nr 35/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 35/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Slettelse ved dom Erstatning Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOBE KB Spennteknikk AS, Postboks 1213, 2206 KONGSVINGER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ELASTO KB Spennteknikk AS, Postboks 1213, 2206 KONGSVINGER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MYVSAT Logined BV, Gevers Deynootweg 61, 2586BJ HAAG, NL Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; portaltjenester for drift av satellittnettverk. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VALEO C. R. Bard. Inc., 730 Central Avenue, NJ07974 MURRAY HILL, US Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 10 Stenter og system til levering av stenter, deler og tilbehør til alle de nevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VERSI V&S Vin & Sprit AB (publ), STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: D-POWER NGK Spark Plug Co Ltd, 14-18, Takatsuji-cho, Mizuhoku, NAGOYA CITY, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 7 Tenningsapparater og deres tilbehør som deler av forbrenningsmotorer av alle slag, nemlig tennplugger, glødeplugger, tennplugghetter, tennpluggledninger og tennpluggtenningsspoler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NGK Spark Plug Co Ltd, 14-18, Takatsuji-cho, Mizuhoku, NAGOYA CITY, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 7 Tenningsapparater og deres tilbehør som deler av forbrenningsmotorer av alle slag, nemlig tennplugger, glødeplugger, tennplugghetter, tennpluggledninger og tennpluggtenningsspoler. MultiPro VitaeLab AS, Enebakkveien 117, 0680 OSLO, 5 Kosttilskudd. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke B2B Management, Postboks 103, Skøyen, 0212 OSLO, 35 Outsourcingstjenester, forretningsassistanse, sponsorsøktjenester, administasjon av dataarkiver. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke B2B Management, Postboks 103, Skøyen, 0212 OSLO, 35 Outsourcingstjenester, forretningsassistanse, sponsorsøktjenester, administasjon av dataarkiver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SURGILIPS Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for injeksjon for hydrering av huden og redusering av rynker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JPT JPT AS, Basbergvn. 56, 3114 TØNSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 39 Transportvirksomhet. 10 Hudimplantater, herunder viskosupplementære substanser for medisinsk bruk, beregnet for redusering av rynker eller øking av volum. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Link-Up Capital Market SL, Plaza de la Lealtad, 1, MADRID, ES Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Magnetiske datamedia og databærere; databehandlingsutstyr; nedlastbare elektroniske publikasjoner 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykte publikasjoner og magasiner (aviser); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) 35 Annonse- og reklamevirksomhet; konsultasjon og bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; fremskaffelse av statistisk informasjon, utarbeidelse av regnskapsanalyser; organisering av messer og utstillinger for kommersielle formål og markedsføring; søk i og adminstrering av datafiler for andre; forretningsinformasjoner; innsamling og organisering av informasjon i en sentralisert computer database; meningsmålinger; tekstbehandlingstjenester 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretningstekniske og finansielle undersøkelser i forbindelse med kjøp og salg av aksjer 38 Fremskaffelse av tilgang til et globalt datanettverk; telekommunikasjonsvirksomhet; kommunisering og overføring av meldinger og bilder via dataterminaler; telekommunikasjonstilgang til et globalt datanettverk; elektronisk overføring av informasjon, data, bilder og meldinger; satelittoverføring 41 Utdannelsestjenester og opplæring i finansielle temaer; organisering og ledelse av seminarer, konferanser og symposium; publisering av bøker, elektronisk publisering av bøker og aviser online; sportslige og kulturelle aktiviteter 42 Design av computersystemer; planlegging, utvikling og vedlikehold av dataprogramvare; planlegging av tekniske prosjekter; gjenoppretting (rekonstruksjon) av databaser 45 Juridiske tjenester og juridiske undersøkelser (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Den Norske Forleggerforening, Øvre Vollgt 15, 0158 OSLO, 16 Papir, trykksaker. 35 Annonse, reklame, bistand ved ledelse. 41 Utdannelse, opplæring, sportslig og kulturelle aktiviteter. (551) Merket er et fellesmerke. Fellesmerkebestemmelser: A) Varemerket kan benyttes av alle forlag og alle bokhandlere som er medlem av sine respektive foreninger, og som kontakter Den norske Forleggerforening (DnF) eller Bokhandlerforeningen med beskjed om at de ønsker å delta med bøker i Mammutsalget. Styrene i de respektive foreninger avgjør om søknad om medlemskap. Forlag som har gitt ut 2 bøker eller flere i det året forlaget søker medlemskap i DnF kan bli medlem av DnF. Bokhandler som ønsker det kan søke medlemskap i Bokhandlerforeningen. Styrene i de respektive foreninger avgjør søknaden om medlemskap. B) Uberettiget bruk av tredjemenn som ikke er påmeldt mammutsalget vil forfølges som et varemerkeinngrep. Ureglementert bruk av forlag eller bokhandel som er påmeldt Mammutsalget kan bøtelegges av enten Den norske Forleggerforening (såfremt et forlag har handlet i strid med mammutregelverket) eller Bokhandlerforeningen (såfremt det er en bokhandler som har brutt mammutregelverket). C) Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforening kontrollerer bruken av varemerket gjennom Mamrnutkomiteen. Begge foreninger har full innsynsrett i mammutkomiteens arbeid. D) Ureglementert bruk av forlag eller bokhandel som er påmeldt Mammutsalget skal stanses og evt bøtelegges av enten Den norske Forleggerforening (såfremt et forlag har handlet i strid med mammutregelverket) eller 6

7 registrerte varemerker /08 Bokhandlerforeningen (såfremt det er en bokhandler som har brutt mammutregelverket). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RUSTIK Lantmännen ek för, Box 30192, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 31 Næringsmidler for dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (558) Merket er et merke i farger Metric Industrial AS, Postboks 777 Bedriftsenteret, 1411 KOLBOTN, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Chefwear In, 3111 N. Know, IL60641 CHICAGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 25 Klær for restaurant- og serveringsbetjening, nemlig T-skjorter, skjorter, bukser, tunikaer, jakker, forklær, shorts, sko, skjerf og hatter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Trondheim Silketrykk AS, Nedre Ila 27, 7018 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 40 Bearbeiding av materialer; trykkerivirksomhet, gravering, brodering. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IRONCORE NUTRITION Proteinfabrikken AS, Postboks 43, 3246 SANDEFJORD, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kost og proteintilskuddprodukter basert på animalske næringsmidler. 30 Kost og proteintilskuddprodukter basert på vegetabilske nærlngsmidler. 32 Aromatiserte (aroma tilsatt) drikker basert på frukt, protein, saft, sukker og andre næringsmidler som skal inntas flytende. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Skarsaune Dumpling, Lusetjernveien 106B, 1253 OSLO, 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Zeno AS, Innherredsveien 7, 7014 TRONDHEIM, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BGG Logistikk, Sandakerveien 24C, Bygg A, 0473 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; analyseverktøy. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; konsulentvirksomhet; outsourcingstjenester. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; lasthåndtering; logistikk. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BROADCOM Broadcom Corp, 5300 California Avenue, CA92617 IRVINE, US Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datamaskinvare; integrerte kretser; systembrikkesett til datamaskiner; systembrikkesett til integrerte kretser; maskinvare til telekommunikasjon og nettverk; kommunikasjonsutstyr; hovedkort og datterkort (daughter boards) til datamaskiner; kretskort; datamaskiner; databehandlingsutstyr; datanettverk; lagrings- og nettverkkontrollere, apparater og grensesnittkontrollere; mottakere, adaptere og kontrollere for Ethernet, modem og rutere for bredbånd, apparater for satelittkommunikasjon; apparater for bredbåndskommunikasjon; apparater for trådløse tilgangspunkter; transmittere; mottakere; monitorer, datanettverkshubber, svitsjer og rutere; apparater og instrumenter for generering av videosignal; fotografiske instrumenter og apparater; video apparater; set top bokser (set top boxes); apparater og instrumenter for opptak, behandling, mottak, reprodusering, overføring, modifisering, komprimering, dekomrimering, kringkasting, administrering, manipulering, fletting og eller forbedring av lyd, video, bilder, grafikk, informasjon, tekst og data; elektriske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for telekommunikasjon; apparater og instrumenter for bruk til videokonforanser og telefonkonforanser; computer periferiutstyr og deler og tilbehør dertil; mikroprossesorer; sentralprosessorenheter; integrerte kretser, systembrikkesett for datamaskiner, og systembrikkesett for integrerte kretser for kommunikasjon, interoperabilitet og oppkobling; firmware, programvare, programvare integrert eller inkludert i datamaskinvare; firmware for bruk og kontrollering av kablet eller trådløs bredbåndskommuniksjonsteknologi, for overføring, ruting og tilkobling av digitale data og informasjon for bruk i eletktoniske mediaapplikasjoner, for overføring, ruting og oppkobling av bredbåndsutstyr og for å muligjøre kablet og trådløs kommunikasjon; programvare for kablet og trådløs kommunikasjon, interoperabilitet og oppkobling, for behandling, administrering og manipulering av digitale data og informasjon for bruk i elektroniske mediaapplikasjoner, for drift av stemme over IP (VoIP), elektroniske mediaapplikasjoner, trådløse tilgangspunkter, og kablet og trådløs oppkoblings maskinvare og for kontrollering og bruk av integrerte kretser; programvare integrert eller inkludert i datamaskinvare for kablet og trådløs kommunikasjon, interoperabilitete og oppkobling, for behandling, administrering og manipulering av digitale data og informasjon for bruk i elektroniske mediaaplikasjoner, for drift av stemme over IP (VoIP), elektroniske mediaapplikasjoner, trådløse tilgangspunkter, og kablet og trådløs tilkoblingsmaskinvare, og for kontrollering og bruk av integrerte kretser; håndholdte mobile digitale elektroniske apparater for mottak og/eller sending av telefonsamtaler, elektonisk post, eller andre digitale data, for bruk som en audioavspiller med digitalt format, og for bruk som en håndholdt datamaskin, personlig digital assistent, elektronisk organisator, elektronisk notepad, eller kamera; regnemaskiner; deksel til mobiltelefoner; futteral til mobiltelefoner; telefoner; mobiltelefoner; digitale telefoner; globale datanettverktelefoner; satelitttelefoner; hodetelefoner; modemer; avspillere, brennere, drivere, og opptaksapparater for CDer, DVDer eller HDDVDer; MP3 spillere og futturaler; og optisk eller elktronisk lagrede manualer og instruksjonsmateriale solgt som en enhet dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XEDGE Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Broadcom Corp, 5300 California Avenue, CA92617 IRVINE, US Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datamaskinvare; integrerte kretser; systembrikkesett til datamaskiner; systembrikkesett til integrerte kretser; maskinvare til telekommunikasjon og nettverk; kommunikasjonsutstyr; hovedkort og datterkort (daughter boards) til datamaskiner; kretskort; datamaskiner; databehandlingsutstyr; datanettverk; lagrings- og nettverkkontrollere, apparater og grensesnittkontrollere; mottakere, adaptere og kontrollere for Ethernet, modem og rutere for bredbånd, apparater for satelittkommunikasjon; apparater for bredbåndskommunikasjon; apparater for trådløse tilgangspunkter; transmittere; mottakere; monitorer, datanettverkshubber, svitsjer og rutere; apparater og instrumenter for generering av videosignal; fotografiske instrumenter og apparater; video apparater; set top bokser (set top boxes); apparater og instrumenter for opptak, behandling, mottak, reprodusering, overføring, modifisering, komprimering, dekomrimering, kringkasting, administrering, manipulering, fletting og eller forbedring av lyd, video, bilder, grafikk, informasjon, tekst og data; elektriske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for telekommunikasjon; apparater og instrumenter for bruk til videokonforanser og telefonkonforanser; computer periferiutstyr og deler og tilbehør dertil; mikroprossesorer; sentralprosessorenheter; integrerte kretser, systembrikkesett for datamaskiner, og systembrikkesett for integrerte kretser for kommunikasjon, interoperabilitet og oppkobling; firmware, programvare, programvare integrert eller inkludert i datamaskinvare; firmware for bruk og kontrollering av kablet eller trådløs bredbåndskommuniksjonsteknologi, for overføring, ruting og tilkobling av digitale data og informasjon for bruk i elektroniske mediaapplikasjoner, for overføring, ruting og oppkobling av bredbåndsutstyr og for å muligjøre kablet og trådløs kommunikasjon; programvare for kablet og trådløs kommunikasjon, interoperabilitet og oppkobling, for behandling, administrering og manipulering av digitale data og informasjon for bruk i elektroniske mediaapplikasjoner, for drift av stemme over IP (VoIP), elektroniske mediaapplikasjoner, trådløse tilgangspunkter, og kablet og trådløs oppkoblings maskinvare og for kontrollering og bruk av integrerte kretser; programvare integrert eller inkludert i datamaskinvare for kablet og trådløs kommunikasjon, interoperabilitet og oppkobling, for behandling, administrering og manipulering av digitale data og informasjon for bruk i elektroniske mediaaplikasjoner, for drift av stemme over IP (VoIP), elektroniske mediaapplikasjoner, trådløse tilgangspunkter, og kablet og trådløs tilkoblingsmaskinvare, og for kontrollering og bruk av integrerte kretser; håndholdte mobile digitale elektroniske apparater for mottak og/eller sending av telefonsamtaler, elektronisk post, eller andre digitale data, for bruk som en audioavspiller med digitalt format, og for bruk som en håndholdt datamaskin, personlig digital assistent, elektronisk organisator, elektronisk notepad, eller kamera; regnemaskiner; deksel til mobiltelefoner; futteral til mobiltelefoner; telefoner; mobiltelefoner; digitale telefoner; globale datanettverktelefoner; satelitttelefoner; hodetelefoner; modemer; avspillere, brennere, drivere, og opptaksapparater for CDer, DVDer eller HDDVDer; MP3 spillere og futturaler; og optisk eller elektronisk lagrede manualer og instruksjonsmateriale solgt som en enhet dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norway Pelagic AS, 6706 MÅLØY, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 29 Fisk og fiskeprodukter. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GYNTIANA Peer Gynt AS, Vinstra Skysstasjon, 2640 VINSTRA, Advokatfirmaet Grette, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; cd-plater, dvd-plater; videokassetter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bøker; postkort. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; drifting av web-sider. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utvikling av web-sider. 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; lisensiering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEEROPOLIS Peer Gynt AS, Vinstra Skysstasjon, 2640 VINSTRA, Advokatfirmaet Grette, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; cd-plater, dvd-plater; videokassetter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (Ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bøker; postkort. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; drifting av web-sider. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utvikling av web-sider. 45 Juridiske tjenester: sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; lisensiering. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater. 9 Dataprogram og datasoftware vedrørende helse og helsebevissthet. 16 Trykksaker, nemlig pamfletter og brosjyrer vedrørende helse og helsebevissthet. 44 Medisinske informasjonstjenester nemlig tilgjengeliggjøre informasjon om emnene helse og helsebevissthet til leger, helsepersonell og pasienter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAREFREE ACTI-FRESH Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 5 Sanitære beskyttelsesprodukter for kvinner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOLCHIPS Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Potetchips og snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørrede, saltede og krydrede nøtter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AQUALIFE Frode With, Varheisvingen 12, 4070 RANDABERG, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; filtre (deler av installasjoner i hus eller industrien); filtreringsapparater for vann; apparater og maskiner for rensing og kjøling av vann; vannrensingsinstallasjoner. 21 Filtre for husholdningsbruk; drikkebeholdere; drikkeglass; papir- og plastglass; kjøleflasker; vannkjeler (ikke elektriske). 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bedriftskilden, Gamle Drammensvei 168 A, 1365 BLOMMENHOLM, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, 16 Kataloger, herunder kataloger med informasjon om bedrifter. 35 Innsamling og systematisering av informasjon i databaser, herunder informasjon om bedrifter; informasjonstjenester, herunder informasjon om bedrifter. 38 Fremskaffelse av tilgang til databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brothers & Sisters Sverige AB, Regeringsgatan 29, 9th floor Box 16142, STOCKHOLM, SE Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Samkjøpsgruppen AS, Postboks 3915 Leangen, 7443 TRONDHEIM, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 35 Salg av matvarer til restauranter og storhusholdninger; oppstilling for andre forannenvte varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; slike tjenester kan bli fremskaffet i utsalgssteder, gjennom postordrekataloger eller gjennom elektroniske medier, på internettsider. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; catering; kafeer; kafeteriaer, kantiner, restauranter; snackbarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM ENERGIS Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT HOOFDDORP, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Mykgjørende midler for vann 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; klesvaskemidler; tepperensere, vaske- og rensemidler; såper; kalkfjernings og avskallingspreparater; stoffmykningsmidler; tilsetningsmidler for klesvask; flekkfjerningsmidler. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA CA CA CA CA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Big Brothers-Big Sisters of America Inc, 230 North Thirteenth Street, PA19107 PHILADELPHIA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, herunder tilveiebringe mentor- og rådgivningstjenester til barn via et nettverk av filialer, som forestår profesjonell utvelging og veiledning av frivillige og barn, som kobles sammen i langvarige en til en mentorforhold. KENSIE Westcoast Contempo Fashions Ltd, 6700 Southridge Drive, V3N5G3 BURNABY, BRITISH COLUMBIA, CA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Kosmetikk, nemlig neglelakk og leppestift, parfymer, cologner, toalettsåpe, potpurri, personlige rengjørings- og badeprodukter, nemlig såper, ansiktsog kroppspudder; personlige pleieprodukter; fuktighetsbevarende midler, badeoljer, hudrensere, hudskrubbemidler, dusjgels, boblebadpreparater, etterbarberingslotion, deodoranter; hårpleieprodukter, nemlig sjampo, balsam, kondisjoneringsmidler, friseringsmidler; brunings- og solprodukter 14 Klokker og ur; juvelervarer, nemlig halskjeder, armbånd, øreringer, juvelervarer, pins, ringer, ankelringer og -smykker, mansjettknapper, hengesmykker, ornamenter; pillebokser av edelmetall. 18 Håndbagger, håndvesker og portemonneer, lommebøker, små vesker, seddelbøker, nøkkeletuier og -esker, kosmetikkvesker og -etuier solgt i tom tilstand, ryggvesker og -sekker, sportsbagger, dokumentmapper, kofferter, toalettvesker uten innhold, paraplyer, unntatt bærekofferter for computere samt bager for å bære computere. 25 Klær, nemlig skjorter, bukser, gensere, skjørt, dresser og kjoler, kåper, antrekk, slips, belter, svømmetøy, regntøy, nattøy, nemlig nattkjoler, pyjamaser og morgenkåper, rober, dameundertøy, undertøy, brystholdere, sokker, strømpevarer, hansker, vanter, votter og skjerf; fottøy og hodeplagg. 35 Detaljhandelstjenester, online detaljhandelstjenester og postordretjenester, alle på området antrekk, lærvarer, moteaksessorier i form av smykker, klokker, håndvesker, briller, solbriller, klær, fottøy, sportsartikler, belter for klær, juvelervarer, fottøy, kosmetikk, personlige pleieprodukter, brillevarer, reisebager, håndkofferter, kofferter, toalettvesker uten innhold, produkter for hjemmet i form av møbler, lamper, gardiner, dekketøy og sengetøy, dyner og puter, sengetepper, bordduker, husholdnings- og kjøkkenredskaper og beholderer (ikke av edelmetall eller overtrukket dermed), svamper, børster (ikke malepensler), gjenstander til rengjøringsformål, glasstøy, porselen, keramikk, artikler for rengjøring og produkter for personlig pleie. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norges Røde Kors, Hausmannsgate 7, 0186 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke DHL Operations BV, Gebouw Office Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072SB AMSTERDAM, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; fremstilling av alle slags transportdokumenter; regnskapsføring for elektroniske ordresystemer; mottak, prosessering og håndtering av ordrer (kontorfunksjoner); ordreplassering, spesielt via telefon og datastyrt og leveringstjenester og faktureringshåndtering, herunder innen rammeverket av e-handel; datastyrt filhåndtering; regnskap; oppsetting av statistikk; utarbeidelse av kontoutdrag; statistisk informasjon; undersøkelser i datafiler (for tredjemann); vedlikehold av data i databaser; systematisk bestilling og kollasjonering av data i databaser; fremskaffelse av adresser; arrangering av handel og økonomisk kontakt, også over internet; arrangering av kommersielle transaksjoner for andre, herunder innen rammeverket av e-handel; arrangering av kontrakter, for andre, vedrørende kjøp og salg av varer; arrangering av kontrakter, for andre, vedrørende tilveiebringelse av tjenester; distribusjon av PR-midler; distribusjon av prøver; direktereklame (DM) (brosjyrer, prospekter, trykksaker, prøver); publikasjon av reklametekster; oppdatering av reklame- og annonsemateriell; tiltrekking av kunder og kundepleie ved hjelp av postreklame; planlegging og design av reklame- og annonseaktiviteter; markedsundersøkelser; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer, så som trykksaker, emballasje laget av papir, kartong, papp og plastikk, skrivesaker, konvolutter, frimerker, lagringskasser laget av papir, papp, kartong, plastikk, kasser av papir, papp, kartong, plastikk og metall for transport, (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; slike tjenester kan bli fremskaffet i utsalgssteder, gjennom postordrekataloger eller gjennom elektroniske medier, for eksempel på internettsider eller TVshoppingprogrammer; meningsmålinger; samling av kontosammendrag. 36 Forsikringsvirksomhet, spesielt vedrørende transportforsikring; tollklarering for tredjeparter. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; frankering av brev og pakker, også ved online frankering; transportinformasjon; oppsamling, transport og levering av varer, spesielt brev, reklametrykksaker og pakker; lagringsinformasjon; kurertjenester; lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter; logistikk i transportsektoren; transportsporing ved hjelp av elektronisk posisjonslokalisering av varer, særlig dokumenter, kasser, pakker, brev og paller (sporing og 16

17 registrerte varemerker /08 ettersporing); befraktning; avlossing av frakt; levering av postordrevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nortura BA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og substanser; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. 30 Sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Skorsteinsmerke på skip. Fargekoder: Jotun gul 414 Ringer: Jotun rød 256 Det Stavangerske Dampskibsselskab ASA, Postboks 40, 4001 Stavanger, 39 Tjenester i forbindelse med utleie av transportmidler; tjenester med maritim buksering, lossing, driften av havner og dokker, og redning av skip i havsnød og deres last; informasjon om reiser eller transport av varer. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 43 Bevertning og tilbringing av mat; midlertidig innlosjering. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: B-FOUND Be Found AS, Dreggsalmenningen 10-12, 5003 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; statistisk informasjon; utarbeidelse av statistikk; rådgiving vedrørende markedsføring på internett; tjenester vedrørende markedsføring på internett og mobil, herunder bistand med søkeordsmarkedsføring, webanalyse og brukervennlighet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Design og utvikling av dataprogrammer, vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotel (tilby vertsserver for andres hjemmesider); programmering for datamaskiner; konsulenttjenester innen dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Be Found AS, Dreggsalmenningen 10-12, 5003 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; statistisk informasjon; utarbeidelse av statistikk; rådgiving vedrørende markedsføring på internett; tjenester vedrørende markedsføring på internett og mobil, herunder bistand med søkeordsmarkedsføring, webanalyse og brukervennlighet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GLOBAL STAR ACTIVE Star Sportswear Ltd, 225 Denby Dale Road, WF27AY WAKEFIELD, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 18 Bager (ikke opptatt i andre klasser), sportsbager, reisebager, håndesker, ryggsekker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; strikkegensere, skjorter, trøyer, shorts, kortbukser, sokker, strømper, gensere, T-skjorter, treningsdresser, poloskjorter, sportsklær, fritidsklær, fotballtrøyer, rugbytrøyer, regntøy, regnfrakker, baseballcaps. 28 Gymnastikk- og sportsartikler og -utstyr (ikke opptatt i andre klasser); fotballutstyr (sportsutstyr), rugbyutstyr (sportsutstyr), hockeyutstyr (sportsutstyr), fotballer, rugbyballer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHARIFSKOMPLETT Sharifs Dekksenter AS, Berger inustriområde, 2020 SKEDSMOKORSET, 35 Salg av komplette sett av bildekk og felger via internett; salg av bilrekvisita via internett. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Design og utvikling av dataprogrammer; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotel (tilby vertsserver for andres hjemmesider); programmering for datamaskiner; konsulenttjenester innen dataprogramvare. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VALICORE Sealed Air Corp, 200 Riverfront Boulevard, NJ07407 ELMWOOD PARK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); polymeriske skumprodukter til bruk innen transport, bygningsbransjen og det marine markedssegment. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TALISMAN ENERGY Talisman Energy Inc, Suite 3400, 888-3rd Street S.W., ABT2P5C5 CALGARY, CA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 4 Petrokjemiske produkter, nemlig naturgass, hydrokarboner og sovel fremstilt fra naturlig gass. 39 Transport av olje, naturlig gass eller hydrokarboner samt svovel fremstilt i forbindelse med olje og naturlig gass. 40 Produksjon, behandling og foredling av olje, naturlig gass eller hydrokarboner samt svovel fremstilt i forbindelse med olje og naturlig gass. 42 Leting etter olje, naturlig gass eller hydrokarboner samt svovel fremstilt i forbindelse med olje og naturlig gass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Chen Ming-Te, No. 2, Lane 334, San-Fon Road FON- CHOU CITY TAICHING HSIEN, TW Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Talisman Energy Inc, Suite 3400, 888-3rd Street S.W., ABT2P5C5 CALGARY, CA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 4 Petrokjemiske produkter, nemlig naturgass, hydrokarboner og svovel fremstilt fra naturlig gass. 39 Transport av olje, naturlig gass eller hydrokarboner samt svovel fremstilt i forbindelse med olje og naturlig gass. 40 Produksjon, behandling og foredling av olje, naturlig gass eller hydrokarboner samt svovel fremstilt i forbindelse med olje og naturlig gass. 42 Leting etter olje, naturlig gass eller hydrokarboner samt svovel fremstilt i forbindelse med olje og naturlig gass. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Talisman Energy Inc, Suite 3400, 888-3rd Street S.W., ABT2P5C5 CALGARY, CA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 4 Petrokjemiske produkter, nemlig naturgass, hydrokarboner og svovel fremstilt fra naturlig gass. 39 Transport av olje, naturlig gass eller hydrokarboner samt svovel fremstilt i forbindelse med olje og naturlig gass. 40 Produksjon, behandling og foredling av olje, naturlig gass eller hydrokarboner samt svovel fremstilt i forbindelse med olje og naturlig gass. 42 Leting etter olje, naturlig gass eller hydrokarboner samt svovel fremstilt i forbindelse med olje og naturlig gass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SU-MA Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter. egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær; bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Favoritthus As, Luramyrveien 71, 4313 SANDNES, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 19 Bygningsmaterialer, pre fabrikerte hus og bygninger. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Trykket materiale i forhold til behandling og forebygging av kreft. 41 Undervisningstjenester i forhold til behandling og forebygging av kreft, 20

21 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CATCH COLLECTION Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 34 Tobakk; artikler for røykere; fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CATCH THE FLAVORS Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 34 Tobakk; artikler for røykere; fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM VEXATIN NovaBiotics Ltd, The Cruickshank Building, AB219TR CRAIBSTONE, ABERDEEN, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater og substanser, nemlig antiinfektis preparater og substanser; antiseptiske preparater og substanser; antimikrobiske preparater og substanser for bruk i behandling av dermatologiske lidelser og sykdommer; antibakterielle preparater og substanser for medisinsk bruk; soppdrepende medisiner; soppdrepende og antibakterielle sanitærpreparater og -substanser, nemlig fuktighetsbevarere, kremer, lotioner, geleer, tonere, rengjøringsmiddel og rensemiddel og kosmetikk, all til bruk i behandling av dermatologiske lidelser og sykdommer; virusdrepende preparater og substanser, preparater og substanser til forebygging og behandling av infeksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM LUMINADERM NovaBiotics Ltd, The Cruickshank Building, AB219TR CRAIBSTONE, ABERDEEN, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater og substanser, nemlig antiinfektis preparater og substanser; antiseptiske preparater og substanser; antimikrobiske preparater og substanser for bruk i behandling av dermatologiske lidelser og sykdommer; antibakterielle preparater og substanser for medisinsk bruk; soppdrepende medisiner; soppdrepende og antibakterielle sanitærpreparater og -substanser, nemlig fuktighetsbevarere, kremer, lotioner, geleer, tonere, rengjøringsmiddel og rensemiddel og kosmetikk, all til bruk i behandling av dermatologiske lidelser og sykdommer; virusdrepende preparater og substanser, preparater og substanser til forebygging og behandling av infeksjoner. 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer