nr 52/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 52/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Merkeordningen beskyttede betegnelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 52/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GREEN BEANS M JAVA MONSTER Monster Energy Company, 550 Monica Circle, Suite 201, US-CA92880 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Ernæringssupplementer. Klasse 30 Drikkeklar kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker; drikkeklar smakstilsatt kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen vindusrammer, reisverk for bygninger, ikke av metall; siloer, sjalusier, skillevegger, spuntplanker, ikke av metall; tak, takbekledninger, taklekter, takrenner, takspon, takstolper, ikke av metall; trapper, trappetrinn, trinn, ikke av metall; vanger (deler til trapper), indre og ytre veggkledninger for bygging, ikke av metall; vinduer, vindusrammer, vindusskodder, deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse 37 Utførelse av grunnarbeider; byggeledelse; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsog vedlikeholdstjenester vedrørende boliger; eiendomsutvikling i form av rehabilitering eller oppføring av nye bygg; utbygging av fast eiendom; rengjørings- og vedlikeholdstjenester; byggeledelse; montering og demontering av transportable bygninger; riving av bygninger; vaktmestertjenester tilhørende i denne klassen. Klasse 42 Vitenskapelig og industriell forskning; arkitekttjenester; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; industrielt design; mekanisk forskning; ingeniørvirksomhet; oppmåling; tekniske konsultasjoner, teknisk konsultasjonsvirksomhet; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier; forskningstjenester relatert til boligeller forretningseiendommer; arkitektur- og bygningsdesigntjenester; klargjøring av rapporter relatert til forretnings- eller boligeiendommer; planlegging og design av eiendomsutvikling; ingeniørtjenester relatert til eiendom; inspeksjon av bygninger; landskapsarkitekter og interiørdesigntjenester; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. MYBOX AS, Luramyrveien 25B, 4313 SANDNES, Klasse 6 Konstruksjoner av metall [bygninger]; rammer av metall for bygging; rammeverk for bygninger, av metall; reisverk for bygninger, av metall; stålkonstruksjoner; transportable bygninger av metall. Klasse 19 Bygge- og bygningsmaterialer (ikke av metall); transportable hus (ikke av metall), støtter og avstivningsbjelker, ikke av metall; byggematerialer, byggepanel, ikke av metall; konstruksjoner, bygninger, transportable bygninger, bygningsbekledninger, rammer for drivhus, ikke av metall; påler, fortøyningspåler, gesimser og gesimslister, gjerder, gjerder for graver, ikke av metall; gratsperrer for tak; plakatsøyler, planker, porter, profillister, rammer, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MADE TO GAME Nvidia Corp, 2701 San Tomas Expressway, US- CA95050 SANTA CLARA, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Datamaskinvare; datamaskinvare, nemlig, integrerte kretser, halvledere og datachipsett; dataprogramvare for visning av digitale media; håndholdt underholdningsenhet, nemlig, bærbare digitale lyd-, video- og multimediaspillere, sendere og mottakere for bruk med tekst, lyd, video, bilder, stillbilder og filmer, grafikk, dataspill, videospill, signaler, meldinger, multimediafiler, og andre digitale data, og for å få tilgang til globale data -og kommunikasjonsnettverk; mobile underholdningsenheter, nemlig, bærbare digitale lyd, video og multimediaspillere, sendere og mottakere for bruk med tekst, lyd, video, bilder, stillbilder og filmer, grafikk, dataspill, videospill, 3

4 registrerte varemerker nr 52/14 signaler, meldinger, multimediafiler, og andre digitale data, og for å få tilgang til globale data -og kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for administrasjon, lagring og nettverksadministrasjon av digitale media, og forbedring av grafikk- og videodisplay; innretninger for streaming av elektroniske spill; høyytelsesdatamaskinvare med spesialiserte egenskaper for forsterket evne for å spille spill; elektronisk-, data-, interaktiv- og videospillprogramvare; mobile digitale databehandlingsinnretninger, nemlig, bærbare digitale lyd, video og multimediaspillere, sendere og mottakere for bruk med tekst, lyd, video, bilder, stillbilder og filmer, grafikk, dataspill, videospill, signaler, meldinger, multimediafiler, og andre digitale data, og for å få tilgang til globale data -og kommunikasjonsnettverk; håndholdte elektroniske innretninger, nemlig, bærbare digitale lyd, video og multimediaspillere, sendere og mottakere for bruk med tekst, lyd, video, bilder, stillbilder og filmer, grafikk, dataspill, videospill, signaler, meldinger, multimediafiler, og andre digitale data, og for å få tilgang til globale data -og kommunikasjonsnettverk; elektroniske publikasjoner innspilt på datamedier, i form av bøker, manualer, magasiner, elektroniske magasiner og nyhetsbrev med informasjon vedrørende elektroniske spillinnretninger og elektroniske spill; programvare for spilling og lagring av elektroniske data; dataspillprogramvare; programvare for elektroniske spill; videospillprogramvare; audio og videoreceivere; digitale audio og videospillere; elektroniske spillmaskiner for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; elektroniske displayskjermer; flatskjermer; LCD skjermer; data, video- og berøringsskjerm monitorer; dataskjermer; projeksjonsskjermer; videoskjermer; integrerte kretser; grafikkbehandlingsenheter (GPU-er); dataservere; servere for digitale media; nettverksservere; innretninger for streaming av digitale media; dataprogramvare for å øke datamaskiners ytelse, for drift av integrerte kretser, halvledere, datachipsett og mikroprosessorer, og for spillformål; datagrafikkprogramvare for; nedlastbar datagrafikk; nedlastbar datagrafikkprogramvare med utviklingsverktøy for avansert grafikkbehandling, for styring og implementering av virtuelle skrivebordsinfrastrukturer, for virtuelle skrivebord og applikasjoner, og for virtualiseringsteknologiprogramvare; datamaskinvare og dataprogramvare for profesjonelle designere, ingeniører og forskere for avansert grafikkbehandling og visuell databehandling; datamaskinvare og dataprogramvare for profesjonelle designere, ingeniører og forskere for avansert grafikkbehandling og visuell databehandling solgt som en integrert komponent i datamaskiner; integrerte kretskomponenter for grafikk og videosystemer, nemlig, multimedia-akseleratorer, grafikkakseleratorer og perifere enheter; og dataprogramvare for drift og administrasjon av de nevnte integrerte kretskomponenter. Klasse 28 Håndholdte enheter for å spille elektroniske-, data-, interaktive og videospill; elektroniske videospillmaskiner annet enn slike tilpasset bruk med en ekstern skjerm eller monitor for mottak, lagring og sending av tekst, grafikk og multimediainnhold; spillinnretninger; mobile spillinnretninger; mobile bærbare spillinnretninger. Klasse 38 Streaming av digitalt medieinnhold for andre på Internett; streaming av elektroniske spill på Internett; streaming av audio, video og visuelt materiale til mobile digitale databehandlingsinnretning; via Internett; digital streaming av elektroniske spill via Internett; tilveiebringelse av brukertilgang til digitalt innhold, nemlig, tekst, audio, video, bilder, stillbilder og filmer, grafikk, dataspill, videospill, signaler, meldinger, multimediefiler, og andre digitale data i et datanettverk. Klasse 41 Underholdningstjenester, nemlig, tilveiebringelse av elektroniske spill online; underholdningstjenester, nemlig online video -og elektroniske spill tilveiebrakt via en Internett webside portal; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare interaktive flerspiller data- og videospill som kan aksesseres og spilles over datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av underholdningsinformasjon relatert til videospill og dataspill; tilveiebringelse av online nyheter, informasjon og spillstrategier, samtlige relatert til elektroniske-, data-, og videospill; elektroniske publikasjoner i form av nyhetsbrev levert med elektronisk post med informasjon om elektronikk, programvareprogrammering og dataspill; tilveiebringelse av opplæring på messer og på datamaskin- og maskinvarekonferanser innen området for elektronikk og tilveiebringe kursmateriale i tilknytning til dette; underholdningstjenester, nemlig, tilveiebringelse av dataspill online via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av informasjonskommentarer og artikler innen området for dataspill, samtlige online via et globalt datanettverk. Klasse 42 Tekniske supporttjenester, nemlig feilsøking i form av diagnostisering av datamaskinvare og programvareproblemer; feilsøking i form av diagnostisering av problemer med forbrukerelektronikk; plattform som en tjeneste (PaaS) med dataprogramvareplattformer for nedlastning, lagring, visning, spilling og samhandling med digitalt innhold, data-, og videospill- og dataprogramvareapplikasjoner; konsulenttjenester innen området for spillteknologi og grafikkprogramvare; dataprogrammeringstjenester for kunder som muliggjør kundenes digitale og håndholdte enheter å laste ned og benytte spill og underholdningsrelatert innhold; programvare som en tjeneste, nemlig å tilveiebringe en kundeserviceprogramvareplattform for å muliggjøre samhandling mellom kunder og servicerepresentanter for å løse produktproblemer; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for forbedring av datamaskiners ytelse, for drift av integrerte kretser, halvledere, datachipsett og mikroprosessorer, og for spillformål; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for datagrafikk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikkenedlastbar elektronisk spillprogramvare; plattform som en tjeneste (PaaS) med dataprogramvareplattformer for elektroniske spill og grafikkdesign; tilveiebringelse av virtuelle datasystemer og virtuelle datamiljøer gjennom nettsky; tilveiebringelse av nettskytjenester med programvare for bruk til applikasjonsutvikling innen underholdning, sosial, økonomisk, forretningssamarbeid, spill og integrering av private og offentlige datamiljøer via nettsky; nettsky med programvare for bruk til å være vert for, drifte, utvikle og vedlikeholde applikasjoner, programvare og nettsteder for administrasjon og styring og implementering av virtuelle skrivebordsinfrastrukturer, for virituelle skrivebord og applikasjoner, for virtualiseringsteknologiprogramvare, og fjernstyring og leveringstjenester av sanntidsdata til datamaskiner, håndholdte datamaskiner, og mobile elektroniske enheter; datatjenester, nemlig vertstjeneste for nettsky; tilveiebringelse av virtuelle datasystemer, grafikkbehandlingsenheter (GPU-er), og virtuelle datamiljøer gjennom nettsky; design av datamaskinvare, dataprogramvare og periferiutstyr for andre. 4

5 registrerte varemerker nr 52/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HALVARSSONS Jofama AB, Västra Industrigatan 16, SE MALUNG, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Beskyttelse- og sikkerhetsutstyr [ikke sportsartikler], herunder klær, hansker, hodeplagg/beskyttelseshjelmer og fottøy til bruk mot ulykker eller skader, beskyttelseshjelmer for motosyklister. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; skinn; dyreskinn; vesker; ryggsekker. Klasse 25 Klær; hodeplagg; fottøy; motorsykkelklær; jakker; skinnjakker; bukser; skinnbukser; skinndress; arbeidsklær/overall; undertøy; regntøy; skjorter; caps/luer; hetter; finlandshetter (balaklava); halstørkler; kraver; hansker; motosykkelhansker; støvler; motorsykkelstøvler; strømper; belter av tekstil; belter av lær; belter med glidelås; bukseseler. Klasse 28 Beskyttelsesanordninger for sport, herunder ryggbeskyttere; brystbeskyttere; knebeskyttere; albubeskyttere; skulderbeskyttere; benskinnebeskyttere; beskyttelsesputer for sportsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jofama AB, Västra Industrigatan 16, SE MALUNG, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Beskyttelse- og sikkerhetsutstyr [ikke sportsartikler], herunder klær, hansker, hodeplagg/beskyttelseshjelmer og fottøy til bruk mot ulykker eller skader, beskyttelseshjelmer for motosyklister. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; skinn; dyreskinn; vesker; ryggsekker. Klasse 25 Klær; hodeplagg; fottøy; motorsykkelklær; jakker; skinnjakker; bukser; skinnbukser; skinndress; arbeidsklær/overall; undertøy; regntøy; skjorter; caps/luer; hetter; finlandshetter (balaklava); halstørkler; kraver; hansker; motosykkelhansker; støvler; motorsykkelstøvler; strømper; belter av tekstil; belter av lær; belter med glidelås; bukseseler. Klasse 28 Beskyttelsesanordninger for sport, herunder ryggbeskyttere; brystbeskyttere; knebeskyttere; albubeskyttere; skulderbeskyttere; benskinnebeskyttere; beskyttelsesputer for sportsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hove Tri Viviana HIIS, Havoddveien 21, 4823 NEDENES, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jofama AB, Västra Industrigatan 16, SE MALUNG, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Beskyttelse- og sikkerhetsutstyr [ikke sportsartikler], herunder klær, hansker, hodeplagg/beskyttelseshjelmer og fottøy til bruk mot ulykker eller skader, beskyttelseshjelmer for motosyklister. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; skinn; dyreskinn; vesker; ryggsekker. Klasse 25 Klær; hodeplagg; fottøy; motorsykkelklær; jakker; skinnjakker; bukser; skinnbukser; skinndress; arbeidsklær/overall; undertøy; regntøy; skjorter; caps/luer; hetter; finlandshetter (balaklava); halstørkler; kraver; hansker; motosykkelhansker; støvler; motorsykkelstøvler; strømper; belter av tekstil; belter av lær; belter med glidelås; bukseseler. Klasse 28 Beskyttelsesanordninger for sport, herunder ryggbeskyttere; brystbeskyttere; knebeskyttere; albubeskyttere; skulderbeskyttere; benskinnebeskyttere; beskyttelsesputer for sportsformål. 5

6 registrerte varemerker nr 52/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen brønnintervensjon og installering av produksjonsutstyr. Klasse 42 Vitenskapelig og industriell forskning; faglige og tekniske konsultasjoner; ingeniørvirksomhet; dataprogrammering, teknisk konsulentvirksomhet. Jofama AB, Västra Industrigatan 16, SE MALUNG, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Beskyttelse- og sikkerhetsutstyr [ikke sportsartikler], herunder klær, hansker, hodeplagg/beskyttelseshjelmer og fottøy til bruk mot ulykker eller skader, beskyttelseshjelmer for motosyklister. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner; skinn; dyreskinn; vesker; ryggsekker. Klasse 25 Klær; hodeplagg; fottøy; motorsykkelklær; jakker; skinnjakker; bukser; skinnbukser; skinndress; arbeidsklær/overall; undertøy; regntøy; skjorter; caps/luer; hetter; finlandshetter (balaklava); halstørkler; kraver; hansker; motosykkelhansker; støvler; motorsykkelstøvler; strømper; belter av tekstil; belter av lær; belter med glidelås; bukseseler. Klasse 28 Beskyttelsesanordninger for sport, herunder ryggbeskyttere; brystbeskyttere; knebeskyttere; albubeskyttere; skulderbeskyttere; benskinnebeskyttere; beskyttelsesputer for sportsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKOFS OFFSHORE AS, Postboks 244 Skøyen, 0277 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 7 Oljeserviceskip og -rigger; borerigger; olje-og gassplattformer; boreskip; deler og komponenter for de forannevnte varer. Klasse 9 Apparater og instrumenter for inspeksjon, testing og overvåking av boreutstyr, borehull funksjoner, trykk, væsker og gass; apparater og instrumenter for inspeksjon, testing og overvåking av utstyr for behandling av olje og gass. Klasse 37 Flytende olje-og gassproduksjon, herunder (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IMAGICADEMY Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, US-CA91521 BURBANK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; digitale applikasjoner; undervisningsmateriell, nemlig digitale applikasjoner; software for online virtuelle verdener (online interaktiv underholdning). Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, nemlig klokker, smykker, smykkeskrin, smykkeetui, nøkkelringer av edelt metall, mynter, armbåndsur, klokkelenker; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 15 Musikkinstrumenter. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig bøker, adressebøker, almanakker, avtalebøker, trykket kunst, utstyr for maling av kunst, autografbøker, babybøker, baseballkort, bokbindere, bokender, bokmerker, bøker, magasiner, nyhetsbrev og tidsskrift omhandlende historier, spill og aktiviteter for barn, klistremerker til støtfanger, kalendere, tegneserier, julekort, aktivitetsbøker for barn, bordskånere laget av papir, myntalbum, fargebøker, trykket materiale, publikasjoner, trykket fargeleggingssider for barn, tegneserier, tegneseriebøker, kupongbøker, klistremerker, dekorativ oppsatser eller borddekorasjoner laget av papir, dagbøker, tegnelinjaler, konvolutter, flashkort, gavekort, gavepapir, globuser, takkekort, gjestebøker, tidsskrifter av allmenn interesse, kart, notisblokker, nyhetsbrev og trykket tidsskrift, inneholdende historier, spill og aktiviteter for barn, aviser, notatpapir, notatbøker, notatbokspapir, malerier, papirflagg, kakedekorasjoner laget av papir, partydekorasjoner laget av papir, papirservietter, partyposer laget av papir, papirvekter, rosetter til gaveinnpakning laget av papir, papirvimpler, spisebrikker laget av papir, penn eller blyantholdere, bokser og etuier for penner og blyanter, fotografialbum, fotografier, bildegraveringer, bildetrykk, bildebøker, portretter, postkort, plakater, trykket gevinster/priser (awards), trykket sertifikater, trykket invitasjoner, trykket menyer, oppskriftsbøker, scorekort, frimerkealbum, klistremerker, byttekort, og skrivepapir; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 6

7 registrerte varemerker nr 52/14 papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bøker; arbeidsbøker; undervisningsmateriale, nemlig bøker og arbeidsbøker. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig bagger, ryggsekker, ringekortbeholdere, myntvesker, rumpetasker, nøkkelbeholdere, nøkkelringer, reisebagger, baggasjetags, lommebøker og seddelbøker; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leketøy og spill til bruk i utdanning; undervisningsmateriell, nemlig leker og spill. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringe virtuelle verdener online; tilveiebringe virtuelle verdener online (online interaktiv underholdning); utdannelsesvirksomhet ved bruk av digitale applikasjoner og online virtuelle verdener (online interaktiv underholdning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKASTOR Akastor AS, Postboks 124, 1325 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; oljerigger av metall; olje og gass prosessutstyr av metall; metallrør; rørdeler av metall; brønnrør; brønnrammer av metall; rørsystemer; manifoldstrukturer; armerings-materialer av metall for rør; koblinger av metall; koblingsdeler; klem konnektorer; koblingssystemer av metall; borestrenger av metall; borestrengstromler av metall; tromler av metall; løpeblokker av metall; master av metall; boremaster av metall; dødvaierfester av metall; boredekk av metall; slamspann av metall; teleskopisk mousehole; rørstativer; borerør; borestigerør; utblåsningssikringer; forgreiningsrør, samlestokkrør; sentreringsplattformer. Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); anordninger for transport, distribusjon, styring og kontroll av væsker; ventilinstallasjoner; ventilblokker; innretninger for installasjon av brønnboringsutstyr; anordninger, innretninger for kontroll, testing og overvåking av brønnboringsutstyr, brønnhullsfunksjoner, trykk, væsker, gass;boretårn; boremaster med maskinelle deler; boredekkmaskiner; hydraulikkmaskiner og hydraulikkverktøy; vinsjer; heisverk for borerigger; heisespill; toppdrevne rotasjonsmaskiner; maskiner for håndtering av borerør og boreutstyr; maskiner for sammensetting, montering og demontering av borerør Klasse 8 Klasse 9 og boreutstyr; klemmemaskiner; slamspann med maskindrevne forlengelsesarmer; drivverk og drivverksmaskiner; heisekraner; kraner; brokraner; maskinelle gripebrett; hydrauliske gripebrett; rørdekk rørhåndteringsmaskiner; maskinelt rørtransportbånd; borestrengkompensatorer; løftekompensatorer; borekompensatorer; strekkmaskiner og stigerørstrekkmaskiner; utblåsningssikringsmaskiner; boreslamsmaskiner og borevæskemaskiner; slampumper; slammiksere og slambehandlingsmaskiner; hydrauliske rotasjonsbord; rørheiser; automatkiler; roboter; maskiner, anordninger og innretninger for gasskondisjonering, MEG (monoethylene glycol) fanging, MEG (monoethylene glycol) gjenvinning, sulfat fjerning, VOC (volatile organic compounds/flyktige organiske forbindelser) gjenvinning og også sandhåndtering. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne). Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; apparater og instrumenter for inspeksjon, testing og overvåkning av boreutstyr og olje- og gassforedlingsutstyr, borehullfunksjoner, trykk, væsker, gass. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; apparater og innretninger for separering, filtrering og rensing av gasser, væsker og tørrstoffer; separatorer; oljerensende installasjoner; flammetårn til bruk i oljeraffinerier og i olje- og gassindustrien; apparater og innretninger for bearbeiding av olje- og gass. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; oljefelt servicebåter. Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet relatert til brønnboring; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet relatert til subseainstallasjoner; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av utstyr, maskiner, systemer og innretninger brukt til brønnoperasjoner; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av prosessutstyr for behandling av olje, gass, vann, partikler og tørrstoffer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet relatert til raffinering og behandling av olje og gass; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av separatorer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av utstyr, maskiner, systemer og innretninger brukt til gasskondisjonering, MEG (monoethylene glycol) fanging, MEG (monoethylene glycol) gjenvinning, sulfat fjerning, VOC (volatile organic compounds/flyktige organiske forbindelser) gjenvinning og også sandhåndtering; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av dypvanns boreteknologiutstyr; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av komplette borerigger; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av uedle metaller og legeringer av disse; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av bygningskonstruksjoner av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av transportable hus av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av materialer av metall for 7

8 registrerte varemerker nr 52/14 jernbanespor; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av produkter av malmer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av oljerigger av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av olje og gass prosessutstyr av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av metallrør, rørdeler av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av brønnrør; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av brønnrammer av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av rørsystemer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av manifoldstrukturer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av armerings-materialer av metall for rør; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av koblinger av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av koblingsdeler; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av klem konnektorer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av koblingssystemer av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av anordninger for transport, distribusjon, styring og kontroll av væsker; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av ventilinstallasjoner, ventilblokker; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av brønnboringsutstyr; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av anordninger, innretninger og systemer for kontroll, testing og overvåking av brønnboringsutstyr, brønnhullsfunksjoner, trykk, væsker, gass; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av borestrengstromler, tromler, løpeblokker, master, boremaster, dødvaierfester, boredekk, slamspann, teleskopiske mousehole, rørstativer, borerør, borestigerør, forgreiningsrør, samlestokkrør; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av utblåsningssikringer og sentreringsplattformer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av boretårn, boremaster med maskinelle deler, boredekkmaskiner, hydraulikkmaskiner og hydraulikkverktøy, vinsjer, heisverk for borerigger, heisespill, toppdrevne rotasjonsmaskiner, maskiner for håndtering av borerør og boreutstyr, maskiner for sammensetting, montering og demontering av borerør og boreutstyr, klemmemaskiner, slamspann med maskindrevne forlengelsesarmer, drivverk og drivverksmaskiner, heisekraner, kraner, brokraner, maskinelle gripebrett, hydrauliske gripebrett, rørdekk rørhåndteringsmaskiner, maskinelt rørtarnsportbånd, borestrengkompensatorer, løftekompensatorer, borekompensatorer, strekkmaskiner og stigerørstrekkmaskiner, utblåsningssikringsmaskiner, boreslamsmaskiner og borevæskemaskiner, slampumper; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av slammiksere og slambehandlingsmaskiner, hydrauliske rotasjonsbord og rørheiser, automatkiler og roboter. Klasse 40 Bearbeiding av olje og gass; oljeraffinering; behandling av gass; kondensering av gasser (gjøre flytende); bearbeiding av olje- og gassfelt; bearbeiding av materialer til bruk ved brønnboring, brønnoperasjoner og boreoperasjoner. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNIKIA AS, Bleikerveien 17, 1387 ASKER, Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; pledd, tepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Akastor AS, Postboks 124, 1325 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; oljerigger av metall; olje og gass prosessutstyr av metall; metallrør; rørdeler av metall; brønnrør; brønnrammer av metall; rørsystemer; manifoldstrukturer; armerings-materialer av metall for 8

9 registrerte varemerker nr 52/14 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 rør; koblinger av metall; koblingsdeler; klem konnektorer; koblingssystemer av metall; borestrenger av metall; borestrengstromler av metall; tromler av metall; løpeblokker av metall; master av metall; boremaster av metall; dødvaierfester av metall; boredekk av metall; slamspann av metall; teleskopisk mousehole; rørstativer; borerør; borestigerør; utblåsningssikringer; forgreiningsrør, samlestokkrør; sentreringsplattformer. Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); anordninger for transport, distribusjon, styring og kontroll av væsker; ventilinstallasjoner; ventilblokker; innretninger for installasjon av brønnboringsutstyr; anordninger, innretninger for kontroll, testing og overvåking av brønnboringsutstyr, brønnhullsfunksjoner, trykk, væsker, gass;boretårn; boremaster med maskinelle deler; boredekkmaskiner; hydraulikkmaskiner og hydraulikkverktøy; vinsjer; heisverk for borerigger; heisespill; toppdrevne rotasjonsmaskiner; maskiner for håndtering av borerør og boreutstyr; maskiner for sammensetting, montering og demontering av borerør og boreutstyr; klemmemaskiner; slamspann med maskindrevne forlengelsesarmer; drivverk og drivverksmaskiner; heisekraner; kraner; brokraner; maskinelle gripebrett; hydrauliske gripebrett; rørdekk rørhåndteringsmaskiner; maskinelt rørtransportbånd; borestrengkompensatorer; løftekompensatorer; borekompensatorer; strekkmaskiner og stigerørstrekkmaskiner; utblåsningssikringsmaskiner; boreslamsmaskiner og borevæskemaskiner; slampumper; slammiksere og slambehandlingsmaskiner; hydrauliske rotasjonsbord; rørheiser; automatkiler; roboter; maskiner, anordninger og innretninger for gasskondisjonering, MEG (monoethylene glycol) fanging, MEG (monoethylene glycol) gjenvinning, sulfat fjerning, VOC (volatile organic compounds/flyktige organiske forbindelser) gjenvinning og også sandhåndtering. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne). Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; apparater og instrumenter for inspeksjon, testing og overvåkning av boreutstyr og olje- og gassforedlingsutstyr, borehullfunksjoner, trykk, væsker, gass. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; apparater og innretninger for separering, filtrering og rensing av gasser, væsker og tørrstoffer; separatorer; oljerensende installasjoner; flammetårn til bruk i oljeraffinerier og i olje- og gassindustrien; apparater og innretninger for bearbeiding av olje- og gass. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; oljefelt servicebåter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet relatert til brønnboring; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet relatert til subseainstallasjoner; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av utstyr, maskiner, systemer og innretninger brukt til brønnoperasjoner; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av prosessutstyr for behandling av olje, gass, vann, partikler og tørrstoffer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet relatert til raffinering og behandling av olje og gass; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av separatorer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av utstyr, maskiner, systemer og innretninger brukt til gasskondisjonering, MEG (monoethylene glycol) fanging, MEG (monoethylene glycol) gjenvinning, sulfat fjerning, VOC (volatile organic compounds/flyktige organiske forbindelser) gjenvinning og også sandhåndtering; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av dypvanns boreteknologiutstyr; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av komplette borerigger; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av uedle metaller og legeringer av disse; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av bygningskonstruksjoner av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av transportable hus av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av materialer av metall for jernbanespor; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av produkter av malmer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av oljerigger av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av olje og gass prosessutstyr av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av metallrør, rørdeler av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av brønnrør; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av brønnrammer av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av rørsystemer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av manifoldstrukturer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av armerings-materialer av metall for rør; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av koblinger av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av koblingsdeler; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av klem konnektorer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av koblingssystemer av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av anordninger for transport, distribusjon, styring og kontroll av væsker; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av ventilinstallasjoner, ventilblokker; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av brønnboringsutstyr; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og 9

10 registrerte varemerker nr 52/14 reparasjonsvirksomhet av anordninger, innretninger og systemer for kontroll, testing og overvåking av brønnboringsutstyr, brønnhullsfunksjoner, trykk, væsker, gass; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av borestrengstromler, tromler, løpeblokker, master, boremaster, dødvaierfester, boredekk, slamspann, teleskopiske mousehole, rørstativer, borerør, borestigerør, forgreiningsrør, samlestokkrør; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av utblåsningssikringer og sentreringsplattformer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av boretårn, boremaster med maskinelle deler, boredekkmaskiner, hydraulikkmaskiner og hydraulikkverktøy, vinsjer, heisverk for borerigger, heisespill, toppdrevne rotasjonsmaskiner, maskiner for håndtering av borerør og boreutstyr, maskiner for sammensetting, montering og demontering av borerør og boreutstyr, klemmemaskiner, slamspann med maskindrevne forlengelsesarmer, drivverk og drivverksmaskiner, heisekraner, kraner, brokraner, maskinelle gripebrett, hydrauliske gripebrett, rørdekk rørhåndteringsmaskiner, maskinelt rørtarnsportbånd, borestrengkompensatorer, løftekompensatorer, borekompensatorer, strekkmaskiner og stigerørstrekkmaskiner, utblåsningssikringsmaskiner, boreslamsmaskiner og borevæskemaskiner, slampumper; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av slammiksere og slambehandlingsmaskiner, hydrauliske rotasjonsbord og rørheiser, automatkiler og roboter. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av transportmidler, skip, flytende installasjoner og olje- og gassinstallasjoner; skipsmegling. Klasse 40 Bearbeiding av olje og gass; oljeraffinering; behandling av gass; kondensering av gasser (gjøre flytende); bearbeiding av olje- og gassfelt; bearbeiding av materialer til bruk ved brønnboring, brønnoperasjoner og boreoperasjoner. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Akastor AS, Postboks 124, 1325 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; oljerigger av metall; olje og gass prosessutstyr av metall; metallrør; rørdeler av metall; brønnrør; brønnrammer av metall; rørsystemer; manifoldstrukturer; armerings-materialer av metall for rør; koblinger av metall; koblingsdeler; klem Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 konnektorer; koblingssystemer av metall; borestrenger av metall; borestrengstromler av metall; tromler av metall; løpeblokker av metall; master av metall; boremaster av metall; dødvaierfester av metall; boredekk av metall; slamspann av metall; teleskopisk mousehole; rørstativer; borerør; borestigerør; utblåsningssikringer; forgreiningsrør, samlestokkrør; sentreringsplattformer. Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); anordninger for transport, distribusjon, styring og kontroll av væsker; ventilinstallasjoner; ventilblokker; innretninger for installasjon av brønnboringsutstyr; anordninger, innretninger for kontroll, testing og overvåking av brønnboringsutstyr, brønnhullsfunksjoner, trykk, væsker, gass;boretårn; boremaster med maskinelle deler; boredekkmaskiner; hydraulikkmaskiner og hydraulikkverktøy; vinsjer; heisverk for borerigger; heisespill; toppdrevne rotasjonsmaskiner; maskiner for håndtering av borerør og boreutstyr; maskiner for sammensetting, montering og demontering av borerør og boreutstyr; klemmemaskiner; slamspann med maskindrevne forlengelsesarmer; drivverk og drivverksmaskiner; heisekraner; kraner; brokraner; maskinelle gripebrett; hydrauliske gripebrett; rørdekk rørhåndteringsmaskiner; maskinelt rørtransportbånd; borestrengkompensatorer; løftekompensatorer; borekompensatorer; strekkmaskiner og stigerørstrekkmaskiner; utblåsningssikringsmaskiner; boreslamsmaskiner og borevæskemaskiner; slampumper; slammiksere og slambehandlingsmaskiner; hydrauliske rotasjonsbord; rørheiser; automatkiler; roboter; maskiner, anordninger og innretninger for gasskondisjonering, MEG (monoethylene glycol) fanging, MEG (monoethylene glycol) gjenvinning, sulfat fjerning, VOC (volatile organic compounds/flyktige organiske forbindelser) gjenvinning og også sandhåndtering. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne). Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; apparater og instrumenter for inspeksjon, testing og overvåkning av boreutstyr og olje- og gassforedlingsutstyr, borehullfunksjoner, trykk, væsker, gass. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; apparater og innretninger for separering, filtrering og rensing av gasser, væsker og tørrstoffer; separatorer; oljerensende installasjoner; flammetårn til bruk i oljeraffinerier og i olje- og gassindustrien; apparater og innretninger for bearbeiding av olje- og gass. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; oljefelt servicebåter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet relatert til brønnboring; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet relatert til subseainstallasjoner; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av utstyr, maskiner, systemer og innretninger brukt til brønnoperasjoner; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av 10

11 registrerte varemerker nr 52/14 prosessutstyr for behandling av olje, gass, vann, partikler og tørrstoffer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet relatert til raffinering og behandling av olje og gass; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av separatorer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av utstyr, maskiner, systemer og innretninger brukt til gasskondisjonering, MEG (monoethylene glycol) fanging, MEG (monoethylene glycol) gjenvinning, sulfat fjerning, VOC (volatile organic compounds/flyktige organiske forbindelser) gjenvinning og også sandhåndtering; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av dypvanns boreteknologiutstyr; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av komplette borerigger; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av uedle metaller og legeringer av disse; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av bygningskonstruksjoner av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av transportable hus av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av materialer av metall for jernbanespor; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av produkter av malmer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av oljerigger av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av olje og gass prosessutstyr av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av metallrør, rørdeler av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av brønnrør; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av brønnrammer av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av rørsystemer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av manifoldstrukturer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av armerings-materialer av metall for rør; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av koblinger av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av koblingsdeler; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av klem konnektorer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av koblingssystemer av metall; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av anordninger for transport, distribusjon, styring og kontroll av væsker; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av ventilinstallasjoner, ventilblokker; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av brønnboringsutstyr; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av anordninger, innretninger og systemer for kontroll, testing og overvåking av brønnboringsutstyr, brønnhullsfunksjoner, trykk, væsker, gass; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av borestrengstromler, tromler, løpeblokker, master, boremaster, dødvaierfester, boredekk, slamspann, teleskopiske mousehole, rørstativer, borerør, borestigerør, forgreiningsrør, samlestokkrør; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av utblåsningssikringer og sentreringsplattformer; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av boretårn, boremaster med maskinelle deler, boredekkmaskiner, hydraulikkmaskiner og hydraulikkverktøy, vinsjer, heisverk for borerigger, heisespill, toppdrevne rotasjonsmaskiner, maskiner for håndtering av borerør og boreutstyr, maskiner for sammensetting, montering og demontering av borerør og boreutstyr, klemmemaskiner, slamspann med maskindrevne forlengelsesarmer, drivverk og drivverksmaskiner, heisekraner, kraner, brokraner, maskinelle gripebrett, hydrauliske gripebrett, rørdekk rørhåndteringsmaskiner, maskinelt rørtarnsportbånd, borestrengkompensatorer, løftekompensatorer, borekompensatorer, strekkmaskiner og stigerørstrekkmaskiner, utblåsningssikringsmaskiner, boreslamsmaskiner og borevæskemaskiner, slampumper; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av slammiksere og slambehandlingsmaskiner, hydrauliske rotasjonsbord og rørheiser, automatkiler og roboter. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av transportmidler, skip, flytende installasjoner og olje- og gassinstallasjoner; skipsmegling. Klasse 40 Bearbeiding av olje og gass; oljeraffinering; behandling av gass; kondensering av gasser (gjøre flytende); bearbeiding av olje- og gassfelt; bearbeiding av materialer til bruk ved brønnboring, brønnoperasjoner og boreoperasjoner. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, EM, EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mekonomen Nya Affärer AB, Box 6077, SE KUNGENS KURVA, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Computerprogrammer og software: computerprogrammer og software for elektroniske tilbud og bestillingskalendere; computer software utviklingsverktøy; computer software til bruk som applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for computer software som legger til rette for online 11

12 registrerte varemerker nr 52/14 tjenester for sosial nettverking, bygging av sosiale nettverkapplikasjoner og for å tillate datagjenfinnelse, - opplasting, -nedasting, -tilgang og -håndtering; computer software for å muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang til, posting, fremvisning, tagging, blogging, strømming, tilknytning, deling eller på annen måte fremskaffing av elektroniske media eller informasjon via computer og kommunikasjonsnettverk. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;sammenstilling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; databasehåndtering, nemlig reservasjonstjenester relatert til service, reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer; engrossalg, videresalg og detaljsalg av reservedeler, verktøy, dekk, felger, tilbehør og produkter for kjøretøyer og båter, vedlikehold av kjøretøyer og båter, service for kjøretøyer og båter, bilreising, båter og båtliv, produkter for barnesikkerhet, bilstoler og puter, solskjerming, dyretilbehør, produkter for dyresikkerhet, bur for transport av dyr, produkter for fremskaffelse av underholdning i forbindelse med bilreising og båtliv, GPS, batterier og batteritilbehør, spenningsomformere, produkter for lasting og transport i forbindelse med bilreiser og båtliv, takbokser, sykkelholdere, pikniktilbehør, kjølebokser, solbriller, briller, snøbrøytings- og fjerningsprodukter, is-skraper, beskyttelsesklær og beskyttelsesprodukter, deler for hengere og -slepevogner og presenninger for kjøretøyer og båter, slepekroker og tilbehør for slepekroker, reflekser, snøkjettinger, alkoholmålere, slepetau, produkter for lagring i kjøretøyer og båter, produkter for rengjøring og vedlikehold av kjøretøyer og båter, styling og tuning produkter for kjøretøyer og båter, lamper og tilbehør til lamper, beskyttelsesprodukter for biler og båter, rengjøringsprodukter, bøker, aviser, godterier(søtsaker) og drikkevarer, frukt og mat, vaskemidler, produkter for pleie av felger og dekk; markedsføring av andres varer og tjenester via computer eller kommunikasjonsnettverk; tjenester relatert til matching av kjøpere med leverandører utført gjennom et online datorisert nettverk; fremskaffe informasjon relatert til produkter fra søkbare registre og databaser inneholdende informasjon, inkludert tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk og audiovisuell informasjon, på computer eller kommunikasjonsnettverk Klasse 37 Oppførelse av bygninger; reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer og båter; service, reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer; konsultasjon vedrørende service, reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer; formidling av service, reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer ; megling av service, reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. Klasse 38 Fremskaffe tilgang til computer, elektroniske og online databaser; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data, meldinger og informasjon; fremskaffe online forum for kommunikasjon vedrørende emner av generell interesse; fremskaffe online kommunikasjonslink som overfører websidebrukere til andre lokale og globale websider; tilrettelegging for tilgang til tredjeparters websider via en universell innlogging; fremskaffe online praterom og elektroniske oppslagstavler; lyd-, tekst- og videokringkastingstjenester over computer eller andre kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, posting, fremvisning, tagging, og elektronisk overføring av data, informasjon, lyd og videobilder; fremskaffe en online nettverkstjeneste som gjør brukere i stand til å overføre personlige identitetsdata til og dele personlige identitetsdata med og blant flere websider; fremskaffe tilgang til computer databaser på området for sosial nettverking, sosial introduksjon and kontaktvirksomhet (dating); fremskaffe online forum for innkjøp og salg av produkter og materiell og for utveksling av kildedata via et datorisert nettverk; elektronisk overføring av fakturabetalingsdata for brukere av computer og kommunikasjonsnettverk. Klasse 42 Design og utvikling av computer programmer og programvare; computertjenester, nemlig laging av virtuelle samfunn for at registrerte brukere skal kunne organisere grupper og evenementer, delta i diskusjoner, samt drive med sosialt, forretningsrelatert og samfunnsrelatert nettverking; computertjenester, nemlig vertstjenester for andre relatert til elektroniske fasiliteter for organisering og ledelse av møter, evenementer og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; application service provider (ASP) tjenester, nemlig vertstjenester relatert til andres computer software applikasjoner; application service provider (ASP) som presenterer software for å tillate og legge til rette for opplasting, nedlasting, stømming, posting, fremvisning, blogging, tilknytning, deling eller på annen måte fremskaffing av elektroniske media eller informasjon via kommunikasjonsnettverk ; fremskaffe midlertidig bruk av ikke-nedlastbare software applikasjoner for sosial nettverking, skaping av virtuelt samfunn, og overføring av lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; computertjenester i form av kundetilpassede websider som presenterer brukerdefinert eller spesifisert informasjon, personlige profiler, audio, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; fremskaffe en webside som presenterer teknologi som gjør online brukere i stand til å lage personlige profiler som gjelder sosial nettverkingsinformasjon og for overføring og deling av slik informasjon blant flere websider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VGPU Nvidia Corp, 2701 San Tomas Expressway, US- CA95050 SANTA CLARA, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Datamaskinutstyr; dataprogramvare; integrerte kretser; dataservere; digitale media servere; nettverk servere; innretninger for streaming av digitale medier; innretninger for streaming av elektroniske spill; høyytelsesdatamaskinvare med spesialiserte egenskaper for forsterket evne for å spille spill; programvare; programvare for elektroniske spill; grafikkprogramvare; nedlastbar datagrafikk; nedlastbare datagrafikkverktøy; datamaskiner og programvare for profesjonelle designere, ingeniører og vitenskapsmenn for avansert grafikkprosessering og visuell databehandling; datamaskinvare og dataprogramvare for profesjonelle designere, ingeniører og vitenskapsmenn for avansert grafikkprosessering og visuell databehandling solgt som en integrert del av datamaskiner; mobilt digitalt databehandlingsutstyr. Klasse 38 Streaming av digitalt medieinnhold for andre; streaming av elektroniske spill på Internett; streaming av audio, video og visuelt materiale til mobile digitale databehandlingsinnretning; digitale streamingtjenester omfattende elektroniske spill. Klasse 42 Tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for grafikk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for elektroniske spill; plattform som en tjeneste (PAAS) omfattende programvareplattformer for elektronisk spill og grafisk design; nettskytjenester; 12

13 registrerte varemerker nr 52/14 datatjenester, nemlig vertstjeneste for nettsky; tilveiebringelse av virtuelle datasystemer, og virtuelle datamiljøer gjennom nettsky. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WORKHOUSE AS, Bogstadveien 27 B, 0355 OSLO, Klasse 36 Utleie av fast eiendom, kontorer og kontorplasser i kontorfellesskap. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Relasjonogram IVAR MAGNE ÅRNES, Bregneveien 25 D, 0875 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XPAY CONNECT NORWAY AS, Postboks 8837, 7481 TRONDHEIM, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JP, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIGHTNING RETURNS Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Shinjuku, Shinjuku-ku, JP- TOKYO, Japan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; joysticker; kontroller til videospill; nedlastbare bildefiler; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning. Klasse 41 Tilveiebringe fornøyelsesfasiliteter; spillehaller; tilveiebringe datamaskinspill on-line; tilveiebringe videospill on-line; tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og/eller videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning på området datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og/eller magasiner; tilveiebringe ikke-nedlastbare tegneserier on-line; tilveiebringe ikke-nedlastbare magasiner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning on-line. 13

14 registrerte varemerker nr 52/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KRINGOM Sogn og Fjordane fylkeskommune, Storehagen 1 B, 6800 FØRDE, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; kollektivtrafikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen poter 4 Poter AS, Prestevn. 14, 1344 HASLUM, Klasse 35 Butikk og nettbasert salg av fôr og utstyr til hund, katt og gnagere. Markedsføring rettet mot salg av fôr og utstyr til hund, katt og gnagere. Klasse 41 Dressur av dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snus- og tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 450) Kunngjøringsdato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AIRNGO Ticket Leisure Travel AB, Box 151, SE NACKA, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 39 Reisebyråvirksomhet og booking tjenester; plassreservasjoner i forbindelse med reiser; transport av reisende; bestilling av transport; bestilling av reiser; organisering av utflukter; formidling av reiseinformasjon; organisering av reiser; biltransport; busstransport; frakt av bagasje; arrangering av cruise; sightseeing(turisme); transport; arrangering av reiser. Klasse 41 Diskotektjenester; underholdningsinformasjon; ferieleirtjenester (underholdning), nattklubbvirksomhet; helseklubbvirksomhet [helse og mosjon]; underholdningsvirksomhet; organisering av konkurranser (opplæring og underholdning); rekreasjonstjenester; sportslige aktiviteter; kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Turistpensjonater; hoteller; restauranter; snackbarer; hotelreservasjoner; Ferieleirtjenester [innlosjering); bestilling av hotellrom; leie av konferanselokaler; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYNC CONCEPT COMPARO AS, Fjogstadvegen 101, 4352 KLEPPE, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg, herunder salg via internett, av hjelmer til bruk i sport, beskyttelsesklær for sport, sko for sport, sykler, elektriske sykler, sykkelvesker, bager, vesker, deler og tilbehør til sykler, klær, fottøy, hodeplagg, gymnastikkog sportsartikler, sportsutstyr, beskyttelsesanordninger for sport, stasjonære sykler og sparkesykler, hagemøbler, spill og leketøy. 14

15 registrerte varemerker nr 52/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/967,939 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MEGASCALE DC HGST NETHERLANDS BV private limited liability company NETHERLANDS, Herikerbergweg 238, Luna ArenA, NL-1101CM AMSTERDAM, Nederland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Harddiskstasjoner; halvlederdrev for lagring og gjenfinning av data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PENDLETON Pendleton Woolen Mills Inc, 220 NW Broadway, US- OR97208 PORTLAND, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 18 Bagasje, det vil si vesker, håndbager, skulderbager, ryggsekker, bager, computerbager, clutcher, håndvesker, myntvesker, poser/bager med glidelås, penaler, hoftevesker, skipssekker, kortholdere og lommebøker; bagasjebager, bærevesker, overnattingsbager, ryggsekker, duffelbager, skuldervesker, salvesker, sminkebeholder solgt uten innhold, toalettmapper solgt uten innhold, barbervesker solgt uten innhold, lærremmer brukt til å bære tepper, lærteppeholdere, canvas treholdere, nøkkelkjeder av lær, paraplyer, og hundeklær. Klasse 24 Tepper, det vil si, sengetepper, husholdningstepper, barnetepper, tepper til utendørs bruk, og ulltepper; pledd, sengepledd; sammenleggbare pledd (motor robe), det vil si, tepper for fang og ben; reiseteppe, det vil si, pledd av ull, bomull, silke, rayon, nylon, og andre naturlige og syntetiske fibre; sengetøy, det vil si, sengetepper, vattepper, sengesett, sengekapper, pynteputetrekk, putevar; putetrekk; gardiner; veggtepper av tekstil; ullstoff; tekstilmetervarer, det vil si, vevde stoffer laget helt eller delvis av ull, bomull, silke, rayon, nylon, og andre naturlige og syntetiske fibre; tepper av ull, bomull, silke, rayon, nylon, og andre naturlige og syntetiske fibre; håndklær; duker; brikker; løpere av tekstil; tøyservietter; sengelakenlaken; sengetepper; vatterte tepper; filt og ikke-vevde tekstiler; grytevotter og grytekluter; peisvotter; stykkvarer av ull og bomull, pyntetepper til møbler, indianske sjal i karakter av tepper, og fraktbare tepper. Klasse 25 Herreklær og dameklær, det vil si, skjorter, t-skjorter, kjoleskjorter, sportsskjorter, vevde skjorter, strikkede skjorter, ytterskjorter, poloskjorter, bluser, cardigans, boleroer, strikkede gensere, gensere, pullovere, skjorter uten ermer, camisole topper, tunikaer, vester, krager, bukser, slacks, knebukser, capribukser, chinobukser, bukseskjørt, shortser, turshortser, piratbukser, skjørt, blazere, jakker, fritidsjakker, kåper, kapper, sportsjakker, overtrekksfrakker, dresser, vester, kjoler, nattøy, sjal, morgenkåper, pysjamas, seremonielle kapper, caper, ponchoer, trenchcoat, anorakker; tilbehør til klær, det vil si, hatter, capser, sokker, belter, slips, halstørklær, og tøfler, skjerf, votter og hansker; klær og tilbehør i westernstil, det vil si, skjorter, jakker, ridejakker, ranchfrakker og kåper, bukser, belter, hatter, og cowboyboots; klær og tilbehør av skinn og lær, det vil si, skinnhansker, skinnbelter og lærbelter, skinnstøvler og lærstøvler, og skinnjakker og lærjakker; fottøy, det vil si, sandaler, støvler og boots, og espadrillos. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYKLUS Norsk GlassGjenvinning AS, Haslevangen 14, 0579 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 21 Råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 39 Transport og lagring av avfall; innsamling av avfall; innsamling av avfall fra husholdninger og industriforetak; utleie av containere og avfallsbeholdere. Klasse 40 Bearbeiding av avfall; avfallsbehandling; gjenvinning av avfall og skrot; avfallsforbrenning; avfallsdestruksjon; håndtering av farlig avfall; vannbehandling og vannrensing; destruksjon av avfall; deodorisering, rensing og forfriskning av luften; utleie av generatorer; informasjon vedrørende behandling av materialer; forbrenning av husholdnings- og industriavfall; fjerning og resirkulering av avfall; sortering av avfall og resirkulerbart råmateriale. Klasse 42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forskning og utvikling av nye produkter for andre; ingeniørtjenester vedrørende forskning og analyse innen områdene for vitenskap, teknologi og kjemi; tekniske prosjektstudier; ingeniørkontortjenester; konsultasjoner vedrørende miljøbeskyttelse 15

16 registrerte varemerker nr 52/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (554) Merket er et tre-dimensjonal ICA AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp og eller papir, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; plastposer; klistremerker. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. ICA AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp og eller papir, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; plastposer; klistremerker. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 16

17 registrerte varemerker nr 52/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICA AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp og eller papir, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; plastposer; klistremerker. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. ICA AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp og eller papir, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; plastposer; klistremerker. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 17

18 registrerte varemerker nr 52/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICA AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp og eller papir, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; plastposer; klistremerker. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, US, 86/250,306 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NUKA COLA ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard DriveRockville, US MD, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Programvare for dataspill til bruk med computere og videospillkonsoller; nedlastbare programvarer for dataspill tilbudt via internettet og trådløse innretninger; programvare for dataspill for bruk ved on-line interaktive spill. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, nemlig fremskaffe on-line interaktive dataspill; underholdningsvirksomhet, nemlig fremskaffe informasjon og underholdning på området nyheter, informasjon, kunst, videoklipp og trailere relatert til elektroniske dataspill via internettet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Proteinfabrikken AS, Postboks 63, 3160 STOKKE, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Kost og proteintilskuddprodukter basert på animalske næringsmidler; kost og proteintilskuddprodukter basert på vegetabilske næringsmidler. Klasse 30 Næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, brødmikser, kakemikser, pannekakemikser, sukkererstatning, meliserstatning, kakeglasur, sjokoladeglasur, knekkebrød, vaffelmikser, pizzabunnmikser; måltidserstatninger i form av næringsrikt pulver. Klasse 32 Aromatiserte (aroma tilsatt) drikker basert på frukt, protein, saft, sukker og andre næringsmidler som skal inntaes flytende. 18

19 registrerte varemerker nr 52/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hangzhou Gubei Electronics Technology Co Ltd, Room 106, NO.1 Building, NO. 611 Jianghong Road, Binjiang District, CN- HANGZHOU, ZHEJIANG, Kina Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Fjernstyringsapparater; elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler; koblingstavler; smarttelefoner; computer periferiutstyr; dataprogrammer [nedlastbar programvare]; stikkontakter; tidsur automatiske; fjernsynsapparater; modemer; datamaskiner; skrittellere [pedometer]; elektriske brytere; elektriske installasjoner for fjernstyring av industrioperasjoner; globalt posisjoneringssystem apparater [GPS-]; fotografiapparater; alarminstrumenter; elektriske batterier; apparater for oppladning av batterier; fordelingsapparater for billetter; veieapparater og - instrumenter; målestokker; hologrammer; måleinstrumenter; undervisningsapparater; optiske apparater og instrumenter; elektriske kabler; kontrollapparater, elektriske; radiologiske apparater for industriell bruk; brannslukningsapparater; lorgnetter; briller for sport; fotokopieringsapparater og -maskiner [fotografiske, elektrostatiske og termiske]; høyttalerkasser; databehandlingsapparater og - innretninger; tidsregistreringsapparater; interkommunikasjonsapparater; membraner [akustiske lydhinner]; analyseapparater for gass; simulatorer for styring eller kontroll av kjøretøyer; elektriske installasjoner for å forhindre tyveri; brilleinnfatninger; elektriske gjerder. Klasse 11 Vifter[elektriske] for personlig bruk; varmeinstallasjoner; lommevarmere; frysebokser; kjøleskap; avkjølingsinstallasjoner og -maskiner; kjølekabinett; brødmaskiner; sanitære apparater, innretninger og installasjoner; avtrekksvifter for kjøkken; solstrålefangere [for oppvarming]; mikrobølgeovner for matlagning; apparater og maskiner for vannrensing; badeovner; belysningslamper; oppvarmingsapparater, elektriske; klimaanlegg; autoklaver, elektriske; kraner [vvs]; lykter for kjøretøyer; apparater og installasjoner for belysning; lyspærer for retningsvisere til kjøretøyer; friserlamper; kokeredskaper, elektriske; fryseapparater og maskiner; varmluftapparater; dryppvannere; polymeringsapparater og -maskiner; installasjoner for rensing av kloakkvann; septiktanker for industriformål; bakteriedrepende lamper for luftrensning. Klasse 42 Teknisk forskning; kvalitetskontroll og testing; oppmåling; kjemiske undersøkelser; biologisk forskning; meteorologisk informasjonstjeneste; teknisk kjøretøykontroll; emballasjedesign; plantegning i forbindelse med bygging; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja Store norske leksikon STORE NORSKE LEKSIKON AS, Drammensveien 78, 0271 OSLO, Klasse 41 Publisering av elektroniske tidsskrifter og bøker online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/254,653 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DURAGOLD Duramax Marine LLC, Great Lakes Parkway, US-OH44234 HIRAM, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Marine lagre og marine stavlagre; marine foringer; marine distanseskiver; marine trykkplater; marine varer, nemlig slitasjeputer, slitasjestrips, ledestrips, skiver, ledeblokker, strømlinjekledninger, taubeskyttelse, koblingsdeksler, lanterneringer; selvsmørende mekaniske friksjonsdeler, spesielt av komposittmaterialer, nemlig distanseskiver, foringer, lagre, trykkplater, ledestrips, slitasjeputer, slitasjestrips, ledeblokker, strømlinjekledninger, taubeskyttelse, koblingsdeksler, lanterneringer, alle som komponenter i skip og båter eller for bruk til skip og båter; lagre for industrielt bruk, nemlig akselstyrelagre, ledeskovllagre, koblingslagre, servomotorlagre, servokoblingslagre, pumpeakslingslagre, baugportlagre, aksellagre, linjeaksellagre, pumpekulelagre; foringer for industrielt bruk, nemlig vannturbinforinger, foringer til vannturbinblader; maskindeler for industrielt bruk, nemlig slitasjeputer, hydrauliske tetningsringer, slitasjeringer for impellere, bærende rullelagre, trykkdekselskiver, hydrauliske tetninger; selvsmørende mekaniske friksjonsdeler, spesielt av komposittmaterialer, nemlig skiver, foringer, lagre, slitasjeputer, hydrauliske tetningsringer, slitasjeringer for impellere, bærende rullelagre, trykkdekselskiver, hydrauliske tetninger, alt for hydrauliske turbiner, roterende akselledningspumper, borehullverktøy, industrielle pumper, statorer, vertikale turbinpumper, lokale brønnpumper, slampumper, overrislingspumper, lensepumper, sentrifugalpumper, progressive kavitetspumper, ventilatorer, miksere og klargjørere; marine foringer; skiver i form av røraksiallagerskiver for maritim bruk; rørforinger og foringer for styringskoblinger; selvsmørende mekaniske friksjonsdeler, spesielt av komposittmaterialer, nemlig marine foringer, røraksiallagerskiver, rørforinger, foringer for styringskoblinger, alle som komponenter i skip og båter. 19

20 registrerte varemerker nr 52/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ON OFF BEMANNING AS, Kanalveien 55, 5068 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Konsultasjoner om bedriftsledelse; utleie av arbeidskraft og personell; rekrutteringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COCO POPS MEGA CHOCO Kellogg Co, P.O. Box 3599, US-MI BATTLE CREEK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Preparater laget av korn, frokostkornblandinger, kornbasert snacks, kornbarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KLINIKK LIBRA AS, Madlastokken 5, 4043 HAFRSFJORD, Klasse 44 Kiropraktor- og fysioterapitjenester International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2013.05.14 Deres ref.: 310154-501 Svarfrist: 2013.08.16 1 Saksnr.: 201207491 Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 10/11-2011.03.07 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/14-2014.08.18 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 34/14-2014.08.18 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 34/14-2014.08.18 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

17/ oktober SG Armaturen AS Zacco Advokater AS. Unilamp Norden AS Protector IP Consultants AS

17/ oktober SG Armaturen AS Zacco Advokater AS. Unilamp Norden AS Protector IP Consultants AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00038 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: SG Armaturen AS Zacco Advokater AS Innklaget: Representert ved: Unilamp Norden AS Protector IP Consultants AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

nr 27/05-2005.07.04 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 27/05-2005.07.04 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 27/05-2005.07.04 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/15-2015.04.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 15/15-2015.04.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 15/15-2015.04.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 18/11-2011.05.02 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-544 Søknadsnr: 201312320 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer