nr 37/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 37/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrert etter tidligere utlegning... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Slettelse Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrert etter tidligere utlegning /09 Registrert etter tidligere utlegning (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (526) Unntaksannmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten "BUDWEISER". Anheuser-Busch Inc, St. Louis, MO, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Hele vareklassene Klasse:18 Hele vareklassene Klasse:24 Hele vareklassene Klasse:25 Hele vareklassene Klasse:28 Hele vareklassene Klasse:32 Hele vareklassene 3

4 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIMA VIMA De forenede Dampvaskerier A/S, Mesterlodden 23, 2800 GENTOFTE, DK Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping. Klasse:5 Desinfeksjonsmidler til hygieniske formål. Klasse:11 Klasse:21 Desinfeksjonsapparater. Kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); mopper; kluter, herunder mikrofiberkluter, kluter laget av vevde eller strikket tekstiler; universalkluter og gulvkluter; materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHASE 2 STARCH NEUTRALIZER PHASE 2 STARCH NEUTRALIZER Pharmachem Laboratories Inc, 265 Harrison Avenue, NJ07032 KEARNY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Mineraler og vitamintiskudd; medisinske preparater for slanking; naturpreparater for slanking; preparater for forbrenning; farmasøytiske midler for fordøyelse; kostfiber; helsekostpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHASE 2 PHASE 2 Pharmachem Laboratories Inc, 265 Harrison Avenue, NJ07032 KEARNY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Mineraler og vitamintiskudd; medisinske preparater for slanking; naturpreparater for slanking; preparater for forbrenning; farmasøytiske midler for fordøyelse; kostfiber; helsekostpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUVELEN GULLSMED (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Juvelen Norge AS, Holthesvei 2, 4848 ARENDAL, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:14 Smykker i edle metaller, bronse og tinn, bijouteri, edle stener, ur og klokker; gaveartikler (juvelervarer) i sølv, forsølvet og sølvplett. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LERUMS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (554) Merket er et tre-dimensjonalt (591) Merket er i farger: Nei Lerum AS, Postboks 159, 6851 SOGNDAL, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Parke Davis & Company LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater; dietetiske og næringssupplementer; vitaminer; urtesupplementer; mineralsupplementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Selma Lagerlöf Selma Lagerlöf Rosmersholm AS, Pilestredet 94 C, 0358 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ESBRIET ESBRIET InterMune Inc, 3280 Bayshore Boulevard, CA94005 BRISBANE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av lunge-, luftveis-, fibrotiske-, betennelses- og levertilstander, -sykdommer og -lidelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TALPIRI TALPIRI InterMune Inc, 3280 Bayshore Boulevard, CA94005 BRISBANE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av lunge-, luftveis-, fibrotiske-, betennelses- og levertilstander, -sykdommer og -lidelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KALPAVI KALPAVI InterMune Inc, 3280 Bayshore Boulevard, CA94005 BRISBANE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av lunge-, luftveis-, fibrotiske-, betennelses- og levertilstander, -sykdommer og -lidelser. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen M HOTEL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Millennium & Copthorne International Ltd, 36 Robinson Road #04-01, City House, SINGAPORE, SG Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Bedriftsledelse av hoteller og moteller og annen midlertidig losji og innkvartering, herunder leiligheter med tilhørende servicetjenester og leilighetshoteller; PR- og informasjonstjenester relatert til midlertidig losji og innkvartering, herunder hoteller og moteller, leiligheter med tilhørende servicetjenester og leilighetshoteller; markedsføring av midlertidig losji og innkvartering, herunder hoteller og moteller, leiligheter med tilhørende servicetjenester og leilighetshoteller; samt reklame og markedsføring for de forannevnte tjenester via Internett og andre globale computer nettverk. Klasse:43 Tjenester relatert til midlertidig losji og innkvartering, losji og innkvartering (utleie og formidling av midlertidig), catering (mat og drikke), utleie og formidling av møterom, restauranter, kaféer; reservasjoner av midlertidig losji og innkvartering; tilbydelse av midlertidig innlosjering; tilbydelse av leiligheter for korttidsleie, hotelleiligheter og ferieleiligheter, alle med inkludert room service, vaskeri- og rengjøringstjenester; hotelltjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZESTY ZESTY Creative Concept Nordic AB, Eskadervägen 4, TÄBY, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OLA LOMPA OLA LOMPA Ola Lompa AS, Hellenvegen 5, 2022 GJERDRUM, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:30 Næringsmidler av mel og korn; bakverk og konditorvarer; lomper og lefser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/589,670 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRINCIPAL SECRET BOTANICAL WITH SECRETIL PRINCIPAL SECRET BOTANICAL WITH SECRETIL Victoria Principal Productions Inc, c/o Sussman & Assoc, th Avenue South, 3rd Floor, TN37212 NASHVILLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; hud- og kroppspleiepreparater, nemlig rensepreparater, fuktighetsbevarere, kremer og såper til huden, solbeskyttende preparater, kosmetikk, ikkemedisinske hårpleiepreparater, preparater til neglpleie, ikke-medisinske hudpleiepreparater, eau de cologne, parfymer og preparater for tannbleking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TEPA TEPA BASF Agro BV Arnhem (NL) Zweigniederlassung Wädenswil, Moosacherstrasse 2 AU, CH Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Preparater til utryddelse og bekjempelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, pesticider (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/640,436 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen G (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Galathea Group Inc, 2800 Post Oak Blvd, Suite 2000, TX77056 HOUSTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; erstatningsdeler for oljebrønnpumpemaskiner, nemlig ventiler, røroppheng, foringsrørshengere, foringsrørshoder, produksjonsrørhoder, produksjonsrørhengere, kveilerørkonnektorer, reduksjonsventiler, strupeventiler og flensbeskyttere; fjernopererte undervannsoljebrønnpumpemaskinkompletteringssystemer innbefattende brønnhoder, fjernopererte strømningsrørkveilerørkonnektorer, fjernopererte kveilerørkonnektorer og oljefeltsutstyr i form av ventiltrær innbefattende trykkmålere og sikkerhetsventiler for strømningsavstengning i oljebrønnkonstruksjon. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; oljefeltutstyr, nemlig reguleringsventiler og strømningsregulatorer for regulering av strømmen av flytende petroleum; oljefeltutstyr i form av ventiltrær innbefattende trykkmålere og sikkerhetsventiler for strømningsavstengning i oljebrønnkonstruksjon. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GURIBY GURIBY Elektroentreprenør Guriby AS, Postboks 63, 1309 RUD, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet herunder elektroinstallasjon; elektroentreprenør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIGMOUTHMEDIA BIGMOUTHMEDIA Bigmouthmedia Ltd, 51 Timerberbush, EH66QH EDINBURG, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Computerprogrammer til bruk i optimering av søkemotorer, web-annonser og -reklame samt web-trafikk analyser; softwareprodukter inkludert computer software til bruk i optimering av søkemotor, webannonsering og -reklame og webtrafikkanalyse; software produkter, nemlig webside optimeringssoftware, styringsprodukter for webinnhold; oppsporingssoftware for web trafikk, forvaltnings- og styringsprodukter for web-innhold; optimeringssoftware for søkemotorer og software for oppsporing og oppfølging av web-trafikk; computer software til bruk i forbindelse med lnternet og World Wide Web, inkludert nedlastbar software fra lnternet; apparater og instrumenter for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd, data og/eller bilder; elektroniske apparater og instrumenter; magnetiske bånd; magnetiske disker og disketter; magnetiske databærere; lagringsinnretninger for informasjon (elektriske og elektroniske); CD ROMs; elektroniske publikasjoner og informasjon fremskaffet online fra databaser eller lnternet (nedlastbare); elektroniske publikasjoner fremskaffet ved elektronisk post; kommunikasjonshardware og software; interaktive computersystemer; interaktive elektroniske apparater inkludert i denne klasse. Klasse:16 Trykksaker, rapporter, fortegnelser, lister, bøker, hefter, pamfletter, flygeblad, publikasjoner, aviser, magasiner og tidskrifter; computerutskrifter; salgsfremmende materiale og brosjyrer; skrivesaker, papirvarer og trykte formularer; instruksjons- og undervisningsmateriell; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; håndbøker; computertidsskrifter; referansemanualer for computere; brukerveiledninger for computere; instruksjonsmanualer for computere; computer manualer; publikasjoner relatert til optimering av søkemotorer, web-annonser og -reklame, web-trafikk analyser, teknologi, digital teknologi og innretninger. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; public relation tjenester (PR virksomhet); bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; annonse- og reklame- samt markedsføringsvirksomhet; salgsfremmende tjenester; markedskartlegginger; analyse av respons på annonser og reklame og markedsundersøkelser; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; innsamling, overvåking, lagring, styring, analyse, evaluering og gjenfinning av kommersiell og forretningsinformasjon, data og 10

11 registrerte varemerker /09 Klasse:42 statistikk relatert til optimering av søkemotorer, web-annonser og -reklame samt web-trafikk analyser; utarbeidelse av kommersiell og forretningsstatistikk; fremskaffelse av kommersiell og forretningsinformasjon, data og statistikk; statistikk utforming for forretningsog kommersielle formål; strategisk planlegging for forretninger og handel; undersøkelser vedrørende bedriftsmarkedsføring; prosjektstyring for bedrifter; sammenstilling, for andre, for salg av computerprogrammer, webside optimeringssoftware og søkemotor optimeringssoftware, slik at andre enkelt kan se og kjøpe disse varer fra en Internet web side; on-line annonse og reklamevirksomhet på et computer nettverk; fremskaffelse av informasjonskatalogtjenester i varierende emner, og henvisninger til web sider som fremskaffer stort mangfold av informasjon, produkter og tjenester, i form av en on-line katalog, alle via et globalt computer nettverk ; annonse- og reklame- samt forretningsinformasjonstjenester alle fremskaffet on-line fra en computer database eller lnternet; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til alt det foran nevnte; informasjons- og databehandlingstjenester. lnternetjenester, nemlig tekniske støttetjenester relatert til lnternet, vertstjenester for lnternetsider; vertstjenester for digitalt innhold på lnternet, installering av websider på Internet for andre, tilgangssikret områdespesifikk lnternettilgang, fremskaffelse av søkemotorer for lnternet, computerprogrammering for lnternet, laging av elektronisk lagrede websider for online tjenester og lnternet, laging av lnternet websider, laging, vertstjenester og vedlikehold av lnternetsider for tredjeparter, utvikling av softwareløsninger for lnternetleverandører og lnternetbrukere, design, tegning og bestillingskriving, alt for innsamling av websider utbredelse på lnternet; lnternetrådgivningstjenester; datalinktjenester; forskning, utvikling, rådgivning og konsulenttjenester vedrørende computere; innsamling av vitenskapelig informasjon; dokumentasjonsforskning relatert til informasjonslagring, analyse av computersystemer, dokumentasjonsforskning relatert til informasjonsgjenfinning og tjenester for fremskaffelse av teknologisk informasjon; hjelpelinjetjenester for computere; støttetjenester for computer hardware og software; computer informasjonstjenester; databasetjenester; evalueringer, vurderinger og forskning på området for vitenskap og teknologi; design, utvikling, installering, oppdatering og vedlikehold av software; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industrielle analyse- og forskningstjenester; design og utvikling av computer hardware og software; konsulenttjenester vedrørende computer hardware og software; utleie av computer hardware- og softwareapparater og -utstyr; konsulenttjenester vedrørende multimedia og audiovisuell software; computerprogrammering; støtte- og konsultasjonstjenester for utvikling av computersystemer, databaser og applikasjoner; grafisk design for samling av web-sider på lnternet; informasjon relatert til computer hardware eller software fremskaffet on-line fra et globalt computer nettverk eller lnternet; opprettelse og vedlikehold av websider; fremskaffelse av web-sider som omhandler multimedia-materiale; vertstjenester for web-sider for andre; fremskaffelse av søkemotorer for å erverve data via kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av databaser og kataloger via kommunikasjonsnettverk for å erverve data; leverandørtjenester for brukertjenester (ASP) som omhandler software for bruk i forbindelse med online databasetjenester; lnternettjenester, opprettelse av indekser vedrørende informasjon mottatt fra brukere av et globalt computer nettverk for andre; forsyne brukere av elektroniske nettverk med hjelpemidler til identifisering, lokalisering, gruppering, distribuering og styring av data; organisering av innhold i informasjon fremskaffet over et globalt computer nettverk og lagring av og spredning av slik informasjon; fremskaffelse av computer databaser; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til alt det foran nevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOCK BOOT DOCK BOOT A Høibo AS, Postboks 8203, Vågsbygd, 4676 KRISTIANSAND S, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lazylizzy Lazylizzy Designers Heart AS, Kristian Augustsgate 19, 0164 OSLO, Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FabEye FabEye Weldindustry AS, Postboks 670, 5403 STORD, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:9 Databahandlingsutstyr og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nemi Forsikring (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nemi Forsikring ASA, Postboks 1934, 0125 OSLO, Klasse:36 Forsikringsvirksomhet, forsikringsrådgivning, forsikringsinformasjon. Klasse:45 Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; juridiske tjenester. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jelly Belly (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jelly Belly (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Jelly Belly Candy Company, One Jelly Belly Lane, CA94533 FAIRFIELD, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Godteri, sukkertøy, konditorvarer og konfektyrer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Jelly Belly Candy Company, One Jelly Belly Lane, CA94533 FAIRFIELD, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Godteri, sukkertøy, konditorvarer og konfektyrer. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PARAMOUNT PARAMOUNT Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Max-Born- Strasse 4, HAMBURG, DE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:34 Tobakk i rå eller bearbeidet form; sigaretter; sigarer; røyketobakk; tobakksprodukter; tobakkserstatninger, ikke for medisinsk eller helbredende formål; fyrstikker og artikler for røkere; sigarettpapirer; sigaretthylser; sigarettfiltere; håndholdte maskiner til å lage sigaretter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LILLTECH LILLTECH Lilltech AS, Industriveien 20, 2050 JESSHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:9 Optiske apparater, instrumenter til signalering, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd bilder, beskyttelse- og sikkerhetsutstyr og bekledning mot ulykker; teknisk utstyr til bruk av politi og forsvaret. Klasse:13 Ammunisjon, pyrotekniske produkter, eksplosiver, våpen, samt deler og utstyr til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RTH SIDE STREAM RTH SIDE STREAM Nederburg Wines (Pty) Ltd, Oude Libertas STELLENBOSCH, ZA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALMONA SALMONA Marine Bioproducts AS, 5393 STOREBØ, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; proteiner og kostholdstilskudd for medisinske eller dietetiske formål. Klasse:29 Protein- og kostholdstilskudd for ernæringsformål; spiselige oljer og fett, fiskeoljer kostholds- og ernæringstilskudd. Klasse:31 Dyre- og fiskefôr. 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WELLBORE Technology for the Future (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen rå rå (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Wellbore AS, Postboks 151, 4098 TANANGER, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:6 Varer av metall; utstyr til bruk ved oljeleting av metall. Klasse:42 Teknologiske tjenester herunder tjenester vedrørende oljeleting; ingeniørtjenester; konsulentbistand ved oljefelt. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Rå Rom As, Geitmyrsveien 51, 0455 OSLO, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoff er for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vitani (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Toomaxx Handels GmbH, Stolberger Str. 92, KÖLN, DE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:18 Krager, halsbånd, bånd og liner, for husdyr og kjæledyr; bekledning for dyr og kjæledyr; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; bæreinnretninger for transport av kjæledyr og husdyr; dyretilbehør av tekstilmaterialer, nemlig liner, seler, dekken. Klasse:20 Senger og sengetøy for kjæledyr og husdyr; puter for kjæledyr og husdyr; kasser, hundehus og fuglekasser; deler og tilbehør for forannevnte varer. Klasse:21 Kammer og børster for pass og stell av kjæledyr og dyr; avfallsdunker, avfallsbrett og avfallsskuffer for kjæledyr; drikke- og matskåler, -boller og - beholdere for kjæledyr; mateinnretninger og drikkedispensere for kjæledyr, fugler og ville dyr; bur for husdyr og kjæledyr; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Klasse:28 Dyreleker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EXCIS EXCIS Vericore Ltd, Frimley Business Park, Frimley, GU167SR CAMBERLEY, SURREY, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Veterinære vaksiner; veterinære preparater; insekticider for fisk og andre akvatiske dyr, medisiner for behandling og kontroll av sjølus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALON SERVICES SALON SERVICES Salon Services AS, Olav Paulusvei 1, 4024 STAVANGER, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:3 Såper; kosmetiske produkter; produkter for hudpleie og for bruk i hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUMIPEX SUMIPEX Sumitomo Chemical Co Ltd, 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Ubehandlet plast, ubehandlet syntetisk harpiks. 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INGEN KODING (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, PA15205 PITTSBURG, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Medisinske diagnostiske reagenser for analyse av kroppsvæsker. Klasse:10 Kassetter inneholdende reagenser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DEREON DEREON Beyond Productions LLC, 31 West 34th Stree, NY10001 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOUSE OF DERÉON HOUSE OF DERÉON Beyond Productions LLC, 31 West 34th Stree, NY10001 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Klasse:14 Klasse:18 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LifeArt (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Beyond Productions LLC, 31 West 34th Stree, NY10001 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Life Art Academy Ltd, Grenseveien 11F, 0571 OSLO, Klasse:35 Rådgivning ved ledelse, forretningsledelse og organisasjonsutvikling. Rådgivning og veiledning ved ledelseutvikling, endringsprosesser og organisasjonsutvikling. Klasse:41 Organisering av seminarer, kurs og studier. Undervisnings- og utdannelsesvirksomhet. Klasse:44 Psykologitjenester, terapitjenester. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/632,479 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE HUMAN NETWORK EFFECT THE HUMAN NETWORK EFFECT Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:9 Computer hardware og software for sammenkobling, ledelse, sikring og betjening av lokale-, regionale-, og områdenettverk og telefonisystemer; telefoner, headset for telefoner; innretninger og utstyr for elektronisk kommunikasjon, nemlig, personlige digitale assistenter, personsøkere og mobiltelefoner; apparater og innretninger for trådløs kommunikasjon, nemlig, trådløs hardware og software for overføring av lyd og stemmer, data og video; software og dataprogrammer for samtaleavvikling for overføring av data, video og stemmetrafikk; nedlastbar elektronisk instruksjonsmateriale, nemlig, manualer, guider, testmateriale, og magasiner innenfor nettverkskommunikasjon og ledelse, betjening og bruk av lokale, regionale, og globale nettverk, og kabelfernsynssystemer; fjernsynsapparater; personlige stereoer; stereomottakere; stereotunere; stereoforsterkere; computer software for bruk i sosial nettverksbygging, nemlig, for bruk til fremskaffelse av online kommunikasjon mellom brukere samt for opprettelse av spesiallagde online websider med brukerdefinert informasjon, personlige profiler og informasjon; fjernkontroller for stereoer, fjernsynsapparater, radioer, computere, og elektroniske spill; elektronisk utstyr for opptak, organisering, overføring, og/eller gjennomgang av stemmer og lyd, video og/eller datafiler; DVD spillere; CD spillere; forbrukerelektronikk, nemlig, hardware og software for overføring av stemmer og lyd, data og/eller video; rutere for computer nettverk; computerstyrt hardware i form av systemport rutere; telekommunikasjonsbrytere; avstandsutvidere for utvidet nettverkstilgang; internett videokameraer og webkameraer; utskriftsservere; kommunikasjonsterminaler herunder computer hardware og/eller software for fremskaffelse og opprettholdelse av kommunikasjon og/eller overføringer via video, lyd, data, videospill og telefon; nettverkslagringsutstyr innbefattet computer hardware og/eller software; grensesnitt for sammenkoblede computere, projektorer, stereosystemer og spillkonsoler; apparater og utstyr for opptak, organisering, overføring, og gjennomgang av lydfiler; computer hardware; nettverks grensesnittkort og -moduler; nettverkskabler; nettverksadaptere for computere; computer servere; kommunikasjonsservere; computer hardware inneholdende sikkerhetsfunksjoner for nettverk, herunder brannmurer, datakrypteringsverktøy, og/eller kompabilitet med nettverkenes sikkerhetsprotokoller; Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 computer hardware og software for sending, lagring, ledelse, integrering og tilgang til tekst og lydmeldinger via telefon, elektronisk post, personsøkere, personlige digitale assistenter, og interne og globale computer nettverk; digitale video opptakere; set-top bokser; omformere for kabelfjernsyn; mottakere for kabelfjernsyn; hardware og software for drift av kabelfjernsyssystemer inneholdende distribusjonssystemer, og kommunikasjonssystemer; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer; brannslukningsapparater. Fremskaffelse av informasjon via lokale og globale computer nettverk innenfor områdene telekommunikasjonsvirksomhet og telefoni; kringkasting av programmer via computer nettverk; fremskaffelse av telefonkonferansetjenester; fremskaffelse av videokonferansetjenester; elektroniske stemme- og lydmeldinger, nemlig, opptak og senere overføringer av voice meldinger; fremskaffelse av telekommunikasjonstjenester, nemlig, web konferanse tjenester; internett telefoni tjenester; telekommunikasjonsvirksomhet. Utdanningstjenester, nemlig, konferanser, opplæringskurs, testing, arbeidsgrupper, og distribuering av kursmateriale i forbindelse derved, alt innenfor områdene computer nettoppbygging, bredbåndsnettverk, computersystem, telekommunikasjonssystem, IP telefoni, kabelfjernsynssystemer, nettverkssikkerhet, og nettverkslagring; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Online tjenester, nemlig, fremskaffelse av informasjon via computer nettverk innefor computer nettverksoppbygging; kunde support relatert til, og i sammenheng med computer hardware og software for bruk i tilslutning, ledelse og drift av lokale og regionale nettverk, nemlig, computer nettverkdesign for andre, computer konsultasjonstjenester, oppdatering av computer software for andre, computer systemanalyser, og ingeniør tjenester; fremskaffelse av tekniske konsultasjoner i forbindelse med computer hardware, computer software, computer nettoppbyggingsutstyr, telefonsystemer, telekommunikasjonsutstyr, IP telefoni, telekommunikasjonssystemer, computer nettverkdesign, lagringsdesign, sikring av nettverk, samt stemme-, lyd- og trådløs kommunikasjon; fremskaffelse av teletekniske brukertjenester (ASP), nemlig, administrasjon av software applikasjoner for andre; computer konsultasjons tjenester; design av computer nettverk for andre; online tjenester, nemlig, fremskaffelse av informasjon via computer nettverk innenfor områdene computer nettverk, computersystemer, kabelfjernsynssystemer, tekniske konsultasjoner og forskning innenfor feltene 19

20 registrerte varemerker /09 computer nettverk og design av nettverkssystemer: fremskaffelse av teletekniske brukertjenester (ASP) spesielt software for lyd og talekonferanser, elektronisk meldingsformidling, dokumentsamarbeid, videokonferanser og stemme og oppkallingsbehandling; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUILT AROUND PEOPLE BUILT AROUND PEOPLE Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Telenor ASA, Group Legal, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:36 Vitenskapelige, nautiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for billedfremvisning, veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning), undervisning, instruksjon og/eller livredning; databærere og minneinnretninger; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer; utstyr for tilgang til og søking etter elektronisk informasjon, herunder online-informasjon; informasjonsbehandlingssystemer; apparater og instrumenter for opptak, sending, overføring, mottagelse, gjengivelse, visning, utskrift, lagring, behandling og/eller omforming av tale-, lyd-, bilde-, tekst- og/eller datasignaler; kringkastningssystemer og systemer og radio-, tele-og datakommunikasjon; kringkastningsutstyr og tele- og datakommunikasjonsutstyr; utstyr for sporing, lokalisering og identifisering av gjenstander og befordringsmidler; utstyr for elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk handel; utstyr for kryptering og dekryptering av data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, nettverkskort, telefonkort, kontokort og smartkort; kabler for signaloverføring; omkoblere; basestasjoner; terminaler; antenner, sendere og mottagere. Papir, papp, kartong samt varer laget av disse produkter; trykksaker og trykte publikasjoner; kataloger; instruksjons- og undervisningsmateriell; trykksaker, nemlig manualer, instruksjonsmateriell, undervisningshjelpemidler og brosjyrer rettet mot data- og telekommunikasjonsbrukere. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved drift av forretningsvirksomhet; administrasjon av databaser; sammenstilling og systematisering av informasjon i databaser; fremskaffelse og lagring av forretningsinformasjon; annonse- og reklamevirksomhet; digital produksjon og publisering av annonsemateriell. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; databaserte finanstjenester; betalingskort-, kontokort-, bankkort- og kredittkorttjenester; elektroniske pengeoverføringer, online informasjonstjenester vedrørende finans, finansiell forvaltning relatert til telekommunikasjons- og datakommunikasjonsutstyr; forvaltning av fast eiendom; utleie av kontorer (lokaler); forsikringskonsultasjoner. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 11/05-2005.03.14 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer