nr 41/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 41/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Avgjørelser etter innsigelser Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 41/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Time Tools TIME TOOLS INDUSTRIES AS, Åsengata 8 B, 0480 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GODER AFTON Bonarome Wineworld AB, Box 7471, SE STOCKHOLM, Sverige L-O Lundquist Patentbyrå AB, Box 80, SE KARLSTAD, Sverige Klasse 32 Alkoholfrie drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker med frukter; viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Foreningen 2 Foreldre FORENINGEN 2 FORELDRE, Postboks 94, 1451 NESODDTANGEN, Klasse 45 Rådgivning ved samlivsbrudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EXER HOLDING AS, Postboks 1278, 7462 TRONDHEIM, Klasse 41 Treningssenter; fitnesssenter; helsestudio; gym; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen How2 HOW2 AS, Framnes Terasse 1a, 0270 OSLO, Klasse 41 Trening og fysisk aktivitet 3

4 registrerte varemerker nr 41/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/316,265 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BlackRock Fund Advisors, 400 Howard St., US- CA94105 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 36 Banktjenester; investeringsrådgivningstjenester vedrørende aksje- og verdipapirfond; kapitalforvaltningstjenester; finansielle investeringstjenester innen kollektive investeringsfond, herunder børshandlede fond; tilveiebringelse av informasjon innen områdene finans og investering; tilveiebringelse av informasjon innen områdene finans og investering via elektroniske midler; tilveiebringelse av en interaktiv webside og online database innen finansområdene; finansielle rådgivningstjenester, herunder strukturering, salg, distribusjon, forvaltning og administrasjon av investeringer, herunder børshandlede fond, aksje- og verdipapirfond, vare- og råvarefond, kollektive fond, hedgefond, lukkede fond, prinsipalgaranterte investeringer (PPN), investeringsplattformprodukter, segregerte fond, verdipapirer og verdipapirbaserte investeringsprodukter; finansprodukttjenester, nemlig megling, rådgivning, distribusjon, administrasjon, forvaltning, formynder- og formuesforvaltertjenester for aksje- og verdipapirfond, vare- og råvarefond, kollektive fond, hedgefond, børshandlede fond, lukkede fond, prinsipalgaranterte investeringer (PPN), investeringsplattformprodukter, segregerte fond, verdipapirer og verdipapirbaserte investeringsprodukter; fondsinvesteringsrådgivning; fondsinvesteringstjenester knyttet til verdipapirer tilbudt i henhold til tidligere etablerte kriterier; fondsinvestering; forvaltning av et kapitalinvesteringsfond; aksje- og verdipapirfondsmegling; megling knyttet til børshandlede fond; investeringstjenester for børshandlede fond. HAUCON NORGE AS, Johan Follestads vei 3, 3474 ÅROS, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk,hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler;ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter forkonservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall;materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt);låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og - skrin; malmer. Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre Klasse 8 enn manuelt drevne);rugemaskiner; salgsautomater. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- ogstikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Eminora ANDERS SKJÆVELAND, 7/278 Sala Thammasop, Thawi Watthana, TH BANGKOK, Thailand Klasse 14 Smykker og juveler. Klasse 18 Bagger og vesker. Klasse 25 Klær. 4

5 registrerte varemerker nr 41/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANDERS SKJÆVELAND, 7/278 Sala Thammasop, Thawi Watthana, TH BANGKOK, Thailand Klasse 14 Smykker og juveler. Klasse 18 Bagger og vesker. Klasse 25 Klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MURAD Murad, Inc., 2121 Park Place, First Floor, US-CA90245 EL SEGUNDO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Ikke-medisinske preparater for aknebehandling; ikkemedisinske hudpleiepreparater, nemlig kremer, lotion, geleer, tonere, rensemidler og peelere; rensemidler for anti-aldring; kremer for anti-aldring; fuktighetskremer for anti-aldring; tonere for anti-aldring; ikke-medisinske serum for anti-aldring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nitto Denko Corp, 1-2, Shimohozumi 1-chome, JP IBARAKI-SHI, OSAKA, Japan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 5 Bleier for inkontinente; farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater; klebebånd for medisinsk bruk; hefteplaster; bandasjer for forbindinger; bleier. Klasse 10 Hansker til medisinsk bruk; ortopediske bandasjer; støttebandasjer. Klasse 28 Suspensorium; sportstape; kosedyr; beskyttere for golfkøller; dukker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nitto Denko Corp, 1-2, Shimohozumi 1-chome, JP IBARAKI-SHI, OSAKA, Japan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 5 Bleier for inkontinente; farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater; klebebånd for medisinsk bruk; hefteplaster; bandasjer for forbindinger; bleier. Klasse 10 Hansker til medisinsk bruk; ortopediske bandasjer; støttebandasjer. Klasse 28 Suspensorium; sportstape; kosedyr; beskyttere for golfkøller; dukker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/172,533 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DETROLA Shinola/Detroit LLC, 1039 E. 15th Street, US-TX75074 PLANO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Solbriller; optiske artikler; brilleetuier; vesker tilpasset mobiltelefoner, vesker/deksler tilpasset personlige digitale assistenter og vesker/deksler tilpasset bærbare datamaskiner; radioer; personlige stereoanlegg; bærbare musikkspillere; dataprogramvare for styring av sosiale medier og for søking, lokalisering, indeksering, opplasting, avsendelse, visning, merking, blogging, deling, kompilering og gjennfinne data på merkevarebygging og fobrukertrender og vaner; spill og programvare for bærbare og håndholdte enheter. Klasse 12 Sykler, mopeder, motorsykler. Klasse 14 Smykker; smykkeskrin; lommeur; klokker [ur]; klokkeremmer og klokkebånd; kasser, skrin og etuier for ur; vesker/deksler tilpasset lommeur. Klasse 18 Lærvarer, nemlig, vesker, lommebøker, pengeklyper, nøkkelringer og bagasjelapper; vesker, nemlig, store vesker, skuldervesker, reisevesker, trillevesker, klærvesker, sportsvesker, ryggsekker og toalettmapper som selges uten innhold; håndkofferter, reisekofferter; dokumentmapper; lærtilbehør, nemlig lærstropper; håndvesker og pengepunger; paraplyer; klær for dyr. Klasse 20 Møbler; rammer [innramming]; speil; puter. Klasse 24 Stoffer for tekstile formål; stoffer, nemlig, vevde stoffer, trikotasje og bomullsstoffer; sengetøy; tekstil, nemlig, lommetørkler, gardiner, veggtepper, borddukker, bordløpere, bordservietter, gobeliner og 5

6 registrerte varemerker nr 41/14 individuelle spisebrikker; lakener, nemlig, sengelakener, badehåndklær, putevar for hodeputer og madrasslakener; dynetrekk, sengetepper, sengedekker, sengeskjørt, sengetepper [sengetøy], sengetepper, varetrekk for seng og puter; håndklær; draperier. Klasse 25 Klær, nemlig, jakker, frakker, kåper, peleriner, ponchoer, bukser, skjorter, vester, gensere, jeans, pyjamaser, morgenkåper, shortser, kjoler, undertøy, denim bukser; klær og motetilbehør, nemlig, belter, hode- og halstørkler, ascot [halstørkle], slips, sokker, trikotklær, bysteholdere, sports-bh-er, ermebeskyttere, hodeplagg. Klasse 28 Spill; leker, nemlig, opptrekkbare leker, draleker, trekkleker, kosedyr, lekebiler, figurleketøy, byggesett [leketøy], musikalske leker, sprettopp leker, mekaniske leker, støpte leker og brettspill; sportsvarer og utstyr, nemlig sportsballer, balltre og golfkøller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAMILLA IMSDALEN, HELGA BLYSTADS VEG 10, 2316 HAMAR, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. BRIDGESTONE CORP, 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuoku, JP- TOKYO, Japan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 12 Biler og deres deler og tilbehør; dekk; regummierte dekk; dekkslanger; hjul; slitebanebånd for dekk; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger eller dekk; felger og kapsler for kjøretøyhjul; forhåndsformede slitebaner for dekk; tohjulede motorkjøretøyer og deres deler og tilbehør; sykler og deres deler og tilbehør; elektriske sykler og deres deler og tilbehør; luftfartøy og deres deler og tilbehør; støtdempere [for landkjøretøyer]; luftfjærer for landkjøretøyer; akselkoplinger eller koplinger [for landkjøretøyer]; fendere for fartøyer og båter (båtsidebeskyttere); seteputer for kjøretøyer; luftfjærer for jernbanevogner; støtfangere til kjøretøyer; støtdempere for hjuloppheng for kjøretøyer; fjærer for hjuloppheng for kjøretøyer; dekkventiler; hydrauliske slanger, ikke av metall, for bruk i kjøretøyer. Klasse 35 Detalj- eller engroshandelstjenester for biler, dekk og deler og tilbehør for biler. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer og deres deler; reparasjon og vedlikehold av dekk for motorkjøretøyer; reparasjon og vedlikehold av tohjulte motorkjøretøyer og deres deler; reparasjon og vedlikehold av dekk for tohjulte motorkjøretøyer; reparasjon og vedlikehold av sykler og deres deler; reparasjon og vedlikehold av dekk for sykler; reparasjon og vedlikehold av dekk for luftfartøyer; regummiering av dekk; bilvask; utleie av apparater og maskiner for bilvask. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RASMUSSEN MEDIA & MARKETING, Konvallveien 62, 1475 FINSTADJORDET, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, markedsføringstjenester, uteleie av annonsering på internett. 6

7 registrerte varemerker nr 41/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Orkla Confectionery & Snacks AS, Postboks 13 Skøyen, 0212 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; potetchips. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; chips basert på korn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TARKETT INC, 1001 Yamaska East, CA-QCJ2N1J7 FARNHAM, Canada Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 27 Syntetiske og kunstige overflater inkludert syntetisk gress og kunstige gressmatter; overflateprodukter bestående av bånd av syntetiske fibre vevd på et underlag og delvis dekket med et spesielt fyllmateriale egnet for spill av fotball, amerikansk fotball, lacrosse, landhockey, golf og andre sportslige aktiviteter. Klasse 36 Finansielle tjenester. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av syntetiske og kunstige overflater inkludert syntetisk gress og kunstige gressmatter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/958,234 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAVEN Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware som tilveiebringer sanntids, integrert bedriftsledelsesinformasjon ved å kombinere informasjon fra ulike databaser og presentere det i en lettfattelig brukergrensesnitt; datasoftware for design og utarbeidelse av nettbaserte applikasjoner som tilveiebringer analyse- og datavisualiseringer, i form av kontrollpaneler, rapporter, grafer, diagrammer og desslike, direkte til sluttbrukere eller til integrering i andre applikasjoner eller tjenester; datasoftware for innsamling, organisering, overføring, mottak, deling, analysering og lagring av elektroniske data, tekst, grafikk, lyd og bilde via kommunikasjonsnettverk; datasoftware for overvåking og administrasjon av elektroniske data, tekst, grafikk, lyd og bilde via kommunikasjonsnettverk; datasoftware for bruk ved generering av rapporter, for bruk i databaseadministrasjon, for bruk som et regneark, og for databasebehandling; datasoftware. Klasse 42 Tilveiebringe midlertidig bruk av online, ikkenedlastbar software til å muliggjøre eller lette kommunikasjon blant yrkeskolleger eller yrkesutøvere og til å lagre, administrere, spore, syntetisere og rapportere data relatert til forretningsinformasjon og ytelsesadministrasjon; nettskytjenester omfattende software for bruk i tilveiebringelse av data, analyser og verktøy til driftsoptimalisering; nettskytjenester omfattende software for bruk i tilveiebringelse av analytiske verktøy som bruker forretningsinformasjon, matematiske metoder, statistikk, sannsynlighet, kunstig intelligens, sosiale medier og adferdsanalyser, finansielle analyser, risikohåndteringsanalyser, og makroøkonomiske analyser; software som en tjeneste (saas) omfattende software for tilveiebringelse av data, analyser og verktøy til optimalisering av verdien av fast eiendom; software som en tjeneste (saas) omfattende software for tilveiebringelse av analytiske verktøy som bruker forretningsinformasjon, matematiske metoder, statistikk, sannsynlighet, kunstig intelligens, sosiale medier og adferdsanalyser, finansielle analyser, risikohåndteringsanalyser, og makroøkonomiske analyser; plattform som en tjeneste (paas-tjenester) omfattende datasoftwareplattformer for muliggjøring av integrasjon av innhold og tjenester innen dataverdikjeden; software som en tjeneste (saas), nemlig utarbeidelse og tilveiebringelse av utviklingsplattformer for andre; plattform som en tjeneste (paas-tjenester) omfattende softwareplattformer for læring fra data og anbefalingssystemer; software som en tjeneste (saas) omfattende software for læring fra data og anbefalingssystemer; datasoftwarekonsultasjoner; datasoftwaredesign for andre; datasoftwaredesign, dataprogrammering, eller vedlikehold av datasoftware; utvikling av datasoftware; datasystemanalyser; konsultasjoner innen området for softwaredesign; konsulenttjenester innen områdene for valg, implementering og bruk av datahardware- og - softwaresystemer for andre; design og utvikling av online datasoftwaresystemer; design, utvikling og implementering av software; utvikling, oppdatering og vedlikehold av software og databaser. 7

8 registrerte varemerker nr 41/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORSK PRESSEFORBUND, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 45 Juridiske tjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/157,978 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SLAMUNITI Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOBBPULS AS, Lørenveien 36 A, 0585 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer (software) (nedlastbar programvare) Klasse 42 Softwaretjenester (SaaS), Rådgivingstjenester innenfor IT, Rådgivningstjenester innen it; softwaretjenester [saas]; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/157,954 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENODUB Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AMALIBRA Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; kostholdsog ernæringstilsetninger; probiotiske preparater; vitamin- og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COREMBLA Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; kostholdsog ernæringstilsetninger; probiotiske preparater; vitamin- og mineralpreparater. 8

9 registrerte varemerker nr 41/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EMERPAND Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; kostholdsog ernæringstilsetninger; probiotiske preparater; vitamin- og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ca'del Masso ARCUS WINE BRANDS AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, Klasse 32 Alkoholfri drikke Klasse 33 alkohol - hvitvin og rødvin (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tine-Mollatt AS, Skovveien 11, 0257 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 42 Design av klær, fottøy og hodeplagg. Kjell Holm, Reine, 3175 RAMNES, Klasse 35 Salg av sportsutstyr og golfutstyr. Klasse 41 Drift av golfbaner; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GICONA Nina Gillvén, Tränhammar 3, SE VÄSTERÅS, Sverige IPEA, Södra Rörängsslingan 32, SE ÅKERSBERGA, Sverige Klasse 3 Parfymevarer, kosmetikk, såper, eteriske oljer, hårvann Klasse 9 Solbriller Klasse 14 Juvelervarer, klokker og ur Klasse 18 Vesker Klasse 20 Møbler, møbeldeler, lagringsprodukter Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg 9

10 registrerte varemerker nr 41/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FERROVAN Bulldog Workwear AS, Kaien, 5580 ØLEN, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MR ICEMAN MR ICEMAN AS, Postboks 20 Vinderen, 0319 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier; is i form av isbiter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MR ICEMAN AS, Postboks 20 Vinderen, 0319 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier; is i form av isbiter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONTAGU Montagu Private Equity LLP, 2 More London Riverside, GB-SE12AP LONDON, Storbritannia Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke inkludert i andre klasser); trykktyper, klisjeer; trykksaker relatert til forretningvirksomhet og finansielle forhold; trykksaker relatert til private equity, investeringer, kjøp og salg av forretningsvirksomhet, forretningsvirksomhetsforvaltning; hefter; hefter relatert til forretningvirksomhet og finansielle forhold; hefter relatert til private equity, investeringer, kjøp og salg av forretningsvirksomhet, forretningsvirksomhetsforvaltning; bøker; bøker relatert til forretningsvirksomhet og finansielle forhold; bøker relatert til private equity, investeringer, kjøp og salg av forretningsvirksomhet, forretningsvirksomhetsforvaltning; brosjyrer; brosjyrer relatert til forretningsvirksomhet og finansielle forhold; brosjyrer relatert til private equity, investeringer, kjøp og salg av forretningsvirksomhet, forretningsvirksomhetsforvaltning; visittkort; kalendere; skrivebordsunderlag; dagbøker; dokumentholdere; konvolutter; mapper; folios; håndbøker; håndbøker relatert til forretningsvirksomhet og finansielle forhold; håndbøker relatert til private equity, investeringer, kjøp og salg av forretningsvirksomhet, forretningsvirksomhetsforvaltning; brevpapir; nyhetsbrev; nyhetsbrev relatert til forretningsvirksomhet og finansielle forhold; nyhetsbrev relatert til private equity, investeringer, kjøp og salg av forretningsvirksomhet, forretningsvirksomhetsforvaltning; notatpapir; pamfletter; pamfletter relatert til forretningsvirksomhet og finansielle forhold; pamfletter relatert til private equity, investeringer, kjøp og salg av forretningsvirksomhet, forretningsvirksomhetsforvaltning; penner; trykte publikasjoner; trykte publikasjoner relatert til forretningsvirksomhet og finansielle forhold; trykte publikasjoner relatert til private equity, investeringer, kjøp og salg av forretningsvirksomhet, forretningsvirksomhetsforvaltning; tilbehør, komponenter, deler og beslag relatert til de nevnte varer. Klasse 35 Annonsering; annonsering relatert til finansielle forhold; annonsering relatert til private equityinvesteringer; forretningsvirksomhetsforvaltning; forretningsvirksomhetsforvaltning relatert til finansielle forhold; forretningsvirksomhetsforvaltning relatert til private equityinvesteringer; administrasjon av forretningsvirksomhet; administrasjon av forretningsvirksomhet relatert til finansielle forhold; administrasjon av forretningsvirksomhet relatert til private equityinvesteringer; kontorfunksjoner; kontorfunksjoner relatert til finansielle forhold; kontorfunksjoner relatert til private equityinvesteringer; regnskap; organisering og gjennomføring av kommersielle transaksjoner; organisere forretningsvirksomhetsintroduksjoner; bistå med forretningsvirksomhetsforvaltning; konsulenttjenester innen evaluering av varemerker og merkevarer; 10

11 registrerte varemerker nr 41/14 konsulenttjenester innen evaluering av varemerker og merkevarer relatert til finansielle forhold; konsulenttjenester innen evaluering av varemerker og merkevarer med hensikt på private equityinvesteringer; konsulenttjenester innen strategi og posisjonering av varemerker og merkevarer; konsultasjon ved forretningsvirksomhetsoppkjøp og fusjoner; forretningsvirksomhetsoppkjøp og fusjoner; forretningsvirksomhetsrådgivning; forretningsvirksomhetsrådgivning relatert til finansielle forhold; forretningsvirksomhetsrådgivning relatert til forretningsvirksomhetsforvaltning og finansiering av forretningsvirksomhet; forretningsvirksomhetsanalyse; forretningsvirksomhetsanalyse relatert til finansielle forhold; forretningsvirksomhetsanalyse med hensikt på private equityinvesteringer; forretningsvirksomhetsvurdering; forretningsvirksomhetsvurdering relatert til finansielle forhold; forretningsvirksomhetsvurdering med hensikt på private equityinvesteringer; forretningsvirksomhetsrevisjon; forretningsvirksomhetsrevisjon relatert til finansielle forhold; forretningsvirksomhetsrevisjon med hensikt på private equityinvesteringer; forretningsvirksomhetsplanlegging; forretningsvirksomhetsplanlegging relatert til finansielle forhold; forretningsvirksomhetsplanlegging med hensikt på private equityinvesteringer; forretningsvirksomhetsundersøkelse; forretningsvirksomhetsundersøkelse relatert til finansielle forhold; forretningsvirksomhetsundersøkelse med hensikt på private equityinvesteringer; økonomisk analyse; økonomisk analyse relatert til finansielle forhold; økonomisk analyse med hensikt på private equityinvesteringer i forretningsvirksomheter; økonomiske prognoser; økonomiske prognoser relatert til finansielle forhold; økonomiske prognoser med hensikt på private equityinvesteringer i forretningsvirksomheter; markedsundersøkelser; markedsundersøkelser relatert til finansielle forhold; markedsundersøkelser med hensikt på private equityinvesteringer; markedsføring; markedsføring relatert til finansielle forhold; markedsføring med hensikt på private equityinvesteringer; plassering av personell; plassering av personell relatert til finansielle forhold; plassering av personell med hensikt på private equityinvesteringer; forberedelse av forretningsvirksomhetsrapporter; forberedelse av forretningsvirksomhetsrapporter relatert til finansielle forhold; forberedelse av forretningsvirksomhetsrapporter relatert til private equityinvesteringer; skape publisitet; skape publisitet relatert til finansielle forhold; skape publisitet med hensikt på private equityinvesteringer; informasjon, rådgivning og konsulenttjenester relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; administrasjon av midler og investeringer; administrasjon av midler og investeringer relatert til forretningsvirksomhet; administrasjon av midler og investeringer med hensikt på private equityinvesteringer; administrasjon av finansielle virksomheter; administrasjon av finansielle anliggender for forretningsvirksomhet; administrasjon av finansielle anliggender med hensikt på private equityinvesteringer; rådgivning relatert til finansiering; rådgivning relatert til finansiering relatert til forretningsvirksomhet; rådgivning relatert til finansiering med hensikt på private equityinvesteringer; rådgivning relatert til midler og investeringer; rådgivning relatert til midler og investeringer relatert til forretningsvirksomhet; rådgivning relatert til midler og investeringer med hensikt på private equityinvesteringer; organisering av finansiering ; organisering av finansiering relatert til forretningsvirksomhet; organisering av finansiering med hensikt på private equityinvesteringer; organisere finansielle transaksjoner; organisere finansielle transaksjoner med hensikt på forretningsvirksomhet; organisere finansielle transaksjoner med hensikt på private equityinvesteringer; kapitalforvaltning; kapitalforvaltning med hensikt på forretningsvirksomhet; kapitalforvaltning med hensikt på private equityinvesteringer; kapitalfondinvesteringer; kapitalfondinvesteringer relatert til forretningsvirksomhet; kapitalfondinvesteringer med hensikt på private equityinvesteringer; kapitalfondsforvaltning; kapitalfondsforvaltning relatert til forretningsvirksomhet; kapitalfondsforvaltning med hensikt på private equityinvesteringer; kapitalinvesteringer; kapitalinvesteringer relatert til forretningsvirksomhet; kapitalinvesteringer med hensikt på private equityinvesteringer; kapitalinvesteringskonsultasjoner; kapitalinvesteringskonsultasjoner relatert til forretningsvirksomhet; kapitalinvesteringskonsultasjoner med hensikt på private equityinvesteringer; equityfinansiering; equityfinansiering relatert til forretningsvirksomhet; equityfinansiering med hensikt på private equityinvesteringer; finansiell rådgivning; finansiell rådgivning relatert til forretningsvirksomhet; finansiell rådgivning med hensikt på private equityinvesteringer; finansiell analyse; finansiell analyse relatert til forretningsvirksomhet; finansiell analyse med hensikt på private equityinvesteringer; finansielle prognoser; finansielle prognoser relatert til forretningsvirksomhet; finansielle prognoser med hensikt på private equityinvesteringer; finansielle investeringer; finansielle investeringer relatert til forretningsvirksomhet; finansielle investeringer med hensikt på private equityinvesteringer; finansiell forvaltning; finansiell forvaltning relatert til forretningsvirksomhet; finansiell forvaltning med hensikt på private equityinvesteringer; finansielle undersøkelser; finansielle undersøkelser relatert til forretningsvirksomhet; finansielle undersøkelser med hensikt på private equityinvesteringer; finansiell verdsetting; finansiell verdsetting relatert til forretningsvirksomhet; finansiell verdsetting med hensikt på private equityinvesteringer; forvaltning av fond og investeringer; forvaltning av fond og investeringer relatert til forretningsvirksomhet; forvaltning av fond og investeringer med hensikt på private equityinvesteringer; private equityfond investeringstjenester; private equityfond investeringstjenester relatert til forretningsvirksomhet; private equityfond investeringstjenester med hensikt på private equityinvesteringer; informasjon, rådgivning og konsulenttjenester relatert til de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BackerSkeie BACKER SKEIE HOLDING AS, Rådhusgata 23, 0158 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Bistand ved forretningsledelse. Rådgivning for forretningsledelse. Rådgivningstjeneste for forretningsledelse. Personellrekruttering. Personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter. Arbeidsformidling. Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter. Faglige konsultasjoner om forretninger. Konsulentbistand i forretningssaker. 11

12 registrerte varemerker nr 41/14 Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse. Konsultasjoner i personalspørsmål. Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BACKER SKEIE HOLDING AS, Rådhusgata 23, 0158 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Bistand ved forretningsledelse. Rådgivning for forretningsledelse. Rådgivningstjeneste for forretningsledelse. Personellrekruttering. Personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter. Arbeidsformidling. Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter. Faglige konsultasjoner om forretninger. Konsulentbistand i forretningssaker. Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse. Konsultasjoner i personalspørsmål. Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. Comer AS, Postboks 194, 4662 KRISTIANSAND S, Klasse 43 Restauranter, Bartjenester, Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Mikrobryggeri. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/886,749 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Laguna Produkter AS, Bentsrudveien 8, 3083 HOLMESTRAND, Klasse 30 Kaffe, te, kakao; spiseis; is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). HITRECORD ORG LLC, c/o Karl Austen Jackoway Tyerman et al, 1925 Century Park East, 22nd Floor, US-CA90067 LOS ANGELES, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 25 Klær, nemlig skjorter og trøyer, luer og hatter, caps. Klasse 38 Online tjenester, nemlig tilrettelegging av utveksling av informasjon, kunstverk og ideer via internett, inneholdende samarbeidsverktøy, elektronisk kommunikasjon, inkludert chat, e-post og diskusjoner. Klasse 41 Nettbasert produksjon av tekster, musikk, film, video, animasjoner, illustrasjoner, fotografier og grafikk for skribenter, musikere, filmskapere, videoredaktører, animasjonstegnere, illustratører, fotografer og grafiske artister; underholdningstjenester i form av film-, fjernsyns-, video- og musikkproduksjonstjenester; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av løpende programmer, filmer og show, inneholdende nyheter, komedie, drama, reportasjer og kunst, levert via radio, internett, satellitt, fjernsyn og direktesendte opptredener; filmstudioer; tjenester i forbindelse med elektronisk publisering, nemlig publisering av bøker, tidsskrifter, postkort, plakater og andre medier; publisering av bøker, tidsskrifter, plakater og postkort; skapelse, redigering og gjennomsyn i samarbeid, av multimedia, video, lyd, skrevet tekst, grafikk, fotografier, kunstverk, manuskripter og filmmanuskripter. 12

13 registrerte varemerker nr 41/14 Klasse 42 Tilveiebringe midlertidig bruk av online, ikke nedlastbart software for bruk ved skapelse, redigering, gjennomsyn, deling og distribusjon av samarbeidsproduksjoner; tilveiebringe midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbart software for i samarbeid å skrive filmmanuskript samt skape video- og lydproduksjoner; datatjenester, nemlig fungere som vert for og vedlikeholde online nettsider for andre for i samarbeid å kunne utvikle visuelle kunstprosjekter, filmer, bøker, løpende fjernsynsprogram, video, musikk og andre kunstformer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tropicana Products Inc, th Avenue East, US- FL34208 BRADENTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Fruktjuicer og fruktbaserte drikker. Halvor Seim, Nedre Skøyenvei 12, 0276 OSLO, Klasse 41 Coaching (veiledning); instruksjon [opplæring]; konsulenttjenester; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av seminarer; skoletjenester [utdannelse]; undervisning; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 44 Helsetjeneste; sykepleiertjenester. Klasse 45 Hjemmehjelpstjeneste; besøkstjeneste. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TATT AV VINDEN Kannestein AS, Frydenlundgata 12 A, 0169 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elkjøp Nordic AS, Solheimsveien 6-8, 1473 LØRENSKOG, Lars Trygve Jenssen, c/o Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; 13

14 registrerte varemerker nr 41/14 brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen S&M Feelgood Factory Simen Aleksander Staalnacke, Skogbakken 6 C, 1177 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Kimberly-Clark Worldwide Inc, 401 North Lake Street, US-WI54956 NEENAH, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper, renseskum, servietter og våtservietter impregnert med rensende stoffer. Klasse 5 Anti-bakterielle våtservietter; anti-bakterielle såper, anti-bakterielle håndrensemidler. Klasse 16 Ansiktsservietter; toalettpapir, håndklær, tørkepapir. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Negota Negota AS, Storgata 20, 1776 HALDEN, Klasse 45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JESSHEIM BY AS, c/o POI Nordic AS, Ringvegen 23, 2066 JESSHEIM, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 14

15 registrerte varemerker nr 41/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Miljøstiftelsen Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 OSLO, Klasse 41 Opplæring/undervisning i forbindelse med miljøvern. Klasse 42 Forskning og utredning i forbindelse med miljøvern; miljøinformasjon; gransking og inspeksjoner av virksomheter i forbindelse med miljøvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAZER REAL OY Karl Fazer AB, Fazersvagen 6, FI VANTAA, Finland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Team Status AS, Havnegata 1-5, 8800 SANDNESSJØEN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Programvare; nedlastbar programvare; nedlastbar programvare i form av mobilapplikasjoner for å sende direktemeldinger, dele filer, utveksle data, lyd, videoer, bilder og grafikk via datanettverk, mobilnettverk, trådløse nettverk og telekommunikasjonsnettverk; nedlastbar programvare for redigering av bilder, grafikk, lyd, video og tekst. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet herunder dataoverføring og -mottakelse via telekommunikasjonsnettverk; elektronisk utveksling av tale, data, lyd, video, tekst og grafikk med tilgang via data- og telekommunikasjonsnettverk; direktemeldingstjenester; tjenester relatert til mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MATCHCRAFT MATCHCRAFT LLC, 3205 Ocean Park Boulevard, Suite 220, US-CA90405 SANTA MONICA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklametjenester og markedsføringstjenester på området sosiale media, markedsføring av søkemotorer, undersøkende markedsføring, markedsføring på internett, mobil markedsføring; rådgivningstjenester på området optimalisering av søkemotorer; salgsfremmende tjenester vedrørende andres varer og tjenester gjennom analyse og rapport av søkemotortrafikk; optimalisering av søkemotorer; tjenester og rådgivning vedrørende digitale markedsundersøkelser. 15

16 registrerte varemerker nr 41/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ECO-TRAIL ORGANISATION, 56, rue Alexis Maneyrol, FR CHAVILLE, Frankrike Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 18 Kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; lommebøker; pengepunger; håndvesker; ryggsekker; trillebager; sekker for fjellklatrere; campingsekker; reisebager; strandvesker; skolevesker; kosmetikkofferter; handlevesker og handlenett; poser eller sekker for emballasje [av lær]. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; skjorter; belter; hansker (bekledning); skjerf; slips; trikotklær; sokker; strandsko, skistøvler eller sportssko; undertøy. Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet via postordre (små tekster, prospekter, trykksaker, vareprøver); dokumentkopiering; administrasjon av data-arkiver; organisering av utstillinger for annonsering- og reklameformål; on-line annonsering på datanettverk; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; utsendelse av reklameannonser; Public Relation [PRvirksomhet]. Klasse 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjon vedrørende underholdning eller utdannelse; utgivelse av bøker; filmproduksjon på videobånd; videobåndredigering; fotograferingstjenester; arrangering av konkurranser (utdannelse eller underholdning); organisering og ledelse av kollokvium, forelesninger eller kongresser; organisering og gjennomføring av utstillinger for kulturelle formål eller utdannelsesformål. Hanksugi Tyre International Co Ltd, Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, VG- ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Dekk til luftfartøy; slanger til pneumatiske dekk [dekk]; dekk til hjul for kjøretøy; dekk til hjul for tohjulsykler [dekk]; sykkeldekk [dekk]; dekk til tohjulsykler, sykler; støpegods til pneumatiske dekk [dekk]; pneumatiske dekk [dekk]; slitebaner til regummiering av dekk [dekk]; bildekk [dekk]; tilhengere [kjøretøy]; hjulnav til kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HUBRICK Etaia AS, Rødbergbakken 4, 3267 LARVIK, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Presentasjon av andres varer og tjenester i kommunikasjonsmedia for detaljsalg. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; chatroom-tjenester; voice-over-ip tjenester; telefonkommunikasjonstjenester; webcastingstjenester; kommunikasjon ved datamaskin og mobile elektroniske enheter; tilveiebringelse av tilgang til data-, elektroniske og online databaser; telekommunikasjonstjenester, elektronisk overføring av data, meldinger og informasjon; tilveiebringelse av online fora for kommunikasjon om temaer av generell interesse; tilveiebringelse av kommunikasjonslenker som overfører nettstedbrukere til andre lokale og globale nettsider; muliggjøring av tilgang til en tredjeparts nettsteder via et universelt login; tilveiebringelse av online chatrooms og elektroniske oppslagstavler; audio-, tekst- og videokringkastingstjenester over dataeller andre kommunikasjonsnettverk, nemlig streaming, opplasting, posting, visning, tagging, og elektronisk overføring av data, informasjon, audio- og videobilder. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; elektroniske journaler og weblogger; tilveiebringelse av online ressurser for utviklere av programvare; tilveiebringelse av data-, elektroniske og online databaser innen området underholdning og innen områdene sekundære, kollegiale, sosiale og 16

17 registrerte varemerker nr 41/14 samfunnsinteressegrupper; foto- og videodelingstjenester; elektroniske journaler og weblogger med brukergenerert eller -spesifisert innhold; elektroniske publiseringstjenester for andre; underholdningstjenester, muliggjøring av interaktive og fler- og enkeltspiller-spilltjenester for spill som spilles via data- eller kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon vedrørende online dataspill og videospill via data- eller kommunikasjonsnettverk; arrangering og ledelse av konkurranser for spillere av video- og dataspill. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskinvare og dataprogramvare; datatjenester; ASP-tjenester; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser med informasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner; konsulenttjenester vedrørende datamaskinvare og dataprogramvare; informasjon vedrørende datateknologi tilveiebrakt online fra et globalt datanettverk eller internett; opprettelse og vedlikehold av nettsteder; tilveiebringelse av søkemotorer for å hente data via kommunikasjonsnettverk; drift av søkemotorer; datatjenester, opprettelse av virtuelle samfunn slik at registrerte brukere kan organisere grupper og arrangementer, delta i diskusjoner, og engasjere seg i bygging av sosiale, forretnings- og samfunnsnettverk; datatjenester, i form av vertstjenester for elektroniske fasiliteter for andre for organisering og ledelse av møter, arrangementer og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; ASP-tjenester, nemlig, vertstjenester for andres programvareapplikasjoner; ASP med programvare for å muliggjøre eller tillate opplasting, nedlasting, streaming, posting, visning, blogging, lenking, deling eller tilveiebringelse på annen måte av elektroniske medier eller informasjon over kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en online nettverkstjeneste som gjør det mulig for brukere å overføre personlige identitetsdata og å dele personlige identitetsdata med og blant multiple nettsteder; tilveiebringelse av et nettsted med fokus på teknologi som gjør det mulig for online brukere å opprette personlige profiler med informasjon vedrørende sosial nettverking og å overføre og dele slik informasjon blant multiple nettsteder; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser med informasjon, herunder tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk og audiovisuell informasjon, på data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for sosial nettverking, opprettelse av et virtuelt samfunn, og overføring av lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester i form av skreddersydde nettsider med brukerdefinert eller -spesifisert informasjon, personlige profiler, lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av søkemotorer for å hente data på et globalt datanettverk som tilveiebringer ikke-nedlastbar e-handelsprogramvare for å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; datatjenester, nemlig, ASP med grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API) for å gi gaveforslag og å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; og SAAS (programvare som en tjeneste)- tjenester med programvare for tilveiebringelse av gaveforslag, sending av elektroniske meldingsvarsler, for overføring av bestillinger og sending og mottak av elektroniske meldinger, og for å gjøre det mulig for brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLONEL E.H. TAYLOR Sazerac Co Inc, 3850 N. Causeway Blvd., Suite 1695, US-LA70002 METAIRIE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 33 Alkoholholdige drikker, nemlig destillert sprit. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Remøy Shipping AS, Vågsgata 15, 6090 FOSNAVÅG, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 12 Skip, båter og maritime fartøy. Klasse 35 Management og administrasjon av skip, båter og maritime fartøy; import og eksportagentur; salgsfremmende tjenester for tredjemann. Klasse 36 Eiendomsforvaltning; formuesforvaltning; investeringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STRALPAR Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. 17

18 registrerte varemerker nr 41/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja INVITROGEN Life Technologies Corp, 5791 Van Allen Way, US- CA92008 CARLSBAD, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 1 Fullstendig sortiment av utstyrsett bestående hovedsakelig av én eller flere av de følgende: proteiner, nukleinsyrer, hormoner, purifikasjonsmidler, harpiks, celler, geleer, testmaterialer, bufferoppløsninger, fargestoffer og tilhørende reagenser og utstyr for ekspresjon, forstørrelse, purifikasjon og analysering av biologiske prøver. Klasse 9 Fullstendig sortiment av utstyr og apparater for protein og nukleinsyre elektroforese. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HYTRONIK Hytronik Electronics Co Ltd, Block A 6, Linpokeng Industrial Park, Hao`si, Shajing Street, Bao` an District, CN- SHENZHEN, Kina Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 9 Signallanterner; elektriske induktorer; ladeavbrytere [elektrisitet]; transformatorer; ensrettere; elektriske omformere; tidsbrytere, automatiske; elektriske dimmere; belysningsballast; overspenningsvern; scenebelysningsregulatorer; fjernkontrollapparater og - instrumenter; elektroniske signalomformere; tyveriinstallasjoner, elektriske; elektriske apparat for alarmer; elektriske døråpnere og -lukkere; stikkontakter for elektriske lys. Klasse 11 Lamper; elektriske lamper; lamper (brennere for -); belysningsapparater og installasjoner; juletrebelysning for festdekorasjoner; gruvelamper;belysningsapparater for kjøretøy; luftkondisjoneringsapparater; elektriske varmeinstallasjoner. Klasse 35 Reklameannonsering; reklameannonsering via on-line datanettverk; bedriftsledelse og organisasjonsrådgivning; import- og eksport av verdipapirer; salgsmarkedsføring for andre; innkjøpstjenester for andre [kjøp av varer og tjenester for andre virksomheter]; konsulentvirksomhet (personell -); databaser (sammenstilling av informasjon). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (554) Merket er et tre-dimensjonal Porsgrunds Porselænsfabrik AS, Postboks 100, 3901 PORSGRUNN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeertatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/245,328 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALIKLUVE Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker i behandling og forebygging av virus-sykdommer, 18

19 registrerte varemerker nr 41/14 inkludert hepatitt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/256,788 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DAKMELA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker i behandling og forebygging av virus-sykdommer, inkludert hepatitt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RYDS BILGLASS Ryds Bilglas AB, Box 3045, SE VÄSTERÅS, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Vindskjermer og ruter for kjøretøy; solskjermer for bilvinduer. Klasse 21 Glass til ruter for kjøretøy og fartøy (halvfabrikata). Klasse 37 Reparasjon av kjøretøy inkludert metall-, lakk- og glassreparasjon, samt utskifting av bilglass og reparasjon av steinsprut. Klasse 40 Glassmestertjenester; sliping og skjæring av vindusglass og annet glass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Safeemobile AS, Postboks 6425 Forskningsparken, 9294 TROMSØ, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske og elektroniske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske databærere; grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, filmer; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; dataspill, hifi-systemer, elektronikk, bærbare elektroniske innretninger, herunder bærbare datamaskiner, håndholdte datamaskiner, tabletdatamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner, personlige data assistenter (PDA), bærbare globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS), MP3 spillere, og musikkavspillere; fjernsynsapparater og radioapparater; brannslukningsapparater; deler, komponenter, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, herunder kabler, koblinger, holdere og stativer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; handel, herunder elektronisk fjernhandel, netthandel og handel over disk med varene nevnt i klasse 9. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 19

20 registrerte varemerker nr 41/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIKING RIVER CRUISES Viking River Cruises (Bermuda) Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, BM- HAMILTON HM 11, Bermuda Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 39 Transport av passasjerer til sjøs, på elver og på innsjøer; cruisetjenester; cruiseskiptjenester; reisebyråtjenester, nemlig, gjøre reserveringer og ta bestillinger for transport av passasjerer; turoperatørtjenester; arrangering av cruise; reserveringstjenester for transport av passasjerer til sjøs, på elver og på innsjøer; cruise- og cruiseskipreserveringstjenester; tilveiebringelse av informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester; ingen av de forannevnte tjenester vedrører fergetjenester eller er fergetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIKING Viking River Cruises (Bermuda) Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, BM- HAMILTON HM 11, Bermuda Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 39 Transport av passasjerer til sjøs, på elver og på innsjøer; cruisetjenester; cruiseskiptjenester; reisebyråtjenester, nemlig, gjøre reserveringer og ta bestillinger for transport av passasjerer; turoperatørtjenester; arrangering av cruise; reserveringstjenester for transport av passasjerer til sjøs, på elver og på innsjøer; cruise- og cruiseskipreserveringstjenester; tilveiebringelse av informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester; ingen av de forannevnte tjenester vedrører fergetjenester eller er fergetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIKING CRUISES Viking River Cruises (Bermuda) Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, BM- HAMILTON HM 11, Bermuda Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 39 Transport av passasjerer til sjøs, på elver og på innsjøer; cruisetjenester; cruiseskiptjenester; reisebyråtjenester, nemlig, gjøre reserveringer og ta bestillinger for transport av passasjerer; turoperatørtjenester; arrangering av cruise; reserveringstjenester for transport av passasjerer til sjøs, på elver og på innsjøer; cruise- og cruiseskipreserveringstjenester; tilveiebringelse av informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester; ingen av de forannevnte tjenester vedrører fergetjenester eller er fergetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIKING TOURS Viking River Cruises (Bermuda) Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, BM- HAMILTON HM 11, Bermuda Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 39 Transport av passasjerer til sjøs, på elver og på innsjøer; cruisetjenester; cruiseskiptjenester; reisebyråtjenester, nemlig, gjøre reserveringer og ta bestillinger for transport av passasjerer; turoperatørtjenester; arrangering av cruise; reserveringstjenester for transport av passasjerer til sjøs, på elver og på innsjøer; cruise- og cruiseskipreserveringstjenester; tilveiebringelse av informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester; ingen av de forannevnte tjenester vedrører fergetjenester eller er fergetjenester. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer