nr 06/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 06/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SÅ ENKELT SOM WASA Wasabröd AB, Hälsingegatan 43, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, brødsubstitutter og andre brødprodukter; snacks av kornprodukter; kjeks, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, sjokolade og sjokoladebaserte produkter eller produkter inneholdende sjokolade; bakeriprodukter; søte snacks; preparater for kaker; pizzaer og preparater for pizzaer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rema 1000 AS, Postboks 6428 Etterstad, 0605 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker. Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 32. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POSE OFF Diageo Scotland Ltd, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, EH129DT EDINBURGH, GB Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rema 1000 AS, Postboks 6428 Etterstad, 0605 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker. Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 32. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DR. FULLKORN Markedsførern, Åsstubben 68, 0381 OSLO, NO Klasse:30 Brød, bakverk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DETERMA Weifa AS, Hausmanns gate 6, 0133 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:3 Klasse:5 Klasse:35 Klasse:44 Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hudpleieprodukter; kosmetiske kremer for hudpleie; ikke-medisinske preparater alle for pleie av hud, hår og hodebunn; ikkemedisinske hudpleiepreparater; ikkemedisinske hudpleiepreparater, nemlig kremer, øyekremer, dagkremer, nattkremer, lotion, gel, tonere, rensemidler, hudmasker, eksfoliasjonspreparater og peelingpreparater; ikke-medisinske hudpleiekremer og -lotion; hudpleiepreparater, nemlig fruktsyrebaserte peelingpreparater for huden; hudpleieprodukter, nemlig ikke-medisinsk hudserum; rynkefjernede hudpleiepreparater; kosmetiske preparater, nemlig oppstrammende kremer og lotion, kosmetiske produkter for solbading og solbeskyttende preparater; kosmetiske after-sun-preparater; dagkremer med solfaktor. Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; medisinske hudpleiepreparater; farmasøytiske preparater for hudpleie; medisinske kremer for behandling av acne; solbeskyttende midler, nemlig salver mot solforbrenning; produkter mot solforbrenning for farmasøytisk bruk. Detalj- og engroshandelstjenester relatert til de ovennevnte varer i klasse 3 og 5. Medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fondberg Prime Cognac Fondberg Group AB, Box Magasin 2, Frihamnen, STOCKHOLM, SE Advokatfirmaet Nordia DA, Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:33 Alkoholholdige drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ModNation Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, W1F7LP LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Programvare til datamaskin- og videospill. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:41 On-line spilltjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Astero ASTERO AS, Postboks 1023, 6403 MOLDE, NO Klasse:40 Klasse:41 Klasse:44 Materialbehandling etter bestilling fra andre; mekaniske tjenester (bearbeiding av materialer). Arrangering og ledelse av seminarer og kurs, fysisk trening, opplæringsvirksomhet, undervisning, utdanning. Arbeidsrettede rehabiliterings tjenester, rehabilitering ved hjelp av et rehabiliterings program som fokuserer på hele mennesket med vektlegging på et balansert samspill mellom jobb og fritid, mellom kropp og sinn og mellom individet og omverdenen. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BORG RENHOLD AS, Postboks 23, 1713 GRÅLUM, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:37 Renhold- og rengjøringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Beat Sketcher Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, W1F7LP LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Programvare for datamaskin- og videospill. Klasse:28 Leker, spill og leketøy. Klasse:41 On-line spilltjenester. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SELEFA OneMed Group OY, Fagerstagatan 18A, SPÅNGA, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Klasse:5 Klasse:10 Blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:25 Klasse:44 Klær, fottøy, hodeplagg. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DAG REFSNES Kamerakameratene AS, Neuberg gt.14b, 0367 OSLO, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:30 Klasse:41 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; spill tilpasset for bruk med eksterne skjermer; dataspill (programmer); lyd- og/eller bildebærere; eksponerte filmer; magnetiske databærere, grammofonplater, DVD-plater, CD-plater, videobånd; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; brannslukningsapparater. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bøker. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sukkertøy. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; publisering av bøker, aviser og magasiner; produksjon og innspilling av tv-programmer, filmer og videoer. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 BOSTON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:3 Kosmetikk og pleiepreparater for menn og kvinner, nemlig ansiktskremer og bodylotions, ansiktssåpe og såpe til bruk på kroppen, aromaterapi-oljer, eteriske oljer for personlig bruk, og dufter, nemlig parfyme. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Helly Hansen AS, Solgaard skog 139, 1599 MOSS, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:9 Våt- og tørrdrakter for dykking; flyteklær, - drakter, -jakker, -vester og -hjelpemidler; livredningsutstyr, -apparater, -instrumenter, - klær, -drakter, -vester, -jakker, -belter og - tilbehør; svømmevester og -belter; overlevelsesdrakter; drakter for beskyttelse mot ulykker, skader og brann; sikkerhetsseler, -liner og - snorer; deler, komponenter, utstyr og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet, herunder service og vedlikehold av våt- og tørrdrakter for dykking, flyteklær, -drakter, -jakker, -vester og - hjelpemidler, livredningsutstyr, -apparater, - instrumenter, -klær, -drakter, -vester, -jakker, - belter og -tilbehør, svømmevester og -belter, overlevelsesdrakter, drakter for beskyttelse mot ulykker, skader og brann, sikkerhetsseler, -liner og - snorer. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LYKKERINGENE Mestergull AS, Postboks 13, 1431 ÅS, NO Klasse:8 Klasse:14 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Marianne Trafikkskole, Strøket 9, 1383 ASKER, NO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet herunder trafikkopplæring; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LASTACAFT Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:5 Oftalmologiske preparater for forebygging og behandling av allergisk bindehindekatarr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INTELLIFIELD Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, Postboks 306, 1301 SANDVIKA, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:37 Klasse:42 Dataprogrammer, herunder dataprogrammer for visualisering av data i forbindelse med leting og produksjon av olje og gass. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet og olje- og gassbrønn service. Teknologiske tjenester, utvikling av dataprogrammer og andre datatjenester for olje og gass industrien. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: belysning, nemlig, elektriske lamper, lampeskjermer, lampearmaturer, lysarmaturer; apparater og innretninger for belysning, nemlig, lysfiltre, filtre for infrarødt lys og svartfiltre; elektriske lamper, elektriske lysarmaturer og tilbehør til forannevnte varer, nemlig, startere, elektrisk ballast, omformere, tennere, sokler for elektriske lamper og holdere til startere. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kye Systems Corp, No 492, Sec 5, Chongsin Rd, SANCHONG CITY, TAIPEI COUNTY, TW Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:7 Kompressorrengjøringsmaskiner; tørrensingsmaskiner; maskiner for å rense overflater ved hjelp av vann under høytrykk; damprengjøringsmaskiner; elektriske sprøyter for rengjøring som bruker eksplosive materialer; sandblåsemaskiner for rengjøring av overflater; rengjøringsapparater og maskiner; maskiner for rengjøring av gulv; støvsugere; maskiner for vasking av gulv; elektriske vaskemaskiner for husholdningsbruk; høytrykkspumper for rengjøringsutstyr og -installasjoner; trykkvaskmaskiner; støvsugerslanger; elektriske støvsugere og deler dertil; filtre og poser til støvsugere; sugestusser for støvsugere; automatiske gulvskurere; støvsugerroboter; roboter for rengjøring av gulv med trådløst IP kamera for sikkerhetsovervåkingsfunksjon; støvsugerroboter med trådløst IP kamera for sikkerhetsovervåkingsfunksjon; elektriske bonemaskiner og -utstyr; motorer, unntatt for landkjøretøyer, nemlig, støvsugermotorer, motorer til små elektriske husholdningsapparater; filtre og pumper ikke opptatt i andre klasser, nemlig, filtre til støvsugere og luftrensere; elektriske apparater for husholdningsbruk ikke opptatt i andre klasser, nemlig, støvsugere, elektriske bonemaskiner for gulv, elektriske teppebørster, elektriske emulgeringsmaskiner. Klasse:11 Lysrør; lyspærer; bordlamper; taklamper; overlys (down lights); laserlysprojektorer; projeksjonslamper; installasjoner for landskapsbelysning; gatelykter; lysrør; veggbelysning; elektriske lyspærer; lysstoffrør; elektriske lysarmaturer; elektriske lanterner; lampeskjermer; elektriske glødelamper og beslag dertil; lampeføtter; elektriske lykter og fakler for belysning; spotlys; lysekroner; overheadlamper; sikkerhetslamper for underjordisk bruk, gruvelamper; lysreflektorer; lanterner; elektrisk sesongbelysning for dekoreringsformål; lommelykter; høyintensitets lyskastere; lommelyskastere; belysningsapparater i form av flate paneler; lysarmaturer med infrarødt lys; LED lysarmaturer; apparater for belysning, nemlig, lysinstallasjoner; lysarmaturer med bevegelsessensor; elektriske lysskinneenheter; installasjoner, innretninger, apparater, instrumenter og artikler for (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet BX (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SADOLIN LET'S COLOUR Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 6824BM ARNHEM, NL Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:2 Klasse:7 Klasse:8 Klasse:16 Klasse:37 Klasse:40 Klasse:42 Maling, fernisser, lakk; fortynningsmidler og fargestoffer, alle som tilsetninger for maling, fernisser eller lakk; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; primere, appreturfargestoffer; fargestoffer for tre. Maskiner og verktøymaskiner for påsmøring av maling, fernisser, lakk, fargestoffer for tre og for rengjøring av malesaker; fargeblandingsmaskiner; deler til de forannevnte varer; malesprøyteutstyr og sprøytepistoler for maling, skjæremaskiner og høvelmaskiner for malere. Driller (hånddrevne), gjengeskjærere, snittverktøy, palettkniver, håndverkskniver, beskjæringskniver, høvler og andre tilsvarende manuelle redskaper for malere og dekoratører; håndverktøy og apparater for rengjøring av maleredskaper, deler til de forannevnte varer. Artikler til bruk for kunstnere, pensler, ruller og andre tilsvarende innretninger og hjelpemidler for å påsmøre maling, lim, fyllmasse og oljer; malerkoster og -pensler, rullesett; malekar, - bøtter og -rister; innlegg for malekar; maleruller, rulleskaft og -bøyler; stensiler til bruk i forbindelse med maling; paletter; klebemidler for papirvarer, for kontor- og husholdningsbruk; klebebånd for kontor- eller husholdningsbruk; publikasjoner angående utsmykning og innredning av bygninger. Rådgivnings- og informasjonstjenester vedrørende byggsanering, renovering, utsmykning og maling av bygninger. Bearbeiding av materialer, herunder i sammenheng med blanding og brekking av maling og malerfarger. Rådgivningstjenester og assistanse vedrørende interiørdesign, når interiøret møbleres eller ikke, også i forbindelse med fargevalg av maling, fernisser, lakk og fargestoffer for tre, når fargeskjemaer designes og når farger matches. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Judith Leiber Night Judith Leiber IP LLC, 4300 East Fifth Avenue, OH43219 COLUMBUS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Parfymevarer, parfymer, dufter og lotioner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CERIBEX IMMITEC NORGE AS, Farmannsveien 18-22, 3111 TØNSBERG, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske og hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, kosttilskudd, naturlegemidler samt kremer for forebyggende og medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Makita Corp, Sumiyoshi-cho, ANJO- SHI, AICHI, JP Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:7 Motorer (unntatt for landkjøretøy); maskiner og verktøymaskiner, nemlig skjæremaskiner, kjedesager, ryddesager, hekksakser, kanttrimmere, blåsemaskiner, sprøytemaskiner, generatorer, kaffe innhøstingsmaskiner, kantsager, oppdyrkingsmaskiner, høyttrykksspylere, gressklippere, vannpumper, oliven innhøstingsmaskiner, jordborr og tåkesprøyter for bruk i landbruk, skogbruk og bygge- og anleggsindustrien og som rekreasjon og ved hagebruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/832,019 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RAM Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 IRVINE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:10 Klasse:20 Terapeutiske apparater og instrumenter; magnetiske terapiprodukter, lapper inneholdende magneter til å feste på menneskekroppen; deler og utstyr for de forannevnte varer. Senger; sengetøy; madrasser; madrassovertrekk, overmadrasser; sengeputer; puter. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norwegian Property ASA, Postboks 1657 Vika, 0120 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom,herunder drift og utleie samt eiendomsomsetning av næringseiendommer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:39 Utleie av garasjer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet DE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: G DCT Daimler AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:12 Automobiler og deres strukturelle deler (for så vidt de inngår i klasse 12). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NPRO Norwegian Property ASA, Postboks 1657 Vika, 0120 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom,herunder drift og utleie samt eiendomsomsetning av næringseiendommer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:39 Utleie av garasjer (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Dale Carnegie & Associates Inc, 290 Motor Parkway, NY HAUPPAUE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Dataprogrammer, CDer, DVDer, MP3- innspillinger og nedlastbare elektroniske publikasjoner som bringer tilveie informasjon og veiledning i utvikling av effektiv kommunikasjon, mellommenneskelige ferdigheter, ledelse og salgsferdigheter. Klasse:16 Instruksjonsbøker, hefter, brosjyrer, pamfletter, sirkulærer, magasiner og publikasjoner, undervisningshjelpemidler og undervisningsmateriell (ikke tilhørende andre klasser). Klasse:41 Undervisnings- og instruksjonstjenester; nemlig, arrangering og ledelse av kurs i mellommenneskelige relasjoner (human relations), effektiv kommunikasjon, effektiv tale, hukommelsesforbedring, effektive presentasjoner, problemløsing, stresskontroll, tidsplanlegging, medarbeider- og kunderelasjoner, ledelse, utvikling av mot, selvtillit og ledelsesegenskaper, salgsferdigheter. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Green Living Holding AS, Standgaten 13-15, 5013 BERGEN, NO Brandlink360 AS, Nygårdsvegen 23, 5200 OS, NO Klasse:12 Automobiler; biler; bobiler; elektriske motorer for landkjøretøyer; handlevogner; kjøretøyer, elektriske; sportsbiler; sykler. Klasse:35 Abonnementsalgstjenester for teleselskaper; administrasjon av handelstjenester; agenturer (import- og eksport av boliger og boligutstyr); annonse- og reklamevirksomhet via postordre; annonsebyråer,;annonser (spredning av reklamespoter og budskap); bedrifter (bistand for ledelse av handelsvirksomhet); bistand ved forretningsledelse; databaser (innsamling av informasjon for bruk i medlemspleie); databaser (systematisering av informasjon for bruk i medlemskontakt); fjernsynsreklame; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; Public Relation [PRvirksomhet]; publisering av reklametekster; radioreklame og -annonsering; reklamevirksomhet; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass. Klasse:36 Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; forpaktning av faste eiendommer; husleieinnkreving; utleie av leiligheter. Klasse:37 Byggeledelse; byggevirksomhet; service (stasjon-) for kjøretøyer [bensinfylling og vedlikehold]. Klasse:39 Biltransport; bilutleie; organisering av reiser; parkeringsplasser (utleie av ladestasjoner); parkeringsplasstjenester; reiseledervirksomhet; utleie av garasjer; utleie av kjøretøyer. Klasse:43 Aldershjem; barnehager og -hjem; feriehus; ferieleirtjenester [innlosjering]; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; turisthytter. Klasse:45 Hustilsyn; megling; nattevaktselskaper. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Green Living Holding AS, Standgaten 13-15, 5013 BERGEN, NO Brandlink360 AS, Nygårdsvegen 23, 5200 OS, NO Klasse:12 Automobiler; biler; bobiler; elektriske motorer for landkjøretøyer; handlevogner; kjøretøyer, elektriske; sportsbiler; sykler. Klasse:35 Abonnementsalgstjenester for teleselskaper; administrasjon av handelstjenester; agenturer (import- og eksport av boliger og boligutstyr); annonse- og reklamevirksomhet via postordre; annonsebyråer,;annonser (spredning av reklamespoter og budskap); bedrifter (bistand for ledelse av handelsvirksomhet); bistand ved forretningsledelse; databaser (innsamling av informasjon for bruk i medlemspleie); databaser (systematisering av informasjon for bruk i medlemskontakt); fjernsynsreklame; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; Public Relation [PRvirksomhet]; publisering av reklametekster; radioreklame og -annonsering; reklamevirksomhet; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass. Klasse:36 Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; forpaktning av faste eiendommer; husleieinnkreving; utleie av leiligheter. Klasse:37 Byggeledelse; byggevirksomhet; service (stasjon-) for kjøretøyer [bensinfylling og vedlikehold]. Klasse:39 Biltransport; bilutleie; organisering av reiser; parkeringsplasser (utleie av ladestasjoner); parkeringsplasstjenester; reiseledervirksomhet; utleie av garasjer; utleie av kjøretøyer. Klasse:43 Aldershjem; barnehager og -hjem; feriehus; ferieleirtjenester [innlosjering]; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; turisthytter. Klasse:45 Hustilsyn; megling; nattevaktselskaper. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BJØRN GUNDERSEN, TORVHUSVEGEN 10, 5355 KNARREVIK, NO Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; restaurant; catering; gatekjøkken. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SIMO Brio Baby AB, Box 305, MALMØ, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:12 Klasse:18 Klasse:20 Barnevogner omfattende sittevogner, paraplytriller, sulkyer, sportsvogner, traller for spedbarn og småbarn samt deler, reservedeler og tilbehør for nevnte varer, opptatt i denne klassen. Vesker omfattende stellevesker; ryggsekker, bæreseler til å bære spedbarn, paraplyer og parasoller for barnevogner, handlenett for barnevogner. Møbler omfattende barneromsmøbler; stellebord; vugger; barnesenger; barnestoler; sengetøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Refa Frøystad Group AS, 6095 BØLANDET, NO Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:22 Nett, tau, reip, hyssing av naturlige eller kunstige tekstilfibre. Klasse:28 Ballnett; nett (sportsartikler); stativer til ballnett og nett; spill og leketøy; gymnastikk og sportsartikler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Betongrekkverk AS, Kletten 3, 5382 SKOGSVÅG, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:19 Bygningsmaterialer; produkter i betong; trafikksikringsprodukter i betong. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BuckSan BUCKSAN INVEST LIMITED, Hovtunsenteret, 3560 HEMSEDAL, NO Klasse:29 Klasse:30 Klasse:43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OCCUPIED Jens Poulsen Holding APS, Søbjergvej 56, 7430 IKAST, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLYING MOOSE Vinetum Group AS, Postboks 3035, Elisenberg, 0207 OSLO, NO Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/943,719 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLIPBOARD Flipboard Inc, 818 Emerson Street, CA94301 PALO ALTO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; data software; data software, nemlig software for å skape eller legge til rette for en online tilstedeværelse hvor brukere kan dele informasjon, delta i diskusjoner, få feedback fra sine likemenn, danne virtuelle samfunn og engasjere seg i sosial networking som viser sosiale medier, fotografier, bilder og emner av generell interesse for slike brukere; data software for å samle og forene og integrere informasjon, bilder og innhold fra sosiale nettverk, offentlig tilgjengelige kilder og personlige websider og kommunikasjonsmidler for å tilveiebringe og sette brukere i stand til å samhandle med informasjon, bilder og innhold av størst betydning for dem; data software, nemlig data software som gjør det mulig for brukere av datamaskiner og mobilutstyr å få tilgang til, samle og forene, organisere og samhandle med innhold, informasjon og bilder fra sosiale mediewebsider, offentlig tilgjengelige kilder og personlige websider og kommunikasjonsmidler, og som tilveiebringer data, informasjon og oppdateringer på emner av generell interesse for medlemmer av et onlinesamfunn; deler og tilbehør til det ovennevnte. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; online annonse- og reklamevirksomhet; promotering av andres varer og tjenester via en webside; annonse-, reklame- og katalogvirksomhet, nemlig promotering av andres varer og tjenester ved å tilveiebringe en webside som viser bildefremstillinger, annonser og innhold med lenker til andres websider; promotering av andre varer og tjenester ved å tilveiebringe en fellesskapsdrevet webside som viser bilder, informasjon og innhold av generell interesse. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdnings-, utdannelses- og opplæringsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av en webbasert tjeneste som man kan få tilgang til via datamaskiner eller mobilkommunikasjonsutstyr, og som setter brukere i stand til å oppdage, bese, betrakte, undersøke, besiktige, laste ned, samhandle med, gi utrykk for meninger om, lagre og følge med på emner, folk, meninger, bilder, fotografier, dagsbegivenheter og annet innhold som brukere er interessert i. Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; datamaskintjenester; datamaskintjenester, nemlig å skape en online side for brukere for å dele informasjon, delta i diskusjoner, få feedback fra sine likemenn, danne virtuelle samfunn og engasjere seg i sosial networking, som viser sosiale medier, fotografier, bilder og emner av generell interesse for slike brukere; samling og forening og integrering av informasjon, bilder og innhold fra sosiale nettverk, offentlig tilgjengelige kilder og personlige websider og kommunikasjonsmidler for å tilveiebringe og sette brukere i stand til å samhandle med informasjon, bilder og innhold av størst betydning for dem; datamaskintjenester, nemlig å gjøre det mulig for brukere av datamaskiner og mobilutstyr å få tilgang til, samle og forene og samhandle med innhold, informasjon og bilder fra sosiale mediewebsider, offentlig tilgjengelige kilder og personlige websider og kommunikasjonsmidler; datamaskintjenester, nemlig tilveiebringelse av data, informasjon og oppdateringer på emner av interesse for medlemmer av et onlinesamfunn; tilveiebringelse av en webside med en mediaaggregator og søkemotor for internett og sosialt innhold; tilveiebringelse av applikasjonstjenester (application service provider - ASP), nemlig tilveiebringelse av, vertstjenester (hosting), administrering, utvikling og vedlikeholding av applikasjoner og programmer, software, websider og databaser innenfor området personlige medier og kommunikasjonsinnhold; tilveiebringelse av applikasjonstjenester (application service provider - ASP), særlig software for bruk i konsum av data, informasjon, fotografier og bilder for sosiale networkingsformål. Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; online sosiale nettworkingstjenester; tilveiebringelse av en sosial nettworkingswebside for underholdnings- og sosial kommunikasjonsformål. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AquaDome BTF AS, Astrids vei 1, 1473 LØRENSKOG, NO Klasse:6 Klasse:12 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:20 Klasse:22 Klasse:28 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Merisant Company 2 SÀRL, Avenue Jean-Jacques Rousseau 7, 2000 NEUCHÂTEL, CH Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:30 Naturlige søtningsstoffer; lavkalori søtningsstoffler hovedsakelig laget av naturlige søtningsstoffer; naturlige søtningssstoffer i form av piller, tabletter, pulver, granulaer og krystaller; lavkalori blandinger for søtningsstoffer hovedsakelig laget av naturlige søtningsstoffer; sukker; konfektyrer; drops; sjokolade; naturlige søtningsstoffer med fruktsmak; smakstilsetninger, annet enn eteriske oljer. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bergen Teknologioverføring AS, Thormøhlensgt. 51, 5006 BERGEN, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Aqua Dome BTF AS, Astrids vei 1, 1473 LØRENSKOG, NO Klasse:6 Klasse:12 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:20 Klasse:22 Klasse:28 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LATTIS C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, NJ07974 MURRAY HILL, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, nemlig nett til bekkenbunnsrekonstruksjon samt deler og tilbehør dertil. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Silje Christine Haugan, Vikaveien 53, 9303 SILSAND, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; skrivesaker og papirvarer; bøker, herunder dreiebøker; kart; instruksjons- og undervisningsmateriell. Klasse:25 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Utdannelses-, opplærings- og underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; audio- og videoproduksjoner; produksjon av fjernsynsog radioprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Smart Products Scandinavia AB, Stallarholmsvägen 31, BANDHAGEN, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater unntatt medisinsk gass; desinfeksjonsmidler; plaster, forbindingsmaterialer; preparater for utrydning av skadedyr, - insekter og utøy; førstehjelpsskrin (fylte); førstehjelpsvesker (fylte); servietter, duker og svamper impregnert med farmasøytiske lotions; myggmiddel og myggplaster. Klasse:6 Folier av metall for i innpakning og emballering; aluminiumsfolie. Klasse:7 Maskiner og maskinverktøy; elektriske mixere; elektriske husholdningsmaskiner; kverner for husholdningsbruk, ei hånddrevne; elektriske visper for husholdningsformål; elektriske fruktpresser for husholdningsformål; kniver (maskindeler); elektriske kniver. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper; knivsmedvarer; bestikk; hugg- og stikkvåpen, barberhøver og - apparater; sprøyteredskap for insektsmidler (håndredskap); bestikk; kjøkkenkniver; slipestål for kniver; pinsetter; isskraper; vindusskraper; flåttfjernere (manuelt redskap); salathakkere (hånddrevne). Klasse:11 Apparater for belysning, oppvarming, dampgenerering, koking, avkjøling, tørking, ventilasjon, vannforsyning og sanitære formål; kjøkkengriller; gassgriller; grillapparater (kjøkkenapparater); griller med roterende grillspyd; roterende grillspyd; griller for utendørs bruk; lavastener for bruk i griller; trekullsgriller; elektriske trykkokekasseroller; brødbakemaskiner; ismaskiner for husholdningsbruk. Klasse:16 Plastmaterialer for emballering (ikke inkludert i andre klasser); plastfolier for innpakning; plastfilm for innpakning; poser (omslag, konvolutter) av papir eller plast for emballering; søppelposer av papir eller av plast; tøyelig plastfilm for innpakning av varer på paller; plastlaminat i folie- eller arkform for innpakningsformål. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og vaskesvamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander for rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke inkludert i andre klasser); husholdningsredskap; hånddrevne 18

19 registrerte varemerker /11 husholdningsapparater for maling og pressing; kasseroller; frityrkasseroller; gryter; stekepanner; bakeformer og former (husholdningsartikler); elektriske tannbørster; oppvaskstativer og karaffelstativer; artikler for rengjøring, nemlig støvkluter, skurekluter, tørkekluter, poleringskluter, poleringshandsker, kluter for rengjøringsformål, svamper, børster, oppvaskbørster, børstetrekk, koster, mopper, moppeskaft, moppestativ, bøtter og vindusnaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INO Smart Products Scandinavia AB, Stallarholmsvägen 31, BANDHAGEN, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:5 Klasse:6 Klasse:7 Klasse:8 Klasse:11 Klasse:16 Farmasøytiske preparater unntatt medisinsk gass; desinfeksjonsmidler; plaster, forbindingsmaterialer; preparater for utrydning av skadedyr, - insekter og utøy; førstehjelpsskrin (fylte); førstehjelpsvesker (fylte); servietter, duker og svamper impregnert med farmasøytiske lotions; myggmiddel og myggplaster. Folier av metall for i innpakning og emballering; aluminiumsfolie. Maskiner og maskinverktøy; elektriske mixere; elektriske husholdningsmaskiner; kverner for husholdningsbruk, ei hånddrevne; elektriske visper for husholdningsformål; elektriske fruktpresser for husholdningsformål; kniver (maskindeler); elektriske kniver. Håndverktøy og redskaper; knivsmedvarer; bestikk; hugg- og stikkvåpen, barberhøver og - apparater; sprøyteredskap for insektsmidler (håndredskap); bestikk; kjøkkenkniver; slipestål for kniver; pinsetter; isskraper; vindusskraper; flåttfjernere (manuelt redskap); salathakkere (hånddrevne). Apparater for belysning, oppvarming, dampgenerering, koking, avkjøling, tørking, ventilasjon, vannforsyning og sanitære formål; kjøkkengriller; gassgriller; grillapparater (kjøkkenapparater); griller med roterende grillspyd; roterende grillspyd; griller for utendørs bruk; lavastener for bruk i griller; trekullsgriller; elektriske trykkokekasseroller; brødbakemaskiner; ismaskiner for husholdningsbruk. Plastmaterialer for emballering (ikke inkludert i andre klasser); plastfolier for innpakning; plastfilm for innpakning; poser (omslag, konvolutter) av papir eller plast for emballering; søppelposer av papir eller av plast; tøyelig plastfilm for innpakning av varer på paller; plastlaminat i folie- eller arkform for innpakningsformål. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og vaskesvamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander for rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke inkludert i andre klasser); husholdningsredskap; hånddrevne husholdningsapparater for maling og pressing; kasseroller; frityrkasseroller; gryter; stekepanner; bakeformer og former (husholdningsartikler); elektriske tannbørster; oppvaskstativer og karaffelstativer; artikler for rengjøring, nemlig støvkluter, skurekluter, tørkekluter, poleringskluter, poleringshandsker, kluter for rengjøringsformål, svamper, børster, oppvaskbørster, børstetrekk, koster, mopper, moppeskaft, moppestativ, bøtter og vindusnaler. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Triangel Invest AS, Verftsgata 10, 6416 MOLDE, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:35 Bistand til bedriftsledelse; bedriftsrådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Onninen 123 Onninen OY, Mittalinja 1, VANDA, FI Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, engros og detaljhandelsvirksomhet for de forannevnte varer i klasse 9; franchising. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ONNINEN Onninen OY, Mittalinja 1, VANDA, FI Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:6 Klasse:7 Klasse:8 Klasse:9 Klasse:11 Klasse:17 Klasse:35 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, engros og detaljhandelsvirksomhet for de forannevnte varer i klasse 6, 7, 8, 9, 11 og 17; franchising. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer