nr 43/ NO årgang 95 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 43/ NO årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Ansvarsmerker Internasjonale varemerkeregistreringer Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale registreringer Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOVe ROSa Oasis Stores Ltd, Paul Street, EC2A 4PN LONDON, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 16 Trykte publikasjoner og kataloger; plakater og fotografier, plast- og papiremballasje for bruk i detaljehandel; penner og holdere for tilbehør, blyanter, mapper, permer, notisbøker, kladdebøker, blyantposer, folieark, skrivesett, beholdere med glidelås, sylindriske beholdere, penne- og blyantsett, dagbøker, adressebøker, avtalebøker, trykksaker, postkort, papirog skrivevarer, alle forannevnte varer knyttet til kvinners mote og tilbehør. 18 Lær og lærimitasjoner; bager, kofferter og reisebager; reisevesker, ransler, mapper, bokser for reiseutstyr, toalettvesker, tasker, punger, skulderbager, ryggsekker, handlebager, strandbager, håndvesker, dokumentmapper, lommebøker, nøkkelholdere, kredittkortholdere, visittkortholdere, portemonneer for vekslepenger; paraplyer, parasoller; spaserstokker; alle forannevnte varer knyttet til kvinners mote og tilbehør. 25 Klær, fottøy og hodeplagg; alle forannevnte varer knyttet til kvinners mote og tilbehør. 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (591) Merket er i farger R Ulriksen Invest AS, Postboks 236 Ulvøya, 0139 Oslo, NO 36 Finansiell virksomhet og finanstjenester; monetærvirksomhet; forretninger med fast eiendom; fonds- og kapitalinvesteringsvirksomhet; utleie av kontorlokaler (fast eiendom); tjenesteytelser fra investeringsselskaper og holdingselskaper; forretningsførsel for fast eiendom. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidige innlosjeringer. 44 Jordbruks- og landbrukstjenester. CULINARIO (526) Unntaksannmerkning: "Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i merket for kl 29 og 30." Ingrid Roe, Jongsstubben 23, 1337 Sandvika, NO Brit Alstad, aut. Rettshjelper, Elmholtvn. 9 E, 0281 Oslo, NO 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), kryddersett, vinkjølere, hånddrevne pepperkverner, saltkverner, pepperbøsser, saltbøsser og saltkar, ikke av edelmetall, beholdere til krydder, ikke av edelmetall, til bruk i husholdning og på kjøkken. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørkete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, spiselige oljer og fett; egg, melk og melkeprodukter; konserver, tomatpure, konserverte og tørkete kjøkkenurter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, salatderessinger; krydderier, is. 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARENA ARENA Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, elektriske og fotografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) ikke for medisinske formål, livredning; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, telefonsvarere. 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, databaserte finanstjenester, betalingskort-, kontokort- og -kredittkorttjenester; elektroniske pengeoverføringer, on-line informasjonstjenester vedrørende finans; økonomisk forvaltning av tele- og datautstyr og for dette avsatte lokaler; eiendomsforvaltning, utleie av kontorer (fast eiendom); forsikringskonsultasjoner. 37 Byggevirksomhet; bygge-, installasjons- og reparasjonsvirksomhet; feilsøking- og vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk utstyr samt målesystemutstyr. 42 Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; teknisk forskning; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KODA KODA Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 16 Materialer til bokbinding; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. 5

6 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PC Tvete AS, Rolvsøyvn. 201, 1617 FREDRIKSTAD, NO 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvarer; elektroniske manualer; Elektroniske artikler og apparater, nemlig datamaskiner, fotoapparater, kamera, nettverk, parabol, printere og telekommunikasjonsapparater, apparater for opptak, overføring og gjengivelser av lyd og bilder. 35 Annonseringsvirksomhet; databaseregistrering; salg av elektroniske artikler og apparater, nemlig datamaskiner, fotoapparater, kamera, nettverk, parabol, printere og telekommunikasjonsapparater, apparater for opptak, overføring og gjengivelser av lyd og bilder. 42 Designvirksomhet; Edb-programmering; Konsulenttjenester; utleie av tilgangstid; Vedlikehold og opprettelse av dataprogrammer, samt informasjon i database for andre og en selv; webhotell; tjenester tilknyttet EDB relaterte oppgaver innenfor databasetilhørighet og softwareprogrammer, samt hardware. pc pcutstyr.no Tvete AS, Rolvsøyvn. 201, 1617 FREDRIKSTAD, NO 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvarer; elektroniske manualer; elektroniske artikler og apparater, nemlig datamaskiner,fotoapparater,kamera, nettverk, parabol, printere, telekommunikasjonsapparater, apparater for opptak, overføring og gjengivelser av lyd og bilder. 35 Annonseringsvirksomhet; databaseregistrering; salg av elektroniske artikler og apparater, nemlig datamaskiner, fotoapparater, kamera, nettverk, parabol, printere, telekommunikasjonsapparater, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 42 Designvirksomhet; Edb-programmering; Konsulenttjenester; utleie av tilgangstid; Vedlikehold og opprettelse av dataprogrammer, samt informasjon i database for andre og en selv; webhotell; tjenester tilknyttet EDB relaterte oppgaver innenfor databasetilhørighet og softwareprogrammer, samt hardware. 6

7 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EURO IT Tvete AS, Rolvsøyvn. 201, 1617 FREDRIKSTAD, NO 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvarer; elektroniske manualer; elektroniske artikler og apparater, nemlig datamaskiner, fotoapparater, kamera, nettverk, parabol, printere, telekommunikasjonsapparater, apparater for opptak, overføring og gjengivelser av lyd og bilder. 35 Annonseringsvirksomhet; databaseregistrering; salg av elektroniske artikler og apparater, nemlig datamaskiner, fotoapparater, kamera, nettverk, parabol, printere, telekommunikasjonsapparater, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 42 Designvirksomhet; EDB-programering; konsulenttjenester; utleie av tilgangstid; vedlikehold og opprettelse av dataprogrammer, samt informasjon i database for andre og en selv; webhotell; tjenester tilknyttet EDB relaterte oppgaver innenfor databasetilhørighet og softwareprogrammer, samt hardware. AKTØR som bygger Aktør som bygger AS, Postboks 223, 9305 FINNSNES, NO AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 36 Finansiell virksomhet, forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JÆREN AVIS AS Jæren Avis AS, Postboks 23, 4349 BRYNE, NO 36 Investering i lokale avisselskaper; forvaltning av eiendom. 7

8 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PSP KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 CD spillere; CD plater (audio-video); videospillemaskiner for forbrukere alene for bruk med fjernsynsmottakere; kontrollenheter, joysticks, minnekort, volumkontrollere og datamus for videospillmaskiner for forbrukere alene for bruk med fjernsynsapparater; DVD spillere; nedlastbare databilder og - tegn av magasiner, bøker, aviser, kart, bilder og tegninger; nedlastbar musikk; nedlastbare videobilder; elektroniske kretser, CD-ROM og andre minnemedier opptegnet i programmer for håndholdte spill med flytende krystalldisplay; elektroniske publikasjoner; programmer for videospillmaskiner; programmer for videospill for forbrukere; innspilte DVD-ROM; innspilte disker og magnetbånd; magnetiske kort, ark og magnetbånd med lydopptak; optiske disker med innspilt lyd. 28 Håndholdte spill med flytende krystalldisplayer omfattende "eksklusive øretelefoner tilsluttet og brukt for håndholdte spill med flytende krystalldisplay og annet tilbehør"; elektroniske spill i lommeformat. Multiphase Pumping and Technologies Pennwell Corp, 1421 South Sheridan Road, OK74112 TULSA, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 35 Organisering og ledelse av utstillinger relatert til olje og gass industrien. 41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig ledelse av seminarer og kort kurs innenfor området olje og gass teknologi; organisering og ledelse av utstillinger relatert til olje og gass industrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LGN LGN Spyder Active Sports Inc, 4725 Walnut Street, CO80301 BOULDER, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 25 T-skjorter, collegegensere, knappeskjorter, gensere, fleecejakker, ytterjakker, bomullsjakker, denimbukser, bomullsbukser, ytterbukser, skjørt, badetøy for menn og kvinner, sokker, hansker, votter, hatter, luer, hele ytterdresser, tights, undertøy, lange underbukser og fottøy. Deepwater Operations Forum Pennwell Corp, 1421 South Sheridan Road, OK74112 TULSA, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 35 Organisering og ledelse av utstillinger relatert til olje og gass industrien. 41 Organisering og ledelse av forretningskonferanser, fora og utstillinger relatert til olje og gass industrien. 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EPAXOM EPAXOM Pronova Biocare AS, Postboks 420, 1327 Lysaker, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Omega-3-fettsyrer for bruk i veterinære farmasøytiske produkter eller kosttilskuddprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIDELFART MIDELFART Midelfart Holding AS, Fjordalléen 16, 0250 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; munnhygienepreparater; kosmetiske preparater for bruning av huden; deodoranter for personlig bruk; diamantpulver [slipemidler]; smakstilsetninger for drikker [eteriske oljer]; avsminkingspreparater; kosmetiske preparater for bad; barberingspreparater; badesalter ikke for medisinsk bruk; blank-pussemidler; blekemidler for kosmetisk bruk; krem for hudbleking; hårpleiemidler; hårfargestoffer; hårfjerningsmidler; preparater for hårkrølling ; hårspray; hårvann; midler for å fjerne sminke; kosmetiske preparater for hudpleie; fargestoffer for håret; fargestoffer for toalettbruk, kosmetikksett; servietter impregnert med kosmetisk lotion; lavendelolje; lavendelvann; neglelakk; lakkfjernere; lakkfjerningsmidler; lavendelolje; mynte for parfymeri; mynteessenser; preparater for behandling av negler; nøytraliseringsmidler for permanent; olje (mandel); lavendelvann; kunstige negler. 5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske drikker for medisinsk bruk; dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; druesukker for medisinsk bruk; eukalyptusoljer for farmasøytisk bruk; oksygenbad; olje av torskelever; pastiller for farmasøytisk bruk; piller for farmasøytisk bruk; planteavkok for farmasøytisk bruk (dekokter]; spiselige plantefibrer (ikke nærende); ernæringssubstanser for mikroorganismer; kulturer av mikroorganismer; mandelmelk for farmasøytisk bruk; linfrømel for farmasøytisk bruk; melkeholdig mel for babyer; mel for farmasøytisk bruk; albuminholdig melk; maltmelk for medisinsk bruk; mandelmelk for farmasøytisk bruk; melkefermenter for farmasøytisk bruk; melkeholdig mel for spedbarn; melkesukker; salt for mineralbad; mineralske kosttilskudd; vitaminbaserte kosttilskudd; mineralvann for medisinsk bruk; mineralvannsalter; mynte for farmasøytisk bruk; næringsmidler for babyer; jakalaprotpasta (med.); sodasalter for medisinsk bruk; solbeskyttende midler [salver mot solforbrenninger]; produkter mot solforbrenning for farmasøytisk bruk; salver mot solforbrenning; medisinske og farmasøytiske preparater for slanking; tran; medisinske urter; urter for røking for medisinsk bruk; urtete for medisinske formål; vitaminpreparater; mineralvannsalt. 29 Helsekostprodukter hovedsakelig basert på kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, basert på eller i form av konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; slankepreparater hovedsakelig basert på forannevnte varer; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Helsekostprodukter hovedsaklig basert på eller 9

10 registrerte varemerker /05 i form av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, gluten, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; helsekostprodukter i form av produkter laget av eller basert på soya, bønnemel eller på malt; riskaker; slankepreparater hovedsaklig basert på næringsmidler av korn, gryn eller ris; kaffebaserte, sjokoladebaserte eller kakaobaserte drikker, propolis, halspastiller; kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier. 32 Fruktjuicer og fruktdrikker, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOBLE BOBLE Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 9 Innregistrerte dataprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ATLAS-ALLIANSEN ATLAS-ALLIANSEN Atlas Alliansen, Postboks 9218 Grønland, 0134 OSLO, NO Kvale & Co Advokatfirma ANS, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, NO 16 Varer laget av papir; albumer, almanakker, atlaser, aviser, bilder, brosjyrer, bøker, fotografier, kalendere, kunstgjenstander, plakater, publikasjoner, tegninger, tidsskrifter, trykksaker og undervisningsmateriell. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon; bedrifts- og forretningsledelse, bistand til bedriftsledelse, bistand ved forretningsledelse, fjernsynsreklame, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, radioreklame- og annonsering, reklame (fjernsyn og radio), utsendelse av reklamemateriell, reklamevirksomhet, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. 41 Utdannings- og opplæringsvirksomhet, organisering av lotterier, organisering og ledelse av konferanser, kongresser og seminarer, arrangering og ledelse av praktiske seminarer og opplæring, rekreasjonsinformasjon og undervisning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Z ZONE Narong Deeritdecha, Soi Sawang, Mahanakorn Road, BANGKOK, TH Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 32 Energidrikker, unntatt preparater til fremstilling av drikker. 10

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOURGOGNE CHARDONNAY JEAN MARC BROCARD KIMMERIDGIEN Jean-Marc Brocard, Route de Préhy, CHABLIS, FR ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 33 Burgunder-vin med garantert opprinnelse. BOURGOGNE JEAN MARC BROCARD PORTLAND Jean-Marc Brocard, Route de Préhy, CHABLIS, FR ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 33 Burgunder-vin med garantert opprinnelse. 11

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE BOURGOGNE JEAN MARC BROCARD OXFORDIEN Jean-Marc Brocard, Route de Préhy, CHABLIS, FR ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 33 Burgunder-vin med garantert opprinnelse. Bonnier e magazin Bonnier Responsmedier Group AB, Box 4040, LIDINGÖ, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Eksponert film, grammofonplater, CD-plater, magnetbånd og andre bilde- og lydbærere. 16 Trykksaker, aviser og tidsskrifter, bøker, fotografier, trykktyper, trykksaker og klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, opprettelse av databaser med kommersiell og økonomisk informasjon. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet og underholdningsvirksomhet; forlagsvirksomhet; publisering av tekster (ikke reklametekster) online. 42 Formidling av dokumentasjon og informasjon av databaser, dataprogrammering og liknende informasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RIO Sylco Marine SL, Castello D'Empuries, GERONA, ES JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 12 Båter og seilutstyr. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INSTA-CERT INSTA-CERT Nemko Certification AS, Postboks 48 Blindern, 0314 OSLO, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 9 Brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmaterialer). 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester, sertifiseringstjenester, nemlig sertifisering av produkt eller personell i henhold til normative dokumenter, som for eksempel en felles europeisk standard, og kvalitetskontroll. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: QUIZIKON QUIZIKON H Aschehoug & Co W Nygaard og D3M Entertainment DA, Postboks 363 Sentrum, 0102 OSLO, NO Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 OSLO, NO 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; fjernsynssendinger; data assistert overføring av beskjeder og bilder, kommunikasjon ved dataterminaler. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: quizikon H Aschehoug & Co W Nygaard og D3M Entertainment DA, Postboks 363 Sentrum, 0102 OSLO, NO Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 OSLO, NO 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; fjernsynssendinger; data assistert overføring av beskjeder og bilder, kommunikasjon ved dataterminaler. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer. 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FJELLSGRUPPEN 7-Fjellgruppen ANS, Postboks 299 Nesttun, 5853 BERGEN, NO 35 Annonse og reklamevirksomhet; bedriftsrådgivning. 36 Finasieringsvirksomhet; forsikringsvirksomhet. 42 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INA INA Stairs Ina, Ørneveien 3, 3209 SANDEFJORD, NO 9 cd/lp/kassett. 16 papirvarer 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 41 Undeholdningsvirksomhet. UTE Mediafabrikken AS, Arbinsgate 11, 0253 OSLO, NO 16 Trykksaker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; publisering av elektronisk tidsskrift online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ultra SPORT (526) Unntaksannmerkning: Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i merket. Mediafabrikken AS, Arbinsgate 11, 0253 OSLO, NO 16 Trykksaker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; publisering av elektronisk tidsskrift online. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EASYQD action awards Mediafabrikken AS, Arbinsgate 11, 0253 OSLO, NO 9 Elektroniske publikasjoner. 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; publisering av elektroniske publikasjoner online; fjernsynsunderholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EASYQD Future Information Research Management AS, Hoffsvn 48, 0377 OSLO, NO Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, NO 9 EDB-programvare. 35 Datafangst og markedsanalyse; salg av programvare. 42 EDB-programmering; EDB-tjenester; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og programvare; utleie av programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INDOXYL Råskinnet Mediafabrikken AS, Arbinsgate 11, 0253 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter. INDOXYL Stiefel Laboratories Inc, 255 Alhambra Circle, FL33134 CORAL GABLES, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Topisk farmasøytika for behandling av dermatologiske sykdommer (hudsykdommer). 15

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: infopartner Infopartner AS, Postboks 943 Sentrum, 6001 ÅLESUND, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. taste of tokyo Epa Foods AS, Korskildemark 4, 2670 GREVE, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), spisepinner. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fettstoffer, supper, ferdiglagete retter og deler av retter, næringsmidler fremstilt på basis av soyabønner (konserverte). 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, nudler, spaghetti, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, soyamel, brød, konditori- og konfektyrvarer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, herunder vineddik, sauser (krydrete), krydderier, råis, sushi, ferdiglagete retter og deler av retter. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), sake. 43 Bevertning og tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering, restauranter, catering. 16

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FJORDLAND FJORDLAND H M Kristiansens Automobilbyrå AS, Ringnesveien 7-9, 0978 OSLO, NO 35 Markedsføring av innenlands sammensatt reise. I all hovedsak for utenlandsk innkommen turisme. 39 Organisering og gjennomføring av innenlands sammensatt reise. I all hovedsak for utenlandsk innkommen turisme. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NATUROL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BESTIS BESTIS Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483 SKYTTA, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Spiseis, fløteis, iskrem og spiseisprodukter, samt øvrige kalde/frosne desserter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NATUROL Polarol AS, Kirkegaten 4, 1440 DRØBAK, NO Polarol AS, Kirkegaten 4, 1440 DRØBAK, NO 29 Blanding av nyper og blåbær som inneholder vitaminer, mineraler, fettsyrer og flavonoider for menneskelig forbruk. Bestis Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483 SKYTTA, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Spiseis, fløteis, iskrem og spiseisprodukter, samt øvrige kalde/frosne desserter. 17

18 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DREAMLENS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DREAMLENS DreimLens Inc, 981 E. Eau Gallie Blvd., FL INDIAN HARBOR BEACH, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: top trading fra design til produkt Top Trading AS, Postboks 17, Linderud, 0517 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 35 Reklamevirksomhet; utarbeidelse av kundeinformasjon og markedsføring av ulike varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOTEMAX IMMUVIT Rueckert Pharmaceutical Co, 1440 JFK Causeway, Suite 400, FL33141 NORTH BAY VILLAGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Vitaminpreparater; preparater inneholdende mineraler; multivitaminer og mineralsupplementer. LOTEMAX Bausch & Lomb Inc, One Bausch & Lomb Place, NY ROCHESTER, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Preparater og stoffer for oftalmisk, okular og optisk pleie, nese-, øyen- og synspleie. 18

19 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KjøkkensjefenS ANBEFALING Top Trading AS, Postboks 17, Linderud, 0517 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samtbeholdere; glassvarer, porselen og keramikk; kasseroller. (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: GUL: Pantone 109 CVC RØD: Pantone 1595 CVC GRØNN: Pantone 376 CVC DE YTURBE LA LOMA Resort Polaris World Sport Center SL, Parque Empresarial Polaris World, Autovia Murcia, San Javier, Km 18, BALSICAS, MURCIA, ES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse av bolig og eiendom, herunder boligutvikling; utvikling av fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjons- og vedlikeholdstjenester for boliger. 41 Underholdningstjenester; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder underholdning og sportstjenester tilbudt i turist-, rekreasjons- og fast eiendomskomplekser, tjenester i forbindelse med fornøyelsesparker og marinaer og tjenester tilbudt i forbindelse med golfbaner; administrering av marinaer, fornøyelsesparker og golfbaner. 42 Industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; barnehager og førskoler. 44 Medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; veterinære tjenester; landbruk og skogbrukstjenester; gartnerivirksomhet og hagedyrking, hagearkitekttjenester. 19

20 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (558) Merket er en farge eller en kombinasjon av farger Sunt & Nam Chung Yuk Soon, Lilleakerveien 37C, 0284 OSLO, NO Pan Ho, Kongensgt. 30, 6003 ÅLESUND, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; catering; kafeer; kafeteriaer; kantiner; restauranter; snackbarer; bartjenester. flexiskapet Siemens AS Divisjon Automation & Drives, Postboks 1, 0613 OSLO, NO Stansefabrikken Fredrikstad AS, Øraveien 23, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD, NO 9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: lille fia Bettina Rem Berglund, Halvorsens vei 38, 1336 SANDVIKA, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 20

21 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SAURUS SAURUS María Y Adelina SA, Santa Fe 269 (8.300), Neuquén, PROVINCIA DE NEUQUÉN, AR AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACF (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COMPUTAS SOLUTIONS COMPUTAS SOLUTIONS Computas Solutions, Postboks 482, 1327 LYSAKER, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 42 Teknologiske tjenester; konsulenttjenester og rådgivning vedrørende IT, datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACF Hela International Ltd, Suite NO.7, Forum House, Stirling Road, PO197DN WEST SUSSEX, CHICHESTER, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 3 Kosmetikk; eteriske oljer; hudpleiepreparater; oljer for kosmetisk bruk; kosmetiske preparater for hudpleie; såpe; desinfiserende hudpleiepreparater. 5 Medisinske og farmasøytiske preparater, inkludert salve til utvortes bruk; hygieniske preparater; biologiske preparater for medisinsk bruk; eliksirer (farmasøytiske preparater); farmasøytiske preparater for hudpleie; lotioner for farmasøytisk bruk; soppdrepende midler; naturlegemidler. 42 Forskning på og utvikling av preparater for legemidler og kosmetiske produkter; bakteriologisk forskning. Euro Frukt Stein Jørgensen, Økern Torg 4, 0580 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 21

22 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORDIC OFFICE NORDIC OFFICE Interbok Kontorspar Distribusjon AS, Lilleakervn 25, 0283 Oslo, NO 2 Tonere. 3 Renholdsmidler; rengjøringsmidler til bruk for storhusholdning. 9 DVD, CD, disketter, datakassetter, tastatur, mus, kabler og musematter. 16 Blekkpatroner; fargebånd; kontorrekvesita; kort, bånd, papir, tørkepapir. 20 Møbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARS DELIGHT MARS DELIGHT Masterfoods AS, 0275 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; sjømat; konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukt, grønnsaker, rotfrukter og poteter; matretter bestående av de ovennevnte matvarer; melk og meieriprodukter; mousser, kalde desserter; drikker laget av melk og melk med smaktilsetninger; drikker laget av meieriprodukter; supper; søte smørepålegg, pikante smørepålegg hovedsakelig bestående av eller produsert av produkter i klasse 29; salater; drikker; fyll bestående av eller produsert av produkter i klasse 29, snacks; ferdige retter og bestanddeler til ferdige retter; proteinholdige substanser; næringsmidler laget av varer i klasse Ris, pasta; kornprodukter og matvarer laget av korn, frokostblandinger; te, kaffe, kakao; sjokoladedrikker, kaffe essens, kaffe ekstrakter, blandinger av kaffe og sikori; sikori og sikoriblandinger, alt til bruk som kaffeerstatninger; ikke-medisinerte konfektyrer og konditorvarer; bakverk, kaker, kjeks; spiseis, iskrem, iskremprodukter, frosset yoghurt, frossen konfekt og sukkertøy; kalde desserter, mousser, sorbéer; brød; kaker laget av butterdeig; drikker; fyll bestående av eller produsert av varer i klasse 30; søte smørepålegg, pikante smørepalegg hovedsakelig bestående av eller produsert av produkter i klasse 30, snacks, ferdige retter og bestanddeler til ferdige retter; sjokolade; pizzaer; pizzabunner; pizzasauser og pizzapynt; sauser til pasta og ris; salat dressinger; majones; sauser; dipp; næringsmidler laget av varer i klasse 30. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEN FEMTE ÅRSTID DEN FEMTE ÅRSTID Vinterfestspill i Bergstaden, Postboks 61, 7361 RØROS, NO 41 Årlig klassisk kammermusikkfestival. 22

23 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FABEL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FABEL Ark Bokhandel AS, Postboks 6693 St. Olavs Plass, 0129 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogram; dataspill; videospill; spilleapparater; cd-er; dvd-er; brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser og ikke trykksaker eller bøker; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; notemapper; skolevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; arkivskap; emballasjebeholdere; identitetsplater, ikke av metall; oppslagstavler. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); krus 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 35 Utvelgelse og tilveiebringelse av et bredt spekter av varer, til fordel for andre, for å gjøre kundene i stand til å bese og handle varene i en varehandel for bøker og papirvarer; detaljsalgstjenester relatert til salg av bøker og papirvarer, datarelaterte varer, ransler, pennal, bager og ryggsekker, skrivesaker, spill og leketøy; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Midlertidig innlosjering. (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Grønn/sort/blå/hvit. cageball Football unlimited 3T Produkter AS, Kjøpmannsgt. 32, 7011 TRONDHEIM, NO Heidi Fordal Heggernes, Kjøpmansgt 32, 7011 TRONDHEIM, NO 35 Drift og ledelse av fotballaktiviteter. 41 Fotballaktivitet, fotballtrening, fotballturnering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IPECS LG Electronics Inc, 20, Yoido-dong, YONGDUNGPO- GU, SEOUL, KR Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 IP-basert telefonsvitsjeanordning for intern bruk (IP PBX); IP-basert telefonsvitsjeanordning for intern bruk (IP KTS); utstyr for bruk i forbindelse med anropshåndtering; utstyr for bruk i forbindelse med kommunikasjonshåndtering; destinasjonssvitsjingssenterenhet for IP telefoni (VoIP Gateway). 23

24 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SCOTTISH PRIDE SCOTTISH PRIDE Arcus AS, Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) med opprinnelse fra Skottland. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 76/582,814 IENABLED (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 76/591,110 IENABLING YOUR CORE OPERATIONAL PROCESSES IENABLING YOUR CORE OPERATIONAL PROCESSES Schlumberger Technology Corp, 5599 San Felipe, Suite 1700, TX HOUSTON, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester; industriell analyse og forskning; design og utvikling av dataprogrammer; fremskaffelse av brukerprogramvare, tjenester for støtte til bruk av brukerprogramvare;, lisensiering av software, tekniske konsulenttjenester. Alle forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassundersøkelser, prøveboring, utvinning og produksjon. IENABLED Schlumberger Technology Corp, 5599 San Felipe, Suite 1700, TX HOUSTON, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Datamaskinprogrammer for olje- og gassundersøkelser, prøveboring og produksjon. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester; industriell analyse og forskning; design og utvikling av dataprogrammer; fremskaffelse av brukerprogramvare, tjenester for støtte til bruk av brukerprogramvare; lisensiering av software, tekniske konsulenttjenester. Alle forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassundersøkelser, prøveboring, utvinning og produksjon. 24

25 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PHOTOHANDS PHOTOHANDS Casio Keisanki KK (Casio Computer Co Ltd), 6-2, Honmachi 1-chome, Shibuya-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; håndholdte personlige datamaskiner, personlige digitale assistenter (PDA), personlige datamaskiner (PC), maskinvarekomponenter og periferapparater for datamaskiner, programvare for datamaskiner, skrivere for datamaskiner, programvare for en personlig datamaskin (PC) og for bruk i å oppnå datautveksling mellom en slik PC og et armbåndsur eller et digitalkamera og andre elektroniske apparater og instrumenter, elektroniske kalkulatorer, elektroniske personlige organiseringsapparater, digitalkameraer, skrivere for digitalkameraer, LCD-fjernsynsapparater, navigasjonsapparater og -instrumenter, bilnavigasjonsapparater og -instrumenter, mobiltelefoner, elektroniske etikettskrivere, radioanropsapparater, radioapparater, CD-spillere, plater med innspilt musikk, plater med innspilt video, levende filmer, prosjektører, apparater for visuell gjengivelse, lagringsenheter, datamaskinprogramvare for sending av digitalbilder tatt av digitalkameraer, deler og tilbehør for ovennevnte varer, apparater for skanning, prosessering, sending og projeksjon av bilder og avbildninger, og andre apparater og instrumenter for visuell avbildning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRI MOTION TRI MOTION LCS International BV, Thomas Mannplaats 311, 3069 ROTTERDAM, NL Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 25 Klær; fottøy; hodeplagg; skjorter; strikkeskjorter/trøyer; strikkegensere og ermeløse topper (tank tops); T-skjorter; singlets; kjoler; skjørt; undertøy; badeklær; shorts; bukser; gensere (sweaters); hatter/luer (bonnets); caps; hatter; skjerf; hodesjal; skyggeluer; oppvarmingsklær; treningsgensere; jakker; blazere; regntøy; kåper; uniformer; slips og halsduker; mansjetter og svettebånd; pannebånd; hansker; forkler; smekker; pyjamaser; barneklær; sokker og strømper; strømpe- og hofteholdere; belter; bukseseler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LAY'S SENSATIONS LAY'S SENSATIONS PepsiCo Inc, P.O.Box , TX DALLAS, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; snacks; ferdiglaget snacks; snacks og/eller ferdiglaget snacks bestående hovedsakelig av poteter, herunder pommes frites og pommes frites fremstilt av halvfabrikata; potetchips. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 25

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.06.29 18:34:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Merket er en figur Ikke i kraft 2014.02.10

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:29:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Æ I kraft 2017.01.24 Registrert 2017.01.24

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr NO årgang 2 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 2 ISSN Norsk nr 5-2004.03.01 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :09:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :09:00. Status Hovedstatus Detaljstatus Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.09.14 16:09:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus TukTuk I kraft 2016.05.10 Registrert 2017.08.28

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer