nr 12/ NO årgang 103 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 12/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Systemax Inc, 11 Harbor Park Drive, US-NY11050 PORT WASHINGTON, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:2 Klasse:7 Klasse:9 Klasse:16 Klasse:20 Klasse:35 Toner og blekk for multifunksjonelle elektroniske apparater for bruk ved kopiering, utskrift, skanning, videoopptak og overføring av dokumenter og bilder. Papirmakuleringsmaskiner. Datamaskiner, elektroniske notisbøker, digitaliseringsbord, ytre enheter til datamaskiner, nemlig muser, tastaturer og vesker for transport av datamaskiner; dataprogrammer, hjemmetaterutstyr, fotografiske apparater og utstyr, mobiltelefoner og tilbehør til mobiltelefoner, telefoner og tilbehør til telefoner, videoapparater og -utstyr, lydapparater og -utstyr, bærbare elektroniske apparater og -utstyr, hjemmekontorprodukter, bildeutstyr, brannmurer som sikkerhetsutstyr for nettverk, fjernbare datalagringskomponenter, omformere, kraftforsyninger og tilpasningsinnretninger, nettverksmediaspillere, videospill og programmer for videospill, videospillutstyr og tilbehør til videospill, CD-er, DVD-er, CD- og DVD-brennere, batterier, fjernsyn og multifunksjonelt elektronisk utstyr for bruk ved kopiering, utskrift, skanning, videoopptak og/eller overføring av dokumenter og bilder. Skrivesaker og papirvarer, stiftemaskiner, kopipapir, konvoluttpapir, brevpapir, brevpapir med påtrykt brevhode, notatpapir, papir, binderser. Bord, stoler, ikke-metalliske monteringsinnretninger for LCD- og plasmafjernsyn, ikke-metalliske monteringsinnretninger for høyttalere, fjernsynsstativer, møbler for multimedialagring, dreibare fjernsynsstativer, kontormøbler, datamøbler, bokser av plast eller tre for lagring og transport. Salgsvirksomhet online innenfor forbrukselektronikk, datamaskiner, ytre enheter til datamaskiner, datamaskintilbehør, dataprogrammer, radioer, satellittradioer og tilbehør til satellittradioer, hjemmeteaterutstyr i form av fjernsyn, lydsystemer for fjernsyn, høytalere, videoopptakere, disitribusjonsforstrekere for video, lydkabler, video/lydkabler, fjernkontroller og subwoofere, fotografiske apparater og utstyr, mobiltelefoner og tilbehør til mobiltelefoner, telefoner og tilbehør til telefoner, dekketøy og husholdningsartikler, telefaksmaskiner, videoutstyr, lydutstyr, transportable elektroniske apparater og tilbehør til dette, hjemmekontorprodukter, nemlig skrivere, skannere, datamaskiner, datamaskintilbehør, muser, tastaturer, kalkulatorer, laserpekere, hurtiglagringsmedier, lagringsmedier, etikettproduksjonsmaskiner, telefaksmaskiner og tilbehør til slike; bildeutstyr, brannmurer som sikkerhetsutstyr for nettverk, fjernbare datalagringskomponenter, omformere og tilpasningsinnretninger, nettverksmediaspillere, toner og blekk, elektroniske musikkinstrumenter, kraftbeskyttelsesinnretninger, videospill og dataprogrammer for videospill, videospillutstyr og tilbehør til dette, underholdningsmøbler, CD-er, DVD-er, CD- og DVD-brennere, batterier, lydutstyr for kjøretøyer og digitale fotografirammer. Klasse:36 Utvidede garantitjenester, nemlig servicekontrakter for datamaskiner og forbrukerelektronikk. Klasse:39 Lagringstjenester, nemlig lagring. Distribusjon, henting, pakking og forsendelse av husholdningsartikler, boligartikler, kontorrelaterte artikler og kommersielle artikler, fjerningstjenester. Klasse:42 Konsulenttjenester, nemlig, administrasjon, støtte-, service- og forbedringstjenester for forretnings- og oppdragskritiske systemer; design av IT-løsninger for forretningsvirksomhet; integrerings- og systemdesignrådgivning til kunder for å gi anbefalinger til effektiviseringsforbedringer; kommisjons- og utplasseringstjenester, nemlig konfigurasjon fra en konfigurert RAID-server til en PC-bordmaskin for minneoppgradering; design av dataprogrammer for oppsporing og behandling av informasjon på datamaskinutstyr; fremvisning av dataprogrammer; installasjonstjenester for datamaskiner, dataprogrammer og nettverksutstyr; driftstjenester, nemlig å tilby IT-konfigurasjonstjenester slik som dataprogramkonfigurasjon og -installasjon, datamaskinkonfigurasjon og -installasjon, samt nettverksutstyrsinstallasjon og -konfigurasjon; IT-støttetjenester, nemlig design av nettverk, oppgraderings- og kontrolltjenester; informasjon, rådgivning og konsulenttjenester relatert til de forannevnte tjenester; miljøtjenester, nemlig teknisk konsulentvirksomhet innenfor tilgangsgjenoppretting. 3

4 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ATE ATE AS, Postboks 2005, 3104 TØNSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; unntatt tjenester til bilindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RESITEC Resitec AS, Setesdalsveien 110, 4617 KRISTIANSAND S, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:1 Klasse:6 Klasse:19 Klasse:40 Klasse:42 Silisiummateriale, glykol og olje til bruk i industriell produksjon. Silisiummateriale; uedle metaller og legeringer av disse; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer. Granulært materiale av silisium og silisiumkarbid, slipepartikler, alle forannevnte varer til bruk i industriell produksjon. Bearbeiding av materialer, resirkulering av sagspon og slam. Forskning og utvikling, ingeniørtjenester, teknologiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Vetscan AS, Paradisleitet 1, 5231 PARADIS, Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MEZZOMONDO Accolade Wines Ltd, Accolade House, The Gulldway, Old Portsmouth Road, GB-GU31LR GULLFORD, SURREY, Storbritannia Advokatfirmaet Sverdrup DA, v/robert Heiberg Kahrs, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt: øl), alkohol, alkopop ("rusbrus", det vil si brennevinsbaserte alkoholholdige drikker under 4,7 %), aperitiffer, sidere, musserende viner, herunder slike fra Champagne, sterkviner, rødviner, roséviner, brennevin (drikkevarer), ikke-musserende viner, ikkemusserende bordviner, hvitviner, viner. 4

5 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Njie Group AB, Wadmansgatan 6, SE GÖTEBORG, Sverige Mam-Assan Njie, Wadmansgatan 6, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse:32 Aloe Vera drikker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRICELESS MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, US-NY PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Klasse:36 Tjenester innen bedriftsledelse og bedriftsrådgivning; konsulenttjenester innen markedsføring; markedsundersøkelser; sporing, analyse, prognose og rapportering av kortinnehaveres innkjøpsvaner; tiltak for å fremme salg av andres varer og tjenester ved hjelp av bonuser og insentiver generert i forbindelse med bruk av kreditt-, debet- og betalingskort; administrering av lojalitets- og bonusprogrammer; reklamevirksomhet; bedriftsadministrasjon; kontorfunksjoner; bistand for ledelse av handels-, industri- og forretningsbedrifter; forretningsevaluering; rådgivningstjenester for forretningsledelse; markedsstudier; statistiske opplysninger (forretningsvirksomhet); utarbeidelse av regnskapsanalyser; bokholderi; bedriftsundersøkelser; PR-virksomhet; publisering av reklametekster; utsendelse av reklamehefter; detaljsalgstjenester tilveiebrakt via mobile telekommunikasjonsmidler i forbindelse med fremskaffelse av kreditt- og debetkort; detaljsalgstjenester tilveiebrakt online, gjennom nettverk eller andre elektroniske midler ved bruk av elektronisk digitaliserte opplysninger tilknyttet fremskaffelsen av kreditt- og debetkort; styring av databaser for datamaskiner; databehandlings- og dataverifiseringstjenester. Finansielle tjenester, nemlig bankvirksomhet, kredittkorttjenester, debetkorttjenester, betalingskorttjenester, forhåndsbetalte korttjenester tilbudt gjennom kort med lagret verdi, elektroniske kreditt- og debettransaksjoner, regningsbetalings- og presentasjonstjenester, kontantutbetaling, verifisering av sjekker, innløsning av sjekker, tilgang til bankinnskudd og bankautomattjenester, autorisasjons- og oppgjørstjenester for transaksjoner, transaksjonsavregning, likviditetsstyring, konsolideringsfondsoppgjør, og tilknyttet oppgjør/avregning, og tjenester i forbindelse med bevegelse av penger i området betalingskort, tjenester for behandling av elektronisk betaling, autentiserings- og verifiseringstjenester i forbindelse med betalingstransaksjoner, verdivekslingstjenester, nemlig sikre elektroniske kontanttransaksjoner og elektroniske pengeoverføringer via offentlige datanettverk for å muliggjøre elektronisk handel, elektronisk betalingsformidling, tilveiebringelse av finansinformasjon, nemlig kreditt- og debetkortdata og -rapporter, regnskapsstyring, elektronisk betalingsformidlings- og valutavekslingstjenester, finansvurderings- og risikohåndteringstjenester for andre i området forbrukerkreditt; spredning av finansinformasjon via et globalt datanettverk, finansinformasjon fremstilt på datamaskiner 5

6 registrerte varemerker /13 ved hjelp av et sikkert informasjonsdatanettverk og rådgivningstjenester angående alle de foranstående tjenester; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt gjennom mobile telekommunikasjonsmidler, nemlig betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt online, gjennom elektroniske nettverk; finansanalyser og -rådgiving; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet; finanstjenester; bankvirksomhet og kredittjenester; tilveiebringelse av tjenester vedrørende kredittkort, debetkort, betalingskort og forhåndsbetalte kort med lagret verdi; tjenester innen bankvirksomhet, betaling, kreditt, debet, belastning, kontantutbetaling samt tilgang til innskudd med lagret verdi; regningsbetalingstjenester; tjenester vedrørende kredittkort, debetkort, betalingskort, forhåndsbetalte kort og kort med lagret verdi; sjekkverifiserings- og sjekkinnløsningstjenester; bankautomattjenester; behandling av finansielle transaksjoner både online via en database for datamaskiner eller via telekommunikasjoner og salgssteder; behandling av finansielle transaksjoner foretatt av kortinnehavere via bankautomater; tilveiebringelse av detaljer vedrørende saldo, innskudd og uttak av penger til kortinnehavere via bankautomater; finansielle oppgjørs- og autorisasjonstjenester i forbindelse med behandlingen av finansielle betalingstransaksjoner; reiseforsikringstjenester; utstedelse og innløsning av reisesjekker og reisekuponger; autentiseringstjenester i forbindelse med betaling; verifisering av finansinformasjon; vedlikehold av regnskap; tjenester innen elektronisk betalingsformidling og valutaveksling; fjernbetalingstjenester; tjenester i forbindelse med elektroniske pengepunger med lagret verdi, tilveiebringelse av elektroniske betalingsformidlings- og valutaoverføringstjenester, elektroniske betalingstjenester, tjenester i forbindelse med forhåndsbetalte telefonkort, kontantutbetalingstjenester, og tjenester i forbindelse med transaksjonsautorisasjon og - oppgjør; tilveiebringelse av debet- og kredittjenester ved hjelp av radiofrekvensidentifikasjonsinnretninger (transpondere); tilveiebringelse av debet- og kredittjenester ved hjelp av kommunikasjonsog telekommunikasjonsinnretninger; sjekkverifiseringstjenester; utstedelses- og innløsningstjenester, alle relatert til reisesjekker og reisekuponger; tilveiebringelse av finanstjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt gjennom mobile telekommunikasjonsmidler, inkludert betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; behandling av kreditt- og debettransaksjoner ved telefon og telekommunikasjonsforbindelse; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt online, gjennom nettverk eller andre elektroniske midler ved bruk av elektronisk digitalisert informasjon; verdivekslingstjenester, nemlig sikker utveksling av verdier, herunder elektroniske kontanter, over datanettverk tilgjengelige ved hjelp av smartkort; regningsbetalingstjenester tilveiebrakt gjennom et websted; online bankvirksomhet; finansielle tjenester tilveiebrakt via telefon og ved hjelp av et globalt datanettverk eller internett; tilveiebringelse av finansielle tjenester ved hjelp av et globalt datanettverk eller internett; e-pengetjenester; e- lommeboktjenester og innskuddstjenester ved telefon og internett; kontotjenester for e- lommebøker, nemlig tilveiebringelse av online kontoer for elektroniske penger og tjeneste for forbrukere og online kjøpmenn hvorved forbrukere finansierer deres e-lommebok konti og forbrukere og online kjøpmenn (forretninger) sender og mottar betalinger og remitteringer via internett; behandling av konti med lagret verdi, nemlig å anskaffe for forbrukere av kjøpmenn (forretninger) som betaler for varer med kredittkort, debetkort eller betalingskort eller en e-lommebok konto for bruk ved utføring av sikre betalinger til den forretningen; betalingsbehandlingsfasiliteter eller leverandørtjenester i forbindelse med betalingstjenester til online og andre kjøpmenn (forretninger), nemlig behandling av betalinger utført av forbrukere til kjøpmenn gjennom multiple kanaler, herunder online og automatisert telefon; kjøperidentitets- og transaksjonsverifisering for e- handelstransaksjoner; tjenester i forbindelse med fast eiendom; eiendomstjenester i forbindelse med fast eiendom; verdiansettelse av fast eiendom; forvaltning av investeringer i fast eiendom; tjenester i forbindelse med investering i fast eiendom; forsikringstjenester i forbindelse med fast eiendom; forsikring for eiendomsinnehavere; forsikringstjenester relatert til eiendom; finansiering for fast eiendom; eiendomsmegling for fast eiendom; taksering av fast eiendom; eiendomsmeglertjenester; evaluering av fast eiendom; forvaltning av fast eiendom; forvaltning av finansielle forretninger relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av lån for fast eiendom; finansieringstjenester relatert til utvikling av fast eiendom; finansielle meglingstjenester for fast eiendom; finansielle tjenester relatert til fast eiendom og bygninger; finansielle tjenester for kjøp av fast eiendom; arrangering av låneavtaler sikret i fast eiendom; arrangering av delt eierskap i fast eiendom; arrangering av anskaffelse av finansiering for kjøp av fast eiendom; bistand i ervervelse av og interesser i fast eiendom; kapitalinvestering i fast eiendom; investeringstjenester for næringseiendom; finansielle tjenester relatert til ervervelse av eiendom; finansielle tjenester relatert til salg av eiendom; finansiell vurdering av selveiereiendom; finansiell vurdering av forpaktet eller festet eiendom; arrangering av utleie av fast eiendom; arrangering av leieavtaler for fast eiendom; utleie av eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av selveiereiendom; tjenester i forbindelse med bestyrelse av eiendom relatert til transaksjoner i fast eiendom; verdiansettelse av eiendom; eiendomsporteføljeforvaltning; bestyrelse av eiendom; rådgivingstjenester relatert til eierskap av fast eiendom; rådgivingstjenester relatert til verdiansettelse av fast eiendom; rådgivingstjenester for bedriftseiendom; datastyrt informasjonstjenester relatert til fast eiendom; konsultasjonstjenester relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av informasjon relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av informasjon relatert til eiendomsmarkedet; undersøkelsestjenester relatert til ervervelse av fast eiendom; undersøkelsestjenester 6

7 registrerte varemerker /13 relatert til utvelgelse av fast eiendom; pantelånsfinansiering og verdipapirisering av aktiva; tilveiebringelse av finansielle tjenester ved hjelp av et globalt datanettverk eller internett for innlevering, godkjenning, datafangst og avregning av innkjøpskrav; konsultasjonstjenester angående betalingsløsninger, bankvirksomhet, kredittkort-, debetkort-, betalingskort- og bankautomattjenester; bankvirksomhet og kredittkorttjenester ved å tilveiebringe betalingstjenester i form av innløsning av kuponger, rabatter, bonuspoeng, flymil og/eller andre bonuser generert i forbindelse med bruk av kreditt- og debetkort via et globalt kommunikasjonsnettverk, mobiltelefon, kontaktløs innretning eller i et butikklokale; finansielle elektroniske transaksjonsautoriserings- og oppgjørstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TO, TO/M/12/02591 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FBX Facebook Inc, 1601 Willow Road, US-CA94025 MENLO PARK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Reklame- og markedsføringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av de forannevnte varer. Klasse:35 Fremvisning og salg av fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, ferdigretter laget av de forannevnte varer. 7

8 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/675,722 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Onyx Pharmaceuticals Inc, 249 E. Grand Avenue, US- CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Klasse:42 Legemidler og farmasøytiske preparater. Farmasøytisk forskning og utvikling; medisinsk og vitenskapelig forskning, nemlig gjennomføring av kliniske forsøk og studier; medisinsk og vitenskapelig forskning innen områdene for behandling av kreft og onkologi, og innenfor områdene for behandling av inflammatoriske og autoimmune sykdommer. Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Fisk, fjærkre og vilt; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av forannevnte varer. Klasse:35 Fremvisning og salg av fisk, fjærkre og vilt, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, ferdigretter laget av forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP Zuffa LLC, 2960 West Sahara Avenue, US-NV89102 LAS VEGAS, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Magnetiske kodede kredittkort;kommunikasjonsservere;datahardware. 8

9 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Fisk, fjærkre og vilt; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av forannevnte varer. Klasse:35 Fremvisning og salg av fisk, fjærkre og vilt, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, ferdigretter laget av forannevnte varer. Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Fisk, fjærkre og vilt; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av forannevnte varer. Klasse:35 Fremvisning og salg av fisk, fjærkre og vilt, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, ferdigretter laget av forannevnte varer. 9

10 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ICA AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av blekemidler og andre midler for klesvask, av midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, av tannpussemidler, av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, av gjær, bakepulver, av salt, sennep, av eddik, sauser, krydderier og av is. NORGESMØLLENE AS, Postboks 393 Nesttun, 5853 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; matvareforedling. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 10

11 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THERMALGIN Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Preparater for hoste, forkjølelse, influensa og allergi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ICA AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av blekemidler og andre midler for klesvask, av midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, av tannpussemidler, av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, av gjær, bakepulver, av salt, sennep, av eddik, sauser, krydderier og av is. Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Fisk og fjærkre; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker,geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av forannevnte varer. Klasse:35 Fremvisning og salg av fisk, fjærkre og vilt, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, ferdigretter laget av forannevnte varer. 11

12 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HUSET AS, Helleveien 284, 3790 HELLE, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Hultafors Group AB, Box 38, SE BOLLEBYGD, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Stiger av metall; bukker laget av metall; arbeidsplattformer laget av metall; stillas laget av metall; verktøykasser laget av metall. Klasse:19 Klasse:20 Arbeidsplattformer; stillaser. Stiger av tre, plast eller annet materiale (ikkemetalliske); bukker laget av plast; verktøykasser (ikke-metalliske). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARY KAY LASH INTENSITY Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX 5001 ADDISON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Kosmetikk. 12

13 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Atlanco AS, Welhavensgate 2B, 1530 MOSS, Klasse:35 Konsulenttjenester for HR; HR-administrasjon; Tjenester for personellrekruttering; Rekruttering og plasseringstjenester; Rådgivningstjenester relatert til rekruttering av personell; Rekruttering av personell; Rekruttering av stab Klasse:37 Bygningsarbeider og kontraktører for bygningsarbeider; reparasjoner; installasjoner (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Peek & Cloppenburg Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE DÜSSELDORF, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljvirksomhet, også via websteder og teleshopping, relatert til klær, fottøy, hodeplagg, blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, solbriller, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; organisering og gjennomføring av salgsfremmende begivenheter og kundevennlige skjemaer. 13

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer