nr 07/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 07/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Søksmål med påstand om slettelse Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gunnar Gjøen, Grinigråten 49, 1339 VØYENENGA, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; rådgivnings- og konsulentvirksomhet i relasjon til IT; utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet knyttet til datanettverk, datahardware, datasoftware og databaser; arrangering og ledelse av praktiske seminarer. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design, utvikling, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; brukerstøttetjenester vedrørende datanettverk, datasoftware og datahardware; teknisk konsulentvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Grimstad Industrier AS, Postboks 241, 4892 GRIMSTAD, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av varer til bruk i garasje samt deler og utstyr til garasjer og garasjeporter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kodemaker Systemutvikling AS, Postboks 618, 0106 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:9 Datamaskiner, databehandlingsutstyr og dataprogrammer. Klasse:42 Teknologiske tjenester; konsulentvirksomhet vedrørende data og IT, utarbeidelse av dataprogrammer. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Skanfurn AS, Kornmagasingt 3, 3160 STOKKE, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av møbler og interiørartikler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser: Følgende bestemmelser gjelder for bruken av merket: Merket kan brukes av organisasjoner og foreninger som er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Medlemmene kan bare bruke merket i virksomhet og aktiviteter som faller innenfor organisasjonens/foreningens formål. Rettighetshaver kan fastsette nærmere bestemmelser om bruken av merket. Det skal ikke betales avgift for bruken av merket. Dersom rettighetshaver mener at et medlem bruker merket i strid med bestemmelsene, kan retten til å bruke merket trekkes tilbake. Dersom et medlem mister sin rett til fortsatt medlemskap, faller retten til å benytte merket automatisk bort. Dersom et medlem bryter reglene og derigjennom påført et annet medlem et økonomisk tap, skal rettighetshaver bidra til at det finner sted et økonomisk oppgjør mellom de berørte parter. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Marieboesgate 13, 0183 OSLO, NO Advokatfirmaet Seland DA, Postboks 1938 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:35 Rådgivning, lobbyvirksomhet, påvirkningsarbeid. Klasse:41 Opplæringsvirksomhet, utgivelse av publikasjoner, kursvirksomhet. Klasse:45 Juridisk informasjon, rådgivning, veiledning. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FFO (551) Fellesmerkebestemmelser: Følgende bestemmelser gjelder for bruken av merket: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE 2010/01927 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket kan brukes av organisasjoner og foreninger som er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Medlemmene kan bare bruke merket i virksomhet og aktiviteter som faller innenfor organisasjonens/foreningens formål. Rettighetshaver kan fastsette nærmere bestemmelser om bruken av merket. Det skal ikke betales avgift for bruken av merket. Dersom rettighetshaver mener at et medlem bruker merket i strid med bestemmelsene, kan retten til å bruke merket trekkes tilbake. Dersom et medlem mister sin rett til fortsatt medlemskap, faller retten til å benytte merket automatisk bort. Dersom et medlem bryter reglene og derigjennom påført et annet medlem et økonomisk tap, skal rettighetshaver bidra til at det finner sted et økonomisk oppgjør mellom de berørte parter. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Marieboesgate 13, 0183 OSLO, NO Klasse:35 Rådgivning, lobbyvirksomhet, påvirkningsarbeid. Klasse:41 Opplæringsvirksomhet, utgivelse av publikasjoner, kursvirksomhet. Klasse:45 Juridisk informasjon, rådgivning, veiledning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ängsviol Blomstern AB, Box 16142, STOCKHOLM, SE Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LeanCARE ASCOM (NORWAY) AS, Postboks 73 Grorud, 0905 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:10 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:42 Klasse:44 Klasse:45 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Destination Lofoten AS, Postboks 210, 8301 SVOLVÆR, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Via Travel Group ASA, Postboks 1353 Vika, 0113 OSLO, NO Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, NO Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Chiquita Brands LLC, 250 East 5th Street, OH45202 CINCINNATI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker. Klasse:30 Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis. Klasse:31 Friske frukter og friske grønnsaker. Klasse:43 Restauranttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Via Travel Group ASA, Postboks 1353 Vika, 0113 OSLO, NO Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, NO Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NITOMAN Biovail Laboratories International (Barbados) SrL, Welches, BB17154 CHRIST CHURCH, BB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater for behandling av Huntingtons syndrom; farmasøytiske preparater for behandling av chorea; farmasøytiske preparater for behandling av nevrologiske forstyrrelser og bevegelighetsforstyrrelser; tetrabenazinprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RIMELDRA Pronova BioPharma Norge AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater i form av umettede fettsyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hestesportellet, Skrutevold Gard, 2917 SKRAUTVÅL, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:18 Varer av lær og lærimitasjoner, hesteutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CYBER DENTAL LAB Jens Rathsack, c/o Dentaltrade, Postboks 1076, 3001 DRAMMEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:40 Tannteknikertjenester; bearbeiding av materialer. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KASPERSKY Kaspersky Lab ZAO, Ul Geroyev Panfilovsev 10, MOSKVA, RU Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:42 Computer software; dataprogrammer; computer software for skanning og fjerning av datavirus; databaser; datamaskiner; grensesnitt for datamaskiner; magnetiske datamedier og databærere; optiske datamedier og databærere; floppy disks, CD- ROM; vitenskapelige; nautiske, geodetiske, fotografiske; kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater, innregistrerte dataprogrammer. Manualer; bøker; publiseringer; publikasjoner; trykksaker; brosjyrer; nyhetsbrev, instruksjonsog undervisningsmateriell (unntatt apparater); papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Design, utviklings- og rådgivningstjenester relatert til computer software; dataprogrammering; installasjon, oppdatering, vedlikehold og opprettholdelse av computer software og dataprogrammer; utleie, lisensiering, eller leasing av tilgangstid til databaser; gjenoppretting av data; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tropicana Products Inc, th Avenue East, FL34208 BRADENTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:32 Fruktjuicer og fruktjuicedrikker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RACOON NotaBene Holding ApS, Auderød Byvej 1, 3330 FREDERIKSVÆRK, DK Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:24 Klasse:25 Klasse:35 Vevde stoffer og tekstilvarer, ikke omfattet av andre klasser; sengetepper og bordduker. Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandel og engroshandel, herunder via Internett, med bekledningsgjenstander og tilbehør til bekledning, vesker, hodeplagg, sengetøy og fottøy. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PICK & PACK Libro Gruppen AB, Box 221, VÄSTRA FRÖLUNDA, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: poipad Kai Åge Danielsen, Bjørkeveien 9B, 2050 JESSHEIM, NO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Åpent Hus på Vinderen AS, Grav Gårdsvei 9, 1358 JAR, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nine Alliance Qingdao Nine-Alliance Group Co Ltd, Shanghai Western Road, LAIXI CITY, QINGDAO, CN Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Kjøtt; pølser; kroketter; skinke; kjøttgeleer;fjærkre, ikke levende; fiskemat;krepsdyr, ikke levende; hermetisk kjøtt; grønnsaker, hermetiske. Brød; paier; kjøttpaier; sushi; vårruller; kornpreparater; ris; mel; nudler; mølleprodukter. Dyrefor; mask [bryggeri]; ikke-medisinske tilsetninger til dyrefor; næringsmidler for husdyr; grønnsaker (ferske); fjærkre for oppdrett; rugeegg (befruktede); peanøtter (frukt); proteiner (dyrefor); fiskeagn [levende]. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRIMTEX TRIMTEX SPORT AS, Postboks 124, 4792 LILLESAND, NO Klasse:25 Klasse:28 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JoyShopping Nils Petter Reither, RAMSVIKVEIEN 30, 5179 GODVIK, NO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICROFADE Kuraray Co Ltd, 1621, Sakazu, 710 KURASHIKI CITY, OKAYAMA PREFECTURE, KURASHIKI-CITY, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:1 Klasse:5 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske midler for kontroll av vannforurensning; deoksideringskjemikalier for industrielle formål; nøytraliseringsmidler for deoksidering. Farmasøytiske og veterinære preparater; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BORGWARNER BorgWarner Inc, 3850 Hamlin Road, MI48326 AUBURN HILLS, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:7 Deler til kjøretøyer, andre enn landkjøretøyer, nemlig treveisventiler (maskindeler), aktuatorer, adaptere for tennplugger og fordelere, komponenter for landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne), nemlig turboladere, vifter, viftemotorer, friksjonsplater, bremseplater og enveisclutcher; luftkontrollventiler, luftsupensjonssolenoider, antilukkingssolenoider, armlagere, hjelpevarmeapparater, aksler (maskindeler), batterikjølere, batterioppvarmere, vifter, omløpsventiler, kupévarmere, kamfaseregulatorer, sentrifugalpumper, clutchlameller, clutchforinger, clutchmoduler, clutchfjærer,clutchsystemer, clutcher, ledende sølvrepareringssett, sammenkoplingsdeler for kabler, nemlig sentreringsmuffer, kontaktmuffer, fordelerkoplinger, tenningskabelmuffer, gjengemuffer, sperremuffer, kontaktmuffer, sagtannformede gjengemuffer, sagtannformede vinkelgjengemuffer og beskyttelsesringer mot skadedyr, kontaktpunkter for tenningssystemer, fordelerstiftersett, kontaktmoduler, regulatorer, kjølemiddelpumper, koplinger for krafttransmisjon, filtre (deler av maskiner eller motorer), glødeplugger og tilbehør til glødeplugger, nemlig tilpasningsstykker for kabler, oppvarmings- og startbrytere, isoleringsavstandsstykker, freste muttere, magnetiske ventiler, seriemotstandere med bimetallisk kontakt, varsellys for radiatorer, deksler for varsellys for radiatorer og hurtigstarterutstyr for dieseldrevne passasjerkjøretøyer, relé- og kontrollstyringsenheter, varmevekslere, tenningskabler, tenningsfordelere, motstandere for tenningsfordelere, tenningskondensatorer, tenningstenningskoplinger for tennplugger, deksler for tenningsfordelere, rotorer for tenningsfordelere, tenningsledninger, tenningsmoduler, tenningssystemer, tenningssystemer for oppvarmingsanordninger, tennpluggskabler; injektorer og tilbehør til injektorer, nemlig varmeisolerende pakninger, kopperpakninger for injektorer, hule skruer for universaltetning, lekkasjeoljeplugger for returmunnstykker, lekkasjeoljeslanger; systemer for øyeblikkstarting, innretninger for sperring av interferens, kabler og kabeltilbehør, nemlig strømkabler, tilslutningsstykker, plugger og kabelfordeler; låsemuffer, magnetiske ventiler, metallkjeder for annen bruk enn for biler, nemlig for motorsykler og motorsleder, sensorteknologi, sensorer, rotorer, støyskillere for fordelere, støtdempere, solenoidmoduler, solenoider for krafttransmisjon, tennplugger og tilbehør til tennplugger, nemlig mutterforbindelser for kabler, ytre pakninger, reserverdeler for tennpluggtestings- og tennpluggrensingutstyr, samt tennpluggmoteringsutstyr, startsystemer, støyskillekondensatorer, synkronisatorer, forspenninger, verktøy og testenheter, nemlig tennpluggtenger, lyspæretestere, kreppejern for tenningskabler, glødepluggtestere, monteringshjelpemidler, oksygensensortestere, trekkforinger for tennpluggmellomstykker, trekkverktøy for tenningscoiler, brotsjere, repareringsredskap for tennpluggkabler, nemlig borkroner og kabelinnlegg, stjernenøkkel med sperrehake, ekstra kabelinnlegg og fjærer, støpte dekkplater for vannskjerming. Klasse:9 Innregistrerte dataprogrammer for firehjulstrekk. Klasse:12 Deler for landkjøretøyer, nemlig luftpumper, systemer for firehjulsdrift og komponenter til slike, elektroniske kontrollenheter for firehjulstrekk, firehjulstrekksystemer og komponenter for slike, aksialpumper, kjedeoverføringer, kjedespenningsinnretninger, kjeder, kompressorer, støtdempere, differensialer, fordelerlokk, fordelerrotorer, drivkjeder, lufteventiler, utblåsningsventiler, jordkontakter, girkasser for elektrisk drevne landkjøretøyer, overføringsakslinger for elektrisk drevne landkjøretøyer, drivaksler for elektrisk drevne landkjøretøyer, elektroniske kontrollenheter, elektroniske startkontroller for dieselmotorer, emisjonskontroller, emisjonssystemer, motortemperatursystemer og kontroller for slike, motorreguleringskomponenter, reguleringssystemer for motorventiler, resirkuleringsventiler for eksosgasser, aktuatorer for viftedriftsclutcher, drivenheter for vifter, vifter, vifteclutcher, sammensetninger av vifteclutcher, friksjonsplater, kontrollenheter for drivstoff, gir og girkasser, tenningsmagneter for motorsykler, motorstartere, oljetrykkbrytere, oljepumper, enveisclutcher, oksygenfølere, deler for transportkjøretøyer og for land-, vannog luftfartøyer, komponenter for kraftdrevne togsystemer, proposjonalventiler, pumper for landkjøretøyer og deler til slike, resirkulasjonsventiler, reduksjonsgir, regenerative pumper, regulatorer, regulatorer for kjøretøygeneratorer, dreiekompressorer, reserveluftsystemer, kjededrev, komponenter til varmestyring og varmestyringssystemer, varmesystemer, strupeventiler, registerkjeder, registersett, nemlig kjeder, kjedearmstyringer, spenningsinnretninger, kjededrev, faseregulatorer og solenoider, styringskjededrev, hjulovervåkningssystemer, komponenter til hjulovervåkningssystemer, nemlig hjuleletronikk, hjultrykkventiler, TSSstartsett, ventilerhetter og ventilnåler, torsjonsvibrasjonsdempere, overføringshylser, drivremmer, drivkjeder, transmisjonsgir, turboladere, ventiler for hjulringer for kjøretøyer, damp- og utslippskontrollsystemer, variable kamakselstyringer, variable kraftsolenoider, variable fartsdrivverk, overløpsventiler, vannpumper. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BorgWarner Inc, 3850 Hamlin Road, MI48326 AUBURN HILLS, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:7 Deler til kjøretøyer, andre enn landkjøretøyer, nemlig treveisventiler (maskindeler), aktuatorer, adaptere for tennplugger og fordelere, komponenter for landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne), nemlig turboladere, vifter, viftemotorer, friksjonsplater, bremseplater og enveisclutcher; luftkontrollventiler, luftsupensjonssolenoider, antilukkingssolenoider, armlagere, hjelpevarmeapparater, aksler (maskindeler), batterikjølere, batterioppvarmere, vifter, omløpsventiler, kupévarmere, kamfaseregulatorer, sentrifugalpumper, clutchlameller, clutchforinger, clutchmoduler, clutchfjærer,clutchsystemer, clutcher, ledende sølvrepareringssett, sammenkoplingsdeler for kabler, nemlig sentreringsmuffer, kontaktmuffer, fordelerkoplinger, tenningskabelmuffer, gjengemuffer, sperremuffer, kontaktmuffer, sagtannformede gjengemuffer, sagtannformede vinkelgjengemuffer og beskyttelsesringer mot skadedyr, kontaktpunkter for tenningssystemer, fordelerstiftersett, kontaktmoduler, regulatorer, kjølemiddelpumper, koplinger for krafttransmisjon, filtre (deler av maskiner eller motorer), glødeplugger og tilbehør til glødeplugger, nemlig tilpasningsstykker for kabler, oppvarmings- og startbrytere, isoleringsavstandsstykker, freste muttere, magnetiske ventiler, seriemotstandere med bimetallisk kontakt, varsellys for radiatorer, deksler for varsellys for radiatorer og hurtigstarterutstyr for dieseldrevne passasjerkjøretøyer, relé- og kontrollstyringsenheter, varmevekslere, tenningskabler, tenningsfordelere, motstandere for tenningsfordelere, tenningskondensatorer, tenningstenningskoplinger for tennplugger, deksler for tenningsfordelere, rotorer for tenningsfordelere, tenningsledninger, tenningsmoduler, tenningssystemer, tenningssystemer for oppvarmingsanordninger, tennpluggskabler; Klasse:9 Klasse:12 injektorer og tilbehør til injektorer, nemlig varmeisolerende pakninger, kopperpakninger for injektorer, hule skruer for universaltetning, lekkasjeoljeplugger for returmunnstykker, lekkasjeoljeslanger; systemer for øyeblikkstarting, innretninger for sperring av interferens, kabler og kabeltilbehør, nemlig strømkabler, tilslutningsstykker, plugger og kabelfordeler; låsemuffer, magnetiske ventiler, metallkjeder for annen bruk enn for biler, nemlig for motorsykler og motorsleder, sensorteknologi, sensorer, rotorer, støyskillere for fordelere, støtdempere, solenoidmoduler, solenoider for krafttransmisjon, tennplugger og tilbehør til tennplugger, nemlig mutterforbindelser for kabler, ytre pakninger, reserverdeler for tennpluggtestings- og tennpluggrensingutstyr, samt tennpluggmoteringsutstyr, startsystemer, støyskillekondensatorer, synkronisatorer, forspenninger, verktøy og testenheter, nemlig tennpluggtenger, lyspæretestere, kreppejern for tenningskabler, glødepluggtestere, monteringshjelpemidler, oksygensensortestere, trekkforinger for tennpluggmellomstykker, trekkverktøy for tenningscoiler, brotsjere, repareringsredskap for tennpluggkabler, nemlig borkroner og kabelinnlegg, stjernenøkkel med sperrehake, ekstra kabelinnlegg og fjærer, støpte dekkplater for vannskjerming. Innregistrerte dataprogrammer for firehjulstrekk. Deler for landkjøretøyer, nemlig luftpumper, systemer for firehjulsdrift og komponenter til slike, elektroniske kontrollenheter for firehjulstrekk, firehjulstrekksystemer og komponenter for slike, aksialpumper, kjedeoverføringer, kjedespenningsinnretninger, kjeder, kompressorer, støtdempere, differensialer, fordelerlokk, fordelerrotorer, drivkjeder, lufteventiler, utblåsningsventiler, jordkontakter, girkasser for elektrisk drevne landkjøretøyer, overføringsakslinger for elektrisk drevne landkjøretøyer, drivaksler for elektrisk drevne landkjøretøyer, elektroniske kontrollenheter, elektroniske startkontroller for dieselmotorer, emisjonskontroller, emisjonssystemer, motortemperatursystemer og kontroller for slike, motorreguleringskomponenter, reguleringssystemer for motorventiler, resirkuleringsventiler for eksosgasser, aktuatorer for viftedriftsclutcher, drivenheter for vifter, vifter, vifteclutcher, sammensetninger av vifteclutcher, friksjonsplater, kontrollenheter for drivstoff, gir og girkasser, tenningsmagneter for motorsykler, motorstartere, oljetrykkbrytere, oljepumper, enveisclutcher, oksygenfølere, deler for transportkjøretøyer og for land-, vannog luftfartøyer, komponenter for kraftdrevne togsystemer, proposjonalventiler, pumper for landkjøretøyer og deler til slike, resirkulasjonsventiler, reduksjonsgir, regenerative pumper, regulatorer, regulatorer for kjøretøygeneratorer, dreiekompressorer, reserveluftsystemer, kjededrev, komponenter til varmestyring og varmestyringssystemer, varmesystemer, strupeventiler, registerkjeder, registersett, nemlig kjeder, kjedearmstyringer, spenningsinnretninger, kjededrev, faseregulatorer og solenoider, styringskjededrev, hjulovervåkningssystemer, komponenter til hjulovervåkningssystemer, nemlig hjuleletronikk, hjultrykkventiler, TSSstartsett, ventilerhetter og ventilnåler, torsjonsvibrasjonsdempere, overføringshylser, drivremmer, drivkjeder, transmisjonsgir, 13

14 registrerte varemerker /11 turboladere, ventiler for hjulringer for kjøretøyer, damp- og utslippskontrollsystemer, variable kamakselstyringer, variable kraftsolenoider, variable fartsdrivverk, overløpsventiler, vannpumper.. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hasting Trading E Servicos Limitada, Rua 31de Janeiro 81A-3E Funchal Madeira, FUNCHAL MADEIRA, PT IPR SA, Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, NO Klasse:16 Telefonkort; kuponger; verdikuponger; papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; kontorrekvisita unntatt møbler; plastemballasje som ikke er inkludert i andre klasser. Klasse:35 Nettbaserte salgstjenester vedrørende forhåndsbetalte kommunikasjonsprodukter for konsumenter, nemlig SIM-kort og ukodede telefonkort. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstjenester, spesielt slike tjenester til hjem og bedrifter, samtaleoverføringstjenester, digitale bærertjenester for telekommunikasjon, mobile og faste telekommunikasjons- og telefonitjenester, transmisjon, mottak og overføring av data-, tekst-, lyd-, bilde- og videomeldingstjenester slik som sending, mottak og videresending av meldinger i form av data, tekst, lyd, bilder og video; tilveiebringe taletjenester over Internet Protocol (VOIP - voice over IP). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HYDROTECT Toto Ltd., No. 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku KITAKYUSHU-SHI, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:2 Klasse:6 Klasse:19 Preparater for overflatebehandling (malinger); malinger. Byggematerialer av metall; bord/paneler av metall; fliser av metall; gulvfliser av metall; bindingsverk av metall for bygninger; kledninger av metall; gulv av metall; tak av metall; dører av metall; vinduer og vindusrammer av metall for bygninger; trapper av metall; takmaterialer av metall; taktekking av metall; porter av metall; gjerder av metall; skodder/vinduslemmer av metall; rekkverk av metall; skilt, ikke-lysende og ikke-mekaniske, av metall; skjermer/ruter av metall; utendørs persienner av metall; graver av metall; transportable bygninger av metall; plater av metall; oppslagstavler av metall; beholdere av metall (lagring, transport); lydtette vegger av metall; håndkleholdere/håndklestenger av metall; kroker laget av metall; gelendere av metall; håndkledispensere, faste, av metall; skiver/pakninger (washers) av metall; dreneringsrør av metall; vannrør av metall; rør av metall; rørmuffer av metall; koblinger av metall; rørholdere laget av metall; metalliske drenskammere/vannlåser; rørinstallasjoner av metall; manifolder av metall for rørledninger. Fliser, ikke av metall; gulvfliser, ikke av metall; mursteiner/teglsteiner; bygningsglass og - paneler/plater, ikke av metall; betong; sement; stein; bygningsmaterialer, ikke av metall; paneler, ikke av metall; bindingsverk for bygninger, ikke av metall; fasadebekledning for bygninger, ikke av metall; overflater, ikke av metall; gulv, ikke av metall; tak, ikke av metall; dør og dørpaneler, ikke av metall; vinduer og vindusrammer for bygninger, ikke av metall; trapper, ikke av metall; takmaterialer, ikke av metall; porter, ikke av metall; gjerder, ikke av metall; skodder/vinduslemmer, ikke av metall; autovern for veier, ikke av metall; ildfaste bygningsmaterialer, ikke av metall; skilt, ikke av metall, ikke-lysende og ikke-mekaniske; skjermer/ruter, ikke av metall; persienner, ikke av metall, graver, ikke av metall; tjære og bek; prefabrikkerte byggesett, ikke av metall; oppslagstavler, ikke av metall; lydtette vegger, ikke av metall; balustrader/rekkverk; dreneringsrør og drenskammere/vannlåser, ikke av metall; vannrør, ikke av metall. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PÅSKESKUM Cloetta AB, LJUNGSBRO, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLOETTA PÅSKESKUM Cloetta AB, LJUNGSBRO, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Volvohandelns Utvecklings AB, AVD 16900, AK 3C, GÖTEBORG, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Applikasjonsprogrammer (lagret software); datamaskinsoftware. Klasse:42 Datamaskin- og datamaskinsoftwaretjenester; installasjon av datamaskinsoftware; teknisk support og rådgivning vedrørende datamaskinsoftware; oppdatering og vedlikehold av datamaskinsoftware; utvikling av applikasjonsløsninger for datamaskinsoftware; design og utvikling av datamaskinsoftware. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nabocash, Storlivägen 151, STORLIEN, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljvarehandel for de forannevnte varer i klasse 29, 30, 31 og 32. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BestMarin AS, Skibåsen 37, 4636 KRISTIANSAND, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:7 Båtmotorer og maskiner for båter. Klasse:12 Klasse:35 Båter samt deler og tilbehør til båter. Handel med båtmotorer og båter samt deler, tilbehør og utstyr dertil, herunder hellende plan for båter [slipper], drivskruer for båter, løsningsinnretninger for båter, master for båter, propeller for båter, styreanordninger for båter, båtskroker, båtshaker, fendere, kalesjer, årer, båtpleiemidler, klær, redningsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BestMarin AS, Skibåsen 37, 4636 KRISTIANSAND, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:7 Båtmotorer og maskiner for båter. Klasse:12 Klasse:35 Båter samt deler og tilbehør til båter. Handel med båtmotorer og båter samt deler, tilbehør og utstyr dertil, herunder hellende plan for båter [slipper], drivskruer for båter, løsningsinnretninger for båter, master for båter, propeller for båter, styreanordninger for båter, båtskroker, båtshaker, fendere, kalesjer, årer, båtpleiemidler, klær, redningsutstyr. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Unified Messaging Systems AS, Postboks 6301 Etterstad, 0604 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring; direkte markedsføring; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; handels- og bedriftsrådgivning; kontortjenester; oppdatering av markedsføringsmateriell og markedsføringsmateriale; reklamebyråtjenester; publisering av reklametekster; distribusjon av prøveeksemplarer; sending av annonser og reklamer; spredning av markedsføringsmateriell. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sparebanken Sogn og Fjordane, Postboks 113, 6801 FØRDE, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:36 Finansiell virksomhet; leasingfinansering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sparebanken Sogn og Fjordane, Postboks 113, 6801 FØRDE, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; utlån [finansiering]; finansieringsevaluering; finansrådgivning. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OMD Omnicom International Holdings Inc, 720 California Street, CA94108 SAN FRANCISCO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:35 Klasse:42 Reklamevirksomhet; mediakjøpstjenester, nemlig reklametid på kommunikasjonsmedia som fjernsynstid, trykt plass, innendørs plass, utendørs plass eller andre media som CD og DVD eller nettsted plass/tid; ervervelse av annonseplass på TV på vegne av andre; salgsfremmende tjenester; markedsføring; konsultasjon for forretningsledelse; mediaplanlegging; bedriftsrådgivningstjenester knyttet til utvikling av nye produkter; direkte markedsføring; markedsføringstjenester; rådgivning, informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. Designforskning; illustrasjonstjenester (design); industrielle og kommersielle designjenester; design tjenester, design, utarbeidelse, forskning, utvikling av emballasje; forskningstjenester for reklame; design, tegning og oppdragsskriving, alt for kompilasjon (innsamling) av websider på internett; datatjenester, nemlig, design og implementering av nettverk websider og design og implementering av elektroniske dataprogrammer for handel og datanettverkssystemer vedrørende informasjonsteknologi for andre; websidedesigntjenester; computerassistert design av videografikk; utarbeidelse, redigering og oppdatering av websideinnhold; informasjonstjenester vedrørende utvikling av datasystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HySpex Norsk Elektro Optikk AS, Postboks 384, 1471 LØRENSKOG, NO Klasse:9 Hyperspektrale kameraer til bruk i laboratorier og feltarbeid samt industrielle og luftbårne applikasjoner; monteringsanordninger til hyperspektrale kameraer; datamaskiner og programvare til kontroll av hyperspektrale kameraer og behandling av hyperspektrale data. Klasse:10 Hyperspektrale kameraer til bruk i medisinske applikasjoner. Klasse:11 Belysning til hyperspektrale kameraer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kingkeys (HongKong) Nutraceuticals Ltd, Flat H, 13/F, Block 4, Kwun Tong Industrial Centre, 436 Kuwn Tong Road KWUN TONG, HONG KONG, CN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater; veterinære preparater; desinfiserende midler for hygieniske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster for medisinske formål; forbindingsstoffer, kirurgiske forbindingsmaterialer for medisinske formål; materiale til tannplombering; modelleringsvoks for tannleger; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:29 Kjøtt; fisk, ikke levende; fjærkre, ikke levende; vilt, ikke levende; kjøttekstrakter; frukter, konserverte; frosne frukter; frukter, stuede; grønnsaker, konserverte; grønnsaker, tørkede; grønnsaker, kokte; geleer til matbruk; syltetøy; kandisert frukt; egg; melk; melkeprodukter; spiselige oljer; spiselig fett. Klasse:30 Kaffe; te; kakao; sukker; ris; tapioka; sago; kaffeerstatning; hvetemel; kornpreparater; brød; bakverk, konditorvarer; konfektyrer; spiseis; honning; sirup for mat; gjær; bakepulver; salt; salt for konservering av matvarer; sennep; eddik; sauser; krydderier; is, naturlige eller kunstige. 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sparebanken Sogn og Fjordane, Postboks 113, 6801 FØRDE, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet. Klasse:36 Meglervirksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sparebanken Sogn og Fjordane, Postboks 113, 6801 FØRDE, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; utleie av fast eiendom. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Chimaera AS, Skytterveien 19, 5038 BERGEN, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse, administrasjon og organisasjon av bedrifter; kontortjenester; regnskapstjenester; regnskapsføring; regnskapsanalyser; regnskapskontroll; revisjonstjenester; konsultasjon og rådgivning i forbindelse fusjon, fisjon, ervervelse og opphør av bedrifter; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med ledelse og forretninger; forretnings og selskapsevaluering, skatteberegning, økonomisk planlegging, økonomiske beregninger, forretnings- og bedriftsundersøkelser, markedsundersøkelser og markedsstudier; konsultasjon og rådgivning vedrørende personalledelse, ansettelsespraksis, ansattefordeler, arbeidsmarked, organisering og implementering av personalledelsespolitikk og personalledelsesprogram for andre. Klasse:36 Bestyrelse av familiestiftelser; bestyrelse av fast eiendom og leiegårder; boligformidling; eiendomsmegler for fast eiendom; forretninger med fast eiendom; eiendomsomsetning; investering i fast eiendom; forsikringsvirksomhet; forsikringsrådgivning; finansanalyser; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansieringsevaluering; finansanalyser; finansieringsvurdering; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; fonds- og verdipapirforvaltning; kapital- og fondsinvestering; kapital- og fondsforvaltning; forvaltning av formuer; finansiell forvaltning av løsøre; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med skatt og avgift, investeringsog banktjenester, finansiell planlegging og investeringsstrategier; meglervirksomhet, herunder, dog ikke begrenset til børsmeglervirksomhet, verdipapirmeglervirksomhet, eiendomsmeglervirksomhet og meglervirksomhet i forbindelse med investeringer og kapitalplasseringer; kredittkorttjenester; finansvurdering (forsikring, bank, fast eiendom); bankvirksomhet; bankforretninger; finansieringsvirksomhet; utlån (finansiering); utlån mot pantesikkerhet. Klasse:42 Juridiske tjenester; juridiske tjenester innen, herunder, dog ikke begrenset til fisjon, fusjon, ervervelse og opphør av bedrifter, restrukturering og insolvens, selskapsrett, forvaltningsrett, konkurranserett, arbeidsrett og pensjon, børs- og verdipapirrett, skatt og avgift, arv og generasjonsskifte, asset management, bygg og fast eiendom. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke FETSTIL.NO DA, Postboks 213, 0323 OSLO, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nordic Entertainment Ltd, 243C Flat 7 Tower Road SLIEMA, MT Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:41 Underholdningstjenester; organisering av konkurranser (underholdning); spilltjenester on-line (via datanettverk). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Companybook AS, Sleiverudåsen 5G, 1354 BÆRUMS VERK, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; software som fremskaffer og samler elektronisk media og informasjon fra ulike kilder via Internett eller andre kommunikasjonsnettverk for nettverksbygging, kommunikasjon og markedsrettede tjenester; utviklingsverktøy for software; software med programmerings grensesnitt (API, WebServices) for integrasjon med andre dataprogrammer og applikasjoner. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; målrettet markedsføring; tilveiebringelse av markedsplasser på internett for annonsering og markedsføring for andre; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsundersøkelser og informasjonstjenester; tilgjengeliggjøring av salg av tredjeparts varer og tjenester via Internett eller andre kommunikasjonsnettverk; innhenting av informasjon for utarbeidelse av statistikk; utarbeidelse av statistikk. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansielle transaksjonstjenester; finansiell varslingstjeneste. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av portaler på internett for annonsering og markedsføring for andre; tilveiebringelse av tilgang til online databaser; tilveiebringelse av online forum for innhenting av informasjon og kommunikasjon; tilgjengeliggjøring av online chat rom og elektroniske meldingstavler for overføring av meldinger mellom brukere; tilgjengeliggjøring av et online forum hvor registrerte brukere blant annet kan søke etter informasjon eller kunder, dele informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer