nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SEA-PEX (730) Innehaver: Air & Cruise Consult AS, Fridtjof Nansens pl. 8, 0160 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 39: Hele klassen. KL. 42: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Postverket, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Hele klassen. KL. 39: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HAKON CLASSIC COLA (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Aerogroup International, Inc, Edison, NJ 08817, US KL. 25: Fottøy (ikke opptatt i andre klasser). (730) Innehaver: Hakon Gruppen AS, Postboks 444 Økern, 0513 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 32: Hele klassen. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EQUEST SOPHISTICATED SKILL (730) Innehaver: American Cyanamid Co, 5 Giralda Farms, Madison, NJ , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Markmiddel for dyr (anthelmintika). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EAGLES (730) Innehaver: Eagles, Ltd, West Hollywood, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Videokassetter og laserdisketter, grammofonplater for gjengivelse av musikk. KL. 16: Plakater, overføringsbilder (dekalkomanibilder), kalendere, turbøker, sangbøker, bokomslag, bokmerker og trykte merker av papir, klistremerker og magasiner (tidsskrifter). KL. 26: Emblemer, ikke av edelmetall. KL. 41: Underholdningsvirksomhet. (730) Innehaver: Harald Berge, Sokolovská 61, Praha 8, CZ (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilberedning av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; tekniske konsultasjoner; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); industriell formgivning; industridesign; teknisk og mekanisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter (for tredje menn); eksploatering av patenter; lisensiering av immateriell eiendomsrett; rådgivning om industrielle rettigheter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (300) Prioritet: US, , 74/ US, , 74/ US, , 74/ US, , 74/ US, , 74/ (730) Innehaver: Alamar AS, Svolvær, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SELECTNET (730) Innehaver: Select Technologies Corp, 344 West Genesee Street, Syracuse, NY 13202, US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til SOHO. (730) Innehaver: C. Tybring-Gjedde ASA, Per Krohgsvei 1, Karihaugen, Oslo, NO KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaksiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merksum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; mildertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Innregistrerte datamaskinprogrammer til bruk for teatere, arenaer, konserthus, utdannelsesinstitusjoner, sportsfasiliteter og festivaler til billettering, markedsføring, rapportering og arrangementsledelsefunksjoner. KL. 35: Billettsalg og -formidling til underholdnings- og sports arrangementer og innsamling av kvitteringer fra billettsalg samt bokføring relatert til dette for billettselgere, teatere, arenaer, konsertsaler, idrettsstadioner og andre etablissementer. KL. 42: Trykking av billetter for tredjemenn til bruk ved underholdnings- og sports arrangementer; telefoni- og EDB basert direktesalg og formidling av billetter for andre til teatere, arenaer, konsertsaler, utdannelsesinstitusjoner, sportsfasiliteter og festivaler. (300) Prioritet: US, , 75/125,173 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXTREME! (730) Innehaver: Noise Cancellation Technologies Inc, Linthicum, MD, US (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA , US KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; kjemiske produkter til kromatografi; paknings- og filtermaterialer for stasjonære og mobile faser til bruk i forbindelse med kromatografiutstyr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRUMF (730) Innehaver: Trumf AS, Postboks 2775 Solli, 0204 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Amund Fougner, Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo KL. 4: Smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker. KL. 9: Elektroniske lyddempningsapparater bestående av radio med øreklokker og elektroniske moduler. (300) Prioritet: US, , 75/138,758 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PALLET REEFER (730) Innehaver: The Pallet Reefer Co, Houma, LA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kjøleapparater og - maskiner; kjøleinnretninger og -installasjoner; kjøleskap og kjølerom; kjølebeholdere; bærbare containere for kjølelast; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; befordring; frakttjenester ved hjelp av bærbare containere for kjølelast; utleie av containere og beholdere. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: U N I 2. (730) Innehaver: Røros Bruk AS, 7374 Røros, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (730) Innehaver: Tele2 Danmark AS, Gl. Køge Landevej 57, D-2500 Valby, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon-, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig losjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Navis AS, Lagerveien 8, 4033 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 12: Vannfartøyer; skip; boreskip; undervannsfarkoster; båter; lektere; prammer; fendere for skip; luftputefartøyer; hellende plan for båter (slipper); pontonger; skipspropeller; ror; slangevogner for fleksible rør; apparater og installasjoner for transport via kabler; kryssholt (for skip); stag for båter; styreanordninger for båter; befordringsmidler til bruk på eller i vannet. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; byggeledelse; skipsbygging; skipsverft; vedlikehold, reparasjon og ombygging av skip; brønnboring; bygging av havner og moloer; installasjon og vedlikehold av oljeledninger; reparasjonsinformasjon; rustbehandling, sandblåsing; undervannsbygging; undervannsreparasjon; utleievirksomhet. KL. 39: Rederivirksomhet; shipping; skipsmeglervirksomhet; sjøtransport; utleievirksomhet; utleie av skip, båt og dykkerklokker; båttranssport; båtopplagring; befraktningsvirksomhet; transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 42: Utvikling, eksploatering og lisensiering av teknologi innenfor maritim og offshore rettet virksomhet; eksploatering av patenter; analysetjenester for utvikling av olje- og gassforekomster; kontroll av oljebrønner; konsulentbistand ved oljeleting; oljeleting; kvalitetskontroll; materialtesting; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; faglige konsultasjoner; teknisk konsulentvirksomhet; industriell formgivning; forskning; undervannsundersøkelser; ajourføring, utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer; utleievirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FILIGRANO (730) Innehaver: EFKA-Werke Fritz Kiehn GmbH, Trossingen, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 34: Sigarettpapir, sigaretthylstre, nemlig sigarettpapirark, sigarettpapirhylser, spesielt filtersigarettpapirhylser; tobakksvarer, spesielt røyketobakk, snus, skråtobakk, råtobakk; artikler for røykere, nemlig apparater til fremstilling av egne sigaretter, spesielt ved rulling og stapping, tobakksrøykfiltre, sigarettetuier; fyrtøy, fyrstikker. (300) Prioritet: EM, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRAKER (730) Innehaver: Pneumatiques Kleber SA, Laxou Cedex, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Pneumatiske dekk for landbrukskjøretøyer. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INTEL (730) Innehaver: Intel Corp, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; lydkassetter; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare (innregistrerte dataprogrammer); brannslukningsapparater, datamaskiner; EDB maskinvare; EDB fastvare; halvledere; mikroprosessorer; integrerte kretser; mikrodatamaskiner; sett av integrerte kretser; hovedkretskort og datterkretskort, grafiske kretskort (EDB); nettverksmaskinvare; adaptere for datanettverk, brytere (switches), rutere og hub er; periferiutstyr til datamaskiner og elektroniske apparater for bruk med datamaskiner; tastaturer; styrekuler; mus (til datamaskiner); innenheter for datamaskiner; monitorer, skjermer; videoapparater; videokretskort; apparater og instrumenter for opptak, bearbeiding, mottak, gjengivelse, overføring, modifisering, komprimering, dekomprimering, kringkasting, sammenslåing og/eller forbedring av lyd, bilde, grafikk og data; algoritmer for kompresjon og dekompresjon av data; apparater og instrumenter for testing og kalibrering av datakomponenter; dataprogrammer for nettverksdrift; hjelp-programmer (innregistrerte dataprogrammer); operativsystemprogrammer og -programvare; dataprogrammer for opptak, bearbeiding, mottak, gjengivelse, overføring, modifisering, komprimering, dekomprimering kringkasting, sammenslåing og/eller forbedring av lyd, video, bilder, grafikk og data; dataprogrammer for design av nettsider dataprogrammer for tilgang til og bruk av globale datanettverk; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter for bruk i videokonferanser, telekonferanser, dokumentutveksling og -redigering; kameraer; hodetelefoner; deler, tilbehør og testapparater for alle forannevnte varer; brukermanualer innregistrert på databærere for bruk med og solgt sammen med alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier-, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig tegnemateriale, redskaper til tegning, modelleringsmaterialer, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjeer, trykksaker i form av publikasjoner, bøker, tidsskrifter, nyhetsbrev, magasiner, brosjyrer, pamfletter og brukermanualer relatert til dataindustrien, til maskinvare, programvare, periferiutstyr til datamaskiner, datakomponenter, datarelaterte tjenester og/eller til kommunikasjonsprodukter eller -tjenester; instruksjons- og undervisningsmateriell og -manualer; datapapir; band og hullkort for registrering av dataprogrammer; brukermanualer for bruk med og solgt med alle typer apparater og instrumenter. KL. 38: Kommunikasjonstjenester; telekommunikasjon. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; datarelaterte tjenester og kommunikasjonsrelaterte tjenester, nemlig, vedlikehold, brukerstøtte (support) og konsultasjonstjenester for datarelaterte og kommunikasjonsrelaterte produkter; tilveiebringelse av informasjon vedrørende datateknologi via globale datanettverk; utvikling av standarder vedrørende utvikling og implementering av programvare (innregistrerte dataprogrammer), datamaskinvare og telekommunikasjonsutstyr; utvikling av EDB programvare, maskinvare og nettverk (for andre). 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: X-ACT J HAY (730) Innehaver: X-ACT Ledelsesinformation ApS, DK Hørsholm, DK (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker, papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillekort, trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand med forretningsledelse og administrasjon; kontortjenester. KL. 41: Utdannelses-, opplærings- og underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jesus Murcia Lacal, Elche (Alicante), ES (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Fottøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Make-Up Art Cosmetics Inc, 767 Fifth Avenue, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt sliping: såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann. Registreringen omfatter ikke tannpasta, tannmidler og preparater til rensing av tenner og gommer. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Oasen Gruppen AS, General Ruges vei 107, 0694 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tor Stiklestad, Dr. Randersgt. 5, 1800 Askim KL. 31: Drift av hagesentre samt tilhørende franchisevirksomhet. KL. 42: Utvikling av hagesentre. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VICEROY (730) Innehaver: British American Tobacco (Brands) Inc, Wilmington, DE 19801, US KL. 34: Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: WRQ Inc, 1500 Dexter Avenue North, Seattle, WA 98109, US KL. 9: Computer software og instruksjonsmanualer (innregistrert på databærere) solgt som en enhet for lokalisering, lesing og filtrering av filer i et globalt datanettverk og for analysering, sikring, kontrollering og administrering av nettverkstilgang på personlige, bærbare, stasjonære og serverbaserte computere via kabel og trådløse elektroniske nettverk ved bruk av globale datanettverk, intranet og ekstranett. (300) Prioritet: US, , 75/471,750 (730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA, Skogn, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Bestrøket trykkpapir. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Eivind Hellandsjø, Postboks 1, 7201 Kyrksæterøra, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7001 Trondheim KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; tegning (industridesign); teknisk konsulentvirksomhet; teknisk tegning; emballasjedesign; industrielt design; industriell formgivning; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); analyse av datasystemer; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk, Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende dataprogrammer, datasystemer, globale nettverk, og data nettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av datanettverk og dataprogramvare; utleie av tilgangstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. (730) Innehaver: ICL Retail System AS, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere. KL. 42: Programmering for datamaskiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fabulous Licensing BV, Koningslaan 34, NL-1075 AD Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); avsminkningsredskaper, ikke-elektriske; hårbørster; klesbørster; kammer; toalettmapper, parfymeflasker; barberkoster; holdere for barberkoster; redskaper til kosmetisk bruk; skotøylester (former); skobørster; såpeesker; vaskesvamper. KL. 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; ansiktsservietter av tekstil; badehåndklær; duntepper; husholdningslintøy; sengefilter; sengetøy; sengelinnet; sengetepper; sengedekker; sengeutstyr (sengetepper og lintøy); vaskekluter for hygienisk bruk. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fabulous Licensing BV, Koningslaan 34, NL-1075 AD Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål, stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); avsminkningsredskaper, ikke-elektriske; hårbørster; klesbørster; kammer, toalettmapper, parfymeflasker; barberkoster; holdere for barberkoster; redskaper til kosmetisk bruk; skotøylester (former); skobørster; såpeesker; vaskesvamper. KL. 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; ansiktsservietter av tekstil; badehåndklær; duntepper; husholdningslintøy; sengefilter; sengetøy; sengelinnet; sengetepper; sengedekker; sengeutstyr (sengetepper og lintøy); vaskekluter for hygienisk bruk. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: IT Factory A/S, Lersø Park Allé 101, DK-2100 København Ø, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Programvarer (innregistrerte EDB programmer). KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser, symposium, seminarer og kongresser. KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utleie av programvare (innregistrerte EDB programmer); programmering for datamaskiner; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (300) Prioritet: DK, , VA (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ZETA MULTIZONE LOCKING NAIL SYSTEM (730) Innehaver: Howmedica Inc, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; negler anvendt i ortopediske metoder. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: K-MOVE SMARTCARE (730) Innehaver: Tyco Flow Control Inc, Houston, TX, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 7: Manuelt betjent mekanisme for bekreftelse av funksjonsdyktigheten til kvart-omdreinings sikkerhetsstengeventiler uten å måtte stenge ventilene helt. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: K-ROVE (730) Innehaver: Tyco Flow Control Inc, Houston, TX, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Elektronisk styrt fjerninnretning for bekreftelse av funksjonsdyktigheten til kvart-omdreinings sikkerhetsstengeventiler uten å måtte stenge ventilene helt. (730) Innehaver: Micro Compact Car AG, Mattenstrasse 149, CH-2500 Biel, CH (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter for industrielle formål, ildslukningsmidler og bindemidler for industrielle formål. KL. 2: Farger, lakker, rustbeskyttelsesmidler, fortynningsmidler for farger. KL. 3: Midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping, smergelpapir. KL. 4: Kjemiske oljer og fett, smøremidler, brensel (herunder motordrivstoffer). KL. 5: Plaster og forbindingsstoffer. KL. 21: Svamper, børster (ikke malerpensler). (300) Prioritet: CH, , /03 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett for teksten i merket. (730) Innehaver: BCA Auto Auktion A/S, Bugattivej 12, DK-7100 Vejle, DK KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; auksjonssalg. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DEFACTO RESEARCH PULSE (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 35: Bedriftsinformasjon, bedriftsundersøkelser og utredninger; markedsundersøkelser, innbefattet kundeundersøkelser, reklameundersøkelser, kampanjeundersøkelser, markedsstudier; annonsetjenester på internasjonale datanettverk; analyse og rådgivning ved forretningsvirksomhet; utarbeidelse av forretningsstatistikk og datafortegnelser; datamaskinbasert lagring, fremlegging, registerhåndtering, sammenstilling, systematisering og videreformidling av on-line datamaskinbasert informasjon (ikke opptatt i andre klasser); oppgjør og granskning av dokumenter ved hjelp av kunnskapbaserte administrative databehandlingssystemer; informasjonshåndtering i sammenheng med datalagrede opplysninger og overføring av opplysningene til opplysningsleverings- og indikerende enheter, dog ikke innen området bank-, mynt- og børsvesenet; innmating, bearbeidelse, kontroll, lagring og/eller fremlegging av opplysninger i databaser; lagring og/eller fremlegging av datamaskinbasert informasjon; datamaskinbasert lagring og fremlegging av forretningsinformasjon. KL. 38: Kommunikasjon via telefon og dataterminaler, deri innbefattet informasjonsinnsamling og -spredning via data- og telenett; informasjonshåndtering i sammenheng med datalagrede opplysninger; data- og telekommunikasjonstjenester; elektronisk overføring av dokumenter og data via nettverk, personlige datamaskiner, fjernsyn, radio og andre sendings- og overføringsmedia; oversendelse og behandling av tale-, bilde- og tekstinformasjon; via data- og telenett; databasekommunikasjonsvirksomhet med databaseinformasjoner via data- og teleforbindelser og svarapparatfunksjoner; fjernavlytting av elektronisk post og avlesninger av databaseinformasjoner via data- og telenettet. KL. 42: Fremstilling og bearbeidelse av layouter til systematiske arbeids-, vare- og informasjonsveiledning i datamaskinbasert form; tekniske prosjektstudier; lagring av opplysninger i datamaskiner og overføring i datamaskinsnettverk til mottagende dataterminaler. (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; cologne, eau de toilette, parfymerte kroppssprayer; oljer; kremer og lotions for huden; talkumpudder; bade- og dusjpreparater; hårvann; tannpussemidler; ikke-medisinsk munnvann; deodoranter; luktfjerningsmidler for personlig bruk; ikke-medisinske toalettpreparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PE-GMAC (730) Innehaver: Packet Engines (WA) Inc, P.O. Box 14497, Spokane, WA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Maskinvare, språkkilde kodedeskriptor for utvikling av integrerte kretser. (300) Prioritet: SE, ,

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LOYALTY SIMULATOR (730) Innehaver: X-ACT Ledelsesinformation ApS, DK Hørsholm, DK (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; myntautomater og -apparater; kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr; brannslukningsapparater. KL. 41: Utdannelses-, opplærings- og underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Vans Inc, Shoemaker Avenue, Santa Fe Springs, CA 90670, US (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHOKODIG (730) Innehaver: Göteborgs Kex AB, Kungälv, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Kjeks. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CTN (730) Innehaver: Black Gold Publishing Ltd, Pompano Beach, FL 33060, US KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 25: Herre-, dame- og barneklær, nemlig gensere, jakker, bukser, t-skjorter, polokrager, hansker, vanter, hatter, luer, vester, parkaser og fottøy; snøbrettstøvler. (300) Prioritet: US, , 75/526,869 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LOVATO (730) Innehaver: Stiftelsen Granborg, Dronningensgt. 23, 0154 Oslo, NO KL. 37: Bygging av hus og veggstrukturer, veier, gangog sykkelstier, torg, leke- og oppholdsplasser, idrettshallog arena, trapper, bruer, tuneller, demninger eller kraftledninger og tjenester hertil, samt spesialvirksomheter innen byggefaget som maler- og tapetsererarbeider, innrednings- og utsmykningsarbeid, elektroarbeid, rørleggerarbeid, varme- og ventilasjonsarbeid og taktekkingsarbeid samt enhver tjeneste knyttet til byggevirksomhet, som konstruksjonog inspeksjonsarbeid, skipsbygging, utleie av verktøy og utstyr samt reparasjons-, vedlikeholds- og restaureringsvirksomhet av enhver art, innenfor eller i tilstøtning til alle ovennevnte fagområder og forøvrig forskjellige reparasjons- og istandsettelsesarbeider innen det elektriske område, av tekniske instrumenter, utstyr og inventar/møbler, verktøy og maskiner. (730) Innehaver: Officine Lovato SpA, Stranda Comunale Casale, Vicenza, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Trykkforminsker for flytende gass (LPG), forstøver for flytende gass (LPG), trykkforminsker for komprimert naturlig gass (CNG), forstøver for komprimert naturlig gass (CNG), trinn-motorer for gass justering, blandere for gass doser (mekaniske ventiler); flerventiler for tanker for flytende gass (LPG), avstengningsventiler for gass, avstengningsventiler for bensin (mekaniske), tanker for flytende gass (LPG), gasstette bokser for flerventilventilasjon (deler av tanker for flytende gass (LPG); injeksjonssystemer for damp fra flytende gass (LPG); påfyllpunkter for gasstanker; avlastningsinnretninger luftfilter besparer (mekaniske ventiler), avlastningsinnretninger hetetråd besparer (mekaniske ventiler). KL. 9: Elektroniske omkopler gass/bensin, elektroniske katalysator innretninger; magnet avstengningsventil, magnet avstengningsventil for gass; elektronisk injektor emulator, signal emulator for elektroniske kontroll enheter; gassfordeler og -regulatorer. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 16: Trykte publikasjoner, nemlig skrivesaker, undervisnings- og informasjonsbrosjyrer og medisinske journaler. KL. 41: Undervisningsvirksomhet nemlig instruksjonskurs og opplæring i pleie av pasienter med sykdommer, lidelser og forstyrrelser i nervesystemet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Atle B. Sivertsen, Harevegen 39A, 7021 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo (730) Innehaver: Bach Flower Remedies Ltd, Wimbledon, London SW19 9UH, GB KL. 5: Farmasøytiske, allopatiske, veterinære, homøopatiske, medisinske og legende preparater og stoffer; preparater og stoffer utvinnet av planter og blomster til bruk i behandlingen av emosjonelle lidelser og tilstander; dietetiske preparater og stoffer; næringsmiddelstilskudd. KL. 16: Trykksaker og publikasjoner; papir og papp; varer laget av papir og papp; bøker, brosjyrer, hefter, aviser, magasiner, blader, nyhetsbrev, fotografier, kalendre, gratulasjonskort; gavemerkelapper; innpaknings- og pakkematerialer; undervisnings- og instruksjonsmaterialer. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, undervisnings- og opplæringsvirksomhet; publisering; organisering av konkurranser; tjenester i forbindelse med avholdelse av eksamener etter utdannelse og attestasjonstjenester; tildeling av bevis for utdannelseskvalifikasjoner; forlagsvirksomhet; organisering og skaffe tilveie fasiliteter for konferanser, seminarer, symposium og utstillinger. KL. 42: Helseomsorg og helbredende pleie; tjenester i forbindelse med konsultasjoner, rådgivning og behandling; terapitjenester og forebyggende tjenester relatert til medisinske, psykologiske, psykiatriske og emosjonelle lidelser og tilstander; tjenester i forbindelse med konsultasjoner, rådgivning og behandling; terapitjenester og forebyggende tjenester relatert til blomsterremedier, homøopati og til naturlige metoder av helbredende pleie. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Meccanotecnica Codognese SpA, I Codogno (Lodi), IT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektriske komponenter for kjøretøyer, nemlig sikringer og sikringsklemmer; elektriske sikkerhetsanordninger; elektriske terminaler og kontakter; elektrisk ledningsnett; anitstøysendende materiale (elektriske kondensatorer, filter, tennplugger, lyddempende kretser); nivå sensorer; forhåndsisolerte elektriske terminaler; elektriske utstansede bokser; elektriske koblingsbokser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MPU HEAVY LIFTER (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til HEAVY LIFTER. (730) Innehaver: Dr. Techn. Olav Olsen AS, Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Løfteapparater og -anordninger for jacket konstruksjoner; løfteinnretninger for løft av plattformdeler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rent-A-Flat AS, Postboks 463 Sentrum, 4601 Kristiansand S, NO KL. 36: Utleie av leiligheter og formidling av leiligheter. KL. 39: Organisering av reiser. KL. 42: Utleie av værelser (midlertidig innlosjering) og formidling av pensjonat- og hotellrom. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Unichips Italia SpA, Milano, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Chips, snacks. (300) Prioritet: IT, , MI 98C

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PENALTY (730) Innehaver: Penalty Records L.L.C., 159 West 25th Street, New York, NY 10001, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, C. Sundtsgt. 36, 5004 Bergen KL. 9: Media, nemlig bånd og disketter, til bruk for lagring og overføring av digitale data; dataprogrammer for interaktiv on-line CD-ROM- og multimedia bruk; programmer for dataspill; innspilte og uinnspilte audioog/eller videoplater, -bånd, -kassetter og -disketter; kinematografisk film. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Finansforbundet v/daglig leder, Postboks 9234, Grønland, 0134 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Tidsskrifter. KL. 41: Organisering og ledelse av kurs og konferanser. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Master Foods AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. KL. 42: Catering, kafé og restauranttjenester; levering av ferdigmat, restaurantvirksomhet; foredling av mat og drikke som selges til konsum. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AUTONOMY DRE (730) Innehaver: Autonomy Corp plc, Cambridge CB4 0WS England, GB KL. 9: Computer software og computerprogrammer; computeranlegg, -terminaler og -periferiutstyr; databehandlingsapparater; CD Roms; computer software for søking etter og gjenfinning av informasjon via computeranlegg, computer nettverk; computer software og computerprogrammer for tilveiebringelse av on-linetilgang til et globalt (verdensomspennende) datanettverk og for å utføre web-sted-søk off-line eller for konseptmatching, agentopprettelser, agentbegrensninger og for å utføre standard tekstsøk; computerprogrammer for søking, gjenfinning, sortering, utvelgelse og/eller lagring av informasjon tilgjengelig via et globalt (verdensomspennende) datanettverk eller andre computernettverk og -anlegg; computerprogrammer med evne til å tilpasse sin atferd i samsvar med en brukers instruksjoner eller respons. KL. 42: Konsultasjons-, utarbeidelses-, analyse-, utviklings- og implementeringstjenester relatert til computer software og programmer; utleie av tilgangstid til til computer databaser; vedlikehold og oppdatering av computer software, computer software-pakker og computerprogrammer; utleie av computer software og programmer; computertjenester relatert til tilveiebringelse av on-line-tilgang til et globalt (verdensomspennende) datanettverk og for å utføre web-sted-søk off-line; leasing eller tilveiebringelse av tilgang til computer software for bruk av andre; gjenfinning av informasjon via computernettverk; leasing eller tilveiebringelse av tilgang til computer software for søking etter og gjenfinning av informasjon via computeranlegg og computernettverk. (730) Innehaver: Autonomy Corp plc, Cambridge CB4 0WS England, GB KL. 9: Computer software og computerprogrammer; computeranlegg, -terminaler og -periferiutstyr; databehandlingsapparater; CD Roms; computer software for søking etter og gjenfinning av informasjon via computeranlegg, computer nettverk; computer software og computerprogrammer for tilveiebringelse av on-linetilgang til et globalt (verdensomspennende) datanettverk og for å utføre web-sted-søk off-line eller for konseptmatching, agentopprettelser, agentbegrensninger og for å utføre standard tekstsøk; computerprogrammer for søking, gjenfinning, sortering, utvelgelse og/eller lagring av informasjon tilgjengelig via et globalt (verdensomspennende) datanettverk eller andre computernettverk og -anlegg; computerprogrammer med evne til å tilpasse sin atferd i samsvar med en brukers instruksjoner eller respons. KL. 42: Konsultasjons-, utarbeidelses-, analyse-, utviklings- og implementeringstjenester relatert til computer software og programmer; utleie av tilgangstid til til computer databaser; vedlikehold og oppdatering av computer software, computer software-pakker og computerprogrammer; utleie av computer software og programmer; computertjenester relatert til tilveiebringelse av on-line-tilgang til et globalt (verdensomspennende) datanettverk og for å utføre web-sted-søk off-line; leasing eller tilveiebringelse av tilgang til computer software for bruk av andre; gjenfinning av informasjon via computernettverk; leasing eller tilveiebringelse av tilgang til computer software for søking etter og gjenfinning av informasjon via computeranlegg og computernettverk. 21

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer