nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OK SHAPE (730) Innehaver: Filodoro Calze SpA, Via Brescia 6, I Casalmoro, MN, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Mester Grønn AS, Gjellebekkstubben, 3420 Lierskogen, NO (740,750) Fullmektig: Otto J. Berg, Prinsensgt. 22, 0157 Oslo KL. 31: Hele klassen. KL. 25: Strømpevarer og strømpebukser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sony Deutschland GmbH, Köln, DE KL. 9: Innretninger for audio- og videoopptak, overføring, gjengivelse, utskriving og trykking; videokameraer og videoprintere (analoge og digitale). KL. 16: Trykksaker, fotografier; videoutskrifter. (730) Innehaver: Norheimsund Industrier AS, 5600 Norheimsund, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Hansker, arbeidshansker. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PHILLIPS & TEMRO (730) Innehaver: Phillips & Temro Industries Inc, Eden Prairie, MN, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Utblåsningsstøydempere for interne forbrenningsmotorer, utblåsningsstøydempere for industrielle bensin- og dielselmotorer; startere for motorer og standby-enheter, nemlig bærbare elektriske forsterkerenheter, bensinmotordrevne elektriske startere, kombinerte AC/DC startere og standby-generatorer; startenheter til bruk ved kaldt vær og oppvarmingstilbehør for kjøretøy, nemlig manuelle startvæskeinjeksjonssett for motorer; startvæskeinjektorer; elektriske sirkulasjonspumper for kjølevæsker, koblingsblokk med værbestandige slaveoppsamlingskar og koblingskabler (ikke for kjøretøyer); startvæskeinjektorer, både elektriske og manuelle, for injisering av målte volumer av eter eller lignende inn i innsugningsmanifoldet i en motor. KL. 11: Bensindrevne motorblokkvarmelementer; elektriske og propandrevne motorvarmeenheter; bærbare elektriske og propanoppvarmeelementer for motorolje, kjølevæsker og metallbeholdere av væske, varmeelementer for dieseldrivstoff, propangassdrevne motorvarmere; elektriske starthjelpesett med batterivarmer, oljepannevarmer, tankvarmer; elektriske dyppepinnevarmeelementer; elektriske hodeboltvarmeelementer; elektriske frostproppvarmeelementer; elektriske eksterne varmeelementer for tanker; elektriske oljepannevarmeelementer; elektriske dieselblokkvarmeelementer; elektriske batterivarmeelementer; elektriske varmeelementer for radiatorslanger og -rør; dieseldrevne motor- og førerhusoppvarmere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Web Com AS, Postboks 3944 Ullevål Hageby, 0806 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Morten Opstad, Postboks 2873 Solli, 0230 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BIOSAN (730) Innehaver: Biosan AS, 1662 Rolvsøy, NO (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ALL IN ONE (730) Innehaver: Alcatel, 54, rue la Boétie, F Paris Cédex 08, FR (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 35: Statistiske analysetjenester av telekommunikasjonsforhold, særlig med hensyn til avgifter, telekommunikasjonsnettverk betaling og fjernavlesing av målere for forbruk av telekommunikasjonsenheter; tjenester i forbindelse med forberedelse av filer i forbindelse med data for programmering av telekommunikasjonsapparater, -innretninger og -installasjoner. KL. 37: Installasjonsvirksomhet for telekommunikasjonsapparater og -innretninger; reparasjon og tekniske støttetjenester for telekommunikasjonsapparater, -innretninger og -installasjoner. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, informasjonstjenester for telekommunikasjonsforhold; tjenester for automatisk fjernopplasting og fjernnedlasting av tale- og datasystemer i telekommunikasjonsinstallasjoner; tjenester for utskifting av telekommunikasjonsapparater, -innretninger og -installasjoner; tjenester for å skape tilgjengelighet til nødtelekommunikasjonsapparater, -innretninger og -installasjoner. KL. 39: Distribusjon av telekommunikasjonsutstyr. KL. 41: Tjenester for opplæring og oppfølging av brukere av og spesialtrenede teknikere for telekommunikasjonsutstyr, tjenester for å sette kvalifisert personell i stand til å utføre spesielle oppdrag, spesielt vedrørende ingeniørarbeid, installasjon og/eller opplæring i området telekommunikasjon. KL. 42: Telefonassistanse for brukere av telekommunikasjonsapparater, -innretninger og -installasjoner; tjenester for spredning og oppdatering av dataprogrammer for telekommunikasjon; tjenester for adgang til, nedlasting og oppdatering av dataprogrammer for telekommunikasjonsnettverk; tjenester for testing av telekommunikasjonsapparater, -innretninger og -installasjoner; tjenester for studie, rådgivning, prosjektering og planlegging i området telekommunikasjoner; overvåkningstjenester i telekommunikasjonsområdet. (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Ikke-kjemiske urtepreparater og kosttilskudd for humant bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SENSI SCRUB (730) Innehaver: L Oreal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Kosmetiske gel, dusj- og badesalt, (ikke for medisinske formål); toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende melk, gel og oljer (kosmetiske preparater for soling av huden). DE, ,

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PILOT (730) Innehaver: Salomon SA, Lieudit la Ravoire, F Metz-Tessy, FR (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; unntatt stasjonære treningssykler, sparkesykler, tråbiler (leketøy), sleder [sportsartikler] og kjelker (leketøy). US, , 75/ (730) Innehaver: Ipres International Ltd, C. J. Hambros Plass 2C, 0134 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Dataprogrammer og computer software; magnetiske databærere. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; faglige konsultasjoner og ekspertise vedrørende geologi, geofysikk, reservoarteknikk, produksjonsteknikk; prosjektadministrasjon vedrørende olje- og gassleting og olje- og gassproduksjon; EDB-programmering; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av computer software og dataprogrammer; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av databaser; ingeniørvirksomhet; faglige konsultasjoner (ikke om forretning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARGUS (730) Innehaver: Argus Konsulent AS, Postboks 2882 Kjørbekk, 3702 Skien, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Teknisk konsulentbistand. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap DA, Postboks 383, 5051 Nesttun, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 36: Megling av elektrisk kraft. KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft. KL. 40: Produksjon av elektrisk kraft. (730) Innehaver: The Standard Register Co, 600 Albany Street, Dayton, OH 45408, US KL. 9: Automater for utlevering av pengebestillinger og for behandling av forretningsformularer, skrivere for computere, computer hardware og computer software for bruk ved utarbeidelse, produksjon, bestilling og administrering av sjekker, forretningsformularer, etiketter og annet trykt og delvis trykt materiell samt brukermanualer distribuert dermed; computer software for bruk ved katalogisering, rapportering, lagring, dirigering og gjenfinning av trykte og elektroniske dokumenter og brukermanualer distribuert dermed; computer software for bruk ved kontroll av inventar i lagerhus og brukermanualer distribuert dermed. KL. 16: Forretningsformularer, sjekker og annet trykt og delvis trykt materiell, brukermanualer. KL. 35: Computertjenester, nemlig lagring og gjenfinning av informasjon vedrørende forretningsformularer; konsultasjonstjenester vedrørende bruk av forretningsformularer, administreringstjenester vedrørende forretningsformularer, databehandlingstjenester, reklamebyråtjenester, utsendelse av reklamemateriell, annonse- og reklamevirksomhet via postordre; administrering av distribusjon vedrørende forretningsformularer, utarbeidelse av forretningsformularer og forretningsformularsystemer for andre; bestillingstjenester ved datoriserte forretningsformularer. KL. 42: Trykkerivirksomhet. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLATRONIC (730) Innehaver: Osram GmbH, Berlin og München, DE KL. 9: Betjeningsinnretninger for belysningsapparater, nemlig ballastutstyr. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning og deres deler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Roar Hildonen, Nordregt. 24, 7010 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Adv.fa. Giæver, Hegle & Co DA, Postboks 2250, 7001 Trondheim KL. 33: Alkoholholdige drikker som har sin geografiske opprinnelse i Cognac. (730) Innehaver: Småtømrer n AS, 3632 Uvdal, NO KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Omnia ASA, Fredrik Stangsgate 11-13, 0264 Oslo, NO (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Nordbanken Finans AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 41: Sportslige aktiviteter, herunder treningssentre. KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling, sykehus- og helsetjenester. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Magnetiske databærere. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetære tjenester; forretninger med fast eiendom; eiendomsmeglertjenester. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VISUELL BOOKING ACURON (730) Innehaver: Kåre Mjøen, 2512 Kvikne, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 37: Vedlikehold og ajourføring av datanettverk. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk, Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende dataprogrammer, globale nettverk, og datanettverk, lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av dataprogramvare; utleie av tilgangstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. (730) Innehaver: Novartis AG, Klybeckstrasse 141, CH Basel, CH KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, beisemidler for såkorn. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, frø og såvarer, korn. CH, , 9644/1998 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: APERICHIPS (730) Innehaver: Pai SpA, Milano, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Snacks, chips, potetchips. IT, , MI99C

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sapron AS, 4602 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 6: Sikkerhetsskap og skrin. KL. 10: Beholdere for medikamenter. KL. 20: Medisinskap. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DETEWE EUROMASTER (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EUROMASTER (730) Innehaver: DeTeWe-Deutsche Telephonwerke AG & Co, Zeughofstrasse 1, D Berlin, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektrotekniske og elektroniske apparater, utstyr og instrumenter, særlig elektriske, elektroniske, optoelektroniske, analoge, digitale, ikke-trådløs og trådløs arbeidende kommunikasjonssystemer og -instrumenter; mottagelses- og sendeapparater til opptak, bearbeiding, sending, overføring, formidling og lagring av nyheter, tekst og data; batteriladere; telekopiapparater; installasjoner som består av en kombinasjon av de forannevnte apparater og utstyr; deler til de forannevnte apparater og utstyr, nemlig modemer, omformere, dataprintere og -skrivere, terminalenheter, drivverk for plater, bånd, disketter og kassetter, koblingsplatiner. (730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Vannoppløselige polymerer for industriell bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Miras AS, 8607 Mo I Rana, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 7: Pumper; maskinsylindrer; ventiler; filtre; motorer andre enn for landkjøretøyer. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Opplæringsvirksomhet. KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner; ingeniørvirksomhet; materialtesting. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIRAS INOMAX (730) Innehaver: Miras AS, 8607 Mo I Rana, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 7: Pumper; maskinsylindrer; ventiler; filtre; motorer andre enn for landkjøretøyer. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Opplæringsvirksomhet. KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner; ingeniørvirksomhet; materialtesting. (730) Innehaver: AGA AB (publ), S Lidingö, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig nitrogenholdig oksyd for inhalering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRIVATE EXPRESS (730) Innehaver: New Alloy Inc, San Mateo, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 38: Fremskaffelse av elektronisk overføring, lagring og innhenting av data, dokumenter og meldinger over globale og interne computer- og kommunikasjonsnett, lokale og større områdenett (LAN og WAN); fremskaffelse av on-line fasiliteter for overføring av sikre elektroniske meldinger. KL. 42: Fremskaffelse av informasjon på sikre elektroniske meldinger på et globalt computer- og kommunikasjonsnett; fremskaffelse av tjenester i forbindelse med gjenoppretting av data som er ødelagt, mistet eller slettet; computer- og kommunikasjonssystemanalyser; programmering på computere; computerog kommunikasjons programvare design for andre og computer- og kommunikasjonskonsultasjoner. US, , 75/571,760 US, , 75/571,761 (730) Innehaver: InterPoint AS, Postboks 751, 4666 Kristiansand S, NO KL. 9: Dataprogram innregistrert på databærere; dataprogram for kataloginformasjon innregistrert på magnetiske databærere, disketter, kassetter og plater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke oppgitt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsvirksomhet som har tilknytning til katalogvirksomhet, nemlig direksjon, inspeksjon, tilsyn samt rådgivning om organisasjons og forretningsledelse. KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, nemlig databasert informasjonsinnhenting av abonnementsnummer-register. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LEAD MACHINE (730) Innehaver: InterPoint AS, Postboks 751, 4666 Kristiansand S, NO KL. 9: Dataprogram innregistrert på databærere; dataprogram for kataloginformasjon innregistrert på magnetiske databærere, disketter, kassetter og plater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke oppgitt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsvirksomhet som har tilknytning til katalogvirksomhet, nemlig direksjon, inspeksjon, tilsyn samt rådgivning om organisasjons og forretningsledelse. KL. 38: Kommunikasjonstjenester via dataterminaler, forannevnte tjenester også i tilknytning til katalogvirksomhet. KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, nemlig databasert informasjonsinnhenting av abonnementsnummer- register. (730) Innehaver: Harte-Hanks, Inc, 200 Concord Plaza Drive, Suite 800, San Antonio, TX 78216, US KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; software (innregistrerte dataprogrammer); apparater og instrumenter for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder, magnetiske databærere, periferutstyr til forannevnte varer; nedlastbar programvare for levering av teknologi- og telekommunikasjonsdata; CD-rom og disketter. KL. 35: Markedsundersøkelser; forretningsinformasjon; statistisk informasjon; transkripsjon, sammensetning, kopiering og systematisering av markedsinformasjon; informasjonsledelse; tilveiebringelse av forretnings- og markedsinformasjon via globale datanettverk. KL. 42: EDB-tjenester; on-line-tjenester og tjenester i forbindelse med levering av tilgang til databaser og leie av tilgangstid til databaser; tilveiebringelse av on-line informasjon; design av nettsteder (i globale datanettverk). US, , 75/566,299 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Interiør-Land Service AS, Nensetbakken 22, 3736 Skien, NO (740,750) Fullmektig: Ole-Henrik Sætre, Postboks 258 Sentrum, 3701 Skien KL. 2: Maling, lakk, fargestoffer, beisemidler, treimpregneringsmidler. KL. 24: Dyner, pledd. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AND AWAY YOU GO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: AT&T Corp, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Computerprogrammer for telekommunikasjon for å gi adgang til globale computernettverk, til fremskaffelse av computertelekommunikasjon og computernettverkanvendelse, og for å gjøre det mulig for diverse computere og telekommunikasjonsnettverk å kunne samarbeide. KL. 38: Fremskaffelse av integrerte telekommunikasjonstjenestefremskaffere med direktebrukerlinjer med grensesnittprogram som tillater dem å tilby elektronisk post, elektronisk handel, globalt datanettverkprotokoll-telefoni, faksimile og taletelekommunikasjonstjenester. US, , 75/606,432 US, , 75/606,435 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MARCELINA (730) Innehaver: E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard P.O. Box 1130, Modesto, CA 95354, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: TrioVing AS, Postboks 510, 1522 Moss, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 6: Pengeskap, sikkerhetsskap og -skrin; nøkkelkortopererbare pengeskap, sikkerhetsskap og skrin; låser, herunder mekaniske låser, låser av metall; nøkkelkortopererbare låser; låssylindere; pengeskrin og pengekasser av metall; nøkler; låsesmedarbeider, små gjenstander av metall (isenkramvarer); deler, komponenter, reservedeler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; låser, låseapparater og -systemer; nøkkelkort til de forannevnte låser, låseapparater og - systemer; magnetkort og datakodede nøkkelkort til låser, låseapparater, låsesystemer, bygninger, pengeskap, sikkerhetsskap og -skrin; advarsels- og alarmapparater (unntatt til kjøretøyer); sikkerhetssystemer og - anordninger til hoteller, boliger og bedrifter; dataprogrammer; magnetiske bånd, disketter, glødetråder og kabler, alle for eller inneholdende opptak; deler, komponenter, reservedeler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Vakt- og sikkerhetstjenester for hoteller, boliger og bedrifter; konsulenttjenester i forbindelse med sikkerhetsspørsmål; utvikling av sikkerhetssystemer samt låse- og adgangssystemer; rådgivning angående installasjon av låser og annen apparatur til styring og/eller overvåkning av bevegelse i hus og gjennom dører og porter. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TWINCONTROL SITY BY SKECHERS (730) Innehaver: TrioVing AS, Postboks 510, 1522 Moss, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 6: Pengeskap, sikkerhetsskap og -skrin; nøkkelkortopererbare pengeskap, sikkerhetsskap og skrin; låser, herunder mekaniske låser, låser av metall; nøkkelkortopererbare låser; låssylindere; pengeskrin og pengekasser av metall; nøkler; låsesmedarbeider, små gjenstander av metall (isenkramvarer); deler, komponenter, reservedeler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; låser, låseapparater og -systemer; nøkkelkort til de forannevnte låser, låseapparater og - systemer; magnetkort og datakodede nøkkelkort til låser, låseapparater, låsesystemer, bygninger, pengeskap, sikkerhetsskap og -skrin; advarsels- og alarmapparater (unntatt til kjøretøyer); sikkerhetssystemer og - anordninger til hoteller, boliger og bedrifter; dataprogrammer; magnetiske bånd, disketter, glødetråder og kabler, alle for eller inneholdende opptak; deler, komponenter, reservedeler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Vakt- og sikkerhetstjenester for hoteller, boliger og bedrifter; konsulenttjenester i forbindelse med sikkerhetsspørsmål; utvikling av sikkerhetssystemer samt låse- og adgangssystemer; rådgivning angående installasjon av låser og annen apparatur til styring og/eller overvåkning av bevegelse i hus og gjennom dører og porter. (730) Innehaver: Skechers U.S.A., Inc, Manhattan Beach, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Fottøy. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SYSM (730) Innehaver: Media Components Mcom AS, 1. Industrivei 4, 0668 Oslo, NO KL. 9: Elektriske kabler, nettverkskomponenter i datanettverk, komponenter bestående av data-kabel, patchepaneler og vegguttak. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TALSMANN PRODIGY (730) Innehaver: Telenor AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Databærere; datamaskiner; innregistrerte programmer for data-maskiner; dataprogrammer innregistrert på databærere; magnethukommelse for datamaskiner; elektroniske systemer for talesyntese; elektroniske databehandlingssystemer for omdanning av tekst til tale og omvendt. KL. 38: Data-assistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved dataterminaler; informasjon via telekommunikasjonssystemer. KL. 42: Utleie av tilgangstid av databaser; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; teknisk konsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EUROFFICE (730) Innehaver: Jon Nygaard, Postboks 49 Holmenkollen, 0712 Oslo, NO KL. 42: Midlertidig utleie av møte-, undervisnings-, og kontorlokaler. (730) Innehaver: Lunar Corp, Madison, WI 53713, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Røntgen ben-densitometer. US, , 75/620,178 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GELSTICK (730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower Building, Boston, MA 02199, US KL. 16: Skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; blekk og blekkrefiller og patroner for skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; refiller og patroner for kulepenner, porøse spiss- og rullekulepenner; blyantstifter; blyantstiftrefiller; futteraler, holdere og beholdere for skrive-, tegne- og merkeinstrumenter, for blekk og blekkrefiller og patroner, blyantstifter og blyantstiftrefiller; skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita (ikke møbler); spisser og tupper for skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; viskelær; pultordnere; korreksjonsvæsker, -film og -bånd for korrigering av trykte, maskinskrevne og skrevne feil; tynnere for bruk sammen med ovennevnte korreksjonsvæsker. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BLU-109 (730) Innehaver: Lockheed Martin Corp, 6801 Rockledge Drive, Bethesda, MD 20817, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 13: Luftbombeprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dagbladet Børsen A/S, København, DK (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Aviser, tidsskrifter, trykksaker. KL. 35: Informasjon vedrørende forretningsvirksomhet. KL. 42: Nyhetsformidling, reportasjevirksomhet, redaksjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Fritidsresor AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 39: Organisering av reiser; booking av reiser og transporter; transport av reisende; sightseeing; arrangering av rundreiser og -turer. KL. 41: Underholdning på ferieanlegg. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CODESPAN (730) Innehaver: InterDigital Communications Corp, King of Prussia, PA , US KL. 9: Trådløse og digitale telekommunikasjonssystemer inkludert basestasjoner, fjernabonnementsenheter, radiobærerstasjoner og komponenter for fjernmodulterminalgrupper; trådløst og digitalt telekommunikasjonsutstyr, nemlig bærbare og stasjonære radiotelefoner, kodere, dekodere, modulatorer, demodulatorer, telefonlinjekoblinger, telefonsvitsjeterminaler, radiokorrelatorer, synkroniseringssystemer for trådløs og digital kommunikasjon, radiosendere, radiomottakere, svitsjer, håndapparater, antenner, computerprosessorer og computerabonnementstasjoner, software for drift av ovennevnte utstyr; tilbehør til radiotelefoner, nemlig batterier, mikrofoner og høyttalere. US, , 75/635,375 (730) Innehaver: Tremco Inc, Beachwood, OH, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 1: Klebemidler og bindemidler til industrielle formål. KL. 19: Bindemidler og lim for bygningsformål; byggematerialer, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZOO VET PRETTY PETS (730) Innehaver: Norsk Medicinal Union, Ulsmåsveien 28, 5224 Nesttun, NO (740,750) Fullmektig: Olaf Bryner, Postboks 885, 5001 Bergen KL. 31: Smådyrfôr. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KINKO S (730) Innehaver: Kinko s Ventures Inc, 255 West Stanley Avenue, Ventura, CA , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Elektroniske og vitenskapelige apparater, fotografiske apparater og instrumenter, computere, computerutstyr og computerprogrammer samt tilbehør for forannevnte; apparater for sending eller reproduksjon av lyd og bilder med computere, computerutstyr og computerprogrammer samt tilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TANGEN (730) Innehaver: Tormod J. Tangen, Utsikten 19, 1890 Rakkestad, NO (730) Innehaver: Norsk Storkjøkken Engros AS, Postboks 14, 4401 Flekkefjord, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; utleie av kjøretøyer; transportinformasjon; lagringsinformasjon. KL. 41: Opplæringsvirksomhet. (730) Innehaver: Rydd og Flytt AS, Sidsel Sidsærksvei 39, 0956 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer, flyttebyråer. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: QIPO - Ketil Danielsen, Tåsenveien 124, 0880 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk, Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgiving og konsultasjon vedrørende dataprogrammer, globale nettverk, og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av datanettverk og dataprogramvare; utleie av tilgangstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben for fugler, ben for hunder; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; ikke-medisinske preparater for bruk som tilsetning til næringsmidler for dyr. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Elio Romagnoli Romcaffe SrL, Via Fioretti, 1-1A, Fraz. Piediripa, Macerata, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Kaffe. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MERI (730) Innehaver: Meri Anlagentechnik GmbH, Karlstrasse 57, D München, DE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 11: Utstyr og anlegg til vannrensing, behandling av avløpsvann, slamlensing, behandling av avfallsslam. DE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ISDN-STA (730) Innehaver: Versus Technology Ltd, Unit B7, Armstrong Mall, Southwood Summit Centre, Farnborough, Hants, GU14 ONR, GB (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Dataoverføringsapparater og -instrumenter; kommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater for bruk ved telefonbaserte nettverk; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Norge På Expo 2000 AS, Postboks 2000 Sentrum, 0104 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; fotografier; plakater; skrivesaker og papirvarer; emballasje av plast eller papir. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; utleie av reklamemateriell og reklameplass; salgsfremmende tjenester for andre; Public Relation (PR-virksomhet). KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av kulturelle arrangement; organisering og ledelse av kongresser og seminarer; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GB, , (730) Innehaver: Kværnø Sko AS, Olav Tryggvasonsgate 17, 7011 Trondheim, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRUCOOK ANDREA MOTE (730) Innehaver: Trucook LLC, Lincolnwood, IL 60645, US KL. 9: Elektroniske termometre med gaffelformede givere for ikke-medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Snorre Mørck AS, Postboks 3014, 3501 Hønefoss, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HANNA M (730) Innehaver: Snorre Mørck AS, Postboks 3014, 3501 Hønefoss, NO (730) Innehaver: Logitrans AS, Hillerupvej 35, DK Ribe, DK (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Sivilingeniør Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 7: Palleløfteapparater, stablemaskiner, gaffelløftapparater, transportruller, løftebord, palleløftere, elevatortransportører og høytløftere; deler, veieenheter og beslag til forannevnte varer. KL. 12: Palleløftetrucker, gaffeltrucker, sekketrucker, stablemaskiner, transportruller, løftebord, palleløftere, elevatortransportører og høytløftere; alt som deler av kjøretøyer; deler, veieenheter og beslag til alle forannevnte varer. KL. 37: Vedlikehold, installasjon og reparasjon av palleløfteapparater og -trucker, stablemaskiner, gaffelløfteapparater, gaffeltrucker, sekketrucker, transportvalser, løftebord, palleløftere, elevatortransportører og høytløftere. (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SYKKELDELISK (730) Innehaver: Sykkeldelisk ANS, Bogstadvn. 1, 0355 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 12: Sykler. KL. 28: Sportsartikler. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Micro Compact Car smart GmbH, Industriestrasse 8, D Renningen, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 1: Frostvæsker og frostbeskyttelsesmidler. KL. 2: Maling, lakker; rustbeskyttelsesmidler; fortynningsmidler. KL. 3: Vaske-, pusse-, polerings-, fettfjernings- og slipemidler; såper, parfymevarer. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; brensel (herunder motordrivstoffer). KL. 7: Motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer). KL. 8: Kniver; barberkniver, -høvler og -maskiner; negleklippere (elektriske eller ikke elektriske), negletenger. KL. 9: Maskinlesbare databærere; apparater og innretninger for opptak, innspilling, overføring og gjengivelse av data, lyd og bilder. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, samt deler, reservedeler, komponenter, utstyr og tilbehør til slike befordringsmidler. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; nøkkelringer av edle metaller eller overtrukne hermed; ur og kronometriske instrumenter, urkasser og urkjeder; edelstener, motesmykker, slipsnåler, mansjettknapper. KL. 16: Trykksaker, trykte og/eller pregede kart av kartong eller plast, kataloger, magasiner, skrivesaker og papirvarer, plakater, emballasje- og dekorasjonsmateriell av papir, papp eller kunststoff. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; reise- og håndkofferter, vesker; portemonéer; lommebøker, dokumentmapper; tepper av skinn (pelsverk); paraplyer og parasoller. KL. 21: Svamper; børster (ikke malerpensler); pussematerialer og -redskaper, pussegarn (tvist) og pusseskinn. KL. 24: Tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 27: Ryer, fotmatter, ryer, tepper for automobiler. KL. 28: Spill, leketøy, forminskede modeller, sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. KL. 34: Artikler for røkere. KL. 35: Bistand ved ledelse av og administrasjon av bedrifter, rådgivning om forretningsledelse, annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring, markedsundersøkelser; formidling og avslutning av forretningstransaksjoner for andre; formidling av kontrakter om anskaffelse og salg av varer. KL. 36: Finansiell virksomhet, kredittformidling; utstedelse av kort for benyttelse i betalingstransaksjoner, utstedelse av kredittkort; leasingfinansiering av kjøretøyer; forsikringsvirksomhet, formidling av forsikringer av enhver karakter. KL. 37: Reparasjons-, vedlikeholds-, behandlings-, istandsettelses- og kollisjonstjenester; slike tjenester i form av anskaffelse av erstatningsdeler og -tilbehør for å oppnå drifts- og kjørbarhet. KL. 38: Telekommunikasjons- og telematikktjenester, telefontjenester. KL. 39: Slepetjenester; organisering og formidling av reiser, formidling av turistprodukter; transport av personer og gods med alle typer kjøretøyer; formidling og utleie av garasjer og parkeringsplasser; formidling og utleie av motorkjøretøyer. KL. 41: Sportslige og kulturelle aktiviteter; formidling og reservering av inngangsbilletter; lifestylearrangementer på underholdningsfeltet; kjøre- og sikkerhetstrening; opplærings- og utdannelsesvirksomhet innenfor motorkjøretøyfeltet. KL. 42: Oversettelsestjenester, reservering av rom og midlertidig innkvartering, overnattingstjenester og bevertning av gjester, arrangement av utstillinger, formidling og reservering av inngangsbilletter; formidling av boliganvisninger; vitenskapelig og industriell forskning og utvikling; utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer og software; utarbeidelse av tekniske betenkninger; ingeniørvirksomhet (ekspertise). DE, , /12 DE, , /03 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Stanley Works, 1000 Stanley Drive, New Britain, CT 06050, US KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver; -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 24

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer