nr 17/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 17/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 17/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CYTOPOINT Zoetis LLC, 100 Campus Drive, US-NJ07932 FLORHAM PARK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Veterinære preparater for behandling av atopisk dermatitt og allergisk eksem hos hunder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TARGICYTE Zoetis LLC, 100 Campus Drive, US-NJ07932 FLORHAM PARK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Veterinære preparater for behandling av atopisk dermatitt og allergisk eksem hos hunder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smarter Bees TD RESEARCH AS, Stadsing Dahls gate 4 A, 7015 TRONDHEIM, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SERESTO Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel- Strasse 10, DE MONHEIM AM RHEIN, Tyskland Klasse 5 Insektsdrepende midler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/355,152 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVIDENT.IO Evident.io, Inc., Dublin Boulevard, Suite 200, US-CA94568 DUBLIN, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 42 Software som en tjeneste (SAAS) omfattende software for datasikkerhet og systemsikkerhet innen området nettskytjenester. 3

4 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ugleset Music Øyvind Haakenstad, c/o Simen Bing, Bøgata 3, 0655 OSLO, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 9 Musikkautomater med myntinnkasting; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner. Klasse 41 Diskotektjenester; DJ-tjenester; filmfremvisning; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; innspillingsstudioer; karaoketjenester; oppføring av forestillinger [live); organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; produksjon av musikk; radiounderholdning; redigering av videobånd; sceneoppførelser; showoppsetninger; teateroppsetninger; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare]; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utleie av lydopptak; utleie av Lydutstyr; utleie av radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr Klasse 45 Juridiske tjenester; konfliktløsningstjenester; lisensiering av immatriell eiendomsrett; on-line sosial nettverkstjenester; overvåkning av immaterielle rettigheter; rådgivning for immatriell eiendomsrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smart Pets sgruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDGEWELL PERSONAL CARE Lafourche LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 39 Transport; pakking og lagring av varer; distribusjonstjenester; distribusjon (transport) av varer via luft, vei eller sjø; rådgivningstjenester relatert til distribusjon av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kyphon Express KYPHON SARL, Neuchatel Pierre-à-Bot 97, CH-2000 NEUCHÂTEL, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Instrumentsett bestående av redskaper for tilveiebringelse av vertebral kroppstilgang, redskaper brukt til å redusere beinfrakturer, redskaper til å skape og fylle beinlommer, nemlig osteointubatorer, nåler, kanyler, tappenåler, bor, beinbiopsiinnretninger, skraper, ballongkatetere, oppblåsbare beinpakkings- (bone tamps) og beinsparklings- (bone filler)innretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INNOVAX Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35, NL- 5831AN BOXMEER, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Medisinske og farmasøytiske preparater for veterinære formål. 4

5 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kyphon Xpander KYPHON SARL, Neuchatel Pierre-à-Bot 97, CH-2000 NEUCHÂTEL, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Medisinske apparater og instrumenter; medisinske oppblåsingsinnretninger, nemlig ballongkatetere og oppblåsingssprøyter til bruk i ortopedisk forsterkning og beinreparasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HASSELBERG EVENT, Heimlyveien 2, 1920 SØRUMSAND, Klasse 19 Byggemateriale, klatrevegg Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 37 Byggevirksomhet Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av fritidshall, utleie av idrettsplasser og haller; utleie av sportsutstyr. NDP PARTNERS AS, Bombakken 4 B, 1366 LYSAKER, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; solbriller. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 20 Møbler, speil og billedrammer. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Frihall HASSELBERG EVENT, Heimlyveien 2, 1920 SØRUMSAND, Klasse 19 Byggemateriale, klatrevegg Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 37 Byggevirksomhet Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av fritidshall, utleie av idrettsplasser og haller; utleie av sportsutstyr. 5

6 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STREKERUD DIALOG / DIALOGGRUPPEN, Badeveien 3, 1444 DRØBAK, Klasse 41 AkademierCoachingVeiledning Klasse 44 Alternativ helsetjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JP, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE SEEDS OF SALVATION Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Shinjuku, Shinjuku-ku, JP- TOKYO, Japan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; tomme minnekort; minnekortetuier; CDetuier. Klasse 41 Tilby fornøyelsesfasiliteter; spillehaller; tilveiebringe datamaskinspill on-line; tilveiebringe videospill on-line; tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og/eller videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning på området datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og/eller magasiner; tilveiebringe ikke-nedlastbare tegneserier on-line; tilveiebringe ikkenedlastbare magasiner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning on-line. KALAND HOLDING AS, c/o Tommy Kaland, Sigurdsgate 6, 5015 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AFTP AKADEMIET FOR PERSONLIG TRENING AS, Trostefaret 12, 3060 SVELVIK, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 5 Kosttilskudd. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; coaching (veiledning); personlig trener (trim og mosjon); rekreasjonsinformasjon; arrangering og avholdelse av kollokvier, konferanser, kongresser, seminarer, symposier, særlig vedrørende skjønnhet, helse og ernæring; organisering av utstillinger for kulturelle formål eller undervisningsformål, særlig vedrørende skjønnhet, helse og ernæring; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster (annet enn offentlige tekster); elektroniske on-line publikasjoner av tidsskrifter og bøker; fremskaffelse av undervisningsassistanse, særlig i form av kurs, opplæringsarbeidsgrupper og informative konferanser; matlagingskurs; drift av treningssenter. Klasse 44 Klinikker; skjønnhetsklinikker; skjønnhetspleietjenester; helsekonsultasjoner; helsetjenester; helsebringende tjenester; manikyr- og pedikyrtjenester; fysioterapitjeneste; massasje; kirurgi; plastisk kirurgi; sykepleiertjenester; solbruningstjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie; medisinske tjenester; rynkebehandlinger; laserbehandlinger; kroppsbehandlinger; akupunktur; psykologtjenester; medisinske tjenester over nettet; ernæringsfysiolog; ernæringsterapeut; kiropraktor. 6

7 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIMEN KLUNDERUD FYSIOTERAPI &TRENING, Industrigata 31 E, 0357 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner; apparater og instrumenter til undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer; internettbaserte undervisningsprogrammer; nedlastbare programvarer; DVDer; CDer; videofilmer. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; Fysioterapiapparater; Kroppsrehabiliteringsapparater for medisinske formål; Massasjeapparater. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler og optiske fibernettverk. Klasse 44 Fysioterapitjenester, også via internett; helsekonsultasjoner, også via internett; helsefaglig rådgivning og informasjon, formidlet over et globalt datamaskinnettverk; helsetjeneste; helsestasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAPIDACCESS Schlumberger Technology B.V., Parkstraat 83-89, NL- 2514JG HAAG, Nederland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 37 Bore- og bygge- og anleggstjenester innen olje- og gassleting, -eksplorasjon og -produksjon. Klasse 42 Teknisk rådgivning innen olje- og gassleting, - eksplorasjon og -produksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MORTEN AARSLAND & CO RØRHANDEL DRENS MORTEN AARSLAND & CO innehaver Andreas Aarsland, Stavnheimsvegen 20, 4362 VIGRESTAD, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 6 Metallrør, metallpiper og metallslanger; metallklips, kroker og andre metallfester for rør og slanger; overganger og trakter for metallrør samt annet liknende tilbehør for metallpiper, herunder munnstykker i metall. Klasse 17 Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; fleksible rør (ikke av metall); pre-isolerte rørsystemer for vann, avløp og industrielle anlegg; frostsikre fleksible rør med innebygget elektrisk varmekabel; deler til forannevnte varer, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; pre-isolerte rørsystemer for vann, avløp og industrielle anlegg; frostsikre stive rør med innebygget elektrisk varmekabel; deler til forannevnte varer, ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Escape Travel AS, Grenseveien 92, 0663 OSLO, Jostein Grosås, Fridtjof Nansens plass 5, 0160 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet; organisering av reiser. 7

8 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALFASKOLEN AS, Kongens gate 15, 0153 OSLO, Vidar Thierry Steenmeijer, c/o Alfaskolen AS, Kongens gate 15, 0153 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; undervisningstjenester; opplæringsvirksomhet; språkundervisning; kulturelle aktiviteter; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALIGN MANAGER ALIGN MANAGEMENT GROUP AS, Bekkeliveien 1, 1406 SKI, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 9 Bærbare datamaskiner; Bærbare medieavspillere; Computer periferiutstyr; Computerprogrammer [nedlastbar programvare]; Databehandlingsapparater og -innretninger; Dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; Dataprogrammer [nedlastbar programvare]; Dataspillprogrammer; Disketter [magnetiske]; Disketter [Optiske]; Diskettstasjon [for datamaskiner]; Elektroniske dagbøker; Elektroniske oppslagstavler; Kassaapparater; Kodete magnetkort; Kompaktdisker [optiske]; Nedlastbare billedfiler; Nedlastbare musikkfiler; Nøkkelkort med kode; Operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; Optiske databærere; Programvarer [innregistrerte EDB programmer, software]; Prosessorenheter; Prosessorer. Klasse 42 Design av computersystemer; Digitalisering av dokumenter [skanning]; Driftstjenester for servere; Elektronisk datalagring; Fjernlagring av data sikkerhetskopier; Fjernovervåking av datasystemer; Forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; Fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; Fremskaffelse av søkemotorer for internettet; Installasjon av dataprogrammer; Konsulenttjenester innen dataprogramvare; Konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; Konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; Konvertering av dataprogrammer og data j [ikke fysisk konvertering]; Kopiering av dataprogrammer; Leie av Webserver; Nettskytjenester; Oppdatering av dataprogrammer; Opprettelse og vedlikehold av websider for andre; Programmering for datamaskiner; Rådgivning ved design av websider; Rådgivningstjenester innen IT; Sikkerhetstjenester angående datavirus; Softwaretjenester [SaaS]; Utleie av datamaskiner; Utleie av dataprogrammer; Vedlikehold av dataprogrammer og software; Webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. Klasse 45 Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; Lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste]; Lisensiering av immateriell eiendomsrett; On-line sosial nettverkstjenester; Overvåkning av immaterielle rettigheter; Rådgivning for immateriell eiendomsrett; Registrering av domenenavn [juridisk tjeneste]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVAMERA Avamera AS, Drammensveien 52, 0271 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgs- og utleiefremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utleie av reklameplass. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner; tilveiebringelse av online databaser og online søkbare databaser som inneholder rubrikkannonser; tilveiebringelse av online databaser og online søkbare databaser vedrørende forbrukerinformasjon om et vidt spekter av emner av generell interesse forforbrukere; tilveiebringelse av et online interaktivt nettsted for informasjon vedrørende lister og utleie og salg av et vidt spekter av varer og tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lie's Supershine Lies Supershine Rolf Stensrud, Stanseveien 6, 0975 OSLO, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 1 Kjemikalier og andre liknende substanser for fylling av hull, bulker og liknende på motorkjøretøy samt annet liknende arbeid på kjøretøyskarosseri; komposittmaterialer for reparasjon av bildekk. Klasse 37 Bilvask, polering av kjøretøyer, rengjøring av kjøretøyer; rustbehandling av kjøretøyer, 8

9 registrerte varemerker nr 17/15 rustbehandling, vedlikehold av kjøretøyer. Klasse 39 Utleie av biler / bilutleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOSPER JOSPER, S.A., Gutenberg, 11. Pol. Ind. Mas Roger, ES- PINEDA DE MAR, BARCELONA, Spania Klasse 4 Trekull, vegetabilsk trekull, trekullbriketter, trekull [brensel], tennvæske for trekull; trekullbaserte produkter til bruk som brensel, drivstoff for motorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Historier som forandrer Apeland AS, Skjolden 1, 1363 HØVIK, Klasse 35 Markedsføring; Public Relations (PR-virksomhet); reklamebyråer; design av markedsføringsmateriale; reklamevirksomhet. Klasse 41 Videofilming; filmproduksjon; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; instruksjon (opplæring); utgivelse av tekster andre enn reklametekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ope OPE AS, Madlaveien 5, 4008 STAVANGER, Klasse 6 Beslag for møbler av metall. Klasse 20 Benker [møbler]; beslag for møbler, ikke av metall; kontormøbler; møbler; møbler, speil, billedrammer; plastbeslag for møbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOKOSHA CO., LTD., 12-16, HONKOMAGOME 6- CHOME, BUNKYO-KU, JP- TOKYO, Japan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 8 Sakser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOKOSHA CO., LTD., 12-16, HONKOMAGOME 6- CHOME, BUNKYO-KU, JP- TOKYO, Japan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 8 Sakser. 9

10 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RABBITS Agavera Camichines SA de CV, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, MX- CP45601 JALISCO, Mexico Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 33 Mezcal. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BILKOSMETIKK BILKOSMETIKK AS, Jenshaugveien 23, 1363 HØVIK, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 12 Karosserier; karosserier for automobiler; kjettinger for automobiler; kjøretøyer, elektriske; kløtsj anordninger for landkjøretøyer; lasteplan for lastebiler; lastevogner; lokk for bensintanken i kjøretøyer; mopeder; oljekoblingsanordninger for landkjøretøyer; overtrekk for biler [formet]; overtrekk til ratt for kjøretøyer; ratt for kjøretøyer; reservehjulsdeksler; sikkerhetsbelter for seter til kjøretøyer; snøscooter; spoilere for biler; sportsbiler; støtdempere for automobiler; takgrind for kjøretøyer; tilhengerfester for kjøretøyer; varebiler. Klasse 35 Import og videresalg av reservedeler, deler og komponenter for personbiler, verkstedsutstyr, bilheiser, maskinverktøy, oljefilter, luftrensere for motorer, kjølere for motorer, viftereimer for motorer, maskiner for vask av kjøretøy og tørk av kjøretøy, dekkreparasjonsmasser, smøremidler, eksosanlegg, drivstoffilter, tennplugger, batteriladere, dekk for kjøretøyhjul, bilslanger, bremser for kjøretøy og fartøy, karosseri for kjøretøy og fartøy, motorer for kjøretøy, lyspærer, hengerfester, motorolje, spylervæske, vindusviskere, viskerarmer, viskermotorer, spylerpumper, startkabler og trykte veikart. Klasse 37 Polering av kjøretøyer; polstringsreparasjoner; regummiering av dekk; rengjøring av kjøretøyer; reparasjonstjenester ved kjøretøyuhell; rustbehandling av kjøretøyer; smøring av kjøretøyer; vask av kjøretøyer; vedlikehold av kjøretøyer; vedlikehold og reparasjon av biler; vinduspussing. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WIZARDWEAR ANS, Vetrlidsallmenningen 8, 5014 BERGEN, Klasse 9 Sportsbriller Klasse 25 Klær; sportsklær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SC-13 Sapa AS, Biskop Gunnerusgate 14, 0185 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; ikke-elektriske kabler og ledninger av uedelt metall; metallrør; kabelledning av metall. Klasse 9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; kabler og ledninger, kabelforbindelsesinnretninger. Klasse 40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tise TISE AS, Klæbuveien 49, 7030 TRONDHEIM, Klasse 9 Datamaskiner; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare] Klasse 16 Bilder; litografier; plakater; skrifttegn [bokstaver og tall]; kort. Klasse 35 Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av handelstjenester; arbeidsformidling; betal per klikk annonsering; datasøk i datafiler, for andre ; design av markedsføringsmateriale; faglige konsultasjoner om 10

11 registrerte varemerker nr 17/15 forretninger; innsamling av informasjon til databaser; kommersielle formidlingstjenester; layouttjenster for rekalmeformål; markedsføring; markedsstudier; markedsundersøkelser; online annonsering på datanettverk; oppdatering og vedlikehold av data i databaser; outsourcingstjenester [forretningsassistanse]; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; prissammenligningstjenester; salg av digitale informasjonsprodukter; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; sammenstilling av statistikk; systematisering av informasjon til databaser; søkemotor optimalisering; varemerkebygging [markedsføringstjeneste]; websidetrafikk optimalisering. Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon med mobiltelefoner; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; telefonisk kommunikasjon; tilveiebringelse av praterom på internett; tilveiebringelse av tilgang til databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Klasse 30 Mel og næringsmidler av korn; brød,bakverk og konditorvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Klasse 30 Mel og næringsmidler av korn; brød,bakverk og konditorvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cookie-O's Semper AB, Box 1101, SE SUNDBYBERG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeersattning; ris; mel og næringsmidler av korn; næringsmidler på basis av mel; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sauser; beredt frokostblanding; mysli, kaker, kjeks, nudler. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 11

12 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Orkla Foods AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; fårepølser, spekepølser. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Alnabrew Bryggeri COLIN EICK, VESTENGSVINGEN 10, 1182 OSLO, Klasse 25 Klær, hodeplagg. Klasse 32 Øl DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 HØVIK, Klasse 42 Klassifisering av skip, on- og offshore installasjoner, og komponenter av slike, i overensstemmelse med regler gitt av klassifikasjonsselskaper; sertifisering av skip og on- og offshore installasjoner, i tillegg til komponenter av slike, på vegne av flaggstater og andre nasjonale eller internasjonale organer, i overensstemmelse med lovpålagte og forskriftsbaserte krav; sertifiseringstjenester, det vil si sertifisering etter spesifiserte normer og standarder for utsteding av sertifikater; testing, analyse og evaluering av andres varer og tjenester for sertifisering; kvantitativ og kvalitativ inspeksjon av varer på vegne av kjøpere; verifiseringstjenester, det vil si verifisering av krav avtalt mellom tjenestetilbyder og kunde fra sak til sak; kvalitetskontroll for andre; programvareutvikling, ingeniørvirksomhet, design, rådgivning, vedlikehold og støtte; digitale portaler; hosting-tjenester, inkludert programvare som tjeneste og databasetjenester; hosting av programvare, multimedia og interaktive applikasjoner; hosting av pedagogisk multimediainnhold; hosting av nettbaserte plattformer for e-handel; tjenester for utvikling av programvare; rådgivning innen produksjon av energi, herunder fra fornybare energikilder, som vind-, sol-, og bølgekilder og ikke-fornybare kilder, som fossil energi og atomenergi; rådgivning innen energibesparing og energieffektivisering; rådgivning innen klassifisering av skip; rådgivning innen teknisk forsikring; rådgivning innen veiledning i relasjon til energi; rådgivning innen klassifikasjon av ledelsessystemer; rådgivning innen sertifisering av materialer og komponenter; rådgivning innen veiledning i relasjon til risikostyring; rådgivning innen testing, inspeksjon og sertifisering av kraft; rådgivning innen bærekraftig kildebruk; rådgivning innen offshore klassifisering; rådgivning innen bærekraftig energibruk; rådgivning innen implementering av krav til samsvar; rådgivning innen sjøforsikring og -veiledning; rådgivning innen produktforsikring; tekniske rådgivningstjenester; testtjenester for sertifisering av kvalitet eller standarder; kvalitetstesting av produkter for sertifiseringsformål; rådgivning innenfor teknisk veiledning; rådgivning innenfor støtte til turbinkonstruksjon; rådgivning innenfor tjenester relatert til klimaendringer; rådgivning innenfor maritim veiledning; rådgivning innenfor kompetansesertifisering; design og utvikling av dataprogramvare og datamaskinvare; vedlikehold og implementering av dataprogramvare; tjenester som gjelder forbedring og design av dataprogramvare; sporbarhetstjenester i relasjon til mat og drikke, det vil si testing av matsikkerhet; testing av materiale; testing 12

13 registrerte varemerker nr 17/15 av materiale ved hjelp av eksplosiver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen innenfor støtte til turbinkonstruksjon; rådgivning innenfor tjenester relatert til klimaendringer; rådgivning innenfor maritim veiledning; rådgivning innenfor kompetansesertifisering; design og utvikling av dataprogramvare og datamaskinvare; vedlikehold og implementering av dataprogramvare; tjenester som gjelder forbedring og design av dataprogramvare; sporbarhetstjenester i relasjon til mat og drikke, det vil si testing av matsikkerhet; testing av materiale; testing av materiale ved hjelp av eksplosiver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 HØVIK, Klasse 42 Klassifisering av skip, on- og offshore installasjoner, og komponenter av slike, i overensstemmelse med regler gitt av klassifikasjonsselskaper; sertifisering av skip og on- og offshore installasjoner, i tillegg til komponenter av slike, på vegne av flaggstater og andre nasjonale eller internasjonale organer, i overensstemmelse med lovpålagte og forskriftsbaserte krav; sertifiseringstjenester, det vil si sertifisering etter spesifiserte normer og standarder for utsteding av sertifikater; testing, analyse og evaluering av andres varer og tjenester for sertifisering; kvantitativ og kvalitativ inspeksjon av varer på vegne av kjøpere; verifiseringstjenester, det vil si verifisering av krav avtalt mellom tjenestetilbyder og kunde fra sak til sak; kvalitetskontroll for andre; programvareutvikling, ingeniørvirksomhet, design, rådgivning, vedlikehold og støtte; digitale portaler; hosting-tjenester, inkludert programvare som tjeneste og databasetjenester; hosting av programvare, multimedia og interaktive applikasjoner; hosting av pedagogisk multimediainnhold; hosting av nettbaserte plattformer for e-handel; tjenester for utvikling av programvare; rådgivning innen produksjon av energi, herunder fra fornybare energikilder, som vind-, sol-, og bølgekilder og ikke-fornybare kilder, som fossil energi og atomenergi; rådgivning innen energibesparing og energieffektivisering; rådgivning innen klassifisering av skip; rådgivning innen teknisk forsikring; rådgivning innen veiledning i relasjon til energi; rådgivning innen klassifikasjon av ledelsessystemer; rådgivning innen sertifisering av materialer og komponenter; rådgivning innen veiledning i relasjon til risikostyring; rådgivning innen testing, inspeksjon og sertifisering av kraft; rådgivning innen bærekraftig kildebruk; rådgivning innen offshore klassifisering; rådgivning innen bærekraftig energibruk; rådgivning innen implementering av krav til samsvar; rådgivning innen sjøforsikring og -veiledning; rådgivning innen produktforsikring; tekniske rådgivningstjenester; testtjenester for sertifisering av kvalitet eller standarder; kvalitetstesting av produkter for sertifiseringsformål; rådgivning innenfor teknisk veiledning; rådgivning DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 HØVIK, Klasse 42 Klassifisering av skip, on- og offshore installasjoner, og komponenter av slike, i overensstemmelse med regler gitt av klassifikasjonsselskaper; sertifisering av skip og on- og offshore installasjoner, i tillegg til komponenter av slike, på vegne av flaggstater og andre nasjonale eller internasjonale organer, i overensstemmelse med lovpålagte og forskriftsbaserte krav; sertifiseringstjenester, det vil si sertifisering etter spesifiserte normer og standarder for utsteding av sertifikater; testing, analyse og evaluering av andres varer og tjenester for sertifisering; kvantitativ og kvalitativ inspeksjon av varer på vegne av kjøpere; verifiseringstjenester, det vil si verifisering av krav avtalt mellom tjenestetilbyder og kunde fra sak til sak; kvalitetskontroll for andre; programvareutvikling, ingeniørvirksomhet, design, rådgivning, vedlikehold og støtte; digitale portaler; hosting-tjenester, inkludert programvare som tjeneste og databasetjenester; hosting av programvare, multimedia og interaktive applikasjoner; hosting av pedagogisk multimediainnhold; hosting av nettbaserte plattformer for e-handel; tjenester for utvikling av programvare; rådgivning innen produksjon av energi, herunder fra fornybare energikilder, som vind-, sol-, og bølgekilder og ikke-fornybare kilder, som fossil energi og atomenergi; rådgivning innen energibesparing og energieffektivisering; rådgivning innen klassifisering av skip; rådgivning innen teknisk forsikring; rådgivning innen veiledning i relasjon til energi; rådgivning innen klassifikasjon av ledelsessystemer; rådgivning innen sertifisering av materialer og komponenter; rådgivning innen veiledning i relasjon til risikostyring; rådgivning innen testing, inspeksjon og sertifisering av kraft; rådgivning innen bærekraftig kildebruk; rådgivning innen offshore klassifisering; rådgivning innen bærekraftig energibruk; rådgivning innen implementering av krav til samsvar; rådgivning innen sjøforsikring og -veiledning; rådgivning innen produktforsikring; tekniske rådgivningstjenester; testtjenester for sertifisering av kvalitet eller standarder; 13

14 registrerte varemerker nr 17/15 kvalitetstesting av produkter for sertifiseringsformål; rådgivning innenfor teknisk veiledning; rådgivning innenfor støtte til turbinkonstruksjon; rådgivning innenfor tjenester relatert til klimaendringer; rådgivning innenfor maritim veiledning; rådgivning innenfor kompetansesertifisering; design og utvikling av dataprogramvare og datamaskinvare; vedlikehold og implementering av dataprogramvare; tjenester som gjelder forbedring og design av dataprogramvare; sporbarhetstjenester i relasjon til mat og drikke, det vil si testing av matsikkerhet; testing av materiale; testing av materiale ved hjelp av eksplosiver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hydroprot MARINE VITAL AS, Postboks 4272 Sluppen, 7436 TRONDHEIM, Klasse 5 Proteinbasert kosttilskudd og kosttilskudd Klasse 35 Salg av proteinbasert kosttilskudd og kosttilskudd (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ULTIMATE FLY BRA DBA Lux 1, 560 A, rue du Neudorf, LU-2220 LUXEMBOURG, Luxembourg Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, undertøy, dameundertøy, trikotklær, sokker, strømpebukser, tights, strømper, pyjamaser, kjoler, morgenkåper, badekåper, nattkjoler, badedrakter. Latex Occidental Exportadora, S.A. de C.V., Calzada González Gallo No. 2290, Colonia El Rosario C.P., MX GUADALAJARA, JALISCO, Mexico Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORDMARKA NORSKE BRYGGERIER AS, Sagveien 23 C, 0459 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (untatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Luftskipet NORSKE BRYGGERIER AS, Sagveien 23 C, 0459 OSLO, Klasse 32 Øl og mineralvann. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 14

15 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , AZ, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen British American Tobacco (Brands) Limited, Globe House, 4 Temple Place, GB-WC2R2PG LONDON, Storbritannia Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bellino Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Strasse 1, DE BAD HOMBURG, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 10 Kirurgisk og medisinsk utstyr og instrumenter, herunder ernæringssonder og tilbehør for ernæringssonder; infusjonsslanger, tilbehør for infusjonsslanger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordmarka NORSKE BRYGGERIER AS, Sagveien 23 C, 0459 OSLO, Klasse 32 Øl og mineralvann Orkla Foods AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; leverpostei. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LILLA ANNA Tre Sandberg AB, Prästängsvägen 7, SE KARLSTAD, Sverige Klasse 16 Smekker av papir; barnebleier av papir og cellulose. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke inkludert i andre klasser, myke leketøy; dukker; dukkehus; bærbare dataspill. Klasse 41 Utdanning/undervisning; organisering av seminar; underholdning; sport og idrettsaktiviteter; kulturvirksomhet; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); forlagsvirksomhet; visning av kinofilmer; fornøyelsesparker; klubbvirksomhet (underholdning, fornøyelse, utdanning). 15

16 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DYNAMIC SELECT Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE STUTTGART, Tyskland Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 12 Motorkjøretøyer og deler derav, unntatt pneumatiske dekke og slanger for kjøretøyshjul, slitebaner for regummiering av dekk. CD-ROM-plater; DVD-plater; kommunikasjonsapparater og -instrumenter; mobiltelefonspill og logoer; deler og tilbehør til alle de ovennevnte varer. Klasse 16 Papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder utsending av radio- og fjernsynsprogrammer. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter, filmproduksjon, produksjon og utvikling av tvprogrammer, reklamefilmer, fjernsynsfilmer og spillefilmer; utvikling av programformater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HVEM BRYR SEG Monster Format AS, Postboks 2083 Grünerløkka, 0505 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Kinematografiske filmer; tegnefilmer; stillbilder, bildebånd, filmbånd; filmer; magnetiske innspillinger; optiske innspillinger; magnetooptiske innspillinger; innspillinger på faststoff medium; audiovisuelle undervisningsapparater; underholdningsapparater for bruk med fjernsynsmottakere; elektroniske bøker og publikasjoner; elektroniske spill; interaktive spill for bruk med fjernsynsmottakere; elektriske og videounderholdningsapparater og instrumenter; multimediadisker og -plater og publikasjoner; multimediainnspillinger og publikasjoner; laserlesbare disker og plater; videoplater og publikasjoner; computer software; dataprogrammer; digitale innspillinger; mediabærere, eller for innspilling, lyd og/eller video og/eller data og/eller informasjon; apparater og instrumenter for opptak og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller informasjon; hologrammer; disketter; lydopptak; ferdiginnspilte disker og plater; innspillingsdisker og plater; CD-plater; grammofonplater; magnetbånd for lydgjengivelser; kassetter; videobånd; laserdisker og -plater; interaktive ADCOM DATA AS, Fabrikkveien 13, 6415 MOLDE, Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; alle forannevnte tjenester unntatt tjenester innenfor telemetri og landbruk. 16

17 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/296,030 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EMPOWER EDITOR Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware; datasoftware, nemlig software for bruk til redigering av interaktive dokumenter og data gjennom en nettleser. Klasse 42 Software som en tjeneste (SaaS) omfattende software for bruk til redigering av interaktive dokumenter og data gjennom en nettleser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HÅKON NOODT, Langmyrveien 5 B, 0874 OSLO, Klasse 41 Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer, utgivelse av bøker, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, tekstforfattervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ADCOM DATA AS, Fabrikkveien 13, 6415 MOLDE, Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; alle forannevnte tjenester unntatt tjenester innenfor telemetri og landbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIGLIT LTD, Ringstabekkveien 100 A, 1356 BEKKESTUA, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. Elektroniske publikasjoner [nedlastbare]. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Online annonsering på datanettverk Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. TOTAL KONTROLL AS, Litleåsveien 51, 5132 NYBORG, Klasse 35 Betal per klikk annonsering; rådgivning vedrørende hms. Klasse 42 Programmering for datamaskiner; rådgivning ved design av websider; utarbeidelse av dataprogrammer. 17

18 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/436,270 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen design og dekorering, landskapsplanlegging og hjemmemøblering og tilbehør; tilveiebringe en webside som tilbyr midlertidig bruk av ikke-nedlastbart software til bruk for å lage og dele interiør og eksteriør design og dekoreringsinspirasjonsbøker og som identifiserer tilbydere av produkter og tjenester innen området interiør of eksteriør design og dekorering, arkitektur, hjemmemøblering og tilbehør, og som gjør det mulig å kommunisere med disse tilbyderne og med andre tredjeparter. Houzz, Inc., 310 University Avenue, US-CA94301 PALO ALTO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; computer software for bruk ved planlegging og implementering av interiør og eksteriør arkitektur, design og dekorering, oppussing, landskapsplanlegging, og møblering, og for søking og tilgang til informasjon innen områdene interiør og eksteriør design og dekorering, oppussing, arkitektur, landskapsplanlegging, møblering av hjemmet og tilbehør; computer software som gjør det mulig for brukere å få tilgang til og bruke online og mobile detaljhandelstjenester bestående av et vidt spekter av forbruksvarer, interiør til hjemmet og eksteriør møblering, produkter og tilbehør; computer software som gjøre det mulig å laste opp og dele bilder; computer software for bruk ved rådgivning og for å gi kommentarer knyttet til hus- og hagedesign, oppussing og dekorering; computer software til bruk for å lage interiør- og eksteriørdesign og dekoreringsinspirasjonsbøker; og computer software til bruk for å identifisere tilbydere av produkter og tjenester innen området interiør og eksteriør design og dekorasjon, oppussing, arkitektur, landskapsplanlegging, hjemmemøblering og tilbehør og for å kommunisere med de tilbyderne og med andre tredjeparter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringe en webside inneholdende informasjon innen områdene interiør og eksteriør arkitektur, design og dekorering, landskapsplanlegging, og hjemmemøblering og tilbehør; tilveiebringe hypertekstlinker til tredjeparters websider inneholdende informasjon om interiør og eksteriør arkitektur, design og dekorering, landskapsplanlegging, og hjemmemøblering og tilbehør; tilveiebringe en webside som tilbyr midlertidig bruk av ikke-nedlastbart software og som gjør det mulig for brukere å laste opp og dele bilder, å rådgi og gi kommentarer knyttet til interiør og eksteriør arkitektur, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Orkla Health AS, Postboks 353 Skøyen, 0213 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd; ernæringssupplement; vitaminer og vitaminpreparater; mineraler og mineralpreparater; næringsmidler for spedbarn; dietetiske preparater; dietetiske næringsmidler; dietetiske drikker; farmasøytiske preparater og substanser; marine oljer; spiselige oljer; tran og tranpreparater; preparater inneholdende fettsyrer; naturmidler og - preparater; halstabletter; tabletter og pastiller for lindring og behandling av hoste og sår hals. Klasse 29 Ferdigretter, næringsmidler og tilsetninger til næringsmidler basert på fisk, kjøtt, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, planter; matvarer (i denne klassen) tilsatt marine oljer og fettsyrer; spiselige oljer og fett, herunder marine oljer; melkeprodukter; yoghurt. Klasse 30 Ferdigretter, næringsmidler og tilsetninger til næringsmidler basert på mel og kornprodukter; matvarer (i denne klassen) tilsatt marine oljer og fettsyrer; frosset yoghurt; spiselige geleer; sjokolade; søtsaker; sukkertøy; pastiller og ikke-medisinske halspastiller; proteinbarer; kornstenger/energibarer. Klasse 32 Mineralvann; ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; isotoniske drikker; sportsdrikker; smoothies; drikkbare geleer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikker inneholdende vitaminer og mineraler og fettsyrer; drikker for lindring og behandling av hoste og sår hals. 18

19 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WEEDHEATER Heatweed Technologies AS, Torggaten 20, 1850 MYSEN, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Klasse 7 Kalkoppløsningsmidler. Maskiner for fjerning av ugress og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne). Klasse 35 Salg av kalkoppløsningsmidler, maskiner for fjerning av ugress og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt landkjøretøyer), landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne). Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Terje Jacob Bjerke, Myklerudveien 4, 1454 FAGERSTRAND, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 9 Hjelmer og annet beskyttelsesutstyr til bruk ved kjøring av motorsykler, mopeder og mopedbiler. Klasse 16 Bøker, instruksjons- og undervisningsmateriell for opplæring i kjøring av bil, motorsykkel, moped, mopedbil, trafikale grunnkurs. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet i form av kjøreskole og trafikkskole; opplæring i teori for kjøring av bil, motorsykkel, moped, mopedbil; opplæringsvirksomhet i form av trafikale grunnkurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kor ska vi reis hen? Viggo Egil Valle, Rikke Moksnes vei 3 B, 7506 STJØRDAL, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 38 Informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer [nyheter]; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; radiokringkasting; satellittoverføring; sending av fjernsynsprogram; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; tilveiebringelse av praterom på internett; trådløs kringkasting. Klasse 39 Båtutleie; biltransport; drosjetjenester; fergetransport; fremskaffelse av kjøreanvisninger for reiseformål; omvisningstjenester; organisering av cruisefart; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; sjåførtjenester; trafikkinformasjon; transporttjenester; turoperatører; utleie av båt; ttleie av fly. Klasse 41 Artistopptredener; DJ-tjenester; filmfremvisning; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; filmproduksjon på videobånd; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; innspillingsstudioer; nyhetsreportasjetjenester; organisering av lotterier; organisering av sportskonkurranser; organisering og ledelse av seminarer; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; radiounderholdning; rekreasjonsinformasjon; spilltjenester tilbudt online; tekstforfattervirksomhet; teksting [for film og fjernsyn]; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker; varieteteater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OSHKOSH B'GOSH OshKosh B'Gosh, Inc., 3438 Peachtree Road, NE, US- GA30325 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Detaljforretnings- og online detaljforretningstjenester innen områdene klær, fottøy, hodeplagg for spedbarn og barn. 19

20 registrerte varemerker nr 17/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARTER'S The William Carter Company, 3438 Peachtree Road, NE, US-GA30326 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Detaljforretnings- og online detaljforretningstjenester innen områdene klær, fottøy, hodeplagg for spedbarn og barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , AU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UTOPIA Shine Ltd, Primrose Studios, 109 Regents Park Road, GB-NW18UR, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; serier av spillefilmer; forhåndsinnspilte DVD-er; forhåndsinnspilte CD-er; nedlastbare lyd- og videoinnspillinger; nedlastbare spillefilmer, tv-programmer og videoopptak; nedlastbare ringetoner, grafikk og skrivebordsbakgrunner for datamaskiner, samt spill og musikk via et globalt datanettverk av trådløse enheter; programvare for skjermsparere; programvare for dataspill og videospill; musematter; dekorative magneter; briller; nedlastbare mobile programvareapplikasjoner for mobile kommunikasjonsinnretninger. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningstjenester i form av tv-serier; produksjon og distribusjon av tv-programmer, spillefilmer og audiovisuell underholdning; tilveiebringelse av online informasjon innenfor tv, spillefilm og videounderholdning via Internett og trådløse kommunikasjonsinnretninger; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av online dataspill; online journaler, nemlig blogger inneholdende personlige meninger; organisering av underholdning og kulturelle begivenheter; tjenester knyttet til fornøyelsesparker og temaparker; underholdningstjenester i form av liveopptredener innenfor musikal, komedie og drama; underholdning i form av konkurranser og spill. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer