nr 33/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 33/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORDIC FACES Nordic Faces, Statsrådsvn. 44, 2074 EIDSVOLL VERK, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, reklamebyråvirksomhet. Klasse:41 Undervisning og opplæringsvirksomhet, modellskole. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XARDEVIA Pronova BioPharma Norge AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater i form av umettede fettsyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Straume Consult AS, Temahuset, 5353 STRAUME, NO Klasse:37 Rådgivningstjenester innenfor bygg og anlegg 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VELOPE Bold AS, Postboks 311, 1326 LYSAKER, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:18 Klasse:35 Vesker, futteraler, etuier, hylstre, deksler, beholdere, bager, bærebager, ryggsekker, håndvesker, skulderbager, kofferter, reisevesker, bokser, småvesker og tasker spesielt tilpasset for å holde og/eller bære og/eller beskytte portable elektroniske apparater og utstyr med tilbehør, herunder transportable datamaskiner, minidatamaskiner, elektroniske lesebrett, skrivere, kameraer, mobiltelefoner, elektroniske dagbøker (PDAer), portable CD-spillere, portable DVDspillere, digitale musikkspillere og håndholdte datamaskiner; brilleetuier; CD- og DVDvesker; minnebrikker; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; vesker, futteraler, etuier, hylstre, deksler, beholdere, bager, bærebager, ryggsekker, håndvesker, skulderbager, kofferter, reisevesker, bokser, småvesker og tasker; lommebøker; kreditkortholdere; pengepunger; lommebøker; toalettvesker, kosmetikk- og sminkevesker; futteraler og etuier for nøkler (lærvarer); futteraler for visittkort; dokumentvesker, dokumentmapper, dokumentholdere; garderobeposer for klær; skoposer; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Detaljsalgstjenester for alle de ovennevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke HiTurn AS, Sagvollveien 1, 2830 RAUFOSS, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:18 Kofferter og reisevesker Klasse:28 Sportsartikler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOBSTER HiTurn AS, Sagvollveien 1, 2830 RAUFOSS, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:18 Kofferter og reisevesker Klasse:28 Sportsartikler 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KAMBI Global IP and Support Services LP, Woodbourne Hall PO Box 3162, VG1110 TORTOLA, VG Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Pedagogisk programvare inneholdende instruksjoner for spill av kortspill; software for spill av pokerspill, kasino og veddemål; kassetter, innsatser, disker, plater og programmer for data- og videospill; deler og tilbehør for det forannevnte; software; datamaskiner; datahardware; DVD-er; CD-er. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salgsfremmende tiltak; meningsmåling; PR-virksomhet; organisering av varemesser, utstillinger, begivenheter (events) og andre aktiviteter for kommersielle eller markedsføringsmessige formål; markedsundersøkelser, markedsstudier og markedsanalyser; innsamling og systematisering av informasjon i databaser; rådgivning og konsultasjoner vedrørende administrasjon og organisasjon av bedrifter; rådgivning om forretningsledelse; profesjonell bedriftsrådgivning. Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av poker, veddemål, spill og gambling via datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til flerbrukernettverkssystemer som gir tilgang til informasjon og tjenester for spill og veddemål via fjernsyn, internett, andre nettverk og andre media- eller kommunikasjonskanaler. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdnings- og sportslige tjenester tilveiebrakt offline og online fra en database eller fra internett; bookmakervirksomhet innen sport og idrett; organisering og drift av lotterier og veddemål; arrangering og gjennomføring av tevlinger og konkurranser, herunder offline og online ved hjelp av databaser eller internett; tjenester innen området for veddeløp, vedding og veddemål, lykkespill, underholdning, bingo, kasino, gambling, elektroniske spill, mediaspill, turneringer for poker og andre kortspill, actionpregede ferdighetsspill og lotterier, herunder online via en database, telekommunikasjon og internett; tilveiebringelse av interaktive spill-, gamblingog kasinotjenster; arrangering og gjennomføring av konferanser, kongresser, seminarer, symposier og arbeidsgrupper (workshops); utgivelse av bøker og blader; organisering av varemesser, utstillinger, begivenheter (events) og andre aktiviteter for kulturelle eller pedagogiske formål; underholdning; underholdningsinformasjon; organisering av konkurranser; spilltjenester tilveiebrakt online fra et datanettverk; treningsleirtjenester; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utgivelse, redigering, utleie og kommunisering av bøker, aviser, blader, artikler for aviser og blader, spalter, tekster og tidsskrifter, også ved elektronisk hjelp; informasjon relatert til de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TYRRELLS Tyrrells Potato Chips Ltd, Tyrrells Court, Stretford Bridge, HT69DQ HEREFORDSHIRE, LEOMINSTER, GB Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:29 Klasse:30 konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; spiselige oljer og fett, potetgull, pommes frites, kokte og friterte grønnsaker, snacks, nøtter. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, müsli, müslibarrer. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMURFENE Studio Peyo SA, Chemin Frank-Thomas 36, 1208 GENÈVE, CH Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:3 Klasse:9 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:35 Markedsføring og reklame av et utvalg av varer og tjenester, via alle kommunikasjonsmedier, også via Internet; utarbeide markedsføringsmateriale og reklamemateriale for all informasjon og databærere, for bruk på utsalgssteder, og til bruk i alle kommunikasjons medier, inkludert bruk som websider; markedsføring, herunder markedsføring rettet mot salg, og tjenester rettet mot allmennheten når det gjelder et utvalg av varer og tjenester, via alle kommunikasjonsmedier, også via Internet; spredning av reklamemateriale, brosjyrer, premier, gaver og prøver; demonstrasjon av varer; e-post markedsføring; markedsføringstjenester for et utvalg av varer og tjenester, via alle kommunikasjonsmedier, også via Internet; markedsføringsstudier, forskning og analyse; analyse av hvordan kunder responderer på reklame; bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; kontortjenester; assistanse og konsultasjon for etablering og ledelse og utsalgssteder; sammenstilling og fremvisning av varer i klasse 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35 og 41 som nevnt ovenfor for å gjøre det beleilig for kunden å se og kjøpe varene; informasjonstjenester og rådgivning i forhold til alle de forannevnte tjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Livsbok Kreftforeningen, Postboks 4 Sentrum, 0101 OSLO, NO Klasse:36 Veldedig innsamling, innsamling til humanitære formål. Klasse:45 Begravelsesbyråer. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet FR (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ANYROADTOUR Auto Escape, 137 rue Jacquard, PERTUIS, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:39 Klasse:41 Klasse:43 Reiseforberedelser, herunder å planlegge og utarbeide reiseruter, plassbestilling til reise, reservering og utleie av kjøretøy med eller uten sjåfør for transport av mennesker, informasjon om transporten av mennesker. Organisering av sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder plassbestilling av seter for show eller sportsarrangement, utleie av stadion fasiliteter, sportshaller, showrom, arrangering av show; produksjon og impresariotjenester, sportsarrangement, konkurranser eller show, herunder; utdannelse og opplæring av idrettsfolk; sportslige og kulturelle aktiviteter. Hotell, pensjonat, losji og restaurant (mat) reservering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SWITCHBACK HiTurn AS, Sagvollveien 1, 2830 RAUFOSS, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:18 Kofferter og reisevesker Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg Klasse:28 Sportsartikler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOFT BITES SUPERMIX BRYNILD Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 FREDRIKSTAD, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:30 Pastiller, drops, tyggegummi, karameller, sjokolade- og sukkervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke FOLLO BIL GRUPPEN AS, Postboks 119, 1401 SKI, NO Christian Andresen, Idrettsveien 20, 1400 SKI, NO Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Prosess Industri AS, Skutvikskaret 2, 6005 ÅLESUND, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:7 Maskiner og dertilhørende deler og utstyr; pumper (maskiner), motorer (unntatt for landkjøretøyer). 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HPX3 Belron Hungary Kft - Zug Branch, Gotthardstrasse 20, 6304 ZUG, CH Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:1 Klasse:17 Klasse:37 Harpikser inkludert i denne klassen; kunstige harpikser; syntetiske harpikser; ubehandlede akrylharpikser. Harpikser inkludert i denne klassen; akrylharpikser; kunstige og syntetiske harpikser (halvferdige produkter). Vedlikeholds- og reparasjonstjenester for glass og kjøretøyfrontruter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Miller Brewing International Inc, 3939 West Highland Boulevard, WI53208 MILWAUKEE, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:32 Øl, mineral- og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; sirup og andre preparater for å lage drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/106,626 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TREPN Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Programvareapplikasjon som måler andre applikasjoners sanntid energiforbruk eller strømbruk. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kull AS, Lagerveien 1, 4033 STAVANGER, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av klær, sko, smykker, skjerf, belter, vesker, stearinlys, såper, interiørvarer, møbler, kurver, tekstilvarer, duker, brikker, sengetepper, glassvarer og keramikk og gaveartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FKH FK Haugesund, Rogalandsgata 92, 5522 HAUGESUND, NO Deloitte Advokatfirma AS, Sundgaten 119, 5527 HAUGESUND, NO Klasse:9 Klasse:18 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:30 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; CDplater, DVD-filmer, datamaskiner, dataprogrammer, dataspillprogrammer, lommekalkulatorer, lommeradio, ringelyder til mobiltelefoner, telefonapparater, mobiltelefoner. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker. Tekstiler og tekstilvarer; ikke opptatt i andre klasser, herunder badetøy, håndklær, sengetøy. Klær, fottøy, hodeplagg; herunder badetøybekledning, barnetøy, bukser, hettegenser, hettejakker, gensere, jakker, kjoler, shorts, skjerf, skjorter, skjørt, slips, sokker, trøyer, t-skjorter, tøysko, sportsklær, yttertøy, fotballtøy, fotballsko. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; herunder bager med og uten hjul, baller, fotballer, elektroniske spill og spillapparater, kortspill. Næringsmidler av korn eller mel; herunder bakverk, brød, konditorvarer, kaker, kjeks, musli, småkaker; sjokolade; sukkertøy; iskrem. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet; sending av fjernsynsprogram og radioprogram; bredbåndtjenester; mobiltelefontjenester, telefontjenester; tilveiebringelse av ringelyder til mobiltelefon. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fysisk trening; organisering av sportskonkurranser; treningsleirtjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; utleie av idrettsplasser og stadium. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Per Aarskog AS, Gran, 1914 YTRE ENEBAKK, NO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - Klasse:16 maskiner. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:23 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:26 Klasse:28 Garn og tråd for tekstile formål. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Globo Foods Limited, 482 Mu 1, Soi Pookmitr, Rod Rang Kao Road, SAMRONGTAI, PHRAPADAENG, SAMUTPRAKARN, TH Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:30 Salt for konservering av matvarer; rundstykker, kjeks, maltkjeks; mandelkonfektyrer; chilipasta; thaikonfektyrer; krydderier, sauser(smakstilsetninger), sauser (ikke salatdressinger); salatdressinger; pannekaker; sennep; majones; karripasta; mel til matlaging, mel til frityrsteking, rismel (til matlaging), hvete (til matlaging); kornsupper; nudler (ukokte); kokt ris (posjonspakket); smaksforsterkere, smakstilsetninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet DE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ligosan Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, HANAU, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske preparater, nemlig antibiotika, kjemoterapeutiske og anti-infektive midler; forannevnte varer eksklusivt for dentale formål; materiale til tannplombering og til tannavtrykk. Kirurgiske, medisinske, dentale og veterinære instrumenter og utstyr; kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske varer, kirurgisk suturmateriell. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALGORITHMICS Algorithmics Trademarks LLC, c/o The Corporation Trust Co, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, DE19801 WILMINGTON, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO Klasse:9 Klasse:35 Programvare for finansierings risiko administrasjon og måling; programvare for organisering og befesting av finansierings informasjon angående beregning av verdipapirer og beregning av kredittverdi av obligasjoner og andre verdipapirer; programvare for bruk i finansierings analyse, kreditt risiko taksering for kommersiell lån og kommersiell administrerende kreditt risiko og måling, programvare for datalagring på det finansielle marked; nemlig, programvare for organisering og drifting av system for lagring, gjenfinning og håndtering av store mengder av all type data på det finansielle marked; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukkingsapparater. Besørge administrative og målings tjenester for finansiell risiko vurdering; besørge administrative og målings tjenester for organisering og befesting av finansiell informasjon angående beregning av verdipapirer og beregning av kreditt verdi av obligasjoner og andre verdipapirer; besørge administrative og målings tjenester for finansiell analyse; besørger administrative og målings tjenester for kreditt risiko taksering av kommersiell utlån og kommersiell administrerende kreditt risiko; besørge tjenester i assistanse med arbeids- og administrerende delen av forretningen når det gjelder den finansielle risiko administrasjon og målingen ved å besørge adgang til konsulenter, ingeniører og prosjekt ledere under og etter implementeringsprosessen av finansiell risiko administrasjon og målingssystemer; besørge informasjonsteknologi hjelpesenter tjenester for kunder for å besørge støtte både før og etter arbeidstid av finansiell risiko administrasjon og målingstjenester; besørge administrativ og målingstjenester for datalagring på det finansielle marked; nemlig, besørge administrativ og målingstjenester for organisering og drifting av system for lagring, gjenfinning og forvaltning av store mengder av all type data på det finansielle marked; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Klasse:36 Klasse:41 Klasse:42 kontortjenester. Finansielle tjenester vedrørende strategisk risiko administrasjon og måling; finansiell konsultering angående finansiell risiko administrasjon og måling; finansielle tjenester vedrørende organisering og befesting av finansiell informasjon vedrørende beregning av verdipapirer og beregning av kreditt verdi av obligasjoner og andre verdipapirer; finansielle tjenester vedrørende finansiell analyse, kreditt risiko taksering for kommersiell utlån og kommersiell kreditt risiko administrasjon og måling; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Utdannings- og opplæringstjenester, nemlig, lede klasser, seminarer, konferanser og workshops, og besørge online utstillinger, demonstrasjoner og interaktive utstillinger, alt i samme felt av finansiell risiko taksering, beregning av verdipapirer og beregning av kreditt verdien av obligasjoner og andre verdipapirer, analyse, kreditt risiko taksering for kommersiell utlån og kommersiell kreditt risiko administrasjon, finans, investeringer, lån, verdipapirer, obligasjoner, aksjer, felles fond, og finansielle marked, og besørge kurs materiale i form av brosjyrer, manualer, bøker, arbeidsbøker, arbeidshefter, eksempler og online web sider og innhold fordelt i slik sammenheng; utdannings og øvelses tjenester, nemlig, lede klasser, seminarer, konferanser og workshops, og besørge online utstillinger, demonstrasjoner og interaktive utstillinger for data programvare for finansiell risiko administrasjon og måling, for data programvare for organisering og befesting av finansiell informasjon vedrørende beregning av verdipapirer og beregning av kreditt verdi av obligasjoner og andre verdipapirer, og for data programvare for bruk i finansiell analyse, kreditt risiko taksering for kommersiell lån og kommersiell kreditt risiko administrasjon og måling; utdannings- og opplæringstjenester, nemlig, lede klasser, seminarer, konferanser og workshops, og besørge online utstillinger, demonstrasjoner og interaktive utstillinger for tredjemann for å lære programvare implementering og vedlikeholdstjenester; utdannings- og opplæringstjenester, nemlig, lede klasser, seminarer, konferanser og workshops, og besørge online utstillinger, demonstrasjoner, og interaktive utstillinger for tredjemann for å lære datalagring på det finansielle marked; nemlig, å lære om organisering og operering av system lagring, gjenfinning og forvaltning av store mengder av all type data på det finansielle marked; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Konsulenttjenester vedrørende finansiell risiko administrasjon og måling; konsulenttjenester vedrørende organisering og befesting av finansiell informasjon angående beregning av verdipapirer og kredittverdighet av obligasjoner og andre verdipapirer; konsulenttjenester vedrørende finansiell analyse, kredittrisiko taksering for kommersiell utlån og kommersiell administrerende kredittrisiko og måling; konsulenttjenester relatert til datalagring på det finansielle marked; nemlig, organisering og drifting av system for lagring, gjenfinning og håndtering av store mengder av enhver type data på det finansielle marked; programvareimplementering og vedlikeholdstjenester; design og utvikling av 11

12 registrerte varemerker /11 datamaskiner og dataprogrammer, juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALARMINSIGHT ABB AS, Postboks 94, 1375 BILLINGSTAD, NO ip.coop (IPR SA), Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, NO Klasse:9 Klasse:37 Klasse:42 Vitenskapelige, fotografiske, optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for inspeksjon, veiing, måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater og instrumenter for gjennomføring, veksling, omforming, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere; innspillingsbar minneplate; databehandlingsutstyr og datamaskiner; maskinvare og programvare for kontroll og styring inkludert slike systemer for prosessautomatisering og olje-, gass- og petrokjemisk industri. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjon, installasjon og vedlikehold av systemer for prosessautomatisering. Vitenskapelige og teknologiske tjenester, forskning og design relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av maskinvare og programvare; design og utvikling av maskinvare og programvare for kontroll, styring, overvåking og administrasjon av prosessautomatisering og industriell olje-, gass- og petrokjemisk industri. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Reisevenn CHAPMAN, Valløveien 170, 3150 TOLVSRØD, NO Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KUDEQ Pharmacia & Upjohn Company LLC, 100 Route 206 North, NJ07977 PEAPACK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater og substanser, medisiner, vaksiner, anti-inflammatoriske preparater; preparater og substanser for behandling av reumatoid artritt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Producera Martin Johnson Agenturer AB, Västmannagatan 66, STOCKHOLM, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; kofferter og reisevesker, håndvesker, attasjekofferter, vesker, ryggsekker, sportsvesker, porteføljevesker, shoppingvesker, portemoneer, etuier i lommeformat, lommebøker, paraplyer, parasoller, belter og spaserstokker. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fortuna Macondo AS, Trondheimsveien 2, 0560 OSLO, NO Klasse:32 Klasse:33 Klasse:43 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRENZETI Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk i behandling av lysosomal-lagrings-sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DNA Mihkku Tostrup Østmo, Teglverksgata 11, 0553 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:38 Klasse:41 Telekommunikasjonsvirksomhet, fremskaffelse av pratested på internett, elektroniske oppslagstavler, meldetjenester, mobiltelefontjenester, radiotjenester, radiokringkasting, satelittoverføring, webradio. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, arrangering og ledelse av konserter, arrangering og ledelse av fester og eventer med DJer, diskotektjenester, filmproduksjon, karaoketjenester, klubbvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KROM - kropp i rom Rom for Dans AS, Marstrandgt 8, 0566 OSLO, NO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet som ytes av personer; utvikling av evner hos mennesker, knyttet til kunst, kultur, kropp og dans. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke R-Safe, Pottemakerveien 18, 7046 TRONDHEIM, NO Klasse:35 Import og salg av klær og utstyr for motorsykkel. Klasse:39 Utleie av bil. Klasse:41 Undervisning, herunder trafikkskole. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AIRBAGS Kims Norge AS, Sandakerveien 56, 0401 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; potetchips, potetskiver, potetbasert snacks, preparerte nøtter. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; chips (kornprodukt), maisbasert snacks, brente mandler, popcorn. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt; nøtter, peanøtter (frukt). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRAKTOR Kims Norge AS, Sandakerveien 56, 0401 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; potetchips, potetskiver, potetbasert snacks, preparerte nøtter. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; chips (kornprodukt), maisbasert snacks, brente mandler, popcorn. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt; nøtter, peanøtter (frukt). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke EWOS Innovation AS, Postboks FLORØ, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Veterinære preparater, nemlig biologiske preparater til veterinære formål, tilsetningsstoffer til dyrefôr for medisinske formål, næringsstoffer for mikroorganismer, preparater for mikroorganismer for medisinsk og veterinær bruk, kjemiske reagenser til medisinske og veterinære formål. Klasse:31 Næringsmidler for dyr, dyrefôr, fôr til marine fiskelarver, fiskefôr, skalldyrlarvefôr; ikkemedisinske tilsetningsstoffer til dyrefôr, fiskefôr, fôr til marine fiskelarver og skalldyrlarver; næringsgivende tilsetningsstoffer til dyrefôr, fiskefôr. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MSL Publicis Groupe SA, 133, avenue des Champs- Elysées, PARIS, FR Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:35 Klasse:41 Markedsføring; organisering, promotering og administrasjon av utstillinger, messer og handelsarrangementer; promotering og administrasjon av musikk- og sportsarrangementer og -messer; messeadministrasjon, regnskapsadministrasjon, prosjektadministrasjon alle relatert til messeutstillinger og handelsarrangementer; markedsføring, promoteringstjenester, plassering av markedsføring, markedsføringstjenester relatert til direkte , utadrettet telemarkedsføringskampanjer, markedsføring, billettsalg, alle relatert til utstillinger; PRtjenester; kommunikasjonsstrategiutvikling og - overvåking; spredning av reklamemateriale; oppdatering av reklamemateriale; produktlansering. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering og utførelse av arrangementer, tilstelninger, symposier, konferanser, kongresser, forsamlinger, kollokvier, kurs, utstillinger, møter, workshops, demonstreringer, fremvisninger, foredrag, presentasjoner; arrangements- og konferanseadministrasjonstjenester; nettverksarrangementer; arrangementer som underholder og tar vare på de som deltar på en konferanse (hospitality-tjenester); audio- og visuelle arrangementer; publikasjonstjenester; publikasjon av manualer, bøker, magasiner, brosjyrer, pamfletter, instruksjonslitteratur, utdannelses- og undervisningsmateriale; kopiskrivingstjenester; råd, informasjon og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenestene; informasjons- og rådgivingstjenester relatert til det forannevnte tilveiebragt on-line fra en datamaskindatabase eller Internett eller via overføring/kommunikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nettfart.no Post- og Teletilsynet, Postboks 93, 4791 LILLESAND, NO Klasse:35 Klasse:42 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Publicis Groupe SA, 133, avenue des Champs- Elysées, PARIS, FR Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:35 Markedsføring; organisering, promotering og administrasjon av utstillinger, messer og handelsarrangementer; promotering og administrasjon av musikk- og sportsarrangementer og -messer; messeadministrasjon, regnskapsadministrasjon, prosjektadministrasjon alle relatert til messeutstillinger og handelsarrangementer; markedsføring, promoteringstjenester, plassering av markedsføring, markedsføringstjenester relatert til direkte , utadrettet telemarkedsføringskampanjer, markedsføring, billettsalg, alle relatert til utstillinger; PRtjenester; kommunikasjonsstrategiutvikling og - overvåking; spredning av reklamemateriale; oppdatering av reklamemateriale; produktlansering. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering og utførelse av arrangementer, tilstelninger, symposier, konferanser, kongresser, forsamlinger, kollokvier, kurs, utstillinger, møter, workshops, demonstreringer, fremvisninger, foredrag, presentasjoner; arrangements- og konferanseadministrasjonstjenester; nettverksarrangementer; arrangementer som underholder og tar vare på de som deltar på en konferanse (hospitality-tjenester); audio- og visuelle arrangementer; publikasjonstjenester; publikasjon av manualer, bøker, magasiner, brosjyrer, pamfletter, instruksjonslitteratur, utdannelses- og undervisningsmateriale; kopiskrivingstjenester; råd, informasjon og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenestene; informasjons- og rådgivingstjenester relatert til det forannevnte tilveiebragt on-line fra en datamaskindatabase eller Internett eller via overføring/kommunikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACCESSSURGERY The McGraw-Hill Co Inc, 1221 Avenue of the Americas, NY10020 NEW YORK, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; nedlastbar programvare til mobile enheter som inneholder undervisningsmateriell innen kirurgi og materiell for medisinsk videreopplæring. Klasse:35 Tilveiebringelse av medikamentdatabaser og - Klasse:38 Klasse:41 ordlister gjennom nettsider. Tilbydelse av nettsider med en interaktiv egenvurdering for medisinstudenter og studentdiagnostiske verktøy. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av undervisningsmateriell innen kirurgi og materiell for medisinsk videreopplæring, nemlig medisinske bøker, journaler, kliniske casestudier med tilhørende vurderinger, videoer, animasjoner, lyd-forelesninger, bilder og illustrasjoner via nettsider. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The McGraw-Hill Co Inc, 1221 Avenue of the Americas, NY10020 NEW YORK, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; nedlastbar programvare til mobile enheter som inneholder undervisningsmateriell innen kirurgi og materiell for medisinsk videreopplæring. Klasse:35 Tilveiebringelse av medikamentdatabaser og - ordlister gjennom nettsider. Klasse:38 Tilbydelse av nettsider med en interaktiv egenvurdering for medisinstudenter og studentdiagnostiske verktøy. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av undervisningsmateriell innen kirurgi og materiell for medisinsk videreopplæring, nemlig medisinske bøker, journaler, kliniske casestudier med tilhørende vurderinger, videoer, animasjoner, lyd-forelesninger, bilder og illustrasjoner via nettsider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACCESSPHYSIOTHERAPY The McGraw-Hill Co Inc, 1221 Avenue of the Americas, NY10020 NEW YORK, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; nedlastbar programvare til mobile enheter som inneholder undervisningsmateriell innen fysiologi og materiell for medisinsk videreopplæring. Klasse:35 Tilveiebringelse av medikamentdatabaser og - Klasse:38 Klasse:41 ordlister gjennom nettsider. Tilbydelse av nettsider med en interaktiv egenvurdering for medisinstudenter og studentdiagnostiske verktøy. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av undervisningsmateriell innen kirurgi og materiell for medisinsk videreopplæring, nemlig medisinske bøker, journaler, kliniske casestudier med tilhørende vurderinger, videoer, animasjoner, lyd-forelesninger, bilder og illustrasjoner via nettsider. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The McGraw-Hill Co Inc, 1221 Avenue of the Americas, NY10020 NEW YORK, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; nedlastbar programvare til mobile enheter som inneholder undervisningsmateriell innen fysiologi og materiell for medisinsk videreopplæring. Klasse:35 Tilveiebringelse av medikamentdatabaser og - ordlister gjennom nettsider. Klasse:38 Tilbydelse av nettsider med en interaktiv egenvurdering for medisinstudenter og studentdiagnostiske verktøy. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av undervisningsmateriell innen kirurgi og materiell for medisinsk videreopplæring, nemlig medisinske bøker, journaler, kliniske casestudier med tilhørende vurderinger, videoer, animasjoner, lyd-forelesninger, bilder og illustrasjoner via nettsider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SIESTA Kemetyl Holding AB, Rörvägen 7, HANINGE, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:1 foreløpig klasse Klasse:3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, herunder midler til rengjøring av grill. Klasse:4 Tennvæske, tennbriketter; tenn-gel; brensel for bruk til grill, herunder grillkull. Klasse:21 Grillutstyr; gjenstander for rengjøring av grill, herunder børster. Klasse:22 foreløpig klasse Klasse:24 Grytevotter og grytekluter. 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Barnas Hus Nordic AS, Grenseveien 107, 0663 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:18 Bæremeis for bæring av barn; seler og reimer for bæring av barn; bager, vesker og sekker. Klasse:20 Møbler; barnestoler, herunder høye barnestoler; puter; ammeputer; senger og reisesenger for barn, stellebord; lekegrinder; vippestoler; poser av dun, tekstiler eller syntetisk material for barnevogner. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, herunder sengetøy, putevar, laken, lakenposer, pledd, sengetepper, leke- og krabbetepper for barn, håndklær, kluter av tekstil for stell av barn; dyner; stellematter til bruk ved bytting av bleier og klær. Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg, herunder yttertøy, parkdresser, regntøy, jakker, klær av ull, undertøy, sokker, strømpebukser, fleece-klær, skjorter, kjoler, bunader, kåper; tekstilbleier. Klasse:35 Detaljhandel-, postordre- og internettsalg av ovennevnte varer, samt leker, bøker, spill, barnevogner, sykkelvogner for transport av barn, bestikk og servicer til barn og spedbarn, tåteflasker, tutekopper og kopper til barn, gåstoler for barn, kosmetiske produkter for stell av barn, ikke-medisinske våtservietter, badebaljer, bilseter for barn, innretninger for sikring av barn i hjemmet og under transport, engangsbleier, bleiebøtter, potter og toalettseter for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/042,225 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AGENOX NOX Technologies Inc, 1291 Cumberland Avenue, IN47906 WEST LAFAYETTE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:3 Klasse:5 Klasse:9 Klasse:10 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; ikke-medisinske hudpleiepreparater, nemlig kremer, lotion, gel, tonere, rensemidler, serumer, ansiktsmasker, midler til aknebehandling, eksfolierende preparater; kosmetikk, nemlig øyenskygge, øyeblyanter, ansiktspudder, rouge, leppestift, leppeblyanter, flytende foundation, concealere. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; dietetiske og ernæringsmessige tilskudd og måltidserstatningsdrikker. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, opptaksplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; massasjepaarater og - instrumenter for massering av huden; hudbehandlingsutstyr, nemlig elektriske apparater for påføring av kosmetikk og lotion på huden; sett bestående av elektriske applikatorer for påføring av kosmetikk og lotion på huden med tilleggsbørster, -svamper og - kammer. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Privilegio NPG Wealth Management SarL, 38, Parc d'activités de Capellen, 8308 CAPELLEN, LU Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:35 Klasse:36 Reklamevirksomhet, annonsevirksomhet, bedriftsledelse, bedriftsadministrasjon, kontorfunksjoner. Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIDSONA Midsona AB, Box 21009, MALMÖ, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:3 Klasse:5 Klasse:10 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; sjampo, balsam, hårkurer, hårpsray, hårskum, hårgelé og dusjkremer; deodoranter for personlig bruk; hårfargingsmidler; kosmetiske preparater for hudpleie; fargestoffer for kosmetisk bruk. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Hygieniske preparater for medisinske formål, også med desinfiserende virkning, for behandling og vedlikehold av kontaktlinser; nesedråper, nesespray, øyebadevann, øyedråper; mineralkosttilskudd; vitaminbasert kosttilskudd; mineralvann for medisinske formål; boitekniske produkter; solbeskyttelsesmidler; produkter mot solbrenthet for farmasøytisk bruk; liniment mot solbrannskader; medisinske og farmasøytiske preparater for slanking; medisinske oljer; medisinske urter; urtete for medisinsk bruk; vitaminpreparater; myggmiddel; energidrikk som kosttilskudd. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Medisintekniske produkter; doseringshjelpemidler for legemidler. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Helsekostprodukter hovedsakelig basert på kjøtt, fjærkre, vilt, kjøttekstrakt, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, egg, melk og melkeprodukter; dietetiske preparater hovedsakelig basert på ovennevnte varer. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Helsekostprodukter hovedsakelig basert på eller i form av ovennevnte produkter; helsekostprodukter i form av produkter laget av soja, mel og / eller malt; riskaker; snacks og naturlig godteri tilvirket av korn; snacksprodukter og kjeks tilvirket på basis av stivelse; snacksprodukter basert på ris og korn; dietetiske preparater hovedsakelig basert på næringsmidler av mais, korn eller ris; kaffebaserte, sjokoladebaserte eller kakaobaserte drikker. Øl; mineralvann, kullsyreholding vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/10-2010.02.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 07/10-2010.02.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 07/10-2010.02.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer