nr 20/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 20/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 20/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Magnus Mikkelsen Hoel, Granbakkveien 12, 2335 STANGE, Ove Mikkelsen Hoel, Granbakkveien 12, 2335 STANGE, Klasse 9 Elektriske lagringsmediaer; video- og/eller lydopptak; CD-er; DVD-er; grammofonplater; nedlastbare lydfiler. Klasse 16 Bøker; noteark; sangbøker; klistremerker; kalendere; bilder; brosjyrer; flygeblad; kort; plakater; ølbrikker; magasiner. Klasse 25 Klær, hodeplagg. Klasse 35 Salg av de nevte varer i klassene 9,16 og 25. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter; artiskopptredner; produksjon av musikk; musikkforlag; utgivelse av tekster; tekstforfattervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FESTIVALNØTTER Småsprøtt AS, Holmejordetveien 34, 3267 LARVIK, Klasse 29 Preparerte nøtter, preparerte peanøtter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CSC Computer Sciences Corporation, 3170 Fairview Park Drive, US-VA22042 FALLS CHURCH, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare; datamaskinvare; enheter for innsamling og verifisering av biometriske data. Klasse 35 Konsulenttjenester innen forretningsledelse; forskningstjenester innen bedriftsledelse og forretningsdrift ; outsourcing av callsentre innenfor telefoni og datasenteroperasjoner; outsourcingtjenester innen forretningprosesser; outsourcing innenfor informasjonsteknologi; konsulenttjenester; databehandlingstjenester; revisjon av juridiske regninger; rådgivning overfor juridiske tjenesteytere for gjennomgang av virksomhetens effektivitet; distribusjonsnettverk for rådgivnings- og ledelsesoppdrag; katastrofehåndteringstjenester, nemlig, planleggingstjenester for opprettholdelse av forretningsdrift. Klasse 38 Telekommunikasjon; elektronisk overføring av tale, data og bilder og informasjon for andre; tilveiebringelse av e-post, e-postkasse, faks, SMS og kontakttjenester; tilveiebringelse av tilgang til Internett; telekommunikasjonstjenester, nemlig felles meldingstjenester; felles kommunikasjon som en tjeneste (unified communications as a service (UCaaS), nemlig tilveiebringelse av kommunikasjonstjenester så som direktemeldinger, tilstedeværelse, taleoverføring, dataoverføring, lyd- og videosamtaler, konferanser og videochat; trådløse kommunikasjonstjenester, nemlig trådløs synkronisering av e-post, kalender og kontaktdata til data applikasjoner på mobile plattformer. Klasse 42 Tilveiebringelse av online, ikke-nedlastbar programvare; programvare som en tjeneste (SaaS); programmering og testingstjenester; design og utvikling av programvare; oppdatering av programvare; testing av dataprogrammer; tilveiebringelse av sikkerhetstjenester for datanettverk, datasystemer, datatilgang og datastyrte transaksjoner; dataprogramvare for sikkerhetstjenester; kryptering, dekryptering og autentifikasjon av informasjon, meldinger og data; utstedelse av digitale sertifikater; vertstjenester (hosting services) for datainfrastruktur, nemlig å tilby web-baserte virtuelle desktop-miljøer gjennom bruk av vertsbasert maskinvare- og programvareressurser; infrastruktur som en tjeneste [IaaS] (Infrastructure as a Service); installasjon og vedlikehold av datasystemer og dataprogrammer; rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi; datasikkerhetskonsultasjon, nettsky (cloud computing); datatjenester, nemlig tilbyder av vertstjenester av nettsky; datamaskin- og teknisk supporttjenester, nemlig teknisk rådgivning, administrasjon og forvaltning av offentlige, private og hybride nettskymiljøer; rådgivningstjenester innenfor data; konsulenttjenester 3

4 registrerte varemerker nr 20/15 for programvare; tekniske supporttjenester for dataprogramvare; gjenoppretting av maskindata; data migreringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AMBU TRANS AS, Sør-Heggdal, 6475 MIDSUND, Klasse 39 Reiseledervirksomhet; lystbåttjenester; båtutleie; utleie av båt; sightseeing [turisme]; frakt [varetransport]; transport; båttransport; passasjertransport; drosjetjenester; sjøtransport; utleie av dykkerdrakter; reisereservering; transporttjenester. Oslo Katolske Bispedømme, Akersveien 5, 0177 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); bøker, brosjyrer, kataloger, liturgiske bøker; rosenkranser; skolemateriell. Klasse 35 Rådgivning for organisasjons- og forretningsledelse; PR-virksomhet; salg av gaveartikler, herunder bøker, kort, lys, røkelse, krusifikser, ikoner, julekrybber, musikk og suvenirer; salgsfremmende tjenester; systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 41 Undervisningsvirksomhet; religionsundervisning og katekese; utgivelse av bøker og tidsskrifter; tekstutgivelser; leirtjenester; produksjon av programmer for radio og fjernsyn; organisering og ledelse av konferanser, seminarer og symposier; kursvirksomhet; korvirksomhet; kostskoler og læreanstalter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Genika Forest NEAD-NORWEGIAN ETHIOPIAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT AS, Vækerøveien 210, 0751 OSLO, Klasse 30 Kaffe; krydder; pepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKIPPERØL ANDREAS GYRRE, Graahbakken 12 A, 0286 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. The Assessment Company AS, Orion 27, 2315 HAMAR, Ferskvann Reklamebyrå AS, v/ Pål Henning Berg, Stangeveien 111, 2321 HAMAR, Klasse 35 Forskning relatert til bedrifter; varemerkebygging; bedriftsstøttetjenester; bistand ved forretningsledelse; byråer for handelsinformasjon; rådgivning om organisasjons-og forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; bistand ved ledelse av handels- eller industribedrifter; konsulentbistand i forretningssaker; forretningsevaluering; rådgivning for forretningsledelse; bedriftsundersøkelser; forretningsundersøkelser; rådgivningstjenester for forretningsledelse; faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsinformasjoner; personellrekruttering; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; outsourcingstjenester; markedsføring. Klasse 41 Akademier; filmstudioer; 4

5 registrerte varemerker nr 20/15 korrespondanseundervisning; undervisning; instruksjon; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; organisering og ledelse og konferanser; organisering og ledelse av kongresser; informasjon vedrørende utdannelse; filmfremvisning; praktisk opplæring; innspillingsstudioer; organisering og ledelse av seminarer; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; redigering av videobånd; teksting; fotografering; yrkesveiledning; videofilming; layouttjenester, andre enn reklameformål; coarching; yrkesfaglig opplæring; skoletjenester; veiledning. Klasse 42 Elektronisk sikkerhetskopiering; plattformtjenester; interiørkonsulentvirksomhet; design av computersystem; rådgivningstjenester; elektronisk datalagring; rådgivningstjenester innen datateknologi; rådgivningstjenester innen telekommunikasjonsteknologi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/288,122 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YIRVANA Intarcia Therapeutics, Inc., 155 Seaport Blvd., Suite 11B, US-MA12210 BOSTON, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; implanterbare injeksjonsanordninger som frigjør farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater for behandling av diabetes. Klasse 10 Utstyr for medikamenttilførsel; medisinsk avleveringsanordning, nemlig en implanterbar osmotisk minipumpe som kontinuerlig frigjør farmasøytiske preparater for behandling av diabetes. Klasse 42 Vitenskapelige, farmasøytiske og medisinske forsknings- og utviklingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/318,608 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vessel Group, Inc., 21 Butte Place, US-CA94103 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, opptaksplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; datamaskiner; datahardware; datasoftware; nedlastbar datasoftware; dataspillsoftware; nedlastbart digitalt innhold og medier; nedlastbare elektroniske publikasjoner. Klasse 35 Forretnings- og konsulenttjenester; annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring; drift av en online markedsplass; tilveiebringe online opplysnings- og katalogtjenester; abonnementstjenester; tilveiebringe en e-handelsmarkedsplass som tillater brukere å gjøre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; promotering av andres varer og tjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kringkastingsvirksomhet; lyd-, video- og multimediakringkasting over internett eller andre kommunikasjonsnettverk; webcasttjenester; podcasttjenester; overføring og levering av meldinger, data og innhold via internett og andre kommunikasjonsnettverk; e-posttjenester; tilveiebringe fora, online praterom (chat rooms) og elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger mellom brukere innen områder av allmenn interesse. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet; digitale video-, audio- og multimediatjenester; utgivelses- og forlagstjenester; tilveiebringe ikkenedlastbart digitalt innhold og medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Olight Technology Co., Limited, 2/F East, Building A, B3 Block, Fuhai Industrial Park, Fuyong, CN BOA'AN DISTRICT, SHENZHEN, Kina Teodoru & Associates, 12 Nerva Traian Street, Building M37, 1.st Entrance, 1.st Floor, Suite 01, RO- BUKAREST (DISTRICT 3), Romania Klasse 11 Lamper for akvarier; dykkelykter; lanterner [belysning]; lykter for sykler; lommelykter; lyspærer for retningsvisere til kjøretøyer; diffusører [lysspredere]; apparater og installasjoner for belysning; fakler; lamper med ultrafiolette stråler, ikke for medisinsk bruk; sikkerhetslamper; lykter for gruvearbeidere; fakler for belysning; lommelykt; belysningsapparater for kjøretøyer; lyktestolper; belysningsinstallasjoner for luftbefordringsmidler; lyspærer; lyspærer, elektriske; lykter for kjøretøyer. Klasse 35 Bistand ved forretningstedelse; reklameoppslag; import- og eksportagenturer; konsultasjoner i personalspørsmål; reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; prokura [handel på andres vegne); presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; markedsføring. 5

6 registrerte varemerker nr 20/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPAREBANK 1 BANKSAMARBEIDET DA, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; herunder rådgivningstjenester innen finans, forsikring og pensjon; finansieringstjenester, finansieringsvurderinger [forsikring, bank, fast eiendom], finanstransaksjoner, fondsinvesteringer, fondsopprettelse, fondsforvaltning, aktiv forvaltning av finansielle instrumenter, distribusjon av andeler i fond, forvaltning av formuer, forsikringsagenturer, forsikringsinformasjon og forsikringsmegling. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. SPAREBANK 1 BANKSAMARBEIDET DA, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; herunder rådgivningstjenester innen finans, forsikring og pensjon. Finansieringstjenester, finansieringsvurderinger [forsikring, bank, fast eiendom], finanstransaksjoner, fondsinvesteringer, fondsopprettelse, fondsforvaltning, aktiv forvaltning av finansielle instrumenter, distribusjon av andeler i fond, forvaltning av formuer, forsikringsagenturer, forsikringsinformasjon og forsikringsmegling. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPAREBANK 1 BANKSAMARBEIDET DA, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; herunder rådgivningstjenester innen finans, forsikring og pensjon. Finansieringstjenester, finansieringsvurderinger [forsikring, bank, fast eiendom], finanstransaksjoner, fondsinvesteringer, fondsopprettelse, fondsforvaltning, aktiv forvaltning av finansielle instrumenter, distribusjon av andeler i fond, forvaltning av formuer, forsikringsagenturer, forsikringsinformasjon og forsikringsmegling. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle SPAREBANK 1 BANKSAMARBEIDET DA, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; herunder 6

7 registrerte varemerker nr 20/15 rådgivningstjenester innen finans, forsikring og pensjon. Finansieringstjenester, finansieringsvurderinger [forsikring, bank, fast eiendom], finanstransaksjoner, fondsinvesteringer, fondsopprettelse, fondsforvaltning, aktiv forvaltning av finansielle instrumenter, distribusjon av andeler i fond, forvaltning av formuer, forsikringsagenturer, forsikringsinformasjon og forsikringsmegling. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Måkestad Engros AS, Lønningshaugen 2, 5258 BLOMSTERDALEN, Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA, Thormøhlens gate 53D, 5006 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, måltider laget hovedsaklig av varer i denne klasse. kommunikasjonsnettverk, nemlig opplastning, sending, fremvisning, avbilding, inndeling og elektronisk formidlet informasjon, audio og videoklipp, muliggjøre tilgang til informasjon, audio, og video via websider, online forum, chatrom og blogger på Internett; tilgjengeliggjøre online chatrom og elektroniske meldingstavler for overføring av meldinger mellom brukere i tema av generell interesse. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, brukertjenestetilbyder (APS) for software som muliggjør opplastning, sending, fremvisning, avbilding, inndeling, blogging, deling eller på annen måte fremskaffe elektronisk media eller informasjon over Internett eller andre kommunikasjonsnettverk. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; tilbringing av mat og drikke; restauranter, kafeer, kafeterier, catering, kantiner, snackbarer, pizzeria. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Adjuvante Academy ADJUVANTE AS, Norneveien 1, 3226 SANDEFJORD, Klasse 41 Akademier (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nibbler Kjetil Tversland, Skrefjellveien 3, 4645 NODELAND, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; audio - og videokringkastingstjenester over Internett eller andre Capio AB, Box 1064, SE GÖTEBORG, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 35 Administrasjon og drift av sykehus, klinikker og pleieinstitusjoner; arbeidsformidling og utleie av personale. Klasse 42 Forskning innen helsetjeneste; testing og utprøving av medisinsk utstyr. 7

8 registrerte varemerker nr 20/15 Klasse 44 Medisinske tjenester; helse- og medisinske pleie, eldreomsorg, bedriftshelsetjenester, psykiatri, diagnostikktjenester, medisinsk rehabilitering, fysioterapitjenester; hjemmesykepleie; pleie av individer med nedsatte fysiske, psykiske eller sosiale funksjoner; hygienisk pleie og skjønnhetspleie; sykehjem; sykehusdrift i form av medisinske tjenester, klinikkdrift i form av medisinske tjenester og pleieinstitusjonsdrift i form av medisinske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XCORE True Temper Sports, Inc., Suite 200, 8275 Tournament Drive, US-TN38125 MEMPHIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 28 Blad til hockeykøller, og hockeykøller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Reflect your Moods MOODS OF NORWAY AS, Tinggata 22, 6783 STRYN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; lommebøker; mapper for betalingskort; vesker; bager; ryggsekker; paraplyer; parasoller; spaserstokker; skoleransler. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; belter. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUFAROST VALDRESMEIERIET AS, Golsvegen 23, 2920 LEIRA I VALDRES, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; oster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BattleTag BJØRN AMUNDSEN, Slettumveien 1, 2390 MOELV, Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SNØKNIVEN WALTER BRYNHILDSEN, Åkerveien 23, 3173 VEAR, Klasse 8 Takmåker. 8

9 registrerte varemerker nr 20/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen smakssatt ikke-alkoholholdig vann, kullsyre- og mineralvann, brus, energidrikk, drikkevarer, kullsyreholdige og ikke-kullsyreholdig drikker, lithiavann, selters, isotoniske drikker, flaskevann, sodadrikker, urtedrikker, fruktdrikke og fruktjuice,sirup og andre preparater til fremstilling av drikkevarer inkludert konsentrert sirup og pulver for å lage drikke. Orkla Confectionery & Snacks AS, Postboks 13 Skøyen, 0212 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød,bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt;sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kornbaserte stenger og bars; sjokoladevarer; kjeks og kjeksvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Momaworld Sdn Bhd, No.66-78, Pusat Suria Permata,, Jalan Upper Lanang, MY SIBU, SARAWAK, Malaysia Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 30 Te inkludert acanthopanax-te, bygg-te, svart te, chai te, sitronte, fruktte, ingefærte, gojibærte, grønn te, urtete, annet enn for medisinsk bruk, blomster eller blader til bruk som tesubstitutter, iste, pulverte, japansk grønn te, japansk te laget av pulverisert kombu [tare], kangzhuan te [gjæret kinesisk te], kombucha te, sitronblomstte, limete, Mugi-cha [ristet bygg-te], oolongte [kinesisk te ], rød ginsengte, Rooiboste, salviete, slankende te, te-baserte drikker, te-baserte drikker med fruktsmakstilsetning, te-baserte isdrikker, tedrikker, tesubstitutter, theine-fri te, theine-fri te med tilsatte søtningsmidler, hvit te;affogato [kaffebaserte drikkevarer som inneholder iskrem]; øleddik; sikori og sikoriblandinger for bruk som kaffeerstatning ; sikoribaserte kaffeerstatninger; sikori [kaffeerstatning]; sjokoladedrikker inkludert sjokolade-baserte drikker, sjokolade-baserte drikker med melk, sjokoladedrikker med melk, varm sjokolade; kakao inkludert kakaobaserte drikker og kakaodrikker med melk; kaffe inkludert koffein-fri kaffe, kaffebaserte drikker, kaffebaserte drikker som inneholder melk, kaffe-baserte isdrikker, kaffedrikker, kaffedrikker med melk, koffeinfri kaffe, espresso, malt kaffe, iskaffe, pulverkaffe, ferdige kaffe-baserte drikker, ferdige kaffedrikker; kaffe, te, kakao og syntetisk kaffe; smakstilsetninger, annet enn eteriske oljer, for drikkevarer; urtehonning; urteteer; sirup inkludert sjokoladesirup og lønnesirup. Klasse 32 Øl; mineral- og kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikkevarer, inkludert drikkevann, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Benefeets BENEFEETS AS, Stallerudveien 95, 0693 OSLO, Klasse 35 Varemerkebygging [markedsføringstjeneste]; salg av matvarer; salg av suvenirer; salg av inventarartikler; salg av gaveartikler; salg av dagligvarer; salg av interiørartikler; salg av husholdningsartikler; salg av motevarer; salg av digitale informasjonsprodukter; administrasjon av data-arkiver; innsamling av informasjon til databaser; online annonsering på datanettverk; prissammenligningstjenester; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; betal per klikk annonsering; auksjonssalg; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]. Klasse 42 Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; plattformtjenester [PaaS]; applikasjonstjenester [ASP]; programmering for datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer; oppdatering av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; vedlikehold av dataprogrammer og software; analysering av datasystemer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]; konsulenttjenester innen dataprogramvare; fremskaffelse av søkemotorer for internettet; rådgivning ved design av websider; rådgivningstjenester innen IT; softwaretjenester [SaaS]; elektronisk datalagring; kartografitjenester; nettskytjenester; rådgivningstjenester innen datateknologi; rådgivningstjenester innen telekommunikasjonsteknologi; værmeldingstjenester. Klasse 45 Online sosiale nettverkstjenester; registrering av domenenavn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NPURE NORWEGIAN PURE-3 AS, Postboks 2380 Solli, 0201 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske 9

10 registrerte varemerker nr 20/15 preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DYNORD SEAFOOD AS, Værveien 23, 9770 MEHAMN, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse 35 Salg av krabbe, fisk og øvrig sjømat. Klasse 39 Distribusjon av krabbe, fisk og øvrig sjømat. Klasse 44 Fiskeoppdrett; produksjon, kultivering, prosessering av krabbe, fisk og øvrig sjømat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DYNORD SEAFOOD DYNORD SEAFOOD AS, Værveien 23, 9770 MEHAMN, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse 35 Salg av krabbe, fisk og øvrig sjømat. Klasse 39 Distribusjon av krabbe, fisk og øvrig sjømat. Klasse 44 Fiskeoppdrett; produksjon, kultivering og prosessering av krabbe, fisk og øvrig sjømat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Expert AS, Postboks 43, 1483 SKYTTA, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Elektriske rengjøringsmaskiner og apparater og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 15 Musikkinstrumenter. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klassene 7, 8, 9, 11, 15 og 21, herunder tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere av varer og tjenester; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver) Klasse 37 Reparasjonsvirksomhet og innstallasjonsvirksomhet knyttet til elektriske rengjøringsmaskiner, verktøymaskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, elektriske og elektroniske musikkinstrumenter, husholdnings- og kjøkkenredskaper. 10

11 registrerte varemerker nr 20/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Zubits X ENGROS LI, Ravnåsvei 5A, 1254 OSLO, Klasse 20 Automatisk sko overtrekk dispenser/boks. Klasse 26 Festeanordning for å knytte sammen skolisser og bootslisser. Klasse 35 Salg av festeanordning for å knytte sammen skolisser og bootslisser; salg av automatisk sko overtrekk dispenser/maskin/boks. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CENTURIE AS, Postboks 613, 1411 KOLBOTN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Magasiner (tidsskrifter). Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; salg av interiørartikler; kundelojalitet tjenester og kundeklubbtjenester, for kommersielle, salgsfremmende og/eller reklameformål; online annonsering for salg og markedsføring, detaljhandelstjenester innen området varer som inngår i klassene 2,6,7,8,16,19,21,22,24,27,28, nemlig maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere, uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall, materialer av metall for jernbanespor, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, malmer, verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), landbruksredskaper, rugemaskiner, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet tekstilfibermateriale, tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill og leketøy, gymnastikkog sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, spillkort; databasert online bestillingstjenester, databasert online detaljhandelsvirksomhet, online bestillingstjenester og online detaljhandelstjenester, alle innen området varer som inngår i klassene 2,6,7,8,16,19,21,22,24,27,28, nemlig maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere, uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall, materialer av metall for jernbanespor, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, malmer, verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), landbruksredskaper, rugemaskiner, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet tekstilfibermateriale, tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill og leketøy, gymnastikkog sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, spillkort; databasert online gaveregister og bestillingstjenester. 11

12 registrerte varemerker nr 20/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VERNO NORDOX AS, Østensjøveien 13, 0661 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk. Klasse 5 Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 77/109,769 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ERGO-KLECTIC Louis J Riedl, c/o Arizona Leather Co., 4235 Shaefer Avenue, US-CA91710 CHINO, USA Klasse 20 Møbler, nemlig stoler, kontorstoler, sjeselonger, sofaer, liggestoler, benker, hyller, pulter, arbeidsbord, trukkete, polstrete og stoppete møbler, S-formede sofaer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIVOX Oxyvision AS, 6650 SURNADAL, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; vitenskapelige og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, regulering og kontroll av vannbehandling, oksygentilførsel i vann og oksygendiffusorer. Klasse 11 Oksygendiffusorer. Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet av apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, regulering og kontroll av vannbehandling, oksygentilførsel i vann og oksygendiffusorer. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, de forannevnte tjenester gjelder apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, regulering og kontroll av vannbehandling, oksygentilførsel i vann og oksygendiffusorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CFLEX Archer (UK) Limited, Archer House, Main Road, GB- AB210BP BLACKBURN, ABERDEEN, Storbritannia Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 6 Metallprodukter for bruk ved tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull, nemlig metallrør, rørsystem og rør av metall, metall forlengelsesrør og foringsrør, metallhylser og glidehylser av metall, metallbrønner, forlengelsesrør og foringsrør for brønnboring, rørstykker av metall, nemlig korte borevektrør i boreborestrengen og gjengede overganger; nedihulls rørstykker av metall, nemlig korte borevektrør i boreborestrengen og gjengede overganger; metallvare for bruk ved bygging, vedlikehold og reparasjon av og intervensjon i olje-, gass-, kondensat og vannbrønner, brønnboringer og borehull, nemlig borevektrør, borerør og hylser; manuelt betjente borestreng-kilebelter av metall for å gripe borerør; rørklemmer av metall; metallplugger; avstrykerplugger av metall; manifolder av metall for olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; tilbehør til borerør, nemlig borevektrør av metall; metallrørbeskyttere; metall borerørbeskyttere; opphentingsutstyr av metall med ekspansjonspakninger for bruk ved tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull, nemlig opphentingsvektøy med trykkspyling og styresko opphentingsverktøy for fjerning av rusk fra plugghalser; metallventiler som ikke er del av maskiner; boresikringsventiler av metall, nemlig metallventiler som ikke er deler av maskiner for olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull, sluseventiler av metall som ikke er del av maskiner; manuelt betjente strupeventiler av metall; tilbakeslagsventiler av metall som ikke er del av maskiner; avlederventiler av metall som ikke er deler av maskiner; sikkerhetsventiler av metall som ikke er deler av maskiner; flottørventiler av metall som ikke er deler av maskiner. Klasse 7 Mekanisk drevne verktøy, maskiner og anordninger for boring, komplettering, sementering, produsere fluider fra og intervensjon i olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull, og for bruk i bore-, kompletterings-, intervensjons- og 12

13 registrerte varemerker nr 20/15 produksjonsstrenger; automatiserte batteribetjente nedihullsverktøy for bruk ved boring av olje-, gass, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; mekanisk drevne nedihulls sementeringsverktøy for bruk i olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull, mekanisk drevne strømningsstyrende og strømningssirkulerende verktøy for bruk i olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; undervannsventiler som er deler av maskiner; brønnhoder; ventilenheter for oljefeltpumper; hydrauliske sirkulasjonsventiler som er deler av maskiner; sirkulasjonsventiler som er deler av maskiner; oljefeltmaskiner som er ekspansjonspakninger; oljefeltmaskiner som er intervensjonsekspansjonspakninger for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefeltmaskiner som er permanente ekspansjonspakninger for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefeltmaskiner som er ekspansjonspakninger aktivisert ved elektrisk neddykkbare pumper (ESP) for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefeltmaskiner som er opphentbare ekspansjonspakninger for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefeltmaskiner som er lommeekspansjonspakninger for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefeltmaskiner som er ekspansjonspakninger for foret borehull for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefeltmaskiner som er ekspansjonspakninger for åpne borehull for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; rørstykker, nemlig neddykkbare pumper for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; nedihulls rørstykker med avstandsrørstykker, nemlig neddykkbare pumper for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; forbindelser, nemlig belter for maskiner for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; gassløft-forbindelser, nemlig belter for maskiner for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; perforeringsforbindelser for rengjøring, nemlig belter for maskiner for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; mekanisk drevne innsettingsverktøy for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; mekanisk drevne ikkeeksplosive innsettingsverktøy for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; motoriserte innsettingsverktøy for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; deler av maskiner for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull, nemlig oppheng, intervensjonsoppheng, sveveoppheng, opphentbare oppheng, plugger, broplugger, høytrykksplugger, kilebelter, mekaniske kilebelter, hydrauliske kilebelter, strupeinnretninger, variable strupeinnretninger, og hydraulisk betjente strupeinnretninger. Klasse 20 Olje og gass brønnutstyr, nemlig ikke-metalliske plugger for bruk innenfor olje- og gassindustrien. Klasse 37 Bygningskonstruksjon; reparasjonstjenester for olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; installasjonstjenester, nemlig boring av brønner for utnyttelse av olje og naturgass. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, nemlig forskning og design tjenester innenfor feltet olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; industriell analyse og forskningstjenester innenfor feltet olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; analyse for oljefelt leting; oljebrønn styringsaktiviteter som tilveiebringer målinger og nedihulls telemetri, utfører brønndiagnostisering, brønnlogging og testing relatert til tetning og sikring av brønner; geologisk kartlegging; ingeniørtjenester innenfor feltet olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefelt kartlegging; oljeleting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elkjøp Nordic AS, Solheimsveien 6-8, 1473 LØRENSKOG, Advokat Lars Trygve Jenssen, c/o Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; elektroniske spill; elektroniske spillkonsoller; mikrofoner; høytalere; hodetelefoner; radioklokker; mobiltelefoner; satellitt navigasjonsutstyr; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; elektriske tannbørster (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elkjøp Nordic AS, Solheimsveien 6-8, 1473 LØRENSKOG, Advokat Lars Trygve Jenssen, c/o Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, 13

14 registrerte varemerker nr 20/15 transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; elektroniske spill; elektroniske spillkonsoller; mikrofoner; høytalere; hodetelefoner; radioklokker; mobiltelefoner; satellitt navigasjonsutstyr; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; elektriske tannbørster (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vivens TROND TØRSTAD, MONRAD JOHANSENS VEI 21, 1410 KOLBOTN, Klasse 35 Økonomisk rådgivning. fuglebur, møbler for dyr, speil for dyr, akvarier, hundekjeks, alger til ernæringsfor til dyr, aromatisk sand for dyr, ben for fugler, drikke for kjæledyr, ernæringstilsetninger for dyr, dyrefor, ernæringsblandinger for dyr, ernæringstilsetninger for dyr, levende fisk, levende fjærkre, levende fiskeagn, foringsstoffer (fetende) for dyr, næringsmidler for fugler, frø, hakkels (dyrefor), halm, havre, havregryn for fjærkre, humle, humlekongler, næringsmidler for husdyr, næringsmidler for kjæledyr, kalk for dyrefor, klifor (næringsmidler for dyr), korn for dyreernæring, kraftfôr for dyr, krepsdyr, nøtter, ormer, proteiner (dyrefor), rismel for dyr, salt for husdyr, spesialben for fugler, levende skalldyr, strø for dyr, styrkende næringstilsetninger for dyr, tilsetninger (ikkemedisinske) for dyrefor, tyggegjenstander for dyr (spiselige), jordbruksprodukter samt korn, frø og såvarer, levende dyr, næringsmidler til dyr, for, halsbånd til dyr, bur til dyr, bekledning til kjæledyr, leketøy for dyr. Klasse 44 Veterinærbistand, skjønnhetspleie for dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Morten Jakobsen, Sigrid Saxedatters v 6, 7562 HUNDHAMAREN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 31 Korn og landbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter (ikke inkludert i andre klasser); levende dyr, friske frukter og grønnsaker; frø og såkorn; levende planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt; hundekjeks; for; sand til kjæledyr. Klasse 35 Detalj og engrossalg, herunder via internett, av artikler for dyr, nemlig klær for dyr, sko for dyr, klær og sko for hunder, halsbånd til dyr, hundehalsbånd, munnkurv, seletøy for dyr, seletøyremmer, kofferter og reisevesker for dyr, sveper, seletøy og salmakervarer, hundekurver, kurver og kasser for kjæledyr, kurver og kasser for husdyr, reder for kjæledyr, senger for kjæledyr, Elmatica AS, Hesteskoen 7, 0493 OSLO, Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, Kristian Augusts gate 12, 0164 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 40 Materialbehandling etter bestilling fra andre. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; alle de ovenfornevnte tjenestene relatert til utvikling, forskning og design av printed circuit boards (kretskort). 14

15 registrerte varemerker nr 20/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AXYMPA Teva Pharmaceuticals Europe BV, Computerweg 10, NL-3542DR UTRECHT, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Immunhemmer i pasienter etter transplantasjon av faste organer og ved akutt transplantatavvisning. Elmatica AS, Hesteskoen 7, 0493 OSLO, Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS, Kristian Augusts gate 12, 0164 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 40 Materialbehandling etter bestilling fra andre. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; alle de ovenfornevnte tjenestene relatert til utvikling, forskning og design av printed circuit boards (kretskort). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CCL (Corpus Cube Linguistics) ANZYZ TECHNOLOGIES AS, Myrsvingen 15, 4879 GRIMSTAD, Klasse 9 Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TO, TO/M/10/02292 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALITA TOLKE OG TRANSLATØRTJENESTE AS, Pilestredet 17, 0164 OSLO, Klasse 35 Arbeidsformidling; personellrekruttering; kommersielle formidlingstjenester; bemanningstjenester. Klasse 41 Undervisning; instruksjon [opplæring]; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; oversettelsesvirksomhet; tolketjenester, språkvask og korrektur, arbeid med innvandrere relatert til tolke- og oversettelsestjenester. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, US- CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse 9 Mobiltelefoner; deler og tilbehør til mobiltelefoner. 15

16 registrerte varemerker nr 20/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TO, TO/M/10/02288 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NEXUS Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, US- CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse 9 Mobiltelefoner; deler og tilbehør til mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERBRAND Interbrand Group, 239 Old Marylebone Road, GB- NW15QT LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare; dataprogrammer; datamaskindatabaser; data registrert på elektronisk, optisk eller magnetisk form; dataprogramvare for tilgang, tilføyelse, justering, anvendelse, endring, spor endringer av: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikroområder, onlinekanaler, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, webområder, ord, arbeidsflyt; dataprogramvare for tilpasning, administrasjon, innretting, endring, analyse, arkivering, sammenstilling, forfatting, automatisering, fanging, sentralisering, sjekking, samling, sammenligning, kompilering, overensstemmelse, konsekvens, kontroll, konversjon, koordinasjon, korreksjon, korrelasjon, dannelse, tilpasning, dekryptering, levering, spredning, distribusjon, redigering, kryptering, filtrering, formatering, generering, globalisering, gruppering, håndtering, identifikasjon, integrasjon, layout, kobling, listing, lokalisering, logging, vedlikehold, administrering, mapping, matching, memorisering, overvåking, optimalisering, parsing, personliggjøring, populering, prediksjon, klargjøring, forhåndsvisning, prosessering, propagering, utskrift, publisering, registrering, gjenervervelse, raffinering, gjenbruk, revisjon, skalering, skanning, søking, sikkerhet, separering, deling, forenkling, stavekontroll, splitting, lager, strukturering, forslag, synkronisering, systematisering, målretting, taksonomi, sporing, transkripsjon, oversettelse, oppdatering, verifisering, versjonskontroll, visning av: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikroområder, onlinekanaler, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, webområder, ord, arbeidsflyt; dataprogramvare for tildeling, kalkulasjon, rapportering av: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, lister, media, mikroområder, onlinekanaler, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, tekst, oversettelse, webområder, arbeidsflyt; dataprogramvare for uttrekking, fjerning, reproduksjon, gjenervervelse, utvalg, fratrekking av/fra: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikroområder, online-kanaler, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, webområder, ord, arbeidsflyt; dataprogramvare for sammenligning, samvirking av/med: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikroområder, onlinekanaler, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, webområder, ord, arbeidsflyt; dataprogramvare for analyse for: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikroområder, online-kanaler, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, webområder, ord, arbeidsflyt; dataprogramvare for å aktivere, fakturere, tilveiebringe planlegge, validere: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikroområder, onlinekanaler, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, webområder, ord, arbeidsflyt; programmer og programvare som tilveiebringer interaktivitet, grensesnitt, integrasjon og synkronisering; programmer og programvare for opprettelse av, tilveiebringelse av tilgang til, søk i, uttrekking fra og sikkerhet for oversettelsesminnedatabaser og eksisterende oversettelser; programmer og programvare for opprettelse av egendefinerte kvalitetssikringssjekker og for overvåking og sikring av kvalitet; programmer og programvare for å utføre kvalitetssikring, fange opp feil og inkonsekvenser; programmer og programvare som muliggjør oversettelser for å oppnå kvalitetssikring og offisielle bransjestandarder; programmer og programvare for å muliggjøre opprettelse, lagring og deling av og overholdelse av branding, lingvistiske og stilmessige retningslinjer; programmer og programvare for håndtering av merkevare, for markedsføring og for promotering; programmer og programvare som gjør det mulig for brukere å identifisere og kvalifisere leads til potensielle kunder; programmer og programvare for å samle informasjon om brukerpreferanser, -interesser og -egenskaper; programmer og programvare for brukertilbakemelding; programvareutviklingssett og applikasjonsprogrammerergrensesnitt for det ovennevnte; bærere for alt det ovennevnte; CD-ROMer; CDI-er; manualer, nedlastbare digitale, elektroniske, magnetiske publikasjoner; rådgivning, konsulentvirksomhet og informasjon vedrørende det ovennevnte. Klasse 16 Trykksaker, skrivesaker, bøker, trykte publikasjoner; plakater; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 35 Annonsering, reklamevirksomhet, PR, markedsføringstjenester og forretningsrådgivningstjenester; merkevaretjenester, det vil si rådgivning, utvikling, ledelse og markedsføring av merkevarer for bedrifter og enkeltpersoner; utarbeidelse og utvikling av salgsstrategier; fremskaffelse av on-line-informasjon knyttet til annonsering og forretningsrådgivningstjenester; varemerkevalg, det vil si analysering, evaluering og opprettelse av varemerker for andre; varemerkevalg, det vil si analysering, evaluering og opprettelse av varemerker; planlegge og kartlegge forretninger og kommersielle samfunn; implementering og utvikling av markedsføringsstrategier; salgsfremmende tjenester og markedsføringsrådgivning knyttet til varer og tjenester fra farmasøytiske produsenter og distributører, helsetjenesteleverandører, helseforsikringstilbydere og administratorer, programmer for foretrukne leverandører, bransjeorganisasjoner knyttet til helsetjenester, medisinske forskningsselskaper, 16

17 registrerte varemerker nr 20/15 akademiske institusjoner, medisinske fagsamfunn og organer, og andre produsenter og leverandører av varer og tjenester knyttet til helsetjenester; konsulenttjenester innenfor annonsering og markedsføring av varer og tjenester knyttet til helsetjenester; rekruttering av forsøkspersoner til medisinske forskningsstudier; telemarkedstjenester innenfor helsetjenester; organisering, administrering og salgsfremming for andres profesjonelle forretningsmøter i innenfor helsetjenester; PR-tjenester innenfor helsetjenester og markedsføringstjenester for leverandører av varer og tjenester knyttet til helsetjenester, det vil si merkevarenavngivning, merkevareutvikling, utvikling av merkevareidentitet og merkevaregrafikk; arrangere og gjennomføre varemesser knyttet til farmasøytiske produkter / helsetjenester / medisinske henseender; markedsføring og markedsundersøkelser og analyser knyttet til det ovennevnte; bistand til bedriftsledelse; konsulenttjenester for bedriftsledelse; markedsføring; markedsundersøkelser; annonsering; tjenester for utvikling av merkevarer; konsulenttjenester for merkevarer; mediekjøp og planleggingstjenester; Rådgivnings- og konsulenttjenester for forretningsledelse; evalueringstjenester; forretningskonsultasjoner knyttet til merkevarer; bedriftsevalueringstjenester; merkevareposisjonering; merkevaretesting; merkevarestrategi; PR-tjenester; strategisk forretningsplanlegging knyttet til varemerker; forretningsinformasjon; rådgivning i forbindelse med forretningsinformasjon for forbrukere [forbrukerrådgivning]; salgsfremmende tjenester [for andre]; konsultasjoner i personalspørsmål; bistand til bedriftsledelse; veiledning innen korrekt og riktig bruk av merkevaremerking, herunder fonter, farger, størrelser og posisjonering; merkevareoptimalisering. PR-tjenester; strategisk forretningsplanlegging knyttet til varemerker; forretningsinformasjon; rådgivning i forbindelse med forretningsinformasjon for forbrukere (forbrukerrådgivning); salgsfremmende tjenester [for andre]; konsultasjoner i personalspørsmål; informasjonstjenester knyttet til annonsering; informasjonstjenester knyttet til forretningsledelse; informasjonstjenester knyttet til merkevarestrategi; konsulenttjenester knyttet til forretningsmarkedsføring; konsulenttjenester knyttet til merkevarestrategi; rådgivning i forbindelse med med forretningsledelse; rådgivningstjenester knyttet til merkevarestrategi; forretningsevaluering; forretningsopplysninger og - evalueringer; merkevarekommunikasjon og - undersøkelser; undersøkelser knyttet til merkevarenavn; etterforskning av merkevarebruk; merkevareundersøkelser; dataadministrasjon og innholdsstyring for andre, det vil si: tillegg, justering, anvendelse, endring, sporing av endringer i: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikrosteder, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, websteder, ord, arbeidsflyt; dataadministrasjon og innholdsstyring for andre, det vil si: adapsjon, administrasjon, justering, endring, analyse, håndtering, arkivering, sammenstilling, sentralisering, sjekking, innsamling, sammenligning, kompilering, samsvar, konsistens, kontroll, koordinering, korreksjon, korrelering, opprettelse, tilpasning, levering, spredning, filtrering, generering, globalisering, gruppering, håndtering, identifisering, integrering, layout, kobling, opplisting, lokalisering, logging, vedlikehold, administrasjon, mapping, matching, memorisering, overvåkning, optimalisering, parsing, personalisering, populering, prediksjon, klargjøring, forhåndsvisning, prosessering, propagering, gjenopprettelse, raffinering, gjenbruk, revisjon, skalering, skanning, søking, sikkerhet, separering, deling, forenkling, stavekontroll, splitting, lagring, strukturering, forslag, synkronisering, systematisering, målretting, taksonomi, sporing, transkripsjon, oppdatering, verifisering, versjonskontroll, visning av: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikrosteder, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, websteder, ord, arbeidsflyt; dataadministrasjon og innholdsstyring for andre, det vil si: overdragelse, kalkulasjon, rapportering av: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, lister, media, mikrosteder, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, tekst, oversettelse, websteder, arbeidsflyt; dataadministrasjon og innholdsstyring for andre, det vil si: uttrekk, fjerning, henting, seleksjon, subtraksjon av/fra: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikrosted, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, websteder, ord, arbeidsflyt; dataadministrasjon og innholdsstyring for andre, det vil si: sammenligning, grensesnitt mot/med: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikrosteder, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, websteder, ord, arbeidsflyt; søking og uttrekk fra oversettingsminnedatabaser og eksisterende oversettelser; dataadministrasjon og innholdsstyring for andre, det vil si: opprettelse, lagring og deling av og overholdelse av retningslinjer for merkevare, språk og stil; merkevareledelse, -markedsføring og salgsfremmende tjenester; identifisere og kvalifisere ledetråder til potensielle kunder; samle inn informasjon om brukerpreferanser, interesser og egenskaper; innhente tilbakemeldinger fra brukere; forretningsinformasjonstjenester levert ved tilgang til en datamaskindatabase; kompilering og systematisering av innhold, informasjon og data i datamaskindatabaser; datastyrt databasestyring; rådgivnings-, informasjons og konsulenttjenester knyttet til de ovennevnte tjenestene. Klasse 36 Takserings- og evalueringstjenester; finansrådgivning; utarbeiding av regnskap; økonomiske undersøkelser og verdivurderinger; informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til de ovennevnte tjenestene. Klasse 37 Installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet og gjenoppretting av maskinvare, bygningsinventar, bygningsutstyr, hyller til detaljhandel, detaljhandelutstillingsutstyr, belysning, og utstillinger for forretnings-, handels-, industri- og detaljhandelslokaler; bygging av kontorskillevegger, kontormøbler, gulv og varme- og kjøleapparater for industri og handelsvirksomhet; byggeledelse; byggeprosjektledelse; tilsyn med byggearbeider, ombygging og renovering av bygninger for handels-, forretnings- eller industrianvendelse; snekkerarbeider; rådgivnigs-, konsulent- og informasjonstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester; spesialtilpasning av forretnings-, handels- og industrimøbler; optimering av utnyttelsen av gulvplass i detaljhandelen, dvs. byggeplanlegging og layoutdesign og konsulenttjenester for bygging av detaljhandelsvirksomheter; spesialfremstilling av forretnings-, handels- og industrimøbler; spesialfremstilling av hyller for detaljhandel til varehus og kiosker og utstillinger, inventar til kiosker og detaljhandel og utstyr til varehus og kiosker; spesialfremstilling av fremvisningsboder, stands og utstillingsenheter; spesialfremstilling av hylle- og reolsystemer for industri- eller handelsanvendelse; montering av kontorskillevegger, kontormøbler, gulv og varme- og kjøleapparater for industri og handelsvirksomhet; fast eiendom- og landutviklingstjenester, dvs. planlegging og utstikking av forretnings- og handelsområder byggeledelse; byggeprosjektledelse; tilsyn med byggearbeider, ombygging og renovering av bygninger for handels-, forretnings- eller industrianvendelse; snekkerarbeider; rådgiivnigs-, konsulent- og informasjonstjenester 17

18 registrerte varemerker nr 20/15 vedrørende alle de forannevnte tjenester; spesialtilpasning av forretnings-, handels- og industrimøbler; optimering av utnyttelsen av gulvplass i detaljhandelen, dvs. byggeplanlegging og layoutdesign og konsulenttjenester for bygging av detaljhandelsvirksomheter. Klasse 40 Spesialfremstilling av forretnings-, handels- og industrimøbler; spesialfremstilling av hyller for detaljhandel til varehus og kiosker og utstillinger, inventar til kiosker og detaljhandel og utstyr til varehus og kiosker; spesialfremstilling av fremvisningsboder, stands og utstillingsenheter; spesialfremstilling av hylleog reolsystemer for industri- eller handelsanvendelse; trebearbeiding; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende alle de ovennevnte tjenestene. montering av kontorskillevegger, kontormøbler, gulv og varme- og kjøleapparater for industri og handelsvirksomhet; trebearbeiding; trykking; trykketjenester; fargetilpasningstjenester for trykkeeller utstillingsmedier; informasjon, rådgivning og konsulentvirksomhet angående ovennevnte; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende alle de ovennevnte tjenestene. Klasse 41 Utdannings- og underholdningstjenester; sport og kulturelle aktiviteter; onlinepubliseringstjenester; klubbvirksomhet; ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner tilveiebrakt fra Internett; publikasjoner som ikke er nedlastbare fra databaser eller Internett; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt ved hjelp av Internett; utdannings- og opplæringstjenester i forbindelse med design, grafisk design, interiør, eksteriørdesign salg grafikk, forretningsrom, salgsdesign, bærekraftig design, branding, fotograferinger, opprettelse av webområde, filmskaping, skaping av interaktivt miljø; Informasjon vedrørende underholdning eller utdanning inkludert vedrørende design, grafisk design, interiør, eksteriørdesign salg grafikk, forretningsrom, salgsdesign, bærekraftig design, branding, fotograferinger, opprettelse av webområde, filmskaping, skaping av interaktivt miljø tilveiebrakt online fra en datamaskindatabase eller Internett; ikkenedlastbar informasjon i digitalt format vedrørende bygninger, butikker og bedrifts-/industrilokaler; ringetoner ikke-nedlastbare tilveiebrakt fra Internett tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner i forbindelse med design, grafisk design, interiør, eksteriørdesign salg grafikk, forretningsrom, salgsdesign, bærekraftig design, branding, fotograferinger, opprettelse av webområde, filmskaping, skaping av interaktivt miljø; redigere, postere, vise, merke, dele eller på annen måte tilveiebringe data inkludert bilder, grafikk, lyd, tekst eller audiovisuell informasjon via Internett eller annet kommunikasjonsnettverk; presentasjon av datameldinger og dokumenter for utdannings- og underholdningsformål inkludert i forbindelse med design, grafisk design, interiør, eksteriørdesign salg grafikk, forretningsrom, salgsdesign, bærekraftig design, branding, fotograferinger, opprettelse av webområde, filmskaping, skaping av interaktivt miljø; billettreservasjonstjenester vedrørende underholdning; produksjon, presentasjon og distribusjon av konkurranser, tevlinger, spill og spørreleker inkludert i forbindelse med design, grafisk design, interiør, eksteriørdesign salg grafikk, forretningsrom, salgsdesign, bærekraftig design, branding, fotograferinger, opprettelse av webområde, filmskaping, skaping av interaktivt miljø; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt ved hjelp av Internett eller annet kommunikasjonsnettverk; designe, utvikle, arrangere og gjennomføre (live og online) klasser, seminarer, konferanser, opplæringskurs, arbeidsgrupper, webkonferanser, eksterne læreprogrammer, og forelesninger innenfor helsevesen/legemidler; tilveiebringe forelesere innen helsevesen; publisering og online-spredning av utdannings-/instruksjons- og opplæringsmateriale vedrørende helsevesen/legemidler; designe, utvikle, arrangere og gjennomføre (live, online og publisert) sykdomsbevissthetsprogrammer for profesjonelt og offentlig publikum, online-helsearbeidere og pasientutdannelse og -informasjon; designe, utvikle, arrangere og gjennomføre live eller onlinerådgivningsnemder og eksterne opplæringsbegivenheter og veiledninger; forfatting, redigering, publisering, registrering, oversettelse av: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikroområder, fraser, prosesser, prosjekter, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, ord, arbeidsflyt; design, utvikling, alt det ovennevnte i forbindelse med ordlister, språk, tekst, oversettelse, ord; tilveiebringelse av digitale, elektroniske, magnetiske publikasjoner (ikke nedlastbare); opplæring; planlegging, arrangering og gjennomføring av seminarer; produksjon av kursmateriale; gjøre det mulig for oversettelser å oppnå kvalitetssikring og offisielle bransjestandarder; rådgivning, konsulentvirksomhet og informasjon vedrørende det ovennevnte; oversettelse av datamaskinspråk; oversettelse av programvare; rådgivning, konsulenttjenester og informasjon vedrørende det ovennevnte; tilveiebringelse av informasjon, rådgivning og konsulenttjenester for alt det ovennevnte. Klasse 42 Lagring av digitale medier; elektronisk lagring av tekst, litterære verker, bilder, visuelle verker, lydverker, audiovisuelle verker, data, filer, dokumenter og elektroniske arbeider; utarbeiding, tilveiebringelse og spredning av informasjon on-line og via multimedia; informasjon og rådgivning vedrørende det ovennevnte; designtjenester for bedrifts-, forretnings-, industri- og salgslokaler, nemlig arkitekturdesign, byplanleggingsdesign, databasedesign, produktdesign for salgsutstilling, servicedesign for bygningsingeniørvirksomhet, layoutdesign for innvendige rom i salgsvirksomheter, gulvplandesign for innvendige rom i salgsvirksomheter; designtjenester for bygning og salgsbygningsdekor, hylledesign, interiørdesign, utstillingsdesign, grafisk design, ergonomisk produktdesign, lysdesign, virtuell opplevelse-produktdesign; design av elektroniske salgsmiljøer, nemlig design av elektronisk salgswebområde; akustisk design for produkter; forretnings-, grafikk- og industrikunstdesign, interiørdesign av gangveier i forretnings- og salgslokaler og salgskioskdesign; rådgivningstjenester vedrørende interiørdesign av bedrifts-, forretnings-, industri- og salgslokaler; konsulenttjenester vedrørende utvalg av antikviteter for interiørdesign; design av møbler, inventar, innredning, utstillingsmontre og hyller for anvendelse i salgs- og forretningslokaler; interiørdesigntjenester, nemlig design, styling og planlegging av snekkeri og deler og innredning anvendt i bygging og konstruksjon av bedrifts-, forretnings-, industri- og salgslokaler og utstillingsstander; webområdedesign, websidedesign, grafisk design, planskissedesign av webside, gulvplandesigntjenester vedrørende websider, nemlig websidelayoutdesign, og tegning i naturen av forretnings-, grafikk- og industrikunstdesign, websidekonseptdesign, grafisk design, og grafiske illustrasjonstjenester for andre, alt for kompilering av websider; opprettelse, testing og vedlikehold av webområder; driftstjeneste for andres webområder; installere webområder; grafisk designtjenester; designtjenester vedrørende merkevarer, merkevareidentitet og merkevareutvikling, nemlig forretningskunstdesign, datamaskinassistert grafisk design, grafisk design; produktdesign for datamaskiner; tjenestedesign, nemlig ingeniørvirksomhet, interiørdesign, interiørdesign for salgsmiljø; arkitekturtjenester for bedrifts-, forretnings-, industri- og salgslokaler; datalagring og konsulentvirksomhet i forbindelse med datalagring; konsulenttjenester i forbindelse med datautvinnings- og dataoperasjonstjenester, nemlig datakryptering, datamigrering, datalagring, datakonvertering av 18

19 registrerte varemerker nr 20/15 elektronisk informasjon, datautvinning, datasikkerhet, nemlig design og utvikling av elektroniske datasikkerhetssystemer og datalagring; informasjon, rådgivning, konsulenttjenester vedrørende alle de ovennevnte tjenestene; optimalisering av utnyttelse av salgsgulvplass, nemlig interiørdesignplanlegging og interiørlayoutdesign og konsulenttjenester for salgsvirksomheter; interiørdesigntjenester, nemlig installasjon av dekor og møbler i bedrifts-, forretnings-, industri- og salgslokaler; klesdesigntjenester; forretningsdesigntjenester; forretningsinteriørdesign; forretningspakkedesign; taksering av design; kunstverkdesign; baderomsdesigntjenester; konsulenttjenester vedrørende design; konsulenttjenester vedrørende pakkedesign; konsulenttjenester vedrørende design av promoteringsmateriale; konsulenttjenester vedrørende interiørdesign; konsultasjonstjenester vedrørende interiørdesign; forbruksvaredesign; design av virksomhetens identitet; designtjenester for virksomhetens bilde; designtjenester for virksomhetens logo; opprettelse av varemerker som er en designtjeneste; design av reklamelogoer; design av reklamemateriale; design av reklametrykksaker; design av audiovisuelt kreativt arbeid; design av brosjyrer; design av bygningsinteriør; design av bygninger; design av bedriftslokaler; design av forretningsprodukter; design av utstillingsstander; design av motetilbehør; design av gulvbelegg; design av møblering; design av møbler; design av spill; design av glass og av glassprodukter; design av grafikkprogramvaresystemer; design av grafikk og av laug for virksomhetens identitet; design av helsetjenestebygninger; design av hoteller; design av informasjonssystemer; design av interiørdekor; design av interiørdekorering; design av markedsføringsmateriale; design av materiale for trykking; design av pakning; design av trykt materiale; design av trykksak; design av trykksak til bruk i markedsføring; design av produkter; design av produkter belagt med plast; design av promoteringstrykksak; design av beskyttelsesklær; design av publisitetsmateriale; design av dukker; design av resirkuleringsanlegg for forbruker- og industrivarer; design av butikkinnredningssystemer; design av butikkinnredning; design av butikker; design av skilt; miljødesigntjenester; anleggsledelse, nemlig bygningstøydesign; motedesign; forundersøkelsesrelatert design; møbleringsdesigntjenester; konsulenttjenester for butikkdesign; butikkdesign; konsulenttjenester for butikkinnredningsdesign; butikkinnredningsdesigntjenester; kjøpesenterdesign; kjøpesenterplanlegging som er designtjenester; eiendomsutviklingstjenester; datamaskintjenester, omfattende Internett- og intranett-konsulentvirksomhet; dataprogramvare-, applikasjon- og webområdeutvikling og -design for farmasi-, biofarmasi og helsetjenestebedrifter; designtjenester; programmeringstjenester for datamaskiner; dataprogramvaredesign; tilpasning av datamaskinvare og -programvare; vedlikehold av dataprogramvare; oppdatering av dataprogramvare; leie av dataprogramvare; opprettelse og vedlikehold av webområder for andre; designtjenester for kompilering av websider på Internett (design av program); tilveiebringe søkemotorer for Internett; industridesign; pakningsdesign; grafisk design av bedriftsbrevpapir og promoteringsmateriale; design av merkevarenavn; design av logoer og pakning for slike merkevarer; forskning og utvikling [for andre]; merkevarekommunikasjon og -forskning; konsulenttjenester for merkevare; tjenester for opprettelse av merkevarer; tjenester for utvikling av merkevarer; merkevareidentitet, nemlig design av det visuelle utseendet på kjennetegn; designe og utvikle bedrifts- og merkevareidentiteter, logotyper og merkevareposisjonering; opprettelse, utvelging, testing og evaluering av foreslåtte merkevarenavn og varemerker inkludert merkevareforskning. evaluering av immateriell eiendomsrett; konvertering og gjenoppretting av: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikroområder, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, webområder, ord, arbeidsflyt; opprettelse av: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikroområder, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, webområder, ord, arbeidsflyt; design, utvikling: alt det ovennevnte i forbindelse med: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikroområder, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, webområder, ord, arbeidsflyt; implementering, installasjon, vedlikehold, prosjektledelse, systemkonfigurasjon, teknisk støtte, arbeidsflytmodellering; alt det ovennevnte i forbindelse med kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikroområder, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, webområder, ord, arbeidsflyt; automatisering, innfanging, konvertering, dekryptering, kryptering, formatering av: kode, innhold, data, databaser, ordlister, dokumenter, e-post, skjemaer, grafikk, bilder, informasjon, språk, lister, media, mikroområder, fraser, prosesser, prosjekter, programvare, oppgaver, terminologi, tekst, oversettelse, webområder, ord, arbeidsflyt; driftstjeneste, IT-adminsitrasjon, vedlikehold, støtte og brukergrupper for datamaskindatabaser, programmer og programvare vedrørende det ovennevnte; opprette tilpassede kvalitetssikringssjekker og overvåke og sikre kvalitet; utføre kvalitetssikring, fange opp feil og inkonsekvenser; rådgivning, konsulentvirksomhet og informasjon vedrørende det ovennevnte. Klasse 45 Juridiske tjenester; tjenester for beskyttelse, utnyttelse, anskaffelse og lisensiering av immateriell eiendomsrett; fullmektigtjenester for varemerker; varemerkeforundersøkelser og -klarering; rådgivning og informasjon knyttet til de ovennevnte tjenestene; tilby assistanse til farmasøytiske selskaper i forbindelse med prosesser for offentlige godkjennelser, det vil si kontakt med medisinske for vitenskapelige eksperter, rådgivende nemder og informasjonsinnhenting, gjennomgang av standarder og praksis for å sikre at farmasøytiske lover og forskrifter overholdes; råd og assistanse med hensyn til lover om pakking og merking; råd om merkelisensiering, assistanse og informasjon; overvåking av merkevarebruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEADEX United States Gypsum Company, 550 West Adams Street, US-IL60661 CHICAGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; kantlist av metall for tørrmurkonstruksjon. 19

20 registrerte varemerker nr 20/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MyShield CONCEPTOMED AS, Postboks 10, 8373 BALLSTAD, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføring og salg av blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for lys, papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, plastposer, klistremerker, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao og kaffeerstatning, ris, tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer, spiseis, sukker, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, korn og jordbruks-, hagebruksog skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICA AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; plastposer; klistremerker. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; KJELLER INNOVASJON AS, Postboks 102, 2027 KJELLER, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer