nr 09/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 09/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 09/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EKULF MonoFloss Ekulf AB, Box 11101, SE NORRKÖPING, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 21 Tanntråd; tanntråd for dentale formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CORNELIAS HUS AS, Postboks 4074 Bakklandet, 7454 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av belysning, møbler, klær og interiørartikler slik som stearinlys, lysestaker, puter, pledd, blomstervaser, boller, fat, bestikk, tallerkener, bilder, trekasse, bokser. Lene Berge Holm, Tyttebærstien 31, 1476 RASTA, Klasse 42 Vitenskapelige konsulenttjenester innen spesialisthelsetjenesten: Computersimulering for effektivisering av pasientflyt og optimalisering av ressursbruk på sykehus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPENDIFIC Evry ASA, Postboks 494 Skøyen, 0213 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Nedlastbare software applikasjoner Klasse 36 Finansielle tjenester; monetær virksomhet. ICA AB, Svetsarvägen 16, SE SOLNA, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 3

4 registrerte varemerker nr 09/15 herbicider. Klasse 28 Sportsartikler og sportsutrustning; apparater, maskiner og redskap for treningsformål. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen flavapava CANIO AS, Frydenbergveien 48, 0575 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; fruktekstrakter, alkoholfrie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stenberg & Blom AS, c/o Cuveco AS, Postboks 93, Skøyen, 0212 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HELGELAND VENTILASJON AS, Postboks 23, 8651 MOSJØEN, Klasse 37 Byggevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/298,040 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TREX Fisher-Rosemount Systems, Inc., 1100 W. Louis Henna Blvd.Building 1, US-VT78681 ROUND ROCK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 4

5 registrerte varemerker nr 09/15 databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; elektriske apparater for overvåking og kontroll og test- og analyseapparater (unntatt for medisinske formål), og spesielt elektroniske innretninger for å overvåke, kontrollere og optimalisere ytelsen til kontrollinstrumenter og mekanisk og elektrisk utstyr i prosessindustrien; databehandlingsapparater, datamaskiner og nettbrett; computer hardware for opplasting, lagring, gjenvinning, nedlasting og levering av digitalt innhold; og grensesnitt for datamaskiner og spesielt datanettverk grensesnitt-enheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COMPANYBOOK Companybook AS, Lilleakerveien 8, 0283 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; utviklingsverktøy for software; software med programmerings grensesnitt (API, WebServices) for integrasjon med andre dataprogrammer og applikasjoner. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; målrettet markedsføring; tilveiebringelse av markedsplasser på internett for annonsering og markedsføring for andre; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsundersøkelser; tilgjengeliggjøring av salg av tredjeparts varer og tjenester via Internett eller andre kommunikasjonsnettverk; innhenting av informasjon for utarbeidelse av statistikk; utarbeidelse av statistikk. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansielle transaksjonstjenester; finansiell varslingstjeneste. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av tilgang til online databaser; tilveiebringelse av online forum for innhenting av informasjon og kommunikasjon; tilgjengeliggjøring av online chat rom og elektroniske meldingstavler for overføring av meldinger mellom brukere; elektroniske posttjenester; umiddelbar meldingsutvekslingstjenester (instant messaging); tilveiebringelse av søkemotor på internett; tilveiebringelse av informasjon som gjøres tilgjengelig for andre søkemotorer; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til globalt data informasjonsnettverk; nettverkskommunikasjonstjenester; mobiltelefontjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 45 Sosial presentasjon og dating; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TimeStyr MINDTODEVELOP AS, Apeltunvegen 2, 5222 NESTTUN, Klasse 9 Dataprogrammvare. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; salg av dataprogramvare. Klasse 42 Design og utvikling av dataprogrammer; brukerstøttetjenester for dataprogramvare; datakonsulentvirksomhet; design og utvikling av dataløsninger for prosjektstyring; softwaretjenester [SaaS]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Eika Gruppen AS, Parkveien 61, 0254 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; eiendomsmegling for fast eiendom; kreditt- og finansieringsvirksomhet; formidling av lån; lånefinansiering; forvaltning av fast eiendom, formuer og kapital; aktuarvirksomhet; taksering av fast eiendom; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, megler- og formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser; alle forannevnte tjenester også ytet via Internett. Klasse 45 Juridiske tjenester. 5

6 registrerte varemerker nr 09/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUBELIS Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483 SKYTTA, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Iskrem. signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet og lys; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Lamper, lyspærer, lysrør og lysarmaturer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Salg av belysningsprodukter og eklektiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smartpakke AS, c/o Aircontactgruppen, Karenlyst Allé 49, 0279 OSLO, Klasse 35 Administrativ ordreutførelse/ordregjennomføring, Elektronisk sporing og lokalisering av pakker og forsendelser, Forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart, Kommersielle formidlingstjenester Klasse 37 Installasjon og reparasjon av lagerdepoter Klasse 39 Befraktningsvirksomhet, Godsbefraktning, Lagring, Lagring av varer, Lasthåndtering, Lossing av gods, Magasinering, Oppbevaring, Spedisjonstjenester, Transporttjenester, Utbringelse av pakker, Utleie av lagerplass, Utsendelse av varer via postordre, Varelagring, Varelevering, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen luzense Luzense AS, Industriveien 11, 1481 HAGAN, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KATTEVANDREREN Ezy Data AS, Postboks 27 Kristianborg, 5822 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; dyredressur; fotografering; dyrefotografering. Klasse 43 Hospitser og hoteller for dyr. Klasse 44 Veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for dyr; helsetjenester for dyr; dyreklinikker; dyrestell [klipping, strigling]; stell av kjæledyr; oppdrett av dyr. Klasse 45 Husdyrpass; frivillig arbeid i forbindelse med dyrepass og dyrevern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOONA LINNA Bonnierförlagen Aktiebolag, Box 3159, SE STOCKHOLM, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Computerspill; computer software (innspilte eller nedlastbare) til bruk for å lese elektroniske publikasjoner (fiction); levende spillefilmer, kinematografiske filmer, animerte tegnefilmer i form av kinematografiske filmer; CD'er og DVD'er; mobile elektroniske innretninger til bruk for å lese tekster, bilder, audio og video; elektroniske publikasjoner (nedlastbare), samt aviser, blader (fiction), 6

7 registrerte varemerker nr 09/15 journaler(fiction), tidsskrifter (fiction) og bøker (fiction), alle i elektronisk form eller distribuert online eller via et multimedia nettverk; elektroniske oppslagstavler. Klasse 16 Trykksaker (fiction); bøker (fiction); samler-aviser, blader (fiction), postere og kort; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke innretninger); fotografier; binders; aviser og blader (fiction). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leker; brettspill, kortspill, gjettekonkurransespill, håndholdte video- og computerspill. Klasse 41 Tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); fremskaffe internettspill (ikke nedlastbare); kinematografiske filmfremvisninger; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; produksjon av fjernsyns- og kinofilmer; fremvisning av filmer; teaterproduksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/021,209 US, 86/021,228 US, 86/021,232 US, 86/021,239 US, 86/021,241 US, 86/021,248 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WIRE California Domain Construction LLC, c/o Stubbs Alderton & Markiles LLP, Ventura Blvd., 20th Floor, US-CA91403 SHERMAN OAKS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare til bruk som API (application programming interface) for kommunikasjonsprogramvare for å muliggjøre talekommunikasjon via internettprotokoll (VOIPsamtaler), telefonsamtaler, videosamtaler, tekstmeldinger, øyeblikksmeldinger (instant messages) og online sosialt nettverkstjenester; dataprogramvare for opplastning, nedlasting, tilgang, posting, visning, tagging, blogging, strømming, lenking, deling eller på annen måte å tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; prgramvareutviklingsverktøy, datamaskinvare og kommunikasjonsprogramvare til bruk for å sammenkople telekommunikasjonsutstyr, telefoner, datamaskiner, kabelbaserte og trådløse nettverk; datatjenere, dekodere (set top boxes), datamaskinbrytere og rutere til bruk for talekommunikasjon via internettprotokoll (VOIP) til hjemmebruk; trådløse, kortdistansetrådløse og UESenheter for kommunikasjon, nemlig telefoner, håndenheter, hodetelefoner, høyttalere, mikrofoner, øretelefoner, webkameraer og videokameraer; nedlastbar dataprogramvare for operasjon av telekommunikasjonsprodukter; nedlastbare dataprogrammer for å spille dataspill og videospill via Internett; magnetisk kodede gavekort. Klasse 35 Tilveiebringelse av onlinedatabaser og søkbare onlinedatabaser innenfor rubrikkannonse-segmentet; betjening av online markedsplasser for selgere av varer og/eller tjenester; detaljhandel med dataprogramvare tilveiebrakt via Internett og andre data- og elektroniske kommunikasjonsnettverk; detaljhandel med digitalt medieinnhold, nemlig musikk, lyd, film, video, bøker, tekst og grafikk, alt i digitalt format; annonse- og informasjonsdistribusjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av annonseplass via et globalt datanettverk; utbud av andres varer og tjenester via Internett; tilveiebringelse av en webbasert online portal som gir brukerne tilgang til bruksdata og bruksmønster for sin trådløse kommunikasjonskonto med henblikk på kundebehandling (account business management), finansrapportering, regnskapsførselsinformasjon og relatert referanseinformasjon. Klasse 38 Telekommunikasjons- og kringkastingstjenester, nemlig overføring og strømming av lyd, bilde og audiovisuelt innhold via datanettverk, kommunikasjonsnettverk og globale informasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til databaser knyttet til sosial nettverksbygging, sosiale treff og dating; elektronisk overføring og strømming av digitalt innhold for andre via datanettverk, kommunikasjonsnettverk og globale informasjonsnettverk i form av ferdiginnspilte digitale lyd- video og dataopptak inneholdende musikk, tekst, video, spill, komedier, drama, action, eventyr eller animasjon via elektroniskoverføring; tilveiebringelse av tale via internettprotokoll (VOIP)-tjenester nemlig elektronisk overføring av lyd, video og andre data og dokumenter mellom datamaskiner og bærbare og håndholdte digitale elektroniske enheter til å ta opp, organisere, overføre, manipulere og gjennomgå tekst, data, bilde og lydfiler; tilveiebringelse av online chatterom, elektroniske oppslagstavler og online forum for kommunikasjon mellom brukere om temaer av generell interesse; e-post og øyeblikksmeldingstjenester; SMS-tjeenster og MMStjenester via telekommunikasjons og datanettverk; tilveiebringelse av høyhastighetstilgang til områdenettverk (area network) og globale datanettverk; teknisk støtte knyttet til bruk av kommunikasjonsutstyr. Klasse 41 Tilveiebringelse av online informasjon innenfor underholdning, tv, filmer, kjendiser, sport, spill, musikk, fitness og aktuelle nyheter; online journaler, nemlig blogger med brukerdefinert innhold innenfor samfunnskritikk, kulturkritikk og politiske nyheter; elektroniske publiseringstjenester, nemlig utgivelse av digitale medier i form av elektroniske magasiner via globale data og kommunikasjonsnettverk innenfor områdene samfunnskritikk, kulturkritikk og politiske nyheter; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare interaktive spill for én eller flere spillere, spilt via globale data og kommunikasjonsnettverk; utdanningstjenester, nemlig opplæring i bruk av datakommunikasjonsprogramvare; online undervisning innenfor kommunikasjonsprogramvare og internettkommunikasjon; webbasert opplæring for kvalifiserte datamaskinbrukere, dataprogramutviklere og kommunikasjonsprogramvare-administratorer knyttet til kommunikasjonsprogramvare; planlegging og gjennomføring av konferanser, kongresser og seminarer i utdanningsøyemed innenfor områdene kommunikasjonsprogramvare og internettkommunikasjon; informasjons- og rådgivingstjenester knyttet til ovennevnte tjenester i denne klassen. Klasse 42 Datatjenester, nemlig SAAS og ASP-tjenester samt cloud computing-tjenester innbefattet programvare for å muliggjøre og administrere samtidige og flertallige kommunikasjonsmåter via datanettverk, kommunikasjonsnettverk og globale informasjonsnettverk, via øyeblikksmeldinger, VOIP, videokonferanser, audiokonferanser, dataskrivebordsdeling, filoverføring, registrering og tilveiebringelse av brukertilstedeværelsesinformasjon og telefoni, samt aksessering av fjerndata for slike applikasjoner; datatjenester, nemlig vertstjenester av online nettfasciliteter for andre for å organisere og gjennomføre møter, evenementer og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; 7

8 registrerte varemerker nr 09/15 tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikkenedlastbar programvare og applikasjoner for øyeblikksmeldinger for å muliggjøre og administrere samtidige og flertallige kommunikasjonsmåter via LANnettverk og Internett via øyeblikksmeldinger, VOIP, videokonferanser, audiokonferanser dataskrivebordsdeling, filoverføring, registrering og tilveiebringelse av brukertilstedeværelsesinformasjon og telefoni, tilveiebringelse av en nettside med teknologi som setter online brukere i stand til å skape personlige profiler med sosial nettverksinformasjon og å overføre og dele slik informasjon mellom flertallige nettsider; tilveiebringelse av en vertstjenesteplattform for bruk av ikke-nedlastbar programvare for å muliggjøre, tilveiebringe eller forbedre interaktive spill for én eller flere spillere for andre; tilveiebringelse av teknisk informasjon innenfor dataprogramvare. Klasse 45 Online sosiale nettverkstjenester tilveiebrakt via et samfunnsnettsted (community website); tilveiebringelse av online databaser og søkbare online databaser innenfor sosial nettverksbygging; tilveiebringelse av sosiale tjenester og informasjon innenfor områdene personlig utvikling, nemlig selvutvikling, selvrealisering, veldedige, filantropiske frivillige offentlige og samfunnsnyttige tjenester samt humanitære aktiviteter; sosiale treff- nettverksbyggings- og datingtjenester; identifikasjonsverifiseringstjenester, nemlig tilveiebringelse av autentifserings- og personlig identifikasjonsinformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Estate of Marilyn Monroe LLC, 100 West 33rd Street, Suite 1007, US-NY10001 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Estate of Marilyn Monroe LLC, 100 West 33rd Street, Suite 1007, US-NY10001 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Grilstad AS, Postboks 6242 Sluppen, 7488 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Spekemat; kjøtt; pålegg av kjøttvarer. 8

9 registrerte varemerker nr 09/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EKT ITET AS, Dronningens gate 18, 8006 BODØ, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 37 Byggevirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAIRFLEX Fairflex International AB, Kronborgsgatan 12, SE HELSINGBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Plastfolier for emballasjeformål; plastfolier for forpakning; polyetylen-filmer for pakking eller emballering. Klasse 22 Sekker; sekker for materialtransport; sekker for bulklastkontainere; poser [sekker] for transportformål; sekker for oppbevaring av materialer; sekker for transport av avfall; forpakningsposer av plast [sekker] for bulktransport; forpakningsposer av plast [sekker] for volumtransport; sekker [plast] for transport av bulkmaterialer; sekker av kjemiske fibre [for industriell bruk]; poser [sekker] laget av syntetisk plastmateriell for partioppbevaring; sekker av polyetylen [poser] for transport av bulkmaterialer; sekker av polyetylen [poser] for lagring av bulkmaterialer; sekker [beholdere] av geotekstiler laget av syntetisk tekstilmateriale; emballeringsmateriell [sekker] for transport av materialer i parti; poser og sekker for emballering, lagring og transport; sekker av plast, forseglingsbare, for lagring av større partier. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføringstjenester; annonse- og reklametjenester on-line; kommersielle informasjonstjenester, detaljhandel av plastfolier for forpakningsformål, plastfolier for pakking, polyetylen -filmer for pakking eller emballering, sekker, sekker for materialtransporter, sekker for bulklastkontainere, poser [sekker] for transportformål, sekker for oppbevaring av materialer, sekker for transport av avfall, forpakningsposer av plast [sekker] for bulktransport, forpakningsposer av plast [sekker] for volumtransport, sekker [plast] for transport av bulkmaterialer, sekker av kjemiske fibre [for industriell bruk], poser [sekker] laget av syntetisk plastmateriell for partioppbevaring, sekker av polyetylen [poser] for transport av bulkmaterialer, sekker av polyetylen [poser] for lagring av bulkmaterialer, sekker [beholdere] av geotekstiler laget av syntetisk tekstilmateriale, emballeringsmateriell [sekker] for transport av materialer i parti, poser og sekker for emballering, lagring og transport, sekker av plast, forseglingsbare, for lagring av større partier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ecollect AS, Postboks 20 Furuset, 1001 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; faktureringstjenester; outsourcingtjenester, herunder outsourcing av regnskapstjenester, inkassotjenester, drifting av programvare, fakturabetalingstjenester og finansielle tjenester. Klasse 36 Finansiell virksomhet; inkassovirksomhet; regnskapstjenester; finansielle tjenester, nemlig reskontrotjenester, stengeadministrasjon, betalingstjenester, fakturabetalingstjenester, kredittopplysningstjenester, vurdering/bedømming av bedrifters og privatpersoners kredittverdighet. Klasse 42 Design og utvikling av software; tilveiebringelse av midlertidig anvendelse av online ikke-nedlastbar software; drifting av programvare; tilveiebringe en nettside omhandlende finansiell virksomhet, inkassovirksomhet, regnskapstjenester, finansielle tjenester, nemlig reskontrotjenester, stengeadministrasjon, betalingstjenester, fakturabetalingstjenester, kredittopplysningstjenester, vurdering/bedømming av bedrifters og privatpersoners kredittverdighet. 9

10 registrerte varemerker nr 09/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen S & W Smith & Wesson Corp, 2100 Roosevelt Avenue, US- MA01104 SPRINGFIELD, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 13 Skytevåpen samt deler, komponenter og tilbehør til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen senergi as, Markensgate 34, 4612 KRISTIANSAND S, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 4 Elektrisk kraft; elektrisk energi. Klasse 39 Distribusjon av elektrisk kraft. Klasse 40 Produksjon av elektrisk kraft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen senergi as, Markensgate 34, 4612 KRISTIANSAND S, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 4 Elektrisk kraft; elektrisk energi. Klasse 39 Distribusjon av elektrisk kraft. Klasse 40 Produksjon av elektrisk kraft. Orkla Foods AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 10

11 registrerte varemerker nr 09/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAREIDE DESIGN AS, Bygdøy Alle 9 A, 0257 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 42 Teknologiske tjenester; grafisk og industriell formgiving; design virksomhet; industridesign. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DENIM Oenoforos AB, Box 24005, SE STOCKHOLM, Sverige IPQ IP Specialists AB, Box 550, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen databehandlingsutstyr og computere. Klasse 16 Papir, syntetisk papir, nemlig substrater (printing substrate) for å produsere etiketter, merkelapper, skilt, bannere, og kontorskjema; mikroporøse ark/blad, filmer og membarner for bruk som substrater (printing substrate); trykket, preget og kodede papirmerkelapper, metallfolielaminert papir for trykking, plastfolielaminert papir for trykking, og pappetiketter og billetter for trykking; papir- og pappkonvolutter og bokser; papir- og plastlommer og -poser for pakking; ikke-vevd papir; sikkerhetspapir for sjekker, sedler, id-kort, pass, førerkort, medisinske resepter og alle administrative dokumenter; trykksaker i form av fargekort (color display), fargebøker, vifter og fargekataloger for å velge og koordinere fargefinish. Klasse 35 Bistand ved forretningsledelse og konsultasjonsvirksomhet, tilveiebringe informasjon om, og detaljhandel av, overflatebehandlingskomponenter i form av maling, glass, fiberglass og kjemikalier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TO, TO/M/11/02393 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHROME Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer i form av operativsystemer for datamaskiner, nettleser programvare, dataprogrammer for å gi tilgang til Internett, computer hardware, datamaskiner, stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, tablet datamaskiner, mobiltelefoner, personlige håndholdte datamaskiner, PDAer. Klasse 35 Salg av digitale informasjonsprodukter og programvare til datamaskiner via Internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk, salg av programvare til håndholdte mobile elektroniske enheter og annen forbrukerelektronikk. Klasse 42 Design av computersystemer, Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk (Application Service Provider (ASP) tjenester), hovedsakelig for å betjene andres programvare, tekniske support-tjenester, feilsøking, tilby nettsted med informasjon relatert til dataprogramvare. PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 143rd Street, US-OH44111 CLEVELAND, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Klasse 9 Rengjørings-, polerings-, skurings- og slipepreparater. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll; magnetiske databærer, grammofonplater; regnemaskiner, 11

12 registrerte varemerker nr 09/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Korean Broadcasting System, (Yeouidodong) 13, Yeouigongwon-ro, KR- YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL, Sør-Korea Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 38 Terrestriske fjernsynssendinger; kabelfjernsynssendinger; satellittfjernsynssending; internettkringkasting; computerstyrt overføring av TVprogrammer; sending av digitale TV-signaler, IPTV overføringstjenester; streaming av TV-programmer over Internett; kringkasting via mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TO, TO/M/11/02390 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TO, TO/M/11/02392 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOOGLE CHROME Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer i form av operativsystemer for datamaskiner, nettleser programvare, dataprogrammer for å gi tilgang til Internett, computer hardware, datamaskiner, stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, tablet datamaskiner, mobiltelefoner, personlige håndholdte datamaskiner, PDAer. Klasse 35 Salg av digitale informasjonsprodukter og programvare til datamaskiner via Internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk, salg av programvare til håndholdte mobile elektroniske enheter og annen forbrukerelektronikk. Klasse 42 Design av computersystemer, Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk (Application Service Provider (ASP) tjenester), hovedsakelig for å betjene andres programvare, tekniske support-tjenester, feilsøking, tilby nettsted med informasjon relatert til dataprogramvare. Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer i form av operativsystemer for datamaskiner, nettleser programvare, dataprogrammer for å gi tilgang til Internett, computer hardware, datamaskiner, stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, tablet datamaskiner, mobiltelefoner, personlige håndholdte datamaskiner, PDAer. Klasse 35 Salg av digitale informasjonsprodukter og programvare til datamaskiner via Internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk, salg av programvare til håndholdte mobile elektroniske enheter og annen forbrukerelektronikk. Klasse 42 Design av computersystemer, Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk (Application Service Provider (ASP) tjenester), hovedsakelig for å betjene andres programvare, tekniske support-tjenester, feilsøking, tilby nettsted med informasjon relatert til dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TO, TO/M/11/02391 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHROMEBOOK Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer i form av operativsystemer for datamaskiner, nettleser programvare, dataprogrammer for å gi tilgang til Internett, computer hardware, datamaskiner, stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, tablet datamaskiner, mobiltelefoner, personlige håndholdte datamaskiner, PDAer. Klasse 35 Salg av digitale informasjonsprodukter og programvare til datamaskiner via Internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk, salg av programvare til håndholdte mobile elektroniske enheter og annen forbrukerelektronikk. Klasse 42 Design av computersystemer, Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk (Application Service Provider (ASP) tjenester), hovedsakelig for å betjene andres programvare, tekniske support-tjenester, feilsøking, tilby nettsted med informasjon relatert til dataprogramvare. 12

13 registrerte varemerker nr 09/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TO, TO/M/11/02406 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHROMEBOX Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer i form av operativsystemer for datamaskiner, nettleser programvare, dataprogrammer for å gi tilgang til Internett, computer hardware, datamaskiner, stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, tablet datamaskiner, mobiltelefoner, personlige håndholdte datamaskiner, PDAer. Klasse 35 Salg av digitale informasjonsprodukter og programvare til datamaskiner via Internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk, salg av programvare til håndholdte mobile elektroniske enheter og annen forbrukerelektronikk. Klasse 42 Design av computersystemer, Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk (Application Service Provider (ASP) tjenester), hovedsakelig for å betjene andres programvare, tekniske support-tjenester, feilsøking, tilby nettsted med informasjon relatert til dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pernod Ricard USA LLC, 100 Manhattanville Road, US-NY10577 PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.);vin; alle varer er fra California. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kiddly Egmont Publishing Magasiner A/S, Hellerupvej 51, DK HELLERUP, Danmark Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software); [nedlastbar programvare]; dataspillprogrammer; lydbøyer; lydfilmer; nedlastbare billedfiler; nedlastbare filmer; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; programvarer [innregistrerte edb programmer, software]. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 13

14 registrerte varemerker nr 09/15 pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Albumer; almanakker; aviser; brosjyrer; bøker; kataloger; kunngjøringskort [papirvarer]; lykkønskningskort; magasiner [tidsskrifter]; pamflett; papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; plakater; postkort; samlemapper [papirhandel]; skolemateriell; skriveredskaper; skriveutstyr; tidsplanleggere; tidsskrifter; trykte publikasjoner; undervisningsmateriell [unntatt apparater]. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Annonse- og reklamevirksomhet via postordre; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; layouttjenster for reklameformål; markedsføring; produsering av reklamefilmer; publisering av reklametekster; radioreklame og - annonsering; reklamevirksomhet; salg av digitale informasjonsprodukter; varemerkebygging [markedsføringstjeneste]. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.distribusjon av film; filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; fjernsynsunderholdning; fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; radiounderholdning; redigering av videobånd; teateroppsetninger; teksting [for film og fjernsyn]; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; undervisning; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Design av computersystemer; digitalisering av dokumenter [skanning]; elektronisk datalagring; forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; fremskaffelse av søkemotorer for internettet; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; nettskytjenester; plattformtjenester [paas]; softwaretjenester [saas]; utarbeidelse av dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, US-IL61629 PEORIA, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 36 Finansieringstjenester, finansielle tjenester, finansiell forvaltning, utstedelse av gjeldspapirer og gjeldssikkerhetspapirer, investeringstjenester, forsikringstjenester, kreditt-tjenester, garantitjenester, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FABEL TERROIR AS, Randabergveien 134, 4027 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 32 Øl. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skomværsakevitt ELLINGSEN RUNE, Ystnesveien 7, 8064 RØST, Klasse 33 Akevitt. 14

15 registrerte varemerker nr 09/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIDAL Wimp Music AS, Grensen 5/7, 0159 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware; datasoftware for bruk i forbindelse med laging, nedlasting, overføring, mottak, redigering, utdrag, koding, avkoding, avspilling, lagring og organisering av lyddata; datamaskinprogrammer for bruk i forbindelse med nedlastning og direkteavspilling (streaming) av lydmateriale via Internet, mobile anordninger, trådløse nettverk og andre data- og elektroniske kommunikasjonsnettverk; datasoftware til bruk i forbindelse med laging, nedlasting, overføring, mottak, redigering, utdrag, koding, avkoding, avspilling, lagring og organisering av tekst, data, bilder, og lydfiler; datasoftware for administrasjon av personlig informasjon; datasoftware for atkomst, lesing og søking i online databaser; datasoftware som muliggjør programmering og distribuering av lyd, tekst og annet multimedieinnhold, inkludert musikk, konserter, nyheter, kulturelle evenementer, og underholdningsrelaterte og utdannelsesprogrammer via kommunikasjonsnettverk; datasoftware for identifikasjon, lokalisering, gruppering, distribusjon og administrasjon av data og lenker mellom dataservere og brukere tilknyttet elektroniske kommunikasjonsnettverk; datasoftware til bruk i forbindelse med administrasjon av databaser for sosiale nettverk; datasoftware som skaper søkbare databaser med informasjon og data; datasoftware som gjør brukere i stand til å avspille og programmere musikk og underholdningsrelatert lyd; nedlastbare datafiler inneholdende musikk, lydopptak, underholdningsrelatert lydinnhold, videoopptak og annet multimediainnhold; datahardware; dataperiferiutstyr; datahardware og periferiutstyr, nemlig nettverksadaptere for trådløs overføring av lyd, bilde og multimediainnhold. Klasse 16 Trykksaker; fotografier; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 35 Detaljhandelstjenester innen området for underholdning, nemlig lyd- og audiovisuelle varer samt nedlastbare og ikke-nedlastbare digitale lydfiler, musikkfiler og videofiler; salg og formidling av musikk, lyd- og multimedieinnhold via abonnementsordninger; annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; tilveiebringelse og administrasjon av en online markedsplass for kjøp og salg av varer og tjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; strømming av musikk, lyd, bilde, video og annet multimediainnhold over internett, mobile anordninger, trådløse nettverk og andre datamaskinnettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av strømmet og nedlastbar musikk, lyd, video og annet multimedieinnhold; kringkasting og overføring av strømmet og nedlastbar digitalt musikk, lyd, video og annet multimediainnhold; webcasting; tilveiebringelse av online samtalerom, oppslagstavler og gruppeforum for overføring av meldinger mellom brukere, innen området for underholdning, musikk, konserter, nyheter og kulturelle evenementer; tilveiebringe et nettsted som presenterer artister, musikkalbum og sanger; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe et nettsted og en database som presenterer musikk, aktuelle hendelser og underholdningsnyheter; tilveiebringe et nettsted som gjør kunder i stand til å programmere lyd, tekst, video og annet multimediainnhold, inkludert musikk, konserter, nyheter, kulturelle evenementer, og underholdningsrelaterte programmer på en webside og mobile applikasjoner. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; utdanningsvirksomhet; tilveiebringelse av lydmateriell, konsertinformasjon samt informasjon om musikkalbum, artister og sanger, via et nettsted; presentasjon av artister, musikkalbum og sanger via en webside; underholdningstjenester, nemlig presentasjon av musikk, aktuelle hendelser og underholdningsnyheter, fremskaffet via et nettsted og en database; tilveiebringe ikke-nedlastbar software som setter kunder i stand til å programmere lyd, tekst, video og annet multimediainnhold, inkludert musikk, konserter, nyheter, kulturelle evenementer, og underholdningsrelaterte programmer på en webside og mobile applikasjoner, via et nettsted; underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av strømmet eller nedlastbar musikk, filmer, TVprogrammer, lydbøker og spill til onlinebrukere via globale eller lokale datanettverk; publiseringstjenester; informasjon relatert til underholdning tilveiebrakt online fra en database eller internett. Klasse 42 Nedlastingstjenester for musikk, bilder, audiovideoinnhold og annet innhold over internett, mobile anordninger, trådløse internettnettverk eller -systemer og andre datanettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk; applikasjonstjenester (ASP] som tilveiebringer software til bruk i forbindelse med online musikkabonnementstjenester, nemlig for lesing, innhenting og lytting til digitale musikk- eller videofiler; tilveiebringe online fasiliteter via internett, mobile anordninger, trådløse internettnettverk eller -systemer og andre datanettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk, for å sette brukere i stand til å arrangere spillelister og innhente digital musikk, bilder eller video; tilveiebringe midlertidig bruk av online nedlastbar software for å sette brukere i stand til å aksessere og programmere lyd-, bilde- og videoinnhold; tilveiebringe et websted som setter kunder i stand til å aksessere og programmere audiovideoinnhold, inkludert musikk, samt bilde- og videoinnhold på et nettsted og mobile applikasjoner. Klasse 45 Online sosiale nettverkstjenester, herunder innen området for musikk og underholdning; online sosiale nettverkstjenester tilveiebrakt via et nettsted; tilveiebringe sosiale nettverkstjenester for formålene kommentering, sammenligning, samarbeid, konsultasjoner, rådgiving, diskusjoner, forskning, informasjonsdeling, indeksering, informasjonslokalisering, underholdning, og fornøyelser, alle relaterte til musikk, video og annet multimediainnhold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ExpressSun E.I. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Herbicide- tolerant materiale med genetiske egenskaper til bruk ved utvikling av landbruksfrø. 15

16 registrerte varemerker nr 09/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Boheme Radio Boheme Media Davide Larsen, Strømdal Terrasse 41, 3718 SKIEN, Klasse 41 Radiounderholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/344,821 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen M SCIENCE. APPLIED TO LIFE. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US- MN55144 SAINT PAUL, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Bindemidler for industrielle formål; kjemikalier for industrielle formål; kjemiske sammensetninger for bruk på stoffer, møbelstoff, tepper og andre gulvmaterialer for å repellere flekker og væske; sparkel/fyllmateriale (body fillers) for karosseri og marin bruk. Klasse 2 Belegg (coatings) for beskyttelse mot fukt, korrosjon, forurensning/kontaminering og andre tilstander. Klasse 3 Preparater og produkter for rensing, polering, skuring og abrasive preparater og produkter; abrasiver for industriell bruk og husholdningsbruk; preparater for rensing, polering, glasering, voksing, gjenoppretting og preservering av ferdige overflater på motoriserte kjøretøy; ikke-medisinske fuktighetskremer. Klasse 4 Klasse 5 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Oljer, fett og smøremidler til industrielle formål. Klebende bandasjer; kirurgiske bandasjer; klebende tape for medisinsk og kirurgisk bruk; materialer for gjenoppretting av tenner; dental sement; dental lakk; sammensatte materialer for dentale formål; avtrykksmateriale for dentale formål. Spraye- og tappeapparater; sprøytepistoler, kopper og rør (liner) for blanding og dispensere væske; slipende belter, disketter, puter, plater og hjul for motordrevne sandpapirslipemaskiner og slipemaskiner. Sandingsblokker; slipedisketter, slipehjul, slipebelter og slipebørster, alt for bruk med og som del av, håndholdte verktøy. Antirefleksskjermer og forstyrrelsesbeskyttende skjermfiltre (privacy screen filter) for elektroniske enheter; optiske fibre; optiske fiberkabler; telekommunikasjonskabler og -ledere; beskyttelses- og sikkerhetsmasker, respiratorer, hansker og ørepropper for husholdningsbruk og industriell bruk; computer software for bruk ved kalkulering, analysering, gruppering og behandling av pasientinformasjon for helsetjenestefakturering og refusjoner fra myndigheter. Klasse 10 Stetoskoper; ortopediske støtter/avstivere; ortopediske holdere/støtter; ortopediske støttebandasje; kjeveortopediske apparater og instrumenter; dentale apparater og instrumenter; ansiktsmasker for medisinsk bruk. Klasse 11 Vannfiltre; luftfiltre for ovner; patron væskefiltermonteringer for generell husholdningsbruk og industriell bruk; filtreringsenheter, nemlig filtre, filterpatroner, filtermedia, filterhus for husholdnings- og industriell bruk. Klasse 16 Klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; notatlapper laget av papir med lim på den ene siden for å henge opp på overflater; tape for husholdningsbruk, kontorbruk eller for skrivesaker og papirvarer; klebende flagg; tapedispensere for husholdningsbruk, kontorbruk eller for skrivesaker og papirvarer. Klasse 17 Tape og tapedispensere for industriell og kommersiell bruk; gaffatape (duct tape); elektrisk tape; maskeringstape; monteringstape; klebende skumtape, dobbeltsidig klebende tape, alt for industrielle formål; selvklebende film; plastfolie for å reflektere lyset visuelt, for bruk i relasjon til vei og trafikkskilt og varselskilt for motorkjøretøy; plastfoliemateriale for bruk ved produksjon av grafikk, skilt og utstillinger; varmeisolerende materiale laget av ikke-vevd syntetiske fibre; plastfoliemateriale for bruk i glass for å lage fargetoner/sjatteringer i glasset. Klasse 20 Plastikkroker; ledningsholdere av plast (plastic cord clip) og oppheng (bundler); dekorative klemmer av plast, nemlig plastklemmer for å henge opp fotografier, bilder, trykk, papir og dekorasjon. Klasse 21 Skure-, vaske- og skrubbesvamper, -puter og - børster; vaskekluter og våtservietter; støvkluter; støvtørkevotter; mopper; koster. Klasse 28 Atletisk sportsvarer, nemlig atletiske støtter til ledd, rygg og lemmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aqua Gen AS, Industriveien 13, 7200 KYRKSÆTERØRA, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 1 Kjemiske produkter til bioteknologisk forskning; bioteknologiske preparater til bruk innen vitenskap og forskning; cellekulturer til bruk innen vitenskapelig eller medisinsk forskning; kjemiske produkter for isolering og bearbeiding av arvemateriale fra biologiske prøver og produkter for analyse av slikt arvemateriale; kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 5 Preparater og substanser til bruk innen gen- og celleterapi; produkter og cellekulturer til diagnostisk bruk for dyr; hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fiingicider, 16

17 registrerte varemerker nr 09/15 herbicider. Klasse 9 Dataprogrammer for DNA sekvensering; biologiske analysesystemer og biochips; vitenskapelige apparater og instrumenter til bestemmelse og kartlegging av gensekvenser; vitenskapelige apparater og instrumenter for automatisert isolering, bearbeiding, og analyse av arvemateriale fra biologiske prøver og software derfor; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 10 Analyseapparater for blod; medisinske og veterinære apparater og instrumenter for automatisert isolering, bearbeiding, og analyse av arvemateriale fra biologiske prøver; medisinske og veterinære apparater og instrumenter til bestemmelse og kartlegging av gensekvenser; kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. Klasse 29 Kjøtt, fisk, skalldyr, fiskeprodukter, fiskemat, konservert fisk; fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 31 Levende dyr; levende fisk, fiskeagn (levende), fiskerogn; jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, malt. Klasse 42 Edb-programmering. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 44 Oppdrett av dyr, fisk, og skalldyr; konsulentvirksomhet innen fiskeoppdrett; kvalitetskontroll og kvalitetssikring; skalldyrbekjempelse og bekjempelse av parasitter i forbindelse med fiskeoppdrett; utvikling av avlsmateriale for fisk gjennom avlsarbeid; forskning innen bioteknologi; celle- og geneanalyser for klinisk diagnostikk og biologisk forskning; biologiske analyser i mikroskala; prøveopparbeiding av biologisk materiale; laboratorietjenester; analyser, forskning og testing relatert til gener, genestudier, og DNA sammensetninger; kjemiske analyser, bakteriologi, bakteriologisk forskning, biologisk forskning, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), kjemisk forskning, teknisk forskning, kjemiske undersøkelser; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STANFORD Sjølyst Utvikling AS, Sjølyst Plass 2, 0278 OSLO, Klasse 18 Vesker. Klasse 25 Klær, sko, belter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aqua Gen AS, Industriveien 13, 7200 KYRKSÆTERØRA, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 1 Kjemiske produkter til bioteknologisk forskning; bioteknologiske preparater til bruk innen vitenskap og forskning; cellekulturer til bruk innen vitenskapelig eller medisinsk forskning; kjemiske produkter for isolering og bearbeiding av arvemateriale fra biologiske prøver og produkter for analyse av slikt arvemateriale; kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse 5 Preparater og substanser til bruk innen gen- og celleterapi; produkter og cellekulturer til diagnostisk bruk for dyr; hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 9 Dataprogrammer for DNA sekvensering; biologiske analysesystemer og biochips; vitenskapelige apparater og instrumenter til bestemmelse og kartlegging av gensekvenser; vitenskapelige apparater og instrumenter for automatisert isolering, bearbeiding, og analyse av arvemateriale fra biologiske prøver og software derfor; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 10 Analyseapparater for blod; medisinske og veterinære apparater og instrumenter for automatisert isolering, bearbeiding, og analyse av arvemateriale fra biologiske prøver; medisinske og veterinære apparater og 17

18 registrerte varemerker nr 09/15 instrumenter til bestemmelse og kartlegging av gensekvenser; kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. Klasse 29 Kjøtt, fisk, skalldyr, fiskeprodukter, fiskemat, konservert fisk; fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 31 Levende dyr; levende fisk, fiskeagn (levende), fiskerogn; jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, malt. Klasse 42 Edb-programmering. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 44 Oppdrett av dyr, fisk, og skalldyr; konsulentvirksomhet innen fiskeoppdrett; kvalitetskontroll og kvalitetssikring; skalldyrbekjempelse og bekjempelse av parasitter i forbindelse med fiskeoppdrett; utvikling av avlsmateriale for fisk gjennom avlsarbeid; forskning innen bioteknologi; celle- og geneanalyser for klinisk diagnostikk og biologisk forskning; biologiske analyser i mikroskala; prøveopparbeiding av biologisk materiale; laboratorietjenester; analyser, forskning og testing relatert til gener, genestudier, og DNA sammensetninger; kjemiske analyser, bakteriologi, bakteriologisk forskning, biologisk forskning, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), kjemisk forskning, teknisk forskning, kjemiske undersøkelser; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Birkhäuser Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstrasse 17, DE HEIDELBERG, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Nedlastbare billedfiler; elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; elektroniske publikasjoner [nedlastbare] innen matematikk, fysikk, datavitenskap, vitenskapshistorie, anvendt sannsynlighet og statistikk og ingeniørvirksomhet. Klasse 16 Trykksaker; trykte publikasjoner; bøker, tekstbøker og tidsskrifter; bøker; tekstbøker og tidsskrifter innen matematikk, fysikk, datavitenskap, geovitenskap, vitenskapshistorie, anvendt sannsynlighet og statistikk og ingeniørvirksomhet. Klasse 38 Tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til informasjon på internett og i datanettverk; telekommunikasjon, særlig dataoverføringstjenester; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; tilveiebringelse av tilgang til databaser i datanettverk; tilgang til elektroniske publikasjoner; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk. Klasse 41 Forlagshustjenester (utenom trykking); utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utgivelse av bøker; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; publisering av trykt materiale og elektroniske bøker, tekstbøker og tidsskrifter innen matematikk, fysikk, datavitenskap, geovitenskap, vitenskapshistorie, anvendt sannsynlighet og statistikk og ingeniørvirksomhet; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; elektronisk setting [for trykking]; opplæring og videregående opplæring. Klasse 42 Tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon og rådgivning vedrørende matematikk, fysikk, datavitenskap, geovitenskap, vitenskapshistorie, anvendt sannsynlighet og statistikk og ingeniørvirksomhet; informasjon om matematiske, fysiske og vitenskapelige forsknings- og utviklingsresultater; forskning i databaser og på internett for vitenskapelige formål og forskningsformål; lagring av data i databaser; oppdatering og vedlikehold av databaser. Scandinavian Business Seating AS, Fridtjof Nansens vei 12, 0369 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 20 Møbler, stoler med eller uten fotskamler, kontorstoler; deler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, herunder armlener, fotvipper og fotplater; speil, billedrammer; madrasser. Klasse 23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser. 18

19 registrerte varemerker nr 09/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KNIGHT OIL TOOLS Knight Oil Tools LLC, 2727 SE Evangeline Thruway, US-LA70508 LAFAYETTE, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 1 Klasse 4 Kjemikalier til industriell og vitenskapelig bruk; rengjøringsprodukter i form av rensemidler for borerør; rengjøringsprodukter i form av rensemidler for rørkomponenter; kjemiske produkter for transport av borerør; kjemiske produkter for transport av rørkomponenter. Smøremidler; smøremiddelprodukter for transport av borerør; smøremiddelprodukter for transport av rørkomponenter. Klasse 37 Utleie av verktøy til bruk i forbindelse med olje- og gassboring, ferdiggjøring, kontrollering og overhaling av olje- og gassbrønner; oppfiskingstjenester i forbindelse med olje- og gassvirksomhet, nemlig oppfisking av tapt eller fastsatt utstyr i borehullet; tjenester i forbindelse med plugging og permanent nedstenging av olje- og gassbrønner; rensing og overflatebehandling av borerør for olje og gass; oppussing, vedlikehold og tjenester for metallbehandling av vektrør for bruk i forbindelse med boring etter olje og gass; rådgivning vedrørende bygge- og installasjonsvirksomhet innen olje- og gassektoren; reparasjonstjenester; installasjonstjenester. Klasse 40 Produksjon av verktøy og utstyr innen olje- og gassboring og overhalingsoperasjoner etter ordre og instrukser fra andre; tjenester for behandling av metaller, nemlig pålegging av hardmetall på vektrør til bruk ved olje- og gassboring; rådgivning innen olje- og gassproduksjonstjenester; behandling av materialer. Klasse 41 Sikkerhetsopplæring innen feltet olje og gass virksomhet, produksjon, helsetjenester, og konstruksjonstjenester innen olje- og gassektoren; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 42 Inspeksjon av utstyr til bruk i olje- og gassektoren; rådgivning innen olje og gassvirksomhet ; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industriell analyse og forskning. Klasse 44 Rådgivning innen helsetjenester; medisinske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Knight Oil Tools LLC, 2727 SE Evangeline Thruway, US-LA70508 LAFAYETTE, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 1 Kjemikalier til industriell og vitenskapelig bruk; rengjøringsprodukter i form av rensemidler for borerør; rengjøringsprodukter i form av rensemidler for rørkomponenter; kjemiske produkter for transport av borerør; kjemiske produkter for transport av Klasse 4 rørkomponenter. Smøremidler; smøremiddelprodukter for transport av borerør; smøremiddelprodukter for transport av rørkomponenter. Klasse 37 Utleie av verktøy til bruk i forbindelse med olje- og gassboring, ferdiggjøring, kontrollering og overhaling av olje- og gassbrønner; oppfiskingstjenester i forbindelse med olje- og gassvirksomhet, nemlig oppfisking av tapt eller fastsatt utstyr i borehullet; tjenester i forbindelse med plugging og permanent nedstenging av olje- og gassbrønner; rensing og overflatebehandling av borerør for olje og gass; oppussing, vedlikehold og tjenester for metallbehandling av vektrør for bruk i forbindelse med boring etter olje og gass; rådgivning vedrørende bygge- og installasjonsvirksomhet innen olje- og gassektoren; reparasjonstjenester; installasjonstjenester. Klasse 40 Produksjon av verktøy og utstyr innen olje- og gassboring og overhalingsoperasjoner etter ordre og instrukser fra andre; tjenester for behandling av metaller, nemlig pålegging av hardmetall på vektrør til bruk ved olje- og gassboring; rådgivning innen olje- og gassproduksjonstjenester; behandling av materialer. Klasse 41 Sikkerhetsopplæring innen feltet olje og gass virksomhet, produksjon, helsetjenester, og konstruksjonstjenester innen olje- og gassektoren; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 42 Inspeksjon av utstyr til bruk i olje- og gassektoren; rådgivning innen olje og gassvirksomhet; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 44 Rådgivning innen helsetjenester; medisinske tjenester. 19

20 registrerte varemerker nr 09/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TYRÉNS Tyréns AB, Peter Myndes Backe 16, SE STOCKHOLM, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 36 Finansiell virksomhet, -forvaltning, -vurdering og - agenturer; eiendomsmegling; handel med og forvaltning av aksjer og andre verdidokumenter og verdipapirer. Klasse 37 Oppføring/anlegging av bygg; installasjonstjenester for bygg; konsulentvirksomhet innen områdene EL, VVS, bygg- og prosjektledelse, prosesstyring. Klasse 42 Arkitekturvirksomhet; teknikkonsultasjonsvirksomhet innen bygg og anleggsbransjen inkludert infrastruktur, vann- og miljøteknikk, energi- og kraftteknikk samt industri; konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi og laboratorievirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tyréns AB, Peter Myndes Backe 16, SE STOCKHOLM, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 36 Finansiell virksomhet, -forvaltning, -vurdering og - agenturer; eiendomsmegling; handel med og forvaltning av aksjer og andre verdidokumenter og verdipapirer. Klasse 37 Oppføring/anlegging av bygg; installasjonstjenester for bygg; konsulentvirksomhet innen områdene EL, VVS, bygg- og prosjektledelse, prosesstyring. Klasse 42 Arkitekturvirksomhet; teknikkonsultasjonsvirksomhet innen bygg og anleggsbransjen inkludert infrastruktur, vann- og miljøteknikk, energi- og kraftteknikk samt industri; konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi og laboratorievirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DEBBIE & ANDREWS Anglo Beef Processors UK, Battlefield Road, GB- SY14AH SHREWSBURY, SHROPSHIRE, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, vilt og fjærkre, og produkter laget derav; tilberedte måltider laget helt eller hovedsakelig av kjøtt, vilt eller fjærkre; kjøtt-, vilt- og fjærkreekstrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Anglo Beef Processors UK, Battlefield Road, GB- SY14AH SHREWSBURY, SHROPSHIRE, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, vilt og fjærkre, og produkter laget derav; tilberedte måltider laget helt eller hovedsakelig av kjøtt, vilt eller fjærkre; kjøtt-, vilt- og fjærkreekstrakter. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 06/10-2010.02.08 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 49/06-2006.12.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer