nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helgeog høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) Postgiro Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TAB (730) Innehaver: Therapeutic Antibodies Inc, Nashville, TN, US KL. 5: Hele klassen. KL. 35: Markedsføring (for tredjemann) av terapeutiske antistoffer. KL. 42: Forskning (for tredjemann) i forbindelse med produksjon og utvikling av terapeutiske antistoffer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Erling Thom, Oslo, NO KL. 3: Hele klassen. (730) Innehaver: RAST HOLDING AG, Weberwiese 7, CH Lachen, CH (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Papir og varer laget av papir (ikke opptatt i andre klasser); bøker, barnebøker, bildebøker, malebøker, fargebøker, bildebøker; skrivesaker; male-, tegne- og skrivestifter og -redskaper, kritt og fargestifter, pennaler; pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), undervisningsmateriell i form av spill; spillkort og kortspill, klistremerker, klebestifter (papirvarer), overføringsbilder; modellermasse og modellermateriell; flagg og vimpler av papir; maler- og fargeskrin; konfetti; klebemidler for papir og skrivesaker. KL. 28: Spill, leketøy og selskapsspill, puslespill, sammensetningsspill, brettspill, intelligensspill, musikkinstrumenter for barn (leketøy), leketøy for husdyr; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med TV-apparater; leketøyjernbaner, modelljernbaner, leketøyhoppbakker; forminskede fartøymodeller; modellbyggesett for lek; dukker, dukkeklær, dukkesenger, dukkestuer, dukkehus, dukkekjøkkener, dukkevogner og dukketilbehør; stoffdyr, teddybjørner; lekeballer, byggesett (leketøy); materialer for hobbyarbeid av papp, tre, lær, kunstlær, glass, stoff, filt, strie, peddigrør, strå, metallfolier og kunststoff; sklibrett, kjelker, rattkjelker; rulleskøyter, rullebrett; svømmebassenger (sports- eller lekeartikler); karnevalsmasker, narreleker, narrespill; turn- og gymnastikkapparater; juletrepynt; juletrær av syntetiske materialer. 2929

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXOTIC FRUITS (730) Innehaver: Henkel KGaA, D Düsseldorf, DE KL. 3: Parfymevarer, eteriske oljer; såper; kosmetiske midler til kropps- og skjønnhetspleie; kosmetiske hudpleiemidler; deodoranter for personlig bruk; dusj- og skumbad; kosmetiske hårpleiemidler; barberkremer; ikkemedisinske tannpussemidler og munnvann; sjampo. KL. 5: Medisinsk munnvann; hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk), desinfeksjonsmidler for hygieniske formål. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ACTIVE BANK. (730) Innehaver: Win.HLP AS, Gjerdrumsvei 12, 0486 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Lowzow & Co Advokatfirma DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 9: Programvarer. KL. 42: Programmering for datamaskiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ACTIVE TRADE. (730) Innehaver: Win.HLP AS, Gjerdrumsvei 12, 0486 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Lowzow & Co Advokatfirma DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 9: Programvarer. KL. 42: Programmering for datamaskiner. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ACTIVE OFFICE. (730) Innehaver: Win.HLP AS, Gjerdrumsvei 12, 0486 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Lowzow & Co Advokatfirma DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 9: Programvarer. KL. 42: Programmering for datamaskiner. 2930

5 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GALLERIKLUBBEN (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Johan D. Galtung, Bygdøy Alle 51, 0265 Oslo, NO KL. 41: Konsertvirksomhet. KL. 42: Serveringstjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THERATECH (730) Innehaver: Theratech Inc, Salt Lake City, UT, US KL. 5: Farmasøytiske preparater og engangsinnretninger for avlevering av legemidler gjennom en pasients hud og gjennom en pasients slimhinner, herunder transdermale legemiddelplaster for avlevering av hormoner. (300) Prioritet: US, , 75/175,530 (730) Innehaver: Theratech, Inc, Salt Lake City, UT, US KL. 5: Farmasøytiske preparater og engangsinnretninger for avlevering av legemidler gjennom en pasients hud og gjennom en pasients slimhinner, herunder transdermale legemiddelplaster for avlevering av hormoner. (300) Prioritet: US, , 75/175,533 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NIKIDESS (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn SpA, Milano, IT KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler. 2931

6 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ZPEED (730) Innehaver: Zpeed Company Holding AS, Postboks 2105, 5501 Haugesund, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogrammer; brannslukningsapparater; briller, kontaktlinser. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; skjønnhetspleie; EDBprogrammering; faglige konsultasjoner; kvalitetskontroll; motedesigntjenester; moteinformasjon; nattevaktselskaper; optikervirksomhet; personellutvelgelse; utleie av dataprogrammer; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; organisering av utstillinger. (730) Innehaver: Brightpoint, Inc, 6402 Corporate Drive, Indianapolis, IN 46278, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 35: Administrasjon av alle ledd i forbindelse med distribusjon av trådløse kommunikasjonsapparater, herunder trådløse telefoner og batteriladere til trådløse telefoner, batterieliminatorer, erstatningsbatterier, effektforsterkere, «hands free» hodesett, holdere og stativer, bærevesker og -bager, øretelefoner, mikrofoner, sigarettenneradaptere, antenner, hengekopper, håndmikrofonforlengelseskabler, strømkabler og datakabler. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av trådløse kommunikasjonsapparater, herunder trådløse telefoner og batteriladere til trådløse telefoner, batterieliminatorer, erstatningsbatterier, effektforsterkere, «hands free» hodesett, holdere og stativer, bærevesker og -bager, øretelefoner, mikrofoner, sigarettenneradaptere, antenner, hengekopper, håndmikrofonforlengelseskabler, strømkabler og datakabler. (300) Prioritet: US, , 75/182,

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ESTEE LAUDER MINUTE MAKEUP (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MINUTE MAKEUP. (730) Innehaver: Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161 Commander Blvd., CA - Agincourt, Ontario M1A 3K9, CA (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Kosmetiske preparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LA SENZA (730) Innehaver: La Senza Inc, 1604 St. Regis, Dorval, QC, H9P 1H6, CA (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 35: Ledelse av detaljhandel/utsalg. (300) Prioritet: CA, , 398,210 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Elcart Distribution SpA, Milano, IT (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Deler og tilbehør til mobiltelefoner; deler og tilbehør til mobiltelefoner, nemlig batterier, etuier, kombinerte beholdere og ladere til bruk i bil, spenningsforsynere, utstyr og innretninger for håndfri betjening av mobiltelefoner, antenner, tastaturer, linser, monteringsstativer, koblinger og forbindelsesstykker, vibratorer og vibrasjonsinnretninger for indikasjon av ringesignal, telefonstativer og -holdere, dobbeltladere, antenneutstyr og antennesett. 2933

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ADT (730) Innehaver: ADT Services AG, CH-6300 Zug, CH KL. 9: Elektrisk beskyttelsesutstyr, herunder brannvarslere og overvåkningsutstyr, vekterstasjoner, sprinkelanleggsovervåkning og vannstrømningsovervåkningsutstyr, innbrudds- og tyverialamsutstyr, hvelvalarmsutstyr og bevegelsesdetektorutstyr; elektrisk kommunikasjonsutstyr, barne-/sykepleieranropssystemer, beskjedsprogrammeringsutstyr; elektroniske låsesystemer. KL. 37: Installasjons-, inspeksjons-, vedlikehold- og feilmeldingssamtaletjenester for elektrisk beskyttelsesutstyr, herunder brannvarslere og overvåkningsutstyr, vekterstasjoner, sprinkelanleggsovervåkning og vannstrømningsovervåkningsutstyr, innbrudds- og tyverialarmutstyr, hvelvalarmutstyr og bevegelsesdetektorutstyr; installasjoner-, inspeksjoner-, vedlikehold- og feilmeldingsamtaletjenester for elektrisk kommunikasjonsutstyr, barne-/sykepleieanropssystemer, beskjedprogrammeringsutstyr og elektroniske låsesystemer. KL. 42: Tjenester for sentralstasjonselektriske beskyttelser, herunder innbrudds- og tyverialarmtjenester, brannvarslere og overvåkningstjenester, vektertjenester, sprinkelanleggsovervåkning og vannstrømningsovervåkningstjenester, industrielle prosessovervåkningstjenester. (730) Innehaver: Gojo Industries, Inc, Cuyahoga Falls, OH, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Såper, medisinske såper, desinfiserende såper, sjampo, preparater for kroppsvask, preparater for hudpleie, hudrensende preparater. KL. 5: Desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk, antimikrobiske vaskemidler for farmasøytisk, medisinsk, veterinær og hygienisk bruk, perinale vaskepreparater for farmasøytisk, medisinsk, veterinær og hygienisk bruk, preparater for kirurgisk skrubb. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SENSI CONFORT (730) Innehaver: L Oréal SA, Paris, FR KL. 3: Kosmetiske gel, dusj- og badesalt, toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler i form av melk, gel og oljer (preparater for soling av huden). (300) Prioritet: FR, , 97/

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PREMENCE ASTRO (730) Innehaver: Vitabiotics Ltd, London, GB KL. 5: Farmasøytiske preparater; vitamin- og mineralpreparater til medisinsk bruk og til å ta gjennom munnen; bare i forbindelse med menstruasjonssyklusen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXTENCILS (730) Innehaver: Lancome Parfums et Beaute & Cie SA, société en nom collectif, F Paris, FR KL. 3: Sminke- og pleiepreparater for forskjønnelse og stell av øyenvipper. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Carl Freudenberg, Weinheim, DE KL. 10: Deler for bruk sammen med eller til å festes på sko for ortopediske formål; disse deler bestående av gummi eller vulkanisert kautsjuk. KL. 17: Halv-bearbeidede plater for utstansing av såler bestående av gummi eller vulkanisert kautsiuk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MK 190 (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer; deler, reservedeler, komponenter, tilbehør og utstyr til motorkjøretøyer. (300) Prioritet: DE, , ASTRO-CREPE (730) Innehaver: Carl Freudenberg, Weinheim, DE KL. 10: Deler for bruk sammen med eller til å festes på sko for ortopediske formål; disse deler bestående av gummi eller vulkanisert kautsjuk. KL. 17: Halv-bearbeidede plater for utstansing av såler bestående av gummi eller vulkanisert kautsjuk. 2935

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MK-KLASSE (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer; deler, reservedeler, komponenter, tilbehør og utstyr til motorkjøretøyer. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SKIP-BO (730) Innehaver: Mattel Inc, El Segundo, CA, US (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INDOCAM (730) Innehaver: Caisse Nationale de Credit Agricole SA, F Paris, FR KL. 35: Bistand ved ledelse av bedrifter; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bedriftsinformasjon; profesjonell bedriftsadministrasjon; oppsetting av annonser og reklame; skatteberegning; spredning av annonse- og reklamemateriell (småblader, trykt materiell, prøver); økonomiske prognoser. KL. 36: Bankvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansanalyser; børskvotering; kurtasje av verdipapirer; kapitalinvesteringer; veksling av penger; finansclearing; finansrådgivning; sparebankvirksomhet; formyndervirksomhet; finansinformasjon; fellesfond; kapitalinvesteringer; finansledelse. (300) Prioritet: FR, , (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Spillkort. 2936

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PERSONALPOST (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Byggmesterhus AS, Havdal, 7084 Melhus, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Pitney Bowes Inc, Stamford, CT , US KL. 9: Elektroniske vekter for pakker og forsendelser. KL. 16: Frankeringsmaskiner; blekkpatroner til bruk i frankeringsmaskiner og klebeark for frankeringsmaskiner. KL. 42: Utforming av tilpasset software for å kontrollere trykking av reklamepost og postannonser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: REED (730) Innehaver: Camco International Inc, Houston, TX 7221, US (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Kredittstyring AS, Postboks 1789 Vika, 0122 Oslo, NO KL. 36: Inkasso, faktureringstjenester, fordringsadministrasjon, faktoringselskaper. KL. 7: Boreanordninger og instrumenter; borekroner; borekronetenner; stoppe- tetnings- og pakningsanordninger for bruk i eller sammen med boreanordninger for bruk nede i hullet; ventiler for å regulere fluidstrømning; ventiler for pumper; ventiler for bruk i brønnhodeanordninger; kabler og pumper for bruk i eller sammen med olje og gassutvinningsanordninger; neddykkbare motorer; girkasser; ring og rullelagre; hylser og deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. 2937

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DKNY SIVOTON (730) Innehaver: Gabrielle Studio Inc, New York, NY 10018, US KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; parfymevarer, kosmetikk, hudpleiepreparater, såper og rengjøringsmidler for personlig bruk, hårpleieprodukter, toalettprodukter, eteriske oljer og potpurri. (730) Innehaver: Sivomatic BV, NL-4782 PX Moerdijk, NL KL. 31: Kattestrø (for strøkasser); strø for kenneler samt til hus og bur for kjæledyr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OPTISPEED ARBOR (730) Innehaver: Kenan Systems Corp, Cambridge, MA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer (innregistrerte på databærere). (730) Innehaver: Lucent Technologies Inc, Murray Hill, NJ, US KL. 7: Mekanisk drevet skjøteverktøy. KL. 8: Hånddrevet skjøteverktøy. KL. 9: Telekommunikasjonsprodukter nemlig fiberoptiske kabler, ledninger, koplingsstykker, skjøter, krysskoplingsfelter, utløpskoplingsstykker, lysledersammenkoplingsavsatser, adaptere; prøvesett for testing av telefonkretser. 2938

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Power Print AS, Postboks 2500, 7701 Steinkjer, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 16: Trykksaker. KL. 42: Trykkerivirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: JO-Bolaget Fruktprodukter HB, Stockholm, SE KL. 29: Kjøtt; fisk; fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Power Print AS, Postboks 2500, 7701 Steinkjer, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 16: Trykksaker. KL. 42: Trykkerivirksomhet. 2939

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INFRACARE (730) Innehaver: ICL Data OY, Helsinki, FI KL. 9: Datamaskiner og datamaskinperiferiutstyr, samt deler og tilbehør til de forannevnte varer; databehandlingsapparater-, innretninger, innregistrerte dataprogrammer, datamedia og registreringsenheter for data. KL. 41: Utdannelse, herunder utdannelse for informasjonsteknikk; informasjon vedrørende informasjonsteknologi; underholdning og utdannelse via globale eller private kommunikasjonsnettverk og via databaser. KL. 42: Programmering av datamaskiner; utforming, oppdatering og utleie av programvare, databeskyttelsesprogrammering for nettverk; utleie av datamaskiner og utleie av tilgangstid til databaser; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og programvare; profesjonell og teknisk konsultasjonsvirksomhet vedrørende kobling til globale eller private kommunikasjons nettverk; vedlikehold av oppkobling mot globale eller private kommunikasjonsnettverk; ekspertise i forbindelse med globale eller private kommunikasjonsnettverk. (300) Prioritet: FI, , T (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DENOMEGA (730) Innehaver: Denofa AS, 1361 Gml. Fredrikstad, NO (730) Innehaver: Joti VVS AS, Postboks 6206 Etterstad, 0602 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet og teknisk rådgivning, teknisk tegning, ingeniørvirksomhet (ekspertise), ingeniørkonsulentvirksomhet, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), materialtesting, kvalitetskontroll, prosjektstudier (tekniske), rådgivning vedrørende bygging. KL. 5: Kosttilskudd til medisinske formål; farmasøytiske preparater. KL. 29: Spiselige oljer som tilsetningsmidler/ ingredienser til farmasøytiske produkter, spiselige oljer og fett; kosttilskudd til ernæringsformål; ingredienser og tilsetningstoffer til kosttilskudd for ernæringsformål. 2940

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VERIFID (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og medikamenter. (300) Prioritet: GB, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SPAREBANK 1 GUDBRANDSDAL (730) Innehaver: Fron Sparebank, Nedregt. 69, 2640 Vinstra Nord-Fron, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer DA v/ Knut Endre, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forsikringsvirksomhet, forretninger med fast eiendom. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fron Sparebank, Nedregt. 69, 2640 Vinstra Nord-Fron, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer DA v/ Knut Endre, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo (730) Innehaver: Société Nationale d Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (Seita), Paris, FR KL. 36: Finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forsikringsvirksomhet, forretninger med fast eiendom. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 2941

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHOCRANT (730) Innehaver: Sweetlife BV, NL-3769 AK Soesterberg, NL KL. 30: Sjokolade, sjokoladevarer; konfektyrer. (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Harald Årsbog, Kirkegata 6, 3600 Kongsberg, NO KL. 30: Pizza, bakverk. KL. 42: Bevertning og tilberedning av mat og drikke. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: QUALIOST (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Biofarma (SA), FR Neuilly-sur- Seine, FR KL. 16: Trykte publikasjoner. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; undervisnings- og opplæringstjenester. KL. 42: Medisinske informasjonstjenester, vurdering, innsamling og skaffe tilveie medisinsk informasjon. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Egmont Hjemmets Bokforlag AS, Tordenskioldsgt. 6B, 0055 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 2942

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PORE PERFECT (730) Innehaver: Kao KK (also trading as Kao Corporation), Tokyo, JP KL. 3: Såper; kosmetikk, spesielt skjønnhetsmasker og renseprodukter til ansiktet og pleiende produkter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: UUFAX (730) Innehaver: Uunet Technologies Inc, Fairfax, VA, US KL. 38: Telefakstjenester via globale datakommunikasjonsnettverk. (300) Prioritet: US, , 75/ (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: SovGodt Madrasskjeden v/ styreformann, Storgt. 11, 1607 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 20: Møbler, senger, madrasser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NEUGENT (730) Innehaver: Computer Associates International Inc, Islandia, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere; regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner samt periferiutstyr til samme; software (innregistrerte dataprogrammer); deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker, herunder manualer; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig tegnemateriale, redskaper til tegning, modelleringsmaterialer, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer. 2943

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JUST BE A WOMAN (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL (730) Innehaver: Fagkjeden Rådhuset AS, Rigetjønnveien 51, 4604 Kristiansand, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 19: Bygningsmaterialer; stive rør for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus; monumenter; byggematerialer. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av ovner; malevirksomhet; rengjøringsvirksomhet; bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner. KL. 42: Planlegging og rådgivning vedrørende bygging; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner, dataprogrammer og software (EDB); utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; kvalitetskontroll; faglige konsultasjoner; utleie av møterom; utleie av transportable bygninger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 3: Såper; flytende såper; bade- og dusjpreparater, badeskum og dusjgels; barberings- og etterbarberingspreparater; parfymevarer, eteriske oljer; kosmetikk; parfymeprodukter for lintøy; hårpreparater; hudpleiepreparater; deodoranter for personlig bruk; preparater mot transpirasjon; håndvaskprodukter; blekepreparater og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping. KL. 5: Desinfeksjonsmidler; hygieniske preparater; preparater til utryddelse av utøy, insekter og skadedyr; fungicider, germicider; baktericider; parasitticider; algicider; insekticider; ugressdrepende midler; deodoranter, andre enn for personlig bruk; luftforfriskningsmidler; insektfrastøtende midler. KL. 21: Tilpassede toalettetuier, toalettvesker og sminkeetuier; små husholdningsredskaper og -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); børster; kammer; svamper for toalettbruk, for kosmetiske og rengjøringsformål; toalettredskaper og -børster; tannbørster; pudderkvaster; impregnerte kluter for rengjørings- og kosmetiske formål; ikke-elektriske instrumenter og materialer, alle for rengjøringsformål; rengjørings-, støvtørrings- og poleringskluter; puter (pads) for flekkfjerning eller for rengjøring; beholdere og dispenserinnretninger for toalettpreparater. ELCOMETER (730) Innehaver: Elcometer Instruments Ltd, Droylsden, Manchester, GB KL. 9: Computere, computer software; vitenskapelige, elektriske, elektroniske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll; deler og tilbehør til de ovennevnte varer. 2944

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Dagens Medicin A/S, København, DK (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Westnofa Industrier AS, Postboks 104, 6301 Åndalsnes, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 20: Madrasser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Tidsskrifter, magasiner, bøker. KL. 41: Utgivelse av tidsskrifter, magasiner og bøker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AMILOSPONGIA (730) Innehaver: TG Eakin Ltd, Comber, Country Down,, GB (730) Innehaver: May Milch GmbH & Co KG, Erfstadt, DE KL. 5: Plaster, sperreplaster, okklusjonsplaster, sårplaster; bandasje for forbindinger, sårbandasje, okklusjonsbandasje og sperrebandasje. KL. 10: Kirurgiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter; drenrør for medisinsk bruk; deler og tilbehør for alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (300) Prioritet: PE, ,

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROSENBORG (730) Innehaver: Rosenborg Ballklub, Postboks 4126, 7002 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer)-; metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske., elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing måling, signalering, kontroll. livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; helsetjenester; fysioterapitjenester, kiropraktortjenester, legebehandling; tannlegebehandling; psykologitjenester; massasje, sykepleiertjenester; blodgivertjenester, fotterapi og fotpleie; hudpleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, bodyguard tjenester; juridiske tjenester; arkitekter; planlegging og rådgiving vedrørende bygging, byplanlegging; emballasjedesign, industrielt design, industriell formgiving; faglige konsultasjoner (ikke om forretning), ingeniørvirksomhet (ekspertise), tegning (industridesign), teknisk konsulentvirksomhet, teknisk tegning, tekstiltesting, interiørarkitekter; utleie av klær; konsultasjon i farmasøytiske spørsmål; moteinformasjon; motedesigntjenester, motetegningvirksomhet; nyhetsreportasjetjenester; fotografireportasjer, reportasjetjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edb-programmering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rosenborg Ballklub, Postboks 4126, 7002 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 2946

21 måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; helsetjenester; fysioterapitjenester, kiropraktortjenester, legebehandling; tannlegebehandling; psykologitjenester; massasje, sykepleiertjenester; blodgivertjenester, fotterapi og fotpleie; hudpleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, bodyguard tjenester; juridiske tjenester; arkitekter; planlegging og rådgiving vedrørende bygging, byplanlegging; emballasjedesign, industrielt design, industriell formgiving; faglige konsultasjoner (ikke om forretning), ingeniørvirksomhet (ekspertise), tegning (industridesign), teknisk konsulentvirksomhet, teknisk tegning, tekstiltesting, interiørarkitekter; utleie av klær; konsultasjon i farmasøytiske spørsmål; moteinformasjon; motedesigntjenester, motetegningvirksomhet; nyhetsreportasjetjenester; fotografireportasjer, reportasjetjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edb-programmering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ORTHORALIX (730) Innehaver: Dentsply International Inc, 570 West College Avenue, York, PA 17405, US KL. 10: Røntgenutstyr og -apparater; kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DOUBLETREE (730) Innehaver: Doubletree of Phoenix Inc, 755 Crossover Lane, Memphis TN 38117, US KL. 42: Hotell- og motelltjenester; restaurant- og cateringtjenester; tilveiebringelse av lokaler for møter, konferanser og utstillinger; hotellreservering. 2947

22 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COSMELENE ARICLAIM (730) Innehaver: IdB Holding SpA, Viale Ortles 12, Milano, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Ekstrakter og aktive prinsipper fra medisinale planter til bruk i den farmasøytiske-, kosmetiske-. KL. 3: Kosmetiske produkter inneholdende ekstrakter eller aktive prinsipper fra medisinale planter. (300) Prioritet: IT, , MI97C (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ARACLAIM (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Indianapolis, IN, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, medisinske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (300) Prioritet: US, , 75/374,682 (730) Innehaver: Eli Lilly and CO, Indianapolis, IN, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, medisinske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (300) Prioritet: US, , 75/374,683 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LIAISON (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 2948

23 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GUKAN DUBLO (730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser, dietetiske preparater og substanser, kalsium preparater, vitaminpreparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PEGA (730) Innehaver: Pega Møbler AS, Slettebrekka, 5303 Follesø, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 20: Møbler, speil, billedrammer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HYALGIN (730) Innehaver: E. R. Squibb & Sons, Inc, Princeton, NJ, US KL. 5: Medisinske og kirurgiske bandasjer og forbindingsstoffer; biomaterialer for behandling av hudsår. (730) Innehaver: Oso Hotwater AS, 3300 Hokksund, NO KL. 11: Varmtvannsberedere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Alter Ego AS, Postboks 1698 Vika, 0120 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 42: Bartjenester; butlertjeneste; catering; kaféer; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WELUN (730) Innehaver: Westnofa Industrier AS, Postboks 104, 6301 Åndalsnes, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 20: Madrasser. 2949

24 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CELLUVISC FJORDAL (730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Oftalmiske preparater, nemlig smørende og fuktende oppløsninger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALLERVISC (730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig oppløsninger til bruk ved oftalmisk kirurgi. (730) Innehaver: Oscar Peschardt & Co Norge, Postboks 553, 4601 Kristiansand, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); halvforarbeidet tre, herunder bjelker, planker, paneler, plater; trefiner; gulv, ikke av metall; parkettgulv; laminatgulv; furugulv; bygningsdører, ikke av metall; ytterdører, innerdører; bygningsglass; stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, sengeutstyr, herunder madrasser; bord (møbel); garderobeskap; bordplater; hobbyplater; hyller, herunder av heltre og/ eller laminat; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvfletting, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LUMINOR (730) Innehaver: Cartier International BV, Herengracht 436, Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 14: Urkasser, esker og etuier for ur; juvelérvarer og edle stener; kronometere; ur og klokker (ur). 2950

25 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MARE NOSTRUM (730) Innehaver: Cartier International BV, Herengracht 436, Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 14: Urkasser, esker og etuier for ur; juvelérvarer og edle stener; kronometere; ur og klokker (ur). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Ringnes AS, Oslo, NO (730) Innehaver: FMTM Distribution Ltd, Tortola, VG KL. 14: Ur og kronometriske instrumenter og deler herav og hertil, juvelérvarer, edle stener. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ORAQIX (730) Innehaver: Astra AB, Södertälje, SE KL. 5: Anestesimidler til lokalt bruk, nemlig gel til dentalt bruk. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LENTIPAK (730) Innehaver: Genetix Pharmaceuticals Inc, Cambridge, MA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater; farmasøytiske preparater i form av lentivirale vektorer og pakkecelle-linjer som produserer genterapivektorer. (300) Prioritet: US, , 75/370,

26 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OTTAR (730) Innehaver: Rune Bjerkli, Straumfjordnes, 9080 Storslett, NO KL. 42: Reisefølgevirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sætre AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; preparerte peanøtter; potetbasert snacks. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; peanøtter (konditorvarer); maisbasert snacks. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IKT-LEDELSE (730) Innehaver: Lars Gunnar Ribemo, Glomstuvegen 11, 6400 Molde, NO KL. 35: Konsulentbistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. CIRESA (730) Innehaver: Ciresa S.n.c. di Ciresa Vittorio e Alfredo, Introbio, Como, IT KL. 29: Ost, smør, meieriprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HERITAGE DE CHATEAU LE BOSCQ (730) Innehaver: Consortium Vinicole de Bordeaux et de la Gironde SA, Bordeaux, FR (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 33: Viner; viner av garantert årgang og eau de vie av garantert årgang fra vingården benevnt CHATEAU LE BOSCQ; brennevin og likører. (300) Prioritet: FR, , 97/

27 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KAT EN LURINGER (730) Innehaver: La Fourmi, La Jubaudiere, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær og skotøy. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Abba Seafood AB, Box 206, S Göteborg, SE KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; fiskeboller; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: BIOFOOT (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Gep Groupe Pasquier SA, St Germain sur Moine, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær og skotøy. (300) Prioritet: FR, , (730) Innehaver: Mediderm Norge AS, Jernbanealleen 30, 3210 Sandefjord, NO KL. 3: Kosmetiske produkter i tuber og flasker. KL. 5: Medisinske produkter i tuber og flasker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OPENPIX (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, US KL. 9: Software for visning av bilder/grafikk på skjerm. 2953

28 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SKEIVE DAGER (730) Innehaver: Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring Oslo lag (LLH Oslo), Postboks 6838, St. Olavs plass, 0130 Oslo, NO KL. 41: Kulturelle aktiviteter. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Klint Bergh Konsult AB, Näsby Allé 10, S Täby, SE (740,750) Fullmektig: Arne Steen Arnesen, Rosenkrantzgt. 11, 0159 OSLO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Klint Bergh Konsult AB, Näsby Allé 10, S Täby, SE (730) Innehaver: J. Martens AS, Postboks 567, 5001 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; befraktningvirksomhet, godsbefraktning, biltransport, båttransport, containerutleie, frakt (varetransport), jernbanetransport kurertjenester (kurerpost eller varer), utleie av lagerplass, lagring, lagring av varer, lossing av gods, skipsmeglervirksomhet, organisering av cruisefart, sjøtransport, spedisjonstjenester, transport med lastebiler, transportmeglingsvirksomhet, utbringelse av varer. (740,750) Fullmektig: Arne Steen Arnesen, Rosenkrantzgt. 11, 0159 OSLO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 2954

29 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WORLDSHIP BOONE S FARM (730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Computer hardware, software og periferutstyr, modemer, printere, scannere, nettverkskort, elektriske og fiberoptiske kabler, skalere, monitorer og skjermer for fremvisning. KL. 39: Tjenester for transport av brev, dokumenter, meldinger, trykksaker og andre varer og tjenester ved transport omfattet av klasse 39, lagring, oppbevaring, pakking og levering i forbindelse med foranstående tjenester. (730) Innehaver: E. & J. Gallo Winery, P.O. Box 1130, Modesto, CA 95354, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og juicer, sirup og andre preparater for fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0503 Oslo, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, marmelader, kompotter; egg, melk og melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpuré og tomatjuice; snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørrete, saltede, krydrede eller smakstilsatte nøtter. 2955

30 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INVACARE (730) Innehaver: Invacare AB, Salagatan 20, S Spånga, SE (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Sander, Truyen & Co, Postboks 1923 Vika, 0125 OSLO KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål, herunder oksygen. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukkingsapparater, herunder batterier og batteriladere; apparater for omtapping av oksygen; elektriske styreenheter for rullestoler/ drivaggregater, samt deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, herunder stoler for medisinsk bruk, ulike typer heiser/ løfteinstallasjoner og apparater, puter for medisinsk bruk og for å hindre liggesår, samt deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; herunder elektriske og manuelle rullestoler og scootere samt deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, herunder senger, arbeidsstoler/ kontormøbler, samt deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Invacare AB, Salagatan 20, S Spånga, SE (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Sander, Truyen & CO, Postboks 1923 Vika, 0125 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål, herunder oksygen. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukkingsapparater, herunder batterier og batteriladere; apparater for omtapping av oksygen; elektriske styreenheter for rullestoler/ drivaggregater, samt deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, herunder stoler for medisinsk bruk, ulike typer heiser/ løfteinstallasjoner og apparater, puter for medisinsk bruk og for å hindre liggesår, samt deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; herunder elektriske og manuelle rullestoler og scootere samt deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, herunder senger, arbeidsstoler/ kontormøbler, samt deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. 2956

31 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: International Business Machines Corp, Armonk, NY 10504, US (730) Innehaver: Gulvtech v/ Kjell Fjellbu, Enebakkvn. 69, 0192 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 2: Olje for konservering av tre, lakker. KL. 3: Slipemidler, slipepapir, slipepreparater. KL. 7: Elektriske poleringsmaskiner, slipemaskiner. KL. 19: Gulv, ikke av metall. KL. 37: Utleie av slipemaskiner, reparasjonsvirksomhet. KL. 40: Sliping. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GREY SHADOW (730) Innehaver: Tarka AS, Enebakkvn. 69, 0192 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 28: Fiskesnører og fiskeredskaper. KL. 9: Computere; computer hardware; adaptere for computere, komponenter og periferiutstyr for computere; hukommelse for computere; utstyr for hukommelse for computere; direkteminnekretser (RAM-brikker); grensesnitt for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; halvlederanordninger; trykte kretser; elektroniske kretskort; elektroniske kretser; terminaler; styreenheter; inndata- og utdataanordninger samt kombinasjoner av disse; monitorer, tastaturer, skrivere og telefaksmaskiner; magnetiske disketter; diskettstasjoner; kompaktdisker; magnetbånd; båndspillere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; disketter; datamodulbatterier; telekommunikasjonsutstyr; multipleksere, modemer og datakommunikasjonsterminaler og linjeadaptere; computerprogrammer; operativsystemsoftware og brukersoftware for ressurstildeling, inndata/utdata fordelingskontroll, datastyring; transkriberere og kombinasjoner av databehandlingsmaskiner og databehandlingsprogramvare; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innregistrert på maskinlesbare media og relatert til computere og computerprogrammer. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell; dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere eller computerprogrammer; manualer; trykte publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; trykksaker; trykksaker relatert til computer hardware og software og til telekommunikasjonstjenester og -utstyr; trykte manualer for produkter og tjenester vedrørende informasjonsbehandlingssystemer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon ved dataterminaler; elektronisk postoverføring; nyhets- og informasjonsbyråer; computerassistert overføring av data; computer nettverkkommunikasjon. KL. 42: Programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av computer software; utleie av tilgangstid til computer database servere; tekniske prosjektstudier på computer hardware- og softwareområdet; utleie av computere og computer software; tjenester for å fremskaffe brukertilgang til computere for forretningsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; reportasjetjenester; videoopptakstjenester; organisering av utstillinger. 2957

32 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JET SET (730) Innehaver: L Oréal SA, Paris, FR KL. 3: Sminkeprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MERMAID (730) Innehaver: Kamewa AB, S Kristinehamn, SE KL. 7: Fremdriftsanordninger og motorer for båter og fartøy. KL. 12: Styreanordninger og propeller for båter og fartøy. (730) Innehaver: Shimano Inc, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Sykkeldatamaskiner. KL. 25: Sykkelsko; snøbrett-støvler og skistøvler; luer, hansker, sokker og sportsantrekk i form av skjorter, jakker og benklær. KL. 28: Fiskeredskaper i form av fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, fiskesnøreføringer, fiskekroker, pilker, sluker, kunstige fiskeagn, spinnere og fiskeredskapskasser; snøbrett, snøbrett-bindinger, snøbrett-etuier, snortrekk for snøbrett; ski, skistaver, skibindinger, skietuier, golfkøller, golfballer, golfbager, overtrekk for golfkølle-hode. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OBSERVE (730) Innehaver: Toyo Tire & Rubber Co Ltd, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Dekk for kjøretøyer, luftslanger for kjøretøyer, hjul for kjøretøyer. 2958

33 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WINTER TRANPATH (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Toyo Tire & Rubber Co Ltd, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Dekk for kjøretøyer, luftslanger for kjøretøyer, hjul for kjøretøyer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Acer-Intertours AS, 8920 Sømna, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 39: Organisering av reiser; reiseledervirksomhet; reisereservering og plassreservering; sightseeing; transport av reisende; utleie av turistbusser; turistbyråer (unntatt hotell og pensjonatreservering); turoperatører. BLACK D.I.V.A. (730) Innehaver: Thomson multimedia (SA), 46, Quai Alphonse Le Gallo, F Boulogne Cedex, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Fjernsynsapparater; katoderør og katoder. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GARATTI FIGURA (730) Innehaver: Kolibri Helseservice Olavi Karttunen, Postboks 5091, 1503 Moss, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Dietetiske stoffer for medisinsk bruk; vitamin- og mineralpreparater for mennesker; medisinsk kosttilskudd for mennesker, nemlig urte-, mineral- og vitaminpreparater; medisinske preparater for slanking, kosttilskudd i form av slankepreparater. 2959

34 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Melbrosin International Gertrude Urban GmbH, Wien, AT (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til INSPIRASJON TIL SPENNENDE HJEM. (730) Innehaver: Peter M. Kolderup AS, Postboks 3411 Ytre Sandviken, 5022 BERGEN, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 8: Brødkniver, smørkniver, grønnsakskniver, flekkekniver, fileteringskniver, fiskekniver, fruktkniver, bordkniver, forskjærskniver; gafler og skjeer. KL. 20: Kurvvarer; kurver, ikke av metall; kunst- og pyntegjenstander av tre, gips, voks eller plastmaterialer. KL. 21: Glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), kjøkkentøy (ikke opptatt i andre klasser); kjøkkenredskaper, ikke av edelmetall; husholdningsredskaper, ikke av edelmetall; bordoppsatser, ikke av edelmetall; kasseroller og stekepanner; kryddersett; lysestaker og kandelabre, ikke av edelmetall. KL. 35: Bistand ved rådgivning for forretningsledelse; rådgivning for rasjonalisering av forretninger; utarbeidelse og utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker, vareprøver); dekorasjon av butikkvinduer. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Kosmetikk. KL. 5: Farmasøytiske preparater for mennesker og dyr, veterinærmedisinsk midler og hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk); farmasøytiske preparater for mennesker for å forebygge og lindre sykdommer eller sykdoms-symptomer eller for å påvirke kroppsfunksjonene, til innvendig bruk og til bruk for mennesker som kosttilskudd til næringsmidler; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FSV I (730) Innehaver: Four Seasons Venture AS, Oslo, NO KL. 36: Investeringsvirksomhet. 2960

35 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FSV II PX-CONTROL (730) Innehaver: Four Seasons Venture AS, Oslo, NO KL. 36: Investeringsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FSV III (730) Innehaver: Four Seasons Venture AS, Oslo, NO KL. 36: Investeringsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FSV (730) Innehaver: ÅF-Data AB, Box 8133, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Databehandlingsapparater og -innretninger; datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer innbefattet systemprogram, operativprogram og nettverksprogram, herunder for økonomisystem. KL. 42: Planlegging, utvikling og fremstilling av dataprogrammer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TOYOTA YARIS (730) Innehaver: Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer, deler, reservedeler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer. (730) Innehaver: Four Seasons Venture AS, Oslo, NO KL. 36: Investeringsvirksomhet. 2961

36 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RISPINOS EMANUEL UNGARO (730) Innehaver: Uncle Ben s Inc, Houston, TX , US KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (730) Innehaver: Emanuel Ungaro, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Briller, lorgnetter, solbriller, brilleglass, linser, brilleinnfatninger, innfatninger for lorgnetter, brilleetuier, etuier for lorgnetter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Chandre AS, Nordbyen, 3274 Larvik, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FUELWIN (730) Innehaver: 4tech ASA, Postboks 39, 3482 Tofte, NO KL. 9: Programvare. 2962

37 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CALL2WEB (730) Innehaver: Tele2 AB, Postbox 62, S Kista, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad (730) Innehaver: Kopparbergs Bryggeri AB, S Kopparberg, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 32: Øl. KL. 9: Optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for måling og signalering; apparater for opptak, sending og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemakiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; registrerte dataprogrammer. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, datastøttet overføring av tekst og bilder, elektronisk postoverføring, TV-utsendelser, telekommunikasjon, informasjon om telekommunikasjon, kabel-tv-utsendinger, kommunikasjon via dataterminaler, overføring av tekst og bilder via datamaskiner, personsøkertjenester, utleie av overføringsapparater for tekst. KL. 42: Dataprogrammeringstjenester, utleie av datamaskiner og databaser, konsulenttjenester innen området datamaskinvare. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Gunnar Gusland, Strandebakken 19, Helgeroa, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Papp- og plastmerker for merking av bensinkanner. 2963

38 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Menicon Co Ltd, Nagoya-shi, Aichiken, JP KL. 9: Kontaktlinser og tilbehør derfor, så som oppbevaringsetuier for kontaktlinser, holdere for kontaktlinser og innsettings- og avtagingsutstyr for kontaktlinser. (730) Innehaver: Menicon Co Ltd, Nagoya-shi, Aichiken, JP KL. 9: Kontaktlinser og tilbehør derfor, så som oppbevaringsetuier for kontaktlinser, holdere for kontaktlinser og innsettings- og avtagingsutstyr for kontaktlinser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Menicon Co Ltd, Nagoya-shi, Aichiken, JP KL. 9: Kontaktlinser og tilbehør derfor, så som oppbevaringsetuier for kontaktlinser, holdere for kontaktlinser og innsettings- og avtagingsutstyr for kontaktlinser. (730) Innehaver: Esco Marginalen AB, Postboks , S Stockholm, SE KL. 9: Dataprogrammer og databærere samt regnemaskiner, datamaskiner og databehandlingsutstyr. KL. 16: Trykksaker, kontorrekvisita, skrivemaskiner og kontorutstyr; instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester samt konsulenttjenester innenfor de ovennevnte områdene. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom samt konsulenttjenester innenfor ovennevnte områder. KL. 41: Undervisnings- og utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; fremskaffelse av veiledning/ instruksjon; underholdningsvirksomhet; sport- og idrettsaktiviteter. KL. 42: Juridiske tjenester og konsultasjoner, dataprogrammering og konsultasjoner innenfor dataområdet. (300) Prioritet: SE, ,

39 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRISTRATA (730) Innehaver: TriStrata Security Inc, 3 Lagon Drive, Suite 110, Redwood Shores, CA 94065, US KL. 9: Datamaskineprogramvare for sikkerhetsstyring, administrasjon og håndtering av informasjon. (300) Prioritet: US, , 75/398,249 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/ h Geurts & Van Schuppen BV, Nude 28, Wageningen, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 34: Sigarer, cigarillos, rulletobakk, pipetobakk, sigaretter, tobakk og tobakksprodukter; lightere, fyrstikker og artikler for røkere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: ArneTre AS, Mysen, NO KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygge- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); granulert glass for merking av veier; gulv (ikke av metall); treverk. (730) Innehaver: Merck & Co Inc, One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); publikasjoner; tidsskrifter; skriftlige meddelelser, flygeblad og nyhetsbrev relatert til medisinsk informasjon. 2965

40 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DIAMOND (730) Innehaver: Anchor Wall Systems Inc, Minneapolis, MN, US (730) Innehaver: Anchor Wall Systems Inc, Minneapolis, MN, US KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); sagtømmer, trelast, trebjelker, trepaneler, trefinér, bygningsglass, takstein, steinheller, keramikkfliser; stive rør (ikke av metall) for bygge- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); granulert glass for merking av veier; murblokker til bruk ved bygging av mørtelløse støttemurer for landskapsanlegg. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); sagtømmer, trelast, trebjelker, trepaneler, trefinér, bygningsglass, takstein, steinheller, keramikkfliser; stive rør (ikke av metall) for bygge- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); granulert glass for merking av veier; murblokker til bruk ved bygging av mørtelløse støttemurer for landskapsanlegg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VERTICA (730) Innehaver: Anchor Wall Systems Inc, Minneapolis, MN, US KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); sagtømmer, trelast, trebjelker, trepaneler, trefinér, bygningsglass, takstein, steinheller, keramikkfliser; stive rør (ikke av metall) for bygge- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); granulert glass for merking av veier; murblokker til bruk ved bygging av mørtelløse støttemurer for landskapsanlegg; støttemurer (ikke av metall). 2966

41 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SINTECH (730) Innehaver: Minicraft v/jon Lorentzen, Strandvegen 3b, 2000 Lillestrøm, NO KL. 28: Modellbiler beregnet for radiofjernstyring. (730) Innehaver: Ringnes AS, Oslo, NO KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker, vann uten kullsyre. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LUDVIG SÆTTEM A/S (730) Innehaver: Sættem En Gros AS, Postboks 186, 6401 Molde, NO KL. 24: Tekstiler. KL. 25: Klær. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ACTISPHERE (730) Innehaver: Lancôme Parfums et Beaute & Cie société en nom Collectif, Paris, FR KL. 3: Kosmetikk og sminkepreparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NUMIHALER (730) Innehaver: Astra AB, Södertälje, SE KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner. 2967

42 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LOGIHALER (730) Innehaver: Astra AB, Södertälje, SE KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ADNUMIC (730) Innehaver: Astra AB, Södertälje, SE KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner. (730) Innehaver: General Motors Corp, Detroit, MI, US KL. 9: Elektriske deler, kontrollanordninger og tilbehør for motorkjøretøyer og maskiner, batterier, lykter og lanterner, måle-metere og -instrumenter, radioer, fjernsynsapparater, Iyd- og videoopptagere, avspillingsmaskiner, Iyd- og videobånd, regnemaskiner, computere og computer periferiutstyr, alarmer, signal- og varslingslys og -utstyr, instrumenter for å teste, måle og kontrollere temperatur, Iys, vinkler, trykk, ujevnheter, flatheter, balanse, innstilling, fluidstrømming, væskenivåer, hardhet, styrke, computer software, deler, komponenter og holdere derfor, telekommunikasjonsapparater og -instrumenter, bærbare telefoner, mobiltelefoner, mikroprosessorer, motorkontrollanordninger, brytere, ledninger, kabler, koblingsbokser og koblingsanordninger for ledninger og kabler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THERAROBICS LINECTOR (730) Innehaver: Astra AB, Södertälje, SE KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner. (730) Innehaver: The Hygenic Corp, Akron, OH , US KL. 28: Treningssett bestående av treningsbånd og -rør med motstand, brukertilbehør for nevnte bånd og rør. KL. 41: Instruksjon for fysisk trening. 2968

43 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: XOROVIR DEFINITY (730) Innehaver: F. Joh. Kwizda Unternehmens- Verwaltungsgesellschaft mbh, Wien, AT (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CROSSWORLDS (730) Innehaver: CrossWorlds Software Inc, Burlingame, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogramvare som gjør det mulig for mangfoldige dataprogramvaresystemer å kommunisere og operere med hverandre. (730) Innehaver: The DuPont Merck Pharmaceutical Co, Wilmington, DE , US KL. 5: Kontrastmidler for ultralyd. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DLC (730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower Building, Boston, MA 02199, US KL. 8: Barbermaskiner og barberblader, instrumenter til barbering; dispensere, kassetter og hylser inneholdende blader; deler og tilbehør til de forannenvte varer; håndverktøy og instrumenter; kniver. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HYDRA ROUGE (730) Innehaver: L Oréal SA, Paris, FR KL. 3: Kosmetikk og sminkepreparater, nemlig kremer, pudder, lotioner, rouge, øyenskygger, maskara, øyenblyanter, leppestifter, neglelakk, negllakkfjernere. 2969

44 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COSMENETIC FUN TOUCH (730) Innehaver: L Oréal, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske geler, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler og solpleiepreparater; sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargings-midler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. (730) Innehaver: Novo-NMN-Automatentechnik spol s.r.o., Bratislava, SK KL. 9: Automatiske spillemaskiner, underholdningsmaskiner, automatiske og myntopererte. KL. 28: Automatiske spill, andre enn myntopererte, spill. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Artec SrL, Roma, IT (730) Innehaver: The Cartoon Network Inc, Atlanta, GA , US KL. 41: Utdannelses- og underholdningsvirksomhet, nemlig produksjon, utsendelse og distribusjon av fjernsyns- og kabelfjernsynsprogrammer for underholdningsformål. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 2970

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2013.05.14 Deres ref.: 310154-501 Svarfrist: 2013.08.16 1 Saksnr.: 201207491 Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende Patentstyret mot nytt årtusen - vi tar i bruk nye saksbehandlingsverktøy til fordel for kunder, brukere og medarbeidere. I den forbindelse

Detaljer

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Nytt postnummer fra 1.mars 1999. 1.mars 1999 skjer en større omlegging av postnummer i Norge. Ca. 30% av alle postmottagere,

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer