nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IDEALBINS (730) Innehaver: Ensto Idealplast AB, Box 48, S Borås, SE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 16: Brevkurver, samlemapper for tidsskrifter; skrivesaker og kontormateriell (papirvarer); skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); saksomslag; dokumentmapper (kontormateriell); emballasjepapir; etiketter, ikke av tekstiler; etuier med skriveredskap og skrivepapir; oppbevaringsbokser for papirvarer (kontorartikler); indeksregistre; løsbladspermer; periodiske magasiner; omslagsmapper for papir; plastfilm for innpakning; poser (omslag, konvolutter) for emballering av papir eller plast; pennaler; oppbevaringsanordninger for datamedia, papirkurver. KL. 21: Komposteringsbeholdere av plast, kildesorteringsbeholdere av plast. SE, , (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Osborne y Compañia SA, Fernán Caballero, 3, Puerto de Santa Maria (Cadiz), ES (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RELLIANT (730) Innehaver: Pliant Corp, Schaumburg, IL 60173, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Lukkbare plastikkposer og bager. KL. 26: Lukkbare festeinnretninger og deres deler for bruk på plastikkposer og bager. US, , 76/283,421 US, , 76/283,422 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DOLOMITE (730) Innehaver: Dolomite AB, Box 55, S Anderstorp, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 10: Rullatorer, pasientløfteanordninger, støtteanordninger, herunder gåstoler, støtteanordninger for å sitte oppreist, sittestøtter, armlenere og håndtak, dusjstoler, klosettskåler og klosettskåler med forhøyede toalettseter. KL. 12: Rullestoler. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: NMD Grossisthandel AS, Sven Oftedalsvei 10, 0950 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma, Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo KL. 3: Midler og hygieniske preparater til toalettbruk. KL. 5: Farmasøytiske preparater, veterinære preparater, preparater for medisinsk bruk. KL. 10: Medisinske artikler. KL. 35: Bistand vedrørende driften eller ledelsen av et handelsforetak, annonse og reklamevirksomhet. KL. 39: Innpakking, lagring, transport og utbringelse av varer. KL. 44: Medisinske tjenester, veterinære tjenester, apotektjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HEXERIA (730) Innehaver: Hexeria AS, Postboks 96, 9950 Vardø, NO KL. 35: Salgsfremmende tjenester i forbindelse med reiser, samt konsulentbistand i forretningssaker. KL. 39: Organisering av reiser, spesielt i forbindelse med kulturelle og sportslige aktiviteter, festivaler samt konsulentvirksomhet i forbindelse med reisevirksomhet. KL. 41: Kulturelle og sportslige aktiviteter, spesielt i forbindelse med festivaler; organisering og ledelse av konferanser og seminarer samt konsulentvirksomhet i forbindelse med kulturelle og sportslige aktiviteter. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Scandpharma, Valberggata 2, 4006 Stavanger, NO KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater. KL. 30: Vegetabilske næringsmidler bearbeidet for konsumering eller konservering. KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. (730) Innehaver: Verktøy Engros Bergen AS, Postboks 103 Godvik, 5882 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Malerkoster; malerpensler og malerruller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EMPHASYS (730) Innehaver: Emphasys Medical Inc, 2686 Middlefield Road, Suite A, Redwood City, CA 94063, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer, medisinske innretninger for behandling av åndedrettstilstander. US, , 76/271,335 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FATHOM CASINOFORTUNE (730) Innehaver: Progress Software Corp, 14 Oak Park, Bedford, MA 01730, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 9: Dataprogrammer; dataprogramvare innen området for informasjonsteknologi for behandling av applikasjonsprogramvare utnyttet via lokale -, regionale - og globale datanettverk. KL. 16: Trykte instruksjonsmanualer til bruk i forbindelse med dataprogramvare. (730) Innehaver: Sunny Leisure Inc, St John s, AG (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 41: Kasinovirksomhet; tilveiebringelse/forsyning av landbaserte og internett online-baserte kasinogambling-, spille- og veddemålstjenester; underholdningsvirksomhet. KL. 42: Restaurant- og bartjenester. US, , 78/064,465 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAPAU (730) Innehaver: Sunny Leisure Inc, St John s, AG (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 41: Kasinovirksomhet; tilveiebringelse/forsyning av landbaserte og internett online-baserte kasinogambling-, spille- og veddemålstjenester; underholdningsvirksomhet. KL. 42: Restaurant- og bartjenester. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sankyo Company Ltd, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (730) Innehaver: Sankyo Company Ltd, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: J-EXPRESS (730) Innehaver: Molmine AS, Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Christian D Abel - Grahl-Madsen, Ingebrigtsen & Co, Postboks 333 Sentrum, 5804 Bergen KL. 9: Dataprogrammer, nemlig dataprogrammer innen bioinformatikk-, kjemisk-, biologisk-, farmasøytisk forskning og utvikling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sankyo Company Ltd, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (730) Innehaver: Åsnes Ski AS, 6969 Straumsnes, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; ski. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INVEST IN YOUR FUTURE (730) Innehaver: Pharmanex LLC, 75 West Center Street, Provo, UT 84601, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, ernærings- og kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STIBO (730) Innehaver: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie A/S, Søren Nymarks vej 1, DK-8270 Højbjerg, DK (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Trykkerivirksomhet; grafisk formgivning; faglige konsultasjoner; utarbeidelse, design og oppdatering av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Corvus AS, Postboks 121, 5804 Bergen, NO KL. 33: Drikke basert på alkoholholdig sprit. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Corvus AS, Postboks 121, 5804 Bergen, NO KL. 29: Næringsmidler basert på kjøtt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tone Rafter, Nadderudlia 13 B, 1357 Bekkestua, NO KL. 42: Feng shui-rådgivning angående interiør, eksteriør og utsmykning. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Corvus AS, Postboks 121, 5804 Bergen, NO KL. 29: Næringsmidler basert på kjøtt. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRELLVAC (730) Innehaver: Trelleborg Industrie SA, ZI La Combaude, F Clermont-Ferrand, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 17: Ikke-metalliske slanger av gummi eller plast, eller inneholdende gummi eller plast. EM, , (730) Innehaver: Lerum Brands AS, Postboks 159, 6851 Sogndal, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jack Daniel s Properties Inc, 4040 Civic Center Drive, San Rafael, CA 94904, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Skilter av metall, nøkkelringer av metall, nøkkelkjeder av metall, pengeklyper av metall, nummerskilter av metall, nummerskiltholdere av metall. KL. 9: Solbriller og etuier derfor, mobiltelefondeksler, magnetisk kodede forhåndsbetalte telefoneringskort, dekorative magneter, deksler for elektriske bryterplater, radioer, AM/FM-radioer, klokkeradioer, inkludert radioer med innebygget klokke, AF/FM-radio kassettspiller/ opptaker, CD-spillere, platespillere, uinnspilte audio- og videokassetter, audio- og videokassetter med musikk og filmer, uinnspilte CD er, CD er med musikk og filmer, plater med musikk, hodetelefoner, mikrofoner, briller i form av sikkerhetsbriller og motorsykkelbriller, briller og brilleetuier, brillelenker. KL. 11: Lamper, takvifter, elektriske vifter, elektrisk belysningsarmatur, elektriske nattlys, barbecue-griller, lommelykter, pennelykter, elektriske lys for juletrær. KL. 14: Dekorative frakkeoppslagsnåler, ur og klokker, klokkeradioer, inkludert klokker med innebygget radio. KL. 16: Papir og papirartikler, inkludert plakater, postkort, notatblokker, spillkort, papirservietter, skriveog notatpapir, skrivesaker og papirvarer, underlagsbrikker av papir, monterte og umonterte fotografier, bordduker av papir, kuvertbrikker av papir, bannere av papir, oppslagsog meldingstavler, korktavler, kalendere, penner og blyanter og etuier derfor, bilder, magasiner og tidsskrifter for generell interesse. KL. 18: Paraplyer, kofferter og reisevesker, skipssekker, sportsvesker, skuldervesker, ryggsekker, bagasjemerkelapper, nøkkelpunger, ransler, nøkkelkjeder av lær og bærevesker. KL. 20: Ikke-metalliske nøkkelkjeder, ikke-metalliske nøkkelringer, trebokser og -kister, glass-skilt i form av møbelspeil og trefat. KL. 21: Drikkebeholdere av glass og plast, inkludert lommeflasker, keramiske krus, keramiske krukker, keramiske mugger; svamper for husholdningsformål, underlagsbrikker av tre, underlagsbrikker av kork, cocktailpinner, boller, dekorative bokser av uedelt metall, mat- og drikkebeholdere, glassvarer for drikker, serveringsbrett av metall og serveringsbrett av uedle metaller. KL. 24: Tøyfaner og -vimpler, håndklær, lintøy, sengetepper, bordduker ikke av papir, kuvertbrikker av tekstil og tekstiltapeter. KL. 25: Fottøy, hodeplagg, inkludert luer, hatter, pannebånd, skygger, tørklær; klær, inkludert forklær, ermestrikker, t-skjorter, golfskjorter, baseballskjorter, poloskjorter, skjorter, topper, ermløse topper, treningstopper, treningsbukser, joggedresser, bukser, jakker, frakker og kåper, belter, slips, halstørklær, skjerf, strømpeholdere, bukseseler, lærjakker. KL. 26: Beltespenner og hekter for klær, alle av uedelt metall; dekorative effektnåler. KL. 28: Spill, inkludert brettspill, kortspill, innendørsleker bestående av treklosser, og utendørsaktivitetsleker i form av å kaste spunser inn i galvaniserte bøtter, ballonger, sportsartikler, inkludert dartbrett, dartpiler og kastepiler brukt sammen med darts, biljardkøer, biljardkuleholdere, biljardkuler, køstativer; balltrær for baseball, golfputtere, golfballmarkører, golfballer, golfkøller, håndtak for golfkøller, golfvesker; pokersett, inkludert kort, sjetonger og ermestrikker, i en metallboks. KL. 30: Sennep, kaffe, kaker, søtsaker, sauser. KL. 34: Sigarettlightere av uedelt metall, askebegre av uedelt metall. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: JSK Bake-off & Trading AS, Vestmarkaveien 15, 2230 Skotterud, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo KL. 7: Maskiner. KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming, koking, kjøling og tørking. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kakao, sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Basal AS, Drammensveien 126 A, 0277 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin, varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 17: Kautsjuk; guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall), byggelementer av betong, kummer av betong; stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, betongrør; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CITIFINANCIAL (730) Innehaver: Citicorp, 399 Park Avenue, New York, NY 10043, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BASAL KISS ASS (730) Innehaver: Basal AS, Drammensveien 126 A, 0277 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin, varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 17: Kautsjuk; guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall), byggelementer av betong, kummer av betong; stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, betongrør; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nordic Profile AS, Professor Birkelandsvei 36, 1081 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROFI GLOSS (730) Innehaver: Berg-Andersen AS, Postboks 9002 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; papir og kartong for den grafiske industri. MISSBEHAVE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Kristin Anderssen, Steenstrupsgt. 6, 0554 Oslo, NO KL. 16: Blader og tidsskrifter. KL. 41: Utgivelse av blad og tidsskrift. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUILTEX DANMARK (730) Innehaver: Quiltex ApS, Sofienlystvej 3, DK-8340 Malling, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 20: Madrasser, rullemadrasser, puter. KL. 24: Vatterte metervarer, dyner. KL. 25: Klær. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Apex Technology AS, Serviceboks 717, 4808 Arendal, NO KL. 35: Bistand/rådgivning i forbindelse med drift og ledelse av industriforetak, handelsbedrifter og offentlig virksomhet; bistand/rådgivning og tjenester tilknyttet annonsering (Public Relations), og reklame til industriforetak, handelsbedrifter og offentlig virksomhet. KL. 41: Utarbeide, samt gi undervisning tilknyttet egenutviklede opplæringsprogram (papir- og elektronisk basert); utarbeide, samt gi undervisning, tilknyttet egenutviklede virksomhetstilpassede opplæringsprogram, til industriforetak, handelsbedrifter og offentlig virksomhet (papir- og elektronisk basert); utføre/gi generell undervisning på universitets-/høgskolenivå. KL. 42: Gjennomføre tekniske/vitenskapelige studier med bakgrunn i henvendelse fra industriforetak, handelsbedrifter og offentlig virksomhet; konsulentoppdrag/ingeniørtjenester, herunder studier/ analyser, forskning og rapportering, etter anmodning fra industriforetak, handelsbedrifter og offentlig virksomhet. (730) Innehaver: Roxio Inc, 455 El Camino Real, Santa Clara, CA 95050, US (740,750) Fullmektig: Prétor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 9: Computer software; computer software, nemlig software som brukes for å muliggjøre at informasjon blir lagret på optiske lagringsenheter; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. US, , 76/

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GATETRADE.NET (730) Innehaver: gatetrade.net A/S, Stamholmen 149, DK-2650 Hvidovre, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Samling (ikke transport) av et utvalg av varer på Internett så andre får mulighet på en beleilig måte å betrakte og kjøpe disse varer, fremskaffelse av forretningsmessige og kommersielle informasjoner via informasjonsnettverk. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, tilveiebringelse av adgang til en interaktiv database, som anvendes til å etablere kontakt mellom potensielle utbydere av varer og tjenesteytelser og potensielle kjøpere av varer og tjenesteytelser. (730) Innehaver: Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ , US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Datamaskinprogramvare i alle former inneholdende informasjon vedrørende alle aspekter innen helse, barnestell, personlig pleie, kosthold, velvære og utvikling og bruk av farmasøytiske preparater, medikamenter og medisinske produkter av alle slag. KL. 16: Trykksaker i alle former inneholdende informasjon vedrørende alle aspekter innen helse, familieomsorg, barnestell, personlig pleie, kosthold, velvære og utvikling og bruk av farmasøytiske preparater, medikamenter og medisinske produkter av alle slag. KL. 35: Rådgivningstjenester; rådgivning til andre vedrørende administrasjon av tjenester relatert til alle aspekter innen helse, familieomsorg, barnestell, personlig pleie, kosthold, velvære og utvikling og bruk av farmasøytiske preparater, medikamenter og medisinske produkter av alle slag. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; tilveiebringelse av undervisning i alle former til private og til fagfolk vedrørende alle aspekter innen helse, familieomsorg, barnestell, kosthold, velvære og utvikling og bruk av farmasøytiske preparater, medikamenter og medisinske produkter av alle slag. KL. 42: Datamaskintjenester i form av tilveiebringelse av direktekoblet informasjon via internett vedrørende alle aspekter innen helse, familieomsorg, barnestell, kosthold, velvære og bruk av farmasøytiske preparater, medikamenter og medisinske produkter av alle slag; datamaskintjenester i form av utforming og implementering av nettsteder på internett for tredjepersoner; medisinske tjenester i form av legetjenester, sykepleietjenester, jordmortjenester, sykehustjenester, diagnose- og laboratorietjenester. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BRICKS (730) Innehaver: System Konsult AS, Postboks 7618 Spjelkavik, 6022 Ålesund, NO (730) Innehaver: Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ , US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Datamaskinprogramvare i alle former inneholdende informasjon vedrørende alle aspekter innen helse, barnestell, personlig pleie, kosthold, velvære og utvikling og bruk av farmasøytiske preparater, medikamenter og medisinske produkter av alle slag. KL. 16: Trykksaker i alle former inneholdende informasjon vedrørende alle aspekter innen helse, familieomsorg, barnestell, personlig pleie, kosthold, velvære og utvikling og bruk av farmasøytiske preparater, medikamenter og medisinske produkter av alle slag. KL. 35: Rådgivningstjenester; rådgivning til andre vedrørende administrasjon av tjenester relatert til alle aspekter innen helse, familieomsorg, barnestell, personlig pleie, kosthold, velvære og utvikling og bruk av farmasøytiske preparater, medikamenter og medisinske produkter av alle slag. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; tilveiebringelse av undervisning i alle former til private og til fagfolk vedrørende alle aspekter innen helse, familieomsorg, barnestell, kosthold, velvære og utvikling og bruk av farmasøytiske preparater, medikamenter og medisinske produkter av alle slag. KL. 42: Datamaskintjenester i form av tilveiebringelse av direktekoblet informasjon via internett vedrørende alle aspekter innen helse, familieomsorg, barnestell, kosthold, velvære og bruk av farmasøytiske preparater, medikamenter og medisinske produkter av alle slag; datamaskintjenester i form av utforming og implementering av nettsteder på internett for tredjepersoner; medisinske tjenester i form av legetjenester, sykepleietjenester, jordmortjenester, sykehustjenester, diagnose- og laboratorietjenester. (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CELEBRATION (730) Innehaver: AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, sentrifuger (maskiner), tørketromler. KL. 11: Kjøleskap, frysere, komfyrer, ovner, mikrobølgeovner, kjøkkenvifter, komfyrhetter, luftrensere, luftfuktere. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: VPX Matching AB, Box 7025, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet, finansiell virksomhet for kjøp og salg av verdipapirer, clearingvirksomhet, avregningstjenester, tjenester angående beregning og vurdering av verdipapirer, betalings- og salgskurser. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, sending og mottakelse av finansiell informasjon via globale nett, mobiltelefon og telenettet. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Meira OY, Aleksis Kiven Katu 15, SF Helsingfors, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROFI BULK (730) Innehaver: Berg-Andersen AS, Postboks 9002 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; papir og kartong for den grafiske industri. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROFI SILK (730) Innehaver: Berg-Andersen AS, Postboks 9002 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; papir og kartong for den grafiske industri. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norsk Interaktiv AS, Postboks 1866 Gimle, 4686 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet herunder opplæring ved bruk av multimedia-baserte produkter og internett. (730) Innehaver: Amersham Biosciences AB, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, England HP7 9NA, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Kjemikalier og kjemikalske reagensmidler for bruk i industri, vitenskap og forskning; biokjemiske og biologiske preparater for bruk i industri, vitenskap og forskning; kjemikalske preparater for vitenskapelige formål; radioaktive elementer, isotoper, preparater og reagenser for industrielle, forsknings- og vitenskapelige formål. KL. 9: Apparater og instrumenter for bruk i vitenskap, forskning og industri; måleapparater og instrumenter; avbildningsapparater og instrumenter; radiologiske apparater og instrumenter; datamaskiner og skrivere, og programvare og programmer for bruk dertil; glassvare; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 42: Forsknings- og utviklingstjenester; konsulenttjenester relatert til kjemikalsk og farmasøytisk forskning; konsulenttjenester relatert til funn og evaluering av stoffer og preparater med diagnostiske, profylaktiske og/eller terapeutiske egenskaper; tekniske støttetjenester; analytiske tjenester; bioteknologiske tjenester; rådgivende tjenester relatert til alt det forannevnte. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRUELUMEN SMÅ GODE ØYEBLIKK (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske katetere; deler og tilbehør herfor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPAR KJØP WORK SHOP (730) Innehaver: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen, NO KL. 9: Verneutstyr. KL. 25: Arbeidstøy. (730) Innehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holst plass 1, 0566 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og melkeprodukter, yoghurt og frossen yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpuré og tomatjuice; snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørrete, saltede, krydrete og smakstilsatte nøtter. KL. 30: Kaffe, kaffeerstatninger, te og kakao samt drikker laget derav, sukker og søtningsmidler; mel og næringsmidler laget av korn, frokostkorn, pasta og andre deigprodukter, pizza, pasta etter russisk oppskrift, paier, brød, pasta og konfektyrer inkludert sjokolade og søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen yoghurt og spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser (krydderier), krydder, snackprodukter i form av popcorn og sprø maisprodukter samt snacksprodukter basert på mais, ris, bygg, rug eller bakverk og konditorvarer. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til GOOD FOOD (730) Innehaver: Good Food AS, Årabrotsvn. 21F, 5515 Haugesund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Geléer, syltetøy og kompotter. KL. 32: Fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: Sao Paulo Alpargatas SA, Sao Paulo, BR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ADVANSIA ESISTO (730) Innehaver: Telenor Eiendom, 0164 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater DA v/lill Grimstad, Postboks 347 Skøyen, 0213 Oslo (730) Innehaver: HKS Intellectual Properties Ltd, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VG (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av fast eiendom, taksering av fast eiendom, utleie av landbrukseiendom, eiendomsmegler for fast eiendom og eiendomsomsetning. KL. 37: Byggevirksomhet og total prosjektledelse; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Tekniske konsultasjoner, rådgivning vedrørende bygging og planlegging; ingeniørers vurdering og utredning; totalprosjektering innen bygg. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ole Kristian Krogh, Fjellstien 9, 1870 Ørje, NO og Kristian Bjørklund, Fjellstien 9, 1870 Ørje, NO (740,750) Fullmektig: Østfold Innovasjon AS, Postboks 50, 1701 Sarpsborg KL. 28: Fiskeredskap, fiskestang. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Health by Nature AS, Ubergsmoen, 4985 Vegårshei, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Etos Karriere AS, 4656 Hamresanden, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Trykksaker, bøker, hefter, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 41: Undervisningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet; informasjon og rådgivning vedrørende utdannelse; organisering, arrangering og ledelse av seminarer, kollokvier og kurs; publisering/ utgivelse av bøker, hefter og tekster. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: National Geographic Society, th Street, NW, Washington, DC 20036, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 18: Ryggsekker, reisevesker, kofferter; vesker, sportsvesker, budvesker, vesker for klær; kosmetikkvesker (uten innhold), redskaps- og verktøyetuier (uten innhold), merkelapper for vesker og kofferter; allbruksvesker med egne rom for mobiltelefoner, samt tilbehør til samme; bærevesker, saltasker, rumpetasker, håndvesker, portemonéer, lommebøker, dokumentvesker, attachévesker og porteføljer; visittkortetuier og paraplyer. KL. 25: Bekledningsgjenstander for menn, kvinner, barn og spedbarn; herunder også overdeler, t-skjorter, vevde skjorter, strikkede skjorter, poloskjorter, gensere, fleecejakker, fleecebenklær og fleecevester; jakker, frakker, kåper; regnjakker, ponchoer og kapper; regntøy; reise- og arbeidsvester; pullovere og overtrekksbukser; dresser for oppvarming (lett trening); vevde bukser, knyttebukser, shorts, benklær, overaller; sparkebukser; kjoler; jumpere; undertøy, underbenklær, underskjorter, truser og bh-er; pysjamaser, morgenkåper, nattskjorter, slåbroker; svømmedrakter og tilbehør til svømmedrakter, nemlig klesartikler som skjorter, skjørt, shorts, badekåper, omslagsskjørt og saronger til bruk over svømmedrakter; ørevarmere, solskjermer/solskygger (hodeplagg), luer og hatter; belter og bukseseler, skjerf, tørklær, slips; hansker og fingervotter; sokker for fritidsbruk, dressokker, strømpebukser og strømpebånd; forklær; fottøy for menn, kvinner og barn, herunder også fritidssko, terrengsko, støvler for utendørsbruk, utesko for bruk i vannet, terrengsandaler, sandaler for bruk i vannet. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: SSL Products Ltd, Toft Hall, Knutsford, Cheshire WA 16 9PD, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Allied Domecq Spirits & Wine Ltd, The Pavilions, Bridgewater Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Vin, brennevin (drikker), likører, cocktailer; alkoholholdige drikker. KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer; mykgjøringsmidler; bandasjer; klebende bandasjer; medisinske og kirurgiske forbindingsstoffer; gas; bomull; vatt og tape for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACTIFEM (730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK Bagsværd, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Hormonpreparater for kvinner. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPRAYLOGIC MARCUS (730) Innehaver: Spraying Systems Co, North Avenue and Schmale Road, Wheaton, IL 60189, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Software brukt i forbindelse med en styreenhet for industriell sprøytepåføring. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Marcus Gruppen v/preben Clemens, Erhvervsparken 4, DK-8900 Randers, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIMESIS (730) Innehaver: Computas AS, Postboks 482, 1327 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. (730) Innehaver: Accelio Corp, 560 Rochester Street, Ottawa, ON K1S 5K2, CA (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinvare; dataprogramvareapplikasjoner for virksomhet innenfor arbeidsflyt, drift og systemintegrasjon og for utvikling og integrasjon av data og datastyrte utgaver med dataprogramvare for kreering av forretningsapplikasjoner. 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningsanalyse, nemlig forretningskonsultasjon hvor det tilveiebringes en detaljert analyse av eksisterende datainfrastruktur og forretningsdrift; planleggingstjenester for arbeidsflyt, nemlig utvikling av en skriftlig analyse av forretningsdrift og bruk og integrasjon av programvare til eksisterende datasystemer; fremme andres varer og tjenester ved annonsering og reklame og salgsfremmende displayer i et elektronisk område med tilgang gjennom datanettverk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; opplæringstjenester, nemlig på stedet opplæring av brukere av installert dataprogramvare og i dataform. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; dataprogramutviklingstjenester, nemlig utvikling av spesiallaget programvare for å tilveiebringe dataoppfølging og rapportering av forretningsdrift; skjemautformingstjenester, nemlig utvikling av spesiallaget elektroniske forretningsformularer og blanketter for å møte virksomheters behov; integrasjonstjenester, nemlig utvikling av programvare for spesiallaget programvare og datablanketter til eksisterende datasystemer, sammen med på-stedet installasjon; online detaljhandelstjenester for salg av dataprogramvare og datamaskinvare; datatjenester, nemlig kreering av informasjonsindekser, områder og andre ressurser tilgjengelige på globalt datanettverk; tilveiebringing av online tilgang til nyheter, vær, sport, aktuelle begivenheter og referansemateriell; tilveiebringe tilgang til og spredning av regjerings-, forretnings- og institusjonelle formularer av alle typer gjennom globale datakommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Randi Ødegård, c/o Tina Jensen, Ekornveien 2, 1870 Ørje, NO og Silje Bergquist, c/o Tina Jensen, Ekornveien 2, 1870 Ørje, NO og Tina Jensen, Ekornveien 2, 1870 Ørje, NO (740,750) Fullmektig: Østfold Innovasjon AS, Postboks 50, 1701 Sarpsborg KL. 9: Mobiltelefon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NOVOFEMME (730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK Bagsværd, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Hormonpreparater for kvinner. (730) Innehaver: Julie Hansen, c/o Stine Nyhus, Eikeliveien 6, 1870 Ørje, NO og Mona Klund, c/o Stine Nyhus, Eikeliveien 6, 1870 Ørje, NO og Mia Heed, c/o Stine Nyhus, Eikeliveien 6, 1870 Ørje, NO og Stine Nyhus, Eikeliveien 6, 1870 Ørje, NO (740,750) Fullmektig: Østfold Innovasjon AS, Postboks 50, 1701 Sarpsborg KL. 5: Fluefanger. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 31 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: APPLE (730) Innehaver: Apple Computer Inc, 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Kommunikasjonstjenester via datamaskiner, kommunikasjon mellom computere; telekommunikasjonstjenester; teleks-, telegram- og telefontjenester; utleie, leie og leasing av kommunikasjonsapparatur og av elektroniske postbokser; elektroniske oppslagstavletjenester; elektronisk overføring av data og dokumenter via datamaskin, levering av data og beskjeder ved elektronisk overføring. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Stand Up Norge AS, Theresesgate 1 B, 0358 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle begivenheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIVAGO (730) Innehaver: IST International Security Technology OY, Melkonkatu 16 A, SF Helsingfors, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Apparater og instrumenter for overføring av trygghets- og sikkerhetsbeskjeder; apparater og instrumenter for overvåkning/kontroll av menneskelige vitale funksjoner og helse; apparater og instrumenter for overvåkning/bevoktning av menneskelige bevegelser eller sportslig aktivitet; personlige apparater og instrumenter for overvåkning og kontroll av fysiologisk tilstand. KL. 10: Apparater og instrumenter for analysering av menneskelige vitale funksjoner og helse; apparater og instrumenter for analysering av menneskelige bevegelser eller sportslig aktivitet; personlige apparater og instrumenter for analysering av fysiologisk tilstand. 27

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/05-2005.12.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 50/05-2005.12.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 50/05-2005.12.12 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer