nr 02/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 nr 02/ årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...39 Innsigelser...61 Avgjørelser etter innsigelser...62 Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker...64 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker...65 Overdragelser...66 Endringer i fullmaktsforhold...68 Fornyelser...70 Navneendringer...72 Rettelser...74 INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: MIDT I TRAFIKKEN BACK REVOLUTION Polaris Fitness Ltd 22 Alfreton Road Deby DE21 4AS GB Curo AS Postboks LUNDAMO Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; videobånd; undervisningsvideor; DVDs; undervisnings DVDs; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 28 Treningsapparater; treningsmaskiner; gymanstikk- og sportsapparater og instrumenter; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 41 Tilveiebringelse av sport-, trening- og mosjons treningskurs; tilveiebringelse av instruksjon og rådgivning i forbindelse med sport, mosjon og trening; tilveiebringelse og drift av rekreasjon og sports fasiliteter; tilveiebringelse av undervisningsfasiliteter for sports og rekreasjons aktiviteter. MIDT I TRAFIKKEN P4 Radio Hele Norge ASA, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 41 Radiounderholdning; underholdningsvirksomhet; underholdningsinformasjon; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; tekstforfattervirksomhet; innspillingsstudioer; lydopptak og utleie av lydopptak; konkurranser og organisering av konkurranser. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SILKTOUCH SILKTOUCH Johnson & Johnson, NJ NEW BRUNSWICK, US J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 5 Sanitære beskyttelsesprodukter for kvinner. 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: C&LOOK C&LOOK Georg H. Meyer, Bjørn Farmannsgate 6, 0271 Oslo, 9 Dataprogrampakke for synstrening. 16 Håndbøker for dataprogrammet. -metodebøker for synstrening med tilhørende syns -og lesetreningsmateriell. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: WEIBULL WEIBULL Weibull AS, Drammensveien 134, 0277 Oslo, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; bøker; trykksaker, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; virksomhetssopplysninger; virksomhetsundersøkelser; forretningsevaluering; konsulentbistand i forretningssaker; markedsundersøkelser, rådgivning for rasjonalisering av virksomheter; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter i form av undersøkelser og vurdering av samarbeidspartnere. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; kapitalinvesteringer; meglervirksomhet; bedriftsmegling; opplysning av kapitalfond. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; undervisning; organisering og ledelse av kollokvium, konferanser, kongresser, seminarer og symposium; utgivelse av bøker og tidsskrifter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: MOTOR HOTELL WEIBULL CONNECTING COMPANIES Weibull AS, Drammensveien 134, 0277 Oslo, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; bøker; trykksaker, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; virksomhetssopplysninger; virksomhetsundersøkelser; forretningsevaluering; konsulentbistand i forretningssaker; markedsundersøkelser, rådgivning for rasjonalisering av virksomheter; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter i form av undersøkelser og vurdering av samarbeidspartnere. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; kapitalinvesteringer; meglervirksomhet; bedriftsmegling; opplysning av kapitalfond. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; undervisning; organisering og ledelse av kollokvium, konferanser, kongresser, seminarer og symposium; utgivelse av bøker og tidsskrifter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. MOTOR HOTELL Component Service AS, Postboks 912 Brakerøy, 3002 Drammen, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 7 Maskiner og motorer, herunder roterende elektriske maskiner. 37 Reparasjon- og installasjonsvirksomhet; reparasjon og vedlikehold av roterende elektriske maskiner, samt rådgivning i denne forbindelse. 39 Lagring og lagringsinformasjon, herunder lagring av roterende elektriske maskiner. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: AKADEMISK FRIMINUTT AKADEMISK FRIMINUTT Akademika AS, Postboks 84 Blindern, 0314 Oslo, 16 Papir, papp. 35 Salg av bøker. 5

6 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LERUM - EKTE VARE SMAKER BEST (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LERUM - EKTE VARE SMAKER BEST Lerum Brands AS, Postboks 159, 6851 Sogndal, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøtiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, (unntatt salatdressinger); krydderier; is. 31 Jordbruks-, hagebruks og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Merket er et rent figurmerke AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 42 Konsulentbistand, rådgivning og oppfølging i saker vedrørende etablering, ervervelse, registrering og opprettholdelse av industrielt rettsvern og immaterielle rettigheter; overvåkning av immaterielle rettigheter; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANZETT ANZETT Anzett AS, Fabrikkveien 25, 4065 Stavanger, 9 Sammensatte komponenter for elektro- og hydraulikkontroll, kjemikalieinjeksjon og brannslukking til olje- og gassindustrien. 35 Salg av sammensatte komponenter for elektroog hydraulikkontroll, kjemikalieinjeksjon og brannslukking til olje- og gassindustrien. 37 Vedlikehold av produkter komponenter for elektro- og hydraulikkontroll, kjemikalieinjeksjon og brannslukking til olje- og gassindustrien. 6

7 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (300) Søknadsprioritet EM ACTIVY MEDIA LINK ACTIVY MEDIA LINK Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, MÜNCHEN, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 9 Vitenskapelige. nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; software; lesbare data lagret i databaser. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av informasjon og bilder i forbindelse med online smalbånd media (herunder for datamaskiner med modem) og bredbånd (herunder i forbindelse med televisjon), utførelse av telefontjenester, tekst-tv tjenester, kommunikasjon ved hjelp av computer terminaler, overføring av data, tekst, lyd og bilder; computerstøttet overføring av e-post og bilder. 42 Utvikling av elektroniske nettverk i forbindelse med online smalbånd medier (herunder for datamaskiner med modem) og bredbånd (herunder i forbindelse med televisjon): design, oppbygning og drift av computer nettverk; utleie av tilgangstid for bruk av computer nettverk; design av computer nettverk; utvikling av computer databaser; leasing av databehandlingsinstallasjoner; computer programmering; leasing av kapasitet (dataminne) fra computernettverk; utvikling, konstruksjon, drift og vedlikehold av tale og datanettverk for forretninger og forbrukere, leasing av data behandlingsprogrammer og funksjoner derav; fremskaffelse av databehandlingsprogrammer i forbindelse med online smalbånd medier (herunder i forbindelse med modem) og bredbånd (herunder i forbindelse med televisjon). (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SAVE THE WORLD FROM CAVITIES SAVE THE WORLD FROM CAVITIES Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Tannkrem. 16 Trykksaker, tannhygieneprogrammer og instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater.) 21 Tannbørster. 7

8 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: UFTORAL UFTORAL Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater. Bake-in Mills DA, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 Oslo, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 30 Mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, herunder sandwichbrød; konfektyrer; spiseis; gjær; bakepulver. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: BAKE-IN (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: WHITESTAR WHITESTAR Advanced Medical Optics Inc, 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Innregistrerte dataprogrammer for bruk i forbindelse med oftalmisk kriurgi. BAKE-IN Mills DA, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 Oslo, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 30 Mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, herunder sandwichbrød; konfektyrer; spiseis; gjær; bakepulver. 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: GAMEXPLAIN (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: GAMEXPLAIN Game Index Statistics and Analysis AS, Postboks 2623 Solli, 0203 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Elektroniske publikasjoner, software. CD-ROM og magnetiske og digitale databærere. 16 Kataloger, tidsskrifter og trykksaker. 35 Reklame, markedsføring og støttetjenester for tilbydere av data- og videospill, tilby opplysninger om andres varer og tjenester. 41 Opplærings- og underholdningsvirksomhet, tilby informasjon om og opplæring i bruk av data og videospill, tilveiebringe online-publikasjoner. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ROCAWEAR Gamer's Own game Xplain Game Index Statistics and Analysis AS, Postboks 2623 Solli, 0203 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Elektroniske publikasjoner, software. CD-ROM og magnetiske og digitale databærere. 16 Kataloger, tidsskrifter og trykksaker. 35 Reklame, markedsføring og støttetjenester for tilbydere av data- og videospill, tilby opplysninger om andres varer og tjenester. 41 Opplærings- og underholdningsvirksomhet, tilby informasjon om og opplæring i bruk av data og videospill, tilveiebringe online-publikasjoner. ROCAWEAR Rocawear Licensing llc, 30 Berkery Place, Alpine, NJ 07620, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 25 Klær for menn og kvinner, nemlig skjorter, t- skjorter, bukser, jeans, jakker, gensere, vester, treningsgensere, bluser, skjørt, kjoler, hodeplagg og fottøy. 9

10 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Gi Game Index Statistics and Analysis AS, Postboks 2623 Solli, 0203 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Elektroniske publikasjoner, software. CD-ROM og magnetiske og digitale databærere. 16 Kataloger, tidsskrifter og trykksaker. 35 Reklame, markedsføring og støttetjenester for tilbydere av data- og videospill, tilby opplysninger om andres varer og tjenester. 41 Opplærings- og underholdningsvirksomhet, tilby informasjon om og opplæring i bruk av data og videospill, tilveiebringe online-publikasjoner. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (300) Søknadsprioritet AT UNICOLLAR UNICOLLAR Promat Fyreguard Pty Ltd, 10 Rosslyn Street, Mile End, SA 5031, AU Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Brannbeskyttelsesapparater for bygninger. elio KK Sony Finance Int, 1-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 36 Kredittkorttjenester, debetkorttjenester, elektroniske fondsoverføringstjenester. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: elio KK Sony Finance Int, 1-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 36 Kredittkorttjenester, debetkorttjenester, elektroniske fondsoverføringstjenester. 10

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ALLIANCE totalitet Totalitet AS, Sluppenveien 12 E, 7037 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS v/alf M Andersen, Postboks 1734, 7416 Trondheim, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdingsbruk; artikler til bruk for kunstnere; penslet skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper: klisjeer. 35 Annonse - og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Profesjonell teknisk og konsulrasjonstjenester i relasjon til datamaskiner computer hardware, data servere, data programvare, elektroniske planleggere, Personal Digital Assistenter (PDA'er); Connected Information Devices (CDI'er), tilkoplet, trådløs og mobil kommunikasjon synkronisering, assistanse ved tilkopling og datautveksling mellom tilkoplet og trådløst utstyr; stemme, data, bilde og tilkoplet og trådløs kommunikasjon; help desk og programvare, support, tjenester; individuell tilpasning og utvikling av computer hardware og dataprogrammer for bruk i forbindelse med datamaskiner, elektroniske planleggere, personsøkere, mobiltelefoner, Personal Digital Assistenter (PDA'er) og Connected Information Devices(CDIèr); vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av data programvare, datasystemer og datanettverk, EDB programmering; tjenester relatert til profesjonell og teknisk assistanse, konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer. Internett, World Wide Web (WWW), intranett og datanettverk; lisensiering og utleie av data programvare; vedlikehold, oppdatering og support tjenester for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og data programvare; help desk, og programvare support tjenester, utleie av tilgang for computer databaser; individuell tilpasning og utvikling av dataprogramvare datasystemer og datanettverk for andre; vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. ALLIANCE Alliance Renholdservice AS, Østre Solbergvei 160, 1400 Ski, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; rengjøring av bygninger (interiør og eksteriør). (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Carabao Carabao Tawandang Co Ltd, 462/59 Nang Linchee Road, Chong Nosi Yannawa, Bangkok 10120, TH Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 32 Energidrikker (ikke-medisinske drikker), mineralvann, kullsyreholdig vann, alkoholfrie drikker, fruktsaft, øl, soda, sportsdrikker. 11

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SMIRFF BLACK ICE (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SMIRFF BLACK ICE Diageo North America Inc, 6 Landmark Square, CT06901 STAMFORD, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker, nemlig viner, brennevin og likører. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (300) Søknadsprioritet US 78/ PROFIT FROM INTELLIGENT INFORMATION PROFIT FROM INTELLIGENT INFORMATION Ascential Software Corp, 50 Washington street, Westboro, MA , US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Computer programmer, nemlig datalagrings software og dataintegrerings software for i muliggjøring og styring av elektronisk handel over et globalt computer informasjons og kommunikasjonsnettverk, og for å muliggjøre overføring av data fra en computer til en annen. SUPER ROLL Orlik Tobacco Company A/S, Tobaksvej 1, 5610 ASSENS, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 34 Tobakk og tobakksprodukter, røyketobakk, sigarer, sigaretter, artikler for røkere; fyrstikker. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (300) Søknadsprioritet US (554) Merket er tre-dimensjonalt Merket er et rent figurmerke Wham-O Inc, 5903 Christie Avenue, CA94608 EMERYVILLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 28 Vannsklier. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: BlackDragon Black Dragon Group Europe AS, Ole Deviksvei 18, 0666 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 28 Sportsartikler. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: n Nordea Liv Norge AS, Postboks 7078, 5020 BERGEN, 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: FÔRSENTRALEN Forsentralen AS, Bardal Gård, 7724 STEINKJER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn; levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. MOMENTI Handelskompaniet AS, 3907 PORSGRUNN, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: MINISSIME (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: MINISSIME General Mills Inc, Number One General Mills Boulevard, MN55426 MINNEAPOLIS, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; iskremprodukter. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LEO LEO BEER Boon Rawd Brewery Co Ltd, 999 Samsen Road, BANGKOK, TH Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 32 Øl;mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuice; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; øl, drikkevann, sodavann, kullsyreholdig vann, mineralvann, fruktjuicer, ingefærøl, maltøl og alkoholfrie drikker. AKTIV TANKRENS AS Aktiv Tankrens AS, Oljehavna Sjursøya, 0193 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 37 Renovasjon herunder rengjøring av tanker. 40 Avfallsbehandling og avfallsdestruksjon herunder av spesialavfall. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ADVENTURE ADVENTURE Art Pro AS, Postboks 2469 Strømsø, 3003 DRAMMEN, 32 Øl samt ikke-alkoholholdige drikker. Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: BALANCE SWEET (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: BALANCE SWEET Dr Lindbergs Holding AS, Stortorvet 5, 0155 OSLO, 30 Sukker; søtning, sukkererstatning. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: AQUAPEEL AQUAPEEL Aquapeel AS, c/o Brødrene Haukås Mek Verk, 5570 Aksdal, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0101 OSLO, 7 Potet skrellemaskiner (kjøkkenutstyr) built4you Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, MÜNCHEN, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; lesbare data lagret i databaser. 35 Oppstilling for andre av et utvalg hardware- og softwareprodukter slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av e- post og bilder i forbindelse med online smalbånd media (herunder for datamaskiner med modem) og bredbånd (herunder i forbindelse med televisjon), utførelse av telefontjenester, tekst-tv tjenester, kommunikasjon ved hjelp av computer terminaler, overføring av data, tekst, lyd og bilder; computerstøttet overføring av e-post og bilder; drift av virtuelle butikker og nettsteder. 42 Utvikling av elektroniske nettverk i forbindelse med online smalbånd medier (herunder for datamaskiner med modem) og bredbånd (herunder i forbindelse med televisjon); design, oppbygning og drift av computer nettverk; utleie av tilgangstid for bruk av computer nettverk; design av computer nettverk; utvikling av computer databaser; leasing av databehandlingsinstallasjoner; computer programmering; leasing av kapasitet (dataminne) fra computernettverk; utvikling, konstruksjon, drift og vedlikehold av tale og datanettverk for forretninger og forbrukere, leasing av data behandlingsprogrammer og funksjoner derav; fremskaffelse av databehandlingsprogrammer i forbindelse med online smalbånd medier (herunder i forbindelse med modem) og bredbånd (herunder i forbindelse med televisjon). 15

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Merket er et rent figurmerke Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; snacks; ferdiglaget snacks; snacks og/eller ferdiglaget snacks bestående hovedsakelig av poteter, nøtter, andre frukt- eller grønnsaksvarianter eller kombinasjoner av disse, herunder pommes frites og pommes frites fremstilt av halvfabrikata; potetchips. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snacks; ferdiglaget snacks; snacks og/eller ferdiglaget snacks bestående hovedsakelig av korn, herunder potetløv laget av kornprodukter, korn chips, tortilla chips, ris chips, cassava chips; chips, potetløv, kjeks og saltkringler laget av korn, mais, ris og cassava; puffete og ekstruderte snacks; fylte snacks og saltkringler; snacks basert på korn eller cerealer; popcorn; snack dips; dips; mel, cerealer og preparater laget av cerealer; ferdiglagede måltider. BUGLES Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; snacks; ferdiglaget snacks; snacks og/eller ferdiglaget snacks bestående hovedsakelig av poteter, nøtter, andre frukt- eller grønnsaksvarianter eller kombinasjoner av disse, herunder pommes frites og pommes frites fremstilt av halvfabrikata; potetchips. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snacks; ferdiglaget snacks; snacks og/eller ferdiglaget snacks bestående hovedsakelig av korn, herunder potetløv laget av kornprodukter, korn chips, tortilla chips, ris chips, cassava chips; chips, potetløv, kjeks og saltkringler laget av korn, mais, ris og cassava; puffete og ekstruderte snacks; fylte snacks og saltkringler; snacks basert på korn eller cerealer; popcorn; snack dips; dips; mel, cerealer og preparater laget av cerealer; ferdiglagede måltider. 16

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SPRIESSE SPRIESSE Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (300) Søknadsprioritet GB OBRADON OBRADON Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater og stoffer. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (300) Søknadsprioritet GB DEVRIAZ DEVRIAZ Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater og stoffer (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SERENITY HOME THEATER SERENITY HOME THEATER Stordal Møbler AS, Postboks 55, 6250 Stordal, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, bord, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 24 Tekstiler og tekstilvarer (som ikke omfatter håndklær, duker og servietter av tekstil); senge- og bordtepper. 17

18 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (300) Søknadsprioritet CH 54554/2003 MICRAFIBRE (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: MICRAFIBRE The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Hygieniske preparater og produkter(andre enn til toalettbruk for kvinner), herunder truseinnlegg for hygienisk bruk, sanitetsbind og tamponger, menstruasjonstruser, absorberende interlabiale produkter for feminin hygiene, bleier og bind for inkontinente, hygieniske bukser for inkontinente. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (300) Søknadsprioritet US DEN STUNDESLØSE KULTUR BAR Ole Bull Eiendom AS, Chr. Michelsensgt. 2b, 5012 Bergen, 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: MI Production Chemicals M-I LLC, 5950 North Course Drive, TX77072 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 1 Kjemikalier for petroleumindustrien nemlig kjemikalier for bruk i produksjon og transport av olje og gass ATN AS Atn AS, Leangbukta 46, 1392 VETTRE, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet og entrepenørvirksomhet. 44 Landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester; anleggsgartnertjenester og rådgivning. 18

19 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LILY (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LILY Christian Fasting, Brubakken 4A, 7013 TRONDHEIM, 10 Kondomer (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: mo tex Mosjøen Veveri AS, Sørgata 20, 8655 Mosjøen, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 23 Garn og tråd for tekstile formål. 24 Tekstiler og tekstilvarer til bruk for produksjon av klær og bekledningsstoffer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. EUROPACK Deutsche Post Euro Express GmbH, Bonn, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; utbringelse av stykkgods, varer, pakker og andre postsendinger. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: FJELLVANG Henry Bjordal AS, Postboks 94 Bønes, 5849 BERGEN, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 25 Klær, fottøy, hodeplagg 19

20 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: BRYNILD POPKISS (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: BRYNILD POPKISS Brynildsens Fabrikker AS, Postboks 34, 1601 FREDRIKSTAD, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 30 Søtsaker i form av kjærlighet på pinne. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SELPHY SELPHY Canon KK, 30-2, Shimomaruko, 3-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukkningsapparater; eletroniske skrivere, fargesublimasjons varemeskrivere, blekkskrivere BADTZ-MARU Sanrio CO LTD, 6-1, Osaki 1-Chome, Shinagawa-Ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 32 Øl; mineral- og kullsyreholdig vann og ikke alkoholholdige drikkevarer; fruktdrikker og fruktjuicer; grønnsaksdrikker og grønnsaksjuicer; siruper, konsentrater og andre preparater til fremstilling av drikkevarer; isotomiske drikkevarer; frukt nektar (ikke alkoholholdige); tabletter for brusende drikkevarer; pulver for brusende drikkevarer; mineralvann; siruper for drikkevarer; bordvann; vann (drikkevarer); myse drikkevarer; mineralvann; coctails; aperitiffer (ikke alkoholholdige) 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.20-52/04 nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer