nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helgeog høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) Postgiro Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DOUBLE DIAMOND BRAND (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: ASIA NORSK IMPORT OG EKSPORT, Chr. Krogs gt. 30, 0186 OSLO, NO KL. 30: Ris. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Pharma Nord APS, Sadelmagervej 30-32, DK-7100 Vejle, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Hele klassen. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Pharma Nord APS, Sadelmagervej 30-32, DK-7100 Vejle, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Hele klassen. 2713

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: QUANTUM (730) Innehaver: QUANTUM INTERNATIONAL Ltd, Manour House, 21 Soho Square, London, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Annonsevirksomhet; markedsstudier; markedsundersøkelser; salgsfremmende tjenester for tredjemann; reklamevirksomhet; annonsering, markedsføring og salgsfremmende tjenester for tredjemann i fjernsyn og i radio og ved utsendelse av reklamemateriell; rådgivning om og bistand ved organisasjons- og forretningsledelse; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse i spørsmål angående salgsstrategier og konsepter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SIMPLE (730) Innehaver: Simple Technology Inc, Santa Ana, CA 92705, US KL. 16: Trykte papirprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALBERTO S (730) Innehaver: Freiberger Lebensmittel GmbH & Co Produktions- und Vertriebs KG, 1000 Berlin 26, DE KL. 29: Ferdigretter; ferdigretter bestående av kjøtt, fjærkre (kjøtt) og/eller kjøtt og/eller bløtdyr og/eller produkter derav; egg; ost; tilberedt frukt. KL. 30: Deigvarer og bakverk, pizza, baguetter og nudelretter, ovennevnte matvarer brukt som forretter og i dypfryst tilstand; brød, fint bakverk og konditorvarer, kaker, dypfryste kaker; spiseis; deigvarer og/eller bakverk tilsatt surmelk, yoghurt, kefir, kjernemelk, melkeblandingsprodukter og smør, alle forannevnte varer også i dypfryst tilstand, kornprodukter. KL. 31: Grønnsaker og/eller poteter og/eller sopp. (730) Innehaver: Friedrich Erfurt & Sohn ohg, Dahlhausen 38, D Wuppertal, DE (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 27: Veggtapeter, ikke av tekstil; papirtapeter; spontapet; treflistapet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: STACORA (730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173 Binger Strasse, D Ingelheim, DE KL. 5: Farmasøytiske preparater. (300) Prioritet: DE, ,

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MERCURY THE THIRD (730) Innehaver: Cable and Wireless plc, London, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; kredittkortvirksomhet; debitkortvirksomhet, sjekkgarantikortvirksomhet. KL. 37: Reparasjons-, installasjons- og vedlikeholdstjenester for telekommunikasjonsvirksomhet; undervannskonstruksjons-, installasjons- og reparasjonsvirksomhet; legging og nedgraving av submarine kabler. KL. 38: Overføring av beskjeder ved hjelp av telefon- og telefaksapparater; kommunikasjon ved hjelp av telegram, teleks, telefon og mobile telekommunikasjoner ved hjelp av stemme, video, ledning, satellitt, mikrobølger og/eller kabler; utleievirksomhet i forbindelse med telekommunikasjonsapparater og -utstyr. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; konsultasjonsvirksomhet innen telekommunikasjon; ingeniørvirksomhet; rådgivning for immateriell eiendomsrett; undervannsforskning og undervannsundersøkelser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: A.J. van den Hul BV, Eperweg 14, NL-8167 LH Oene, NL (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 9: Elektriske kabler. (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TEEZER (730) Innehaver: Ringnes AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WORLD LEADER (730) Innehaver: Vidar Høiberg, Tyrihansvn. 22 B, 1374 Borgen, NO KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker og salmakervarer. KL. 25: Hatter og luer. (730) Innehaver: Rothmans of Pall Mall Ltd, Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 34: Tobakk; artikler for røkere (ikke opptatt i andre klasser); fyrstikker. 2715

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KIMS SNACKMAN SABALEX-87S (730) Innehaver: Sætre AS, Postboks 4272 Torshov, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, ikke-levende fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, spiselige, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt til husholdningsbruk, sennep; eddik, sauser; krydderier; is (naturlig eller kunstig). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FUNGITROL (730) Innehaver: Creanova Inc, Somerset, NJ 08873, US (730) Innehaver: Pharbio Medical Sverige AB, Box 30060, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Turid Backer, Pharbio Medical AS, C.J. Hambros plass 2c, 0164 Oslo KL. 5: Naturlegemidler og kosttilskudd for medisinsk bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CONCEPT SUBSTATION (730) Innehaver: Commonwealth Edison Co, Chicago IL, US KL. 39: Offentlig institusjonstjenester i form av transport og leveranser av elektrisitet. KL. 42: Utforming av energikontrollsystemer. KL. 5: Fungicider og melduggsbekjempelsesmidler for bruk i ikke-vannholdige beleggsblandinger, maling, lakk og emalje i tetningsmidler. 2716

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PIER 1 (730) Innehaver: Pier 1 Licensing, Inc, 301 Commerce Street, Suite 600, Fort Worth, TX 76161, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: AMF Group Inc, 8100 Amf Drive, Mechanicsville, VA, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 2: Maling, grunnmaling, appreturmidler, lakker, skjellakker, fernisser. KL. 7: Maskiner til overvåking av kjegler, maskiner til håndtering og transportering av bowlingkuler; maskiner for vedlikehold av bowlingbaner; maskiner for etterbehandling av bowlingbaner. KL. 9: Datastyrt panelkontroll for bowling, datastyrte resultatmaskiner og -tavler. KL. 20: Møbler, nemlig resultatbord, stoler, krakker, benker. KL. 25: Klær og fottøy for menn og kvinner. KL. 28: Bowlingkuler, bowlingvesker, bowlingkjegler, bowlingbaner og/eller haller. KL. 41: Tjenester i forbindelse med bowlingbaner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MANOSAN (730) Innehaver: Henkel KGaA, D Düsseldorf, DE KL. 3: Såper i fast og flytende form med desinfiserende virkning til hånd- og kroppspleie. KL. 20: Møbler; klesskap; skap; kurver, ikke av metall; senger (møbler); persienner for innendørs bruk; bokhyller og -reoler; kasser av tre eller plast; buffet (møbler); skap; trillebord; stoler (seter); sjeselong; kister; ikke av metall; konsoll (møbler); perlegardiner for dekorasjon; gardinkroker; puter; skrivebord; kommoder; etasjere; hand- og veggvifter; skittentøykurver; hodegjerder og endestykker til senger; hylleskap; to-seter sofaer; speil; divaner; pidestaller; billed- og fotorammer; puter; reoler; skjermbrett (møbel); skulpturer av gips, voks og/eller tre; benker (møbler); sovesofaer; hyller; anretningsbord; sofaer; stiger av tre; taburetter; bord (møbel); bordplater og bordben; serveringsbrett, ikke av metall; paraplystativer; garderobeskap. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); bake-, brød- og kakeformer; kurver for husbruk, ikke av edelmetall; fuglebur og foringsinnretninger for fugler; boller (husholdning); lysestaker av uedelt metall; beholdere eller stativer for husholdningsredskaper; kopper, ikke av edelmetall; brett og kurver for oppbevaring av bestikk; skjærebrett; beholdere (ikke av edelt metall) for oppbevaring av næringsmidler; drikkeglass; fjærkoster; statuetter av porselen, terrakotta eller glass; blomsterpotter; stettglass; former for isbiter; isspann; krukker, ikke av edelmetall; serviettringer, ikke av edelmetall; stekepanner; papp- og papirtallerkener; pepperkverner (hånd-); mugger, ikke av edelmetall; potteskjulere; tallerkener, ikke av edelmetall; potter; saltog pepperbøsser (ikke av edelmetall); skåler; stekespyd (metallpinner); såpekopper; sil (kjøkkenredskap) og dørslag ikke av edelmetall; brett for husbruk, ikke av edelmetall; fatunderlag (bordredskap); urner og vaser, ikke av edelmetall. KL. 35: Salgsfremmende tjenester (for tredjemann); faglige konsultasjoner om forretninger; bistand for ledelse av handelsbedrifter; alle forannevnte tjenester innenfor områdene interiørdekorering og -møblering, kjøkkeninnredning og kjøkkenutstyr, leketøy og bekledning. 2717

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MIRTOSELECT (730) Innehaver: Indena SpA, Viale Ortles 12, Milano, IT (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Thermo-Floor AS, Postboks 189, 2801 Gjøvik, NO KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien; ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringsmiddelindustrien, nemlig Myrtillus ekstrakter. (300) Prioritet: IT, , MI97C (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PRUNUSELECT SOYSELECT (730) Innehaver: Indena SpA, Viale Ortles 12, Milano, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringsmiddelindustrien; ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringsmiddelindustrien, nemlig Prunus Africanum ekstrakter. (300) Prioritet: IT, , MI97C (730) Innehaver: Indena SpA, Viale Ortles 12, Milano, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringsmiddelindustrien; ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringsmiddelindustrien, nemlig soya ekstrakter. (300) Prioritet: IT, , MI97C

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SABALSELECT (730) Innehaver: Indena SpA, Viale Ortles 12, Milano, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien; ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringsmiddelindustrien, nemlig Serenoa Repens ekstrakter. (300) Prioritet: IT, , MI97C (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Vestlandshus AS, 6018 ÅLESUND, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 6: Prefabrikkerte bygninger av metall, prefabrikkerte hus av metall, transportable bygninger av metall, ferdighus av metall. KL. 19: Prefabrikkerte bygninger (ikke av metall), prefabrikkerte hus (ikke av metall), transportable bygninger (ikke av metall), ferdighus (ikke av metall). SUMITOMO (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Sumitomo Heavy Industries Ltd, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 12: Kjøretøyer til bruk på land; skip, fartøy for heising, mudring og pæling, mudderprammer, bilferger, containerskip, tankskip og fartøy for legging av kabel; deler og tilbehør for luftfartøyer; kjøretøyer til bruk ved material- og varehåndtering herunder løpekran, løpekraner for lossing av containerskip, automatisk styrte kjøretøyer, enskinne-kjøretøyer; deler og tilbehør til forannevnte varer. (730) Innehaver: Can Import AS, 3. Bera Terrasse 30 E, 3026 Drammen, NO KL. 1: Kjemiske stoffer som benyttes til innvendig behandling av motorer, gearkasser, pumper og kompressorer for å sette ned friksjonsevnen og derved slitasjen i motoren eller det som behandles. 2719

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PAGA ODE (730) Innehaver: Posten SDS AS, Leiv Eriksson Senter, 7005 Trondheim, NO KL. 9: Programvare for ledelse og administrasjon av bedrifter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: E-B EMULSA-BOND (730) Innehaver: Koöperatiewe Wynbouersvereniging van Suid Afrika Beperk, 57 Main Street, Paarl, ZA (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Flood Co, Hudson, OH, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske tilsetningsstoffer som fukter overflaten for å fremme adhesjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kreativt Forum, Maridalsveien 91, 0461 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Adv.fa. de Besche & Co v/ Elisabeth Rastad, Postboks 1424 Vika, 0115 Oslo KL. 16: Publikasjoner. KL. 41: Utgivelse av aviser. (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsmidler; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 2720

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling,. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser) KL. 22: Tau, reip, hyssing; nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon-, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (300) Prioritet: DE, ,

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsmidler; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 22: Tau, reip, hyssing; nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster. 2722

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon-, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DAIMLER-BENZ (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsmidler; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning: apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 2723

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 22: Tau, reip, hyssing; nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VING GARDEN (730) Innehaver: Scandinavian Leisure Group AB, Sveavägen 25, S Stockholm, SE KL. 16: Trykte publikasjoner i forbindelse med reise-, ferie- og fritidsaktiviteter. KL. 36: Forsikringsagenturer, speditører (toll), pengevekslingstjenester, emisjon av reisesjekker. KL. 39: Transport av passasjerer og passasjerbagasje; organisering av ferier, turer og av reiser; eskorte av reisende; ferie og reisereservasjonstjenester; reservasjon og plassreservering (transport) for reiser; reisebyråtjenester. KL. 42: Reservasjon og anskaffelse av hotell og andre midlertidige innlosjeringer, reservasjon og anskaffelse av cateringstjenester. 2724

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VING VILLAGE (730) Innehaver: Scandinavian Leisure Group AB, Sveavägen 25, S Stockholm, SE KL. 16: Trykte publikasjoner i forbindelse med reise-, ferie- og fritidsaktiviteter. KL. 36: Forsikringsagenturer, speditører (toll), pengevekslingstjenester, emisjon av reisesjekker. KL. 39: Transport av passasjerer og passasjerbagasje; organisering av ferier, turer og av reiser; eskorte av reisende; ferie og reisereservasjonstjenester; reservasjon og plassreservering (transport) for reiser; reisebyråtjenester. KL. 42: Reservasjon og anskaffelse av hotell og andre midlertidige innlosjeringer, reservasjon og anskaffelse av cateringstjenester. (730) Innehaver: Dim SA, Autun, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; strømpevarer, strømpebukser, knestrømper, tights og gamasjer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sky Station International Inc, 1824 R Street, N.W. WA, D.C , US (740,750) Fullmektig: Jens Mundal, Haakon VII s gt. 5, 0161 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Smartkids AS, Postboks 66 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo, NO KL. 28: Pedagogiske spill og leketøy. KL. 12: Luftfartøyer av forskjellig form og størrelse, som delvis holder seg svevende ved hjelp av egen oppdrift. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester. (300) Prioritet: US, ,

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EUROGRAFISK- BORGMAN (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EUROGRAFISK. (730) Innehaver: Stig Borgman, Bjørn Stallaresvei 29, 0574 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Trykkerivirksomhet; formidling av grafiske tjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: AS Hjemmet - Serieforlaget, 0048 Oslo, NO KL. 16: Tidsskrifter. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EUROGRAFISK. (730) Innehaver: Stig Borgman, Bjørn Stallaresvei 29, 0574 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Trykkerivirksomhet; formidling av grafiske tjenester. 2726

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CARINA (730) Innehaver: Hardanger Sylvplett AS, 5780 Kinsarvik, NO (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Superior Systems AS, Olav Trygvasonsgt 39/41, 7011 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Hardware og software; CD-rom; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 42: Utvikling, oppdatering og vedlikehold av software; utvikling, oppdatering og vedlikehold av databaser; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; supporttjenester for software; konsulenttjenester i tilknytning til software; utvikling av tjenester for andre, som skal tilveiebringes over globalt datanettverk. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og - maskiner. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed): kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RAMONA (730) Innehaver: Hardanger Sylvplett AS, 5780 Kinsarvik, NO KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed): kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 2727

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rollerblade Inc, 5101 Shady Oak Road, Minnetonka, MN 55343, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 28: In-line skøyter, rulleskøyter, beskyttelsesutstyr for sport herunder kne-, albu-, håndleddsbeskyttere, hockeyutstyr herunder hockeykøller, -puck og -baller, sideplater og mål. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ARKRAY (730) Innehaver: Hugaas Rugeri AS, 7349 Soknedal, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (730) Innehaver: KK Kyoto Daiichi Kagaku, 57 Nishi Aketa-cho, Higashi-kujo, Minami-Ku, Kyoto, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater; diagnostiske reagenser; diagnostiske multippelreagenser for analyse av urin, blod og ånde; diagnostiske reagenser for testing av fenolsulfonftalein og for måling av glukose, glykohaemoglobin, ammoniakk, ketonlegeme og glykert albumin; deler og tilbehør til ovennevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter; diagnostiske apparater for analyse av urin, blod og ånde; diagnostiske osmosemålere for kroppsvæsker; diagnostiske apparater for testing av fenolsulfonftalein og for måling av elektrolytt i kroppsvæsker, glukose, glykohaemoglobin, ammoniakk, ketonlegeme, glykert albumin og saltinnhold i bein; elektroder til medisinsk bruk; deler og tilbehør til ovennevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). 2728

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Vera Miljø AS, 3229 Sandefjord, NO KL. 5: Insekticider; sanitærvæske; bark for sanitære formål. KL. 7: Sentrifugalpumper, pumper for oppvarmingsinstallasjoner; vannpumper. KL. 11: Dusjkabinetter, dusjinstallasjoner, klosetter, klosettskåler, klosettseter, rør (deler av sanitærinstallasjoner), sanitære apparater og instrumenter, vannvarmere, varmtvannsberedere, varmeovner, vannfordelingsinstallasjoner, filter for drikkevann, filtreringsapparater for vann, varmekasser til oppvarming, elektriske vifter til personlig bruk, elektrisk ventilasjon, vifter, installasjon for rensing av kloakkvann, vannpumper, septiktanker som del av sanitærinstallasjon, vannsisterner. KL. 17: Rørarmatur, ikke av metall, rørforbindelser, ikke av metall, fleksible rør, ikke av metall. KL. 19: Vannrør, ikke av metall; transportable toaletthus. KL. 20: Beholdere, unntatt av metall eller mur; baderomsmøbler. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Finn Sandmæl, Sundveien 5, 1350 Nesøya, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 42: Arkitekter; rådgivning vedrørende bygging, plantegning i forbindelse med bygging. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ICELANDIA (730) Innehaver: International Beverages Inc, St. Helier, Jersey, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 2729

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ELCODE (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Elektroniske låseanordninger, tilgangs- og kjøreadgangssystemer for motorkjøretøyer. KL. 12: Motorkjøretøyer og deler, komponenter, reservedeler, utstyr og tilbehør til slike. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CENTURA (730) Innehaver: Centura Utvikling AS, Postboks 7, 1371 Asker, NO KL. 35: Konsulent- og rådgivningsvirksomhet innen handel, forretningskonseptutvikling og reklame. KL. 36: Konsulentvirksomhet vedrørende fast eiendom, forretninger med fast eiendom og forvaltning av fast eiendom samt investeringsvirksomhet. (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Narvesen ASA, Postboks 6125 Etterstad, 0602 OSLO, NO KL. 9: Apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontotjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VIOXX (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O.Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Anti-inflamatoriske analgetika. 2730

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: UCANTALK (730) Innehaver: Canon KK, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; programvare for taleregistrering og talegjenkjenning. (730) Innehaver: Uniteam AS, Verkseier Furulunds vei 47, 0668 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tom H Glosimot, Haakon VII s gt. 5, 0161 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding, kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer.. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 13: Skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer, organisering av reiser, herunder containerutleie. KL. 40: Bearbeiding av materialer. 2731

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Uniteam AS, Verkseier Furulunds vei 47, 0668 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tom H Glosimot, Haakon VII s gt. 5, 0161 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding, kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer.. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 13: Skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer, organisering av reiser, herunder containerutleie. KL. 40: Bearbeiding av materialer. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Presentkakan i Göteborg AB, Mölndal, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Kaker og annet bakverk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: F T S (730) Innehaver: Fron Traktor Service AS, 2640 Vinstra, NO KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføringer av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksmaskiner og rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer. KL. 12: Kjøretøyer: Befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 2732

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SOUL COMMERCE:CATALOG (730) Innehaver: Procordia Food AB, S Eslöv, SE KL. 32: Øl og porter; mineralvann og andre ikkealkoholholdige drikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; fruktdrikker og fruktjuicer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ordene hver for seg. (730) Innehaver: Sterling Commerce Inc, Dallas, TX, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere. KL. 42: EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; tilveiebringelse av tilgang til datanettverk for selgere og deres forretningspartnere som gjør disse i stand til å skape, oppdatere og aksessere en sentralisert database med produktinformasjon og elektronisk skifte ut data på universale priskoder samt informasjon lagret på sentraliserte databaser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Isidro Lopes LDA, Felgueiras, PT (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, bekledningsartikler og fottøy. COMMERCE:RESOURCE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ordene hver for seg. (730) Innehaver: Sterling Commerce Inc, Dallas, TX, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; elektronisk forretningsvirksomhet som optimerer og utvider elektroniske forretningsprogrammer nemlig elektronisk forretningsledelse og fjernledelsessystemer, installasjon og vedlikehold av elektronisk forretningssoftware, installasjon av produktopplæring, elektronisk forretningsutdannelse og -assistanse; EDI-konsultasjoner og koordinering. 2733

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Norges Statsautoriserte Revisorers Forening, Postboks 5864, Majorstuen, 0308 Oslo, NO og Norges Registrerte Revisorers Forening, Jernbanetorget 2, 0154 Oslo, NO KL. 9: Innregistrerte dataprogram for revisjonsyrket. KL. 16: Lærebok i revisjon. KL. 41: Praktisk veiledning i revisjon. KL. 42: Dataprogrammering av revisjonsprogrammet. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: AS Stavanger Rørhandel, Postboks 184, 4033 Forus, NO (740,750) Fullmektig: Bjørn O Winsvold, Postboks 275, 1701 Sarpsborg KL. 6: Isenkramvarer. KL. 7: Maskiner, verktøymaskiner, motorer. KL. 8: Håndverktøy og redskaper. KL. 9: Instrumenter. KL. 11: Innretninger for oppvarming, kjøling, ventilasjon, vanntilførsel og sanitærformål. KL. 17: Elektriske, tekniske og akustisk isolerende materialer. KL. 19: Ikke-metalliske bygningsmaterialer. KL. 20: Møbler, møbeldeler og plastvarer. KL. 21: Redskaper og apparater for husholdnings- og kjøkkenbruk, toalettformål, glass- og porselensvarer. KL. 37: Bygge-, reparasjons- og installasjonsvirksomhet. 2734

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR (730) Innehaver: Minitab Inc, State College, PA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer, dataprogramvare; brannslukningsapparater. KL. 3: Sjampoer; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargings-midler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BOOTS BOTANICS (730) Innehaver: The Boots Company plc, Nottingham, GB (730) Innehaver: Luitpold Pharmaceuticals Inc, Shirley, NY, US KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av osteoarthritis hos hunder. KL. 3: Ikke-medisinerte toalettpreparater; kosmetikk; parfymer; såper; eteriske oljer; preparater for tennene og for håret; deodoranter til personlig bruk; kroppsspray. 2735

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Canon KK, Tokyo, JP (730) Innehaver: Källquists Hästutrustning AB, Älvsered, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner, dyrehuder og pelsskinn; vesker, paraplyer, stokker, pisker, seletøy og salmakervarer; seletøybeslag av jern, bissel, dyreskinn, grimer, halsbånd for dyr, hestedekken, benbeskyttelse for hester, lærremmer, pisker, seletøysremmer, stigbøyleremmer, remmetøy, salstammer, saldekken for hester, ridesaler, seler, salspenner, gummideler til stigbøyler, stiglær, muleposer, lærtrinser, trinsebissel, tøyler, tømmer, tepper for dyr. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 2: Tonere (trykksverte) for fotokopieringsmaskiner og for printere; maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 9: Fotokopieringsmaskiner, elektroniske patroner; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHASE MANHATTAN (730) Innehaver: The Chase Manhattan Corp, 270 Park Avenue, New York, NY 10017, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 16: Trykksaker og publikasjoner. KL. 36: Bankvirksomhet og finansielle tjenester. 2736

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELEPOOL GLAD (730) Innehaver: Telegate ASA, Postboks 3831, Ullevål Hageby, 0805 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Føyen & Co ANS v/gøsta Thommesen, Postboks 6641 St. Olavsplass, 0129 Oslo KL. 36: Megling av tele- og datatjenester, megling av tele- og dataprodukter. KL. 42: Rådgivning vedrørende anskaffelse og bruk av tele- og datatjenester og tele- og dataprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELEGATE (730) Innehaver: Telegate ASA, Postboks 3831, Ullevål Hageby, 0805 Oslo, NO KL. 36: Megling av tele- og datatjenester, megling av tele- og dataprodukter. KL. 42: Rådgivning vedrørende anskaffelse og bruk av tele- og datatjenester og tele- og dataprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OMNITRAC (730) Innehaver: The Goodyear Tire & Rubber Co, Akron, OH, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Dekk for kjøretøy. (730) Innehaver: First Brands Corp, 83 Wooster Heights Road, Danbury, CT, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 6: Aluminiumsfolie. KL. 16: Plastposer og plastemballasje. KL. 17: Plastfilm; gummiposer for emballasje. KL. 20: Plastsugerør. KL. 21: Plastkopper, plastfat, plastkniver, -skjeer og - gafler; poseholdere. KL. 22: Poser (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TURBO (730) Innehaver: Oso Hotwater AS, 3300 Hokksund, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 11: Varmtvannsberedere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PREVENTX (730) Innehaver: Oso Hotwater AS, 3300 Hokksund, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 11: Varmtvannsberedere. 2737

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MINIMAX (730) Innehaver: Oso Hotwater AS, 3300 Hokksund, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 11: Varmtvannsberedere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: SAS Royal Hotel AS, Tromsø, Postboks 928, 9001 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter, bartjenester. CELLUPLANK (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Sealed Air Corp, Park 80 East, Saddle Brook, NJ 07663, US KL. 17: Polyetylenskum ekstrudert i plankestørrelser hvis tykkelse er større enn 1/2 tomme. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SELEBRA (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VIKAN (730) Innehaver: Vikan Fish Farm AS, 7250 Melandsjø, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 29: Fisk (ikke levende) og fiskeprodukter. (730) Innehaver: G.D. Searle & Co, 5200 Old Orchard Road, Skokie, IL, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater i form av betennelsesdempende analgetikum. 2738

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CROSSACTION (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Usterud-Svendsen & Spilling AS, Gml. Drammensvei 48, 1320 Stabekk, NO KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Oral-B Laboratories A Division of Gillette Canada Inc, Trans-Canada, Kirkland, QC H9H 4Y8, CA KL. 21: Tannbørster og børster til tannproteser/gebiss, deler og tilbehør til de forannevnte varer; børster og materialer til produksjon av børster; tannpirkere; materialer og instrumenter, alle til rengjøring og polering av naturlige eller kunstige tenner; bust (bristles). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MINEX (730) Innehaver: Zaklady Tworzyw Sztucznych NITRON Spolka Akcyjna, Krupski Mlyn, PL KL. 13: Nitroglyserineksplosiver. (730) Innehaver: Frederick Carl Lewis, Santa Monica Track Club, Santa Monica, CA, US (300) Prioritet: PL, , Z (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiepreparater. KL. 9: Briller. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; accessoirer. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 2739

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POCKETHALER LOC-PAIN (730) Innehaver: Schering Corp, 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ , US KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. (730) Innehaver: Astra AB, S Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VOODOO (730) Innehaver: Unilever NV, Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; cologner, eau de toilette, parfymert kropps-spray; oljer, kremer og lotions for huden; talkum; preparater for badet og dusjen; hårvann; tannpussemidler; ikke-medisinert munnvann; deodoranter; toalettprodukter mot transpirasjon; ikke-medisinerte toalettpreparater. (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HERREGAARDS- DØREN (730) Innehaver: Hans Albiin AS, Pindsleveien 8a, 3221 Sandefjord, NO KL. 19: Byggevarer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SOLERO SUMMER (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Spiseis, iskrem, sorbet, is (naturlig eller kunstig); frosne konfektyrer; preparater til fremstilling av de forannevnte varer. (300) Prioritet: BX, ,

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ETAQUINE FORTZAAR (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; antimalariapreparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: E.I. du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, Willmington, DE 19898, US KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av kardiovaskulære sykdommer og for høyt blodtrykk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PIPEINOC (730) Innehaver: Elkem ASA, Hoffsveien 65 B, 0377 Oslo, NO (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: MasterCard International Inc, 2000 Purchase Street, Purchase, NY , US (740,750) Fullmektig: Elkem ASA Patentavdelingen v/ Magne Vindenes, Postboks 8040, 4602 Kristiansand S. KL. 6: Tilsetningsmidler for jern og stål. KL. 9: Magnetiske kodede kort og kort inneholdende en integrert kretschip (smartkort); kort lesere, komputersoftware konstruert for å muliggjøre samvirke av smartkort med terminaler og lesere; telekommunikasjonsutstyr, nemlig transaksjonsterminaler ved salgsstedet og datamaskinsoftware for overføring, fremvisning og lagring av transaksjoner, identifikasjon og finansiell informasjon for bruk i finansielle tjenester, bank og telekommunikasjonsindustrien. KL. 36: Finansielle tjenester, nemlig tilveiebringelse av kredittkort, debetkort, betalingskort og elektronisk lagret verdipengetjenester, elektroniske kapital og valutaoverføringstjenester, elektroniske betalingstjenester, forbetalte telefonsamtalekorttjenester, kontantutbetalingstjenester og transaksjonsautorisasjonsog avregningstjenester. 2741

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INTELLICAD (730) Innehaver: Visio Corp, 520 Pike Street, Suite 1800, Seattle, WA 98101, US (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Stella Polaris AS, Skippergt. 41, 9008 Tromsø, NO KL. 29: Fisk og fiskeprodukter, herunder dypfryste videreforedlede fiskeprodukter, pillede reker og reker med skall. KL. 9: Dataprogrammer og instruksjonsmanualer innregistrert på databærere; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Instruksjonsmanualer for dataprogrammer; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Esprit International, San Francisco, CA, US KL. 4: Stearin- og vokslys. 2742

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GLOBECOM (730) Innehaver: Globecomm Systems, Inc, 45 Oser Avenue, Hauppauge, NY , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer, elektriske kontrollapparater, radioapparater, radiotelefonapparater, senderapparater for telekommunikasjon. KL. 38: Post-, radio- og telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FUJICOLOR SUPERIA X-TRA (730) Innehaver: Fuji Photo Film Co Ltd, Kanagawa, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Ueksponerte fotografiske filmer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MAGIC (730) Innehaver: British American Tobacco (Brands) Inc, 401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, KT 40202, US (730) Innehaver: The Langston Corp, Cherry Hill, NJ, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Maskiner for bølgepappesker og utstyr for papirmøller. (300) Prioritet: US, , 75/371,167 KL. 34: Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. 2743

34 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150 Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Medisinske og kirurgiske innretninger for bruk i vaskulære inngrep. (300) Prioritet: US, , 75/ US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VISIPORT (730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150 Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Medisinske og kirurgiske innretninger for bruk i endoskopisk inngrep. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: G. THOUKIS WINERY (730) Innehaver: E. & J. Gallo Winery, Postboks 1130, 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker, unntatt øl. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GANCIA (730) Innehaver: Gancia SpA, Corso Liberta 70, I Canelli (AT), IT KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (300) Prioritet: US, , 75/ VERSECURE (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, US KL. 9: Kryptografisk hardwareinnretninger og relatert software. (300) Prioritet: US, , 75/

35 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SHINOBI (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Styrestreng for medisinske katetere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GENERATION 7 (730) Innehaver: Lamb-Weston Inc, 8701 West Gage Boulevard, Kennewick, WA 99336, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 29: Frosne grønnsaker; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Den norske stats oljeselskap AS, Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 4: Bensin, motordrivstoffer. KL. 5: Farmasøytiske preparater. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske databærere; grammofonplater; lydbånd; CD-plater (audio-video); videokassetter, videobånd. KL. 29: Ferdigmat basert på kjøtt, fisk, fjærkre og/eller grønnsaker; hamburgere, pølser. KL. 30: Brød, bakverk og konditorvarer. KL. 31: Naturlige planter og blomster; tørkede blomster for dekorasjoner; dekorasjoner og kranser av naturlige planter og blomster. KL. 35: Bedriftsledelse og -administrasjon; samle et utvalg varer til fordel for forbrukerne, for at forbrukerne mer bekvemmelig kan se og handle disse varer; demonstrasjon av varer. KL. 37: Vedlikehold og reparasjon av biler; bilvask, rengjøring, vaskeritjenester. KL. 39: Bilutleie; biltransport; garasjeutleie; utleie av kjøretøyer, vogner, tilhengere og containere. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; spillevirksomhet, herunder lotterier og pengespill. (730) Innehaver: Arne Peder Grimstad, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. 2745

36 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SANFORD C. BERNSTEIN (730) Innehaver: Bernstein Technologies Inc, Palo Alto, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BERNSTEIN (730) Innehaver: Bernstein Technologies Inc, Palo Alto, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (730) Innehaver: Juvelen Norge AS, 2020 Skedsmokorset, NO KL. 35: Bistand ved og rådgiving om forretningsledelse i forbindelse med franchisekontrakter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALVALLE (730) Innehaver: Basico Y Primario S. L., Barcelona, ES (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 2746

37 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALVALLES CAFITESSE (730) Innehaver: Basico Y Primario S. L., Barcelona, ES (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: Sara Lee/De NV, Vleutensevaart 100, NL-3532 AD Utrecht, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 30: Kaffe, også kaffe i filterpakning, kaffebaserte drikker, kaffeekstrakter, pulverkaffe, kaffeerstatninger, blandinger av kaffe og kaffeerstatninger; te, tebaserte drikker, teekstrakter, teerstatninger; kakao, kakaobaserte drikker, sjokolade og sjokoladeekstrakter i form av pulver, granulater eller væske. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: British American Tobacco (Brands) Inc, Wilmington, DE, US KL. 34: Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. 2747

38 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Land som er tilknyttet Madridoverenskomsten (1891) vil beholde dette registreringsnummer også mht Madridprotokollen. Int.reg.dato: Den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. Vml 53 og Artikkel 3 (4). Eldre registreringer som kunngjøres gjeldende i Norge er blitt fornyet for perioder av 10 år fra denne dato. Rettsvern 10 år fra denne dato. Ytterligere utpekt dato: Dato for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen og utstrekningen av denne (opprinnelig utpekning). Forfaller samtidig med den internasjonale registreringen som den knytter seg til, dvs 10 år etter int.reg. dato. Artikkel 3ter (2). Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg fortrinnsrett etter Pariskonv. Artikkel 4 fra det land merket først ble søkt vernet i. Dette vil ofte være eget hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SCOOTER (730) Innehaver: WOLF-Garten GmbH & Co KG, Industriestrasse, D Betzdorf, DE KL. 7: Motor-driven lawn mower. Gazette nr.: 12/97 (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: Società Anonima F.lli Galli, Camis & Stock, 9, via Francesco Soave, Case Postale 192, CH Chiasso 3, CH KL. 33: Grappa. Gazette nr.: 12/97 (300) Prioritet: CH, ,

39 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Knoll AG, Knollstrasse, D Ludwigshafen, DE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: OPTICON International Gesellschaft für Management-Methodik Unternehmens- & Personalberatung mbh, 12-14, Gleissbühlstrasse, D Nürnberg, DE KL. 35: Phone marketing, sales promotion, advertising; business consulting; personnel management consulting. KL. 41: Training for personal development. Gazette nr.: 14/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Nanshan Jituan Gongsi, Qiansongcun, Dongjiangzhen, Longkoushi, Shandongsheng, CN KL. 24: Terry cloth blankets, face and bath towels, pillowcases, armchair upholstery, woollen cloths, artificial silk fabrics, gauze, silk satins, brocades, cotton fabrics, fiber fabrics. Gazette nr.: 14/97 KL. 1: Chemicals used in industry, photography, agriculture, horticulture, forestry; unprocessed plastics; fertilizers; chemical products for preserving foodstuffs; adhesive substances for industrial purposes. KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, dentifrices, dental care and oral hygiene products. KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic products for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and making dental molds; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides; medical products for dental care and oral hygiene; medical food supplements based on vitamins, mineral salts and trace elements, particularly stimulant preparations in the form of candies, dragées, capsules tablets for chewing, chewing gum, effervescent tablets. KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; non medical food supplements based on albumin, particularly stimulant preparations in the form of candies dragées, capsules, tablets for chewing, chewing gum, effervescent tablets. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment; non medical food supplements based on carbohydrates, particularly stimulant preparations in the form of candies, dragées, capsules, tablets for chewing, chewing gum, effervescent tablets. KL. 31: Agricultural, horticultural, forestry products and grains (included in this class); seeds, animal foodstuffs, malt; non medical food supplements for animals, particularly stimulant preparations in the form of candies, dragées, capsules, syrups, tablets for chewing, effervescent tablets; all above-mentioned goods with or without vitamins, mineral salts and trace elements. KL. 32: Syrups and other preparations for making beverages. KL. 40: Materials processing, particularly conversion and treatment of chemical substances. Gazette nr.: 14/97 (300) Prioritet: DE, ,

40 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: X-MADE (730) Innehaver: Knoll AG, Knollstrasse, D Ludwigshafen, DE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: SIA Schweizer Schmirgel- und Schleif-Industrie AG, 20, Mühlewiesenstrasse, CH-8500 Frauenfeld, CH KL. 3: Flexible abrasives, compact abrasives, included in this class. KL. 7: Sharpening disks, grinders. KL. 8: Manually-operated sharpening tools, sharpening disks, abrasive disks, included in this class. Gazette nr.: 15/97 (300) Prioritet: CH, , KL. 1: Chemicals for industrial, photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes; unprocessed plastics; fertilizers; chemical substances for preserving foodstuffs; adhesive substances for industrial purposes. KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, dentifrices, dental care and oral hygiene products. KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic products for medical use, food for babies; plasters, material for dressings; materials for filling teeth and making dental molds; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides; medical products for dental care and oral hygiene; food supplements, particularly nonmedical stimulant preparations in the form of candies, dragées, capsules, tablets for chewing, chewing gum, effervescent tablets based on vitamins, mineral salts and trace elements. KL. 29: Edible oils and fats; foodstuffs (included in this class); food supplements, particularly non-medical stimulant preparations in the form of candies, dragées, capsules, tablets for chewing, chewing gum, effervescent tablets based on proteins. KL. 30: Artificial coffee; foodstuffs (included in this class); food supplements, particularly non-medical stimulant preparations in the form of candies, dragées, capsules, tablets for chewing, chewing gum, effervescent tablets based on carbohydrates. KL. 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains (included in this class); seeds, animal foodstuffs, malt; food supplements for animals, particularly non-medical stimulant preparations in the form of candies, dragées, capsules, syrups, tablets for chewing, effervescent tablets; all the above-mentioned goods with or without vitamins, mineral salts and trace elements (non-medical). KL. 32: Syrups and other preparations for making beverages. KL. 40: Treatment of materials, particularly conversion and treatment of chemical substances. Gazette nr.: 15/

41 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Micro Focus GmbH, 10, Edelsbergstrasse, D München, DE KL. 9: Magnetic recording media; calculators and data processing facilities; data media with programmes. KL. 16: Printed matter; office requisites, namely nonelectrical office appliances; teaching and instruction equipment (apparatus excepted) in printed form, as games and as apparatus for drawing on blackboards. KL. 41: Publishing and editing of books, newspapers and periodicals. KL. 42: Design of data processing programmes; rental of data processing installations. Gazette nr.: 15/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LEFRACOR (730) Innehaver: Robert Bosch GmbH, 4, Breitscheidstrasse, D Stuttgart, DE KL. 9: Electrotechnical and electronic apparatus and instruments and telecommunication apparatus (included in this class), particularly transmitting and receiving devices; radio and television reception apparatus, apparatus for recording and reproducing images and/or sounds, particularly television apparatus, video apparatus and cameras with integrated video recorder; components of said goods; chip cards, encoded cards or order cards, smart cards; data carriers and software for information and control systems, particularly CD-ROMs, all the aforementioned goods particularly as digital road maps or for geographical information systems; apparatus for road data communications, apparatus for navigation, mobile communication apparatus, particularly car radios and mobile radiotelephones. KL. 16: Printing products. Gazette nr.: 15/97 (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH, 148 Binger Strasse, D Ingelheim, DE KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations. Gazette nr.: 15/97 (300) Prioritet: DE, ,

42 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SCANEXPRESS (730) Innehaver: Mustek Optik-Computer & Communication International GmbH, 2a, Hellersbergstrasse, D Neuss, DE KL. 9: Scanners and computer programs for scanners stored on data carriers. Gazette nr.: 15/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Ommunikation GmbH, Uerdinger Strasse, D Düsseldorf, DE KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; cosmetic bath additives, especially bath salts and bubble bath; dentifrices. KL. 10: Condoms; mattresses for medical purposes; electric blankets for medical purposes. KL. 20: Furniture, mirrors, picture frames; goods (included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum, or of plastics; cushions, pillows; bedding; fittings and mountings of beds not of metal; sleeping bags for camping purposes; beds; water beds; beds for pets; mattresses not for medical purposes; slatted frames not of metal. KL. 24: Textiles and textile goods (included in this class); bed and table covers; bed linen; cases made of cambric and calico; cushion covers and pillow cases; sleeping bags (linen sewed to cases or covers); fabrics; cloth; textile serviettes; blankets and quilts. KL. 42: Non business professional consultancy (not management consulting); providing of food and drink for guests; temporary accommodation; services of a designer; printing services; development and research services with respect to new products (for third parties); services of a graphic artist, illustrator or graphic designer; planning of technical projects. (730) Innehaver: Weidmüller Interface GmbH & Co, 16, Klingenbergstrasse, D Detmold, DE KL. 6: Binding screws of metal for cables; namely rope thimbles of metal. KL. 7: Power tools for welding, stripping, installing, connecting and/or pressing conductors or electrical cables or both; automotive or hydraulic hand tools used in electrical engineering and electronics. KL. 8: Hand tools for use in electronics and electrical engineering; screwdrivers; cutting tools; tools for installing binding screws for cables; attachments for the manual and power tools listed in classes 7 and 8, namely, end pieces (sockets for ends). KL. 9: Electric/electronic measuring and testing apparatus, such as voltage and electrical continuity testers, voltage and current detectors; attachments for the hand and power apparatus listed in classes 7 and 8, namely, plug contacts and electrical socket contacts; power apparatus for welding conductors or electrical cables or both. KL. 20: Non-metallic binding screws for cables. Gazette nr.: 13/98 Gazette nr.: 15/98 (300) Prioritet: DE, ,

43 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: T-MEDIA (730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich- Ebert-Allee 140, D Bonn, DE KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers. KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material (except apparatus); stationery (except furniture). KL. 35: Collection and provision of data. KL. 36: Financial services; real estate services. KL. 37: Services for construction; installation, maintenance and repair of equipment for telecommunication. KL. 38: Telecommunication services, especially data, image and linguistic services, telephone connection services, fax and services, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection of news and information. KL. 41: Instruction and entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of printed matter. KL. 42: Computer programming services; data base services, especially rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication. (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich- Ebert-Allee 140, D Bonn, DE KL. 9: Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers. KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material (except apparatus); stationery (except furniture). KL. 35: Collection and provision of data. KL. 36: Financial services; real estate services. KL. 37: Services for construction installation, maintenance and repair of equipment for telecommunication. KL. 38: Telecommunication services, especially data, image and linguistic services, telephone connection services, fax and services, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television, collection of news and information. KL. 41: Instruction and entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of printed matter. KL. 42: Computer programming services; data base services, especially rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: COMPLEVEN (730) Innehaver: Fresenius AG, Gluckensteinweg 5, D Bad Homburg, DE KL. 5: Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic substances adapted for medical use. (300) Prioritet: DE, ,

44 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: DIGIMESS (730) Innehaver: Grundig AG, Kurtgartenstrasse 37, D Fürth, DE KL. 9: Digital measuring, checking (supervision), signalling, monitoring, regulating and control apparatus and instruments, combinations consisting thereof as well as parts and fittings, namely probes, high-voltage measuring probes, voltage divider heads, test signal transmitters, pick-ups, coders and decoders, pre-amplifiers, detectors/amplifiers, measuring amplifiers, power supply plug-in units, balanced-to-unbalanced transformers, attenuators, connecting cords, power cords and connecting cables, claw-grip probes, coaxial plugs, coaxial connector plugs, drop resistances and shunts. (730) Innehaver: Isco Sweden AB, Fabriksgatan 8-10, S Hillerstorp, SE KL. 6: Screws of metal; pins (hardware); bolts; cotter pins; metal nuts; metal washers; clamps of metal for cables and tubes including joint clamps; clamps of metal including hose clamps, U-clamps; band clamps and metal clamps covered with rubber; split pins; springs (metal hardware); nipples; hose and pipe couplings of metal; fittings of metal for pallets and pallet collars. KL. 8: Manually operated tools including tongs, drivers, including screwdrivers, Allen keys, adjustable spanners and box keys. KL. 9: Lights and lamps for signalling, including flashing lights (luminous signals) and blinkers (signalling lights); reflectors for preventing accidents; vehicles breakdown warning triangles, flags and streamers; electric wires and cables; electric contactors and connection devices including cable clamps, coupling pins, catches, sockets and plugs; electric door contacts and brake lights, oil pressure, temperature and thermocontacts; electric relays; fuses; fuse boxes; terminal boxes; cable passages; electric cable sets for vehicles and trailers; switches; screw sockets for electric cables; two jumper leads. KL. 11: Lighting apparatus for installations; lighting apparatus for vehicles; lamps; headlights; reflectors for lamps. KL. 12: Rear view mirrors; luggage carriers, ski racks, roof racks and roof boxes for vehicles; rubber spacers for wheel suspension springs for vehicles, theft prevention devices for vehicles, including steering wheel locks; mudguards; turn signals for vehicles. KL. 17: Hose and pipe couplings not of metal; hoses of rubber; connecting hose for vehicle radiators and fuel pipes for vehicles; rubber plugs; insulating shrink joints; insulating hoses for shrinkage; rubber bellows and couplings, belts of rubber; insulating band; adhesive tape other than stationery and for medical or household. 2754

45 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ÖTZI LYRICS (730) Innehaver: Hafner Dieter Stippl, Hubert, 132 Ostendstrasse, D Nürnberg, DE KL. 9: Eyeglasses, including sunglasses and sports glasses. KL. 28: Toys and sporting apparatus. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MATRICUR (730) Innehaver: Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co, Josef-Suwelack-Str. 4, D Billerbeck, DE KL. 1: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry. KL. 3: Cosmetics and body care products. KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MATRISOL (730) Innehaver: Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co, Josef-Suwelack-Str. 4, D Billerbeck, DE KL. 1: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry. KL. 3: Cosmetics and body care products. KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings. (730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D Düsseldorf, DE KL. 3: Perfumery, essential oils, body and beauty care preparations (cosmetics), preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and perming hair, soap, soap substitutes, washing preparations. KL. 21: Apparatus and receptacles for applying hair color. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: X-PULSE (730) Innehaver: Acr Brändli und Vögeli AG, 1, Bohrturmweg, CH-8437 Zurzach, CH KL. 9: Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or pictures, loudspeakers, amplifiers, equalizers; parts and accessories thereof included in this class. (300) Prioritet: CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KINOTEX (730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 148, Binger Strasse, D Ingelheim, DE KL. 5: Veterinary preparations. (300) Prioritet: DE, , (300) Prioritet: DE, ,

46 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ALESION (730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse, D Ingelheim, DE KL. 5: Pharmaceutical preparations. Gazette nr.: 12/98 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Tripede AG, 15, Poststrasse, CH-6301 Zoug, CH KL. 12: Cars, wheelchairs. KL. 28: Scooters. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Brauerei Beck GmbH & Co, Am Dreich 18/19, D Bremen, DE KL. 32: Beers, non-alcoholic beer, low-alcoholic beer, non-alcoholic beverages, fruit juices, mineral waters. KL. 42: Lodging and boarding services. Gazette nr.: 21/97 (300) Prioritet: CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: WHAT ABOUT ADAM (730) Innehaver: Joop! GmbH, 22, Harvestehuder Weg, D Hamburg, DE KL. 3: Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions. (300) Prioritet: DE, ,

47 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Felo-Werkzeugfabrik Holland-Letz GmbH, 59, Emil-Rössler-Strasse, D Neustadt/ Hessen, DE KL. 8: Hand-operated tools, particularly hand screwdrivers, screwdriver bits for power drivers, tool sets in kit bags, awls and reamers with grip, special tools for the motorcar industry and for motorcars, spanners socket spanners, hammers, pincers, nippers, tongs, tweezers, saws. (730) Innehaver: Malaco KB, Norbergsg. 12, S Malmö, SE KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations (for medical purposes); dietetic substances adapted for medical use, food for babies; liquorice and lozenges for medical use; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; laxatives. KL. 30: Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals, pasta and other dough products, namely pizzas, Russian pasties, pies, bread, pastry and confectionery including chocolates and sweets; ice-cream, frozen yoghurt and ices; salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), spices, snack products in the form of popcorn and corn crisps as well as snack products based on corn, rice, barley, rye or pastry. (300) Prioritet: SE, ,

48 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: OY Marine Floor-Deckdoctors Ltd, Sultanie 28 B, SF Hyrylä, FI KL. 17: Packing and lining materials for floors; insulating materials against moisture; sealant compounds for joints. KL. 37: Construction, installation and repair services. KL. 42: Non-business professional consultancy. (730) Innehaver: Malaco KB, Norbergsg. 12, S Malmö, SE KL. 30: Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals, pasta and other dough products, namely pizzas, Russian pasties, pies, bread, pastry and confectionery including chocolates and sweets; ice-cream, frozen yoghurt and ices; salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), spices, snack products in the form of popcorn and corn crisps as well as snack products based on corn, rice, barley, rye or pastry. (300) Prioritet: SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ENTEROMAT (730) Innehaver: B. Braun Melsungen AG, 1, Carl- Braun-Strasse, D Melsungen, DE KL. 10: Surgical, medical and veterinary instruments and apparatus. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: POCKET MASTER (730) Innehaver: Zenith International SA, 34, Billodes, CH-2400 Le Locle, CH KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith; jewelry, jewelry products, precious stones; horological and chronometric instruments and parts thereof included in this class. (300) Prioritet: CH, ,

49 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: VACULA (730) Innehaver: Ove Nyberg, c/o Ceijn AB, Box 245, S Skövde, SE (730) Innehaver: Landbell AG für Rückholsysteme, Rheinallee 1E, D Mainz, DE KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter, bookbinding material, photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); playing cards; printers type; printing blocks. KL. 29: Meat, fish, crustaceans, poultry and game; meat extracts and products from meat, sausages; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; tinned meat, fish, fruit and vegetables, vegetable juices; jellies, jams, fruit sauces; mixtures for sliced bread; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. KL. 42: Consultancy in the field of recycling, reclaiming raw materials and treatment of reclaimed raw materials, consultancy for production of packaging materials and materials for making packaging, for goods out of plastic, paper, cardboard, specifically in relation to recycling and treatment of reclaimed raw materials; consultancy for collection, transport, sorting, treatment, utilisation and destruction of packaging materials and boxes, residuals, waste and reclaimed raw materials; sorting of waste, reclaimed raw materials and residuals. Gazette nr.: 21/97 (300) Prioritet: DE, , KL. 6: Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores. KL. 7: Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs. KL. 8: Hand tools and implements (hand operated); cutlery; side arms; razors. KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. KL. 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. KL. 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal. (300) Prioritet: SE, ,

50 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: COLORADO RAIN (730) Innehaver: Coty GmbH, 8+10, Ludwig-Bertram- Strasse, D Ludwigshafen, DE KL. 3: Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: AQUAPILOT (730) Innehaver: GfT Gesellschaft für Tauchtechnik mbh & Co KG, 29, Hertzlerstrasse, D Essen, DE KL. 9: Safety systems for sport and professional divers, namely buoyancy equipment such as counterbalancing devices, placed in air and safety vests. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Polar-Mohr Maschinenvertriebsgesellschaft GmbH + Co KG, 16-36, Hattersheimer Strasse, D Hofheim, DE KL. 7: Machines and appliances for the graphic trades, for printing industries, print converters and similar trades, i.e. paper cutters, high speed cutters and single-knifesheet-cutting machines to cut leafy material; labelproducing machines; cutting sticks and knives for the named cutters; machines for the edge alignment of printed sheets; appliances for piling, transporting, collecting, sorting, controlling and buffering leafy material and piles of leafy material; loading and unloading devices for the named cutters. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: GARWOOD (730) Innehaver: I.T.K. Scandinavian AB, Albacksgatan 24, S Malung, SE KL. 25: Clothing, footwear, headgear. 2760

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

FOR 2001-12-17 nr 1487: Forskrift om nærmere bestemmelser om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker.

FOR 2001-12-17 nr 1487: Forskrift om nærmere bestemmelser om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker. FOR 2001-12-17 nr 1487: Forskrift om nærmere bestemmelser om klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker. DATO: FOR-2001-12-17-1487 OPPHEVET Base: ROF DEPARTEMENT: JD (Justis- og

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer