nr 49/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 49/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Opphør av fullmektigverv Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ultramare Ultramare AB, Kardanvägen 64, SE TROLLHÄTTAN, Sverige Klasse:11 Filter for luftrensing. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INDOFIL Indofil Industries Ltd, Kalpataru Square, 4th floor, Kondivita Road, Off Andheri Kurla Road, Andheri-East, IN MUMBAI, MAHARASHTRA, India Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:1 Klasse:5 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; gjødsel og gjødselpreparater; preparater for regulering av plantevekst; overflatiske stoffer; polymerdispersjoner. Skadedyrmidler; bakteriedrepende midler; fungicider; insektmidler; algemidler; herbicider; akaricider; biocider; preparater for å drepe ugress og utrydde skadedyr og insekter; desinfeksjonsmidler; plantebeskyttelsesmidler for å forhindre og drive tilbake angrep fra insekter. Indofil Industries Ltd, Kalpataru Square, 4th floor, Kondivita Road, Off Andheri Kurla Road, Andheri-East, IN MUMBAI, MAHARASHTRA, India Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; gjødsel og gjødselpreparater; preparater for regulering av plantevekst; overflatiske stoffer; polymerdispersjoner. Klasse:5 Skadedyrmidler; bakteriedrepende midler; fungicider; insektmidler; algemidler; herbicider; akaricider; biocider; preparater for å drepe ugress og utrydde skadedyr og insekter; desinfeksjonsmidler; plantebeskyttelsesmidler for å forhindre og drive tilbake angrep fra insekter. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REVINTY Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, GB-UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og medisinske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PERCEPTIVE Perceptive Informatics Inc, 195 West Street, US- MA02451 WALTHAM, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:38 Klasse:42 Klasse:44 Tale- og datasystemer bestående av dataprogrammer til bruk for elektronisk datafangst og databaseadministrasjon av data fra kliniske tester og legemiddelutvikling Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av tilgang til data eller dokumenter som er lagret elektronisk via interaktive tale- og datasystemer til bruk for å fange elektroniske data og behandle data fra kliniske studier og legemiddelutvikling Fremskaffelse av dataapplikasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av midlertidig bruk av on-line ikke-nedlastbar programvare til bruk for administrering av legemiddelutviklingsprosesser, fange elektroniske data og administrere data fra kliniske studier og legemiddelutvikling; datatjenester, nemlig et nettsted med en datanettverksportal for klinisk og medisinsk informasjon og data fra kliniske studier for farmasøytisk, bioteknologisk og medisinsk utstyrsindustri; utvikling av dataprogramapplikasjoner for farmasøytiske, bioteknologiske og medisinske utstyrsselskaper; fremskaffelse av dataapplikasjonstjenester, nemlig hosting av dataprogramapplikasjoner for farmasøytiske, bioteknologiske og medisinske utstyrsselskaper Medisinsk testing, nemlig medisinske diagnostiske tjenester; medisinsk bildebehandling og relaterte analyse og bearbeidingstjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DekkNor RAMIZ SAFDAR, Gamle Åsvei 57, 1400 SKI, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:12 Befordringsmidler til bruk i luften eller i vannet. Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WINTERFORCE Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Dunlopstrasse 2, DE HANAU, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:12 Dekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: I'ZEN Kumho Tire Co Inc, Kumho Asiana Main Tower #115, Sinmunro 1-GA, KR JONGNO-GU, SEOUL, Sør-Korea Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:12 Bildekk. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIFEISCARBON Lifeiscarbon AS, Ullevålsveien 58, 0454 OSLO, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse:16 Klasse:20 Klasse:25 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klær, fottøy, hodeplagg. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et fellesmerke Matmerk, Postboks 487 Sentrum, 0105 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Tapioka, sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholdholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (551) Fellesmerkebestemmelser: 8

9 registrerte varemerker /12 9

10 registrerte varemerker /12 10

11 registrerte varemerker /12 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/649,845 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP PARTSONE Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Markedsføringsprogram for reforhandlere innen områdene for datamaskiner, nettverk, lagring, utskrift og trykking samt informasjonsteknologi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARCTIC GOLD CAVIAR AS, Kokstadvegen 9, 5257 KOKSTAD, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NISSAN.INNOVATION THAT EXCITES. Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co., Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, JP- YOKOHAMA- SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:12 Klasse:35 Klasse:37 Skip/båter og deler og tilbehør dertil; biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer (traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; tohjuls motorkjøretøyer, sykler og deler og tilbehør dertil; vogner; tippvogner og lastebiltipper (car dumpers); skyvebiler (carpushers); trekkbiler (car-pullers); traktorer (trekkmaskiner); motorer og maskiner for landkjøretøyer; akslinger for kjøretøyer; kraftoverføring og giring for maskiner; støtdempere; bremser; vekselstrømmotorer/likestrømsmotorer for landkjøretøyer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. Detalj- eller engroshandelstjenester for forskjellige varer, nemlig biler, deres deler og tilbehør (unntatt deres transport); reklamevirksomhet for biler; bevisstgjøring av publikum om elektriske motorkjøretøyer og de livsstilendringer de frembringer; fremskaffelse via websider av forbrukerproduktinformasjon om elektriske biler og informasjon vedrørende kjøp av slike biler; agenturer innen området motorkjøretøyer; tilveiebringelse av informasjon om elektriske kjøretøyer, nemlig informasjon om forbrukerprodukter og prissammenligninger; salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester gjennom administrasjonen av incitamentsprogram som innebærer fordelingen av kilometerkreditt opptjent ved å kjøre et elektrisk kjøretøy (EV); informasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon om prissammenligninger innen området bensin. Reparasjon eller vedlikehold av biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer (traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; fremskaffelse av informasjon vedrørende reparasjon eller vedlikehold av biler, elektriske kjøretøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer (traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; reparasjon eller vedlikehold av måle- eller testemaskiner og -instrumenter; reparasjon eller vedlikehold av kraftfordelings- eller kontroll- og styremaskiner og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av roterende omformere; reparasjon eller vedlikehold av faseregulatorer; reparasjon eller vedlikehold av ladere; reparasjon eller vedlikehold av batterier 12

13 registrerte varemerker /12 og celler; reparasjon eller vedlikehold av forbrenningsmotorer; reparasjon eller vedlikehold av deler til forbrenningsmotorer; reparasjon eller vedlikehold av startere for motorer og maskiner, ikke for landkjøretøyer; reparasjon eller vedlikehold av deler for vekselstrømsmotorer og likestrømsmotorer; reparasjon eller vedlikehold av vekselstrømsgeneratorer og likestrømsgeneratorer; reparasjon eller vedlikehold av kraftgeneratorer; reparasjon eller vedlikehold av elektriske ledninger og kabler; reparasjon eller vedlikehold av telekommunikasjonsutstyr og -apparater; reparasjon eller vedlikehold av telefonapparater; reparasjon eller vedlikehold av deler og tilbehør for telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; reparasjon og vedlikehold av telematikkapparater for kjøretøyer; reparasjon eller vedlikehold av apparater for automatisk varsling av fullført oppladning; reparasjon eller vedlikehold av navigasjonssystemer for kjøretøyer; reparasjon eller vedlikehold av elektroniske maskiner, apparater og deres deler; reparasjon eller vedlikehold av fjernkontrollsystemer; reparasjon eller vedlikehold av elektroder; reparasjon eller vedlikehold av magnetkjerner; reparasjon eller vedlikehold av motstandstråd; tjenester i forbindelse med veiassistanse, særlig respons på anrop for veiassistanse, skifting av punkterte dekk, forsyning av reservedrivstoff, hjelpestart av batterier og forsyning av reservebatterier; fremskaffelse av informasjon vedrørende et kjøretøys tilstand, nemlig ladestatus, nødvendig tid for full oppladning, frakoplingsstatus, full oppladning; fremskaffelse av informasjon vedrørende et kjøretøys tilstand, nemlig å varsle en bilfører om at han må kople til sitt kjøretøy for å lade opp batteriene; vedlikeholdstjenester for kjøretøyer, nemlig fremskaffelse av varsler via internett for å minne kjøretøyeiere om tidspunkt for vedlikehold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/526,227 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MPIRICO 3M Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, US-MN55144 SAINT PAUL, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Dataprogramvare til bruk ved analyse, måling og optimalisering av digitale displayer, reklamer og annet digitalt kommunikasjonsinnhold samt til bruk ved automatisering, forvaltning og overvåkning av digitale displayer, digitale tegnnettverk og andre medier; dataprogramvare til bruk for å skape, velge ut og kontrollere digitalt innhold for digitale displayer og andremedier samt for å distribuere digitalt innhold til digitale tegnnettverk; dataprogramvare til bruk for å analysere forretningsdata, herunder innkjøpstransaksjonsdata, i forbindelse med design, implementering og optimalisering av digitale displaynettverk. Konsulenttjenester, nemlig analyse, måling og optimalisering av digitale displayer, reklamer og annet digitalt kommunikasjonsinnhold samt til bruk ved automatisering, forvaltning og overvåkning av digitale displayer, digitale tegnnettverk og andre medier; kreative og strategiske konsulenttjenester, nemlig assistanse ved å lage og velge ut digitalt innhold til digitale displayer, digitale tegnnettverk og andre medier; tilveiebringelse av forretningsinformasjon og dataanalyser og rapporteringstjenester innenfor digitalt kommunikasjonsinnhold, digitale displayer og digitale tegnnettverk. Tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for analyse, måling og optimalisering av displayer, reklamer og annet digitalt kommunikasjonsinnhold samt til bruk ved automatisering, forvaltning og overvåkning av digitale displayer, digitale tegnnettverk og andre medier; tilveiebringelse av online ikkenedlastbar programvare for å lage og velge ut digitalt innhold til digitale displayer, digitale tegnnettverk og andre medier samt for å distribuere digitalt innhold til digitale tegnnettverk; tilveiebringelse av online ikkenedlastbar programvare for å analysere forretningsdata, herunder innkjøpstransaksjonsdata, sammen med design, implementering og optimalisering av digitale displaynettverk; konsulenttjenester, nemlig design, utvikling, implementering og støtte av teknisk infrastruktur for digitale tegnnettverk. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AQUOS QUATTRON Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp Corp), 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, JP OSAKA, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Televisjonsmottakere; televisjonsmottakere med flytende krystallskjermer (LCD televisjonsmottakere); flytende krystall skjermpaneler (LCD paneler); flytende krystallskjermmoduler ( LCD moduler); flytende krystall skjermmonitorer (LCD monitorer); DVD opptakere; DVD spillere; optiske plateopptakere; optiske platespillere; kombinerte televisjonsmottakere med flytende krystallskjermer (LCD televisjonsmottakere) og/eller monitorer med optiske plateopptakere og optiske platespillere; mobiltelefoner; elektroniske oppslagsverk; elektroniske planleggere; personlige digitale assistenter (PDAer); elektroniske kalkulatorer; computere; notebook computere, bærbare computere, reisecomputere; digitale lesebrett; digitale fotorammer; digitale stillkameraer; videokameraer; fremvisere med flytende krystall skjermer( LCD projektorer); apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Polyfemos NORSK WAVIN AS, Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Klasse:17 Fiberrør, microrør, varselbånd i plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SIGHTSAVERS Bausch & Lomb Incorporated, One Bausch & Lomb Place, US-NY14604 ROCHESTER, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:21 Rengjøringsprodukter, nemlig rengjørings- og poleringskluter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PILLY Dignio AS, Vollebergvn. 1C, 1621 GRESSVIK, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:9 Klasse:10 Klasse:20 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; dose dispensere; automatiske pilledispensere og dosetter; programmerbare pilledispensere og dosetter; pilledispensere og dosetter med varsling og alarmer; elektroniske pilledispensere og dosetter som kommuniserer over og i nettverk. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; beholdere for medikamenter; pilledispensere og dosetter. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. beholdere av plast; pilledispensere og dosetter av plast. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ioanna IOANNA TJØME AS, Postboks 36, 3165 TJØME, Klasse:14 Klasse:25 Klasse:26 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. edle metaller, varer av edle metaller ikke opptatt i andre klasser og generelt, juvelervarer og bijouterivarer, klokker og ur. Denne klassen omfatter spesielt: - smykker, ekte og uekte; - mansjettknapper, slipsnåler. Klær, fottøy, hodeplagg. Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INFINITI G30t Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho- Kanagawa-ku, JP- YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:12 Biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer (traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; traktorer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INFINITI G22d Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho- Kanagawa-ku, JP- YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:12 Biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og slepetraktorer (traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; traktorer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk; alle inkludert i internasjonal klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: QUO VADIS Grethe Marie Belboe, Drøbakveien 19, 1454 FAGERSTRAND, Narve Granøien, Drøbakveien 19, 1454 FAGERSTRAND, Klasse:22 nett, telt, presenninger, seil, sekker, tøykofferter, bager, gymbag, skittentøyposer, bæreposer (ikke plastposer) (ikke opptatt i andre klasser); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Regnbukser, støvler, regnjakker, regnvotter, regnlue, sydvester, vadebukser, regnsokker, t-skjorter, gensere, fleecetøy, superundertøy, lue, votter, skjerf, vinterstøvler. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Baller, brettspill, kortstokk, jojo, skoledagbøker, drikkeflasker. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Svein Trones, Janaberget 18, 5179 GODVIK, Klasse:39 Transport spesielt for barnehager, skoler og andre barnegrupperinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GREENPLUM EMC Corp, 176 South Street, US-MA01748 HOPKINTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Klasse:42 Datamaskinvare og programvare for datalagring og dataadministrasjon. Programmering, utvikling og vedlikehold av maskinvare og programvare, programmering, utvikling og vedlikehold av elektronisk lagrede datamaskinvare- og programvaresystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: The Border Crossing Challenge Grenseslitet AS, Årstein, 9470 GRATANGEN, Klasse:41 Organisering av sportskonkurranser. Fysisk trening. Organisasjon og ledelse av konferanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fossil INC, 901 S.Central Expressway, US-TX75080 RICHARDSON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Detaljhandel og online detaljhandel omfattende klokker, smykker, solbriller, belter, nøkkelringanheng, håndvesker, myntpunger, handlevesker, punger og portemoneer, seddelbøker, lommebøker, fottøy, skjerf og sjal, hatter og luer, votter, hansker, klær, moteaksessorier, lærvarer og bekledningsaksessorier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TJ Small Nordic AS, Maridalsveien 91, 0461 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:9 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; skibriller. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbager Klær, fottøy, hodeplagg; sokker; skihansker Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; skistaver. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OXYD Bausch & Lomb Incorporated, One Bausch & Lomb Place, US-NY ROCHESTER, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Oftamologiske farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/621,498 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KINDLE POWERFAST Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65, Boulevard Grand-Duchesse, LU-1331 CHARLOTTE, Luxembourg Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Adaptere; ladere for bærbare og håndholdte elektroniske innretninger; elektriske, audio og USB kabler, ledninger og kontakter. Telerik AD, 33 Alexander Malinov Blvd, BG-1729 SOFIA, Bulgaria Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Dataprogramvareutviklingsverktøy; dataprogramvaretestingsverktøy; dataprogrammer, nemlig programvareutviklingsverktøy for etablering av mobile Internett-applikasjoner og klientgrensesnitt; nettstedsutviklingsprogramvare. Klasse:42 Tjenester knyttet til teknisk støtte, nemlig feilsøking av problemer knyttet til programvare; fremskaffelse av teknisk støtte og feilsøking via Internett og problemfiksing knyttet til programvare. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IDA Uio-Universitetet i Oslo, Problemveien 7, 0313 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Klasse:6 Klasse:9 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:20 Klasse:24 Klasse:28 Klasse:30 Klasse:32 Parfymevarer, eteriske oljer. Nøkkelringer av metall. Dataprogrammer, dataspillprogrammer; musematter; luper; refleksbrikker til personlig bruk for beskyttelse mot trafikkulykker; refleksvester; svømmevester; redningsvester. Smykker; ur og kronometriske instrumenter; bijouteri; nøkkelringer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; billetter; servietter; bokmerker; bæreposer av papir; bøker; frimerker; frøposer av papir; innpakningspapir; kalendre/almanakker; klistremerker; lommetørklær av papir; pennaler; penner, blyanter; viskelær; linjaler. Varer av horn, ben, (benvarer); varer av plast; plastfigurer. Tekstiler og tekstilvarer ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; sengelinnet; laken; lommetørklær av tekstiler; tapeter av tekstil; pikniktepper; pledd; ulltepper; badehåndklær; flagg; bannere; vimpler. Spill og leketøy; gymnastikkartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; kosedyr, leketøysfigurer; dukker; puslespill; brettspill; kortspill; baller; badeballer; ballonger; frisbee; byggesett; leker i opplæringsøyemed; lekearkeologi-sett. Spiseis; is; godteri; sjokolade. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:35 Salg av de nevnte varer i klassene 3, 6, 9, 14, 16, 20, 24, 28, 30, 32. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; museumsdrift, museumstjenester. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse:43 Bevertning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IDA THE LINK Uio-Universitetet i Oslo, Problemveien 7, 0313 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; parfymevarer, eteriske oljer, hårvann. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; malmer; nøkkelringer av metall. Klasse:9 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:30 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; musematter; luper; refleksvester; brevvekter. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; bijouteri; nøkkelringer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; billetter; servietter, bokmerker, bæreposer av papir, bøker, frimerker, frøposer av papir, innpakningspapir, kalender/almanakk, klistremerker, lommetørklær av papir; penner. Tekstiler og tekstil varer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; lommetørklær av tekstiler; piknikteppe; pledd; badehåndkle; flagg; bannere. Lommetørklær, slips, forkle. Spill og leketøy; gymnastikkartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; kosedyr; leketøysfigurer; dukker; puslespill; ball; badeball; ballonger; frisbee; byggesett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, 18

19 registrerte varemerker /12 Klasse:32 sennep; eddik, sauser, krydderier, is; godteri. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:33 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.) Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; tv-reklame, radioreklame, nettreklame, kinoreklame. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Nordek AS, Postboks 474, 2304 HAMAR, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; avtrekksvifter for kjøkken; kjøkkenvasker; vaskeservanter; kjøkkenvifter; kjøkkenkomfyrer; kjøleskap; frysebeholdere; kjølerom; kaffemaskiner; lamper for belysning; varmluftapparater; varmtvannsapparater; badeanlegg; badeapparater; badekar; dusjinstallasjoner; klosetter; vannforsyningsinstallasjoner. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; kjøkkeninnredning; garderobeinstallasjoner. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; grossist-, videresalg- og detaljisttjenester i forbindelse med forannevnte varer i klasse 2, 6, 11, 19 og 20. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonstjenester. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INTELLIGENT-VIEW Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No. 2 Takaracho- Kanagawa-ku, JP- YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Display i målere, spesielt i målere for automotive formål; informasjonsgrafikkdisplayer i målere, spesielt i målere for automotive formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Trans-Flex Transtec AS, Postboks 319 Sentrum, 3251 LARVIK, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger overføring av drivkraft (untatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manueltdrevne). Klasse:12 Kjøretøyer befordringsmidler til bruk på land, i luften eler i vannet. Klasse:42 Mekanisk forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ikihirsi OY, Pl 46, FI KEMIJÄRVI, Finland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:19 Hytter og hus, herunder i laft; prefabrikkerte bygninger og byggesett av hytter og hus, herunder i laft. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet: byggeledelse og konsulenttjenester knyttet til hytter og hus, prefabrikkerte bygninger og byggesett av hytter og hus, herunder i laft; rådgivning i tilknytning til de forannevnte tjenester. Klasse:40 Produksjon av hytter og hus, prefabrikkerte bygninger og byggesett av hytter og hus, herunder i laft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GULLKORN SIMF AS, c/o Momenta AS, Fridtjof Nansens vei 19, 0369 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet. 20

21 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Aurland Ressursutvikling AS, 5745 AURLAND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; markedsføring av opplevelser og turistattraksjoner; salg av klær, sko og suvenirer. Klasse:36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; jernbane-, buss- og båttransport. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av turistattraksjoner; museumsdrift. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Aurland Ressursutvikling AS, 5745 AURLAND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; markedsføring av opplevelser og turistattraksjoner; salg av klær, sko og suvenirer. Klasse:36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; jernbane-, buss- og båttransport. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av turistattraksjoner; museumsdrift. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 21

22 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: N-LIGHT Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:7 Klasse:9 Salgsautomater. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, inkludert apparater og instrumenter for måling av avlingers nitrogenbehov og apparater og instrumenter for måling, variasjon og distribusjon av gjødsel; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; software; software, inkludert software for måling av avlingers nitrogenbehov og apparater og instrumenter for måling, variasjon og distribusjon av gjødsel; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: John Rich & Sons Investment Holding Co, 103 Foulk Road, Suite 200, US-DE19803 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Kosmetikk og toalettartikler; naturlige pleieprodukter, nemlig såpe, sjampo, deodorant, tannpasta og barberkrem; parfymer. Klasse:9 Briller og brilleinnfatninger; briller og solbriller, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer, brilleetuier. Klasse:18 Lommebøker, seddelbøker, små vesker for menn og kvinner, håndvesker, portemonéer, punger, håndbager; skulderbager, handlevesker, sportsbager, ryggsekker; bagasje og reisegods, nemlig store vesker og bager. Klasse:25 Bekledningsartikler, fottøy, hodeplagg for menn, kvinner og barn (inkludert spedbarn og små barn); sportsklær for menn og kvinner, ytterklær for menn og kvinner, sko for menn og kvinner, belter (bekledning), skjerf og tørklær, hansker og vanter, hatter, luer, capser og trikotasje, strikkevarer, strømper, ullvarer; undertøy, badetøy, trikotasje og strikkevarer; sportsklær og ytterklær for barn (inkludert spedbarn og små barn). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GREYWORKS Grey Global Group Inc, 200 Fift Avenue, US-NY NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet; produksjon av reklamemateriale, reklameannonser, reklametrykksaker, reklamefilmer og reklamer. 22

23 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/572,037 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TearLab Research Inc, 7360 Carroll Road, Suite 200, US-CA92121 SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:10 Medisinskdiagnostiske apparater og tilhørende prøveoppsamlingsstrips. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE STUTTGART, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:12 Klasse:38 Motorkjøretøyer og deler dertil. Telekommunikasjonsvirksomhet via plattformer og portaler på internett. Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 KØBENHAVN V, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Elektroniske publikasjoner; apparater og instrumenter til undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer; dataspillprogrammer; internettbaserte undervisningsprogrammer; elektroniske publikasjoner; nedlastbare programvarer; DVDer; CDer; videofilmer. Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet i magasiner, tidsskrifter og aviser, inkludert i magasiner, tidsskrifter og aviser i elektronisk form; salgsfremmende tjenester (for tredjemann), publisering av reklametekster; demonstrasjon av varer. Klasse:41 Forlagsvirksomhet; utgivelse av trykksaker, magasiner, bøker, tekster og aviser, også inkludert slike tjenester via internett og elektroniske nettverk; redigering av trykksaker, magasiner og aviser; undervisning og opplæringsvirksomhet, også tilbudt via internett og elektroniske nettverk; underholdningsvirksomhet; fotografering; sportslige og kulturelle aktiviteter. 23

24 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FARREL Farrel Corp, 25 Main Street, US-CT06401 ANSONIA, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:7 Klasse:9 Klasse:42 Maskiner og deler dertil for behandling og transport av gummi og plast. Elektroniske og elektriske styringsapparater til maskiner for behandling og transport av gummi og plast. Kundespesifikk design og utviklingstjenester innen utstyr for behandling av gummi og plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Lino Solutions AS, Gamle Eigerøyveien 33, 4370 EGERSUND, Klasse:35 Utleie av personell til bygg og anlegg, renhold, næringsmiddelindustri mm. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KW PARTS Klintberg & Way AB, Box 196, SE SKÄRHOLMEN, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:12 Reservedeler til befordringsmidler og farkoster. Klasse:35 Videreforhandling av reservedeler for befordringsmidler og farkoster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Adstream Holdings Pty Ltd, level 5, 207 Pacific Highway, AU-2065 ST LEONARDS, SYDNEY, Australia Klasse:9 Computer software, computer software for kommunikasjon mellom dataprosesser; computer software for drift av databaser; software for kommunikasjon; computer software for autorising av tilgang til databaser; datakommunikasjonssoftware; software for komprimering av data; computer software for databehandling; computer software for bruk i forbindelse med tilveiebringelse av annonseringstjenester over et globalt datanettverk. Klasse:35 Klasse:38 Annonsering; forretningsledere; forretningsadministrasjon; kontortjenester; reklamebyråer; annonse- og reklametjenester, via internett; spredning av reklamemateriell; online annonsering på datanettverk; reklameoppslag; presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg; publisering av reklametekster; utleie av reklamemateriell; radioannonsering; utleie av reklameplass; tidsbasert reklameutleie på kommunikasjonsmedia; TVannonsevirksomhet; distribusjon av vareprøver; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; utsendelse av reklamemateriell; dokumentkopiering; utarbeidelse av reklametekster; layouttjenester for reklameformål; markedsundersøkelser; markedsstudier; analyse av kostnadspriser; prissammenligningstjenester; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; salgsfremmende tjenester (for tredjepart); planleggingstjenester for reklamevirksomhet; planlegging, handel og forhandling av reklameplass; forberedelse av innkjøps- og salgskontrakter for tredjepart; forretningsformidler og veiledningstjenester innenfor salg av produkter og tilveiebringelse av tjenester; administrering av materiell for reklamekampanjer, dokumenter for reklamekampanjer og mapper i forbindelse med reklamekampanjer ved å gi tilgang til, blant annet, tilgangsverktøy, opprettelsesverktøy, produksjonsverktøy, lagringsverktøy, valideringsverktøy, optimeringsverktøy, bestillingsverktøy, leveringsverktøy, distribueringsverktøy og arkiveringsverktøy, blant annet via internett (online) eller via et globalt datanettverk; administrasjon av data-arkiver, blant annet tekst, bilde- og videobehandling og videokonvertering; oppdatering av reklamemateriale; produksjon av reklamestoff. Telekommunikasjon; overføring av data via telekommunikasjon; overføring av meldinger og bilder, blant annet, datastyrt; dataoverføring 24

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/05-2005.06.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 26/05-2005.06.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 26/05-2005.06.27 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer