematografiske instrumenter og apparater; optiske apparater og instrumenter; batterier og celler; oppladbare batterier; briller. Notatbøker; mekaniske blyanter; annet skrivemateriell og studiemateriell; samle/byttekort; magasiner (publikasjoner); kataloger; pamfletter; annet trykt materiale; fotografier; fotorammer; papirbannere; papirflagg. Kortspilleker og deres tilbehør; håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; beskyttelsesfilm for LCD-skjermer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; strømadaptere for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; deler og tilbehør til håndholdte spill med LCD-skjermer; andre leketøy; fornøyelsesmaskiner og apparater for bruk i fornøyelsesparker (andre erm arkadevideospillmaskiner); leker for kjæledyr; dukker; go-spill; japanske spillkort (utagaruta); japansk sjakk (shogi-spill); kortspill og deres tilbehør; terninger; japanske terningspill (sugoroku); terningbegre; diamantspill; sjakkspill; damspill (damspill-sett); trylleapparater; domino; spillkort; japanske spillkort (hanafuda); mah-jong; spillmaskiner og spillapparater; biljardutstyr; sportsutstyr; fiskeutstyr og redskaper; utstyr og redskap for insektfangst og insektsamling. Utstedelse av belønningskort (lojalitetskort); annonse- og reklametjenester eller tilveiebringelse av informasjon derom; tilveiebringe informasjon om arrangering, ledelse og organisering av fagmesser; utstedelse av rabattmerker og tilveiebringelse av informasjon derom; bedriftsledelsesanalyser eller bedriftskonsultasjoner; markedsanalyser eller tilveiebringelse av informasjon derom; kartlegging ved meningsmålinger eller tilveiebringelse av informasjon derom; tilveiebringe informasjon om varesalg; utstedelse av kuponger for salgspromotering av varer eller tjenester, eller tilveiebringelse av informasjon derom; bedriftsledelse av hoteller; arrangering av avisabonnementer eller tilveiebringelse av informasjon derom; drifting av skrivemaskiner, teleksmaskiner eller andre lignende kontormaskiner; tilveiebringelse av ansettelsesinformasjon; detaljhandelstjenester 10

11 registrerte varemerker /12 Klasse:38 eller engroshandelstjenester for videospillapparater for forbrukere; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for programmer til videospillapparater for forbrukere; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optisk-magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er og andre lagringsmedier som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for styringsenheter, joysticker og minnekort for videospillapparater for forbrukere; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for andre deler og tilbehør til videospillapparater for forbrukere; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for programmer til håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optisk-magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er og andre lagringsmedier som lagrer programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for deler og tilbehør til håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for kortspilleker og deres tilbehør; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for dukker; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for go-spill; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for japanske spillkort (utagaruta); detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for japansk sjakk (shogispill); detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for kortspill og deres tilbehør; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for terninger; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for japanske terningspill (sugoroku); detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for terningbegre; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for diamantspill; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for sjakkspill; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for damspill (damspillsett); detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for trylleapparater; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for domino; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for spillkort; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for japanske spillkort (hanafuda); detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for mah-jong; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for spillmaskiner og spillapparater; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for biljardutstyr; detaljhandelstjenester eller engroshandelstjenester for andre leker, dukker, og spillmaskiner og -apparater. Elektroniske oppslagstavler (telekommunikasjonstjenester) og Klasse:41 tilveiebringelse av informasjon derom; kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av informasjon vedrørende kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av informasjon vedrørende kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av informasjon vedrørende kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD-skiermer; kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; tilveiebringelse av informasjon vedrørende kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; kommunikasjon gjennom personlige datamaskiner eller tilveiebringelse av informasjon derom; kommunikasjon gjennom videotelefoner; tilveiebringelse av informasjon vedrørende kommunikasjon gjennom videotelefoner; kommunikasjon gjennom meldinger og bilder ved bruk av datamaskiner; telekommunikasjon (andre enn kringkasting); tilveiebringelse av informasjon om programoversikter for fjernsynssendinger; kringkasting; nyhetsbyråer; utleie av telekommunikasjonsutstyr inkludert telefoner og faksimileapparater; tilveiebringelse av chatrooms (samtalerom) eller tilveiebringelse av informasjon derom. Tilveiebringelse av bilder (images) via kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av bilder (images) via kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av bilder (images) via kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av bilder (images) via kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; tilveiebringelse av bilder (images) via kommunikasjon; tilveiebringelse av bilder (pictures) via kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av bilder (pictures) via kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av bilder (pictures) via kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av bilder (pictures) via kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; tilveiebringelse av bilder (pictures) via kommunikasjon; tilveiebringelse av filmer via kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av filmer via kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av filmer via kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av filmer via kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; tilveiebringelse av filmer via kommunikasjon; tilveiebringelse av musikk og lyd via kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av musikk og lyd via kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av musikk og lyd via kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av musikk og lyd via kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; tilveiebringelse av musikk og lyd via kommunikasjon; organisering, ledelse eller arrangering av videospillevenementer; tilveiebringelse av spill via kommunikasjon gjennom håndholdte spillapparater med LCD- 11

12 registrerte varemerker /12 skjermer; tilveiebringelse av spill via kommunikasjon gjennom arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av spill via kommunikasjon gjennom videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av spill via kommunikasjon gjennom mobiltelefoner; tilveiebringelse av spill via kommunikasjon; tilveiebringelse av spill til videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av spill til håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av spill til arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av spill til mobiltelefoner; utleie av lagringsmedier som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; utleie av lagringsmedier som lagrer programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; utleie av lagringsmedier som lagrer programmer for arkadevideospillmaskiner; utleie av lagringsmedier som lagrer programmer for mobiltelefoner; utleie av videospill apparater for forbrukere og arkadevideospillapparater; utleie av håndholdte spillapparater med LCDskjermer; tilveiebringelse av spill via telekommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av spill via kommunikasjonsnettverk; utdannelses-og instruksjonstjenester relatert til kunst, håndverk, sport eller allmennkunnskap; filmfremvisning, filmproduksjon, eller filmdistribusjon; tilveiebringelse av fornøyelsesfasiliteter; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner; gjennomføring av prisutdelinger, spørrekonkurranser, loddtrekninger, meningsmålinger, rundspørringer og spill for salgspromotering av varer eller tjenester, eller tilveiebringelse av informasjon derom. Klasse:42 Designing; design av hardware for dataspill; design, programmering eller vedlikehold av programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; tilveiebringelse av råd og informasjon om design, programmering eller vedlikehold av programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; design, programmering eller vedlikehold av programmer for videospillapparater for forbrukere; tilveiebringelse av råd og informasjon om design, programmering eller vedlikehold av programmer for videospillapparater for forbrukere; design, programmering eller vedlikehold av programmer for arkadevideospillmaskiner; tilveiebringelse av råd og informasjon om design, programmering eller vedlikehold av programmer for arkadevideospillmaskiner; skaping eller vedlikeholde nettsteder; design, programmering eller vedlikehold av annen datasoftware; tilveiebringelse av råd og informasjon om skaping og vedlikehold av nettsteder; teknisk rådgivning relatert til ytelse, drift, etc. av datamaskiner, biler og andre maskiner som krever en høy grad av personlig kunnskap, evne eller erfaring hos operatøren for å oppfylle kravene til nøyaktighet ved driften av dem; utleie av lagringsområde på server og tilveiebringelse av informasjon derom; utleie av datamaskiner; tilveiebringelse av dataprogrammer for skaping, redigering og behandling av bilder, illustrasjoner, tekster og designer; tilveiebringelse av dataprogrammer for tilgang til elektroniske oppslagstavler på internett; tilveiebringelse av dataprogrammer; værmelding og meteorologisk informasjon; drifting av datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke EnterCard Norge AS, Postboks 6783 St Olavs Plass, 0130 OSLO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Magnetiske, elektroniske, optiske og innkodede betalingskort, kontokort og kredittkort, magnetiske og optiske innkodede kort og identitetskort; integrerte kort, herunder intelligente plastkort; innkodede nettverkskort. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet i forbindelse med markedsføring av kredittkort og debetkort og usikrede forbrukerlån; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, samt kontortjenester, i forbindelse med administrasjon av kredittkort og debetkort og usikrede forbrukerlån. Klasse:36 Finansiell og monetær virksomhet med hensyn til utstedelse av kredittkort og debetkort og usikrede forbrukerlån. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/369,531 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROCK 'N' ROLL Competitor Group Inc, 9477 Waples Street, Suite 150, CA92121 SAN DIEGO, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Organisering, promotering og gjennomføring av utstillinger og handelsshow for forretningsformål omfattende salgsstander og utstillinger relatert til konkurransesportsbegivenheter 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/399,257 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FYI Lominger Ltd Inc, 5051 Highway 7, Suite 100, MN55416 MINNEAPOLIS, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:16 Klasse:42 Trykksaker, nemlig bøker innenfor området menneskelige ressurser (HR) for bedømmelsen, evalueringen, ledelsen, forvaltningen og utviklingen av kompetanse, arbeidsprestasjoner, og lederskapdyktighet for individer og organisasjoner. Fremskaffelse av midlertidig bruk av on-line nedlastbar software innenfor området menneskelige ressurser (HR) som gjør brukere i stand til å gjennomføre online evaluering av lederskap og lederevner, arbeidsprestasjoner og jobbutvikling med det formål å implementere lederskapsutvikling for foretak, arbeidsenheter og individer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/389,790 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLGATE ACTIS Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:21 Tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOVE TO THE BEAT The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:41 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke RESAMA GmbH, Saarpfalz Park 1, BEXBACH, Tyskland (DE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:5 Dietetiske halvferdigretter og ferdigretter (friske og konserverte, dypfryste, steriliserte, pasteuriserte, tørkede og desinfisert med gass), bestående i alt vesentlig av kjøtt, fjærkre, vilt, fisk, frukt, tilberedte grønnsaker, egg, belgfrukter, poteter, melkeprodukter, salater og desserter Klasse:29 Kjøtt-, fjærkre-, vilt-, fisk-, frukt-, grønnsak-, potet-, og melkeprodukter (friske og konserverte, dypfryste, steriliserte, pasteuriserte, tørkede og desinfisert med gass); halvferdigretter og ferdigretter (friske og konserverte, dypfryste, steriliserte, pasteuriserte, tørkede og desinfisert med gass), bestående i alt vesentlig av kjøtt, fjærkre, vilt, fisk, frukt, tilberedte grønnsaker, egg, belgfrukter, poteter, melkeprodukter, salater og desserter; pølsevarer (konserverte, dypfryste, steriliserte, pasteuriserte og tørkede) bestående i alt vesentlig av de forannevnte varer; desserter og etterretter bestående i alt vesentlig av melk, egg, sukker, sjokolade, frukter og bindemiddel av enhver art; snacks. Klasse:30 Kaffe, te, kakao i flytende eller pulverform, sukker, ris, tapioka, sago og kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød, kjeks, kaker, bakervarer med lang holdbarhet, tørrvarer, småkaker; pikante og søte snacksprodukter, bakverk og konditorvarer; desserter og etterretter bestående i alt vesentlig av melk, egg, sukker, sjokolade, frukt og bindemiddel av enhver art; spiseis, særlig softis; honning, melissesirup, gjær, bakepulver, salt, eddik, sauser, krydderier, særlig krydderblandinger som egner seg for lett kost; korn-, ris- og nudelprodukter (friske og konserverte, dypfryste, steriliserte, pasteuriserte, tørkede og desinfisert med gass); halvferdigretter og ferdigretter (friske og konserverte, dypfryste, steriliserte, pasteuriserte, tørkede og desinfisert med gass), bestående i alt vesentlig av kornpreparater. Klasse:43 Catering av næringsmidler og drikkevarer i bedriftskantiner, særlig i alders- og pleiehjem eller residenser; levering/utkjøring av næringsmidler og drikkevarer for øyeblikkelig forbruk. Klasse:44 Gjennomføring av ernæringsrådgivning samt rådgivning innenfor området forpleining av seniorer; opprettelse av menyer, særlig innenfor det dietetiske området. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/389,803 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLGATE ACTIS Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:3 Tannpasta og preparater for tannbleking. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACTIVE MULTIBEAM LED Daimler AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland (DE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:11 Frontlys for biler. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke TROLL NATURAL ENERGY AS, Hovslagerveien 37, 1615 FREDRIKSTAD Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: cstick FXI TECHNOLOGIES AS, Postboks 609, 7406 TRONDHEIM Klasse:9 Klasse:38 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Tilveiebringelse av webside med brukerforum og nyhetsside. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUTOCASH Nokas Kontanthåndtering AS, Postboks 384 Økern, 0513 OSLO ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:39 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske, elektroniske og optiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogram; nedlastbare dataprogram; alarmsystemer; kortlesere. Demonstrasjoner av varer, eksport og importagentur; etterforskning for forretninger; faglige konsultasjoner om forretninger; innsamling av informasjon for bruk i databaser; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; risikoanalyser for bedriftsog forretningsledelse; analyse og planlegging av alarm- og sikkerhetssystemer for bedrifter; utleie av kontormaskiner og -apparater; salg av sikkerhetsutstyr og -systemer. Finansiell virksomhet; monetær virksomhet. Transportvirksomhet; befraktning; oppbevaring; verditransport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACCU-PASS Smith & Nephew Inc, 1450 Brooks Road, TN38116 MEMPHIS, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:10 Artroskopiske kirurgiske instrumenter og brett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUNDBORN Nestlé Danmark A/S, Amerikakaj, Dampfærgevej 28, 2200 KØBENHAVN Ø, Danmark (DK) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GRAND FINALE Nestlé Danmark A/S, Amerikakaj, Dampfærgevej 28, 2200 KØBENHAVN Ø, Danmark (DK) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GRAND PRIX Nestlé Danmark A/S, Amerikakaj, Dampfærgevej 28, 2200 KØBENHAVN Ø, Danmark (DK) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RUNE Nestlé Danmark A/S, Amerikakaj, Dampfærgevej 28, 2200 KØBENHAVN Ø, Danmark (DK) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KAKTUS Nestlé Danmark A/S, Amerikakaj, Dampfærgevej 28, 2200 KØBENHAVN Ø, Danmark (DK) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JUTTA & GJENGEN Nestlé Danmark A/S, Amerikakaj, Dampfærgevej 28, 2200 KØBENHAVN Ø, Danmark (DK) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Rieber & Søn ASA, Postboks 987 Sentrum, 5808 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPOOKIS Nestlé Danmark A/S, Amerikakaj, Dampfærgevej 28, 2200 KØBENHAVN Ø, Danmark (DK) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OLINE Nestlé Danmark A/S, Amerikakaj, Dampfærgevej 28, 2200 KØBENHAVN Ø, Danmark (DK) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RUSTLE SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarzwaldalle 215, 4058 BASEL, Sveits (CH) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Klasse:5 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk. Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, insecticider. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Nestlé Danmark A/S, Amerikakaj, Dampfærgevej 28, 2200 KØBENHAVN Ø, Danmark (DK) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Klasse:35 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Detalj- og engroshandel med spiseis, limonadeis, sorbetis, iskonfektyrer, frosne kaker, iskrem, isdesserter, frossen yoghurt, varer (ikke opptatt i andre klasser) til fremstilling av spiseis, limonadeis, sorbetis, iskonfektyrer, frosne kaker, iskrem isdesserter og/eller frossen yoghurt, detaljsalg av spiseis, limonadeis, sorbetis, iskonfektyrer, frosne kaker, iskrem, isdesserter, frossen yoghurt, varer (ikke opptatt i andre klasser) til fremstilling av spiseis, limonadeis, sorbetis, iskonfektyrer, frosne kaker, Iskrem, Isdesserter og/eller frossen yoghurt fra kjøle- og frysebiler. Klasse:39 Transport og utbringlng av kjøle- og frysevarer, herunder spiseis, limonadeis, iskonfektyrer, frosne kaker, iskrem, isdesserter og/eller frossen yoghurt. Klasse:43 Tilveiebringelse av mat og drikke, herunder tilveiebringelse av spiseis, limonadeis, sorbetis, iskonfektyrer, frosne kaker, iskrem, isdesserter, frossen yoghurt, varer (ikke opptatt i andre klasser) til fremstilling av spiseis, limonadeis, sorbetis, iskonfektyrer, frosne kaker, iskrem, isdesserter og/eller frossen yoghurt fra kjøle- og frysebiler, restaurantvirksomhet, dagligvarebutikker med salg av næringsmidler og drikke til inntak på eller utenfor salgsstedet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OVERTAKE SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarzwaldalle 215, 4058 BASEL, Sveits (CH) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Klasse:5 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk. Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, insecticider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke KOYOPA AS, Postboks 609, 8507 NARVIK Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACUTEC Lindab AB, BÅSTAD, Sverige (SE) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:11 Apparater for oppvarmings-, kjølings- og ventilasjonsformål; deler til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRAFFICPRINTER Trysil Maskin AS, Landsjøåsen, 2422 NYBERGSUND Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:2 Klasse:7 Klasse:9 Maling, fernisser, lakker og fargestoffer. Maskiner og verktøymaskiner; motorer. Databehandlingsutstyr og datamaskiner, skrivere; dataprogramvare; apparater og instrumenter for styring og overføring av ordre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke 3Kasser AS, Alvikvegen 185, 6019 ÅLESUND Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:12 Vogner. Klasse:20 Varer av tre, kork, rør, rotting; emballasje av tre; trekasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bagetta Jærbakern Klepp Konditori AS, Jærveien 508, 4352 KLEPP Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:30 Næringsmidler av korn; bagetter, brød, bakverk og konditorvarer. Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av næringsmidler av korn, bagetter, brød, bakverk og konditorvarer. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/11-2011.04.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 14/11-2011.04.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 14/11-2011.04.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer