nr 40/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 40/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 40/13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Yazaki Corporation, 4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Kondensert hydrokarbongass (LPG) forgassere. Kabelbunter for automobiler; kabelbunter; batterikabler; tennpluggkabler; elektriske ledninger og kabler for automobiler; koplingsstykker for isolering av koplingsklemmer; koplingsklemmer; holdere for koplingsstykker; avstandsholdere for koplingsstykker; støpt plast for beskyttelse av kabelbunter; rør for beskyttelse av kabelbunter; klemmer for festing av kabelbunter; bånd for binding av kabelbunter; koplingsbokser for automobiler; roterende forbindelsesledd for ratt; optiske fiberkabler; optiske forbindelsesledd; drivkabler for måleapparater; uisolerte ledninger; koaksialkabler; elektriske kraftlinjer; elektriske ledninger og kabler for kommunikasjon; brannsikre elektriske ledninger og kabler; varmebestandige elektriske ledninger og kabler; elektriske ledninger og kabler for alarminstrumenter; ferdig-montert kabelbunter for bygninger og/eller boliger; kabelbunter for bygninger/boliger; elektriske ledninger og kabler; elektriske koplingsklemmer; elektriske releer; elektriske sikringer; elektriske smeltekontakter; sikringsbokser; relébokser; elektriske kontrollenheter; kombinasjonsbryter på rattstamme; kontrollenheter for automatiske dører; parafinnivåbryter; kraftfordeling eller kontrollmaskiner og -apparater; roterende omformere; faseregulatorer; takografer; taxametre; drivstofforbrukindikatorer; lastemålere; sentrert informasjonsdisplay for automobiler; multimålere for automobiler; speedometre; takometre; kilometertellere; tripptellere; drivstoffmålere; vanntemperaturmålere; oljetrykkmålere; oljetemperaturmålere; drivstoffølere; trykkfølere; temperaturfølere; måleapparater for registrering; måleapparater for registrering av temperatur for kjølebiler; gassmålere; gasstrykk regulatorer; trykkskrivere; trykkmåleutstyr; måling eller testmaskiner og instrumenter; printere for taxameter; elektroniske bompengeinnkrevingsenheter for kjøretøy; digitale kameraer; registreringsapparater for trafikkulykker; posisjoneringssystem for kjøretøy; dataregistrering og analysatorer for anleggsutstyr; gasslekasjedetektorer og -alarmer; CO (karbonmonoksid) gasslekasjedetektorer og -alarmer; brannfølere og - alarmer; gassdetektor; CO (karbonmonoksid) detektorer; automatiske gassomkoplingsregulatorer; telekommunikasjonsutstyr og -apparater; computer programmer; elektroniske kretser, magnetdisker, magnetkort, magnetark, magnetbånd og magnetbånd tatt opp med dataprogrammer; elektroniske maskiner; apparater og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen North Livia NORTH LIVIA KRISTOFFER ERSLAND, Tysnes, 5685 UGGDAL, Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; transport; transport av møbler. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; massasje; frisørsalonger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HILDE NORDLØKKEN, Tellabo, 7190 BESSAKER, Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 3

4 registrerte varemerker nr 40/13 aktiviteter. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOM VICTOR FRANZÉN, SANDAKERVEIEN 22 D, 0473 OSLO, Klasse 28 Leketøy (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/907,808 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Imagewear Apparel Corp, 3411 Silverside Road, US- DE19810 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 25 Klær; fottøy; fangskinn [bekledning]; belter; underbukser (bottoms); kyser og skyggeluer (caps); frakker; kjeledresser og heldresser (coveralls); kjoler; hatter; hodeplagg; jakker; overaller; benklær; skjorter; shorts; skjørt; topper; uniformer; vester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smartly Univers Lyse AS, Postboks 8124, 4069 STAVANGER, VJU AS, Avaldsnesgata 95 A, 4014 STAVANGER, Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; malmer. Klasse 7 Rugemaskiner; salgsautomater. Klasse 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, livredning og undervisning; grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 15 Musikkinstrumenter. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 4

5 registrerte varemerker nr 40/13 klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Klasse 28 Leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Salg av varer som nevnt i klasse Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 40 Bearbeiding av materialer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smart Univers Lyse AS, Postboks 8124, 4069 STAVANGER, VJU AS, Avaldsnesgata 95 A, 4014 STAVANGER, Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; malmer. Klasse 7 Rugemaskiner; salgssutomater. Klasse 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, livredning og undervisning; grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 15 Musikkinstrumenter. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 5

6 registrerte varemerker nr 40/13 undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Klasse 28 Leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Salg av varer som nevnt i klasse Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 40 Bearbeiding av materialer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rosmersholm AS, Pilestredet 94 C, 0358 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CBS CBS Broadcasting Inc, 51 West 52nd Street, US- NY10019 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 38 Kringkastingstjenester; kabel- og satelittsendingstjenester; fremskaffelse av videobilder og informasjon for trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; fremskaffelse av trådløs overføring av opplasting og nedlasting av videobilder, informasjon og nyheter via et globalt computernettverk til en trådløs mobilkommunikasjonsinnretning; internettjenester som er ment å inkludere kommunikasjonstjenester, nemlig sending av streamed lyd- og audio-visuelle opptak via internett; audio- og videokringkastingstjenester via internett eller andre kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, lagring, visning, fremvisning, merking og elektronisk overføringsinformasjon, audio, og videoklipp; fremskaffelse av tilgang til informasjon, audio og video via nettsteder, online fora, samtalerom (chat rooms), listeservere og blogger via internett; fremskaffelse av on-line samtalerom (chat rooms) og 6

7 registrerte varemerker nr 40/13 elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger blant brukere på områder av generell interesse. Klasse 41 Fremskaffelse av tilgang til informasjon på området underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CBS Broadcasting Inc, 51 West 52nd Street, US- NY10019 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 38 Kringkastingstjenester; kabel- og satelittsendingstjenester; fremskaffelse av videobilder og informasjon for trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; fremskaffelse av trådløs overføring av opplasting og nedlasting av videobilder, informasjon og nyheter via et globalt computernettverk til en trådløs mobilkommunikasjonsinnretning; internettjenester som er ment å inkludere kommunikasjonstjenester, nemlig sending av streamed lyd- og audio-visuelle opptak via internett; audio- og videokringkastingstjenester via internett eller andre kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, lagring, visning, fremvisning, merking og elektronisk overføringsinformasjon, audio, og videoklipp; fremskaffelse av tilgang til informasjon, audio og video via nettsteder, online fora, samtalerom (chat rooms), listeservere og blogger via internett; fremskaffelse av on-line samtalerom (chat rooms) og elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger blant brukere på områder av generell interesse. Klasse 41 Fremskaffelse av tilgang til informasjon på området underholdning. idrettsbager, sportsbager, ryggsekker, bæreseler for å bære babyer, strandbager, bokbager, stellevesker, skipssekker, gymbager, torgvesker, skolesekker, rumpetasker, ransler, midjevesker til ryggsekker, handlevesker, lommebøker, håndvesker, skuldervesker, kosmetikkvesker, stresskofferter, dokumentmapper, seddelbøker, seddelklyper, kreditkortetuier, passetuier, nøkkeletuier, myntetuier, smykkeskrin, toalettmapper, paraplyer, solparaplyer, parasoller, spaserstokker, strandparasoller. Klasse 22 Telt, hengekøyer, markiser, presenninger, seil, rep, hyssing, nett, sekker og vesker, nemlig flerbrukstøyposer, skittentøyposer, nettingposer og plastposer for lagring (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring og fylling, ubearbeidet tekstilfibermateriale, lerret. Klasse 25 Klær for menn, kvinner og barn inklusiv skjorter, t- skjorter, treningsgensere, joggedresser, bukser, shorts, vester, topper, regntøy, smekker av stoff, skjørt, bluser, kjoler, bukseseler, gensere, jakker, kåper, regnkåper, snødresser, slips, badekåper, hatter, luer, caps, solskjermer, belter, sjal, sokker, nattøy, pyjamas, dameundertøy, undertøy, badetøy, støvler, sko, joggesko, sandaler, strikkede tøfler, innesokker; tilbehør til klær, fottøy for menn, kvinner og barn inklusiv sko, støvler, sandaler, tøfler, joggesko, sportsog idrettssko, gymnastikksko, hodeplagg, yttertøy, klær og tilbehør til klær for sport, klær og tilbehør til klær til profesjonell bruk, undertøy, strømpevarer, trikotasje, lommetørklær, forklær, halstørklær, svettebånd, dusjhetter, karnevalsdrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PLUM ORGANICS Plum Inc., 1485 Park Avenue, Suite 200, US-CA94608 EMERYVILLE, USA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 29 Økologiske retter som består av kjøtt, fisk, fjærkre eller grønnsaker. Klasse 30 Økologiske retter som består av pasta og ris. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JXP JEEP XTREME PERFORMANCE Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler Drive, US-MI48326 AUBURN HILLS, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 18 Kister, kofferter og reisevesker, reisekofferter, 7

8 registrerte varemerker nr 40/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CodeIT AS, Kristoffer Robins vei 13, 0978 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Etiketteringsmaskiner; emballasjemaskiner Databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; programvare og systemintegrasjon i industrielle prosesser; dataspillprogrammer; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; elektroniske merkelapper for varer; laser, ikke for medisinsk bruk, herunder lasermerking; skrivere, herunder blekkstråleskrivere; skannere; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og undervisning. Klasse 35 Datalagring; administrasjon av data-arkiver; innsamling av informasjon til bruk i databaser; innsamling og systematisering av informasjon for lagring og bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre; systematisering av informasjon for bruk i database. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; analysering av datasystemer; elektronisk lagring av data; fjernovervåkning av datasystemer; forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; gjenoppretting av data fra datamaskiner; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av dataprogrammer og data; oppdatering av dataprogrammer; programmering for datamaskiner; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen A NOVARTIS COMPANY Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PØP Cocio Beverage International P/S, Øresundsvej 15, DK ESBJERG N, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Melk og melkeprodukter; drikke fremstilt av melk. Klasse 32 Vann (drikkevann); vann på flaske eller på boks; mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; drikkevann; kildevann; sodavann; vann på flaske eller på boks med smakstilsetninger; kullsyreholdige leskedrikker; saft og andre preparater til fremstiling av drikker; drikker inneholdende melk (hvor melk ikke er den dominerende ingrediensen). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gorgeous Cosmetics Pty Ltd, 35 Mount Street, AU- Vic3181 MELBOURNE, Australia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Kosmetikk; parfymevarer; hudpleiepreparater; hårpreparater; preparater for kroppspleie; make-up, særlig make-up kremer, make-up pudder, make-up preparater, underlagskremer (primer), dekkstifter, make-up blyanter, kremer for kinnene, rouge, øyemake-up (øyeskygge, maskara, øyebrynpenner, eyeliner), kosmetikk for øyebrynene, øyemake-up fjernere, melk til å fjerne make-up, preparater til å fjerne make-up, ansiktsduker, innsatt med kosmetikk, leppestifter, lipgloss, lipliner, falske øyevipper, vatt for kosmetisk bruk, kosmetiske blyanter, kosmetisk melk, fuktighetskrem, fuktighetsmelk, fuktighetslotion, mousse, neglebåndbelegningsmiddel, negleherdemidler, neglelakkfjernere, negletips, dagkrem, nattkrem, ikke-medisinsk kosmetikk, oljer for kroppen, eteriske oljer, hårvann, pudder for refill for puddedåser, dåser (compacts), make-up pudder, selvbrunende preparater, solkrempreparater. Klasse 35 Detaljhandel med kosmetikk, også fremskaffet via Internett; annonse- og reklamevirksomhet; arrangering av utstillinger. Klasse 44 Rådgivning vedrørende kosmetikk, kosmetiske makeup tjenester, faglige konsultasjoner om kosmetikk, 8

9 registrerte varemerker nr 40/13 make-up tjenester vedrørende bruk av make-up, teatralske make-up tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen dataprogramvare, programvare, applikasjon, programvareapplikasjon for interaktiv og virtuell bildefremvisning; dataprogramvare, programvare, applikasjon, programvareapplikasjon til bruk ved audio guide. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av dataprogrammer, herunder design og utvikling av dataprogramvare, programvareapplikasjoner og applikasjon; design og utvikling av dataprogramvare, programvare, programvareapplikasjoner og applikasjoner for interaktive og virtuell bildefremvisning; design og utvikling av dataprogramvare, programvare, programvareapplikasjoner og applikasjoner til bruk ved audio guide. AUTENTICO AS, Postboks 197, 1326 LYSAKER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av vin og andre alkoholholdige drikker; organisering av messer for salg og markedsføring. Klasse 41 Kulturelle aktiviteter; opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kaizers Orchestra CONSTANZE AS, c/o Rune Solheim, Heimdalsgata 23, 0561 OSLO, Klasse 9 Nedlastbare musikkfiler. Klasse 16 Mønstre for konfeksjon av klær. Klasse 25 Klær, bager, vesker, sko, luer, hatter, skjerf. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. Produksjon av musikk. Artistopptredener. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oslo Kommune Munchmuseet, Postboks 2823 Tøyen, 0653 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare; herunder dataprogramvare, programvare, applikasjon, programvareapplikasjon; FEARLESS.AE AS, Byåsvegen 16 A, 7900 RØRVIK, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKRIK Oslo Kommune Munchmuseet, Postboks 2823 Tøyen, 0653 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare; herunder dataprogramvare, programvare, applikasjon, programvareapplikasjon; dataprogramvare, programvare, applikasjon, programvareapplikasjon for interaktiv og virtuell bildefremvisning; dataprogramvare, programvare, applikasjon, programvareapplikasjon til bruk ved audio guide. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av dataprogrammer, herunder design og utvikling av dataprogramvare, programvareapplikasjoner og applikasjon; design og utvikling av dataprogramvare, programvare, programvareapplikasjoner og applikasjoner for interaktive og virtuell bildefremvisning; design og utvikling av dataprogramvare, programvare, programvareapplikasjoner og applikasjoner til bruk ved 9

10 registrerte varemerker nr 40/13 audio guide. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUNNIVA DRIKKER Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier; is; iskaffe; iste; drikker basert på kaffe, te, kakao, sjokolade, kaffeerstatning og/eller iskrem. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; leskedrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; energidrikker; sportsdrikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Engros- og detaljhandel med de ovennevnte varer i klasse 30 og 32. PÅL CHRISTIAN REKKEDAL, POSTBOKS 2638, SOLLI, 0203 OSLO, Klasse 29 Fisk [ikke levende]; fisk, konservert; fiskefileter; fiskehermetikk; fiskemat; fiskeprodukter; hummer,ikke levende; krepsdyr, ikke levende; laks [fersk og preparert]; languster [ikke levende]; matskjell[ikke levende]; reker [store] [ikke levende]; ristet tang; sild; sjømat; skalldyr [ikke levende]; tunfisk;østers, ikke levende. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RØRSERVICE NESBYEN AS, 3540 NESBYEN, Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CIFC CIFC Asset Management LLC, 250 Park Avenue, 4th Floor, US-NY10177 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Kredittkapitalforvaltning for bedrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Poor boy MPD Trodlabotn Boreindustri AS, Thormøhlens gate 55, 5008 BERGEN, Klasse 7 Klasse 9 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 10

11 registrerte varemerker nr 40/13 av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/885,429 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLATAZEV Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen outsourcing. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; elektroniske oppslagstavler; mobiltelefontjenester. Klasse 42 Konsulenttjenester i forbindelse med computer hardvare og mykvare; computerprogrammering; support og konsulenttjenester for administrasjon av computersystemer, databaser og applikasjoner; grafisk design for sammenstilling av nettsider på Internett, informasjonstjenester i forbindelse med computer hardvare og mykvare tilveiebrakt on-line via et globalt computernettverk eller Internett; oppsett og vedlikehold av nettsider; verting av nettsteder for andre; tjenester i forbindelse med utleie av tilgangstid til computerdatabaser; konsulenttjenester i forbindelse med computere, computersystemer og informasjonsteknologi; computerprogrammering for andre; tjenester i forbindelse med installasjon og implementering av computer mykvare og computersystemer; ajourføring av computerprogrammer, analyser av computersystemer, design av computerprogrammer, installasjon av computermykvare, rådgivning vedrørende informasjonsteknologi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/826,975 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COBLIXRA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. Phonect AS, Postboks 444, 1327 LYSAKER, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Computere, computer hardware og computer mykvare, deler og tilbehør til forannevnte varer; ekstrautstyr for computere; integrerte kretser; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); computer hardware og computer mykvare og publikasjoner i elektronisk form (nedlastbar) innlevert on-line fra databaser, fra innretninger tilveiebrakt på et globalt computernettverk, telenett eller Internett; interaktiv computer mykvare; apparater for avsøking av elektronisk informasjon fra et globalt computernettverk, telenett eller Internett; computer mykvare for bruk innen forretningskonsulentvirksomhet, ledelseskonsulentvirksomhet, konsulentvirksomhet for forretningsdrift, strategisk konsulentvirksomhet, computer og konsulentvirksomhet for informasjonsteknologi og implementering, finansielle konsultasjoner, telekommunikasjonsvirksomhet samt (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja SOYA AS, Vestre Torggaten 1, 5015 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 11

12 registrerte varemerker nr 40/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FELITRIS Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytika til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZYLIVIST Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytika til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DUSIPRISS Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytika til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Brentex OÜ, Kadeka tee 70 A, EE TALLINN, Estland Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 12 Tilhengerfester for kjøretøy; campingvogner; skaphengere; flathengere; varebilhengere; biltransporthengere; båthengere; ATV-hengere; campingbiler; avtakbart utstyr for båter; vippehengere (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRENTEX Brentex OÜ, Kadeka tee 70 A, EE TALLINN, Estland Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 12 Tilhengerfester for kjøretøy; campingvogner; skaphengere; flathengere; varebilhengere; biltransporthengere; båthengere; ATV-hengere; campingbiler; avtakbart utstyr for båter; vippehengere (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIZELIMO Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. 12

13 registrerte varemerker nr 40/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/799,331 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENDEVRON Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, DC1104, US-IN46285 INDIANAPOLIS, USA Klasse 5 Veterinære preparater, nemlig vaksiner, antimikrobiske midler, antivirusmidler, immunstyrkende biofarmasøytiske midler og andre medisinske medikamenter for forebygging og behandling av virus-, smittsomme-, ikke-smitsomme-og stoffskiftesykdommer hos dyr; medisinske fôr- og vanntilsetningsstoffer i form av kosttilskudd for dyr; veterinære preparater for kontroll og ødeleggelse av skadedyr, nemlig ektoparasittmidler, insektsmidler og parasitticider; veterinære hormonpreparater og hormonpreparatimplantater for dyr; veterinære preparater for matsikkerhet, bearbeiding av matdyr og hjelpemidler for bearbeiding av matdyr, nemlig bakteriofag, antimikrobielle stoffer og vaksiner for å redusere nivåene av matbårne patogener båret i eller på husdyr, fjærfe eller kjøtt og å hemme mikrobiell nedbrytning i mat og dyrefôr;diagnostiske midler, tester og preparater og stoffer for å identifisere patogener og rester av biologisk interesse for veterinært bruk; veterinære preparater for kjæledyr, nemlig for behandling av parasittiske infeksjoner, diabetes, endokrine sykdommer og lidelser, fedme, blodsykdommer, dentale og orale sykdommer, smerte, inflammasjon, gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, lidelser og forstyrrelser i sentralnervesystemet, nevrologiske og nevrodegenerative sykdommer og lidelser, kardiovaskulære tilstander, dermatologiske tilstander, urogenitale og urintilstander, slitasjegikt, ørebetennelse, sårheling, infeksjoner, allergiatopiske tilstander, leversykdommer og lidelser, ikke-kirurgisk sterilisering; veterinære preparater for behandling og forebygging av lopper på kjæledyr; veterinære preparater, nemlig vaksiner for kjæledyr. smittsomme-, ikke-smitsomme-og stoffskiftesykdommer hos dyr; medisinske fôr- og vanntilsetningsstoffer i form av kosttilskudd for dyr; veterinære preparater for kontroll og ødeleggelse av skadedyr, nemlig ektoparasittmidler, insektsmidler og parasitticider; veterinære hormonpreparater og hormonpreparatimplantater for dyr; veterinære preparater for matsikkerhet, bearbeiding av matdyr og hjelpemidler for bearbeiding av matdyr, nemlig bakteriofag, antimikrobielle stoffer og vaksiner for å redusere nivåene av matbårne patogener båret i eller på husdyr, fjærfe eller kjøtt og å hemme mikrobiell nedbrytning i mat og dyrefôr;diagnostiske midler, tester og preparater og stoffer for å identifisere patogener og rester av biologisk interesse for veterinært bruk; veterinære preparater for kjæledyr, nemlig for behandling av parasittiske infeksjoner, diabetes, endokrine sykdommer og lidelser, fedme, blodsykdommer, dentale og orale sykdommer, smerte, inflammasjon, gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, lidelser og forstyrrelser i sentralnervesystemet, nevrologiske og nevrodegenerative sykdommer og lidelser, kardiovaskulære tilstander, dermatologiske tilstander, urogenitale og urintilstander, slitasjegikt, ørebetennelse, sårheling, infeksjoner, allergiatopiske tilstander, leversykdommer og lidelser, ikke-kirurgisk sterilisering; veterinære preparater for behandling og forebygging av lopper på kjæledyr; veterinære preparater, nemlig vaksiner for kjæledyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DURAPORE 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US- MN55144 SAINT PAUL, USA Klasse 5 Kirurgisk tape. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/799,329 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EXPERIOR Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, DC1104, US-IN46285 INDIANAPOLIS, USA Klasse 5 Veterinære preparater, nemlig vaksiner, antimikrobiske midler, antivirusmidler, immunstyrkende biofarmasøytiske midler og andre medisinske medikamenter for forebygging og behandling av virus-, 13

14 registrerte varemerker nr 40/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen New Wave Group Licensing SA, Chemin des Polonais 3, CH-2016 CORTAILLOD, Sveits Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BK Hengeren Kvilvang AS, Kortbølgen 1, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Kjøretøytilhengere og deres deler og tilbehør. MP MEDIA NORGE AS, Postboks 2743 St Hanshaugen, 0131 OSLO, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer, trykte publikasjoner, herunder trykte oppslagsverk, instruksjonsmateriell, brosjyrer, magasiner, tidsskrifter, ukeblader, kataloger, aviser, bilder, grafiske reproduksjoner, kalendere, nyhetsbrev, plakater, bøker og fargetrykk. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; online annonse- og reklamevirksomhet på et datamaskinnettverk. Alle de foran nevnte tjenester fremskaffet via Internett, et verdensomspennende, globalt nettverk (World Wide Web) og/eller via kommunikasjonsnettverk. Klasse 38 Kringkastings- og telekommunikasjonsvirksomhet; telefon og mobiltelefontjenester; Internett kringkasting; overføring og levering av tekst, musikk, beskjeder, bilder, streams, animasjoner, videoer, lyd, data, signaler og informasjon via kommunikasjonsnettverk og kringkasting; tjenester for fremskaffelse av elektroniske oppslagstavler; fremskaffelse av chatline tjenester; fremskaffelse av tilgang til og leasing av tilgangstid til Internett nettsteder; tjenester som leverandør av Internett tjenester (ISP); elektronisk post tjenester; utleie, leie og leasing av elektroniske postbokser og kommunikasjonsapparater; arrangement, informasjon, rådgivning og bistand vedrørende alle foran nevnte tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, alle de foran nevnte tjenester fremskaffet via Internett, et verdensomspennende, globalt nettverk (World Wide Web) og/eller via kommunikasjonsnettverk. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, arrangement av konkurranser, arrangement og ledelse av konferanser, digital bildebehandling, filmproduksjon, fjernsynsunderholdning, forlagsvirksomhet, nyhetsformidling, online publikasjoner av elektroniske bøker, kataloger, brosjyrer, instruksjonsmateriell, oppslagsverker, magasiner, ukeblader, aviser, bilder, grafiske reproduksjoner, kalendere, nyhetsbrev og tidsskrifter; tilveiebringelse og utgivelse av online publikasjoner, organisering av konkurranser, produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, utleie av radio- og fjernsynsprogrammer, bladutgivervirksomhet, magasinutgivervirksomhet, utgivelse av tekster unntatt reklametekster, og utgivelse av bøker. 14

15 registrerte varemerker nr 40/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZIMUNIZOS Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og vaksinepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kvilvang AS, Kortbølgen 1, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Kjøretøytilhengere og deres deler og tilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/826,966 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DACLERAD Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/850,396 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DACLIRCO Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lyse AS, Postboks 8124, 4069 STAVANGER, VJU AS, Avaldsnesgata 95 A, 4014 STAVANGER, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 15

16 registrerte varemerker nr 40/13 landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 15 Musikkinstrumenter. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Salg av varer som nevnt i klasse Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 40 Bearbeiding av materialer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lyse AS, Postboks 8124, 4069 STAVANGER, VJU AS, Avaldsnesgata 95 A, 4014 STAVANGER, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og 16

17 registrerte varemerker nr 40/13 treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 15 Musikkinstrumenter. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Salg av varer som nevnt i klasse Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 40 Bearbeiding av materialer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 17

18 registrerte varemerker nr 40/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Beatbuckets T G HANSEN, Industrigata 56 A, 0357 OSLO, Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HURRICANE SPABAD AS, Hunsrødveien 27, 3241 SANDEFJORD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 11 Badekar, boblebadekar, apparater og innretninger for sanitære formål, vvs produkter. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av badekar, boblebadekar, apparater og innretninger for sanitære formål, vvs produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ILUVIEN Alimera Sciences Inc, 6120 Winward Parkway, Suite 290, US-GA30005 ALPHARETTA, USA Klasse 5 Midler for overføring og administrasjon av medikamenter (drug delivery agents) bestående av polymerforbindelser som forenkler overføring og administrasjon av farmasøytiske preparater for behandling av makular ødem, makulare sykdommer, netthinne-sykdommer, glaukom (grønn stær) og okular allergi. Klasse 10 Apparater og innretninger for vedvarende/sammenhengende administrasjon og overføring av okulare medikamenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRODE NÆSS, Sveli, 7232 LUNDAMO, Klasse 37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Bygningsisolering Isolering (byggning) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bakers AS, Postboks 43 Økern, 0508 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 30 Brød; konditorvarer; bakverk; kaker; terter; kakedeiger og deigvarer; flatbrød; knekkebrød; kavringer; rundstykker; lefser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Launch Amazing Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 7 Automatiske oppvaskmaskiner; oppvaskmaskiner; elektriske kompressorer; elektriske miksere for 18

19 registrerte varemerker nr 40/13 Klasse 9 husholdningsformål; elektriske skopolerere; poser for elektriske støvsugere; slanger for elektriske støvsugere; elektriske støvsugere; elektriske vaskemaskiner for husholdningsformål; robot støvsugere. Lavfrekvensforsterkere; lyd komponenter nemlig audio høytalersystem; høytalere; tomme USB flash minne stasjoner; innbygget trådløs lyd- og bildemottakere og dokkingstasjoner for bruk ved elektroniske boklesere, nettbrett, mp3 spillere, mp4 spillere, mobiltelefoner og smarttelefoner; videokamera; dataprogramvare for mobiltelefoner og håndholdte datamaskiner, nemlig programvare for bruk ved stemmegjengivning; data spill programvare; data skjermer; data nettverkshuber, - svitsjer og - rutere; dataprogram for direktemeldinger, sending og mottak av eposter og kontaktinformasjon, deling av planer og innhold; dataprogram for ledelse og organisering av digitalt lesbart innhold, nemlig e-bøker, e-nyheter, oppgaver og e-magasiner; dataprogramvare for personlig informasjon ledelse; dataprogramvare for kjøp, nedlasting, spilling eller høre på musikk; dataprogramvare for å kjøpe, abonnere, nedlaste, spille eller høre på digitalt lesbart innhold, nemlig e-bøker, e- nyheter, oppgaver og e-magasiner og elektroniske spill; dataprogramvare for bruk ved opptak, organisering, overføring, manipulering, og gjennomsyn av tekst, lydfiler, videofiler og elektroniske spill i forbindelse med TV, datamaskiner, musikkspillere, videospillere, mediaspillere og mobiltelefoner; dataprogramvare for bruk ved satellitt og GPS navigasjonssystem for navigasjon, rute og reiseplanlegging, og elektroniske kart; dataprogramvare for reise informasjonssystem for tilbydelse eller ytelse av reiseråd og for informasjon vedrørende hotell, severdigheter, museum, offentlig transport, restauranter og annen informasjon vedrørende reise og transport; dataprogramvare som foreslår de mest passende pen-input applikasjoner for mobilt utstyr; dataprogram for tilgang til Internet og andre applikasjoner; dataprogramvare for bruk ved å se og laste ned elektroniske kart; dataprogramvare innlagt på bærbare telefoner og/eller datamaskiner som tillater brukere å spille og laste ned elektroniske spill, høre på og laste ned ringetoner og musikk, og se og laste ned skjermbeskyttere og motiv; dataprogramvare for å redigere daglige aktiviteter, adressebøker, kalendere, huskelapper og multimedia innhold lagret på mobile anordninger; dataprogramvare for å muliggjøre produksjon, posting, opplastning, nedlasting, overføring, mottak, redigering, utpakking, koding, dekoding, spilling, lagring, organisering, framvisning, tagging, blogging, deling eller på annen måte tilbydelse av elektroniske media eller informasjon over Internet eller andre kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for å muliggjøre for brukere å programmere, distribuere lyd, video, tekst og annet multimedia innhold, nemlig musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sport, spill, kulturelle begivenheter og underholdningsrelaterte og utdanningsprogram via kommunikasjonsnettverk; dataprogram for mottak, transport, koding, dekoding, dekryptering, kryptering,overføring, multiplexing, demultipleksing og manipulasjon av videoer og annen data i digitalt format for å levere fjernsyn og annen video programmering til passende videoanordning for distribusjon av fjernsynsprogrammer for å se på fjernsynsapparater; datamaskiner; digitale kamera; digitale album for framvisning av digitale bilder, videoklipp og musikk; digitale fotorammer for framvisning av digitale bilder, videoklipp og musikk; digitale set-top bokser, nemlig digitale media mottakere og dekodere, kabel fjernsyns konvertere, ethernet streaming media konvertere; nedlastbare digitale bilder, nemlig fotografiske eller video bilder innen arkitektur, ballettdans, kostymer, musikkinstrumenter, design, kommunikasjonsutstyr, lydbølger, politikk, fattigdom, Tyskland, fjell, sjøer, steinlag, soldater, historiske personer og sted, rettsbygninger, advokater, rettssaker, dommere, kriminelle, manuskripter, bøker, bokomslag, orkester, rockeband, sangere, gitarspillere, gitar filosofer, trykkerimaskiner, aviser, avisredaksjoner, laboratorier, forskningslaboratorier, verdensrommet, planeter, galakser, månen, planter, romvesener, romskip, science fiction figurer, bilder og datamaskiner; nedlastbare ringetoner; DVD-spillere; elektroniske tavler; telefakser; harddiskstasjoner; intercom nøkkelterminaler for forbindelse til et telefonnettverk; IP-telefoner; IP private undersentral sentralbord; operativsystem for tastetelefoner; sentralbord for tastetelefoner; LAN-svitsjer; mobiltelefoner og nettbrett tilbehør, nemlig batterier, elektriske batteriladere, datakommunikasjonskabler, hodesett, trådløse hodesett, høretelefoner, billadere, lærvesker for mobiltelefoner og nettbrett og bærbare datamaskiner, hands-fri sett tilpasset for bruk med mobiltelefoner og nettbrett, flip-deksel tilpasset til mobiltelefoner og nettbrett, pekepenner og lyddeksel, beskyttelsesfilmer for skjerm og bærbare høyttalere; operativsystem programvare for mobiltelefoner; mobiltelefoner; MP3- spillere; MP4-Spillere; server maskinvare for nettverkstilgang; operativsystem programvare for nettverkstilgang; optiske diskstasjoner; optiske diskspillere; PDA'er; bærbare datamaskiner; skrivere for datamaskiner; halvledere; smarttelefoner; stereo høyttalere; pekepenner for bærbare elektroniske anordninger; operativsystem programvare for nettbrett; nettbrett; telefoner; telefoner brukt som terminaler for IP PBX; fjernsynsmottakere; tredimensjonale briller; WANrutere. Klasse 11 Luftfuktere; luftrensere; komfyrer; bideter; elektriske tørketromler; elektriske kjøleskap; elektriske kjøleskap for gjæring og lagring av Kimchi; induksjonsovner; LED-lamper; mikroovner. 19

20 registrerte varemerker nr 40/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen maskinverktøybord; maskinverktøy, nemlig klemmer for anvending ved presisjonsklemming av arbeidsstykker; deler solgt som en integrert komponent i automatiske maskiner, nemlig elektriske sugekopper for plukke- og plasseringsmaskiner og materialhåndteringsmaskiner; maskineri for bruk i automatiseringsindustri, nemlig motordrevne baner; elektriske motordrevne styreelementer; deler og komponenter til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JTI Sweden AB, Box 24155, SE STOCKHOLM, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 34 Tobakk, rå og bearbeidet; røyketobakk, pipetobakk, rulletobakk, tyggetobakk, snustobakk; sigaretter, sigarer, cigarillos; stoffer for røyking solgt for seg eller blandet med tobakk, ikke for medisinske eller helbredelsesformål; snus; sigarettpapirer, sigaretthylser og fyrstikker. SANDNES BRYGGE AS, Havnegata 15, 4306 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 40 Bryggerivirksomhet; ølbrygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DESTACO Delaware Capital Formation Inc, 501 Silverside Road, Suite 5, US-DE19809 WILMINGTON, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 7 Kammer og vekslingsdrivenheter; kamdrevne indeksere; robotkontrollerte gripeanordninger for industriell bruk; industrielle robotarmer; robottilbehør, nemlig tenger og roterende utløsere; endeeffektorer, nemlig endefester for bruk på robotarmer for bruk med maskinverktøy; endeeffektorer, nemlig pneumatisk aktiverte gripeanordningerfor anvendelse med maskinverktøy; hydrauliske klemmer; pneumatiske klemmer; maskinverktøy, nemlig ikke-manuelt drevne vinkelklemmer; maskinverktøy, nemlig metalliske skruetvingere til å holde fast deler på 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer