nr 13/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 13/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Joia De Majorca Ltd, 1030 West Higgins Road, Suit 102, IL60068 PARK RIDGE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Kosmetikk; velluktende preparater, duftprodukter; parfymer, såper; eteriske oljer; hånd lotions; kroppslotions; ikke-medisinerte toalettpreparater. Klasse:14 Majorca kulturperler, ikke i kjede, Majorca kulturperlekjeder. BRYN SENTER AS, Østensjøveien 79, 0667 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsstudier; markedsundersøkelser; meningsmålinger; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; bistand ved utvikling av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; detaljhandel av kjemiske produkter til bruk i industri, vitenskap og jordbruk, malinger, fargestoffer og rustbeskyttelsesmidler, rengjøringsmidler og midler til toalettbruk, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel, drivstoff og belysningsstoffer, lys og veker for lys, farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk, bygningsmaterialer av metall, isenkramvarer, maskiner, verktøymaskiner og motorer, håndverktøy, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, vitenskapelige, nautiske, 3

4 registrerte varemerker /11 geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, salgsautomater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer, møbler, speil, billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper, gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av faste eiendommer; utleie av kontorer; utleie av forretningslokaler; finansiell virksomhet. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kantiner, kaféer, kafeteriaer, restauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (551) Fellesmerkebestemmelser: Merket kan brukes av norske oppdrettere av ørret av arten Oncorhyncus mykiss, oppdrettet i sjøvann, fra yngel til matfisk og som har undertegnet avtale med Eksportutvalget for fisk AS, Avtale Formålet med innføringen av varesymbolet er å søke opp og utnytte norsk kvalitetsrenommé for fisk i utlandet. Brukerne av symbolet må derfor forplikte seg til å holde en kvalitet som svarer til dette formål. Kvaliteten skal være i henhold til NS 9412:2010. Fisk og fiskeprodukter som eksporteres med dette varesymbol må være behandlet og pakket i overensstemmelse med NS9412:2010. Urettmessig bruk av merket - bruk i strid med kravene i Norsk Standard NS 9412: 2010 vil medføre at produsent mister retten til å bruke merket, jfr. Avtale 2010, punkt 2. Brukerne av merket forplikter seg til å underlegge seg uavhengig tredjeparts kontroll (for eksempel Det Norske Veritas). Varesymbol skal kunne benyttes på emballasje for fisk og fiskeprodukter og på eksportørenes brevark, fakturaer, tilbudslister etc. Informasjon om anskaffelse og bruk av merket fås ved henvendelse til Eksportutvalget for fisk AS, epost: Eksportutvalget for fisk AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:29 Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter, saltet fisk, konservert fisk; fiskehermetikk. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (551) Fellesmerkebestemmelser: Merket kan brukes av norske oppdrettere av ørret av arten Oncorhyncus mykiss, oppdrettet i sjøvann, fra yngel til matfisk og som har undertegnet avtale med Eksportutvalget for fisk AS, Avtale Formålet med innføringen av varesymbolet er å søke opp og utnytte norsk kvalitetsrenommé for fisk i utlandet. Brukerne av symbolet må derfor forplikte seg til å holde en kvalitet som svarer til dette formål. Kvaliteten skal være i henhold til NS 9412:2010. Fisk og fiskeprodukter som eksporteres med dette varesymbol må være behandlet og pakket i overensstemmelse med NS9412:2010. Urettmessig bruk av merket - bruk i strid med kravene i Norsk Standard NS 9412: 2010 vil medføre at produsent mister retten til å bruke merket, jfr. Avtale 2010, punkt 2. Brukerne av merket forplikter seg til å underlegge seg uavhengig tredjeparts kontroll (for eksempel Det Norske Veritas). Varesymbol skal kunne benyttes på emballasje for fisk og fiskeprodukter og på eksportørenes brevark, fakturaer, tilbudslister etc. Informasjon om anskaffelse og bruk av merket fås ved henvendelse til Eksportutvalget for fisk AS, epost: Eksportutvalget for fisk AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:29 Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter, saltet fisk, konservert fisk; fiskehermetikk. (551) Fellesmerkebestemmelser: Merket kan brukes av norske oppdrettere av ørret av arten Oncorhyncus mykiss, oppdrettet i sjøvann, fra yngel til matfisk og som har undertegnet avtale med Eksportutvalget for fisk AS, Avtale Formålet med innføringen av varesymbolet er å søke opp og utnytte norsk kvalitetsrenommé for fisk i utlandet. Brukerne av symbolet må derfor forplikte seg til å holde en kvalitet som svarer til dette formål. Kvaliteten skal være i henhold til NS 9412:2010. Fisk og fiskeprodukter som eksporteres med dette varesymbol må være behandlet og pakket i overensstemmelse med NS9412:2010. Urettmessig bruk av merket - bruk i strid med kravene i Norsk Standard NS 9412: 2010 vil medføre at produsent mister retten til å bruke merket, jfr. Avtale 2010, punkt 2. Brukerne av merket forplikter seg til å underlegge seg uavhengig tredjeparts kontroll (for eksempel Det Norske Veritas). Varesymbol skal kunne benyttes på emballasje for fisk og fiskeprodukter og på eksportørenes brevark, fakturaer, tilbudslister etc. Informasjon om anskaffelse og bruk av merket fås ved henvendelse til Eksportutvalget for fisk AS, epost: Eksportutvalget for fisk AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:29 Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter, saltet fisk, konservert fisk; fiskehermetikk. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (551) Fellesmerkebestemmelser: Merket kan brukes av norske oppdrettere av ørret av arten Oncorhyncus mykiss, oppdrettet i sjøvann, fra yngel til matfisk og som har undertegnet avtale med Eksportutvalget for fisk AS, Avtale Formålet med innføringen av varesymbolet er å søke opp og utnytte norsk kvalitetsrenommé for fisk i utlandet. Brukerne av symbolet må derfor forplikte seg til å holde en kvalitet som svarer til dette formål. Kvaliteten skal være i henhold til NS 9412:2010. Fisk og fiskeprodukter som eksporteres med dette varesymbol må være behandlet og pakket i overensstemmelse med NS9412:2010. Urettmessig bruk av merket - bruk i strid med kravene i Norsk Standard NS 9412: 2010 vil medføre at produsent mister retten til å bruke merket, jfr. Avtale 2010, punkt 2. Brukerne av merket forplikter seg til å underlegge seg uavhengig tredjeparts kontroll (for eksempel Det Norske Veritas). Varesymbol skal kunne benyttes på emballasje for fisk og fiskeprodukter og på eksportørenes brevark, fakturaer, tilbudslister etc. Informasjon om anskaffelse og bruk av merket fås ved henvendelse til Eksportutvalget for fisk AS, epost: Eksportutvalget for fisk AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:29 Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter, saltet fisk, konservert fisk; fiskehermetikk. (551) Fellesmerkebestemmelser: Merket kan brukes av norske oppdrettere av ørret av arten Oncorhyncus mykiss, oppdrettet i sjøvann, fra yngel til matfisk og som har undertegnet avtale med Eksportutvalget for fisk AS, Avtale Formålet med innføringen av varesymbolet er å søke opp og utnytte norsk kvalitetsrenommé for fisk i utlandet. Brukerne av symbolet må derfor forplikte seg til å holde en kvalitet som svarer til dette formål. Kvaliteten skal være i henhold til NS 9412:2010. Fisk og fiskeprodukter som eksporteres med dette varesymbol må være behandlet og pakket i overensstemmelse med NS9412:2010. Urettmessig bruk av merket - bruk i strid med kravene i Norsk Standard NS 9412: 2010 vil medføre at produsent mister retten til å bruke merket, jfr. Avtale 2010, punkt 2. Brukerne av merket forplikter seg til å underlegge seg uavhengig tredjeparts kontroll (for eksempel Det Norske Veritas). Varesymbol skal kunne benyttes på emballasje for fisk og fiskeprodukter og på eksportørenes brevark, fakturaer, tilbudslister etc. Informasjon om anskaffelse og bruk av merket fås ved henvendelse til Eksportutvalget for fisk AS, epost: Eksportutvalget for fisk AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:29 Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter, saltet fisk, konservert fisk; fiskehermetikk. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (551) Fellesmerkebestemmelser: Merket kan brukes av norske oppdrettere av ørret av arten Oncorhyncus mykiss, oppdrettet i sjøvann, fra yngel til matfisk og som har undertegnet avtale med Eksportutvalget for fisk AS, Avtale Formålet med innføringen av varesymbolet er å søke opp og utnytte norsk kvalitetsrenommé for fisk i utlandet. Brukerne av symbolet må derfor forplikte seg til å holde en kvalitet som svarer til dette formål. Kvaliteten skal være i henhold til NS 9412:2010. Fisk og fiskeprodukter som eksporteres med dette varesymbol må være behandlet og pakket i overensstemmelse med NS9412:2010. Urettmessig bruk av merket - bruk i strid med kravene i Norsk Standard NS 9412: 2010 vil medføre at produsent mister retten til å bruke merket, jfr. Avtale 2010, punkt 2. Brukerne av merket forplikter seg til å underlegge seg uavhengig tredjeparts kontroll (for eksempel Det Norske Veritas). Varesymbol skal kunne benyttes på emballasje for fisk og fiskeprodukter og på eksportørenes brevark, fakturaer, tilbudslister etc. Informasjon om anskaffelse og bruk av merket fås ved henvendelse til Eksportutvalget for fisk AS, epost: Eksportutvalget for fisk AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:29 Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter, saltet fisk, konservert fisk; fiskehermetikk. (551) Fellesmerkebestemmelser: Merket kan brukes av norske oppdrettere av ørret av arten Oncorhyncus mykiss, oppdrettet i sjøvann, fra yngel til matfisk og som har undertegnet avtale med Eksportutvalget for fisk AS, Avtale Formålet med innføringen av varesymbolet er å søke opp og utnytte norsk kvalitetsrenommé for fisk i utlandet. Brukerne av symbolet må derfor forplikte seg til å holde en kvalitet som svarer til dette formål. Kvaliteten skal være i henhold til NS 9412:2010. Fisk og fiskeprodukter som eksporteres med dette varesymbol må være behandlet og pakket i overensstemmelse med NS9412:2010. Urettmessig bruk av merket - bruk i strid med kravene i Norsk Standard NS 9412: 2010 vil medføre at produsent mister retten til å bruke merket, jfr. Avtale 2010, punkt 2. Brukerne av merket forplikter seg til å underlegge seg uavhengig tredjeparts kontroll (for eksempel Det Norske Veritas). Varesymbol skal kunne benyttes på emballasje for fisk og fiskeprodukter og på eksportørenes brevark, fakturaer, tilbudslister etc. Informasjon om anskaffelse og bruk av merket fås ved henvendelse til Eksportutvalget for fisk AS, epost: Eksportutvalget for fisk AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:29 Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter, saltet fisk, konservert fisk; fiskehermetikk. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (551) Fellesmerkebestemmelser: Merket kan brukes av norske oppdrettere av ørret av arten Oncorhyncus mykiss, oppdrettet i sjøvann, fra yngel til matfisk og som har undertegnet avtale med Eksportutvalget for fisk AS, Avtale Formålet med innføringen av varesymbolet er å søke opp og utnytte norsk kvalitetsrenommé for fisk i utlandet. Brukerne av symbolet må derfor forplikte seg til å holde en kvalitet som svarer til dette formål. Kvaliteten skal være i henhold til NS 9412:2010. Fisk og fiskeprodukter som eksporteres med dette varesymbol må være behandlet og pakket i overensstemmelse med NS9412:2010. Urettmessig bruk av merket - bruk i strid med kravene i Norsk Standard NS 9412: 2010 vil medføre at produsent mister retten til å bruke merket, jfr. Avtale 2010, punkt 2. Brukerne av merket forplikter seg til å underlegge seg uavhengig tredjeparts kontroll (for eksempel Det Norske Veritas). Varesymbol skal kunne benyttes på emballasje for fisk og fiskeprodukter og på eksportørenes brevark, fakturaer, tilbudslister etc. Informasjon om anskaffelse og bruk av merket fås ved henvendelse til Eksportutvalget for fisk AS, epost: Eksportutvalget for fisk AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:29 Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter, saltet fisk, konservert fisk; fiskehermetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Triple-E Det Norske Veritas AS, Veritasveien 1, 1363 HØVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Magnetiske databærere, grammofonplater, opptaksdisketter; datahandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer og software. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Annonse- og reklamevirksomhet; tjenester til fremme av allmenn bevissthet rundt miljøspørsmål og initiativer; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter relatert til selvevalueringskonsulenttjenester; forretningsrådgivningstjenester relatert til miljøprestasjoner; kontortjenester, inkludert utstedelse av sertifikater. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; konsultasjonstjenester vedrørende miljø; forskningstjenester vedrørende miljø; sertifiseringstjenester; verifiseringstjenester; testing, analysering og evaluering av varer og tjenester for andre for sertifiseringsformål; miljøtesting og inspeksjonstjenester; miljøkartleggingstjenester; testing, analysering og evaluering av skip, marine fartøyer, marine installasjoner og offshore enheter for miljøsertifiseringsformål; miljøprestasjonsrating av skip, marine fartøy, marine installasjoner og offshore enheter; analyse og vurderinger av virksomheter for miljøsertifiseringsformål; analyse og vurderinger av bedrifters miljømessige prestasjoner. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TERMANTHIA Moet Henney Espana SA Sociedad Unipersonal, Calle Consell de Cent, , 3º BARCELONA, ES Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin, musserende vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CIBISAN Cibisan ApS, Københavnsvej 17, 4800 NYKØBING, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater. Farmasøytiske preparater, samt preparater til sunnhetspleie, herunder naturmedisinske preparater, og spesielt sådanne til behandling av kretsløpslidelser, herunder venøse lidelser, spesielt hemoroider, åreknuter og hematomer (blå merker); dietetiske preparater for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SAMSUNG DUOS Samsung Electronics Co Ltd, 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:9 Mobiltelefoner; smarttelefoner; elektronisk spill programvare for mobiltelefoner; nedlastbare ringetoner, grafikk og musikk via et globalt datanettverk eller trådløse anordninger; hodetelefoner; elektriske batteriladere; elektriske oppladbare batterier; datamaskiner, skrivere for datamaskiner; monitorer for datamaskiner; PDA-er; halv-ledere; fjernsynsmottakere; videokamera; digitale kamera; digitale tv-bokser; optiske kabler; telefoner; DVD-spillere; MP3-spillere; datanettverkshuber, -rutere og -svitsjer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ONE EYED STAN SOFA AS, Dronningens gate 24 A, 4610 KRISTIANSAND S, Klasse:9 Klasse:25 Klasse:32 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klær, fottøy, hodeplagg. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRÅ-STERK ScanMig, v/bjørn Morten Kolstad, 7520 HEGRA, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:28 Treningsapparater; gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOLLY MALONE Atlanfish Ltd, Main Road CARNDONAGH, COUNTY DONEGAL, IE Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Ferske og preserverte fisk og fiskeprodukter; ferske og preserverte skalldyr og skalldyrprodukter; ferske og preserverte krepsdyr og krepsdyrprodukter; frossene, tilberedte og/eller avkjølte muslinger, reker, krabber og skalldyr. VN Legetøj A/S, Stormosevej 39, 8361 HASSELAGER, DK VN Leker AS, Eikveien 13, 3036 DRAMMEN, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RDBAD Svein Inge Pilskog, Tverrveien 9, 3515 HØNEFOSS, Frode Overå, Veiginveien 117, 3517 HØNEFOSS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:11 Klasse:20 Klasse:35 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, badekar, dusjkar, dusj, vaskeservanter, klossetter, bideer, urinaler, deler og komponenter til forannevnte varer. Møbler, herunder til baderom, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av baderomsmøbler, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, dusjkar, vaskeservanter, klossetter, bideer, urinaler, deler og komponenter til forannevnte varer; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), såpekopper for veggmontasje, toalettpapirholdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COURTSTYLE K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, CA91361 WESTLAKE VILLAGE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:25 Sportssko, tennissko, sko, capser; jakker; bukser; skjorter; sportsshortser; skjørt; sokker; oppvarmingsbukser; oppvarmingsjakker; t- skjorter; topper; skyggeluer; vindtette jakker; klær; hodeplagg; fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KOLLENWIENER Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KOLLENGRILL Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av de forannevnte varer. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av de forannevnte varer. Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av de forannevnte varer. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Randi Næss, Biterudvn 31A, 1383 ASKER, Klasse:3 Klasse:16 Klasse:24 Klasse:35 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:43 Klasse:44 Kosmetikk og hud-/kroppspleieprodukter. Papir, papp og varer laget av slike varer. Instruksjon og undervisningsmateriell, artikler, magasiner, materialer til bokbinding. Tekstiler og tekstilvarer. Annonse og reklamevirksomhet. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Drift av handelsforetak med salg av andres varer. Kommersielle tjenester som har til siktemål å komme med meddelelser til publikum, erklæringer og uttalelser til alle slags media og som berører alle slags varer og tjenester. Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer. Organisering av reiser. Utdannelsesvirksomhet. Opplæringsvirksomhet. Underholdningsvirksomhet. Sportslige og kulturelle aktiviteter. Bevertning og tilbringing av mat og drikke. Midlertidig innlosjering. Medisinske og hygeniske tjenester og skjønnhetspleie for mennesker. Good Food Group A/S, Store Grundet Allé 71A, 7100 VEJLE, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:32 Fruktdrikker og fruktsafter. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HYDROTECT Toto Ltd., No. 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku KITAKYUSHU-SHI, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:37 Oppføring/bygging og modernisering av bygg; byggerådgivning; malevirksomhet; fliselegging, mursteinslegging eller sementblokklegging; rørleggerarbeid og pussing/gipsing/kalking; interiørfornyelse; rengjøring av bygg, eksteriøroverflate eller interiør; reparasjon eller vedlikehold av baderomsfasiliteter; reparasjon eller vedlikehold av toalettflottører, beholdere, vannventiler; reparasjon eller vedlikehold av toalettseter med vaskefunksjon; reparasjon eller vedlikehold av systemkjøkken (kjøkkensystem), vaskeservanter og andre interiørmøbler; installasjon av baderom, toalett og kjøkkenutstyr; installasjon og reparasjon av elektrisk apparat; maskininstallasjon, - vedlikehold og -reparasjon; rengjøring av badekar og badekjele; reparasjon eller vedlikehold av elektriske belysningsapparater; utleie av konstruksjons- og byggeutstyr; vasking; reparasjon og vedlikehold av kjøretøy; dekorering/møblering/tapetsering. Karl Helge Vannebo Sr., Bregneveien 12B, 9516 ALTA, Klasse:21 Skohjelpemiddel for av og påtaking av fottøy. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Manta Reiser Manta Reiser AS, Gamle ringeriksvei 34, 1357 BEKKESTUA, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse:16 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:45 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skrivesaker og papirvarer; instruksjons og undervisningsmateriell. Transportvirksomhet, lufttransport, flytransport, transport av reisende; organisering av reiser, booking av reiser, arrangering av rundreiser og turer, passasjertransport, arrangering av langreiser, reiseselskapsservice, arrangering av gruppereiser, arrangering av cruise; reiseledertjenester; turoperatører. Utdanning og opplæring innen bistandsarbeid; underholdningsvirksomhet i form av organisering av brudeshow. Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, herunder bistandsarbeid. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEBRIS Norton Healthcare Ltd, Regent House, 5-7 Broadhurst Gardens, NW63RZ SWISS COTTAGE, LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske produkter, nemlig medikamenter til behandling av sykdommer i åndedrettsorganer. Ampuller, medisinflasker og beholdere til medisinske og farmasøytiske formål; kirurgiske medisinske og odontologiske apparater, instrumenter og innretninger; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KingSticks Sibelia AS, Keiser Wilhelmsgt. 2B, 6003 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:29 Fiske- og skalldyrsprodukter. Norwegian Insurance Partner AS, Bryggen 15, Kjøbmandsstuen, 5003 BERGEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AIROS Loyaan Mohamd Adam, Postboks 4745 Sofienberg, 0506 OSLO, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer;. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PHYLYSO Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk til behandling av lysosomal lagringssykdom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEBRIS STERI-NEB Norton Healthcare Ltd, Regent House, 5-7 Broadhurst Gardens, NW63RZ SWISS COTTAGE, LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske produkter, nemlig medikamenter til behandling av sykdommer i åndedrettsorganer. Ampuller, medisinflasker og beholdere til medisinske og farmasøytiske formål; kirurgiske medisinske og odontologiske apparater, instrumenter og innretninger; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: White Diamond Stenberg & Blom AS, c/o Cuveco AS, Postboks 93, Skøyen, 0212 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker; vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Rose Diamond Stenberg & Blom AS, c/o Cuveco AS, Postboks 93, Skøyen, 0212 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker; vin. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Hygieniske preparater og produkter (andre enn til toalettbruk) for kvinner, herunder truseinnlegg for hygienisk bruk, sanitetsbind og tamponger, menstruasjonstruser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICROSLICE Bank of America Corp, 100 North Tryon Street, NC28225 CHARLOTTE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet; monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom; banktjenester; finansielle tjenester, finansiell analyse, ledelse, forvaltning og rådgivning; kapitalinvesteringstjenester; meglertjenester, transaksjoner og handel med finansielle instrumenter nemlig aksjer, obligasjoner, aksjebrev, verdipapirer og derivater, fremskaffelse av finansiell informasjon; finansielle børstjenester, verdipapir- og vare-børstjenester, finansielle tjenester i form av investeringstjenester, fondsmegling og forvaltningstjenester, finansiell forskning og finansielle undersøkelser; fremskaffelse av personlige finansielle informasjonstjenester og finansiell rådgivning gjennom et online computer nettverk; online handel av finansielle instrumenter nemlig aksjer, obligasjoner, aksjebrev, verdipapirer og derivatprodukter; fremskaffelse av finansielle handelsalgoritmer, elektroniske finansielle meglertjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THERALENS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av oftalmiske tilstander. Klasse:9 Kontaktlinser. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOPLYSOM Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytika til bruk i behandlingen av lysosomallagringssykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COMBIE Os ID AS, Verjåfaret 1, 2550 OS I ØSTERDALEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:6 Klasse:20 Øremerker og nummerskilt for husdyr; merkeplater; klaver; bjeller; alle forannevnte varer av metall Øremerker og nummerskilt for husdyr; merkeplater; klaver, bjeller (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THERAVISION Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av oftalmiske tilstaander. Klasse:9 Kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet FI (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CREDITA Edita Oyj, Hakuninmaantie 2, HELSINGFORS, FI Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontotjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PREMIUM 1689 AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:7 Oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, sentrifuger, tørketromler. Klasse:11 Kjøleskap, frysere, vifter, ovner, komfyrer, mikrobølgeovner, kokeplater, komfyrtopper, kaffemaskiner, espressomaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LISTERINE IDENTI-PLAQUE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:21 Tanntråd, tannbørster; elektriske tannbørster; elektriske energitannbørster; tanntrådholdere; refil for tanntrådholdere. 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: E-PULSE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Losjoner til ansiktshuden; fuktighetskremer; hudkremer; øyekremer; antirynkekremer; solblokkeringspreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SCOTT SLIMROLL Kimberly-Clark Worldwide Inc, 401 North Lake Street, WI54956 NEENAH, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Toalettpapir; servietter og kluter av papir; håndklær av papir. Klasse:21 Dispensere for toalettpapir, papirservietter, papirkluter og papirhåndklær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet TT (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CISCO CIUS Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:9 Computer hardware; computer software; computere; computer periferiutstyr, ytre styreenheter for computere, monitorer, skrivere, keyboards; telefoner; videofoner; mobiltelefoner; apparater for opptak, overføring, og gjengivelse av lyd og bilder; hånd-holdte computere; portable computere; elektroniske notatbøker; mobile apparater og innretninger for beregning ("computing"); digitale audio og video inn- og avspillere; elektroniske organisatorer og kalendere; elektroniske notatbøker; digitale elektroniske innretninger; hånd-holdte innretninger for spill; apparater for video transmisjon; fjernsynsmottakere; digitale video opptakere og-avspillere; computer media servere; høytalere; mikrofoner; hodetelefoner; databehandlingsutstyr; computeroperasjon software; software for overføring, lagring, managing, og sikring av informasjon, data, dokumenter, stemme ("voice"), video, og bilder; audio og video konferanse-software; nettverk og internett ("web") konferanse software; software for leting og undersøkelser ("searching") og for lokalisering og fremfinning av informasjon, innhold og personer; telekommunikasjon software; software for formidling av meldinger eller beskjeder ("messaging software"); kommunikasjon software; computer software som muliggjør og forenkler samarbeid; software som forenkler og muliggjør video og stemme kommunikasjon mellom og blant deltagende parter; computer telefoni software; software for formidling av meldinger eller beskjeder i form av video ("video messaging software"); innregistrerte dataprogrammer for dataspill; computer nettverk management software; computer software for deling og tilveiebringelse av felles tilgang til dataskjermer, computer skjermbilder, PC bordmodeller, skrivebord, data, elektroniske dokumenter, og applikasjoner; computer hardware og software til bruk i forbindelse med dokument management; software for digital avbildning og for billedbehandling; video og audio konferanse systemer; kameraer; computer software for innlasting, opplasting, nedlasting, oppslag, posting, postering, fremvisning, display, redigering, organisering, overføring, transmittering, deling, merking, og tagging, av video, bilder, avbildninger, audio, og innhold; software for å aksessere og bevirke tilgang til internett og computer nettverk; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 19

20 registrerte varemerker /11 grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer, computer software; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet TT (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CIUS Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:9 Computer hardware; computer software; computere; computer periferiutstyr, ytre styreenheter for computere, monitorer, skrivere, keyboards; telefoner; videofoner; mobiltelefoner; apparater for opptak, overføring, og gjengivelse av lyd og bilder; hånd-holdte computere; portable computere; elektroniske notatbøker; mobile apparater og innretninger for beregning ("computing"); digitale audio og video inn- og avspillere; elektroniske organisatorer og kalendere; elektroniske notatbøker; digitale elektroniske innretninger; hånd-holdte innretninger for spill; apparater for video transmisjon; fjernsynsmottakere; digitale video opptakere og-avspillere; computer media servere; høytalere; mikrofoner; hodetelefoner; databehandlingsutstyr; computeroperasjon software; software for overføring, lagring, managing, og sikring av informasjon, data, dokumenter, stemme ("voice"), video, og bilder; audio og video konferanse-software; nettverk og internett ("web") konferanse software; software for leting og undersøkelser ("searching") og for lokalisering og fremfinning av informasjon, innhold og personer; telekommunikasjon software; software for formidling av meldinger eller beskjeder ("messaging software"); kommunikasjon software; computer software som muliggjør og forenkler samarbeid; software som forenkler og muliggjør video og stemme kommunikasjon mellom og blant deltagende parter; computer telefoni software; software for formidling av meldinger eller beskjeder i form av video ("video messaging software"); innregistrerte dataprogrammer for dataspill; computer nettverk management software; computer software for deling og tilveiebringelse av felles tilgang til dataskjermer, computer skjermbilder, PC bordmodeller, skrivebord, data, elektroniske dokumenter, og applikasjoner; computer hardware og software til bruk i forbindelse med dokument management; software for digital avbildning og for billedbehandling; video og audio konferanse systemer; kameraer; computer software for innlasting, opplasting, nedlasting, oppslag, posting, postering, fremvisning, display, redigering, organisering, overføring, transmittering, deling, merking, og tagging, av video, bilder, avbildninger, audio, og innhold; software for å aksessere og bevirke tilgang til internett og computer nettverk; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer, computer software; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BARD COMFORTGLIDE C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, NJ07974 MURRAY HILL, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, nemlig urinkatetre, deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet FI (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EDILEX Edita Oyj, Hakuninmaantie 2, HELSINGFORS, FI Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontotjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 20

21 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PwC Business Trust, 300 Madison Avenue, NY10017 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; rådgivning og konsultasjoner om saker vedrørende miljøbestemmelser; analyser av data, politikk og prosess, og tilveiebringelse av rådgivning og assistanse vedrørende forretningsledelse for å sikre overholdelse av den offentlige sektors anskaffelseslover og - bestemmelser; konsultasjoner innen området datatyveri og identitetstyveri; konsultasjoner og juridiske tjenester vedrørende lover, bestemmelser og krav innen områdene personvern og sikkerhet; konsultasjonstjenester innen området listeføring og sporing av utenlandske og innenlandske lovbundne myndighetskrav, for å skaffe tillatelser og overholdelse av regler; konsultasjoner vedrørende immaterielle rettigheter; støttetjenester ved rettstvister; tvisteløsningstjenester; advokatassistenttjenester; tilveiebringe juridisk informasjon ved hjelp av en online interaktiv database; tilveiebringe informasjon relatert til juridiske anliggender; tilveiebringe online informasjon og nyheter innen det juridiske området; tilveiebringe informasjon om immaterielle og industrielle rettigheter; konsultasjonstjenester vedrørende overholdelse av regler; gransking av standarder og metoder for å sikre overholdelse av statlige lover, bestemmelser og regler; sikkerhetstjenester, nemlig tilveiebringe sikkerhetsvurderinger av fysiske lokaliteter, informasjonssystemer og arbeidsmiljø; ekspertvitnetjenester; risikovurderingstjenester vedrørende sikkerhet for varer, individer, virksomheter og lokaler; forebyggelse av kriminalitet, bedrageri og svindel; meglings- og voldgiftstjenester; tilveiebringelse av online, i trykket og elektronisk form, av informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til alle tjenestene i denne klassen. PwC Business Trust, 300 Madison Avenue, NY10017 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; rådgivning og konsultasjoner om saker vedrørende miljøbestemmelser; analyser av data, politikk og prosess, og tilveiebringelse av rådgivning og assistanse vedrørende forretningsledelse for å sikre overholdelse av den offentlige sektors anskaffelseslover og - bestemmelser; konsultasjoner innen området datatyveri og identitetstyveri; konsultasjoner og juridiske tjenester vedrørende lover, bestemmelser og krav innen områdene personvern og sikkerhet; konsultasjonstjenester innen området listeføring og sporing av utenlandske og innenlandske lovbundne myndighetskrav, for å skaffe tillatelser og overholdelse av regler; konsultasjoner vedrørende immaterielle rettigheter; støttetjenester ved rettstvister; tvisteløsningstjenester; advokatassistenttjenester; tilveiebringe juridisk informasjon ved hjelp av en online interaktiv database; tilveiebringe informasjon relatert til juridiske anliggender; tilveiebringe online informasjon og nyheter innen det juridiske området; tilveiebringe informasjon om immaterielle og industrielle rettigheter; konsultasjonstjenester vedrørende overholdelse av regler; gransking av standarder og metoder for å sikre overholdelse av statlige lover, bestemmelser og regler; sikkerhetstjenester, nemlig tilveiebringe sikkerhetsvurderinger av fysiske lokaliteter, informasjonssystemer og arbeidsmiljø; ekspertvitnetjenester; risikovurderingstjenester vedrørende sikkerhet for varer, individer, virksomheter og lokaler; forebyggelse av kriminalitet, bedrageri og svindel; meglings- og voldgiftstjenester; tilveiebringelse av online, i trykket og elektronisk form, av informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til alle tjenestene i denne klassen. 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer