nr 08/ NO årgang 105 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 08/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Melding... 3 Etterlysning... 4 Registrerte varemerker... 5 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i lisenser Endringer i fullmaktsforhold Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 melding /15 Melding Fornyelse av ansvarsmerker Patentstyret administrerer registeret over ansvarsmerker i. Det kom ny forskrift om registrering av ansvarsmerker i En viktig endring i forskriften fra tidligere, er at alle ansvarsmerker må fornyes hvert tidende år etter registrering (publiseringstidspunktet). Dette betyr at alle ansvarsmerker registrert før 1. juli 2005 må fornyes innen 1. juli Senest 1. januar Patentstyret har oppdatert innehaveropplysningene så langt det lar seg gjøre i vår database. Vi oppfordrer likevel alle innehavere av ansvarsmerker i om å sende oppdaterte innehaver- og adresseopplysninger til Patentstyret, slik at vi kommer i kontakt med innehavere og får sendt ut varsel om fornyelse til korrekt adresse. Innehavere av ansvarsmerker kan sende oss oppdaterte opplysninger på e-post til Bruk enten registreringsnummer eller selve merket som referanse i henvendelser til Patentstyret. For spørsmål kan vi kontaktes på telefon eller e-post. Les mer på 3

4 etterlysning /15 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Advokatfirmaet Grette DA, etter varemerkeloven 43, bes innehaver av registreringsnummer , det kombinerte fellesmerket GODKJENT NORSK ØKOTURISME, Grip Senter Stiftelsen for Bærekraftig Produksjon og Forbruk, Oslo, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. 4

5 registrerte varemerker nr 08/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORTHSTARX NorthStar Healthcare Holdings, Clarendon House, 2 Church Street, P.O. Box HM 666, BM-HM CX HAMILTON, Bermuda Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Komplett sortiment av medisinske og farmasøytiske preparater; farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZTOOLS ZTOOLS AS, Rødset, 6440 ELNESVÅGEN, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 7 Verktøymaskiner;motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger foroverføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); maskiner for bearbeiding av tre;sager (maskiner); fresemaskiner; skjæremaskiner; slipemaskiner; stansemaskiner;valsesylindere; håndboremaskiner (elektriske); håndverktøy (ikke hånddrevne). Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), sager; sagblad. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FARRELL ACCELERATE BRANDS AS, Lysaker Brygge 25, 1366 LYSAKER, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LS10 Battelle Memorial Institute, 505 King Avenue, US- OH COLUMBUS, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Sikkerhetsanordninger, nemlig scannere som detekterer sikkerhetstrussler i beholdere med væske, aerosoler og gel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAGH INVEST AS, Dronningens gt. 16, 0152 OSLO, in Solidum Advokatfirma, Brugata 1, 0186 OSLO, Klasse 3 Skopussemidler, skokremer. Klasse 25 Sko. 5

6 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fiskenobs Sibelia AS, Keiser Wilhelmsgt. 2 B, 6003 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Fiske- og skalldyrsprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fishnobs Sibelia AS, Keiser Wilhelmsgt. 2 B, 6003 ÅLESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Fiske- og skalldyrsprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VSPEX EMC CORPORATION, 176 South Street, US-MA01748 HOPKINTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Datamaskinvare; dataservere; lagringsservere; nettverksservere; datamaskinvare, nemlig, datalagrings- og gjenopprettingsapparater, innbefattende prosessorer, nettverk, minne, driftsprogramvare og datalagringsenheter. Klasse 42 Profesjonelle tjenester, nemlig identifisering og forslag til tekniske løsninger og tekniske supporttjenester, og data konsultasjonstjenester i fagområdet dataservere, lagringsservere, nettverksservere, lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer i stand til nettverkskommunikasjon innbefattende prosessorer, nettverk, minne, driftsprogramvare, datalagringsenheter og programvare for administrasjon og kontroll av data; tilveiebringelse av informasjon via lokale og globale datanettverk i fagområdet lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen outracks OUTRACKS TECHNOLOGIES AS, Øvre Slottsgt 4, 0157 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; dataspillprogrammer; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. Klasse 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; digital bildebearbeidelse; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; underholdningsvirksomhet; undervisning. Klasse 42 Analysering av datasystemer; design av computersystemer; driftstjenester for servere; elektronisk datalagring; fjernlagring av datasikkerhetskopier; fjernovervåkning av datasystemer; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; grafisk formgiving; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; leie av webserver; nettskytjenester; oppdatering av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; programmering for datamaskiner; rådgivning ved design av websider; rådgivningstjenester innen it; softwaretjenester [saas]; tegning [industridesign]; teknisk forskning; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; tannpussemidler; barberpreparater; våtservietter for personlig bruk; ikke-medisinerte hudpleiepreparater; ikke-medisinerte solpleiepreparater; solbeskyttelsesmidler (kosmetikk); solbeskyttelsespreparater; solpleie-kremer og -sprayer; solkremer med solfaktor; solkrempreparater med solfaktor; solbeskyttelseskremer og -sprayer; 6

7 registrerte varemerker nr 08/15 solbruningspreparater, oljer og lotioner; solkremer med solfaktor; ettersol-hudpleiepreparater; selvbruningskremer; ikke-medisinert leppebalsam. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL PERSONAL CARE Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; tannpussemidler; barberpreparater; våtservietter for personlig bruk; ikke-medisinerte hudpleiepreparater; ikke-medisinerte solpleiepreparater; solbeskyttelsesmidler (kosmetikk); solbeskyttelsespreparater; solpleie-kremer og -sprayer; solkremer med solfaktor; solkrempreparater med solfaktor; solbeskyttelseskremer og -sprayer; solbruningspreparater, oljer og lotioner; solkremer med solfaktor; ettersol-hudpleiepreparater; selvbruningskremer; ikke-medisinert leppebalsam. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL PERSONAL CARE Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk; næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; herbicider; medisinerte solpleiepreparater; medisinerte solkremer med solfaktor; tamponger og tampongapplikatorer; hygieniske bind; truseinnlegg (for hygienisk bruk). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk; næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; herbicider; medisinerte solpleiepreparater; medisinerte solkremer med solfaktor; tamponger og tampongapplikatorer; hygieniske bind; truseinnlegg (for hygienisk bruk). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/440,761 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INDIAN SPRINGFIELD Indian Motorcycle International, LLC, 2100 Highway 55, US-MN55340 MEDINA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Motorsykler og strukturelle deler derav. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner; bestikk for barn. 7

8 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/440,763 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Indian Motorcycle International, LLC, 2100 Highway 55, US-MN55340 MEDINA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 25 Klær, nemlig skjorter, jakker,bukser, hansker, hodeplagg og fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; smokker for barn; tåteflasker; munnstykke for tåteflasker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); husholdningsgummihansker; kopper; asjetter, boller; drikkekopper for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL PERSONAL CARE Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner; bestikk for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL PERSONAL CARE Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; smokker for barn; tåteflasker; munnstykke for tåteflasker. 8

9 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL PERSONAL CARE Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); husholdningsgummihansker; kopper; asjetter, boller; drikkekopper for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/289,790 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPSAIC Amgen Inc., One Amgen Center Drive, US-CA THOUSAND OAKS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater brukt for å behandle kroniske immunsykdommer, leddbetennelsessykdommer og kroniske betennelsessykdommer; farmasøytiske preparater ment for å behandle psoriasis, psoriasisartritt og astma. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KROPPEN DIN KAN Eureka Kiropraktikk AS, Rådmann Halmrastsvei 4, 1337 SANDVIKA, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 44 Medisinske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/289,781 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KYNTHEUM Amgen Inc., One Amgen Center Drive, US-CA THOUSAND OAKS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater brukt for å behandle kroniske immunsykdommer, leddbetennelsessykdommer og kroniske betennelsessykdommer; farmasøytiske preparater ment for å behandle psoriasis, psoriasisartritt og astma. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/289,791 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QARDEZA Amgen Inc., One Amgen Center Drive, US-CA THOUSAND OAKS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater brukt for å behandle kroniske immunsykdommer, leddbetennelsessykdommer og kroniske betennelsessykdommer; farmasøytiske preparater ment for å behandle psoriasis, psoriasisartritt og astma. 9

10 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OUR LEGACY Selftitled AB, Sibyllegatan 9, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Solbriller; solbrillefutural; brilleinnfatninger; brilleetuier. Klasse 18 Vesker; håndvesker; sportsbager; reisebager; kofferter; ryggsekker; dokumentmapper; dokumentholdere; lommebøker; portemonéer; nøkkelholdere; nøkkelholdere laget av lær. Klasse 25 Klær; sko; hodeplagg. HELTVILT AS, Festningsåsen 73, 1860 TRØGSTAD, Klasse 35 Salg av matvarer. Klasse 40 Bearbeiding av matvarer. Klasse 43 Catering og matarrangementer; servering av matvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AMBOLT AUDIO AS, Konsul Lorcks gate 3, 7044 TRONDHEIM, Klasse 41 Utleie av lydutstyr, utleie av lydopptak, produksjon av lyd og musikk til film. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FZ Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, JP- IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 12 Motorsykler, scootere, mopeder, trehjuls motorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og utstyr/tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen R1 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, JP- IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 12 Motorsykler, scootere, mopeder, trehjuls motorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og utstyr/tilbehør dertil. 10

11 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RCBUTIKKEN.NO AS, Fabrikkvegen 8, 6222 IKORNNES, Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt, byggesett [leketøy], leketøy, modelleketøy, modellbyggesett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen R15 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, JP- IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 12 Motorsykler, scootere, mopeder, trehjuls motorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og utstyr/tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YZ Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, JP- IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 12 Motorsykler, scootere, mopeder, trehjuls motorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og utstyr/tilbehør dertil. KIKORA AS, c/o Trippel-r v/jan Chr Bøgh, Allergotvegen 17 B, 2053 JESSHEIM, ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Kristian Augusts gate 7 B, 0164 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; programvare for opplæringsformål levert over datanett; programvare for opplæring og trening i matematikk; unntatt briller, etuier og snorer for briller, brilleinnfatninger, optiske linser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; nettbasert undervisning; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; organisering og ledelse av seminarer; skoletjenester [utdannelse]; nettbasert undervisning og trening i matematikk. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; programmering for datamaskiner; rådgivningstjenester innen it; softwaretjenester [saas]; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/254,636 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAST Ops-Core Inc., 12 Channel Street, Suite 901, US- MA BOSTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Beskyttelseshjelmer. 11

12 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRUE NORTH True North ApS, Savsvinget 7, DK-2970 HØRSHOLM, Danmark Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriale (ikke apparater); bøker; undervisningsbøker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; workshops; livscoaching (undervisning); utdannelse og undervisning for unge; kostskolevirksomhet; kurs i personlig utvikling; praktisk opplæring (undervisning): forlagsvirksomhet; utgivelse av e-bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELON Elon Elkedjan Logistic AB, Box , SE ÖREBRO, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 7 Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere. Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 35 Fakturering, administrativ behandling av innkjøpsordre; innkjøpstjenester på vegne av andre (innkjøp av varer og tjenester for andre foretak); annonsering, utleie av annonseplass; spredning av annonse- og reklamemateriell; foretaksinformasjon; datamaskinbasert databasebehandling; datamaskinbasert databehandling; datamaskinbasert filbehandling; innregistrering, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller uthenting av opplysninger i databaser; on-line forbrukerinformasjon; sammensetting, innregistrering og systematisering av informasjon i databaser; sammensetting og visning av vare- og tjenesteutvalg (for andres regning) for å muliggjøre for kunder og brukere å få informasjon om og kjøpe varer via internett; varedemonstrasjoner på nettet; forhandlertjenester; kundeinformasjon ved on-linesalg; on-line informasjon vedrørende shopping; annonsering on-line via datanettverk; annonsering via postordre; varedemonstrasjoner on-line; direktereklame; presentasjon av varer på kommersielle media for salgsformål; komponering av reklametjenester; markedsføringstjenester; produksjon av radioreklameinnslag, reklamefilmer og TVreklameinnslag; datamaskinbasert registerbehandling; organisering av utstillinger for kommersielle formål eller reklameformål. Klasse 36 Betalingskorttjenester; utferdigelse av kredittkort; utferdigelse av rabattkort; finansiell informasjon; finansieringstjenester; datamaskinbaserte finanstjenester; elektroniske pengeoverføringer, forsikringstjenester. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler; installasjonstjenester i forbindelse med vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 39 Oppbevaring og emballering av varer og gods; godslagring; leveranse av postordrevarer og varer kjøpt on-line; pakke- og vareleveranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elon Elkedjan Logistic AB, Box , SE ÖREBRO, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 7 Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere. Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 35 Fakturering, administrativ behandling av innkjøpsordre; innkjøpstjenester på vegne av andre (innkjøp av varer og tjenester for andre foretak); annonsering, utleie av annonseplass; spredning av annonse- og reklamemateriell; foretaksinformasjon; datamaskinbasert databasebehandling; datamaskinbasert databehandling; datamaskinbasert filbehandling; innregistrering, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller uthenting av opplysninger i databaser; on-line forbrukerinformasjon; sammensetting, innregistrering og systematisering av informasjon i databaser; sammensetting og visning av vare- og tjenesteutvalg (for andres regning) for å muliggjøre for kunder og brukere å få informasjon om og kjøpe varer via internett; varedemonstrasjoner på nettet; forhandlertjenester; kundeinformasjon ved on-linesalg; on-line informasjon vedrørende shopping; annonsering on-line via datanettverk; annonsering via postordre; varedemonstrasjoner on-line; direktereklame; presentasjon av varer på kommersielle media for salgsformål; komponering av reklametjenester; markedsføringstjenester; produksjon av radioreklameinnslag, reklamefilmer og TVreklameinnslag; datamaskinbasert registerbehandling; organisering av utstillinger for kommersielle formål eller reklameformål. Klasse 36 Betalingskorttjenester; utferdigelse av kredittkort; 12

13 registrerte varemerker nr 08/15 utferdigelse av rabattkort; finansiell informasjon; finansieringstjenester; datamaskinbaserte finanstjenester; elektroniske pengeoverføringer, forsikringstjenester. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler; installasjonstjenester i forbindelse med vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 39 Oppbevaring og emballering av varer og gods; godslagring; leveranse av postordrevarer og varer kjøpt on-line; pakke- og vareleveranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EEL Elon Elkedjan Logistic AB, Box , SE ÖREBRO, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 7 Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere. Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 35 Fakturering, administrativ behandling av innkjøpsordre; innkjøpstjenester på vegne av andre (innkjøp av varer og tjenester for andre foretak); annonsering, utleie av annonseplass; spredning av annonse- og reklamemateriell; foretaksinformasjon; datamaskinbasert databasebehandling; datamaskinbasert databehandling; datamaskinbasert filbehandling; innregistrering, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller uthenting av opplysninger i databaser; on-line forbrukerinformasjon; sammensetting, innregistrering og systematisering av informasjon i databaser; sammensetting og visning av vare- og tjenesteutvalg (for andres regning) for å muliggjøre for kunder og brukere å få informasjon om og kjøpe varer via internett; varedemonstrasjoner på nettet; forhandlertjenester; kundeinformasjon ved on-linesalg; on-line informasjon vedrørende shopping; annonsering on-line via datanettverk; annonsering via postordre; varedemonstrasjoner on-line; direktereklame; presentasjon av varer på kommersielle media for salgsformål; komponering av reklametjenester; markedsføringstjenester; produksjon av radioreklameinnslag, reklamefilmer og TVreklameinnslag; datamaskinbasert registerbehandling; organisering av utstillinger for kommersielle formål eller reklameformål. Klasse 36 Betalingskorttjenester; utferdigelse av kredittkort; utferdigelse av rabattkort; finansiell informasjon; finansieringstjenester; datamaskinbaserte finanstjenester; elektroniske pengeoverføringer, forsikringstjenester. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler; installasjonstjenester i forbindelse med vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 39 Oppbevaring og emballering av varer og gods; godslagring; leveranse av postordrevarer og varer kjøpt on-line; pakke- og vareleveranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elon Elkedjan Logistic AB, Box , SE ÖREBRO, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 7 Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere. Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 35 Fakturering, administrativ behandling av innkjøpsordre; innkjøpstjenester på vegne av andre (innkjøp av varer og tjenester for andre foretak); annonsering, utleie av annonseplass; spredning av annonse- og reklamemateriell; foretaksinformasjon; datamaskinbasert databasebehandling; datamaskinbasert databehandling; datamaskinbasert filbehandling; innregistrering, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller uthenting av opplysninger i databaser; on-line forbrukerinformasjon; sammensetting, innregistrering og systematisering av informasjon i databaser; sammensetting og visning av vare- og tjenesteutvalg (for andres regning) for å muliggjøre for kunder og brukere å få informasjon om og kjøpe varer via internett; varedemonstrasjoner på nettet; forhandlertjenester; kundeinformasjon ved on-linesalg; on-line informasjon vedrørende shopping; annonsering on-line via datanettverk; annonsering via postordre; varedemonstrasjoner on-line; direktereklame; presentasjon av varer på kommersielle media for salgsformål; komponering av reklametjenester; markedsføringstjenester; produksjon av radioreklameinnslag, reklamefilmer og TVreklameinnslag; datamaskinbasert registerbehandling; organisering av utstillinger for kommersielle formål eller reklameformål. Klasse 36 Betalingskorttjenester; utferdigelse av kredittkort; utferdigelse av rabattkort; finansiell informasjon; finansieringstjenester; datamaskinbaserte finanstjenester; elektroniske pengeoverføringer, forsikringstjenester. 13

14 registrerte varemerker nr 08/15 Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler; installasjonstjenester i forbindelse med vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, støvsugere, kjøkkenapparater, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøleskap, kjøl/svalskap, fryseskap, kjøl/fryseskap, frysebokser, komfyrer, mikrobølgeovner, tørketromler. Klasse 39 Oppbevaring og emballering av varer og gods; godslagring; leveranse av postordrevarer og varer kjøpt on-line; pakke- og vareleveranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ishare ANNIKKEN COOK, HEGGEVEIEN 11 B, 1481 HAGAN, Klasse 16 Publikasjoner, nemlig brukermanualer, instruksjonsguider, referanseguider, nyhetsbrev, magasiner, bøker om datasystemer og dataprogrammer; penner, blyanter, markører, papirvarer, skriveplater, skrivebordssett, penne- og blyantholdere, monterte og umonterte fotografier, plakater, magnettavler, notatblokker, binders, stiftemaskiner, pappbrikker, kalendere, spillkort, notatbøker, bokomslag, klistremerkebøker og gratulasjonskort (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen mini moods Moods of Norway AS, Myrane 7, 6783 STRYN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; lommebøker; mapper for betalingskort; vesker; bager; ryggsekker; paraplyer; parasoller; spaserstokker; skoleransler. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; belter. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pink Brick BRICKS BEVERAGES AS, Bjørnerabben 10, 0383 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRANAT STUDIOS AS, Skolealleen 2, 2166 OPPAKER, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Audiovisuelle apparater for undervisning; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; kinematografiske filmer [eksponerte]; lesebrett; lesere [databehandlingsutstyr]; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; programvarer [innregistrerte edb programmer, software]; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; undervisningsapparater. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Distribusjon av film; filmfremvisning; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; fjernsynsunderholdning; instruksjon [opplæring]; korrespondansekurs; korrespondanseundervisning; nyhetreportasjetjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; videofilming; yrkesfaglig opplæring; yrkesveiledning. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Design av computersystemer; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; 14

15 registrerte varemerker nr 08/15 fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; vitenskapelig forskning. og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, spesielt for mobildatasystemer (apper). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen White Brick BRICKS BEVERAGES AS, Bjørnerabben 10, 0383 OSLO, LARS BAKKLUND, BJØRNERABBEN 10, 0383 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker Klasse Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen fme AG, Wolfenbütteler Strasse 33, DE BRAUNSCHWEIG, Tyskland Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare (databehandlingsprogrammer), spesielt, dataprogrammer for tilgang til, samt for undersøkelser og forespørsler til online databaser; dataprogramvare for mobiloperativsystemer (apper). Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av kommunikasjon av alle slag til IP-adresser(web messaging); tilveiebringelse av tilgang til dataprogrammer i datanettverk; tilveiebringelse av brukertilgang til globale nettverk; e-posttjenester; datastøttet overføring av meldinger og bilder. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVIVA Scott Health & Safety Limited, Pimbo Road, West Pimbo, GB-WN89RA SKELMERSDALE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Sikkerhetsrespiratorer i form av ansiktsanordninger for industriell sikkerhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Red Brick BRICKS BEVERAGES AS, Bjørnerabben 10, 0383 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oss Craft Distillery AS, Skuteviksbodene 22, 5035 BERGEN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer til børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen 15

16 registrerte varemerker nr 08/15 og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 40 Bearbeiding av materialer for fremstilling av drikkevarer; produksjon av alkoholholdige drikker; fremstilling av alkoholholdige drikker; destillering av sprit; fremstilling av aquavit; fremstilling av vann, mineralvann, kullsyreholdige drikker, fruktdrikker, fruktjuicer, cider, saft og andre drikke preparater; fremstilling av andre ikke-alkoholholdige drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HYDRALUXE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/399,751 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oss Craft Distillery AS, Skuteviksbodene 22, 5035 BERGEN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer til børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 40 Bearbeiding av materialer for fremstilling av drikkevarer; produksjon av alkoholholdige drikker; fremstilling av alkoholholdige drikker; destillering av sprit; fremstilling av aquavit; fremstilling av vann, mineralvann, kullsyreholdige drikker, fruktdrikker, fruktjuicer, cider, saft og andre drikke preparater; fremstilling av andre ikke-alkoholholdige drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 Northern Ave., US-MA02110 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORKAMBI Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 Northern Ave., US-MA02110 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. 16

17 registrerte varemerker nr 08/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringe en interaktiv nettside; tilveiebringe en nettside med ikke-nedlastbart software; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbart software; tilveiebringe en plattform som gir brukere evne til å laste opp, utveksle og dele bilder og videoer; tilveiebringe en plattform med midlertidig bruk av ikkenedlastbart software som tillater brukere å laste opp, poste, vise og dele videoer og digitalt innhold; lage et online samfunn slik at brukere kan delta i sosial nettverksbygging; applikasjonstjenestetilbyder med API-software. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, nemlig sosiale nettverkstjenester; online sosiale nettverksbyggingstjenester; sosial nettverksbygging tilveiebrakt via en nettside på Internett. Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, US- CA94103 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon for å lage, dele, spre og poste (gjøre tilgjengelig på internett) fotografier, videoer, personlig og generell informasjon for sosiale, personlige og profesjonelle nettverksformål; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon for sosial og personlig nettverksbygging; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon for visning og deling av en brukers plassering og personlige preferanser samt for å finne, plassere og samspille med andre brukere og steder; software for brukergrensesnitt for applikasjonsprogrammering (API) for å gi adgang til gjenfinning, opplasting, tilgang til og håndtering av data; API-software for bruk ved bygging av softwareapplikasjoner; software for geolokaliseringsbasert reklame samt markedsføring av produkter og tjenester; datasoftware; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon; nedlastbart software for å muliggjøre opplasting, skapelse, tilgjengeliggjøring, visning, fremvisning, blogging, deling og på annen måte tilveiebringe elektronisk media eller informasjon via internett eller andre kommunikasjonsnettverk. Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SERENZ Capnia, Inc., 2445 Faber Place, Suite 250, US- CA94303 PALO ALTO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater, nemlig karbondioksidgass for ikke-inhalert behandling av inflammatoriske tilstander, allergi, rhinitt, migrene, trigeminusnevralgi og kjevesmerter. Klasse 10 Medisinske apparater, nemlig, medisinske og terapeutiske gassavgivelsessystemer bestående hovedsakelig av trykk og strømningsregulatorer for avgivelse av terapeutiske gasser for medisinsk behandling. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMARTliv Ringeriks-Kraft AS, Postboks 522, 3504 HØNEFOSS, Klasse 9 Elektriske apparater for kontroll og overvåkning; gassmålere; lydalarmer; lysreguleringsinnretninger; røkdetektorer; senderapparater for elektroniske signaler; strømavbrytere; strålemålere; temperaturmålere; termostater; tyverialarmer; smarthusteknologi i form av applikasjon for smarttelefon og/eller nettbrett slik at enkeltpersoner kan holde oversikt over og styre sitt strømforbruk, elektriske artikler i husholdningen/hjemmet samt boligalarmer. Klasse 41 Spilltjenester tilbudt online; veiledning. 17

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer