nr 05/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 05/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 05/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAROMETER Blender AS, Postboks 260, 1326 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kafeteriatjenester; cateringtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEFEGRIS AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Blender AS, Postboks 260, 1326 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kafeteriatjenester; cateringtjenester. Orkla Foods AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; lefser. 3

4 registrerte varemerker nr 05/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOTITECH AS, Solberget 17, 5918 FREKHAUG, Klasse 9 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TEMEGRA AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/260,452 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TORSHAVN Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, BM-HM 11 HAMILTON, Bermuda Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 43 Kafé-, bar-, restaurant- og cocktailbartjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CVideo CVIDEO AS, Lindemans gate 5 A, 0267 OSLO, Klasse 35 Personellrekruttering (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FIRE SECURITY AS, Skibåsen 20 B, 4636 KRISTIANSAND S, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 2 Beskyttende belegningsmidler til elektriske kabler og kabelsystemer til industrielle, maritime og kommersielle formål; beskyttende belegningsmidler til stål- og treinstallasjoner til industrielle og kommersielle formål. Klasse 37 Påføring av beskyttende belegg på kabler og kabelsystemer til industrielle, maritime og kommersielle formål; påføring av beskyttende belegg i forbindelse med stålinstallasjoner til industrielle og kommersielle formål; påføring av beskyttende belegg på tre. Klasse 40 Bearbeiding av materialer, nemlig belegning av elektriske kabler med brannbeskyttende maling og overflatebehandling av stål- og treinstallasjoner til industrielle, maritime og kommersielle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STIFTINGA SAGASTAD Stiftinga Sagastad, c/o Segel AS, Postboks 284, 6770 NORDFJORDEID, Klasse 8 Knivsmedvarer. Klasse 12 Årer for båter. Klasse 14 Amuletter [smykker]; armbånd [smykker], brosjer [smykker], brystnåler [smykker]; edelsteiner, festenåler [bijouteri]; halskjeder [smykker], halvedelsteiner; kjedepynt (smykker); perler [juveler]; perler av syntetisk rav; perler til smykker, ravsmykker, ringer [smykker], 4

5 registrerte varemerker nr 05/15 smykkenåler; sølv (ubearbeidet eller hamret), ørerinqer Klasse 16 Sideholder for bøker. Klasse 18 Belter (reimer) av lær; esker av lær og lærimitasjoner; lærbånd, pengepung [lærvare], poser for emballasie [av lær]. Klasse 22 Seil [rigging]. Klasse 24 Bordløpere, bordservietter av tekstiler, duker, ikke av papir, veggtepper av tekstil, vevde stoffer dekket med motiver for broderier Klasse 25 Benklær, drakter; kapper; kjoler, skinnklær, skjorter. Klasse 26 Broderier, brosjer [klestilbehør], brystnåler [klestilbehør]; flettebånd Klasse 27 Ryer. Klasse 28 Brettspill, buer for bueskyting; dambrett, damspill; juletrepynt; kjeglespill; puslespill; sjetonger for spill ; snurrebasser [leker], spill; spillbrikker, stylter, terninqer [for spill], uroer [Ieketøy]. Klasse 35 Markedsføring; modelitjenester for reklame og salg; on-line annonsering på datanettverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av messer for salg og markedsføring; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; public relation [pr-virksomhet]; publisering av reklametekster; reklamevirksomhet; salg av gaveartikler; salg av suvenirer; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; skriving av reklametekster; utarbeidelse av reklametekster; utleie av reklamemateriell, utleie av reklameplass; utleie av salgstands, utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamematriell [flyveblader, hefter, trvkksaker oq vareprøver]. Klasse 39 Båtutleie, lystbåttjenester; omvisningstjenester; organisering av reiser, passasjertransport; reiseledervirksomhet; reisereserverinq; utleie av båt. Klasse 40 Gravering; hugging og saging av tømmer, høvling; keramikkarbeid; smedarbeider; tekstilbehandling; tømmerarbeid. Klasse 41 Akademier [utdanning]; filmproduksjon på videobånd, filmproduksjon, andre enn reklamefilmer, museumsdrift [fremvisning, utstilling]; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål, organisering og ledelse av konferanser, organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. Klasse 42 Konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing; vitenskapeliq forskning. Klasse 43 Kafeer, kafeteriaer; snack-barer, utleie av møterom; utleie av stoler, bord, bordduker, glass (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norengros AS, Fyrstikkalleen 3 B, 0661 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Kontorrekvisita, unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; kopieringspapir; kladdeblokker; avtalebøker; notatbøker; skrivebøker; kvitteringsruller; papir; papirprodukter til kontor; silkepapir; papp; millimeterpapir; skriveredskaper; kulepenner, tusjer, blyanter; skrivesaker og papirvarer; undervisningsmateriell [unntatt apparater]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norengros AS, Fyrstikkalleen 3 B, 0661 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Kontorrekvisita, unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; kopieringspapir; kladdeblokker; avtalebøker; notatbøker; skrivebøker; kvitteringsruller; papir; papirprodukter til kontor; silkepapir; papp; millimeterpapir; skriveredskaper; kulepenner, tusjer, blyanter; skrivesaker og papirvarer; undervisningsmateriell [unntatt apparater]. Oslo Lufthavn AS, Postboks 100, 2061 GARDERMOEN, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 9 Nedlastbar dataprogramvare; mobile applikasjoner (apps). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 5

6 registrerte varemerker nr 05/15 Klasse 44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling for mennesker. Klasse 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, nemlig barnevakttjenester og ledsagertjenester; juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZORA General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Klasse 12 Motorkjøretøyer, nemlig biler, og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HYTTE Oenoforos AB, Box 24005, SE STOCKHOLM, Sverige Brann AB, Box 12246, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 33 Vin, alkoholholdige drikkevarer utenom øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oenoforos AB, Box 24005, SE STOCKHOLM, Sverige Brann AB, Box 12246, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 33 Vin, alkoholholdoge drikkevarer utenom øl. Oslo Lufthavn AS, Postboks 100, 2061 GARDERMOEN, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 9 Nedlastbar dataprogramvare; mobile applikasjoner (apps). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse 44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling for mennesker. Klasse 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, nemlig barnevakttjenester og ledsagertjenester; juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 6

7 registrerte varemerker nr 05/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oslo Lufthavn AS, Postboks 100, 2061 GARDERMOEN, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 9 Nedlastbar dataprogramvare; mobile applikasjoner (apps). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse 44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling for mennesker. Klasse 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, nemlig barnevakttjenester og ledsagertjenester; juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aircontactgruppen Aircontactgruppen AS, Karenslyst Allé 49, 0279 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av fly og helikopter samt reservedeler; agenturvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning Elon Elkedjan Logistic AB, Box , SE ÖREBRO, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; beholdere av metall for matvarer (ikke for husholdningsformål); klemmer av metall for rør; klemmer av metall for kabler og rør; kabelkauser av metall; ikke-elektriske kabelskjøter av metall; kabelstrekkere (spennlenker); kabelklemmer av metall; spiker; skruer av metall; krager av metall for røropphengninger; ikke elektriske dørklokker. Klasse 7 Maskiner for husholdningsformål og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; elektriske visper for husholdningsformål; elektriske fruktpresser for husholdningsformål; iskrem-maskiner for husholdningsformål; elektriske husholdningskverner; kverner for husholdningsformål, ikke hånd-drevne; elektriske husholdningsmaskiner; oppvaskmaskiner; støvsugere; vaskemaskiner; vifter for motorer og elektriske motorer; salgsautomater. Klasse 8 Håndverktøy og håndredskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; spikerutdragere (håndverktøy); skrutrekkere; skrunøkler; skruegjengeskjærere (håndverktøy); skrutvinger; elektriske strykejern; elektriske lokkbørster; elektrisk Klasse 9 oppvarmede hårbørster. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (overvåking), livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; kassaapparater, regnemaskiner; ildslukningsapparater; telefoner; telefonsvarere; walkietalkies; polklemmer; trådklemmer (elmateriell); mikrometerskruer for optiske instrumenter: elektriske alarmklokker; signalklokker; klokker (varselanordninger); elektriske dørklokker; eggklokker (sandur for eggkoking); automatiske tidsur (timere); branntepper; brannslukningsapparater; brannalarmer; mekanismer for myntstyrte apparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjøkkenkomfyrer; elektriske vaffeljern; ovnsgitter; ovner; mikrobølgeovner (matlagingsapparater); kjøleskap; hårtørkere; glødelamper; lamper; lommelykter; 7

8 registrerte varemerker nr 05/15 opphengningsanordninger for lamper; vifter (luftkondisjonering); varmevifter; elektriske elementer; varmeelement; luftfuktere for varmeelement; kupévarmere; varmluftshårbørster. Klasse 14 Elektriske klokker og ur; vekkerklokker; klokkeradioer. Klasse 20 Kabel- og rørklemmer av plast; kabelklemmer, ikke av metall; kabelkontakter, ikke av metall; skruer, ikke av metall. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); ikkeelektriske vaffeljern; brødkurver for husholdningsbruk; dørslag for husholdningsformål; ikke-elektriske blandere for husholdningsformål; ikke-elektriske visper for husholdningsformål; ikke-elektriske fruktpresser for husholdningsformål; husholdningskverner, ikke elektriske; husholdningsredskap; brødkjevler for husholdningsformål; redskap for husholdningsformål samt kjøkkenstell; stativ for strykejern; strykebrett; tannbørster; elektriske børster (ikke maskindeler). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forhandlersalgstjenester vedrørende uedle metaller, små gjenstander av metall (isenkramvarer), malmer; forhandlerslagstjenester vedrørende maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); forhandlersalgstjenester for håndverktøy og håndredskaper (manuelt drevne); forhandlersalgstjenester for knivsmedvarer, gafler og skjeer; forhandlersalgstjenester vedrørende barberhøvler og -apparater; forhandlersalgstjenester for vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; forhandlersalgstjenester vedrørende apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (overvåking), livredning og undervisning; forhandlersalgstjenester vedrørende apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; forhandlersalgstjenester vedrørende salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner og ildslukningsapparater; forhandlersalgstjenester vedrørende ur og tidsmålingsinstrumenter; forhandlersalgstjenester vedrørende husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edle metaller er overtrukne hermed); forhandlersalgstjenester vedrørende apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ISDALEN INVEST AS, Postboks 94 Fana, 5859 BERGEN, Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA, Thormøhlens gate 53D, 5006 BERGEN, Klasse 9 Dataspillprogrammer, tegnefilmer. Klasse 16 Bøker, tegneserier, undervisningsmateriell (unntatt apparater), viskelær. Klasse 18 Skolesekker. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, salg og annonsering for salg av klær og fottøy, samt regnartikler herunder paraply. Klasse 41 Drift av barnehage og opplæringsvirksomhet, underholdningsvirkomshet, fjernsynsunderholdning, filmproduksjon, andre enn reklamefilmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOLVIDO Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. 8

9 registrerte varemerker nr 05/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TAGRISSO AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lakkhotel ØDEGÅRD LAKK AS, Postboks 9105 Vegsund, 6023 ÅLESUND, Klasse 2 Lakk. Klasse 42 Skanning av lakkfarger til biler og maskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ACROBAT BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Im Tiergarten 7, CH- ZÜRICH, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Preparater til utryddelse og bekjempelse av skadedyr, insektmiddel (insekticider), fungicider, herbicider, pesticider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kjell & Co Elektronik AB, Box 50435, SE MALMÖ, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 7 Elektriske loddebolter, loddeapparater. Klasse 8 Skrutrekkere; meisler; tang; skalpeller for hobbybruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Synnøve Finden AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; smør; margarin; meieriprodukter; ost. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 9

10 registrerte varemerker nr 05/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ost. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. Synnøve Finden AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; smør; margarin; meieriprodukter; ost. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MERSITRO AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TEFEGRA AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. Synnøve Finden AS, Postboks 478, 1411 KOLBOTN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; smør; margarin; meieriprodukter; 10

11 registrerte varemerker nr 05/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRIIVII AS, Bueråsen 36, 3234 SANDEFJORD, ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Kristian Augusts gate 7 B, 0164 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; programvare for tilrettelegging av frivillig arbeid, nevnte programvare muliggjør opplastning, nedlasting, sending, fremvisning, avbilding, inndeling, deling, samhandling eller på annen måte å fremskaffe elektronisk media eller informasjon over internett eller andre kommunikasjonsnettverk; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av prosjekter; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. ; bistand ved forretningsledelse; datasøk i datafiler, for andre ; drift og administrasjon av medlemskap for frivillige organisasjoner, idrettslag og klubber; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forretningsledelse for sportsutøvere; innsamling av informasjon for bruk i databaser; kommersielle formidlingstjenester; online annonsering på datanettverk; oppdatering og vedlikehold av data i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; økonomiske beregninger. Klasse 36 Elektronisk pengeoverføring; finansiell sponsorvirksomhet; finansrådgivning; formidling av sponsormidler, økonomisk støtte og betalinger til frivillige organisasjoner, idrettslag og klubber; forsikringsinformasjon; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; innsamlingsbyråer; rådgivning i finansielle spørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål; veldedighetsinnsamlinger. Kind Conceptual Branding AS, Postboks 3901, 5835 BERGEN, Advokatfirmaet Kyrre ANS, Postboks 1826 Nordnes, 5816 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. ; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; markedsføring; reklamebyråer; reklamevirksomhet; søkemotor optimalisering; varemerkebygging [markedsføringstjeneste]; websidetrafikk optimalisering. Klasse 41 Undervisning; utgivelse av bøker; yrkesveiledning. Klasse 42 Analysering av datasystemer; design av computersystemer; emballasjedesign; industridesign; interiørkonsulentvirksomhet; rådgivning ved design av websider; grafisk formgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GENTLECATH Unomedical A/S, Aaholmvej 1-3, Osted, DK-4320 LEJRE, Danmark Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 10 Medisinske og kirurgiske katetre; katetre; kirurgiske og medisinske innretninger, apparater og instrumenter; deler og tilbehør til forannevnte varer. 11

12 registrerte varemerker nr 05/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SmartDraw, LLC, 9909 Mira Mesa Blvd, Suite 300, US- CA92131 SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Dataprogram programvare for mobiltelefoner, nettbrett, stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettlesere, nemlig programvare for automatisert tegning, prosjektledelse, elektronisk lagring av data, og levering av kommunikasjon. Klasse 42 Nettskytjenester (cloud computing) med software for bruk i automatisert tegning, prosjektledelse, elektronisk lagring av data, publisering av dokumenter, og levering av kommunikasjon; tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare for bruk i automatisert tegning, prosjektledelse, elektronisk lagring av data, publisering av dokumenter, og levering av kommunikasjon; tilveiebringe et nettsted med ikke-nedlastbar programvare for bruk i automatisert tegning, prosjektledelse, elektronisk lagring av data, publisering av dokumenter, og levering av kommunikasjon; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbare programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FITNESSGLO Fitnessglo Inc, 2118 Wilshire Blvd., Suite 800, US- CA90404 SANTA MONICA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 38 Kringkasting og streaming av audiovisuelt medieinnhold innen områdene kondisjon og fysisk form (fitness), trening og helserelaterte temaer via et globalt datanettverk; webcasting-tjenester; tilveiebringelse av tilgang til online fora for formidling av meldinger og blogger via internett; tilveiebringelse av online elektroniske oppslagstavler for formidling av meldinger mellom brukere innenfor emner av allmenn interesse; tilveiebringelse av online samtalerom for sosial nettverksbygging; webmeldingstjenester; video on demand-overføringstjenester via internett; tilveiebringelse av online fora for overføring av meldinger vedrørende kondisjon og fysisk form (fitness), trening, musikk og helserelaterte temaer; elektronisk overføring og streaming av digitalt medieinnhold for andre via globale og lokale datanettverk; streaming av lyd, bilde og audiovisuelt materiale via et global datanettverk; kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamet lyd og audiovisuelle opptak via internett; streaming av video- og lydsmateriale på internett; tilveiebringelse av tilgang til databaser; elektronisk overføring av umiddelbar meldingsutveksling og data. Klasse 41 Utdannings- og underholdningstjenester, nemlig online veiledning innen områdene trening, kondisjon og fysisk form (fitness), musikk og helserelaterte emner; tilveiebringelse av online informasjon via et globalt datanettverk innenfor trening, kondisjon og fysisk form (fitness), samt musikk; elektroniske publiseringstjenester, nemlig publikasjon av andres tekst, grafikk, fotografier, bilder og audiovisuelle verker, for online streaming, innen trening, kondisjon og fysisk form (fitness), musikk og helserelaterte emner; tilveiebringelse av blogger i form av en online journal via internett vedrørende trening, kondisjon og fysisk form (fitness), musikk og helserelaterte emner; tilveiebringelse av en webside med ikke-nedlastbart audio-visuelt innhold, spesielt filmer, videoer, musikkvideoer, musikk, videoklipp, lydklipp, musikklipp, filmklipp og fotografier innen områdene trening, kondisjon og fysisk form (fitness), samt musikk; konsultasjonstjenester innen områdene trening, kondisjon og fysisk form (fitness); instruksjoner innen kondisjon og fysisk form (fitness); opplæringstjenester innen kondisjon og fysisk form (fitness); tilveiebringelse av en nettside med informasjon om trening, kondisjon og fysisk form (fitness); tilveiebringelse av informasjon innen området kondisjon, fysisk form (fitness) og trening; elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering av andres online verker, omfattende brukerskapt tekst, lyd, video og grafikk; tilveiebringelse av online journaler og weblogger omfattende brukerskapt innhold. Klasse 44 Tilveiebringelse av en nettside med informativt, ikkenedlastbart audiovisuelt innhold, spesielt fotografiske presentasjoner, lyd- og videopresentasjoner innen områdene helserelaterte emner, nemlig helse, velvære og ernæring; konsultasjonstjenester innen områdene helserelaterte emner, nemlig helse, velvære og ernæring; tilveiebringe informasjon innen helserelaterte emner, nemlig helse, velvære og ernæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MK MARY KAY Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; salgsfremmende tjenester for andre; administrativ behandling av kjøpsordrer; detaljhandelstjenester, netthandelstjenester og engroshandelstjenester relatert til hudpleieprodukter, kosmetikk, vitaminer, ernæringsprodukter og kosttilskudd og relatert til salg derav; distribusjon av annonse- og reklamemateriell; organisering av promoteringsevenementer for kommersielle eller reklameformål; forretningsutviklingstjenester, nemlig oppstartsstøtte for andres forretninger eller bedrifter, de forannevnte tjenester relatert til kosmetikk, skjønnhetspleie, ernæringsprodukter og kosttilskudd, og direktesalg; detaljhandelstjenester ved direktehenvendelse ved uavhengige salgsrepresentanter, ved telefonsalg, ved postordrekatalogvirksomhet, og ved interaktive detaljhandelsforretninger og engroshandel utført ved hjelp av et globalt datainformasjonsnettverk, alle de 12

13 registrerte varemerker nr 05/15 forannevnte tjenester relatert til områdene for skjønnhetspleie og skjønnhetssalonger, toalettsaker, kosmetikk, produkter til personlig pleie, vitaminer og kosttilskudd. Klasse 39 Distribusjon av hudpleiepreparater, kosmetikk, vitaminer, ernæringsprodukter og kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FIRST BASE Scott Health & Safety Limited, Pimbo Road, West Pimbo, GB-WN89RA SKELMERSDALE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Beskyttelses- og sikkerhetsklær, fottøy og hodeplagg. HOLDING ON AS, Postboks 83, 4662 KRISTIANSAND S, Klasse 36 Forvaltning, omsetning og utleie av fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet ; vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet. Klasse 43 Catering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DermaHac SOFTOX SOLUTIONS AS, Ankerveien 28, 0785 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; Klasse 5 tannpussemidler. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALTUS Altus Logistics Pte. Ltd., 25 Lovang Crescent, Mailbox 5120, Blk 107 TOPs Avenue 1, SG SINGAPORE, Singapore Advokat Lars Trygve Jenssen, c/o Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; prokuratjenester for andre, relatert til byggevirksomhet, fabrikasjon og reparasjon av offshore produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og spesialiserte fartøyer, alle på vegne av andre; prokuratjenester for andre, relatert til skipsbygging, tørrdokking, flytende reparasjoner og reparasjoner under overfart, større modifiseringer og ombygginger av fartøyer, fabrikasjon av stålkonstruksjoner og industriutstyr og anlegg og skipsreparasjoner og skipsbygging og fabrikasjonstjenester, og servicekontrakter relatert til dette, alt på vegne av andre; kjøp av underleveransetjenester for andre relatert til byggevirksomhet, fabrikasjon og reparasjon av offshore produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og spesialiserte fartøyer, skipsbygging, tørrdokking, flytende reparasjoner og reparasjoner under overfart, større modifiseringer og ombygging av fartøyer, fabrikasjon av stålkonstruksjoner og industriutstyr, reparasjon av anlegg, ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise), rådgivning, konsultasjoner og assistanse, designingeniørvirksomhet og konstruksjonstegning, og prosjektledelse; prokuratjenester for andre, relatert til ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise), rådgivning, konsultasjoner og assistanse; prokuratjenester for andre, relatert til design ingeniørvirksomhet og konstruksjonstegning; prokuratjenester for andre, relatert til anskaffelse av materialer, utstyr og produkter, på vegne av andre; prokuratjenester for andre, relatert til leasing og utleie av installasjoner og utstyr, akkvisisjon av materialer, utstyr og produkter, alt på vegne av andre; kjøp av tjenester relatert til levering av materialer, utstyr og produkter, alt på vegne av andre; prokuratjenester for andre, relatert til levering av materialer, utstyr og produkter på vegne av andre; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til det forannevnte. Egen drift og ledelse på vegne av andre av skip, rigger og flytende enheter, 13

14 registrerte varemerker nr 05/15 herunder tilveiebringe mannskap; Egen drift og ledelse på vegne av andre av lager; Egen drift og ledelse på vegne av verft; Egen drift og ledelse på vegne av andre av bulk håndtering; Egen drift og ledelse på vegne av andre kai, havn og forsyningsbase; Egen drift og ledelse på vegne av andre av logistikk og forsyningskjede; Ledelse av fortollingsbistand og fakturering; Ledelse av konsulent- og faktureringstjeneste; tilveiebringelse og ledelse av tilveiebringelse på vegne av andre av sveisere, kuttere, montører og lede skiftoppsett; takserings, verdsettelses og dispasjørtjeneste. Klasse 37 Byggevirksomhet; innhenting av rådgivnings- og konsulenttjenester i forbindelse med byggevirksomhet, fabrikasjon av offshore produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og spesialiserte fartøyer; reparasjon av offshore produksjonsmidler, borerigger, motordrevne lektere og spesialiserte fartøyer; innhenting av rådgivnings- og konsulenttjenester i forbindelse med skipsbygging, tørrdokking, flytende reparasjoner og reparasjoner under overfart, større modifiseringer og ombygginger av fartøyer; innhenting av rådgivnings- og konsulenttjenester i forbindelse med fabrikasjon av stålkonstruksjoner og industriutstyr og anlegg; innhenting av rådgivnings- og konsulenttjenester i forbindelse med skipsreparasjoner, installasjoner og vedlikehold, skipsbygging og fabrikasjon, og servicekontrakter relatert til dette; ingeniørtjenester vedrørende byggevirksomhet; leie og utleie av løfteapparater; luft, land og marine løfte og tungløftetjenester; drilling av olje- eller gassbrønner informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 39 Transportvirksomhet på land, sjø og luft; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; fremskaffelse av slepebåttjenester, bukserskipsfart og overflate og undersjøiske spesialskip; informasjon, rådgiving og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. Utleie av skip, rigger og flytende enheter; flytting av skip, rigger og flytende enheter; utleie av fly; utleie av cargo containere; utleie av kjøretøyer; utleie eller chartring av løft og tungløft skip, kraner og utsyr for luft og på sjø og land; transport- og materiellhåndteringsutstyr; utleie av lager; fraktspedisjon; arrangering av varetransport av varer over land, vann og luft; import-, eksport- og innenlands cargo handling; lagring; lagring av varer før og etter transport over land, vann og luft; havnetjenester; stuer, laste- og lossearbeider; informasjonstjenester i relasjon til flytting av last; skipsagentur tjenester; innsamling, transport, lagring og levering av avfall, drivstoff, drillvann og drikkevann; informasjon-, rådgivning- og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 42 Teknisk inspeksjons- og klassifikasjonstjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; geologisk forskning, leting og kartlegging; tjenester vedrørende underkontrakter; tjenester vedrørende ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) og byggevirksomhet; ingeniørdesign og konstruksjonstegning; utarbeidelse av tekniske tegninger og rapporter; oljeleting; kartlegging av oljefelt, administrasjonstjenester vedrørende ingeniørvirksomhetsprosjekter, leasing og utleie av installasjoner og utstyr; design og utvikling av data programvare og maskinvare; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smycka AB, Box 5142, SE KARLSTAD, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 6 Små gjenstander av metall (isenkramvarer); spenner av uedelt metall; nøkkelholdere av uedelt metall; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 14 Edle stener, perler og edle metaller samt imitasjoner derav; edle metaller og legeringer derav; dekorative nåler av edelmetall; ringer overtrukne med edelmetall; nøkkelringer av edelmetall [bijouteri]; smykker, klokker og ur; bijouterivarer; bijouterivarer av halvedelstener; halvedle bijouteriartikler; mansjettknapper og slipsklyper; slipsnåler; slipskjeder av edelmetall; cloissonné (smykker); dekorative artikler [pretiosa eller smykker] for personlig bruk; etuier tilpasset smykker; nåler for jakkeslag (smykker); uekte smykker; små smykkeskrin av edelmetall; dekorasjon for klær i form av smykker; dekorasjon for ørene i form av smykker; etuier for ur og klokker; armbånd for klokker; smykkearmbåndsur; hatteornamenter av edelmetall; kunstgjenstander av edelmetall; klokker av edelmetall; nøkkelpretiosa (charms) overtrukne med edelmetall. Klasse 18 Kredittkortfutteral av lær; kredittkortfutteral av lærimitasjon; portemoneer av edelmetall for vekslepenger; myntpunger, ikke av edelmetall; aftenvesker; ryggsekker; paraplyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BATE BOLIGBYGGELAG, Postboks 88 Sentrum, 4001 STAVANGER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Økonomisk planlegging; regnskaps- og forretningsførsel. Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; Boligformidling; bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning;utleie av leiligheter; meglerforretninger for fast eiendom. Klasse 37 Byggeledelse; byggevirksomhet; teknisk vedlikehold og rehabilitering av bygninger; installasjons- og reparasjonsvirksomhet vedrørende bygninger; vaktmestertjenester. Klasse 42 Teknologiske tjenester; planlegging og rådgivning vedrørende bygging. Klasse 45 Juridiske tjenester. 14

15 registrerte varemerker nr 05/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Qualitrol Company LLC, 1385 Fairport Road, US- NY14450 FAIRPORT, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Apparater for måling og overvåkning, nemlig målere, sensorer, nivåmålere, elektriske sensorer, gassensorer for måling av gasskonsentrasjon, væskenivåmålere, væskenivåsensorer, temperaturmålere, temperatursensorer, og intelligente transformatormonitorer (ITM), alle for bruk i overvåkningsutstyr for energiproduksjon og - distribusjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kunnskap er smakt Moestue Grape Selections AS, Hegdehausveien 31, 0352 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Frivannsliv Frivannsliv.no AS, Mjømnaveien, 5978 MJØMNA, Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ViewTecs WashTec Holding GmbH, Argonstrasse 7, DE AUGSBURG, Tyskland Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle formål, spesielt tørkemidler, midler til vannbehandling, flokkuleringsmidler, midler for luktkontroll, nøytraliseringsmidler for bruksvann, midler for forebygging eller redusering av skumdannelse, bløtgjørings- og avkalkningsmidler for væsker, spesielt for vann; midler for skumdannelse; frostvæsker, frostvæskeblandinger, tilsetningsmidler for beskyttelse mot frost; kjemiske frostbeskyttelsesmidler; Klasse 3 avisningsmidler. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler for rengjøring, polering samt til flekkfjerning og sliping; flytende rengjøringsmidler; såper; parfymevarer, eteriske oljer; parfymer; midler for polering av lakkerte flater, spesielt til bruk i mekaniske vaskeinstallasjoner for kjøretøyer; midler for fjerning av insekter, universal grovfilter, midler for rengjøring av felger, aktivt skum, renseskum, bilshampoo, såpepulver, felgrensemidler, rengjøringsmidler for haller og anlegg, voks spesielt til pleie av lakk, skumvoks, voks for understellsbehandling. Klasse 37 Installasjon, tilpasning, reparasjon og vedlikehold av installasjoner for bilvaskesystemer, samt installasjoner for rengjøring, polering og tørking av kjøretøyer, maskiner for vasking, rengjøring, polering og tørking av kjøretøyer; installasjon, montering, reparasjon og vedlikehold av installasjoner for vasking, desinfisering, sterilisering, transportering og behandling av spillvann og for lagring av vann; vasking, rengjøring, tørking og polering av kjøretøyer; vasking av kjøretøyer og betjening av bilvasksystemer; utleie av installasjoner for vasking, rengjøring, polering og tørking av kjøretøyer samt utleie av vaskeautomater for kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRIMAX Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 2 Pulverlakk for dekorativ og beskyttende overflatebehandling av produkter av metall, tre, MDF og plast. 15

16 registrerte varemerker nr 05/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MØLLERUNDALL Kaba MøllerUndall AS, Postboks 3634, 3007 DRAMMEN, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 6 Låskasser, låssylindere, skilt, hengelåser, nøkler, vridere, håndtak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LENSO Lenso Wheel Company Limited, 111/1, Moo.9, Wellgrow Industrial Estate,Bangwua Sub-District, Bangpakong District,, TH CHACHEONGSAO PROVINCE, Thailand Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 12 Bånd for hjulnav (bands for wheel hubs) og dekk laget av aluminiumslegering for motorkjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZYSTRENVA Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Decuti DC TECH AS, Rødmyrsvingen 88, 3735 SKIEN, Klasse 7 Sagblader [maskindel]. Sager [maskiner]. Håndboremaskiner, elektriske. Klasse 8 Håndredskaper til sliping. Knivsmedvarer. Hugg- og stikkvåpen. Høvler [håndredskap]. Knivblad [redskap]. Kniver. Sagblader [del av redskap]. Sager [redskap]. Skrutrekkere. Sliperedskaper. Slipeskiver. Slipesteiner. Smergelskiver. Spisshammer. Syler. Verktøy [manuelt drevne]. Vinkler [redskap]. Klasse 35 Salg av ovennevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANTI TV AS, Trondheimsveien 2, 0560 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FORENE AbbVie Inc, 1 North Waukegan Road, US-IL60064 NORTH CHICAGO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Inhaleringsmiddel for bedøvelse/narkose. 16

17 registrerte varemerker nr 05/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRANDIOSA Orkla Foods AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter og pizzatoppinger bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; ost. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; pizza, paier og piroger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wan Thai Foods Industry Co., Ltd., 2/4 Moo 14, Bangchan Industrial Estate, Serithai Road, TH MINBURI, BANKOK, Thailand Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, herunder svinekjøtt og oksekjøtt; fisk, herunder reker; fjærkre, herunder kylling og and; hermetiske, tørkede og kokte grønnsaker. Klasse 30 Nudler som kan tilberedes umiddelbart; nudler; krydder; måltider som kan tilberedes umiddelbart, herunder slike måltider bestående av nudler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALLY ANN AS, Postboks 6866 St. Olavsplass, 0130 OSLO, Klasse 16 Kort; notatblokker; arkivmapper, -permer, - bokser (kontorrekvisita); arkivmapper, -permer, -bokser (kontorrekvisita); kort; notatblokker. Klasse 18 Bager; handlenett; toalettmapper; lommebøker; bagasjemerker; bagasjemerker; bager; handlenett; lommebøker; toalettmapper. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere. skohorn; husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); skohorn. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Forkle [bekledning] Klasse 28 Juledekorasjoner unntatt lys og konfektyrer; juletrepynt. Klasse 30 Kaffe (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PM Retail AS, Kartverksveien 6, 3511 HØNEFOSS, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og 17

18 registrerte varemerker nr 05/15 parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; vesker, håndvesker, bagger. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av varer i klassene 3, 14, 16, 18 og 25; forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; franchise tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRIIVII FRIIVII AS, Bueråsen 36, 3234 SANDEFJORD, ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Kristian Augusts gate 7 B, 0164 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; programvare for tilrettelegging av frivillig arbeid, nevnte programvare muliggjør opplastning, nedlasting, sending, fremvisning, avbilding, inndeling, deling, samhandling eller på annen måte å fremskaffe elektronisk media eller informasjon over internett eller andre kommunikasjonsnettverk; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av prosjekter; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. ; bistand ved forretningsledelse; datasøk i datafiler, for andre ; drift og administrasjon av medlemskap for frivillige organisasjoner, idrettslag og klubber; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forretningsledelse for sportsutøvere; innsamling av informasjon for bruk i databaser; kommersielle formidlingstjenester; online annonsering på datanettverk; oppdatering og vedlikehold av data i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; økonomiske beregninger. Klasse 36 Elektronisk pengeoverføring; finansiell sponsorvirksomhet; finansrådgivning; formidling av sponsormidler, økonomisk støtte og betalinger til frivillige organisasjoner, idrettslag og klubber; forsikringsinformasjon; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; innsamlingsbyråer; rådgivning i finansielle spørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål; veldedighetsinnsamlinger. (554) Merket er et tre-dimensjonal Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, GB-CV34LF WHITLEY, COVENTRY, WARWICKSHIRE, Storbritannia Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Kjøretøyer Klasse 28 Spill og leketøy; leker; lekekjøretøy; modeller av kjøretøyer; modellbyggesett (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (554) Merket er et tre-dimensjonal Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, GB-CV34LF WHITLEY, COVENTRY, WARWICKSHIRE, Storbritannia Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Kjøretøyer Klasse 28 Spill og leketøy; leker; lekekjøretøy; modeller av kjøretøyer; modellbyggesett 18

19 registrerte varemerker nr 05/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HC-110 Fenix Outdoor AB, Box 209, SE ÖRNSKÖLDSVIK, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Bekledningsartikler til friluftsliv, herunder slitesterke og vindtette jakker, anorakker, bukser og skjorter; fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smartlakk Dal Auto Bilberging AS, Vognveien 2, 2072 DAL, Klasse 12 Biler; bildekk; støtdempere for biler; bremseklosser for biler. Klasse 37 Restaurasjon og reparasjon av kjøretøy, herunder bilvask og polering. Klasse 40 Bearbeidelse av metall ved mekaniske og kjemiske prosesser for tredjepart. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Spirits International B.V., 3, rue du Fort Rheinsheim, LU-2419 LUXEMBOURG, Luxembourg Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vodka; brennevinsdrikker; smakstilsatt vodka; vodkabaserte drinker og cocktailer med vodka. Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 77/761, , US, 77/761, , WO, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen USB Implementers Forum, Inc., 3855 SW 153rd Drive, US-OR97006 BEAVERTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 USB-kompatible datamaskiner og elektroniske anordninger, nemlig datamaskiner og computer hardware, fjernsynsapparater, flatpanelskjermer, dekoderbokser for tv-apparater, konsoller til dataspill, computer periferiutstyr; USB-kompatibelt elektronisk konsumentutstyr, nemlig kameraer, videokameraer, lyd- og videoopptakere og -spillere, MP3-spillere, CDspillere, DVD-spillere, mobiltelefoner, personlige digitale assistenter; USB-kompatible GPS-systemer bestående av datamaskiner, computer software, transmittere, mottakere, og nettgrensesnittsanordninger; og USB-kompatible elektroniske måle- og testinstrumenter for design og utprøving av funksjoner, kompatibilitet, driftskompatibilitet, funksjonalitet, samsvar og overensstemmelse med industristandarder av de forannevnte anordninger, USB-kompatible komponenter og systemer; USB-kompatible datakabler og konnektorer; computer software spesielt designet for å kontrollere driften av USB-kompatible vertsmaskiner og anordninger og for bruk ved driften av alt det foregående; USB-kompatibel computer software for testing av funksjoner, kompatibilitet, driftskompatibilitet, funksjonalitet, samsvar og overensstemmelse med industristandarder hos datamaskiner, elektronikk og telekommunikasjonsprodukter. Klasse 42 Design og testing av USB-kompatible produkter for tredje part, nemlig USB-kompatible datamaskiner, elektronikk og telekommunikasjonsprodukter. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. 19

20 registrerte varemerker nr 05/15 Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en delvis omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JP, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nitto Denko Corp, 1-2, Shimohozumi 1-chome, JP IBARAKI-SHI, OSAKA, Japan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 17 Plastfolie for drivhus og planteskoler; plastdekker for landbruksformål; isolasjonsbånd; elektriske isolasjonsmaterialer; pakninger; vanntette, lufttette, lydtette og isolerende pakningsmaterialer for husholdningsapparater; vanntette, lufttette, lydtette og isolerende pakningsmaterialer for biler; vanntette bånd for bygninger; sklisikre, selvklebende bånd for trapper og skråplan. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/327,905 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ACCUPOWER Trijicon, Inc., Shafer Avenue, US-MI48393 WIXOM, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Sikter for rifler; optiske våpensikter; optiske linsesikter; teleskopsikter; våpensikter, herunder optiske linsesikter og teleskopsikter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/164,722 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TARGETEXPRESS Target Brands Inc, 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, US- MN55403 MINNEAPOLIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Detaljhandelstjenester og online detaljhandelstjenester med et bredt utvalg av forbruksvarer, nemlig klær og tilbehør, bager, vesker, håndvesker, sko, smykker og juvelervarer, håraccessorier, solbriller, klokker, ur, helse- og skjønnhetsfremmende midler, kosmetikk, parfyme, kremer, farmasøytiske preparater, reseptbelagte medisiner, reseptfrie medisiner, optiske artikler, bakervarer, mat og drikke, brennevin, plater, bånd, kompaktdisker (CD), bøker, magasiner, møbler, ryer, tepper, belysning, trær, planter, blomster, leketøy, idretts- og sportsartikler, hobby- og håndverksartikler og - utstyr, dekk, batterier, olje, frostvæske, tilbehør for kjøretøyer, deler og utstyr til vedlikehold og reparasjon av biler, sengeutstyr, sengetøy, gardiner, manufakturvarer, kameraer, kalkulatorer, telefoner, datahardware, datasoftware, tilbehør for datamaskiner, sykler, tilbehør for sykler, utstyr og artikler for kjæledyr, gaveartikler, husholdningsartikler, dekketøy, radioer, fjernsyn, lydutstyr, videoopptakere, videobånd, videospill, DVD-plater, DVD-spillere, verktøy, isenkramvarer, fiskeutstyr, båtutstyr, campingutstyr, jaktutstyr, hageutstyr og -artikler, papirvarer og skrivesaker, kontor- og skolemateriell, elektriske apparater, kjøkkentilbehør og -artikler, kjøkkenmaskiner og -redskaper, tilbehør og artikler til rengjøring av hus, stearin- og vokslys, verktøy, utstyr og artikler til vedlikehold og reparasjon av elektriske og sanitære anlegg, billedrammer, speil, juletrær, juleornamenter og -pynt, julelys og tilbehør hertil; detaljhandelstjenester innen farmasi; detaljkolonialhandelstjenester; detaljhandelstjenester innen bakeri; detaljhandelstjenester innen delikatesseforetninger; detaljhandelstjenester innen optikk, nemlig, detaljhandels tjenester i forbindelse med utdeling av linser; detaljhandelstjenester innen vin- og brennevinsbutikk; online detaljhandelstjenester innen farmasi; online detaljkolonialhandelstjenester; online detaljhandelstjenester innen bakeri; online detaljhandeltsjenester innen delikatesseforetninger; online detaljhandelstjenester innen optikk, nemlig, detaljhandelstjenester i forbindelse med utdeling av linser; online detaljhandelstjenester innen vin- og brennevinsbutikk. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer