nr 08/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 08/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Melding... 3 Etterlysning... 4 Registrerte varemerker... 5 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i lisenser Endringer i fullmaktsforhold Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 melding /15 Melding Fornyelse av ansvarsmerker Patentstyret administrerer registeret over ansvarsmerker i. Det kom ny forskrift om registrering av ansvarsmerker i En viktig endring i forskriften fra tidligere, er at alle ansvarsmerker må fornyes hvert tidende år etter registrering (publiseringstidspunktet). Dette betyr at alle ansvarsmerker registrert før 1. juli 2005 må fornyes innen 1. juli Senest 1. januar Patentstyret har oppdatert innehaveropplysningene så langt det lar seg gjøre i vår database. Vi oppfordrer likevel alle innehavere av ansvarsmerker i om å sende oppdaterte innehaver- og adresseopplysninger til Patentstyret, slik at vi kommer i kontakt med innehavere og får sendt ut varsel om fornyelse til korrekt adresse. Innehavere av ansvarsmerker kan sende oss oppdaterte opplysninger på e-post til Bruk enten registreringsnummer eller selve merket som referanse i henvendelser til Patentstyret. For spørsmål kan vi kontaktes på telefon eller e-post. Les mer på 3

4 etterlysning /15 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Advokatfirmaet Grette DA, etter varemerkeloven 43, bes innehaver av registreringsnummer , det kombinerte fellesmerket GODKJENT NORSK ØKOTURISME, Grip Senter Stiftelsen for Bærekraftig Produksjon og Forbruk, Oslo, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. 4

5 registrerte varemerker nr 08/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORTHSTARX NorthStar Healthcare Holdings, Clarendon House, 2 Church Street, P.O. Box HM 666, BM-HM CX HAMILTON, Bermuda Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Komplett sortiment av medisinske og farmasøytiske preparater; farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZTOOLS ZTOOLS AS, Rødset, 6440 ELNESVÅGEN, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 7 Verktøymaskiner;motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger foroverføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); maskiner for bearbeiding av tre;sager (maskiner); fresemaskiner; skjæremaskiner; slipemaskiner; stansemaskiner;valsesylindere; håndboremaskiner (elektriske); håndverktøy (ikke hånddrevne). Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), sager; sagblad. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FARRELL ACCELERATE BRANDS AS, Lysaker Brygge 25, 1366 LYSAKER, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LS10 Battelle Memorial Institute, 505 King Avenue, US- OH COLUMBUS, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Sikkerhetsanordninger, nemlig scannere som detekterer sikkerhetstrussler i beholdere med væske, aerosoler og gel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAGH INVEST AS, Dronningens gt. 16, 0152 OSLO, in Solidum Advokatfirma, Brugata 1, 0186 OSLO, Klasse 3 Skopussemidler, skokremer. Klasse 25 Sko. 5

6 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fiskenobs Sibelia AS, Keiser Wilhelmsgt. 2 B, 6003 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Fiske- og skalldyrsprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fishnobs Sibelia AS, Keiser Wilhelmsgt. 2 B, 6003 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Fiske- og skalldyrsprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VSPEX EMC CORPORATION, 176 South Street, US-MA01748 HOPKINTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Datamaskinvare; dataservere; lagringsservere; nettverksservere; datamaskinvare, nemlig, datalagrings- og gjenopprettingsapparater, innbefattende prosessorer, nettverk, minne, driftsprogramvare og datalagringsenheter. Klasse 42 Profesjonelle tjenester, nemlig identifisering og forslag til tekniske løsninger og tekniske supporttjenester, og data konsultasjonstjenester i fagområdet dataservere, lagringsservere, nettverksservere, lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer i stand til nettverkskommunikasjon innbefattende prosessorer, nettverk, minne, driftsprogramvare, datalagringsenheter og programvare for administrasjon og kontroll av data; tilveiebringelse av informasjon via lokale og globale datanettverk i fagområdet lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen outracks OUTRACKS TECHNOLOGIES AS, Øvre Slottsgt 4, 0157 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; dataspillprogrammer; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. Klasse 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; digital bildebearbeidelse; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; underholdningsvirksomhet; undervisning. Klasse 42 Analysering av datasystemer; design av computersystemer; driftstjenester for servere; elektronisk datalagring; fjernlagring av datasikkerhetskopier; fjernovervåkning av datasystemer; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; grafisk formgiving; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; leie av webserver; nettskytjenester; oppdatering av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; programmering for datamaskiner; rådgivning ved design av websider; rådgivningstjenester innen it; softwaretjenester [saas]; tegning [industridesign]; teknisk forskning; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; tannpussemidler; barberpreparater; våtservietter for personlig bruk; ikke-medisinerte hudpleiepreparater; ikke-medisinerte solpleiepreparater; solbeskyttelsesmidler (kosmetikk); solbeskyttelsespreparater; solpleie-kremer og -sprayer; solkremer med solfaktor; solkrempreparater med solfaktor; solbeskyttelseskremer og -sprayer; 6

7 registrerte varemerker nr 08/15 solbruningspreparater, oljer og lotioner; solkremer med solfaktor; ettersol-hudpleiepreparater; selvbruningskremer; ikke-medisinert leppebalsam. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL PERSONAL CARE Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; tannpussemidler; barberpreparater; våtservietter for personlig bruk; ikke-medisinerte hudpleiepreparater; ikke-medisinerte solpleiepreparater; solbeskyttelsesmidler (kosmetikk); solbeskyttelsespreparater; solpleie-kremer og -sprayer; solkremer med solfaktor; solkrempreparater med solfaktor; solbeskyttelseskremer og -sprayer; solbruningspreparater, oljer og lotioner; solkremer med solfaktor; ettersol-hudpleiepreparater; selvbruningskremer; ikke-medisinert leppebalsam. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL PERSONAL CARE Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk; næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; herbicider; medisinerte solpleiepreparater; medisinerte solkremer med solfaktor; tamponger og tampongapplikatorer; hygieniske bind; truseinnlegg (for hygienisk bruk). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk; næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; herbicider; medisinerte solpleiepreparater; medisinerte solkremer med solfaktor; tamponger og tampongapplikatorer; hygieniske bind; truseinnlegg (for hygienisk bruk). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/440,761 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INDIAN SPRINGFIELD Indian Motorcycle International, LLC, 2100 Highway 55, US-MN55340 MEDINA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Motorsykler og strukturelle deler derav. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner; bestikk for barn. 7

8 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/440,763 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Indian Motorcycle International, LLC, 2100 Highway 55, US-MN55340 MEDINA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 25 Klær, nemlig skjorter, jakker,bukser, hansker, hodeplagg og fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; smokker for barn; tåteflasker; munnstykke for tåteflasker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); husholdningsgummihansker; kopper; asjetter, boller; drikkekopper for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL PERSONAL CARE Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner; bestikk for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL PERSONAL CARE Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; smokker for barn; tåteflasker; munnstykke for tåteflasker. 8

9 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL PERSONAL CARE Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); husholdningsgummihansker; kopper; asjetter, boller; drikkekopper for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/289,790 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPSAIC Amgen Inc., One Amgen Center Drive, US-CA THOUSAND OAKS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater brukt for å behandle kroniske immunsykdommer, leddbetennelsessykdommer og kroniske betennelsessykdommer; farmasøytiske preparater ment for å behandle psoriasis, psoriasisartritt og astma. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KROPPEN DIN KAN Eureka Kiropraktikk AS, Rådmann Halmrastsvei 4, 1337 SANDVIKA, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 44 Medisinske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/289,781 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KYNTHEUM Amgen Inc., One Amgen Center Drive, US-CA THOUSAND OAKS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater brukt for å behandle kroniske immunsykdommer, leddbetennelsessykdommer og kroniske betennelsessykdommer; farmasøytiske preparater ment for å behandle psoriasis, psoriasisartritt og astma. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/289,791 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QARDEZA Amgen Inc., One Amgen Center Drive, US-CA THOUSAND OAKS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater brukt for å behandle kroniske immunsykdommer, leddbetennelsessykdommer og kroniske betennelsessykdommer; farmasøytiske preparater ment for å behandle psoriasis, psoriasisartritt og astma. 9

10 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OUR LEGACY Selftitled AB, Sibyllegatan 9, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Solbriller; solbrillefutural; brilleinnfatninger; brilleetuier. Klasse 18 Vesker; håndvesker; sportsbager; reisebager; kofferter; ryggsekker; dokumentmapper; dokumentholdere; lommebøker; portemonéer; nøkkelholdere; nøkkelholdere laget av lær. Klasse 25 Klær; sko; hodeplagg. HELTVILT AS, Festningsåsen 73, 1860 TRØGSTAD, Klasse 35 Salg av matvarer. Klasse 40 Bearbeiding av matvarer. Klasse 43 Catering og matarrangementer; servering av matvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AMBOLT AUDIO AS, Konsul Lorcks gate 3, 7044 TRONDHEIM, Klasse 41 Utleie av lydutstyr, utleie av lydopptak, produksjon av lyd og musikk til film. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FZ Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, JP- IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 12 Motorsykler, scootere, mopeder, trehjuls motorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og utstyr/tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen R1 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, JP- IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 12 Motorsykler, scootere, mopeder, trehjuls motorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og utstyr/tilbehør dertil. 10

11 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RCBUTIKKEN.NO AS, Fabrikkvegen 8, 6222 IKORNNES, Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt, byggesett [leketøy], leketøy, modelleketøy, modellbyggesett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen R15 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, JP- IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 12 Motorsykler, scootere, mopeder, trehjuls motorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og utstyr/tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YZ Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, JP- IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 12 Motorsykler, scootere, mopeder, trehjuls motorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og utstyr/tilbehør dertil. KIKORA AS, c/o Trippel-r v/jan Chr Bøgh, Allergotvegen 17 B, 2053 JESSHEIM, ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Kristian Augusts gate 7 B, 0164 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; programvare for opplæringsformål levert over datanett; programvare for opplæring og trening i matematikk; unntatt briller, etuier og snorer for briller, brilleinnfatninger, optiske linser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; nettbasert undervisning; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; organisering og ledelse av seminarer; skoletjenester [utdannelse]; nettbasert undervisning og trening i matematikk. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; programmering for datamaskiner; rådgivningstjenester innen it; softwaretjenester [saas]; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/254,636 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAST Ops-Core Inc., 12 Channel Street, Suite 901, US- MA BOSTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Beskyttelseshjelmer. 11

12 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRUE NORTH True North ApS, Savsvinget 7, DK-2970 HØRSHOLM, Danmark Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke apparater); bøker; undervisningsbøker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; workshops; livscoaching (undervisning); utdannelse og undervisning for unge; kostskolevirksomhet; kurs i personlig utvikling; praktisk opplæring (undervisning): forlagsvirksomhet; utgivelse av e-bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELON Elon Elkedjan Logistic AB, Box , SE ÖREBRO, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 7 Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere. Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 35 Fakturering, administrativ behandling av innkjøpsordre; innkjøpstjenester på vegne av andre (innkjøp av varer og tjenester for andre foretak); annonsering, utleie av annonseplass; spredning av annonse- og reklamemateriell; foretaksinformasjon; datamaskinbasert databasebehandling; datamaskinbasert databehandling; datamaskinbasert filbehandling; innregistrering, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller uthenting av opplysninger i databaser; on-line forbrukerinformasjon; sammensetting, innregistrering og systematisering av informasjon i databaser; sammensetting og visning av vare- og tjenesteutvalg (for andres regning) for å muliggjøre for kunder og brukere å få informasjon om og kjøpe varer via internett; varedemonstrasjoner på nettet; forhandlertjenester; kundeinformasjon ved on-linesalg; on-line informasjon vedrørende shopping; annonsering on-line via datanettverk; annonsering via postordre; varedemonstrasjoner on-line; direktereklame; presentasjon av varer på kommersielle media for salgsformål; komponering av reklametjenester; markedsføringstjenester; produksjon av radioreklameinnslag, reklamefilmer og TVreklameinnslag; datamaskinbasert registerbehandling; organisering av utstillinger for kommersielle formål eller reklameformål. Klasse 36 Betalingskorttjenester; utferdigelse av kredittkort; utferdigelse av rabattkort; finansiell informasjon; finansieringstjenester; datamaskinbaserte finanstjenester; elektroniske pengeoverføringer, forsikringstjenester. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler; installasjonstjenester i forbindelse med vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 39 Oppbevaring og emballering av varer og gods; godslagring; leveranse av postordrevarer og varer kjøpt on-line; pakke- og vareleveranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elon Elkedjan Logistic AB, Box , SE ÖREBRO, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 7 Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere. Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 35 Fakturering, administrativ behandling av innkjøpsordre; innkjøpstjenester på vegne av andre (innkjøp av varer og tjenester for andre foretak); annonsering, utleie av annonseplass; spredning av annonse- og reklamemateriell; foretaksinformasjon; datamaskinbasert databasebehandling; datamaskinbasert databehandling; datamaskinbasert filbehandling; innregistrering, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller uthenting av opplysninger i databaser; on-line forbrukerinformasjon; sammensetting, innregistrering og systematisering av informasjon i databaser; sammensetting og visning av vare- og tjenesteutvalg (for andres regning) for å muliggjøre for kunder og brukere å få informasjon om og kjøpe varer via internett; varedemonstrasjoner på nettet; forhandlertjenester; kundeinformasjon ved on-linesalg; on-line informasjon vedrørende shopping; annonsering on-line via datanettverk; annonsering via postordre; varedemonstrasjoner on-line; direktereklame; presentasjon av varer på kommersielle media for salgsformål; komponering av reklametjenester; markedsføringstjenester; produksjon av radioreklameinnslag, reklamefilmer og TVreklameinnslag; datamaskinbasert registerbehandling; organisering av utstillinger for kommersielle formål eller reklameformål. Klasse 36 Betalingskorttjenester; utferdigelse av kredittkort; 12

13 registrerte varemerker nr 08/15 utferdigelse av rabattkort; finansiell informasjon; finansieringstjenester; datamaskinbaserte finanstjenester; elektroniske pengeoverføringer, forsikringstjenester. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler; installasjonstjenester i forbindelse med vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 39 Oppbevaring og emballering av varer og gods; godslagring; leveranse av postordrevarer og varer kjøpt on-line; pakke- og vareleveranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EEL Elon Elkedjan Logistic AB, Box , SE ÖREBRO, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 7 Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere. Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 35 Fakturering, administrativ behandling av innkjøpsordre; innkjøpstjenester på vegne av andre (innkjøp av varer og tjenester for andre foretak); annonsering, utleie av annonseplass; spredning av annonse- og reklamemateriell; foretaksinformasjon; datamaskinbasert databasebehandling; datamaskinbasert databehandling; datamaskinbasert filbehandling; innregistrering, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller uthenting av opplysninger i databaser; on-line forbrukerinformasjon; sammensetting, innregistrering og systematisering av informasjon i databaser; sammensetting og visning av vare- og tjenesteutvalg (for andres regning) for å muliggjøre for kunder og brukere å få informasjon om og kjøpe varer via internett; varedemonstrasjoner på nettet; forhandlertjenester; kundeinformasjon ved on-linesalg; on-line informasjon vedrørende shopping; annonsering on-line via datanettverk; annonsering via postordre; varedemonstrasjoner on-line; direktereklame; presentasjon av varer på kommersielle media for salgsformål; komponering av reklametjenester; markedsføringstjenester; produksjon av radioreklameinnslag, reklamefilmer og TVreklameinnslag; datamaskinbasert registerbehandling; organisering av utstillinger for kommersielle formål eller reklameformål. Klasse 36 Betalingskorttjenester; utferdigelse av kredittkort; utferdigelse av rabattkort; finansiell informasjon; finansieringstjenester; datamaskinbaserte finanstjenester; elektroniske pengeoverføringer, forsikringstjenester. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler; installasjonstjenester i forbindelse med vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 39 Oppbevaring og emballering av varer og gods; godslagring; leveranse av postordrevarer og varer kjøpt on-line; pakke- og vareleveranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elon Elkedjan Logistic AB, Box , SE ÖREBRO, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 7 Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere. Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 35 Fakturering, administrativ behandling av innkjøpsordre; innkjøpstjenester på vegne av andre (innkjøp av varer og tjenester for andre foretak); annonsering, utleie av annonseplass; spredning av annonse- og reklamemateriell; foretaksinformasjon; datamaskinbasert databasebehandling; datamaskinbasert databehandling; datamaskinbasert filbehandling; innregistrering, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller uthenting av opplysninger i databaser; on-line forbrukerinformasjon; sammensetting, innregistrering og systematisering av informasjon i databaser; sammensetting og visning av vare- og tjenesteutvalg (for andres regning) for å muliggjøre for kunder og brukere å få informasjon om og kjøpe varer via internett; varedemonstrasjoner på nettet; forhandlertjenester; kundeinformasjon ved on-linesalg; on-line informasjon vedrørende shopping; annonsering on-line via datanettverk; annonsering via postordre; varedemonstrasjoner on-line; direktereklame; presentasjon av varer på kommersielle media for salgsformål; komponering av reklametjenester; markedsføringstjenester; produksjon av radioreklameinnslag, reklamefilmer og TVreklameinnslag; datamaskinbasert registerbehandling; organisering av utstillinger for kommersielle formål eller reklameformål. Klasse 36 Betalingskorttjenester; utferdigelse av kredittkort; utferdigelse av rabattkort; finansiell informasjon; finansieringstjenester; datamaskinbaserte finanstjenester; elektroniske pengeoverføringer, forsikringstjenester. 13

14 registrerte varemerker nr 08/15 Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler; installasjonstjenester i forbindelse med vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 39 Oppbevaring og emballering av varer og gods; godslagring; leveranse av postordrevarer og varer kjøpt on-line; pakke- og vareleveranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ishare ANNIKKEN COOK, HEGGEVEIEN 11 B, 1481 HAGAN, Klasse 16 Publikasjoner, nemlig brukermanualer, instruksjonsguider, referanseguider, nyhetsbrev, magasiner, bøker om datasystemer og dataprogrammer; penner, blyanter, markører, papirvarer, skriveplater, skrivebordssett, penne- og blyantholdere, monterte og umonterte fotografier, plakater, magnettavler, notatblokker, binders, stiftemaskiner, pappbrikker, kalendere, spillkort, notatbøker, bokomslag, klistremerkebøker og gratulasjonskort (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen mini moods Moods of Norway AS, Myrane 7, 6783 STRYN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; lommebøker; mapper for betalingskort; vesker; bager; ryggsekker; paraplyer; parasoller; spaserstokker; skoleransler. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; belter. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pink Brick BRICKS BEVERAGES AS, Bjørnerabben 10, 0383 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRANAT STUDIOS AS, Skolealleen 2, 2166 OPPAKER, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Audiovisuelle apparater for undervisning; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; kinematografiske filmer [eksponerte]; lesebrett; lesere [databehandlingsutstyr]; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; programvarer [innregistrerte edb programmer, software]; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; undervisningsapparater. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Distribusjon av film; filmfremvisning; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; fjernsynsunderholdning; instruksjon [opplæring]; korrespondansekurs; korrespondanseundervisning; nyhetreportasjetjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; videofilming; yrkesfaglig opplæring; yrkesveiledning. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Design av computersystemer; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 14

15 registrerte varemerker nr 08/15 fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; vitenskapelig forskning. og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, spesielt for mobildatasystemer (apper). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen White Brick BRICKS BEVERAGES AS, Bjørnerabben 10, 0383 OSLO, LARS BAKKLUND, BJØRNERABBEN 10, 0383 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker Klasse Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen fme AG, Wolfenbütteler Strasse 33, DE BRAUNSCHWEIG, Tyskland Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare (databehandlingsprogrammer), spesielt, dataprogrammer for tilgang til, samt for undersøkelser og forespørsler til online databaser; dataprogramvare for mobiloperativsystemer (apper). Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av kommunikasjon av alle slag til IP-adresser(web messaging); tilveiebringelse av tilgang til dataprogrammer i datanettverk; tilveiebringelse av brukertilgang til globale nettverk; e-posttjenester; datastøttet overføring av meldinger og bilder. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVIVA Scott Health & Safety Limited, Pimbo Road, West Pimbo, GB-WN89RA SKELMERSDALE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Sikkerhetsrespiratorer i form av ansiktsanordninger for industriell sikkerhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Red Brick BRICKS BEVERAGES AS, Bjørnerabben 10, 0383 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oss Craft Distillery AS, Skuteviksbodene 22, 5035 BERGEN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer til børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen 15

16 registrerte varemerker nr 08/15 og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 40 Bearbeiding av materialer for fremstilling av drikkevarer; produksjon av alkoholholdige drikker; fremstilling av alkoholholdige drikker; destillering av sprit; fremstilling av aquavit; fremstilling av vann, mineralvann, kullsyreholdige drikker, fruktdrikker, fruktjuicer, cider, saft og andre drikke preparater; fremstilling av andre ikke-alkoholholdige drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HYDRALUXE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/399,751 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oss Craft Distillery AS, Skuteviksbodene 22, 5035 BERGEN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer til børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 40 Bearbeiding av materialer for fremstilling av drikkevarer; produksjon av alkoholholdige drikker; fremstilling av alkoholholdige drikker; destillering av sprit; fremstilling av aquavit; fremstilling av vann, mineralvann, kullsyreholdige drikker, fruktdrikker, fruktjuicer, cider, saft og andre drikke preparater; fremstilling av andre ikke-alkoholholdige drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 Northern Ave., US-MA02110 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORKAMBI Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 Northern Ave., US-MA02110 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. 16

17 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringe en interaktiv nettside; tilveiebringe en nettside med ikke-nedlastbart software; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbart software; tilveiebringe en plattform som gir brukere evne til å laste opp, utveksle og dele bilder og videoer; tilveiebringe en plattform med midlertidig bruk av ikkenedlastbart software som tillater brukere å laste opp, poste, vise og dele videoer og digitalt innhold; lage et online samfunn slik at brukere kan delta i sosial nettverksbygging; applikasjonstjenestetilbyder med API-software. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, nemlig sosiale nettverkstjenester; online sosiale nettverksbyggingstjenester; sosial nettverksbygging tilveiebrakt via en nettside på Internett. Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, US- CA94103 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon for å lage, dele, spre og poste (gjøre tilgjengelig på internett) fotografier, videoer, personlig og generell informasjon for sosiale, personlige og profesjonelle nettverksformål; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon for sosial og personlig nettverksbygging; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon for visning og deling av en brukers plassering og personlige preferanser samt for å finne, plassere og samspille med andre brukere og steder; software for brukergrensesnitt for applikasjonsprogrammering (API) for å gi adgang til gjenfinning, opplasting, tilgang til og håndtering av data; API-software for bruk ved bygging av softwareapplikasjoner; software for geolokaliseringsbasert reklame samt markedsføring av produkter og tjenester; datasoftware; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon; nedlastbart software for å muliggjøre opplasting, skapelse, tilgjengeliggjøring, visning, fremvisning, blogging, deling og på annen måte tilveiebringe elektronisk media eller informasjon via internett eller andre kommunikasjonsnettverk. Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SERENZ Capnia, Inc., 2445 Faber Place, Suite 250, US- CA94303 PALO ALTO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater, nemlig karbondioksidgass for ikke-inhalert behandling av inflammatoriske tilstander, allergi, rhinitt, migrene, trigeminusnevralgi og kjevesmerter. Klasse 10 Medisinske apparater, nemlig, medisinske og terapeutiske gassavgivelsessystemer bestående hovedsakelig av trykk og strømningsregulatorer for avgivelse av terapeutiske gasser for medisinsk behandling. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMARTliv Ringeriks-Kraft AS, Postboks 522, 3504 HØNEFOSS, Klasse 9 Elektriske apparater for kontroll og overvåkning; gassmålere; lydalarmer; lysreguleringsinnretninger; røkdetektorer; senderapparater for elektroniske signaler; strømavbrytere; strålemålere; temperaturmålere; termostater; tyverialarmer; smarthusteknologi i form av applikasjon for smarttelefon og/eller nettbrett slik at enkeltpersoner kan holde oversikt over og styre sitt strømforbruk, elektriske artikler i husholdningen/hjemmet samt boligalarmer. Klasse 41 Spilltjenester tilbudt online; veiledning. 17

18 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ringeriks-Kraft AS, Postboks 522, 3504 HØNEFOSS, Klasse 9 Elektriske apparater for kontroll og overvåkning; gassmålere; lydalarmer; lysreguleringsinnretninger; røkdetektorer; senderapparater for elektroniske signaler; strømavbrytere; strålemålere; temperaturmålere; termostater; tyverialarmer; smarthusteknologi i form av applikasjon for smarttelefon og/eller nettbrett slik at enkeltpersoner kan holde oversikt over og styre sitt strømforbruk, elektriske artikler i husholdningen/hjemmet samt boligalarmer. Klasse 41 Spilltjenester tilbudt online; veiledning; konkurranser og lek forbundet med strømforbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/302,950 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ITERO ELEMENT Align Technology, Inc., 2560 Orchard Parkway, US- CA95131 SAN JOSE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Kameraer for intraoral skanning til bruk ved digital, medisinsk bildetaking, -lagring, -gjenfinning og - overføring over telekommunikasjonsmedier; skanningkameraer for medisinsk bildetaking, dataarbeidsstasjoner for behandling og visning av medisinske bilder; software for dataassistert modellering; datamaskiner, dataprogramvare; databehandlingsutstyr. Klasse 10 Dentale, tanntekniske og ortodontiske produkter; kirurgiske, medisinske, dentale og tanntekniske apparater og instrumenter. Klasse 40 Bearbeidelse av materialer og fremstilling av produkter for bruk i dental og tannteknisk behandling, herunder ved malokklusjon. Klasse 42 Datamaskinassistert behandling av data innen området dentale, tanntekniske og ortodontiske tjenester. Klasse 44 Dentale, tanntekniske og ortodontiske tjenester; medisinske tjenester. Nike Innovate C.V., One Bowerman Drive, US- OR BEAVERTON, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 18 Universale sports bager, ryggsekker, skipssekker, bud bager, reise bager, gymbager, skuldervesker, håndvesker, pengepung, poser med snøring, hoftetasker, lommebøker; kosmetikketuier solgt tomme, toalettvesker solgt tomme; utstyrsbager, ikke tilpasset, for reise; reisekofferter, paraplyer, visittkortetuier, kredittkortholdere, koffertlignende porteføljer, nøkkelringer av lær, nøkkelringer av lærimitasjoner. Klasse 28 Sportsutstyr; sports- og gymnastiskeutstyr ; sports baller, basketballer, beskyttende polstring for å spille sport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RUBIN MEDICAL Rubin Medical AB, Box 30044, SE LIMHAMN, Sverige Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, SE MALMÖ, Sverige Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; videresalg og markedsføring av medisinska apparater og utstyr. 18

19 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BROOKLYN'S OWN Iconix Europe LLC, 1450 Broadway, US-NY10018 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; bager, vesker, håndvesker; pengepunger; skuldervesker; ryggsekker; klutsjer; dokumentvesker og -mapper; tøyvesker, handlevesker; rumpetasker, vesker til å ha rundt livet; ransler; skipssekker, gymsekker; lommebøker; kredittkortholdere; kofferter, trillekofferter, reisevesker, håndkofferter, reisekofferter, reisekister; garderobeposer for klær (for reiseformål); reisebager; sportsbager; overnattingsbager; kosmetikkvesker solgt tomme; vesker og bager med lang skulderreim slik at man blant annet kan ha reimen på tvers over kroppen; nøkkelpunger/etuier for nøkler; nøkkelkjeder ikke av metall; myntvesker, myntpunger; paraplyer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; skjorter; bukser; jeans; shorts; gensere, treningsgensere; treningsbukser, joggebukser; hettegensere; strikkegensere; frakker/kåper; jakker; vester; regntøy; kjoler; skjørt; bluser; topper; undertøy; finere undertøy; nattøy; badetøy; sokker; leggings; strømpebukser; trikotklær; belter; skjerf; hansker; sko; støvler; hatter; caps. våtservietter, badebaljer, bilseter for barn, innretninger for sikring av barn i hjemmet og under transport, engangsbleier, bleiebøtter, potter og toalettseter for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lundhs AS, Postboks 2051 Stubberød, 3255 LARVIK, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 19 Naturlig stein, herunder granitt, marmor, syenitt, skifer og skiferstein; kunstig stein; produkter av naturlig og kunstig stein; fliser (ikke av metall); ildfast stein, bygningssteiner, gravsteiner, slaggsteiner; steinhuggerarbeid; sement, kalk, mørtel, gips og grus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIBIS BARNEKLÆR AS, Havreveien 30, 0680 OSLO, Klasse 20 Møbler; barnestoler, herunder høye barnestoler; puter; ammeputer; senger og reisesenger for barn, stellebord; lekegrinder; vippestoler; poser av dun, tekstiler eller syntetisk material for barnevogner; stellematter til bruk ved bytting av bleier og klær. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, herunder sengetøy, putevar, laken, lakenposer, pledd, sengetepper, leke- og krabbetepper for barn, håndklær, kluter av tekstil for stell av barn; dyner. Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg, herunder yttertøy, parkdresser, regntøy, jakker, klær av ull, undertøy, sokker, strømpebukser, fleece-klær, skjorter, kjoler, bunader, kåper; tekstilbleier. Klasse 35 Detaljhandel-, postordre- og internettsalg av ovennevnte varer, samt leker, bøker, spill, barnevogner, sykkelvogner for transport av barn, bestikk og servicer til barn og spedbarn, tåteflasker, tutekopper og kopper til barn, gåstoler for barn, kosmetiske produkter for stell av barn, ikke-medisinske REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, Concha Espina, nº 1, ES MADRID, Spania Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 11 Lavalamper, bordbelysning, nattlamper, studentlamper; alle inkludert i klasse 11. Klasse 12 Scootere, solskjermer for biler, sykler, trehulssykler, golfvogner, sportsvogner, hjulkapser. 19

20 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BOOT ROYALTY COMPANY, L.P., 610 West Daggett Avenue, US-TX76104 FORT WORTH, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 25 Fottøy, klær, sokker, innersåler, hattebånd og svettebånd for hatter, hodeplagg, belter, bolo slips/cowboy slips, chaps, og hansker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Strellson AG, Sonnenwiesenstrasse 21, CH-8280 KREUZLINGEN, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; hårlotion; tannpussemidler; kosmetiske kremer; lotion for kosmetiske formål; kosmetikkpreparater for Klasse 9 hudpleie; kosmetikkpreparater til øyevipper; maskara; kosmetikkblyanter; øyenbrynkosmetikk; sminkepraparater; sminkefjerningspreparater; deodoranter for mennesker; parfymer; duftvann; eau de cologne; barberingspreparater ; etterbarberingslotion; sjampo; hårspray; leppestifter; leppegloss; skjønnhetsmasker; oljer for kosmetiske formål; oljer for parfymer og dufter; oljer for personlig pleie; oljer for rengjøringsformål; kosmetiske preparater for bad; såpestykker; neglelakk; neglepleiepreparater; solbruningspreparater. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; briller, brilleinnfatninger; linser for briller; brilleetuier; solbriller; sportsbriller; beskyttelseshjelmer; bager tilpasset for bærbare datamaskiner. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller på/i vannet; sykler. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; horologiske og kronometriske instrumenter; agat; brosjer (smykker); klokkeremmer; armbåndsur; nipsgjenstander; smykker av gult rav; kronografer (klokker); kronometre; kronoskoper; diamanter; skrin av edelt metall; tråder av edelt metall; sølvtråd; gulltråd (juvelervarer); edelstener; klokkeetuier; urglass; halvedle stener; halskjeder (smykker); dekorative nåler; ornamenter (smykker); mansjettknapper; slipsnåler; nåler (smykker); øredobber og -ringer; perler (smykker); platina; perler laget av presset rav; ringer (smykker); nøkkelringer/-knipper (nipsgjenstander eller kjeder/hemper); spunnet sølv (sølvtråd); spinell (edelstener); stoppeklokker; ur; klokker; alarmklokker. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; bagasjeartikler; bager; lommebøker og andre holdere/bærere (carriers); dokumentmapper og stresskofferter; strandvesker; handlevesker; fritidsvesker; kofferter; håndvesker; bagasjeartikler for klær; sminkevesker; toalettmapper; ikke tilpasset; kredittkortholdere; reisekofferter; ryggsekker; nøkkelpunger; ransler; konvoluttvesker. Klasse 20 Møbler, speil, bilderammer; puter; kleshengere; kurver, ikke av metall; møbeltilbehør, ikke av metall; sengetilbehør, ikke av metall; gardinholdere, ikke av tekstilmateriale; gardinringer; sidebånd til gardiner; gardinskinner; gardinstenger; gardinrullere; flaskelokk, ikke av metall; bokser, kasser, skrin og kister av tre eller plast; flaskestativer; bladstativer og -hyller; kasser; kurvarbeider; lenestoler; paraplystativer; campingsoveposer; emballasjebeholdere av plast; speil; fremvisningsstativer for aviser; innendørs rullegardiner og sjalusier (møbler); innendørs persienner; papirpersienner. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg; dresser; kjoler; parkas; badedrakter; badebukser; badekåper; bandanas (halstørklær); strandklær; arbeidsklær og kjeledresser; teddy-er (undertøy); jakker (klær); belter (klær); skjerf; hansker (klær); skjorter; bukser; bukseseler; jumpere (pullovere); gensere; slips; sløyfer; frakker, kåper, kapper; morgenkåper; nattøy; ørevaremere; ponchoer; poloskjorter; gensere; strikkevester; regnfrakker og - kåper; skjørt; sokker; singleter; strømper; tights; T- skjorter; vester; trøyer; tøfler; sandaler; støvler; hatter; caps (hodeplagg); pannebånd (klær); undertøy. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; kontortjenester; presentasjon av varer på kommunikasjonsmedier, for detaljhandelsformål; detaljhandel eller engrostjenester for parfymevarer, kosmetikk, briller, befordringsmidler, juvelervarer, horologiske instrumenter, bagasjeartikler, 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.20-52/04 nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 06/10-2010.02.08 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 39/15-2015.09.21 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 39/15-2015.09.21 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 39/15-2015.09.21 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/ NO årgang 107 ISSN

nr 11/ NO årgang 107 ISSN . nr 11/17-2017.03.13 NO årgang 107 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 07/16-2016.02.15 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer