nr 12/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 12/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...41 Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Slettelse av varemerkeregistrering Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Accon AS, Bjørnsonsvei 6A, 3117 TØNSBERG, 16 Papirsekker; emballasje; brosjyrer, visittkort, kalender, ordrebekreftelse, faktura, brevark. 20 Container, paller. 21 Beholdere. 22 Sekker. 39 Innpakking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EASY LIVING, EASY CARING Europris AS, Postboks 1421, 1602 FREDRIKSTAD, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Gracia de Chile Viñedos y Bodegas Corpora SA, Av. Las Condes 11380, Of , Piso 8 VITACURA, SANTIAGO, CL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Versbau SA, 2, rue des Dahlias, 1411 LUXEMBOURG, LU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 7 Maskiner og verktøymaskiner: motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne). 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GUL. Gul.no AS, Postboks 428 Sentrum, 4304 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Foretaksopplysninger; annonsevirksomhet; bedriftsopplysninger; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjoner for bruk i databaser; forretningsinformasjoner; on-line annonsering på datanettverk; publisering av reklametekster; oppdatering av reklamemateriale; utleie av reklameplass; reklameoppslag; salgsfremmende tjenester for tredjemann; statistisk informasjon; markedsundersøkelser; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass; økonomiske beregninger; økonomisk planlegging; økonomiske bonusordninger. 42 Analyser av datasystemer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og databaser; webdesign; kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; webhotell; teknisk brukerstøtte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/218,655 ORENCIA DEXIGN Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater nemlig en forhåndsfylt injeksjonssprøyte inneholdende preparater for behandling av autoimmune sykdommer hos mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/218,652 ORENCIA COMFORTSHOT Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater nemlig en forhåndsfylt injeksjonssprøyte inneholdende preparater for behandling av autoimmune sykdommer hos mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/218,650 ORENCIA SPRINGJECT Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater nemlig en forhåndsfylt injeksjonssprøyte inneholdende preparater for behandling av autoimmune sykdommer hos mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/218,643 ORENCIA DIRECTJECT Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater nemlig en forhåndsfylt injeksjonssprøyte inneholdende preparater for behandling av autoimmune sykdommer hos mennesker. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KAZA Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/174,925 INGENUITY WELCOME Johnson Controls Technology Co, 915 East 32nd Street, MI49423 HOLLAND, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 7 Maskiner og verktøymaskiner, nemlig, skrukompressorer; gasskompressorer; kjøleskapskompressorer; luftkompressorer; pumpeventiler; børster til børstedynamoer; dynamoer; elektromotorer; magnetiske og elektriske vinsjer; elektriske motorer og propeller til magnetiske og elektriske vinsjer; maskinkoplings- og overføringsanordninger unntatt for landkjøretøyer, nemlig belter og lagre. 9 Batterier; gjenoppladbare elektriske batterier; solbatterier, soldrevne batterier; spenningsforsterkere, batteriladere; elektriske og elektroniske kontrollsystemer for maskiner; elektriske og elektroniske kontroller og kontrollsystemer for kontrollsystemer for styring av anlegg og innretninger, nemlig oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, energi, belysning, brannvarsling og sikkerhetsadgangssystemer og tilhørende deler og reservedeler; automatiske trykkontrollmaskiner og - instrumenter som reagerer på temperatur og trykk til oppvarming og luftkondisjonering; måle- og kontrollapparater, nemlig elektriske, elektroniske, elektromekaniske og pneumatiske kontrollinnretninger, sensorer til kontrollinnretninger, termostater, hygrostater; ventilaktivatorer, automatiske ventiler og dempere; trådløse kontrollinnretninger til overvåking og kontroll av andre elektroniske innretningers funksjon; trådløse kontrollinnetninger integrert i kjøretøyer eller bærbare sender-/mottakerenheter til aktivering av garasjedøråpnere, porter, inngangsdørlåser, interiørog eksteriørbelysning, sikkerhetssystemer, oppvarmings- og kjølesystemer, arkiveringssystemer og elektriske apparater; elektrisk kontrollsystem som anvender en fjernoverfører og omfatter opplærbare overføringsapparater, grensesnittmoduler til kjøretøyer (VIM), lampemoduler, brytermoduler, bryterkontrollmoduler, lampemodule til stikkontakter, statusindikatorer til garasjedører; elektriske systemer til landkjøretøyer (interiør) som innbefatter systemer for interiør- og eksteriørbelysning, setejustering, klimakontroll, sikkerhet, dør- og vindusbetjening, speilinnstilling; datamaskinprogramvare og operativsystemprogramvare til stedlig, fjern- og internettbasert betjening til betjening av bygningsautomasjonskontrollsystemer, nemlig, oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, energi, belysning, brannvarsling og sikkerhetsadgangssystemer til industrielle, kommersielle og offentlige anlegg og innretninger; lydsystemer og lydsystemkomponenter, nemlig høyttalere, surroundlydomformere, stemmeopptaks- og avspillingsutstyr, lydbåndspillere, kassettspillere, lydforsterkere, lydutjevnere (equalizers) og lyddiskspillere; satellittnavigasjonssystemer i form av et globalt posisjoneringssystem; elektriske retningsviserkompasser for kjøretøyer; underholdningssystemer for kjøretøyer bestående av faste, flyttbare og ombyttelige kombinasjoner av kontrollenheter i form av hovedstyringsenheter for 5

6 registrerte varemerker /08 radio, audio- og videokontroller integrert i instrumentpanelet, konsoller ovenfor hodet, gulvkonsoller og i seteryggen; elektroniske modulsystemer for kjøretøyer, solgt som en enhet, sammensatt av ombyttelige moduler med eller uten krafttilførsel, nemlig systemer plassert ovenfor hodet i kjøretøyer og moduler, nemlig solskjermer, gripehåndtak, konsoller og lagringssystemer plassert over hodehøyde, og taktrekk, elektroniske modulære systemer for biler, solgt som en enhet, sammensatt av ombyttelige moduler med og uten krafttilførsel, nemlig radioer, audio- og videospillere, spillanordninger, CD-, DVD-, og MP3-spillere, navigasjonsutstyr, GPS-utstyr, elektroniske kompasser, gjenoppladbare lykter, datamaskiner, mobiltelefoner, utstyr til trådløs kommunikasjon, alarmer, startere, forsterkere, høyttalere, kraftomformere, luftrensere og radarvarslere; dekktrykkovervåkningsutstyr, nemlig visuelle displayer, hjulsensorer og lydalarmer og deler til alle forannevnte varer; elektriske reléer, elektromagnetiske solenoidventiler; elektrisk motordrevet ovnspjeldbetjening; automatiske elektriske brytere, særlig trykkopererte brytere, flytopererte brytere, vakuumopererte brytere, fuktighetsopererte brytere; elektroniske ventiler til kontroll av gass eller væsker; sensorer, kontroller og kontrollsystemer for oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, belysning og kjøleutstyr. 11 Miljøkontrollapparater, nemlig oppvarmings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsenheter, varmepumper, bærbare enheter til lokal kjøling, luft- og vannkjølte kondenseringsenheter, luftbehandlere og avfuktere; fordampere; separatorer, snølagningsutstyr, nemlig undergrunnsrør til vann under trykk og komprimert luft, luftkjølere, solgt som en enhet; kjøleslanger og -koplinger; oppvarmingsutstyr, nemlig varmeovner; gassbrennere, varmevekslere, ventilasjonsutstyr, nemlig avtrekksvifter; luftkondisjoneringsapparater og kjøleutstyr, nemlig kjøleenheter; vifter, kjølere, kjølespoler; sprøyter og pumper, kjøleventiler; ikke-mekaniske separatorer for olje eller kjølemidler; elektrisk og mekanisk utstyr til å fremskaffe belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og til sanitære formål. 12 Modulsystem til interiørutrustning for kjøretøyer, solgt som en enhet, sammensatt av ombyttelige utrustningsmodeller som festes til eller forbindes med en basisenhet, til dører, gulv, seter, lastområder og instrumentpaneler; lagringssystemer for kjøretøyer bestående av oppdelende skiller, gulv med skiller, kurver, rom og beholdere til å skape lagringsplasser i kjøretøyer for lagring av gjenstander; innvendige seter for kjøretøyer og deler dertil, nemlig ryggstøtter, hodestøtter og mekaniske, mekaniskpneumatiske og elektromekaniske innretninger montert i kjøretøyseter og deler dertil, nemlig, ryggstøtter, hodestøtter; armlener og bord til kjøretøysinteriører; solskjermer for kjøretøyer 35 Forretningsledelse og ledelsesrådgivning på området styring av anlegg og innretninger, nemlig styring, nemlig styre drift av anlegg og innretninger, forretningsinformasjonsstyring vedrørende industrielle, kommersielle, utdannings-, institusjonelle og offentlige anlegg og innretninger, rådgivning vedrørende forretningsinformasjon; bistand og rådgivning ved styring og administrasjon av industrielle, kommersielle og offentlige anlegg og innretninger vedrørende arbeidsplasser, kontorareal og personell; forretningsrådgivningstjenester; forretningsrådgivningstjenester, nemlig utføre markedsundersøkelser med hensikt å maksimere verdien av faste eiendommer og arealutnyttelsesrådgivning til foretak, nemlig etablere kundetilpassede retningslinjer for arealutnyttelse, inventar, utstyr og materialspesifikasjoner; forretningsrådgivningstjenester, nemlig, analysere og planlegge ressursinvesteringer til oppgavekritiske programmer brukt til kontrollsystemer for automatisk kontroll av oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, lys og brannsikkerhetsutstyr, til bruk ved styring av anlegg og innretninger; styring av anlegg og innretninger; styring av anlegg og innretninger med tilknytning til vedlikehold, reparasjoner, miljøkontroll, rengjøring, sikkerhet og sikring av bygninger, kontoravdelinger, anlegg, innretninger og bygningsutstyr; forretningsrelokasjon og personellutvelgelse, nemlig rekruttering og plassering av personell; kundestøtte på området driftsledelse; tilby kundestøtte og klagehåndteringstjenester på området driftsledelse, via elektronisk, telefonisk og trådløst utstyr; energistyringstjenester, nemlig, informasjon om styring av energibruk. 36 Bestyrelse av fast eiendom; eiendomsmegling av fast eiendom, økonomisk planlegging og porteføljestyring for industrielle, kommersielle og offentlige anlegg og innretninger; eiendomsforvaltning for industrielle, kommersielle og offentlige anlegg og innretninger; leasing og leasingadministrasjon for industrielle, kommersielle og offentlige anlegg og innretninger; finansieringstjenester vedrørende kontrollsystemer for styring av anlegg og innretninger, nemlig oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, energi, belysning, brannvarsling og sikkerhetsadgangssystemer. 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av miljøkontrollsystemer for bygninger; installasjon, vedlikehold og reparasjon av systemer for forsyning av oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, energi, belysning, brannvarsling og sikkerhetsadgangssystemer for industrielle, kommersielle og offentlige anlegg og innretninger; installasjon, vedlikehold, og reparasjon av kjølesystemer, systemer for branndeteksjon og alarmsystemer samt sikkerhetsadgangssystemer; byggestyring, nemlig kontroll av bygging og renovering av anlegg og innretninger; byggestyring, nemlig kontroll av bygging og renovering av industrielle, kommersielle og offentlige anlegg og innretninger; vedlikehold av kritiske miljøer i industrielle, kommersielle og offentlige anlegg og innretninger; rådgivning tilknyttet vaktmestertjenester. 40 Produksjonstjenester for andre vedrørende batterier; produksjonstjenester for andre vedrørende kjøretøysinteriører nemlig seter, klimakontroll, elektronisk lagring og underholdningssystemer og deler dertil; kundetilpassede produksjonstjenester for andre vedrørende batterier, kjøretøysinteriører, seter, klimakontroll, elektronisk lagring og underholdningssystemer og deler dertil; produksjonstjenester for andre vedrørende systemer for forsyning av oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, energi, belysning, brannalarm og sikkerhetsadgangssystemer for industrielle, kommersielle og offentlige anlegg og innretninger og tilhørende deler; produksjon og montering av deler til kjøretøyer. 41 Opplæring og utdanning vedrørende batterier; opplæring og utdanning vedrørende interiørsystemer for kjøretøyer; opplæring og utdanning vedrørende oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, energi, belysning, brannvarsling og sikkerhetsadgangssystemer. 42 Ingeniør- og designtjenester for andre vedrørende systemer for forsyning av oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, energi, belysning, brannalarm og sikkerhetsadgangssystemer; arkitektonisk utforming; online systemstyring som 6

7 registrerte varemerker /08 tillater brukere å fjernovervåke systemer til forsyning av oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, kjøling, energi, belysning, brannvarsling og sikkerhetsadgangssystemer; tilby midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare til bruk i databasestyring på feltet fast eiendom; rådgivning tilknyttet bruk av bygninger, nemlig rådgivning vedrørende utforming av bygningsinfrastruktursystemer, planlegging av bygninger og infrastruktursystemer for bygging, beliggenhetsplanlegging, nemlig oppmåling og ingeniørvirksomhet, bygningsdesign, bygningsingeniørvirksomhet, bygningsstandarder, byggstyringssystemer, nemlig, design og utvikling av online datamaskinprogramvaresystemer og integrasjon av datamaskinsystemer og bygningsautomasjon, informasjonsteknologi for bygninger, miljøhelse og sikkerhet i bygninger, byggmiljø, byggemiljøkvalitet; design av datamaskinprogramvaresystemer for kontroller av styring av anlegg og innretninger; installasjon og vedlikehold av datamaskinprogramvaresystemer til kontroller av styring av anlegg og innretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COALESSE Steelcase Inc, th Street SE, P.O.Box 1967, MI49501 GRAND RAPIDS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 20 Møbler, nemlig stoler, liggestoler, krakker, sofaer, benker, bord, skrivebord, kredensbord, bokskap, kabinett, kontormøbler, computermøbler, systemmøbler, skillevegger/-skjermer, kartotekskap, hyller, skap, kontormøbler, nemlig lagringskabinett med hjul. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/218,638 ORENCIA EFFORTEASE Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater nemlig en forhåndsfylt injeksjonssprøyte inneholdende preparater for behandling av autoimmune sykdommer hos mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIBRARD Normedica AS, Bredegade 41, 1260 KØBENHAVN K, DK Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 5 Antibiotika, herunder legemidler inneholdende doxycelin. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TNE Triona AB, Box 762, BORLÄNGE, SE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 9 Innregistrerte dataprogrammer; datamaskinvarer 35 Bistand ved administrasjon av bedrifter; kontortjenester; systematisering, sammenstilling og innregistrering av informasjon i databaser; konsulenttjenester ved ledelse og organisering av bedrifter. 42 Design og utvikling av datamaskinvare og programvare; konsultasjoner innenfor området datamaskinprogramvare og datamaskinvare; dataprogrammering; vedlikehold, installasjon, oppdatering og utforming av dataprogramvare; design av datamaskinsystemer; datamaskinsystemanalyser; tekniske prosjektstudier; design og vedlikehold av nettsteder for andre; tilveiebringelse av plass på nettservere (netthotelltjenester); utleie av dataprogramvare; ITsystemforvaltning for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OTRETEK Oppdal Treteknikk AS, Industriveien 1, 7340 OPPDAL, NL Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 40 Bearbeiding av materialer; materialbehandling etter bestilling fra andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOMMY SHARIF Sharifs Dekksenter AS, Berger inustriområde, 2020 SKEDSMOKORSET, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Dekk og felger for kjøretøy. 35 Salg av bildekk, felger og bilrekvisita. 37 Verkstedstjenester relatert til kjøretøyer, herunder omlegging, montering og avbalansering av dekk og felger; vask av kjøretøy, herunder rengjøring og polering av biler og bildeler. 39 Dekkhotell, transport, oppbevaring/lagring av dekk for kunder; transport, oppbevaring/lagring av dekk/bildeler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KONG VINTER Christian Schou, c/o Slakk Line AS, Parkvegen 13, 6856 SOGNDAL, 24 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Gymnastikk- og sportsartikler. 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 42 Teknologiske tjenester. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 39 Organisering av reiser. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norges Fotballforbund, Serviceboks 1 Ullevaalstadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 3 Såper, parfymevarer, kosmetikk. 8 Kniver, gafler og skjeer; barberkniver, -høvler og -maskiner. 14 Smykker og armbåndsur. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker, bøker, kalendere; skrivesaker og papirvarer, instruksjons- og undervisningsmateriell. 18 Kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller. 24 Tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, håndklær. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Omegal Health Supplements Ltd, P. O. Box 882, RISHON LEZION, IL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 25 Klær; fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, syltetøy og kompotter; egg, melk og melkeprodukter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis. 31 Friske frukter og grønnsaker. 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuice. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Naturovervåking AS, Selsbakkveien 36, 7027 TRONDHEIM, 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forsking; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY PURCHASE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 32 Mineral- og kullsyreholdig vann, smakstilsatt vann og andre alkoholfrie drikker; fruktdrikker (alkoholfrie) og fruktjus; sirup og andre preparater for fremstilling av drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY PURCHASE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede, og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett; snackmat basert på frukt, grønnsaker, ost, kjøtt, nøtter, tillagede nøtter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snackmat basert på mel, mais, korn, kornprodukter, ris. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Høvik Elektriske AS, Postboks 141, 1322 HØVIK, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (556) Merket er et lydmerke PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY PURCHASE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; snackmat basert på frukt, grønnsaker, ost, kjøtt, nøtter; tillagede nøtter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snackmat basert på mel, mais, korn, kornprodukter, ris. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ModuPower Applied Plasma Physics AS, Postboks 584, 4305 Sandnes, 9 Apparater for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY PURCHASE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede, og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett; snackmat basert på frukt, grønnsaker, ost, kjøtt, nøtter, tillagede nøtter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snackmat basert på mel, mais, korn, kornprodukter, ris. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Basecamp Explorer, Postboks 34 Øvre Ullern, 0311 OSLO, 39 Organisering av reiser, turistbesøk. 41 Organisering og ledelse av konferanser, kongresser og seminarer, kulturelle aktiviteter, fremskaffelse av fasiliteter til rekreasjon, sport og fritid. 43 Hoteller, hotellvirksomhet. (558) Merket er et merke i farger PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY PURCHASE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede, og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett; snackmat basert på frukt, grønnsaker, ost, kjøtt, nøtter, tillagede nøtter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snackmat basert på mel, mais, korn, kornprodukter, ris. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY PURCHASE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; snackmat basert på frukt, grønnsaker, ost, kjøtt, nøtter; tillagede nøtter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spisels, honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snackmat basert på mel, mais, korn, kornprodukter, ris. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY PURCHASE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede, og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett; snackmat basert på frukt, grønnsaker, ost, kjøtt, nøtter, tillagede nøtter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snackmat basert på mel, mais, korn, kornprodukter, ris. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JUVÉDERM FORMA Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av dype linjer mellom øyenbrynene, ansiktsrynker, asymmetri og defekter og tilstander ved menneskelig hud. 10 Dermiske implantater, nemlig viskosupplementære substanser for medisinsk bruk for utfylling av rynker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY PURCHASE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; snackmat basert på frukt, grønnsaker, ost, kjøtt, nøtter; tillagede nøtter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snackmat basert på mel, mais, korn, kornprodukter, ris. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: W-REX Wassara AB, Hornsgatan 23, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 7 Maskiner og utstyr for boring i fjell, berg, jord og mark; borestrengutstyr, borekroner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fjord Powers Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF), Breiviksveien 40, 5045 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 43 Midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (558) Merket er et merke i farger Per Grendstad AS, Aunet, 7540 KLÆBU, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, 35 Salg av hus, hytter og garasjer; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Arkitekter; interiørarkitekter; plantegning i forbindelse med bygging; rådgivning i forbindelse med bygging; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: G. LOOMIS G Loomis Inc, 1359 Down River Drive, WA98674 WOODLAND, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 25 Luer, hatter, hansker, jakker, frakker; pullovere, skjorter, treningsgensere, gensere, shorts, t- skjorter, topper, pologensere, bukser, vester/trøyer, vindjakker, støvler, sko, sokker. 28 Kunstig fiskeagn, fiskekroker, bokser for fiskeagn, fiskeagn, fiskestenger (fishing poles), sneller til fiskestenger, sneller til fiskestenger (fishing pole reels); sneller til fluestenger, fiskestangemner, fiskestenger, fiskestenger (fishing poles), bokser til fiskeredskap, fiskeredskap, lodd til fiskesnører, fiskestangetuier, fluestanghylser, fiskesnelleetuier. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CURRENT G Loomis Inc, 1359 Down River Drive, WA98674 WOODLAND, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 28 Kunstig fiskeagn, fiskekroker, bokser for fiskeagn, fiskeagn, fiskestenger (fishing poles), sneller til fiskestenger, sneller til fiskestenger (fishing pole reels); sneller til fluestenger, fiskestangemner, fiskestenger, fiskestenger (fishing poles), bokser til fiskeredskap, fiskeredskap, lodd til fiskesnører, fiskestangetuier, fluestanghylser, fiskesnelleetuier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/230,325 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DOVE RIVER Tove Stoeckel, Jansbergveien 2, 0861 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet, herunder publisering og redigering av trykksaker, bøker, magasiner og tidsskrifter. CENTELLIS Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/358,006 isoul K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, CA91361 WESTLAKE VILLAGE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, 25 Erstatt- og utskiftbare mellomsåler for sko solgt både separat uten sko og som en integrert del av skoen; klær, fottøy, hodeplagg. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 KØBENHAVN Ø, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare), herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk format, eller distribuert online eller via multimedianettverk; kompaktdisker, innregistrerte eller nedlastbare computerprogrammer; videokassettbånd og innspilte DVD-disketter. 16 Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøker, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisita). 41 Klubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), bokklubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til bruk på datanettverk; produksjon av film og programmer lagret på videokassettbånd og DVD-disketter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IGGLO TESTSALG Igglo OY, Mannerheimintie 15, HELSINGFORS, FI Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IGGLO ØREMERKING Igglo OY, Mannerheimintie 15, HELSINGFORS, FI Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RSK FOLKEHJELP Norsk Folkehjelp, Postboks 8844 Youngstorget, 0028 OSLO, 36 Innsamling av penger til samfunnsbygging og utvikling nasjonalt og internasjonalt. 39 Redningstjeneste. 41 Opplæring i førstehjelp nasjonalt, yrkesopplæring og demokrati-deltakelseopplæring internasjonalt. 45 Frivillig organisasjon i form av humanitær virksomhet nasjonalt og internasjonalt, herunder bistand og utviklingshjelp. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Telenor Sikkerhet Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, 9 Vitenskapelige, nautiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for billedfremvisning, veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning), undervisning, instruksjon og/eller livredning; databærere og minneinnretninger; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer; utstyr for tilgang til og søking etter elektronisk informasjon, herunder online-informasjon; informasjonsbehandlingssystemer; apparater og instrumenter for opptak, sending, overføring, mottagelse, gjengivelse, visning, utskrift, lagring, behandling og/eller omforming av tale-, lyd-, bilde-, tekst- og/eller datasignaler; kringkastningssystemer og systemer og radio-, tele- og datakommunikasjon; kringkastningsutstyr og tele- og datakommunikasjonsutstyr; utstyr for sporing, lokalisering og identifisering av gjenstander og befordringsmidler; utstyr for elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk handel; utstyr for kryptering og dekryptering av data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, nettverkskort, telefonkort, kontokort og smartkort; kabler for signaloverføring; omkoblere; basestasjoner; terminaler; antenner, sendere og mottagere. 16 Papir, papp, kartong samt varer laget av disse produkter; trykksaker og trykte publikasjoner; trykksaker, nemlig manualer, instruksjonsmateriell, undervisningshjelpemidler og brosjyrer rettet mot dataog telekommunikasjonsbrukere; kataloger; instruksjonsog undervisningsmateriell. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved drift av forretningsvirksomhet; administrasjon av databaser; sammenstilling og systematisering av informasjon i databaser; fremskaffelse og lagring av forretningsinformasjon; annonse- og reklamevirksomhet; digital produksjon og publisering av annonsemateriell. til databaser; tilveiebringelse av samtalerom (chat rooms) ; rutingtjenester; samtalestyring, samtalefordeling og kødirigering i telenettet; administrasjon og overvåkning av kommunikasjonsnettverk; drift av datapakketransmisjonsnett; utleie av systemer og utstyr for kringkastning og tele-, data- og radiokommunikasjon. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; produksjon av radio-, fjernsyns- og videoprogrammer; utleie av lyd- og bildeopptak; utleie av radio-, fjernsynsog videoprogrammer; informasjonstjenester i forbindelse med underholdning, elektroniske spill og konkurransetjenester via internasjonale datanettverk; sport og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet, kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelig, industriell og teknisk forskning; dataprogrammering; konsulentvirksomhet og rådgivning i forbindelse med databehandling, dataprogrammering og tekniske beregninger; konsulentvirksomhet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT); datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av programvare og programmer; forskning vedrørende utvikling av telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare og programvare; teknologiske tjenester relatert til telekommunikasjon; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av dataprogramvare; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STEP WITH IT The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Trykksaker. 41 Opplæringsvirksomhet relatert til fysisk trening og fysisk sikkerhet. 37 Byggevirksomhet; installasjon, vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr for data og telekommunikasjon; bygge-, installasjons- og reparasjonsvirksomhet; vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk utstyr samt målesystemutstyr. 38 Telekommunikasjonstjenester, datakommunikasjonstjenester, kringkastningstjenester, satellittkommunikasjonstjenester og radiokommunikasjonstjenester; informasjonstjenester og rådgivningstjenester relatert til det forannevnte; SMS- og MMS-tjenester; sending, overføring og mottagelse av tale, tekst, lyd, bilde og data via tele- og datanettverk; telefontjenester; personsøkertjenester; telefonkonferansetjenester; telefonsvarertjenester; e- posttjenester; tilveiebringelse av tilgang til tele- og datakommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DENTYL PH Fresh Breath Ltd, Units EFG, Caxton Court Caxton Way, Watford Business Park, WD188RH WATFORD, GB Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 3 Tannpussemidler; tannpasta; munnhygieneprodukter; preparater for å rense og gi smak og aroma til munn, ånde, tenner og tannproteser; ikke medisinske toalettpreparater for munn, ånde, tenner og tannproteser; munnpleiemidler, munnskyllemidler og gurglepreparater. 5 Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer for munn, ånde, tenner og tannproteser og for munnhygiene; tabletter og væsker for avdekking og synliggjøring; kjemiske sammensetninger for undersøkelse og for behandling av tilstander forbundet med dårlig ånde, og undersøkelsessett bestående av substrater innsatt med slike kjemiske sammensetninger, og bæreelementer for slike substrater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VÅGEN EIENDOM Vågen Eiendomsforvaltning AS, Skagenkaien 35-37, 4006 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; analyse av kostnadspriser; markedsstudier; markedsundersøkelser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; statistisk informasjon; økonomisk forvaltning av eiendommer; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser, administrasjon av data-arkiver. 36 Forretninger med fast eiendom; forvaltning av fast eiendom; eiendomsmegler for fast eiendom; bestyrelse, forpaktning og taksering av fast eiendom; eiendomsomsetning; utleie av næringslokaler; utleie av leiligheter; husleieinnkreving; eiendomsutvikling; konsulentvirksomhet vedrørende forannevnte tjenester. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold; vaktmestertjenester i form av vedlikehold og reparasjonsvirksomhet; konsulentvirksomhet vedrørende forannevnte tjenester. 42 Rådgivning og planlegging vedrørende bygging; kvalitetskontroll; juridiske tjenester; inngåelse og oppfølging av avtaler. 20

21 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Blåfarge: Pantone 280CV Vågen Eiendomsforvaltning AS, Skagenkaien 35-37, 4006 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; analyse av kostnadspriser; markedsstudier; markedsundersøkelser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; statistisk informasjon; økonomisk forvaltning av eiendommer; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser, administrasjon av data-arkiver. 36 Forretninger med fast eiendom; forvaltning av fast eiendom; eiendomsmegler for fast eiendom; bestyrelse, forpaktning og taksering av fast eiendom; eiendomsomsetning; utleie av næringslokaler; utleie av leiligheter; husleieinnkreving; eiendomsutvikling; konsulentvirksomhet vedrørende forannevnte tjenester. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold; vaktmestertjenester i form av vedlikehold og reparasjonsvirksomhet; konsulentvirksomhet vedrørende forannevnte tjenester. 42 Rådgivning og planlegging vedrørende bygging; kvalitetskontroll; juridiske tjenester; inngåelse og oppfølging av avtaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BITTE KAI RAND Bitte Kai Rand & Co A/S, Skudehavnsvej 34, 2100 KØBENHAVN Ø, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Samling (ikke transport) av ovennevnte varer i klasse 25 i detaljforretninger og på internett samt i ordrekataloger slik at andre får mulighet til, på en hensiktsmessig måte, å se på og kjøpe disse varene, fremskaffelse av forretningsmessig og kommersiell informasjon via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Handy-Mont Ruben Stokke, Riiser-Larsensvei 15A, 1368 STABEKK, 37 Alt av snekkerarbeid, vedlikeholdsarbeid og montering av møbler og innredning. 21

22 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADVANTAGE Procter & Gamble Business Services Canada Company, c/o Stewart McKelvey Stirling Scales, Suite 900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997, NSB3J2X2 HALIFAX, CA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 21 Tannbørster; elektriske tannbørster; materialer for børstebinding; ultrasonisk rengjøringsutstyr for dentale proteser; ikke-elektriske instrumenter og materialer inkludert i klasse 21, alle for rengjøringsformål; deler og komponenter inkludert i klasse 21 til alle de forannevnte varer; børster; holdere og dispensere, alle inkludert i klasse 21. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/015,547 OTICON STREAMER Oticon A/S, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Kommunikasjonsapparater og tilbehør til høreapparater, som kan koble hørselshjelpemidler til andre elektroniske kommunikasjonsinnretninger, så som trådløse telefoner, radio- og televisjonsmottaker, eller spilleapparater for musikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nextjob Professionals NextJob AS, Postboks 400, 6001 ÅLESUND, 35 Formidling, rekruttering, utleie av personell, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, annonse, reklame. 41 Kursvirksomhet, utdannelse. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, forskning og utvikling relatert dertil. 22

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 32/06-2006.08.07 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer