nr 49/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 49/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 49/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAMBU Babyshop AS, Billingstadsletta 22, 1396 BILLINGSTAD, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, herunder tepper, pledd, smekker og sengetøy, blant annet til barn og babyer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, herunder til barn og babyer. Klasse 35 Salg av ovennevnte varer, herunder på nettet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EUREST AS, Postboks 219, 1379 NESBRU, Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester; kafeer; kantiner; restauranter; snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Babyshop AS, Billingstadsletta 22, 1396 BILLINGSTAD, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, herunder tepper, pledd, smekker og sengetøy, blant annet til barn og babyer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, herunder til barn og babyer. Klasse 35 Salg av ovennevnte varer, herunder på nettet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/365,736 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOLARICE Medtronic Vascular, Inc., 3576 Unocal Place, US- CA95403 SANTA ROSA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Medisinske katetere og ballongkatetere. 3

4 registrerte varemerker nr 49/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BASISFOT AS, Barstølveien 7A, 4636 KRISTIANSAND S, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Medisinske forbindingsstoffer, medisinske forbindingsmateriale, medisinske preparater og substanser til hudpleie. Klasse 10 Materialer for forbindingsstoffer, elastiske bandasjer; ortopediske artikler; innleggssåler for sko; ortopediske såler; kompresjons- og støttestrømper for medisinsk bruk. Klasse 25 Fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US- GA30313 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 32 Drikker, nemlig drikkevann, smakstilsatt vann, mineralvann og kullsyreholdig mineralvann; og andre ikke-alkoholholdige drikker, nemlig brus, energidrikker og sportsdrikker; fruktdrikker og juice; saft, konsentrat og pulver for fremstiling av drikke, nemlig smakstilsatt vann, mineralvann og kullsyreholdig mineralvann, brus, energidrikker, sportsdrikker, fruktdrikker og juice. EUROPRIS AS, Postboks 1421, 1602 FREDRIKSTAD, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; tøyskyllemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; oppvaskmiddel; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MISSTACHE The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 35 Veldedighetstjenester, nemlig fremming av allmenn interesse og bevissthet omkring menns helsespørsmål, via online, sosiale media, og/eller trykte kampanjer. 4

5 registrerte varemerker nr 49/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIFTROLLER Wik Solutions AS, Alvøens skolevei 3, 5179 GODVIK, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; malmer, løfteanordninger av metall; stillas av metall; Klasse 7 stativer av metall; konstruksjoner av metall [bygninger]. Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; transportbånd. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av bygningsmaskiner; salg av stillaser og stativer; salg av transportbånd; salg og utleie av sikkerhets- og verneutstyr. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet tilknyttet de angitte varene i klasse 6 og 7; vedlikeholdsvirksomhet; utleie av bygningsmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/278,143 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROSHIELD The Gillette Company, One Gillette Park, US-MA02127 BOSTON, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 8 Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og barberblader; dispensere, kassetter, holdere og patroner, alle spesielt utformet for og inneholdende barberblader; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAFAEL MINT AS, Lønnhaugen allé 5, 0374 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software)[nedlastbar programvare]; programvarer [innregistrerte edb programmer, software]. Klasse 35 Bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner om forretninger; forhandlinger og sluttføringav kommersielle transaksjoner for tredjepart; forretningsevaluering; forretningsinformasjoner;konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; oppdateringog vedlikehold av data i databaser; regnskapsanalyser; rådgivning for forretningsledelse;systematisering av informasjon for bruk i databaser; økonomisk planlegging; økonomiskeberegninger. Klasse 36 Finansanalyser; finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; finansrådgivning;konsulentbistand i skattespørsmål; rådgivning i finansielle spørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAMBOOMOOD BAMBUS KLÆR AS, Postboks 1099, 1510 MOSS, Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål. Bambusgarn. Klasse 24 Baderomstekstiler (frottématter, håndklær og kluter). Sengeklær. Bambusstoffer. Klasse 25 Barnetøy. Bekledning for syklister. Belter(bekledning). Fottøy. Klær. Morgenkåper. Pyjamaser. T-skjorter. Truser. Undertøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CSUB SØRKOMP AS, Skilsøveien 388, 4818 FÆRVIK, Klasse 19 Konstruksjoner i komposittmateriale til bruk under havoverflaten og på havbunnen ved olje og gassutvinning. Konstruksjoner i komposittmateriale til bruk under havoverflaten og på havbunnen ved produksjon og lagring av fornybar energi. Klasse 40 Produksjon av konstruksjoner i komposittmateriale til bruk under havoverflaten og på havbunnen ved olje og gassutvinning. Produksjon av konstruksjoner i 5

6 registrerte varemerker nr 49/14 komposittmateriale til bruk under havoverflaten og på havbunnen ved produksjon og lagring av fornybar energi. Klasse 42 Utvikling og design av konstruksjoner i komposittmateriale til bruk under havoverflaten og på havbunnen ved olje og gassutvinning. Utvikling og design av konstruksjoner i komposittmateriale til bruk under havoverflaten og på havbunnen ved produksjon og lagring av fornybar energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SØRKOMP AS, Skilsøveien 388, 4818 FÆRVIK, Klasse 19 Konstruksjoner i komposittmateriale til bruk under havoverflaten og på havbunnen ved olje og gassutvinning. Konstruksjoner i komposittmateriale til bruk under havoverflaten og på havbunnen ved produksjon og lagring av fornybar energi. Klasse 40 Produksjon av konstruksjoner i komposittmateriale til bruk under havoverflaten og på havbunnen ved olje og gassutvinning. Produksjon av konstruksjoner i komposittmateriale til bruk under havoverflaten og på havbunnen ved produksjon og lagring av fornybar energi. Klasse 42 Utvikling og design av konstruksjoner i komposittmateriale til bruk under havoverflaten og på havbunnen ved olje og gassutvinning. Utvikling og design av konstruksjoner i komposittmateriale til bruk under havoverflaten og på havbunnen ved produksjon og lagring av fornybar energi. FYRLYKTA STIFTELSEN, Hamburgerskuret Phønixbrygga, 1606 FREDRIKSTAD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; publikasjoner; opplæringsmanualer. Klasse 41 Kulturelle aktiviteter; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs og seminarer. Klasse 43 Midlertidig innlosjering. Klasse 44 Helsetjenester. Klasse 45 Sosiale tjenester, nemlig barnevernstjenester og fremskaffing av fosterhjem for barn og ungdom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Swedbank Franchise AB, Box 644, SE STOCKHOLM, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; handelsinformasjon og rådgivning; innhenting, fremskaffelse av virksomhetsopplysninger; datasøkning for andre i dataregistrer og databaser; on-line annonsering på datanettverk; on-line annonsering på Internet og andre globale datanettverk; oppdatering og spredning av annonse- og reklamemateriale; sammenstilling av tjenesteutbud for andre; formidling av forretningsforbindelser for andre; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, forretningsinformasjon, bedriftsinformasjon, forretnings- og selskapsutredninger; forretningsvurdering; markedsprisanalyser; bistand ved foretaksledelse; bokføringstjenester; deklarasjonsbyråer; økonomisk prognoser; datariserede registreringshåndteringer; konsulenttjenester i forbindelse med personaladministrasjon; markedsundersøkelser; prtjenester; public relation [PR-virksomhet]; profesjonell foretakskonsultasjon; revisjon og revisorarbeide. Klasse 36 Eiendomsmegling; forvaltning, utleie og vurdering av fast eiendom; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, 6

7 registrerte varemerker nr 49/14 megler- og formidlingsvirksomhet vedrørende forannevnte tjenester; forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; monetær virksomhet; finansanalyser; betalingskort tjenester; finansielle garantitjenester; kausjonisttjenester; eiendomsformidlig (leiligheter); meglervirksomhet, forretninger med fast eiendom, bestyrelse av fast eiendom; børsmegling, børsnotering; leasing av fast eiendom; eiendomsagenturer, eiendomsforvaltning; formynderskap med rett til å forvalte betrodde midler; økonomisk forvaltning, forvaltning av formuer; formuesforvaltning; hypotekbanker; forvaltning av utleie hus; forvaltning av utleiekjøp; husleieinnkreving; inkassoforretninger; tjenester i forbindelse med innkasso og innkreving og inkassobyråer;; organisering av innsamlinger; forsikringsgarantitjenester; utleie av leiligheter; verdipapirmeglertjenester; taksering og verdifastsettelse; garantitjenester i forbindelse med ulykkesforsikring; elektronisk overføring av penger og fond; sykeforsikringstjenester; sjøforsikringstjenester; skatteberegning og skatterådgivningstjenester; skattetakseringstjenester; sparebanktjenester. Klasse 42 Utvikling av data og software til bruk for eiendomsmegling og eiendomsforvaltning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; industrielle analyser og forskningstjenester; design og utvikling av datavare og software; leasing av tilgangstid til databaser; utleie av datamaskiner, konsultasjoner innen datamaskinvare, dataprogrammering, oppdatering av dataprogramvare, utforming av dataprogramvare; formynderskap; utleie av salgsautomater. Klasse 45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VICTAULIC Victaulic Company, 4901 Kesslersville Road, US- PA18040 EASTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Automatisk drevne ventiler, pneumatiske og elektriske ventiler, kontroll- /reguleringsventiler; brannsprinkler, brannsprinkleraggregater, klammer/braketter og brannsprinkleranleggssystemer; apparater for branndeteksjon og brannslukking og kontroll- /styringssystemer, varme, røyk og flammedetektorer og sensorer, elektriske brytere; rørprodukter til brannsikring, nemlig fleksible metalltuber/-hylser, fleksible metallrør, beslag, armaturer, ventiler og slanger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rusånes Fabrikker AS, Rusånes, 8255 RØKLAND, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall Klasse 19 Bygningsmaterialer, transportable hus, bygningsmaterialer ikke av metall, prefabrikerte hus (byggesett) Klasse 37 Byggevirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HERSCHEL SUPPLY COMPANY Herschel Supply Company Ltd., Alexander Street, CA-BCV6A1E1 VANCOUVER, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Laptop-vesker; laptop-muffer; vesker og beholdere spesielt tilpasset for å holde eller bære bærbare telefoner og telefonutstyr og -tilbehør; datavesker; kurérvesker spesielt tilpasset for bærbare pc-er (laptops); kurérvesker spesielt tilpasset for lesebrett; kurérvesker med hjul spesielt tilpasset for bærbare pcer (laptops); solbriller; etuier for briller og solbriller; kameraetuier; vesker for kamera og fotoutstyr; bæreetuier for mobile datamaskiner; trillekofferter spesielt tilpasset for laptop og notebook datamaskiner; beskyttende deksler og etuier for nettbrett; beskyttende deksler og etuier for mobiltelefoner, laptoper og bærbare mediaspillere; beskyttende etuier for smarttelefoner; bæreetuier for notebook datamaskiner; bæreetuier for datamaskiner; bæreetuier for laptop; mobiltelefonetuier; etuier for mobiltelefoner; etuier for telefoner; bæreetuier for mobiltelefoner; bæreetuier spesielt tilpasset for kalkulatorer og mobiltelefoner; etuier for musikk-, lyd- og relatert elektronisk utstyr, nemlig, etuier for radiomottakere, lydmottakere, forsterkere, kasettspillere, CD-spillere, MP3-spillere, lydmiksere, høyttalere i form av musikkstudiomonitorer, mikrofoner, høyttalere, CD-er, lydbånd, bærbare datamaskiner, antenner, platespillere, lydopptaks-utstyr, og kabler i tilknytning til alt det forannevnte utstyr; bæreetuier, holdere, beskyttende etuier og stativer for strømtilkoblingsutstyr, adaptere, høyttalere og batteriladere, spesielt tilpasset for bruk med håndholdt digitalt elektronisk utstyr, nemlig, datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, kameraer, bærbare mediaspillere; bæreetuier spesielt tilpasset for elektronisk utstyr, nemlig, datamaskiner, 7

8 registrerte varemerker nr 49/14 mobiltelefoner, nettbrett, kameraer, bærbare mediaspillere. Klasse 16 Pennehus; penaler; etuier/bokser for kontorrekvisita; matpakkeposer av tekstil. Klasse 18 Lommebøker; vesker; håndvesker; konvoluttvesker; selskapsvesker; konvoluttvesker for menn; skuldervesker; slyngvesker; små vesker for menn; handlevesker; bager; skolevesker; ryggsekker, nemlig snøresekker brukt som ryggsekker; beltevesker og hoftevesker; bokvesker; boston-vesker (boston bags); rumpetaske; hoftevesker; hobovesker (hobo bags); midjevesker; dokumentvesker; ryggsekker; sekker; skipssekker; kurérvesker; budvesker; militærbager, dressbager for reise, handlevesker, skuldervesker og ryggsekker; handlevesker laget av tekstil; handlevesker laget av stoff; snøre-handlevesker; tekstilhandlevesker; universalvesker; universal bærevesker; store bager; håndbagasjebager; sportsbager; universal sportsbager; universal idrettsbager; bagger og bærevesker for sportsklær; universal-bager for yogautstyr; universal-bager for danseutstyr; universalsportstrillebager; gymbager; harde og myke håndbagasje- og gym-bager; reisevesker; sportsbager og universal-trillebager av lær og lærimitasjoner; bleievesker; vesker for spedbarn-utstyr; sekker for klatrere i form av universal-bærevesker; vesker for campingsekker; strandvesker; reisevesker; reisebager; reisekofferter og -kister; kofferter; dressbager for reise; skipssekker for reise; håndbagasjekofferter; overnattingsbager; skovesker for reise; bager med hjul; reisevesker med hjul; kurérvesker med hjul; shoppingvesker med hjul; handlevesker med hjul; lærvesker; kosmetikkvesker solgt uten innhold; sminkevesker solgt uten innhold; toilettvesker solgt uten innhold; vesker for toilettartikler, visittkortholdere; visittkortholdere i form av lommebøker og vesker; kofferter; dokumentkofferter; kredittkortetuier; kredittkortetuier og -holdere; kredittkortetuier av lær; beautybager solgt uten innhold; overnattingsbager; reisevesker; reisevesker av lær; vesker av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere; holdere for nøkler; nøkkelholdere av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere av lær og huder; læretuier; læretuier for nøkler; lær-nøkkeletuier; dokumentmapper; dokumentmapper laget av lær; dokumentmapper laget av lærimitasjoner; kofferter og dokumentmapper; dokumentmapper; skuldervesker; paraplyer. Klasse 25 Fottøy; sko; støvler; sandaler; hodeplagg; klær, nemlig, shorts, bukser, joggebukser, skjorter, t-skjorter, gensere, treningsgensere, jakker og vester; hatter, hansker. Klasse 28 Bager for skateboard; bager spesielt tilpasset for sportsutstyr. Klasse 35 On-line engrossalg- og detaljsalg-tjenester omfattende vesker, reisekofferter, ryggsekker, etuier, lommebøker, vesker, tilbehør, klær, fottøy, hodeplagg, briller, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, duft- og parfymeprodukter, optiske produkter, kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmet, klokker, mediaprodukter og -publikasjoner, bøker, husholdningsbeholdere og -redskaper, kjøkkentøy, verktøy, leker og spill, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, stearinlys, skrivesaker og papirvarer, puter, tepper og sengetøy; detaljhandeltjenester for vesker, reisekofferter, ryggsekker, etuier, lommebøker, vesker, tilbehør, klær, fottøy, hodeplagg, briller, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, duft- og parfymeprodukter, optiske produkter, kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmet, klokker, mediaprodukter og -publikasjoner, bøker, husholdningsbeholdere og -redskaper, kjøkkentøy, verktøy, leker og spill, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, stearinlys, skrivesaker og papirvarer, puter, tepper og sengetøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KADOR AS, Mathiesensgate 15 A, 2609 LILLEHAMMER, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Herschel Supply Company Ltd., Alexander Street, CA-BCV6A1E1 VANCOUVER, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Laptop-vesker; laptop-muffer; vesker og beholdere spesielt tilpasset for å holde eller bære bærbare telefoner og telefonutstyr og -tilbehør; datavesker; kurérvesker spesielt tilpasset for bærbare pc-er (laptops); kurérvesker spesielt tilpasset for lesebrett; kurérvesker med hjul spesielt tilpasset for bærbare pcer (laptops); solbriller; etuier for briller og solbriller; kameraetuier; vesker for kamera og fotoutstyr; bæreetuier for mobile datamaskiner; trillekofferter spesielt tilpasset for laptop og notebook datamaskiner; beskyttende deksler og etuier for nettbrett; beskyttende deksler og etuier for mobiltelefoner, laptoper og bærbare mediaspillere; beskyttende etuier for smarttelefoner; bæreetuier for notebook datamaskiner; bæreetuier for datamaskiner; bæreetuier for laptop; mobiltelefonetuier; etuier for mobiltelefoner; etuier for telefoner; bæreetuier for mobiltelefoner; bæreetuier spesielt tilpasset for kalkulatorer og mobiltelefoner; etuier for musikk-, lyd- og relatert elektronisk utstyr, nemlig, etuier for radiomottakere, lydmottakere, forsterkere, kasettspillere, CD-spillere, MP3-spillere, lydmiksere, høyttalere i form av musikkstudiomonitorer, mikrofoner, høyttalere, CD-er, lydbånd, bærbare datamaskiner, antenner, platespillere, lydopptaks-utstyr, og kabler i tilknytning til alt det forannevnte utstyr; bæreetuier, holdere, beskyttende 8

9 registrerte varemerker nr 49/14 etuier og stativer for strømtilkoblingsutstyr, adaptere, høyttalere og batteriladere, spesielt tilpasset for bruk med håndholdt digitalt elektronisk utstyr, nemlig, datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, kameraer, bærbare mediaspillere; bæreetuier spesielt tilpasset for elektronisk utstyr, nemlig, datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, kameraer, bærbare mediaspillere. Klasse 16 Pennehus; penaler; etuier/bokser for kontorrekvisita; matpakkeposer av tekstil. Klasse 18 Lommebøker; vesker; håndvesker; konvoluttvesker; selskapsvesker; konvoluttvesker for menn; skuldervesker; slyngvesker; små vesker for menn; handlevesker; bager; skolevesker; ryggsekker, nemlig snøresekker brukt som ryggsekker; beltevesker og hoftevesker; bokvesker; boston-vesker (boston bags); rumpetaske; hoftevesker; hobovesker (hobo bags); midjevesker; dokumentvesker; ryggsekker; sekker; skipssekker; kurérvesker; budvesker; militærbager, dressbager for reise, handlevesker, skuldervesker og ryggsekker; handlevesker laget av tekstil; handlevesker laget av stoff; snøre-handlevesker; tekstilhandlevesker; universalvesker; universal bærevesker; store bager; håndbagasjebager; sportsbager; universal sportsbager; universal idrettsbager; bagger og bærevesker for sportsklær; universal-bager for yogautstyr; universal-bager for danseutstyr; universalsportstrillebager; gymbager; harde og myke håndbagasje- og gym-bager; reisevesker; sportsbager og universal-trillebager av lær og lærimitasjoner; bleievesker; vesker for spedbarn-utstyr; sekker for klatrere i form av universal-bærevesker; vesker for campingsekker; strandvesker; reisevesker; reisebager; reisekofferter og -kister; kofferter; dressbager for reise; skipssekker for reise; håndbagasjekofferter; overnattingsbager; skovesker for reise; bager med hjul; reisevesker med hjul; kurérvesker med hjul; shoppingvesker med hjul; handlevesker med hjul; lærvesker; kosmetikkvesker solgt uten innhold; sminkevesker solgt uten innhold; toilettvesker solgt uten innhold; vesker for toilettartikler, visittkortholdere; visittkortholdere i form av lommebøker og vesker; kofferter; dokumentkofferter; kredittkortetuier; kredittkortetuier og -holdere; kredittkortetuier av lær; beautybager solgt uten innhold; overnattingsbager; reisevesker; reisevesker av lær; vesker av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere; holdere for nøkler; nøkkelholdere av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere av lær og huder; læretuier; læretuier for nøkler; lær-nøkkeletuier; dokumentmapper; dokumentmapper laget av lær; dokumentmapper laget av lærimitasjoner; kofferter og dokumentmapper; dokumentmapper; skuldervesker; paraplyer. Klasse 25 Fottøy; sko; støvler; sandaler; hodeplagg; klær, nemlig, shorts, bukser, joggebukser, skjorter, t-skjorter, gensere, treningsgensere, jakker og vester; hatter, hansker. Klasse 28 Bager for skateboard; bager spesielt tilpasset for sportsutstyr. Klasse 35 On-line engrossalg- og detaljsalg-tjenester omfattende vesker, reisekofferter, ryggsekker, etuier, lommebøker, vesker, tilbehør, klær, fottøy, hodeplagg, briller, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, duft- og parfymeprodukter, optiske produkter, kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmet, klokker, mediaprodukter og -publikasjoner, bøker, husholdningsbeholdere og -redskaper, kjøkkentøy, verktøy, leker og spill, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, stearinlys, skrivesaker og papirvarer, puter, tepper og sengetøy; detaljhandeltjenester for vesker, reisekofferter, ryggsekker, etuier, lommebøker, vesker, tilbehør, klær, fottøy, hodeplagg, briller, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, duft- og parfymeprodukter, optiske produkter, kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmet, klokker, mediaprodukter og -publikasjoner, bøker, husholdningsbeholdere og -redskaper, kjøkkentøy, verktøy, leker og spill, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, stearinlys, skrivesaker og papirvarer, puter, tepper og sengetøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Herschel Supply Company Ltd., Alexander Street, CA-BCV6A1E1 VANCOUVER, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Laptop-vesker; laptop-muffer; vesker og beholdere spesielt tilpasset for å holde eller bære bærbare telefoner og telefonutstyr og -tilbehør; datavesker; kurérvesker spesielt tilpasset for bærbare pc-er (laptops); kurérvesker spesielt tilpasset for lesebrett; kurérvesker med hjul spesielt tilpasset for bærbare pcer (laptops); solbriller; etuier for briller og solbriller; kameraetuier; vesker for kamera og fotoutstyr; bæreetuier for mobile datamaskiner; trillekofferter spesielt tilpasset for laptop og notebook datamaskiner; beskyttende deksler og etuier for nettbrett; beskyttende deksler og etuier for mobiltelefoner, laptoper og bærbare mediaspillere; beskyttende etuier for smarttelefoner; bæreetuier for notebook datamaskiner; bæreetuier for datamaskiner; bæreetuier for laptop; mobiltelefonetuier; etuier for mobiltelefoner; etuier for telefoner; bæreetuier for mobiltelefoner; bæreetuier spesielt tilpasset for kalkulatorer og mobiltelefoner; etuier for musikk-, lyd- og relatert elektronisk utstyr, nemlig, etuier for radiomottakere, lydmottakere, forsterkere, kasettspillere, CD-spillere, MP3-spillere, lydmiksere, høyttalere i form av musikkstudiomonitorer, mikrofoner, høyttalere, CD-er, lydbånd, bærbare datamaskiner, antenner, platespillere, lydopptaks-utstyr, og kabler i tilknytning til alt det forannevnte utstyr; bæreetuier, holdere, beskyttende etuier og stativer for strømtilkoblingsutstyr, adaptere, høyttalere og batteriladere, spesielt tilpasset for bruk med håndholdt digitalt elektronisk utstyr, nemlig, datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, kameraer, bærbare mediaspillere; bæreetuier spesielt tilpasset for elektronisk utstyr, nemlig, datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, kameraer, bærbare mediaspillere. Klasse 16 Pennehus; penaler; etuier/bokser for kontorrekvisita; matpakkeposer av tekstil. Klasse 18 Lommebøker; vesker; håndvesker; konvoluttvesker; selskapsvesker; konvoluttvesker for menn; skuldervesker; slyngvesker; små vesker for menn; handlevesker; bager; skolevesker; ryggsekker, nemlig snøresekker brukt som ryggsekker; beltevesker og 9

10 registrerte varemerker nr 49/14 hoftevesker; bokvesker; boston-vesker (boston bags); rumpetaske; hoftevesker; hobovesker (hobo bags); midjevesker; dokumentvesker; ryggsekker; sekker; skipssekker; kurérvesker; budvesker; militærbager, dressbager for reise, handlevesker, skuldervesker og ryggsekker; handlevesker laget av tekstil; handlevesker laget av stoff; snøre-handlevesker; tekstilhandlevesker; universalvesker; universal bærevesker; store bager; håndbagasjebager; sportsbager; universal sportsbager; universal idrettsbager; bagger og bærevesker for sportsklær; universal-bager for yogautstyr; universal-bager for danseutstyr; universalsportstrillebager; gymbager; harde og myke håndbagasje- og gym-bager; reisevesker; sportsbager og universal-trillebager av lær og lærimitasjoner; bleievesker; vesker for spedbarn-utstyr; sekker for klatrere i form av universal-bærevesker; vesker for campingsekker; strandvesker; reisevesker; reisebager; reisekofferter og -kister; kofferter; dressbager for reise; skipssekker for reise; håndbagasjekofferter; overnattingsbager; skovesker for reise; bager med hjul; reisevesker med hjul; kurérvesker med hjul; shoppingvesker med hjul; handlevesker med hjul; lærvesker; kosmetikkvesker solgt uten innhold; sminkevesker solgt uten innhold; toilettvesker solgt uten innhold; vesker for toilettartikler, visittkortholdere; visittkortholdere i form av lommebøker og vesker; kofferter; dokumentkofferter; kredittkortetuier; kredittkortetuier og -holdere; kredittkortetuier av lær; beautybager solgt uten innhold; overnattingsbager; reisevesker; reisevesker av lær; vesker av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere; holdere for nøkler; nøkkelholdere av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere av lær og huder; læretuier; læretuier for nøkler; lær-nøkkeletuier; dokumentmapper; dokumentmapper laget av lær; dokumentmapper laget av lærimitasjoner; kofferter og dokumentmapper; dokumentmapper; skuldervesker; paraplyer. Klasse 25 Fottøy; sko; støvler; sandaler; hodeplagg; klær, nemlig, shorts, bukser, joggebukser, skjorter, t-skjorter, gensere, treningsgensere, jakker og vester; hatter, hansker. Klasse 28 Bager for skateboard; bager spesielt tilpasset for sportsutstyr. Klasse 35 On-line engrossalg- og detaljsalg-tjenester omfattende vesker, reisekofferter, ryggsekker, etuier, lommebøker, vesker, tilbehør, klær, fottøy, hodeplagg, briller, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, duft- og parfymeprodukter, optiske produkter, kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmet, klokker, mediaprodukter og -publikasjoner, bøker, husholdningsbeholdere og -redskaper, kjøkkentøy, verktøy, leker og spill, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, stearinlys, skrivesaker og papirvarer, puter, tepper og sengetøy; detaljhandeltjenester for vesker, reisekofferter, ryggsekker, etuier, lommebøker, vesker, tilbehør, klær, fottøy, hodeplagg, briller, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, duft- og parfymeprodukter, optiske produkter, kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmet, klokker, mediaprodukter og -publikasjoner, bøker, husholdningsbeholdere og -redskaper, kjøkkentøy, verktøy, leker og spill, sportsutstyr, matvarer og drikkevarer, stearinlys, skrivesaker og papirvarer, puter, tepper og sengetøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen sju tindar SCOOP AS, Postboks 5880 Majorstuen, 0308 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POLAR POP COUCHE-TARD BRANDS AND FINANCING S.A.R.L., 5, rue Heienhaff, LU-1736 SENNINGERBERG, Luxembourg Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 21 Kopper, krus, sugerør og sugerør kombinert med skjeer. 10

11 registrerte varemerker nr 49/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALTE TEKNISKE AS, Moiveien 5, 4460 MOI, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; utarbeidelse av reklametekster; on-line annonsering på datanettverk; bistand ved forretningsledelse; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; rådgiving vedrørende annonsering og sponsortjenester; forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; salgsfremmende tjenester, for tredjemann; salg av metallfliser og fliser, ikke av metall. Klasse 36 Finansielle tjenester; finansiell sponsorvirksomhet. Klasse 42 Design og utvikling av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; utvikling av sponsorprodukter; design av metallfliser og fliser, ikke av metall. Autohandel Bedarf AS, Postboks 4064 Gulskogen, 3005 DRAMMEN, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 20 Møbler, speil og billedrammer. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COUCHE-TARD BRANDS AND FINANCING S.A.R.L., 5, rue Heienhaff, LU-1736 SENNINGERBERG, Luxembourg Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 21 Kopper, krus, sugerør og sugerør kombinert med skjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CATHAY IMPORT AS, Framgården, Storgata 8, Pb 34, 8006 BODØ, RIKTIG SPOR AS, Torvgata 19, 8005 BODØ, Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; elektrisk sykkel; sykkel, tohjulsykkel, elektriske kjøretøyer. 11

12 registrerte varemerker nr 49/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POOH Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, US-CA91521 BURBANK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater, magnetiske databærer, opptaksdisketter; lyddisketter; lydopptak; lyd- og videoopptak; integrerte kretser (chip) inneholdende musikkopptak; CDer; diskstasjoner; dataspillprogram; dataspillkassetter og -disketter; datasoftware; DVDer (digital versatile disc); digitale videodisketter; optiske og magnetoptiske disketter med opptak; optiske og magnet-optiske diskettspillere og opptakere for audio, video og computerdata; elektriske og optiske kabler; filmer; videospillkassetter; videospilldisketter; videokassetter; videoopptak. Klasse 16 Papir, papp; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; trykksaker; babybøker; bøker; tegneserier; tegneseriehefter; tavler (dry erase board); magasiner; aviser; notepapir; tidsskrift; sandwich-bagger; merkede kort (score cards). Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer; klyper for å holde og fremvise fotografier; figurer og statuer laget av ben, gips, plast, voks eller tre; nøkkelringer, ikke av metall. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); keramiske figurer; sammenleggbare bokser for husholdningsbruk; figurer laget av porselen, krystall, keramikk eller glass; vannflasker av plast. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; actionspill; actionfigurer og tilbehør dertil; baseballballtre; erteposedukker; brettspill; kortspill; mottakshansker (catchers mitt); multiaktivitetsleker for barn; samlefigurer (leker); dukker; klær til dukker; tilbehør til dukker; dukke-lekesett; elektriske actionleker; utstyr solgt som en enhet for kortspill; oppblåsbare leker; mekaniske leker; spillkort; plysjleker; punchballer; dukker, marionetter; snøbrett; snøglober (snow globe); trykkeleker (sqeeze toys); kosedyr; leke-actionfigurer; lekefigurer; vannspruteleker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fornøyelsesparks- og temaparkstjenester; underholdningstjenester utført i eller relatert til temaparker; sceneshow; underholdningstjenester; online interaktive underholdning; tilveiebringe online spill via globale kommunikasjons- og computernettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Silk Lift Kao Kabushiki Kaisha, 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-Ku, JP TOKYO, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Hårpleie- og hårbehandlingskomposisjoner, herunder shampo, preparater for bleking, farging, toning og striping av hår, permanentpreparater og permanentnøytraliseringsmidler, leggevann, hårbalsam og hårrensepreparater, hårspray, hårstylingsprodukter, hårskum, hårvann, hårvoks, hårlakk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ACTIS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Ortopediske hofteimplantater; kirurgiske instrumenter for bruk med ortopediske hofteimplantater. 12

13 registrerte varemerker nr 49/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kao Kabushiki Kaisha, 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-Ku, JP TOKYO, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Hårpleie- og hårbehandlingskomposisjoner, herunder shampo, preparater for bleking, farging, toning og striping av hår, permanentpreparater og permanentnøytraliseringsmidler, leggevann, hårbalsam og hårrensepreparater, hårspray, hårstylingsprodukter, hårskum, hårvann, hårvoks, hårlakk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALOMON CITY TRAIL Salomon SAS, Les Croiselets, FR METZ- TESSY, Frankrike Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 41 Sportslige aktiviteter, organisering av konkurranser og arrangementer innen sport og idrett, organisering av kappløp og konkurranser innen løping og terrengløp; opplærings-, veilednings- og treningstjenester innen sport og idrett; organisering av utstillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/322,726 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOGARTY Edwards Lifesciences Corporation, One Edwards Way, US-CA92614 IRVINE, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 10 Vaskulære og biliære medisinske anordninger, nemlig produkter som fjerner emboli eller tromber, produkter til bruk ved embolektomi, produkter for fjerning, oppløsning, fragmentering og annen sprengning av emboli eller tromber, i den hensikt å reetablere blodstrøm i et kar, og koagelkatetere, trombektromikatetere, embolikatetere, ballongkatetere, okklusjonskatetere, skyllekatetere, koblinger, klemmer, klemkjeveinnsatser, fjærklips, tenger, ballongsonder, kirurgiske klemmer/klips, armatur for mandibulær fiksering, og kirurgiske stifter. NYSE Holdings LLC, 2100 RiverEdge Parkway, 5th Floor, US-GA30328 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 36 Drift og forvaltning av en verdipapirbørs og tilveiebringelse av andre finansielle tjenester i forbindelse dermed. 13

14 registrerte varemerker nr 49/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/369,881 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, opptaksplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; Ethernettsvitsjer; halvlederkretser; Ethernett-kretser; nettverkskretser; svitsjsilikon (switch silicon), nemlig komponenter for Ethernettsvitsjer; deler og komponenter for alle forannevnte varer. Xpliant, Inc., 2315 N. First Street, US-CA95131 SAN JOSE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, opptaksplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; Ethernettsvitsjer; halvlederkretser; Ethernett-kretser; nettverkskretser; svitsjsilikon (switch silicon), nemlig komponenter for Ethernettsvitsjer; deler og komponenter for alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ERFENZA Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk innen onkologi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/369,880 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Xpliant, Inc., 2315 N. First Street, US-CA95131 SAN JOSE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; Nordic Choice Hospitality Group AS, Postboks 2454 Solli, 0201 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 14

15 registrerte varemerker nr 49/14 Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLAMM MIVO HOLDING AS, Postboks 9553 Flisnes, 6047 ÅLESUND, Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; restaurantvogner. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/223,355 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic Choice Hospitality Group AS, Postboks 2454 Solli, 0201 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Qualtrics, LLC, 2250 N. University Parkway, #48C, US- UT84604 PROVO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 42 Tilveiebringelse av softwaretjenester [saas], tilgjengeliggjort via internett og frakoblet, inkludert relaterte produkter og tjenester for tilbakemelding, evaluering og kartleggingsundersøkelser, innsamling av data, integrasjon av data, administrasjon av data, analyse av data, rapportering og rådgivning. 15

16 registrerte varemerker nr 49/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wheeler Industrial Co Ltd, No. 18, 8th. Road, Taichung Industrial Park, TW-407 TAICHUNG, Taiwan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Briller; solbriller; briller for sport; etuier for briller; sykkelcomputere; hjelmer, særlig sykkelhjelmer; alle disse varene så fremt de inngår i klasse 9. Klasse 12 Sykler; motoriserte tohjulinger; komponenter/deler til sykler; komponenter/deler av motoriserte tohjulinger; sykkeldeler; deler av motoriserte tohjulinger; rammer; styrer; stammer; seter; sykkelgafler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PARDANTE Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer til medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/169,787 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CORINZ Sage Products LLC, 3909 Three Oaks Road, US- IL60013 CARY, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Klasse 5 Munnrensemidler, ikke for medisinsk bruk. Munnrensemidler for medisinsk bruk; antiseptiske rensemidler og fuktende munnrensemidler, for medisinsk bruk; munnrensemidler inneholdende klorheksidinglukonat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOCARING Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer til medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LONIVISTA Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer til medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. 16

17 registrerte varemerker nr 49/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GARTOVIO Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer til medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ian Laddikep Jan Arvid Jørgensen, Oppegårdveien 201, 1405 LANGHUS, Klasse 41 Tekstforfattervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen mydnabarcode NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Tilbehør til telefoner, nettbrett og pc-er som inngår i denne klassen; vesker og etuier spesielt tilpasset utstyr i klasse 9 som inkluderer blant annet telefoner, nettbrett og pc-er. Klasse 18 Bager; reisevesker; lommebøker; mapper for betalingskort; bærevesker og -bager; ryggsekker; utstyrsbager; nøkkeletui. Klasse 21 Termos; beholdere for drikke; husholdningsartikler. Klasse 25 Klær, skjerf, halser, slips, hodeplagg og sko. WTW AS, Vestre Rosten 78, 7075 TILLER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer og applikasjoner (software). Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; fremskaffe telekommunikasjonsforbindelser til internett og software løsninger for håndtering av kommunikasjon mellom helsepersonell/legekontor og pasient; tjenester knyttet til elektronisk kommunikasjon mellom helsepersonell/legekontor og pasient. Klasse 42 Teknologiske tjenester; utvikling og oppdatering av dataprogrammer og applikasjoner (data); applikasjonstjenesteleverandørtjenester (ASP) og andre datatjenester til bruk i forbindelse med elektronisk kommunikasjon mellom helsepersonell/legekontorer og pasient. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVERCOLD Carrier Corp, One Carrier Place, US-CT06034 FARMINGTON, USA ADVOKATFIRMAET ARKTIS AS, Postboks 1646 Vika, 0119 OSLO, Klasse 36 Forsikring; tjenester relatert til utvidet garanti for utstyr for luftkondisjonering/air condition for bruk i alle typer kjøretøy som brukes til transport av varer. Klasse 37 Vedlikehold av utstyr for luftkondisjonering/air condition for alle typer kjøretøy som brukes til transport av varer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for kjøling, air-condition, oppvarming, ventilasjon og kjøling; informasjon, råd og rådgivning i forhold til alle de nevnte tjenestene. Klasse 39 Utleie av utstyr for luftkondisjonering/air condition for alle typer kjøretøy som brukes til transport av varer. 17

18 registrerte varemerker nr 49/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IRRI NILU STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING, Postboks 100, 2027 KJELLER, ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Kristian Augusts gate 7 B, 0164 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer og software; nedlastbar software; innregistrert dataprogramvare; databaser, også tilgjengelig online. Klasse 35 Administrasjon av prosjekter; administrativ ordreutførelse/ordregjennomføring; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; forretningsevaluering; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; markedsføring; prokura [handel på andres vegne]; rådgivning for forretningsledelse; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger. Klasse 42 Forskning i forbindelse med miljøvern; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; industridesign; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing; prosjektstudier [tekniske]; sertifiseringstjenester (kvalitetskontroll); softwaretjenester [saas]; tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon, rådgivning og konsulentbistand vedrørende karbonavtrykk; utleie av dataprogrammer; vitenskapelig forskning; vitenskapelige laboratorietjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse 20 Møbler, speil og billedrammer. Klasse 24 Tekstiler; sengetepper; bordduker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOFIT AS, Revhaugen 3 B, 2409 ELVERUM, Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hans Birger Nielsen, Håkonskastet 3, 1453 BJØRNEMYR, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; malmer. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, RUDIS SMOOTHIE AS, TASTATUNET 1, 4027 STAVANGER, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 18

19 registrerte varemerker nr 49/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COMCAT Nordic Fueltech Systems AS, Mellomvika 1, 8622 MO I RANA, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; Klasse 4 garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; belysningsstoffer; lys og veker for lys. Klasse 35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klassene 1 og 4. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NutraQ AS, Postboks 3 Manglerud, 0612 OSLO, Awapatent AB, Box 11394, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 9 Hjelmer til bruk i sport; sportsbriller. Klasse 18 Bager; bager for sport; reisebager; ryggsekker; sekker for fjellklatrere; tursekk; tur- og skibelter. Klasse 20 Liggeunderlag; sitteunderlag; soveposer for camping. Klasse 25 Anorakker; badebukser; badedrakter; badehetter; badekåper; badesandaler; badetøfler; barnetøy; bekledning for syklister; belter [bekledning]; bukser; bysteholdere; fiskevester; fjellbukser; fjelljakker; fjellvotter; fotballsko; fottøy; gensere; gymnastikksko; hansker [bekledning]; hodeplagg; hatter; luer; caps; jakker; klær; klær for gymnastikk; leggings [bukser]; oversokker; overtrekksbukser; ponchoer; regntøy; sjal; skihansker; skinnklær; skinnpels; skistøvler; skjerf; skjorter; sportsskjorter; sko; sokker; sportssko; sportsstøvler; strømper; støvler; støvler for sport; svetteabsorberende strømper; svetteabsorberende undertøy; topper [undertøy]; trikotklær; t-skjorter; vester; våtdrakter for vannsport; votter; fiskehansker; klatreseletøy; svømmevester. Klasse 28 Albu-beskyttere [sportsartikler]; bagger spesielt tilpasset ski, snowboard og surfbrett; baller for spill; baseball-hansker; benskinnebeskyttere [sportsartikkel]; beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær]; boksehansker; cricketvesker; fektehansker; fektemasker; fektevåpen; fiskeagn, kunstige; fiskehaver; fiskekroker; fiskeredskaper; fiskeruser; fiskesneller; fiskesnører; fiskestenger; fjærballer [spill]; flottører for fiske; flottører for svømming og bading; golfbager med og uten hjul; golfhansker; golfkøller; greenfikser [golfutstyr]; gymnastikkapparater; hansker [tilbehør for spill]; hockeykøller; håndvekter [manualer]; in-line skøyter; karabinkroker [sportsartikler]; knebeskyttere [sportsartikler]; kuler for spill; lekeballer; nett [sportsartikler]; overtrekk for ski; racketer; rullebrett; rulleskøyter; seilbrett; ski; skibindinger; skikanter; skiposer; skiskraper; skistaver; skivoks; skøyter [støvel med skøytejern]; slaghansker [tilbehør for spill]; sleder [sportsartikler]; snøbrett; stasjonære treningssykler; staver for stavsprang; surfebrett; tauklemmer [for klatring]; utstyr for bueskyting; vannski. Klasse 35 Salg av hjelmer til bruk i sport, sportsbriller, bager, bager for sport, reisebager, ryggsekker, sekker for fjellklatrere, tursekk og tur- og skibelter, liggeunderlag, sitteunderlag og soveposer for camping, klær og sportsklær nemlig anorakker, badebukser, badedrakter, badehetter, badekåper, badesandaler, badetøfler, barnetøy, bekledning for syklister, belter [bekledning], bukser, bysteholdere, fiskevester, fjellbukser, fjelljakker, fjellvotter, fotballsko, fottøy, gensere, gymnastikksko, hansker, hodeplagg, hatter, luer, caps, jakker, klær for gymnastikk, leggings [bukser], oversokker, overtrekksbukser, ponchoer, regntøy, sjal, skihansker, skinnklær, skinnpels, skistøvler, skjerf, skjorter, sportsskjorter, sko, sokker, sportssko, sportsstøvler, strømper, støvler, støvler for sport, svetteabsorberende strømper, svetteabsorberende undertøy, topper [undertøy], trikotklær, t-skjorter, vester, våtdrakter for vannsport, votter, fiskehansker, klatreseletøy, svømmevester, sportsartikler nemlig albu- beskyttere, bagger spesielt tilpasset ski, snowboard og surfebrett, baller for spill, baseballhansker, benskinnebeskyttere, beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær], boksehansker, cricketvesker, fektehansker, fektemasker, fektevåpen, fiskeagn, kunstige, fiskehåver, fiskekroker, fiskeredskaper, fiskeruser, fiskesneller, fiskesnører, fiskestenger, fjærballer [spill], flottører for fiske, flottører for svømming og bading, golfbager med og uten hjul, golfhansker, golfkøller, greenfikser [golfutstyr], gymnastikkapparater, hansker [tilbehør for spill], hockeykøller, håndvekter [manualer], in-line skøyter, karabinkroker [sportsartikler], knebeskyttere [sportsartikler], kuler for spill, lekeballer, nett [sportsartikler], overtrekk for ski, racketer, rullebrett, rulleskøyter, seilbrett, ski, skibindinger, skikanter, skiposer, skiskraper, skistaver, skivoks, skøyter [støvel med skøytejern], slaghansker [tilbehør for spill], sleder, snøbrett, stasjonære treningssykler, staver for stavsprang, surfebrett, tauklemmer [for klatring], utstyr for bueskyting, vannski. Salg av ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærfe, vilt, konserverte, fryste, tørrede og kokte frukter, konserverte, fryste, tørrede og kokte grønnsaker, melk, melkprodukter, pasta, ris og korn. 19

20 registrerte varemerker nr 49/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOX AS, Darres gate 16, 0175 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Chutney (krydder); desserter; kaker; sauser; småkaker; sorbet [spiseis]. Klasse 32 Fruktdrikker, alkoholfrie; grønnsakjuice. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HELLMANN'S SQUEEZE WITH EASE Conopco Inc, 700 Sylvan Avenue, US-NJ07632 ENGLEWOOD CLIFFS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Majones og salatdressing. organismer. Klasse 5 Kosttilskudd, kosttilskudd inneholdende vitaminer, mineraler, antioksidanter, proteiner, fettsyrer, betaglukaner, planteekstrakter, algeekstrakter, marine ekstrakter; kosttilskudd som tabletter, kapsler, i pulver eller flytende form; kosttilskudd for medisinsk bruk; naturlegemidler, plantebaserte legemidler; måltidserstatningspulver; måltidserstatningsdrikker; måltidserstatningsbarer; måltidserstatningsprodukter for vektreduksjon og vektkontroll; helsekostpreparater bestående av næringsstoffer fra frukt og grønnsaker; helsekostdrikker; dietetiske matvarer; dietetiske tilskudd; ekstrakt fra medisinske planter; dietetiske tilskudd bestående av ekstrakt fra planter, alger, gjær og marine organismer. Klasse 29 Måltidserstatning i form av supper, shakes, smoothies, bars, snackbars, næringsbar, proteinbar; kaffe; iskaffe; ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærfe og vilt, konserverte, fryste, tørrede eller kokte frukter, konserverte, fryste, tørrede eller kokte grønnsaker, melk og melkeprodukter; ekstrakt for supper; tilberedte alger for ernæring for mennesker; matvarer baserende på marine organismer; tørrede alger; ekstrakt fra planter, alger og marine organismer for matlaging. Klasse 30 Karbohydratbaserte næringsblanding for måltidserstatning; ferdigretter hovedsakelig bestående av pasta, ris og korn; müsli, ekstrakt fra gjær for matlaging. Klasse 31 Alger; alger for ernæring for mennesker og dyr. Klasse 32 Alkoholfrie drikker; drikker på basis av kjernemelk; drikkevann; essenser for tilberedelse av drikker; alkoholfrie fruktdrikker; grønnsakjuice; isotoniske drikker; limonade; mineralvann; preparater for fremstilling av drikker; smoothies; sportsdrikker; tabletter for kullsyreholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NUTRAMUNITY NutraQ AS, Postboks 3 Manglerud, 0612 OSLO, Awapatent AB, Box 11394, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 1 Ekstrakter fra planter, alger, gjær og marine organismer for anvendelse i kosmetiske produkter. Klasse 3 Kosmetiske preparater; hudpleieprodukter, nemlig kremer, melk, lotioner, gel og pudder for ansiktet, håret, kroppen og hender; eye gel; face serum, sjampo, conditioner/balsam; kosmetiske preparater inneholdende ekstrakt fra planter, alger, gjær og marine Mikrobryggeriet AS, Bogstadveien 6, 0355 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 40 Bearbeiding av materialer; fremstilling av drikkevarer; brygging av øl. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; bartjenester; midlertidig innlosjering. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer