nr NO årgang 93 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PANGENEX (730) Innehaver: Pangenex Inc, 201 Elliot Avenue West, Suite 400, Seattle, WA 98119, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for behandling av kreft og genetiske forstyrrelser/sykdommer; farmasøytiske preparater til bruk innenfor genterapi; og diagnostiske preparater for medisinsk laboratorievirksomhet innenfor området kreft, genetisk sykdom/forstyrrelser og genterapi. KL. 9: Computer software og hardware; magnetiske og optiske media; audio- og videokassetter og -plater. KL. 10: Farmasøytiske og medisinske innretninger og apparater, samt innretninger og apparater til bruk i laboratorier. KL. 41: Opplærings- og undervisningstjenester vedrørende farmasi, medisin og laboratorievirksomhet, farmasitjenester. KL. 42: Forsknings- og utviklingstjenester vedrørende farmasi, medisin og laboratorievirksomhet; genterapi og forskningstjenester; genomforskningstjenester; farmasitjenester, derunder apotektjenester; vitenskapeligog DNA-forskning; rådgivning relatert til forskning og utvikling vedrørende farmasi, medisin og laboratorievirksomhet, genterapi og forskning. KL. 44: Laboratorietjenester, tilveiebringelse av informasjon innen området for farmasøytiske preparater, medisin og laboratorievirksomhet. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til TOTAL. (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Tannpasta og munnskyllevann. US, , 76/084,632 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IFORCE (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303, US (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Huldt & Lillevik Kompetanse AS, Postboks 23, 2750 Gran, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer på disketter og CD-rom. KL. 16: Bøker, kataloger, tidsskrifter og andre trykksaker. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer og databaser; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningsinformasjonstjenester, vareutstillinger og vareshow; forretningsopplæringstjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. US, , 75/ US, , 75/ US, , 75/ US, , 75/ US, , 75/ US, , 75/

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BONUSMAIL (730) Innehaver: MyPoints.com Inc, 100 California Street, San Francisco, CA 94111, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Salgsfremmende virksomhet for andres varer og tjenester ved incitamentlojalitetsprogrammer via globale datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CLARIO (730) Innehaver: AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Støvsugere, slanger til støvsugere, munnstykker til støvsugere, elektriske maskiner og apparater til rengjøringsformål. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til DOKKA BY. (730) Innehaver: Sommer Egersund v/bjørn Aadnesen - kulturavdelingen, Postboks 221, 4379 Egersund, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bearbeidelse, undersøkelse og analyse av markedet; informasjonstjenester vedrørende forretningsvirksomhet, inklusive online-informasjon fra en database i form av web-sider på et globalt nettverk; regnskapsføring, databehandling, innsamling, lagring og henting av forretnings- og bransjeopplysninger, styring av datafiler og dokumenter; forvaltning og administrasjon av databaser; innhenting og levering av statistiske opplysninger; kompilering av adresselister, databaser, data, virksomhetsfortegnelser og virksomhetsinformasjon; opinionsundersøkelser; mediaundersøkelser og - rådgivning; planlegging, kjøp og forhandling av reklameplass; tjenesteytelser vedrørende presseklipp; utarbeidelse av reklamer til bruk som web-sider på et globalt datanettverk; utleie av kontormaskiner, kontorutstyr, fotokopieringsmaskiner, reklamemateriell og reklameplass; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i forretningssaker og vedrørende elektronisk handel og forretningsdrift; kundeveiledning, tilrettelegging og rådgivning vedrørende salg av varer og tjenester; organisering av messer og reklameutstillinger; Public Relation; publisering av reklametekster; informasjons- og rådgivningstjenester vedrørende alle de forannevnte 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via et globalt datanettverk eller ekstranett. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjonsbyråer; radio- og fjernsynssendinger. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; artistopptredener; ferieleirtjenester; drift av fritidsanlegg; kinodrift; klubbvirksomhet; organisering av konkurranser, kulturelle arrangement, mottakelser, konferanser, kongresser, seminarer; museumsdrift; rekreasjonsinformasjon; sceneoppførelser; drift av sportsinstallasjoner; underholdningsinformasjon; utleie av idrettsplasser, stadium og sportsutstyr; utlån av bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VÅR TEKNOLOGI. DINE HISTORIER (730) Innehaver: Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning) ikke for medisinske formål, livredning, apparater for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater for sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-, bildeog tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater for sending og mottagelse for trådløs overføring av tale, tekst, lyd, bilde og data; innregistrerte dataprogram; informasjonsbehandlings-, radio-, tele- og datakommunikasjonssystem; telekommunikasjons-, datakommunikasjons- og elektroniske kommunikasjonsapparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring, mottagelse, behandling og/eller gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; elektroniske apparater og -instrumenter innbefattet datamaskiner med displayenhet, samtlige for behandling, registrering, lagring, overføring, mottagelse, visning og/eller utskrift av data; apparater og instrumenter for overføring, visning, mottagelse, lagring og søking av elektronisk informasjon; utstyr for gjenkjenning og syntetisering av tall; elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater og instrumenter for sporing, identifisering og lokalisering av befordringsmidler; apparater og instrumenter for elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk handel; debiteringsanordninger for anrop i sentralbord og tele- og datanett; elektroniske apparater og instrumenter for fjerntilgang til on-line informasjon; bildefremvisningsapparater og -instrumenter; elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester; registrerte dataprogrammer; programvare på magnetiske bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, plater og minneinnretninger; utstyr for kryptering/dekryptering av data, stemme og taleinformasjon samt for video- og faksimilekryptering/dekryptering; apparater og minneinnretninger for bearbeiding og behandling av digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, stamledninger, sendere, mottagere, omkoplere, basestasjoner, terminaler, kabler for elektriske og optiske signaloverføringer; 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 apparater og instrumenter for opptak, reproduksjon, lagring, behandling, mottagelse, sending, modifisering, kompresjon, radiosending av data, lyd og/eller bilder, stasjonære og mobile kommunikasjonsapparater og - instrumenter, nemlig antenner, sendere og mottagere; instruksjons- og undervisningsapparater og -instrumenter. KL. 16: Papir, papp, kartong samt varer laget av disse produkter, nemlig poser, kartonger, pappkasser, transparent folie, banderoler, klistremerker og -bånd; trykksaker, trykte publikasjoner; trykksaker, nemlig manualer, instruksjonsmateriell, undervisningshjelpemidler og brosjyrer, alle forannevnte varer rettet mot data- og telekommunikasjonsbrukere; kataloger; materiale til bokbinding; fotografier; skrive- og kontormateriell; klebemidler og lim for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere (bare opptatt i denne klassen); malerpensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastfilm for emballering; plastmateriale for emballering av pappkartonger og esker samt av papirposer, trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert kontordrift; informasjonshåndtering i forbindelse med datalagrete opplysninger; databasert datahåndtering; databasert databasehåndtering; databasert filhåndtering; databasert registerhåndtering; databasert lagring og fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og foretakrelaterte interaktive databaseinformasjonstjenester, databasert lagring og fremskaffelse, registerhåndtering, sammenstilling, systematisering og videreformidling av online databasert informasjon; produksjon og publisering av annonsemateriell på digital vei; opplysningslagring i datamaskiner. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansielle virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, databaserte finanstjenester, betalingskort-, kontokort-, bankkort- og kredittkorttjenester; elektroniske pengeoverføringer, online informasjonstjenester vedrørende finans; økonomisk forvaltning av tele- og datautstyr og for dette avsatte lokaler; eiendomsforvaltning, utleie av kontorer (fast eiendom); forsikringskonsultasjoner. KL. 37: Byggevirksomhet; montering, installasjon, vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr innen området data-, telekommunikasjon og kommunikasjonsnettverk; bygge-, installasjons- og reparasjonsvirksomhet; feilsøking- og vedlikeholdstjenester i teknisk komplisert elektronisk utstyr samt målesystemutstyr. KL. 38: Drift av tele- og datakommunikasjonsnett og av bredbånd-telekommunikasjonsnett; drift av data-, informasjons- og telekommunikasjonsinformasjonssystemer; tele-, data- og radiokommunikasjoner, informasjonstjenester i forbindelse med tele-, data- og radiokommunikasjon; multimedia meldingstjenester, også interaktive tjenester innbefattet databaserte teletjenester for bransjeinformasjon, i forbindelse med overføring av teleog datastøttet data fra databaser til brukerapparater; datastøttet sending og mottagelse (overføring) av tale, tekst, lyd, bilde og data; utsendelse av meddelelser over elektroniske media; tjenester i forbindelse med elektronisk post; sending og mottagelse (overføring) av databaseinformasjon via telenettet; utleie av tele-, dataog radiokommunikasjonssystemer og utstyr; telekommunikasjonsvirksomhet, samt online- og kommunikasjonsvirksomhet via et globalt datanettverk; telekomvirksomhet i form av å tilby tjenester for bruk av datanett; sammenkoblingstjenester på datanett; oppsamling og lagring av anrop i sentralbord og tele- og datakommunikasjonsnett; drift av datapakketransmisjonsnett; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; satellittoverføring; informasjon og rådgivning vedrørende telekommunikasjonsvirksomhet og datakommunikasjonsvirksomhet i forbindelse med datapakketransmisjonstjenester; leasing av tilgangstid til databaser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; tilrettelegging av veiledning og instruksjon, heri innbefattet undervisning og utdannelse, veiledning og instruksjon når det gjelder bruk og drift av kabelbårete og trådløse kommunikasjonsnett for beskjeder, tale og data, samt lagrings- og søkesystem for tele- og datasystem; underholdningsvirksomhet; produksjon av radio-, televisjons- og videoprogram; utleie av lyd- og bildeopptak; utleie av radio- og TV-programmer; on-line informasjonstjenester i forbindelse med underholdning, elektroniske spill og konkurransetjenester via internasjonale datanettverk; sport og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet, kulturelle aktiviteter. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering; konsulentvirksomhet og rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, tekniske beregninger samt dataprogrammering; konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT); datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; edbtjenester, nemlig elektronisk databehandling og -lagring; datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av programvare og programmer; forskning vedrørende utvikling av telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare og programvare; teknologiske tjenester relatert til telekommunikasjon; leasing av dataprogramvare; teknisk forskning; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VISCOM (730) Innehaver: Rotator AS, Postboks 24, 4685 Nodeland, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 6: Ventiler; doseringsventiler; ventiler forbundet med oljebrønner; ventiler til bruk i forbindelse med oljeinstallasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAXLIFE (730) Innehaver: Ashland Inc, 50 East River Center Boulevard, Covington, KY , US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Kjøretøy- og drivstoffkjemikalier, nemlig kjemiske tilsetninger for komplett brenselsystembehandling, kjemiske tilsetninger for brenselinnsprøytingsrensemidler; kjemiske tilsetninger for tetning av lekkasjer i kjølesystemer i kjøretøyer, radiatorskyllemidler for kjøretøyer, startvæske for kjøretøymotorer, frostvæske og kjølemidler for kjøretøyradiatorer, bremsevæsker, servostyringsvæsker, kjemiske tilsetninger for tetning av frontruter og for oppfriskning av frontruter, kjemiske tilsetninger for å hindre rust/korrosjon i kjølesystemer i kjøretøyer, antifrostmidler for frontruter. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Nopal AS, Postboks 134, 1361 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Urte-, mineral- og vitaminpreparater; helsekostprodukter; naturmidler; kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SURVIVOR (730) Innehaver: Revivant Corp, 775 Palomar Avenue, Sunnyvale, CA , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Medisinsk utstyr til bruk innenfor brystkompresjon ved hjerteigangsetting/gjenopplivning; defibrillatorer og automatiske utvendige defibrillatorer. US, , 78/

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TROPICAL TREAT (730) Innehaver: Causa Consulting A/S, Ehlersvej 7, 1, DK-2900 Hellerup, DK (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, herunder spesielt faglige rådgivningstjenester vedrørende forretningsvirksomhet, forretningsledelse og forretningsorganisasjon, rekruttering av personale, ledere samt faglig ledelse og rådgivning i forbindelse med dette, rådgivningsvirksomhet i forbindelse med vurdering av lederkompetanse samt personlig sparring av ledere, bistand og vurdering i forretningssaker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Kosmetiske produkter til personlig pleie, nemlig flytende såpe, såpestykker til bade- og toalettbruk, kroppsvask, dusj- og badegelé, badeoljer og badeskum. US, , 78/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRIDENT (730) Innehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, DK (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Apparater og instrumenter til drenering av urin, alt til medisinsk eller kirurgisk bruk; benposer til oppsamling av urin; stomiapparater og -instrumenter; medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, alle til behandling av inkontinens; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (730) Innehaver: Jon Asdal, Strandveien 66, 1545 Hvitsten, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MEDIAKEY FACTUM (730) Innehaver: Norsk Mediaservice v/ole Geir Herland, Postboks 10, 5346 Ågotnes, NO KL. 9: Dataprogram, et interaktivt styringsverktøy for mediehåndtering. KL. 41: Kurs i medietrening og presentasjonsteknikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Bærum kommune, Datakontoret, Postboks 45, 1300 Sandvika, NO KL. 9: Datasystemer, dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZEABRA (730) Innehaver: Natumin Pharma AB, Kungsängvägen 27, S Huskvarna, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Kitchentec AS, Arnljot Gellines vei 3, 0657 Oslo, NO KL. 5: Farmasøytiske og naturopatiske preparater for mennesker; naturlegemiddel. (740,750) Fullmektig: Esben Leborg - Advokatfirmaet Horgen og Horgen DA, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo KL. 7: Kjøkkenmaskiner, elektriske; emballeringsmaskiner; innpakningsmaskiner; oppvaskmaskiner; rengjøringsmaskiner og -apparater (elektriske). KL. 8: Kniver; gafler, skjeer; mortere; hakker; boksåpnere, manuelle. KL. 11: Kjøkkenkomfyrer; kjøleskap; frysebokser; bakeriovner; kjøkkenvifter; frityrkokere, elektriske; kaffetraktere, elektriske; grillapparater; isapparater og - maskiner. KL. 21: Kjøkkenredskaper, ikke av edelmetall; kjøkkenbeholdere, ikke av edelmetall; rengjøringsredskaper (håndredskap); servise, ikke av edelmetall. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Advanced Medical Optics Inc, 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Kaffehuset Friele AS, Midttunhauga 6, 5224 Nesttun, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 30: Kaffe. KL. 5: Rense- og pleiepreparater for kontaktlinser; herunder oppløsninger og tabletter for desinfisering, rengjøring, fukting, bløting, beskyttelse, oppbevaring og/ eller skylling av kontaktlinser; oftalmiske medisinskrin bestående av utskyllingsoppløsninger, gasbind, applikatorer, øyeforbindingsstoffer, øyeskjermer og hypoallergenisk tape. KL. 10: Phacoemulgeringsmaskiner for bruk under katarakt kirurgi, samt deler til slike; intraokulære linseimplantater og utstyr for innsetting av slike; kirurgiske suturer, kniver, blad, nåler, aspirasjons- og utskyllingsspisser, munnstykker og tuber; medisinske øyeputer (pads), øyeskjermer og skåler; oppsamlingsglass, dreneringsposer, hansker og votter for medisinsk bruk. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: HKS Intellectual Properties Ltd, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VG (730) Innehaver: Advanced Medical Optics Inc, 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 5: Rense- og pleiepreparater for kontaktlinser; herunder oppløsninger og tabletter for desinfisering, rengjøring, fukting, bløting, beskyttelse, oppbevaring og/ eller skylling av kontaktlinser; oftalmiske medisinskrin bestående av utskyllingsoppløsninger, gasbind, applikatorer, øyeforbindingsstoffer, øyeskjermer og hypoallergenisk tape. KL. 10: Phacoemulgeringsmaskiner for bruk under katarakt kirurgi, samt deler til slike; intraokulære linseimplantater og utstyr for innsetting av slike; kirurgiske suturer, kniver, blad, nåler, aspirasjons- og utskyllingsspisser, munnstykker og tuber; medisinske øyeputer (pads), øyeskjermer og skåler; oppsamlingsglass, dreneringsposer, hansker og votter for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SIDISTAR (730) Innehaver: Elkem ASA, Hoffsveien 65 B, 0377 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Magne Vindenes, c/o Elkem ASA, Patentavdelingen, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 Kristiansand S KL. 1: Silikabasert tilsatsmateriale for papir og polymer. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZYLINKS (730) Innehaver: Xilinx Inc, 2100 Logic Drive, San Jose, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: NetCom GSM AS, Postboks 4444 Torshov, 0403 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Simonsen Musæus Advokatfirma DA, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo KL. 9: Datamaskinprogrammer til bruk i forbindelse med mobile tjenester, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, dataassistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring, tekstmeldinger, informasjon om telekommunikasjon, mobiltelefontjenester, konsultasjonsvirksomhet innen data og telekommunikasjon. KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt computernettverk, informasjonsvirksomhet, programmering for datamaskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; computer hardware og software. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; konsultasjoner, design og utvikling innen området computer hardware og software; analyse av datamaskinsystemer. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ostehuset AS, Klubbgate 3, 4013 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; oster. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (730) Innehaver: Betajo Plast AB, Box 54, S Kopparberg, SE (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 17: Beskyttelseslokk av plast for blant annet ventilasjonskanaler. SE, ,

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EXXPOL ENHANCE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX , US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidete plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; kunstige ubehandlede polypropylene harpikser for bruk i bilindustrien. (730) Innehaver: Noby AS, Postboks 80 Lambertseter, 1101 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Apparater og instrumenter for signalisering og kontroll, samt apparater for overføring og gjengivelse av lyd og bilder; elektriske apparater for kontroll og overvåking; lyd- og tyverialarmer; brannvarslere; telefoner og porttelefoner. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SHELL THERMO ECO-ULTRA (730) Innehaver: Shell International Petroleum Company Ltd, Shell Centre, London SE1 7NA, England, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 4: Oljer; fett; smøremidler; drivstoffer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Health by Nature AS, Ubergsmoen, 4985 Vegårshei, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; saft, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; salt og andre preparater til fremstilling av drikker. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANIMAL ALLEY FILLED WITH LOVE (730) Innehaver: Geoffrey Inc, 2002 West 14th Street, Wilmington, DE 19806, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 28: Leker, spill og leketøy. KL. 35: Oppstilling, for andre, av et utvalg av varer, nemlig leker, spill og leketøy (unntatt transport av disse) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hafslund Sikkerhet AS, c/o SES AS, Postboks 6513 Etterstad, 0606 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Alarminstrumenter. KL. 45: Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HAMPTON (730) Innehaver: Hampton Norge Vedlikehold AS, Observatoriegt. 25, 0254 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Tolmer AS, Løenveien 4, 1653 Sellebakk, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 11: Ovner samt spjeld og røkkanaler for ovner. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US (730) Innehaver: Østerdalen Bryggeri AS, Postboks 70, 2450 Rena, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 32: Øl. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft, konsentrater og andre preparater til fremstilling av drikker. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Marianne Morris AS, Postboks 414, 1411 Kolbotn, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BOCCA (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Nidar AS, Postboks 4483 Nydalen, 0403 Oslo, NO KL. 30: Kakao, konfektyrer, kaffe, kjeks, sukkervarer, bakverk, tyggegummi, chips, bakevarer, søtsaker, kjeksvarer, sjokolade, sukkertøy, deigvarer, drikker (kaffebaserte, kakaobaserte, sjokoladebaserte), flak (mais), frosset yoghurt (spiseis), is (spise-), is (naturlig eller kunstig), iskrem, kakaoprodukter, konditorvarer, marsipan, sjokoladedrikker, småkaker, sorbet (spiseis), yoghurt (frosset) (spiseis), karameller, te, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (730) Innehaver: Nidar AS, Postboks 4483 Nydalen, 0403 Oslo, NO KL. 30: Kakao, konfektyrer, kaffe, kjeks, sukkervarer, bakverk, tyggegummi, chips, bakevarer, søtsaker, kjeksvarer, sjokolade, sukkertøy, deigvarer, drikker (kaffebaserte, kakaobaserte, sjokoladebaserte), flak (mais), frosset yoghurt (spiseis), is (spise-), is (naturlig eller kunstig), iskrem, kakaoprodukter, konditorvarer, marsipan, sjokoladedrikker, småkaker, sorbet (spiseis), yoghurt (frosset) (spiseis), karameller, te, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WOOLITE WHITE (730) Innehaver: Reckitt & Coleman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, England, GB (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål; bløtemidler (for vann), ikke til husholdningsbruk; beskyttende preparater for glasstøy, steintøy og leirvarer, serviser, porselen og kjøkkentøy; produkter for å hindre at kjøkkentøy og glasstøy mattes og falmes, ikke opptatt i andre klasser; alle forannevnte varer med eller uten desinfiserende komponenter. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask og oppvask, uansett i fast, flytende eller gel form; preparater for rensing av klær; poleringspreparater for kjøkken- og glasstøy; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; tepperensemidler; vaske- og rensemidler; såper; avkalkningspreparater og avskallingspreparater og -midler for husholdningsbruk; bløtingsmidler og skyllemidler for tekstiler, tilsetningsstoffer for vaskemidler; flekkfjerningspreparater; alle forannevnte varer med eller uten desinfiserende virkning eller komponenter. EM, , (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Reckitt & Coleman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, England, GB (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål; bløtemidler (for vann), ikke til husholdningsbruk; beskyttende preparater for glasstøy, steintøy og leirvarer, serviser, porselen og kjøkkentøy; produkter for å hindre at kjøkkentøy og glasstøy mattes og falmes, ikke opptatt i andre klasser; alle forannevnte varer med eller uten desinfiserende komponenter. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask og oppvask, uansett i fast, flytende eller gel form; preparater for rensing av klær; poleringspreparater for kjøkken- og glasstøy; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; tepperensemidler; vaske- og rensemidler; såper; avkalkningspreparater og avskallingspreparater og -midler for husholdningsbruk; bløtingsmidler og skyllemidler for tekstiler, tilsetningsstoffer for vaskemidler; flekkfjerningspreparater; alle forannevnte varer med eller uten desinfiserende virkning eller komponenter. EM, ,

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer