nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EASY DIALOG (730) Innehaver: Grundig AG, Fürth, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Fjernsynsapparater, videoopptakere, kamerabåndspillere, stereosystemer; audio- og videoutstyr for forbrukere (ikke telefoner); hi-fiapparater; radioapparater (ikke for personlig kommunikasjonsbruk); underholdningssystemer for bil og utstyr for mottak av fjernsyns- og radioprogrammer via satellitt. DE, , (730) Innehaver: Balance Bar Co, 1015 Mark Avenue, Carpinteria, CA 93013, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Dietetiske tilsetningsstoffer til næringsmidler samt ernæringsmessige tilsetningsstoffer. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PETROLINK (730) Innehaver: Petrolink AS, Sandvigå 27, 4007 Stavanger, NO KL. 16: Papirbasert dokumentsamling for bruk i et prosessanlegg for hydrokarboner samt til bruk for ferdigstillelse og under oppstart av prosessanlegg. KL. 39: Distribusjon av hydrokarboner fra reservoarer for levering til kunder. KL. 40: Produksjon og prosessering av hydrokarboner. KL. 41: Opplæringsvirksomhet i prosjekt og forberedelsesfasen av driften av prosessanlegg for hydrokarboner; utarbeidelse av instruktør- og elevmateriell i forbindelse med ovennevnte opplæringsvirksomhet. KL. 42: Prosjektering i forbindelse med drifts- og prosjektstøtte av prosessanlegg for prosessering av hydrokarboner. (730) Innehaver: The Chartered Institute of Environmental Health, Chadwick Court 15 Hatfields, London SE1 8DJ, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Utdannings- og instruksjonsmateriale; videobånd, bånd, kassetter, CD-plater og disker; CDrom og CD-spillere; dataprogramvare og dataprogrammer; forannevnte varer for utdannings- og opplæringsformål. KL. 16: Trykksaker; trykte publikasjoner; bøker; aviser; magasiner; trykksaker i form av tekniske bulletiner; faktablad; journaler; kataloger; sertifikater og vitnemål; utdanningsmateriale; opplæringsmateriale; opplæringsguider; opplæringsmanualer. KL. 41: Utdannings- og opplæringstjenester; eksaminasjonstjenester; utstedelse av opplæringssertifikater og -vitnemål; arrangering og gjennomføring av utstillinger, seminarer, konferanser og andre evenementer for utdannings- og opplæringsformål; organisering og gjennomføring av arbeidsseminarer og opplæringskurs; forannevnte tjenester relatert til miljø og helse, matsikkerhet, miljøbeskyttelse og yrkesmessige helse- og trygghetsforhold; publikasjon av bøker og utdanningsmateriale; tilveiebringelse av informasjon og rådgivning relatert til forannevnte tjenester. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REVLON PROFESSIONAL (730) Innehaver: Keen Inc, 2480 Sand Hill Road, Suite 200, Menlo Park, CA 94025, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; on-line-tjenester utført via et globalt datanettverk, nemlig å tilveiebringe muligheter for brukere til å gi informasjon på forespørsel fra andre brukere. US, , 75/888,843 (730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, CH-8952 Schlieren, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Fuktighetskremer, hårfjerningskremer, oljer, kremer, astringerende midler og hårfjerningsmidler for kroppen, unntatt ansiktet: hårsjampoer, balsam, geleer, skjeggpleiepreparater, hårpomader, hårkremer og - lotion, hårleggevann, hårspray, permanentkrøllpreparater, hårfargepreparater, hårstripepreparater, antipermanent for hår, hårkurer, hudrensere, badeutstyr, nemlig badeoljer, badepudder, badegeleer, badeurteekstrakter og badetabletter, alle for profesjonelle salonger og det profesjonelle yrket eller som er spesielt utformet og bestemt for personer av afrikansk avstamning og neglepleiepreparater, nemlig neglelakkfjerner, neglebåndsfjerner, negleforsterker, neglekrem, negledekke, negleforlengelsespreparater; kunstige negler, sandpapirfiler, ansiktshudpleiepreparater, alle for profesjonelle salonger og det profesjonelle yrket. KL. 5: Medisinske sjampoer for profesjonelle salonger og det profesjonelle yrket. KL. 8: Håndholdte hårkrølle- og hårglatteinnretninger, manikyr- og pedikyrtilbehør, nemlig negleklippere, sakser og filer for profesjonelle salonger og det profesjonelle yrket. KL. 9: Elektriske hårkrøllere, gasshårkrøllere og hårglatteinnretninger, elektriske eller gassvarmekrøllbørster for hår, elektriske hårruller for profesjonelle salonger og det profesjonelle yrket. KL. 11: Elektriske og gasshårtørkere for profesjonelle salonger eller det profesjonelle yrket. KL. 21: Kammer og børster for profesjonelle salonger og det profesjonelle yrket. KL. 35: Reklame, markedsføring, forretningsledelsestjenester for profesjonelle salonger, kurbad vedrørende bruk, søknad, promosjon, salg og distribusjon av hårpleie, neglepleie og hudpleieprodukter, alle for profesjonelle salonger, kurbad, frisører, hårfrisører, manikyrister, kosmetologer og skjønnhetseksperter. KL. 41: Opplærings- og utdannelsestjenester for teknikker i frisering, hårfarging, håroppsetting, sminke og kroppspleie, alle for profesjonelle salonger, kurbad, frisører, hårfrisører, manikyrister, kosmetologer og skjønnhetseksperter. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ICL (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Pixelduck AS, Nedre Slottsgate 5, 0157 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; CD-ROM plater, CD-plater og kassetter; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer (innregistrert på databærere); disketter. Registreringen omfatter ikke elektroniske apparater for automatisering av maskiner samt datastyrte og numeriske kontroll- og styringsinnretninger for automatisering av maskiner. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); manualer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling for andre, av et utvalg av varer på et globalt datanettverk slik at kunden kan se og kjøpe disse. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdingsvirksomhet; utgivelse av publikasjoner. KL. 42: Programmering/utarbeidelse av, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, software og datamaskiner; utleie av tilgangstid for databaser; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); utvikling av dataprogrammer for bruk til publiseringsformål. (730) Innehaver: International Computers Ltd, 26 Finsbury Square, London EC2A 1SL, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, elektriske, elektroniske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll (overvåkning) og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske databærere, grammofonplater; salgsautomater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datakommunikasjonsapparater; datasystemer og datanettverk; computer periferiutstyr; dataskjermterminaler, tastebord og printere, alle for bruk med datamaskiner; salgsstedtransaksjonsterminaler; strekkodelesere; automatiske tellemaskiner; magnetiske og integrerte kretskortlesere; biometriske skannere og -lesere; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; håndholdte telefoner; mobiltelefoner; telefonsvarere; personsøkere; telefaksmaskiner; deler, komponenter, utstyr, tilbehør og reservedeler til alle de forannevnte varer; dataprogrammer og programvarer innregistrert på databærere; CD-ROM; magnetstripekort; integrerte krets- og smartkort; publikasjoner i elektronisk format levert on-line fra en database eller fra Internet eller fra andre kommunikasjonsnettverk. KL. 16: Papir; trykksaker; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); kontorrekvisita (ikke møbler); løsbladpermer og -samlere; skriveredskaper; publikasjoner; bøker; manualer (håndbøker); aviser; rapporter; magasiner; kataloger; bruksanvisninger; kalendere. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og forretninger; tilveiebringelse av informasjonsteknologiske varer for forretnings-, stats- og regjeringsorganisasjoner; handelsinformasjonstjenester; markedsføring av varer og tjenester for andre; detaljsalg av informasjonsteknologiske varer; databaseadministrasjonstjenester; fremskaffelse av bortsettingstjenester/utkontrakteringstjenester (outsourcing) knyttet til informasjonsteknologi for forretnings-, stats- og regjeringsorganisasjoner; konsultasjoner og utarbeidelse av rapporter, disse relatert til de forannevnte tjenester; informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester. KL. 36: Finansiell virksomhet; finansieringstjenester; organisering eller fremskaffelse av kreditt for kjøp, leie, utleie eller leasing av varer og tjenester. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner, datasystemer, datanettverk 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 og telekommunikasjonsapparater; informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffelse av brukertilgang til Internet; fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til Internet eller databaser; telekommunikasjonsportnertjenester; informasjon relatert til de forannevnte tjenester. KL. 39: Innpakning og lagring av varer; datalagringstjenester; utbringelse av varer ved postordre; informasjon relatert til de forannevnte varer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; undervisning og opplæring i informasjonsteknologi; undervisning og opplæring i personlig utvikling og ferdigheter samt i personellutvikling og ferdigheter; ledelsesopplæring; publikasjon av bøker, manualer, kursmateriell og tekster (andre enn reklametekster) i trykte og elektroniske formater; utleie av utdannelsesog opplæringsmateriell og -apparater; organisering og ledelse av seminarer og praktiske seminarer; organisering av utstillinger og konkurranser for utdannelsesformål; informasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; profesjonelle og teknologiske konsultasjonstjenester, disse relatert til informasjonsteknologiområdet; design av datasystemer og -nettverk; dataprogrammering; design, oppdatering, vedlikehold og reparasjon av dataprogrammer; rådgivningstjenester vedrørende datamaskiner og -programmer; design, tegning og kommisjonert skriving, disse for kompilasjon av websider på Internet og andre kommunikasjonsnettverk; utleie og leasing av tilgangstid til datanettverk og databaser; utleie og leasing av tilgangstid ved bruk av databaser; informasjon og utarbeidelse av rapporter, disse relatert til de forannevnte tjenester; konsultasjoner og utarbeidelse av rapporter, disse relatert til reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet, installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner, datasystemer, datanettverk og telekommunikasjonsapparater; konsultasjoner og utarbeidelse av rapporter, disse relatert til innpakking og lagring av varer, datalagringstjenester og utbringelse av varer ved postordre; konsultasjon og rådgivningstjenester relatert til utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, undervisning og opplæring i informasjonsteknologi, undervisning og opplæring i personlig utvikling og ferdigheter samt i personellutvikling og ferdigheter, ledelsesopplæring, publikasjon av bøker, manualer, kursmateriell og tekster (andre enn reklametekster) i trykte og elektroniske formater, utleie av utdannelses- og opplæringsmateriell og -apparater, organisering og ledelse av seminarer og praktiske seminarer, organisering av utstillinger og konkurranser for utdannelsesformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: International Computers Ltd, 26 Finsbury Square, London EC2A 1SL, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, elektriske, elektroniske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll (overvåkning) og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske databærere, grammofonplater; salgsautomater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datakommunikasjonsapparater; datasystemer og datanettverk; computer periferiutstyr; dataskjermterminaler, tastebord og printere, alle for bruk med datamaskiner; salgsstedtransaksjonsterminaler; strekkodelesere; automatiske tellemaskiner; magnetiske og integrerte kretskortlesere; biometriske skannere og -lesere; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; håndholdte telefoner; mobiltelefoner; telefonsvarere; personsøkere; telefaksmaskiner; deler, komponenter, utstyr, tilbehør og reservedeler til alle de forannevnte varer; dataprogrammer og programvarer innregistrert på databærere; CD-ROM; magnetstripekort; integrerte krets- og smartkort; publikasjoner i elektronisk format levert on-line fra en database eller fra Internet eller fra andre kommunikasjonsnettverk. KL. 16: Papir; trykksaker; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); kontorrekvisita (ikke møbler); løsbladpermer og -samlere; skriveredskaper; publikasjoner; bøker; manualer (håndbøker); aviser; rapporter; magasiner; kataloger; bruksanvisninger; kalendere. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og forretninger; tilveiebringelse av informasjonsteknologiske varer for forretnings-, stats- og regjeringsorganisasjoner; handelsinformasjonstjenester; markedsføring av varer og tjenester for andre; detaljsalg av informasjonsteknologiske varer; databaseadministrasjonstjenester; fremskaffelse av bortsettingstjenester/utkontrakteringstjenester 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (outsourcing) knyttet til informasjonsteknologi for forretnings-, stats- og regjeringsorganisasjoner; konsultasjoner og utarbeidelse av rapporter, disse relatert til de forannevnte tjenester; informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester. KL. 36: Finansiell virksomhet; finansieringstjenester; organisering eller fremskaffelse av kreditt for kjøp, leie, utleie eller leasing av varer og tjenester. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner, datasystemer, datanettverk og telekommunikasjonsapparater; informasjon relatert til alle de forannevnte tjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffelse av brukertilgang til Internet; fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelser til Internet eller databaser; telekommunikasjonsportnertjenester; informasjon relatert til de forannevnte tjenester. KL. 39: Innpakning og lagring av varer; datalagringstjenester; utbringelse av varer ved postordre; informasjon relatert til de forannevnte varer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; undervisning og opplæring i informasjonsteknologi; undervisning og opplæring i personlig utvikling og ferdigheter samt i personellutvikling og ferdigheter; ledelsesopplæring; publikasjon av bøker, manualer, kursmateriell og tekster (andre enn reklametekster) i trykte og elektroniske formater; utleie av utdannelsesog opplæringsmateriell og -apparater; organisering og ledelse av seminarer og praktiske seminarer; organisering av utstillinger og konkurranser for utdannelsesformål; informasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; profesjonelle og teknologiske konsultasjonstjenester, disse relatert til informasjonsteknologiområdet; design av datasystemer og -nettverk; dataprogrammering; design, oppdatering, vedlikehold og reparasjon av dataprogrammer; rådgivningstjenester vedrørende datamaskiner og -programmer; design, tegning og kommisjonert skriving, disse for kompilasjon av websider på Internet og andre kommunikasjonsnettverk; utleie og leasing av tilgangstid til datanettverk og databaser; utleie og leasing av tilgangstid ved bruk av databaser; informasjon og utarbeidelse av rapporter, disse relatert til de forannevnte tjenester; konsultasjoner og utarbeidelse av rapporter, disse relatert til reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet, installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner, datasystemer, datanettverk og telekommunikasjonsapparater; konsultasjoner og utarbeidelse av rapporter, disse relatert til innpakking og lagring av varer, datalagringstjenester og utbringelse av varer ved postordre; konsultasjon og rådgivningstjenester relatert til utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, undervisning og opplæring i informasjonsteknologi, undervisning og opplæring i personlig utvikling og ferdigheter samt i personellutvikling og ferdigheter, ledelsesopplæring, publikasjon av bøker, manualer, kursmateriell og tekster (andre enn reklametekster) i trykte og elektroniske formater, utleie av utdannelses- og opplæringsmateriell og -apparater, organisering og ledelse av seminarer og praktiske seminarer, organisering av utstillinger og konkurranser for utdannelsesformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nissan Jidosha KK, Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 12: Kjøretøyer, vogner, lastebiler, varebiler, gaffeltrucker, slepetraktorer og stasjonsvogner; konstruksjonsdeler til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GATESPACE (730) Innehaver: Gatespace AB, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Datamaskiner, innregistrerte dataprogrammer, innregistrert software for datamaskiner, integrerte kretser, elektroniske oppslagstavler, innregistrert datasoftware og datahardware for service systemporter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Undervisning, særlig for datautdannelse; undervisning i dataprogrammering. KL. 42: Datakonsulenttjenester, datasystemanalyser, programmering for datamaskiner, design/utforming av datasoftware/websider/webområder; telekommunikasjonsnettverk-portaler for globale dataog telekommunikasjonsnettverk. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dag Arild Jermstad, Laustøveien 49, 4890 Grimstad, NO KL. 35: Reklamevirksomhet. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; musikkproduksjon. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Gatespace AB, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Datamaskiner, innregistrerte dataprogrammer, innregistrert software for datamaskiner, integrerte kretser, elektroniske oppslagstavler, innregistrert datasoftware og datahardware for service systemporter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Undervisning, særlig for datautdannelse; undervisning i dataprogrammering. KL. 42: Datakonsulenttjenester, datasystemanalyser, programmering for datamaskiner, design/utforming av datasoftware/websider/webområder; telekommunikasjonsnettverk-portaler for globale dataog telekommunikasjonsnettverk. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COUNTERPANE LOVE (730) Innehaver: Counterpane Internet Security Inc, Pruneridge Avenue, Suite 100 Cupertino, CA 95014, US (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 9: Computer hardware, nemlig et oppsporingsapparat og en detekteringsinnretning og - anordning til bruk ved kontroll og overvåking av data som overføres og/eller er under overføring via et elektronisk kommunikasjonsnettverk; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. KL. 42: Sikkerhetstjenester, nemlig sikkerhetsledelse og -administrasjon, samt bevirking av sikkerhet, forannevnte tjenester relatert til elektroniske kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig tilveiebringelser av flerbrukertilgang til og programguider for datanettverk, tv-systemer, kabel- tvsystemer, og telekommunikasjonsnettverk for sending, overføring og spredning av et vidt spekter av informasjon; vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og nettverk, Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, globale nettverk, world wide web, intranett og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datasystemer, datanettverk og dataprogramvare, telefonrådgivning, feilsøking, retting og oppdatering av dataprogrammer; dataprogram support; utleie av tilgangstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre; rådgivning og teknisk bistand relatert til dataprogrammer, datasikkerhet, databaser og databaseadministrasjon, nettverksarbeid, direkte koplet informasjon, internettsider og meddelelse av faktiske opplysninger og sitattjenester. US, , 76/ (730) Innehaver: Love Communication v/øyvind Boland, Professor Dahls gt. 23, 0353 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; portaltjenester på et internt og globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Warwick International Hotels NV, Curacao, AN (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Øl. KL. 33: Alkoholholdige drikker. KL. 39: Transportvirksomhet; organisering av reiser, reiseinformasjon og reisebyråtjenester, herunder turistog reisebyråer og booking av plasser for reise; utleie av kjøretøy. KL. 42: Midlertidig innlosjering, herunder hoteller og hotellreservering og midlertidig innlosjeringreservering; bevertning og tilbringing av mat og drikke, herunder restauranter, kaffebarer, barer, cocktailbarer. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Oppdal Motell AS, O. Skasliens vei 5, 7340 Oppdal, NO (730) Innehaver: Life Plus International, 268 West Main street, Batesville, AR 72503, US (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 3: Kosmetikk, toalettpreparater og produkter og toalettpreparater som ikke er tilsatt legemidler; parfymevarer; eteriske oljer, fuktighetskremer, lotions og geléer; såper; midler og sammensetninger til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; blekemidler og andre midler for klesvask; hårvann og hår-lotions; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer; medisinske tilskudd til næringsmidler; vitaminer; vitamin- og mineraltilskudd; dietetiske kosttilskudd. KL. 35: Ytelse av teknisk assistanse i forbindelse med opprettelse og/eller drift av flernivås rnarkedsføringsnettverk gjennom distribusjon av trykt materiale og ytelse av salgsfremmende rådgivning om salg av ulike varer fra person til person, herunder kosmetikk, toalettpreparater og produkter og toalettpreparater som ikke er tilsatt legemidler, parfymevarer, eteriske oljer, fuktighetskremer, lotions og geléer, såper, midler og sammensetninger til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, blekemidler og andre midler for klesvask, hårvann og hår-lotions, tannpussemidler, farmasøytiske preparater og stoffer, medisinske tilskudd til næringsmidler, vitaminer, vitamin- og mineraltilskudd, dietetiske kosttilskudd. KL. 42: Utleie av rom; motellreservering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EFORMDIALOG (730) Innehaver: Data Ess AS, Steingrimsvei 7, 1185 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo KL. 9: Magnetiske databærere; dataprogrammer; software. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 42: EDB-programmering; programmering for datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SILKY TOUCH ZOOM (730) Innehaver: Sunkost AS, Kokstaddalen 29, 5257 Kokstad, NO (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MILLE (730) Innehaver: Knut Audun Grodås Hauge, Hagelundveien 2, 0963 Oslo, NO KL. 41: Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Discus Dental Impressions Inc, 8550 Higuera Street, Culver City, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Tannpasta, kosmetisk tannblekemiddel. KL. 5: Profylaktisk pasta for polering av tenner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KRYSTALGRAN (730) Innehaver: Huntsman International LLC, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, UT 84108, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 1: Kjemiske granulater til bruk innenfor produksjon av termoplastisk polyuretan for ekstrudering, sprøytestøping og produksjon av film. KL. 17: Termoplastiske polyuretan granulater til bruk i ekstruderinger, sprøytestøping og produksjon av film. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sportmann AS, Postboks 295, 1601 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær, sportsklær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Kelly GmbH, Hermann-Gebauer- Strasse 1, A-1226 Wien, AT (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 30: Saltstenger, små saltstenger og saltkringler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHEETOS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: Dressmann AS, Bergerveien 5, 1396 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Barber Ship Management AS, Strandveien 20, 1366 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Wilh. Wilhelmsen ASA v/ juridisk avdeling, Postboks 33, 1324 Lysaker KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 42: Teknisk, maritim drift av skip. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Carlson Marketing Group Inc, Carlson Parkway, Minneapolis, MN , US produksjonskontroll og distribusjon av annonse- og reklamemateriell; planlegging, arrangering og ledelse av forretningsmøter, konferanser og varemesser for andre; postordrereklame, telefonsalg og styring av markedsføringsdatabaser for andre; reklamevirksomhet, nemlig produksjon og utsendelse av reklamemateriell; promotering av andres varer og tjenester ved hjelp av maskinlesbare kort, utstedelse av poenger, attester, rabattkort, priser og ved å anvende motivasjons- og lojalitetsprogrammer for ferie- og reisepakker, varer, tjenester, bankinnskudd, gaver, avslag og kontanter; promotering av andres salg av varer og tjenester ved utvikling av reklamekampanjer, ved utvikling og anvendelse av lojalitets- og andre forbrukermotivasjonsbelønningsprogrammer, og ved utvikling og ledelse av personalprestasjoner og andre motivasjonsbelønningsprogrammer for å fremme arbeidsproduktiviteten; ledelse av bedrifts- og markedsføringsundersøkelser for andre; ledelse av personalepåskjønningsprogrammer for å fremme sikkerhet, kvalitet, produktivitet og ansiennitet. KL. 36: Utstedelse av kredittkort, debetkort og forhåndsbetalte kort for å oppnå varer og tjenester som en belønning for visse handlinger eller prestasjoner, slik som de som vedrører anvendelse og/eller anskaffelse, salg, levering, distribusjon eller produksjon av varer eller tjenester. KL. 39: Reisebyråvirksomhet. KL. 41: Ledelse av forelesninger, seminarer og opplæringsprogrammer på området rådgivning, personalledelse, bedriftsledelse, markedsføring, salg, kundetjenester og produktivitet og motivering av salgspersonell; utvikling og ledelse av utdannelsesprogrammer for medisinsk fagkyndige; utvikling av utdannelsesmateriell i form av oppdatering av lærebøker. KL. 42: Trykking på bestilling av varekataloger for andre; teknisk skriving, utforming, trykking og desktop publishing av kommunikasjonsmateriell, nemlig aviser, nyhetsbrev, brosjyrer, hefter, arbeidsbøker og håndbøker. (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Computerprogrammer innregistrert på magnetiske media og brukt på området individuell adferdsevaluering med det formål å evaluere og forbedre ledelsesprestasjoner og ansattes prestasjoner innenfor organisasjonen; magnetiske kodede kort. KL. 16: Konsern-nyhetsbrev på området markedsføring og reklame; trykte kontoutdrag og kommunikasjonsmaterialer, nemlig statusrapporter, instruksjoner, reklamemateriell og priskataloger relatert til reklame-, insitament- og markedsføringsprogrammer; attester og kuponger fremstilt for andre som kan innløses i varer og tjenester hos deltagende handelsforetak. KL. 35: Styring av markedsføringsdatabaser for andre; konsultasjoner og strategiske planleggingstjenester for andre på markedsføringsområdet; markedsføringsstøttetjenester, nemlig forberedelse, 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Bankenes Betalingssentral AS, Haavard Martinsens vei 54, 0978 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Finansiell virksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: EDB-programmering. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Bankenes Betalingssentral AS, Haavard Martinsens vei 54, 0978 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Finansiell virksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: EDB-programmering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AIG NETADVANTAGE (730) Innehaver: American International Group Inc, 70 Pine Street, 28th Floor, New York, NY 10270, US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Bankenes Betalingssentral AS, Haavard Martinsens vei 54, 0978 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie DA, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 36: Forsikringsvirksomhet; ansvarforsikring i området globale datanettverk. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Finansiell virksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: EDB-programmering. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AIG TRADECREDIT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: American International Group Inc, 70 Pine Street, 28th Floor, New York, NY 10270, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 36: Kredittforsikring og relaterte tjenester, nemlig kredittbegrensning, kredittopplysningstjenester, kredittvurdering og fremskaffelse av andre økonomiske opplysninger i forbindelse med beregning av kredittverdighet og kredittforsikring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Felleskjøpet Fôrutvikling BA, 7005 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 31: Fjørfefôr. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fuel and Marine Marketing LLC, 2000 Westchester Avenue, White Plains, NY 10650, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Transport, distribusjon og leveransetjenester for kjøpere av residualt brennstoff, marine destillater, marine kjølemidler, kjønrøk og marine smøremidler. KL. 42: Teknisk rådgivningstjenester for kjøpere av residualt brennstoff, marine destillater, marine kjølemidler, kjønrøk og marine smøremidler. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOPAZ OBSERVER (730) Innehaver: Mercury Interactive Corp, 1325 Borregas Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Foreningen!Les, c/o Statens bibliotektilsyn, Postboks 8145 Dep., 0033 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet. KL. 9: Computer software for overvåkning, analyse, testing, evaluering, tilpasning til, interaksjon med og belastningsprøving av nettverk basert på applikasjoner, nettsteder og andre klientserversystemer og innholdsdistribusjonssteder; computer software for rapportering av ytelsen for nettverksbaserte systemer, herunder nettsteder og andre nettverksbaserte flerbrukersystemer; computer software for varsling av nettstedoperatører og andre systemoperatører om ytelses- eller driftsproblemer; instruksjonsmateriell for ovennevnte registrert på databærere og solgt med dette som en enhet. KL. 42: Datatjenester for overvåkning, analyse, testing, evaluering, tilpasning til, interaksjon med og belastningsprøving av nettverksbaserte applikasjoner, nettsteder og andre klientserversystemer og innholdsdistribusjonssteder; datatjenester for rapportering av ytelsen av nettverksbaserte systemer, herunder nettsteder og andre nettverksbaserte flerbrukersystemer; datatjenester for varsling av nettstedoperatører og andre systemoperatører om ytelses- eller driftsproblemer. US, , 76/202,702 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EMPATO (730) Innehaver: Empato AS, Postboks 4364 Nydalen, 0402 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater, kundetilpasset programvare. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, drift av datasystem. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, løsninger for elektronisk handel. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; drift av datamaskiner (installasjon, vedlikehold og reparasjon). KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, drift av datasystem, overføring av beskjeder og bilder. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edb-programmering; drift av datasystem blant annet relatert til betalingsløsninger til bruk over mobiltelefon, globalt datanettverk og digital TV; utvikling av programvare til bruk for elektronisk identifikasjon; tjenester tilknyttet elektronisk identifikasjon ved bruk av smartkort og chipløsninger; drift av datasystem, nemlig intranett. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. KL. 44: Medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester. (730) Innehaver: Conexant Systems Inc, 4311 Jamboree Road, Newport Beach CA 92660, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Computer maskinvare, halvlederinnretninger og computer programvare. US, , 78/045,837 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hynix Semiconductor Inc, San 136-1, Ami-Ri, Bubal-Eub, Ichon, Kyoungki-Do, KP (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo KL. 9: Halvleder prosessor-brikker, integrerte kretser, halvleder minne-innretninger, mikroprosessorer, trykte kretskort, multimedia akselerator, mikrokontroller, TFT-LCD Panel, flytende krystall fremvisningsmonitor, plasma fremvisningspanel. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JOROFOOD ADACAI (730) Innehaver: Dr Persfood AB, Box 51, S Eslöv, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; hermetikk og næringsmiddelkonserver; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Ris; næringsmidler av korn; hermetikk og næringsmiddelkonserver; spiseis; honning, sennep; ketchup; vineddik, eddik, eddiksprit, soya, sukkerkulør; sauser (smakstilsetninger); salatdressinger; krydderier. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Toepferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Veterinære preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; kolesterolabsorpsjons inhibitorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: AS Batteriretur, Postboks 97, 1740 Borgenhaugen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (730) Innehaver: CPA Webtrust LLC, 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Innsamling av start- og industribatterier. KL. 40: Avfallsbehandling; gjenvinning av start- og industribatterier. KL. 42: Sertifiseringsvirksomhet, nemlig garanti for at steder på det globale datanettverk bringer for dagen operatørens identitet og forretningsdriftens art, at de opererer i henhold til akseptable kriterier, kontroller og prosedyrer og at de beskytter mot misbruk av kundeinformasjon. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAROGARD (730) Innehaver: Human Genome Sciences Inc, 9410 Key West Avenue, Rockville, MD , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Reagenser for vitenskapelig bruk. KL. 5: Proteiner og/eller nukleinsyrer og farmasøytiske preparater inneholdende proteiner og/eller nukleinsyrer for behandling og forebygging av giftvirkninger ved behandlinger mot kreft; reagenser for medisinsk bruk. US, , 78/036,033 (730) Innehaver: Quadriga Worldwide Ltd, 389 Chiswiick High Road, London W4 4AL, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet via interaktive kommunikasjonssystemer; annonse- og reklametjenester via internett. KL. 38: Kommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester via interaktive kommunikasjonssystemer; kommunikasjonstjenester via internett; fremskaffelse av internett tjenester, herunder spesielt internett tilgangstjenester; fjernsynsskjermbaserte tekstoverføringstjenester; overføring av datastyrte data ved hjelp av fjernsyn; fremskaffelse av brukertilpassede fremvisningsskjermer på kommunikasjonsapparater; fremskaffelse av brukertilpassede fremvisningsskjermer på fjernsynsskjermer; elektroniske posttjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet; fritidstjenester; elektroniske spill tjenester fremskaffet via interaktive kommunikasjonstjenester; elektroniske spill tjenester fremskaffet via internett. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REISHI (730) Innehaver: aximed AS, Vestre Torggaten 1, 5015 Bergen, NO KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk. KL. 29: Konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker. KL. 32: Fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LAFTEKLOSSER (730) Innehaver: Tool Trust AB, Hörnåkersvägen 4, S Täby, SE (740,750) Fullmektig: Luna Norge AS, Postboks 43, 1401 Ski KL. 7: Freser (maskindel). SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arvid Undebakke, Romsdalsgt. 3 B, 0556 Oslo, NO KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Roald A. Flo, Rundhaugveien 6, 0495 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, kulturelle virksomheter. (730) Innehaver: American-Cigarette Company (Overseas) Ltd, Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 34: Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere; lightere, fyrstikker. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WOFF AND GO (730) Innehaver: Britt Andrésen, Otto Rugesvei 29b, 1361 Østerås, NO KL. 3: Hundesjampo. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Consultshop AS, 0214 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. KL. 35: Interaktiv annonse- og reklamevirksomhet; elektronisk oppstilling for andre, av et utvalg av varer og tjenester slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe varene og tjenestene; tjenester i forbindelse med registrering, oppsetting, innsamling eller systematisering av skriftlige meddelelser og registreringer. KL. 42: Opprettelse, utvikling, oppdatering og vedlikehold av programvare; utleie av tilgangstid; oppkobling til databaser. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Consultshop AS, 0214 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. KL. 35: Interaktiv annonse- og reklamevirksomhet; elektronisk oppstilling for andre, av et utvalg av varer og tjenester slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe varene og tjenestene; tjenester i forbindelse med registrering, oppsetting, innsamling eller systematisering av skriftlige meddelelser og registreringer. KL. 42: Opprettelse, utvikling, oppdatering og vedlikehold av programvare; utleie av tilgangstid; oppkobling til databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HYDRO MACS (730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO KL. 7: Maskiner for blanding av gasser. KL. 9: Datamaskiner og databehandlingsutstyr for overvåking og blanding av gasser. KL. 37: Installasjon av gassblandingsutstyr. KL. 42: Ingeniørtjenester vedrørende distribusjon og blanding av gasser. 22

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no 4 nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer